Gazette van Gent

68611 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 April. Gazette van Gent. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/xw47p8w74n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

[ lér JAAR. — Nr 98 """"*5 CENTIEMEN ' " ' ~~ GAZETTE VAN GENT IltfSCMRI J VÏJT GSF RIJ S Ï EÎ2STUÎJ1S E38" REBACTIB ARGENT: VOOR GEHEEL BELGIE: NIEUWS", HÀNDELS" EN ANNONCENBLAD - . ,. .. VELDSTRAAT 60, GENT 6 maanden. . ... » 7.1 s Vc lurcékn syn open van 7 ure 's morgends tôt 5 tire 's avonds, hmsunden. .... » 3-50 3 maanden TELEFOON nr 710 Vn/Zn^T1^5 irT\^3 mTdCn-, Gesticht in 1667 De inschrçvers buiten de sfad Gent moefe» bm abonnement Voor de andcre lunden . fr. 7-50 per 3 maanden, lBEtJRZEN»COURANT). nemen ten Postkantoore hunner woonplaats. OORLOG TUSSGHEN AMERIKA EN MEXICO De bemiadeung* Amerikanen aangehouden. I De tekst van het aanbod tôt homicide- Dertig Amerikanen die poogden Vera- i |ing luidt als volgt : Cruz te veiiaten, overeenkomstig een '"Met het doel de belangen vaai den officieeJ bericht van de Vereenigde Sta- ! vrede en van de beschaving te dienen, in ten id'a.t al sde niet-strijdende Amerika- | voile r.ertrouwen en met den grootsten nen aanzet naar hun grondgebied terug ivensch een niauw bloedvergieten te voor- te keeren, zijn te Aguas Calicutos door de itomen dat schadelijk zou zijn voor de Mexicanen aangeliouden en in de ijzer- ! harteîijkheid en de eensgezindheid die al- smelterij van Aguas Calientos opgeslo- Itijd de betrékkingen van dei gouverne- ten. De Amerikaansche consul bevindt Lenlen en volkeren van Amerika geken- zieh tusschen de gevangenen. De regee- Lerkt hebben, bieden wij, .de gevolmach- ring van Washington zou, door bemià>- i tigden van Brazilie, Argentina en Chili deling van den Braziliaanschen gezant te aàn Zijne Excellencie den Président van Mexico, de in vrijheidstelling van den de Vereenigde Staten onze goede hulp consul gevraagd hebben. om te geraken tôt eene vredelievende en ! vriendschappelijke oplossing van het ge- . ., . schil tusschen de Vereenigde' Staten en Amerikanen ni gevaar. Mexico." De heer Daniels, minister der marine, De Vereenigde Staten hebben dit voor- oordeelt dat 3000 tôt 3500 Amerikanen [stel aangenomen en verklaardl "dat aile zich nog in Mexico be vin den, wier leven ernstige voorstellen in een breeden ver- in gevaar verkeert. Een groot getal zijn \ ïoeningsgeest zullen onderzocht worden". gevangen, namelijk in de consuiaten en de bijzondere huizen, die belegerd wor- De tusschenkomst. den door de benden Mexicanen. , lea raeldt uit Washington da<t presi- Generaal Huerta. zou dertig Engelschen dent ffilson en de heer Bryan, minister en honderd Amerikanen te Cordoba lieb- [van .buitenlandsche zaken,gisteren door foen do en gevangen nemen. Hij zou ver- | den heer de Riano, gezant van Spanje, iboden hebben, on der bedreiging van ge- | bericht kregen dat generaal_ Huerta het vangenisstraf, de Amerikanen op eenige Tooi'ste-l tôt bemiddieling, uitgaande der wijze te helpen. drie Zuid-Ameriliaansche republieken, aanvaardde. ... Amerikaansche consul beleedigd. Deze tndmg îs echter nog met oincieel. ' Doch men heeft de overtuiging dat pre De algemeene copsul, de heer Haune, sident Huerta deze bemiddeling enkel van Monterey,^ heeft den heer Bryan ver- izou aanvaafden om tijd te winnen, daar wattxgd, dat lu.] op 22 april beleedigd werd julks voor hein eene kwestie van hoofd- d00^ federalen, die hem gevangen na- | zakeUik bela-ng is. 