Het morgenblad: volksdagblad

1790 0
01 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 October. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 12 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g44hm53r2s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

7e Jaargang N° 262 Donderdag I October 1914 l centiemen net nummer HET MORCENBLAD IAatsfcondigingen s 4e bladzijde. — per kleinen te^el fr. 0.30 | FinanciëeJe, » 1 * » 1.00 g Stadsnieuwsj pet grooten regel » 2.00 g Reclamen, » » » » 1.001 Begraienisbericht, y ■****! pu rafi v ■» ■ »>tf j* **h3 fynavvtty mttx&jr*' VOLKSDAGBLAD Allé mededeelingen te zenden aaD M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpfa Men schrijft in op net bureel Tan het blad en op aile Postkantoreq Telefoon ; OPSTELRAAD : 9G7. — AANKONDIGINGEN : 3B14 Akosinemenlen : 9> | Een jaar, 8 lr. — 9 maanden, 6 fr. i 16 maanden, 4 fr., — 3 maanden, S fr. a P BU1TENLAND, het port te buiten. | A ankondigingcn worden ook ontvangen door M. J. LE BEGUE et C°. "Office de Pif blicite, 35, Nieuictraat, te Brasse L Belgische Officieele Mededeeling Het bombardement der forten houdt aan. — Een offensief optreden der Duitschers met aanzienSijke verliezen voor den vijand afgeslagen. — Te Dendermonde Antwerpen, 30 September, 22 urt — Het Duitsche geschut ging bede. voort de forten onzer buiten =ite liiii te bombardeeren, in bet Zuiden or zer Versterking. Trots het oversrroote verbruik va: schietvoorraad" hebben onze verded: gingswerkèn weinig geleden en gaa ze voort hun kracbtvermogen te be bouden. Tusschen dp Zenne en de Neth heeft geen enkele beweging va: yijandelijk voetvolk plaats gehad. In den sector Scbelde-Zenne, inte gendeel, werden hardnekkige e stoutmoedige aanvallen afgeslageï dôor onze troepen, die zeer wel doo bet geschut onzer werken werde: ondersteund. De verliezen der Duitschers zij. in verhouding met de roekelooshei bunner poging. Melden we nog eene offensiev s. weinig belangrijke beweging in de ii richting van Dendermonde. Deze be- 0 weging was vergezeld van geschut-. vuur op grooten afstand. Dit geschut bad geen merkelijk uitwerksel [j op de detachementen onzer troepen . die de uitgangen van Dendermonde Q verdedigen. Tusschen de Dender en de Schel-do is geen enkel merkbaar geval te melden. Kortom, niettegenstaande de hevig-heid van het bombardement, zijn de uitslagen ver van in verhoudiug te zijn met hetgene bereikt werd. 1 Langs eenen anderei kant is het moreel onzer troepen uitmuntend en hunne koelbloedigheid is prachtig, zooals het, ten anderen de heldhaf- ^ tigheid bewijst die ze met voile wel-j gelukken, aan den dag legden bij het afslaan van al de aanvallen der vijandelijke linietroepen. Ten Nooràen der Son Londen, 30 September. — Pari deelt een beknopt overzicht mede ve de beweging ten Noorden der Soi me. Het gevecht breidt zich meer < meer naar het Noorden uit. De vijand • deed eenen hardnekk gen aanval op Tracy-le-Mont, do( werd met groote verliezen afgesl gen. Het Russische leger De "Reicbspost", een biad v< Weenen, bevat een deskundige b s.chouwing over het Russische lege waarin naar aanleiding van lietgei l in Galicië is gebleken,wordt gêze^ » dat het voetvolk bij den aanv ' zwak, bij de verdediging echter ze 1 taai is. Gebruik van dum-dums ke I niet worden bestatigd. De Russ< 4 marcheeren zeer snel, doordat : niets dragen, maar ailes met wagei aï achter hen aan wordt gevoerd. VolgenS' aller getuigenis is ( Russische artillerie uitstekend (< a schrijver zelf onderstreept) ,maar ( $ shrapnells barsten te hoog. De kei der stellingen wijst op een goe< ■9 aanvoering. 