'm'^n en ^lem opsloten. Hij werd in vrij- Daarom zet' Amerika dan ook het op- gelaten, toen de opstandelingen [maken van oorlogsplans en het nemen Monerey mnamen. [van toebereidselen druk door. ... , .. Het Amerikaausch consulaat wordt Men »s wantrouwig. belegerd. i De staatsbeambten toonen zich tei i e- De heer Monterey, consulaire atçent te fa over de houdrng van generaai Huei- Cunanca (centrujn der kopermijnen) heeft 'k wftt betreffc de benrcde-ing, niaar al- aa>11- den. consul vaii Nogalis, den heer toewel ihopende op eene vredelierende Sismnich, latesn weten, dat hij. alleen is om possiag, gaat men nog steeds voo.rt consu]aa^ te verdedigen tegen eene [net militaire en zeevaartma-atregelen te woedende meninie. 'fmen' r»„ Hij zou het vaandel ni et neerhalen vôor De aanvaî opgeschorst. 5 ure 30, vol gens zijn -schrijven. Erzal in Mexico, volgens eene officjeele Wat zal er gebeuren? Men wcet het mededeelmg, geene nieuwe aanvaliende njet 'beweging van wege de Amerikanen onder- nomen worden, ten ware eenige onlusten Carranza en Zapata. in Mexico of krijgsbewegingen door de re- „ , ~ î. Wrmgstroepen oi de opmerlingeni Een Partijgangers van generaal Ctafc- Amerika tôt het gebruik der wapens raiiza, sprekend van het voorstel tôt be- loodzaakte mïddelmg, aan de Vereenigde Stateti aangeboden, verklaarcle da,t elk voorstel, Tiidingen uit Tampico. den vrede aanbelangend, door de oproer- Over het yacht » Wackiva", dat te Port- ^ zou a3;ngenomen worden. Arkansas is aangekomen met 150 vluch- ,?enerî# Carranz.a heeffc beYel toi;,, -l m ■ 4-11 i i-„„; er nie.uwe pogmgen zouden gedaan Tampico, vertelde de kapi- ^ Qm Tam!^ » veroveren_ «m, dat de Mexicaansche bondstroepen . x het schip niet hadden willen laten ver- hericht uit Lagle . ass (Texas), trekken, waarop de Engelsche admiraal dat oproerlmgen, zich op twee nnjlen sm boord1 was gekomen en de Britsche van Piedras-îwgras bevmdend, naar de ylag had geheschen. Het schip kon toen ze 8^ad oprukken. oiRehinderd heengaan. Tal van bewoners verlaten Piedras-Ne- Een Amerikansch officier met 200 gras. Man begaf zich naar het Duitsch gezant- Uit Mexico gewordt verder de tijding ,sdiap en eischte, dat de wapens, aange- dat te Cuamavaca- onderhandelingen voerd voor de verdediging der Duit- aangegaan zijn voor de overgave van ge- Itchers, hem zouden worden uitgeleverd. neraal Zapata ; die den wensch uitge- De gezant antwoordde " Zonder ge-weld drukt heeft met zijne manschappen tegen Fiigt gij ze niet," De officier gimg daar- den vreemden inval, nevens de -gouver- opheen. ' nementeele troepen, te vechten. pwmiBmiw m'il h iwt)>iM^awwwwwwwaw9wgwwiWWBHa«WBaiiwiww.uaiu «iQ^i.iLiiiijMiiwwM'uiuiijgaKwwMwwaMwwaiwtwfliimawwiiqw^iiMiww'iwwiwiua BUITENLAND. NEDERLAND. De Evenredige Vertegeiiwoordiging, — De Staatscommissie voor evenredige ver-tegenwoordiging is in h,aire vergadering van vrijdag, in Den Haag gehouden, met haar arbeid gereed gekomen. Haar verslag, vergezelcl van de noodi-g); bijlagen, zal in den loop der volgende maan-d aan de koningin worden aangebo-den.FRAIMKRIJK. De Wetgevende Kiezingen Maandag namiddag kondigde het mi-nisterie van binçenlandsche zaken. de uitslagen van de eerste kiesverrichting af : Te kiezen 602 Kamerleden ; in 340 ze-tels voorzien ; er blijven 251 balloteerin-gen ; onafgekondigde uitslagen, 11. De 340 gekozen kandidaten worden verdeeld als volgt: 66 leden van de "Action Libérale" ; 47 progressisten ; 20 leden van het verbond der linkerzijde ; 38 republi-keinen van de linkerzijde; 118 radicalen en radico-socialisten ; 21 republilceinen-socialisten en 40 geunifieerde socialisten. Tusschen de herkozenen, met groote meerderheden, bevinden zich : de ministère Maloy, Viviani, Raymond, Jacquier en Ajatfn ; verder de lieeren Aristide Briand .Louis Barthou, Klotz, Jaurès en Jules Guesde. Terwijl zondag avond de afkondiging der uitslagen van de kiezingen volop be-zig was, heblben de président der repu-bjaek en mevr. Poincaré Parijs verlaten, en zijn, in villegiatuur, naar Ezé-les-Pins aan de Azurenkust, vertrokken. De repu-blikeinsche wacht heeft aan het Staats-hoofd de krijgseer bewezen. De oucle Kamer telde 597 leden ; de nieuwe zal er uit 602 samengesteld zijn. Een stoomer gezonken \ erscbeidene slachtofïers. Men meldt uit Algiers dat de Russische stoomer " Kometa" met eene lading benzine aan boord, gisteren ter breedte van Sidi-Ferruch op 30 kilometers van Algiers, in de lucht gevlogen is. Dertig personen, waai-onder de vrouw van den kapitejn, bevond'en zich aan boord op het oogenblik der ontploffing. Engelsche, Italiaansche en Fransche stoomers zijn er in gelukt vijftien personen, waaronder de echtg,enoote van den ka,pitein, te redden. Men vreest- dat de anderen allen omge-komen zijn. De derde Vredesconferencie. — Onder voorzitterschap van Léon Bourgeois ver-gaderde in het ministerie van buitenland-ische zalcen de iministerieele commissie, aan welke de voorbereiding van het programma en van de andere werkzaamhe-den voor de derde Vredesconferencie te 's Gravenliage is opgedragen. In zijne openingsrede wees Bourgeois op de uitslagen van de eerste twee con-ferenciën en gaf hij teven.s de punten aan waarover men nog niet tôt overeenstem-ining was gekomen. De werkzaamheden wei'den vervolgens verdeeld over de leden der commissie, volgens ieders technisc-he bekwaamhe-den. De moord op den heer Calmette. — De heer Boucard, onderzo^eksreehter, zal heden deai autogeleider van den heer Caillaux, zekeren Carlier, aanhooren over het gebruik van den tijd van mevr. Caillaux den dag der misdaad. Tevens zal er een voornaam persoon onderhoord worden, en dit op verzoek van mevr. Caillaux, om te bewijzen dat het aanteekenstelsel voor het opnemen van het uur van het bezoek der klanten in het Crédit-Lyonnais, z<eer onregelma-tig werkt. Ontroostbare weduive. — Ongeveer een maand geleden overleed, te Parijs de brigadier der gendarmen Lemaire. Zijne vrouw, de 35-jarige Amélie Guyot was door dit verlies zoo zeer aangedaan, dat ze allen moed verloor, en zich nu gisteren aan de kruk der venster harer kamer ver-hing.Toen men haar vond, wa(s de ongeluk-kige een lijk. ENGELAND In Ulster. — De dagbladten melden dat het goujvernement bevelen heeft gezon-den aan drie regimenten voetvolk, thans in bezetting te Dublijn om zich te be-geven naar Belfast, waar uitroeping van de krijgswet op hand'en is. DUrrSCHLAJMD. Schip van stapel geloopen. — Op de werf " Weser", te Brernen, is een kleine .kmiser, die