111 Ook de technische troepen toon( ? bekwaam te zijn voor hun werk. 10 Het is wel merkwaardig, dit gu ® stig oordeel oveï het Russische 1 ger in een Oostenrijksch blad te 1 zen. jj, Het leger is dus wel vooruitg gaan sedert den oorlog met Japa En het is ontzettend g.root ; vc gens de "Tribuna" zijn reeds z-y rçiiii'oen gemobiliseerdi en volgc vier andere millioen. a, Officieele mededeeling m der Legaîievan Frankrij Hesr Delcassé telegraf-eert aan b© ;î Klobukowski, minister van Frankrijk Belgic, dat hij den 2Sen aan den \ .„ nister van Belgio in Frankrij k, een d creet medegedeeld heeft, in datnm v< kfl 21e.i September, waa.rbij aan Belgisc] et-' itfilitairen in dienst op Fransch gron esU gebied, ook vrij briefverkeer toegestaf wordt, zooals dit goschiedde aan ■ Fransche soldaten een mariniers,bij d creet van 3 Augustus 1.1. g Het Gouvernement van de Republiek, gelukkig alzoo aan de troepen der ve bondenen, de briefwiseeling met hum (familie te vergemakkelijkeu BOroeve ervaringen van de Duitschers js In de "Croix" vinden we mededeelingen over Duitsche ervaringen in den T1 grooten slag, gevonden bij krijgsgevan n" genen of uit hun roond opgeteekend. 1. Van een artillerie-officier : Een mo ;n derne oorlog is de grootste dwaasheid. In het 10e korps zijn compagniën van j. 250 man tôt 70 man venminderd. Er zijn , garde-compagniën, die door vrijrwilligerg :il aangevoerd woirden, daar er geen offi a" ciercn meer zijn. 2. Van een infanterie-kapitein : Wij zijn door de Franschen verrait. Ik heb mijr compagnie verloren. Toen ik er in een dorp naar ging zoeken ben ik gevangen genomen. Mijn lot is in Gods handon. ^n 3. Van een te Eeime gevangen geno-e- men officier : Om tactisehe redenen heeîl r, de garde moeten wijken. Er zijn van de ;n onzen 10 offieieren gesneuveld en SOC |'rman gekwetst. In het eerste bataijon ', van het eerste garde-regiment ie gren a officier meer over. De Fransche artille 3r rie was. zoo goed verspreid, dat wij haai ® ligging niet konden uitvinden. Onder de in gesneuvelden zijn generaal von Schack ce en de kolonel van het 21e regiment gar-is de-artillerie. Deze officier voegt hier nog bij : Hoe [0 ellendig elken avoncl de dood van ko-, meraden te moeten vernemen. Men moet . in den slag geweest. zijn en des avonds geen kruimel te eten hebben, met den 18 liarden grond ais bed. om den diehter le te waardeeren, die schreef : Cliaude fui la journée et sanglante la bataille, frei-,n de est la soirée et câline la nuit. (Wanr was de dag on bloedig de slag, koud is de avond en kalm de nacht.) 2- e. 4. 'Van een luitenant van het 26e ar-e_ tilleris. Het korps is voortdurend in touw van het begin van den veldtocht af. Bijna al onze paarden zijn geval e- len. Wij vechten elken dag van vijf lire i. 