de " Irene" zal vervangen, van stapel geloopen. Het schip werd in opdracht des keizers gedoopt door Breyer, den eersten burge-( meeSiter van Regenstourg, die het doopte met den naam "Regensburg". OOSTESSSRIJK - HOMGAR1E De keizer. — iNa de voortdurende be-ternis der laatste dagen, is de toestand van keizer Frans-Jozef nu sedert zater-dag onveranderd gebleven. Daar het we-der prachtig is, heeft men zondajg de ven-tfters van Frans-Jozef'st k amers mogen ;openzettep. De zieke vorst heeft weer '«ne wandeling gedaan onder eene gaaa-derij.(ieza Fejervary. — Fejervary was den 15 maart 1833 te Josephstadt geboren. Voo]- den iinilitairen dienst opgeieid,nam hij in 1859 als stafoffieier deel aan den veldtocht in Italie en wierd om zijne dap-perheid in den slag bij Solferino tôt rid-der in de or de van Maria Theresia be-hoemd en in 1862 in den adelstand met den titel baron verheven. Van 1884 is hij tôt 1903 onafgebroken minister van oor-log geweest. Hij heeft veel gedaan voor de verheffing van het leger. In 1905 werd hij minister-voorzitter. ZWITSERLAJMD. De staking aan den SimpIon=tunneI ge= ëindigd. — Besprekingen hebben geleid tôt een hervatting van den arbeid in den tweeden gang va-n den Simplontunnel, waar over een paar weken eene staking was uitgebi-oken. De meeste arbeiders hebben onvoorwaardelijk het werk her-vat.ZWEDEN De gezondheidstoestand van den ko= ning. — De koning brengt het grootste deel van den dag door met slapen. Hij gaat mochtans een weinig op straat om iucht te scheppen. Zijne krachten keeren langzaam terug. PORTUGAL. De Portugeesche koloniën. — Van bij-zondere zijde wordt gemeld dat de on-derhandelingen tusschen Engeland en Duitschiand over de Portugeesche koloniën geëindigd zijn en bot een positieven uitslag hebben geleid, welke binnen kort openbaar zal worden gemaakt. BULGARIE. De Ieening. — De Bulgaarsc.be minister van financiën vertrekt eerlang naar Berlijn en Weenen,, om de overeenkomst nopens de groote Ieening te sluiten. On-'danks de moeilijkheden, van de zijde der Drievoudige Overeenkcmst opgeworpen, hebben Duitsche en Oostenrijksche ban-ken zich met de plaatsing der Ieening belast. RUSLAND. Eene geheimzitînjge zaak Werd hij door zijn vriend vermoord? Een opzienbarend geding zal binnen enkeie dagen te Warschau aanvang nemen.Ongeveer een jaar geleden werd prins Drouzki-Lubezki vermoord gevonden. Deze misdaad, die in zeer geheimzinnige omstandiglheden gepleegd werd, hield langen tijd de openbare meenin^ bezig, doch het ingesteld onderzoek gaf, in den aanvang, niet den minsten uitslag. Nochtans, eenigen tijd nadien, ten ge-volge van verklaringen, door boeren af-gelegd, deed de onderzoeksrechter, met de zaak ge'last, overgaan tôt de aanhon-ding van den vriend van, den prins, baron von Bisping, van Galen. Deze. baron gaat nu voor het assisen-hof verschijnen, onder beschuldiging van tnoord en van, vœrvalsching. Zekeren dag dat de baron zicli naar Warschau moest begeven, voerde de prins, hem in rijtuig naar de s-tatie van Teresin. Volgens de bewering van den baron werd het rijtuig onderweg ingehou-den door ongekende boeren, die een ver-zoekschrift aan den prins gestuurd hadden.De bporom TOee^end d."tt,tr-ein,te mis-sen, nam afscheid van den prins en begaf zich te voet, niet naar de statie van Te^-resin., maar naar eene statie twaalf wer-sten ver gelegen en waar hij in den trein voor Warschau istapte. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de baron gezien werd ter plaats zelf, waar de prins door vuur&choten om het leven geibracht werd. Verder heeft het onderzoek zeer erge bez-tvaren voor den baron aan het licht gebracht. Zoo trof men in zijn bezit iaan z;eiven iwissels, ten bedrage van 700,000 mark,, met het liandteeken van den prins bekleed ; volgens vaststellingen van deskund'igen zijn deze handteekens echter valsch. Grond-mzakkmgen Dooden en geMonden. Ondteilaardsche rivieren Ivormden zich onder de stad Poltawa en ondiermijnden het Noordelijk gedeelte ; verscheidene in-zakkingen zijn daar het gevolg van geweest. Twee huizen zijn ingestort. Vier personen werden gedood en twintig ge-wond.AMERIKA. Reeds ontsiagen. — De vrouwen poli-cieagenten, te Chicago, werden reeds ontsiagen. De proefneming was afdoen- [ de voor drie redenen. De eerste dat de vrouwelijke policieagenten zich onver-draaglijk maaikten voor de vrouwen, die zij gelast waren te beschermen, ten ge-volge van een te groote waakzaamheid en overdreven oplettendheid. De tweede dat de vrouwen al te ruw waren als zij eene aanhouding moesten doen, en ten. derde, dat haar minste optreden groote samen&cholingen verwekte, vooral van vrouwen, die haar beschimpten. BRAZILIE De toestand. — De toestand in zekere streken van Brazilie schijnt nog altijd aanleiding tôt ernstige onrust te geven. Men vreest nog altijd voor eene revolu-tie, en daarom heeft de regeering den staat vain beleg in de staten Rio dé Janeiro en Petropolis tôt den 30i october aanstaande verlengd, en in den staat Ceara tôt den 13 mei. CHSF4A Rooversbenden in Mandsjoerije. ~ Volgens een telegram uit Moelin, nam eene Tsoengoeizenibende twee Russische be-ambten van de Tserkossoffabrieken gevangen. De bende eischt een losgeld van 15,000 roebels en dreigt bij niet-betaJing de arbeiders te verjagen, de hooi-voorra^ den te. verbramden en de gevangenen te dooden. Eene afdeeling van de Russische grens-wacht is ter bevrijding der gevangenen uitgerukt. STADSNIEUWS. GEMEENTEBELANGEN. Godsbuizen. — Rekenschap. Herhalin» gen, enz. — Het College stelt voor gun-stig te aanvaarden de volgende vragen der Burgerli.jke Godshuizen, strekkende : a) Om in het Burgerlijk Hospitaal twee kooldcetels in nickel te' mogen plaatsen, om op eene afdoende wijze de melk te bokeii, be&temd voor de ziekefl. en om op hunne vrije fondsen te mogen heffen, de. som vaii 4850 fr., tôt het bestrijden der uitgave, welke uit die inrichting zal voortspruiten. b) Tôt goedkeuring der aandiuding gedaan van de Naamlooze Maatscliappij der Oude Werkhuizen Carnoy-Vanden-steen, als aanbesteder voor het plaatsen der waterleiding der ,stad in het gesticht Guislain, en voor het heffen op hunne te hergebruiken fondsen, der som van 8250 frank, foeloop dezer werken ; c) Tôt het heffen op hunne viije fondsen, der som van fr. 43,078,49, bestemd om, de ontoereikendhedern te bestrijden, welke 14 artikels van uitgaven hunner begrooting voor 1913 aanbie.den. Afstand van een grond, Bibliotheek* straat. — Bij brief van den 18 september 1913, vraagt de heer notaris Vande Vel-de, in naaan van mevr. Wauters, eigena-res van een huis gelegen Steendam, den afstand uit der hand van een stadsgrond, gelegen