's morgens tôt acht ure 's avonds zon-der eten of drinken. Het schieten van de Fransche artillerie is Ijeangsîiger.d. n Ik ben zoo moe, dat ik niet meer te paard kan blijven zitten, zelfs niet in stap. Tegen 12 ure vanmiddag is onze battorij letterlijk overstelpt met Fransche granaten en dat duurt drie dagen. Het 10e korps en de garde zijn in het bijzonder geteisterd. Wij hopen dat een beslissende slag aan dezen toestand een eind zal maken. Zelfs 's nachts in het :r bivak kunnen onze troepen niet rusten. ?.n Een Fransch vlieger heeft vannacht vier bommen naar beneden geworpen, waar-e" van drie raak. Er zijn twintig paarden 111 gedood of gewond ; vier man zijn ge-Ie dood en acht gekwetst. Wij ontvangen geen brieven meer, daar de post-auto's ■n van het 10e korps vernietigd zijn. 0 5. Van een officier van de Pruisische c garde : Mijn regiment is met 60 offieieren uitgetrokken en er zijn er nog 5 is over. Meer dan 2000 soldaten zijn bui-r- ton gevecbt ; mijn regiment is niets dan ie een samenraansel. Wij worden \erscln-'k-J kelijk beproefd- DE DUITSCHERS IN ONS LAND w GEVECHTEN OVER GÂNSCH HET FRONT Onze troepen weerstaan prachtig den sohok Praatjes Alie praatjes volgens welke onzi forten bij den aanvàl der Duitscher reeds fel zouden geleden hebben en — wat er nog niet bijverteld — kuhnei len stelligste gelogenstraft worden.En kel een reserve-kraitmrgazijn wer: door eenen bouwitser getroffen en on.t plofte. Dit ongeval bad geen belanj met het oog op de eigenlijke verdedi gingswerkon. Wij kunnen o®k het bericht logen slraffen dat Zondag de Duitschers ti Oud-Turnhout v/aren. In den iaatstei tijd zijn îioch te Oud-Turnhout nocii ii de streek van Turnhoat Duitschers t< zien geweest. SVsechelen hernomen Tôt een goed eind Dinsdag avond heb ben onze forten doorgeschoten. Gedek door hun vuur, zijn onze troepen dap per vooruitgedrongen en hebben op nieuw Aiechelen bezet. Men is tlians overtuigd dat he bombardeeren or.zer Zuidelijke îortej i geen ander doel bad dan onze trocpei bezig te houden, en ze te belettei werk te doen dal de Duitschers ze nie geerne zien doen. Zij wenden dezelfde tactiek aan di< wij, over een week of drij, met zull goed gevolg tegen hen ondernamen Dat de Antwerpenaars dus onbekom merd zijn ; de vaderlandsclie drijkleui zal nog niet zoo spoedig op onzei toren neergeliaald worden. He! ariiilerisgsmhi rond iecheSer Toen ik Dinsdag morgen te Duffe aankwam, was het vuren tusschen d Duitsche artillerie en onze forten reed in voile actie. Na- eenem oogslag in e: rondo m de stalie, waar lionclerden vlueh telmgen zich vertirongen, begax ik mi in de richting van het fort van Waelhei met het doel zoo nabij mogelijk te ke men ; maar er diende uit de oogen 'ge zien, ter oorzake van de omtelbare ne dorploffende Duitsche granaten, en i. heb mij moeten bepalen irjet post te val ten in bet vlakke veld, te midden d groote belegeringsstukken die daar opge steld warcn om onze forten te stenner llet is een aangrijpend tooneel zoo t allen kante vuur en vernieling te zie: uitbraken : Zuidwaarts de Duitsche bal terijen ; van West naar Oost de forte: van Wiliebroock, Waelliem, Ste-Kathelijn i Waver, bijgestaan door de "redoutes". Op ee,i gegeven oogenblili vertoone: zich een paar vliegers van het Bei gisch leger, doch zij worden duchtig on der schot genomen door de Duitschers Een oogenblik meende men dat een de vliegtuigen geraakt was, daar hetzelv zeer laag daa,lde boven Duflel ; doch di was slechts schijnbaar, wa.it kort daaro] ging het weder in de hoogte en verdweé , met de andere. Tasschendoor steeg oiizi vastliggende ballon op, achter de batte rijeu in het veld, om de richting te be païen; in do verte steeg de Duitsch