tusschen de Boekerijstraat en haren eigendom. Zij stemt erin toe voor dezen grond, groot 138,59 v. m., de som te betalen van 13,859 fr. j de afstand zou geschieden aàn de geiwone voorwaarden van het lastenlboek, voor den ve.rkoop der stadsgronden. Zij verbindt zich al hare gebouwen op de aflijning te brengen, binnen de twee jaren van den daturn van den akt en aan hare gebouwen een bouw- 3 Feuilleton der Gazette tan Gent. Uit de Herinneringen der Kirwoods Een van lien had een opschrijfboekje in ; «e hand en deed den ander d'aaruit vra-S®. Gij hebt nooit twee jongens zoo ver-wjsterd gezien, als zij waren, toen ik mij j>peens vertoonde. Eerst dachfc ik, dat zij kwalijk zouden nemen. Wat, duivel pteekent d'at 1 vroeg degeen die het aan-'eekenboekje in de hand hield, doch de ander gaf hem een schop, om hem te doen j u'i.]gen. ~ Kalm aan, Fred, zegde hij met een Jnipoogje tegen tnij. Kirwood zal ons ge-Wfflpje niet veiTadten, tal zou (het ook r'iet veel hinderen als hij het deed. — «eem mij niet kwalijk, Kirwood, viel !e a«dere in, terwijl hij het aaoteeken-wk in. zijn schrijftafel weg&loot,gij deedt i.1'1 Bc^rikken, toen gij daar zoo plotse-binnen kwaamt. Ed en ik zijn een w gekken. Wij twijfelen er aan, of wij door ons examen izullen komein, en wij ouclen het niet prettig vinden als de an-'«'«n zegden, dat wij hard géwerkt had-■~ii''^îtnneer moc^ten zakken,begrijpt va i, 'i00P gij niet komt om ons dit" ck?r deuèd af te leiden. Op „ vàn den dag wilt gij toch niet " Ik i. onverzadelijke dobbelaar 1 ke«" ovel" willen spre- en p maar het viel mij zoo uit den mond, eck maakte er meteen gebruik van. • han ;Ma^en? Kaarten, zegt gij? Dan ^ « toch gelijk. ik ti ien' ^ ^ad^ ongelijk, antwoordde jp'e] ' .^am niet bij hen om kaart te "urti ' 'ÎWai'n '«et hen een gezellig ; . Je vnor dezen avond op hun kamer, I tr' «prekon. ' V '' • — Maar dan toch om dezen avond te kaarten 1. — Nu, daar zeg ik geen neen op. Mis-schien spelen wij na het avondeten een partijtje. Beck kwam naar mij toe en legde de hand op mijn arm, als iemand die een ander wil terughouden van een gevaar. —Charlie, zegde hij, gij en ik zijn lang goede vrienden geweest : wilt gij mij een genoegen d'oen? — Al wat gij maar wilt, oude jongen. — Laat die Bertrams loopen. Ik heb geen slag van preeken, maar gij hebt mij zelf verteld, dat kaartspelen voor u is, wdt de drank voor een ander is. Als gij eenmaal begint, weet gij van geen ophou-den en als gij erin raakt, komt gij ,er niet weer uit. Loop er niet in, laat u niet door die knapen verlokken. Zijn ernst bracht mij aan het Wankelen, ik voelde mij gedrongen, hem ailes te ver" tellen, ofachoon ik daar hoegenaa-md geen lust in had. — Ik ben u zeer dankbaar, oude jongen, zegde ik_; werkelijk. Maar het is te laat. Ik zit erin, zooals gij zegt, en tame-lijk diep ook, en nu moet ik zien dat ik er weer_ uitkom.