vastliggende ballon bij tusschenpoozei met lietzelfde doel op, in de richting va; Mechelen. Ondertusschen sisten de schrapnells in mer voort door de lucht, en ontplofte: dan hier, dan daar, voortdurend dubfct beantwoord door het Belgisch g es chu I Op een vlakte stonden van ons rusten de kleine veldbatterijen. Het Duitsche ge sehut werd op zeker oogenblik op dez vlakte gericht, en zes, zeven houwitser ploften er achtereenvolgens neer, diep gaten borende in den grond. De bomrne: misten haar doel. Verscheidene burger werden nochtans gekwetst. Een der gra naten sloeg een diepen put in den stees weg en doodde eene vrouw die daar me dagbladen lourde. Zoo het schijnt woondo deze vrouw t Antwerpen. Eenige gprçiesoldaten.- brachten haar wej en in de aandoening van het oogenbl verkochten zij de dagbladen onder elka der, de opbrengst ter beschikking st( îende van het Roode Kruis. , Onnoodig te zeggen dat in de huizi 3 in dio buurt geen» enkele ruit lieel w; " gebleven. 1 Ondertusschen was er in de richtii - van Ste-Kathelijne-Waver een groote bra: 1 nichtbaar, en wanneer ik 's avonds, rej - zes ure, vertrok, sloogen de vlarnmc P hoog op ; soinmige personen bewoerd< ' dat het weliicht de kerk van Ste-Kath lijnerWavcr was, doch dit heb ik «i kunnen nagaan. Ten slotte, zoowat rond 6 ure, op h 3 oogenblik dat de vlueh tel ingen en de e 1 kele reizigers in de staitie te Duffel zii i gereedmaaktfcn om in den trein te sta , pen, ontplofte een schapnoll vlak vôi de lecomotief van den gereedstaand* trein. 't Liep nog op zijn beste af. A. C. : Lier onder vuer pnomen " De Duitschers hebben, in strijd m aile oorlogswetten, Lier nogmaa onder vuur genomen. De houwitse t hebben hier en daar nogal wat schai x aangericht, zoo werd de toren di t St. Gummaruskerk getroffen en voor j werd het Klooster der Zwartzuste: t erg getroffen. Vier gekwetste soldat* en twee oude vrouwen die er verzor^ , werden, zijn gedood : ; De soldaten lagen op het eerste ve diep. de vrovnven op het gelijkvloer Verder werden op straat nog eei . vrouw en haar kind door bomschervt getroffen en gedood. t Schijnt dat oc een man op straat doodelijli getrofff werd. Verder eenige gekwetsten. De forten van Lier en Kessel brael ten het Duitsch geschut tôt zwijgen. Op de staties van Willebroeck < ' Duffel kwamen ook vijandelijke bon men terecht. In eerstgenoemde stat 3 moeten eenige burgers getroffen zij: 3 misschien wel een paar doodelijk. Ee j gendarm liep kwetsuren op. Duffel moesthetzelfdelotondergaai j Het zwaar geschut. na het fort v; a Duffel te hebben gebombardeerd, d vinnig antwoordde, heeft het gemal kelijker gevonden, met echt Duitscl , wreedheid en lafheid zijne granaten richten op het ingeslapene Duffel. Mi s den den nacht kwamen daar obusse neder, zoodat de menschen ternauwe • nood gekleed op de vlucht sloegen. B Het fort van Duffel en het geschi van de forten die den vijand bereik< ! konden, stelden een einde aan de; e onme-nschelijkheid. De Duitsche artillerie werd t< 3 zwijgen gebrachl. De aanval langs Llezele e Z(rt)als de Belgische offiéieele medi ' deeling vermeldde, beproefde de vijai ^ een aanval op de tusschenruimten g ! legen tu'sschen de forten van Lieze en Breendonck. v De Duitschers warcn in aanzienlij e getalen meenden een oogenblik gewoi 1 nenspel te hebben. Onze jongens lielc 3 heu tamelijk dicht komec, maar on