— Beck bleef opeens staan, hij zegde niets meer over de tweelingen of over niet meer kaarten. — Hoeveel 1 vroeg hij kortaf. — Ongeveer zes-honderd. Dat wil zeg-gen, en zijn schuldbekentenissen voor zes honderdl Pond, behalve het gereede ge'd dat er bij ingegaan is. — Ik zou u! best een duizend kimnen Ieenen. Dat kost mij maar een regeltje naar huis ;ik kan zooveel geld krijgen als ik maar wil. Wij zijn ri j k ; ik ben eenig kind, en zij leven' thuis heel eenvoudig. Zeg het maar, dan hebt gij overmorgeii het geld —• Dank u, oude jongen, zoover is het met mij nog niet gekomen. —- Ik bedoel natuurlijk te leen. — En op welken waarborg? Ik kan u geen anderen aanbieden dan mijn ge-luk in het spel. Och, het was niet mijn bedoe-ling, hatelijk te zi,jn het was heel vrien-delijk van u, het mij aan te bieden, maar gij begrijpt zelf wel, dat ik het geld niet kan aannemen van een vriend. —Ik begrijp het, zegde Beck> ofschoon onwillig. — Ik wil het liever niet aan v.aftler vragen, ging ik voort, op het oogenblik is hij niet ruim bij kas, dat is In.j eigenlijk nooit, en de eenige kans is dus, het van de tweelingen terug te winnen. Dat is nu juist, wat ik dezen avond ga doen, ik moet wat van mijn sehuldebe-kentenjssen terug hebben van de tweelingen, of bij cle poging bezwijken. Als gij een flinke kerel waart, zoudt gij mij een handje helpen. , — Best, dat zal ik doen. Ik stond versteld. — Meent gij het werkelijk ? vroeg ik.Doe het niet, aïs gij er geen lust in hebt. — Ik meen het- werkelijk. Kunt gij mij medenemen naar hun kamer? — Natuurlijk kan ik dat ; izi.j hebben dikwijls genoeg gevraagd, of ik u eens wil-de medebrengen. Gij behoeft uw hoofd niet zoo te schudden. Het zijn een paar heel fatsoenlijke jongens. Ik heb den in-zet voortdurend opgedreven, zij niet en het was hun schuld niet daA zij wonnen. — Nu, 't is goed. Ik ga vanavond met u mee, en dan kan ik er zelf over oordeelen. Zooals ik tegen Beck gezegd had, was hij den tweelingen zeer welkom. Ik zag dat hij verbaasd was over hun kamers Van de gekleurde platen aan den muur tôt het Turksche tapijt op den grond was ailes van het beste en getuigde daarbij ^.in een goeden sniank. Wij waren met ons vijven, want Tom Staunton was er bij. Het avondeten was zeer goed en de wijn en de sigaren ook. De tweelingen hadden uitgehaald. Na het avondeten gingen zij naar de piano en zongen een alleraardigst tweezang, waannede zij zeker in een tin-geltangel veel succès zouden gehad hebben.Ik stelde een partijje voor zij weiger-den.— Laat dezen avond de kaarten rusten, Kirwood, en ,zing een lied,je voor ons. Het is altijd nog vroeg genoeg, aïs gij weer aan de winnende hand ziit.Maar staat gij erop, dan moeten wij u voorsprong geven. — Dezen avond heb ik Beck mede ge-kregen, dat gebeurt misschien vooreerst niet weer. — Ik zal toekijken, zegde Tom Staunton . — Neen, dat-bedoelde ik niet; wij zullen heel eerlijk afnemen. — Ik weet dat gij het zoo bedoelde oude jongen, zegde Staunton gemoedelijk. Maar ik speel werkelijk liever niet. Ik speel niet hoog, daar heb ik geen geld voor, en ik zoui uw spel maar bederven. Ik zal drinken en rooken en toekijken. Daar ben ik een baa-s in. — Dan spelen Beck en ik samen zegde ik tegen de tweelingen. Laat maar eens zien wie geven moet. En wij gingen aan den gang. Wij spcfellden met afwisselend getlukU en tôt mijn verbazing merkte ik op dat op, dat Beck, die er trotsch op was, dat hij altijd contant betaa-lde, nu ook een schuldbekentenis afgaf. Zoo ging het den geheelen avond, beur-telings was het geluk ons gunstig. Tegen het slot van den avond begon Beck al bij-zonder onregelmatig te spelen, tegen aile regels vata het spel in. Nu en dan scheen hij te raclen, wat onze- tegenpartij in de hand lrield, en was het, aJsof hij de een of andere brutale list doorzag. Na, een van die gelukkige slagen leunde hij achter-over in zijn stoel, <en fluisterde Stamiton, die vlak achter em zat, iets in. Eerst keek Tom verbaasd van den eenen tweeling naar den anderen, toen glimlachte hij en knikte, en begon nauwkeuriger op het spel te letten. Het grauwe morgendlicht scheen reeds door de kieren in de luiken toen het spel eindigde, en Beck en ik hadden samen honderd-zeventig pond verloren. — Het spijt mij, dat ik u erin heb' laten loopen, oude jongen ,zegde ik tegen hem, terwijl wij tôt besluit een whiskv-soda na-men en nog een sigaar aanstaken. —Och kom, antwoordde hij vroolijk ; een volgenden keer beter. In stiite jubeldle ik. Ik had niet durven hoopen, dat Beck zich voor de tweede maal zou laten verlokken, en ook ik was zeker ervan, dat het den volgenden keer beter zou gaan. — Wilt gij ons morgen avond, beroe-pen op mijn kamer 1 vroeg ik. — Kom liever hier, wij willen onze kans liever houden, zegde een van de tweelingen lachend. Het was mij juist te doen, om de kans te doen keeren — ik geloofde vast aan kans, en ik zou mijn voorstel herhaald hebben, als Beck mij niet in den steek had gelaten . — Veel gezelliger hier, zegde hij. Voor ons is het beste goed genoeg, Kirwood, en Wfiiarachtig, dat geven zij ons hier. Staunton komt ook mee, om te zien, of ailes eerlijk toegaat. Bij 4deze worden keerde een van dlei tweelingen zieh plotseling met een toornig gebaar om. — Wilt gij te kennen geven — begon hij driftig, doch zweeg bij het zien van Beck zijn lachend gezicht. (Natuuirlijk kan Staunton mede komen als hij er lust in heeft. [li.j znl zeer welkom zijn. — Heel vrlendelijk van u oude jongen, zegde Staunton, voor wien kaartspelen een levenskwestie was, niet om den inzet, maar om het spel op zichzelf. Ik kom heel gaai-ne. Ile weet niet, dat ik ooit een be-lanwekkender spel gezien heb. Morgen avond hoop ik er nog meer van te leeren. Dat was de eerste van vele speelavon-den. Staunton was er bijna altijd bij, ofschoon hij zelden meespeelde. Hij verge-noegde er zich gewoonlijk mede het spel met onverzwakte belangstelling na te gaan. Beck en ik speelden meestal tegen de tweelingen, en al wonnen wij nu en dan eens, over het geheel was de fortuin ons niet gunstig. Op zekeren dag zag ik Beck en Staunton in een druk gesprek, tôt mijn verbazing, want gewoonlijk waren zjj niet in-tiem samen. Dien avond verschenen wij vroeger dan anders bij de tweelingen, en begonnen dadelijk na het avondmaal te spelert. Beck reikte over zijn schouder Staunton een aanteekenboekje aan. Houd aanteekening, zooaîs ik u gezegd heb, voegde hij erbij. — Jawel, hoor, antwoordde Staunton. — Een nieuw soort van controol? vroeg een van de tweelingen, opkijkend van da kaarten, die hij bezig was te schudden. — Juist, zegdte Beck, een nieuw soort van controol. — Van uw eigen vinding? — Dat juist niet ; iets dat ik onder het spelen heb opgemerkt. Maar ik geloof dat het een bijzondere fijne list is en Hat moet Staunton nu controleeren. Hij is dezen avond onze onpartijdige. Later praat ik er wel eens met hem over. Neem af! Zeve.n, heer en aas, negen — mijn slag. Dat begint goed voor ons, Kirwood ; misschien keert de kans nog in ons voordeel. (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods

Collections

Brugse Poort, Gent