haalden ze vervolgens op eene port j blauwe boonen, die ze niet hebbe ,i kunnen verduwen. Dra beten honderden Duitschers - 't zand en do vijandelijke hordei vreeselijk^edund, verkozen af te trel 0 ken, achiervolgd door de houwitse: 3 onzer artillerie. ° Het overstelpend vuurdathetDuitsc j gescluit naar onze Unies heeft afg< - zonden,heeft al weinig meer uitgericl - dan gaten te slaan in den weeke t grond onzer weiden. De hachelijkste oogenblikken ne * werden Leleel'd door cen hoop aru , vluchtelingen van Beetk en omslrckej ik die zich in de gelagen verscholen Iradj. den en zekeren stond door de Duitsche! houwitsers bedreigd werden. Onze, )n soldaten hebben lien heipen redden. Jg Dezen morgen hervalte de vijand geweldig den aanval op dezen secteur. ^ Om half tien rukten de pinhelmen op. id Te middag echter moesten ze aftrek-id ken. : Te Waelhem Het fort van Waelhem slaat zege» et vierend aile aanvallen af. De Duitschers namen van in den vroe-5h ffen morgon het fort, de redouten en de P- loopgrachtoa van b'et voetvolk geweldig Jr oncter vuur, Talrijke huizen in den omtrek. m zijn platgeschoten. Zeker oogenblik ging het er bijzonder warm toe. Ons voetvolk dat de bïug over-trolc, moet zeker door den vastliggendeu Ijallon geiignaleerd zijn geweest. want weidra begon bet langs dieu kant bommea te regenen, Gelukkig sloegen ze niet aile st in, de brug werd eerst getroffen, toen onze 13 jongens er over en in veiligheid waren. Wy hebben dit critiek oogenblik nog niet s al te duur beteald. 'e Een kasteel te Waelhem werd helemaaï )r plat geschoten, De houwitsers derDuit> al schers vallen tôt beneden den Vosberg. „ 't Is prachtig en tevens verscbrikkelljk ■s om zien hoe onze troepen zich heldhaftig !n verweren. Het gedommel der kanonnen is ;d oorverdoovend. De Duitschers môeten verbaasd opgeke-ken hebljen. wanneer ons zwaar geschut, dat zij niet eéns vermoedden en met ge-s- blindeerde treinen aangebracht was, dood ie en verderf in tiunne rangen zaaide. :n Het gevecht strekt zich met eene onge-i. kende vei'woedheid uit over een Iront dat v gaat van Puers tôt Kessel. 111 De beœanning onzer forten, ouzo veldbatterijen en onze linietroepen verrichtea j. wonderen. Bij het bombardement werd het dak vau de kerk van Waelhem getroffen en binneiï sn werdheel wat schade aangericht. De al i- taars, de gestoelten, de biechtstoelen, het je orge], heiligenbeedden. onz. werden ver-bryzeld. Twee oude schilderyen hange» :1> aan flarden. Het bombardement van Lier, Duffel, Tarhaegen, Willbroeck en Rrmpst i- (Ha^epe bjsond®rhedan) m Dinsdag nacht tôt 4 ure 's morgens heeft! L-. de hescliieting van verschillige l'orten plaats gehàd waarbii Lier en bovengenoem-. cegemeenten tel leden. Wosnsdag morgen U Werd de beschieting voortgezet nogmaals in talrijke verwoestingen in die plaatsen aan-:e richtende, zoodat de bewoners langs aile kanten de vluclit naar Antwerpen namen. ^ Verschillige huizen vatten vuur. /lieuiv bombardement van Dendermonde Woedend over de groote verliezen die zij • [Ci tyelens het gevecht van Zaterdag geleden hebben, zijn de Duitschers Dinsdag opnieu» 3" naar Dendermonde al'gezakt en hebben le vopr de derde maal de stad gebombardeerd. Om S ure 's morgens troffen de eerste i. kanonballéh de verwoeste stad. Onmiddel-lijk antwoordde onze artillerie en onop-'* houdend werd er van beide zijden gesctio» sn ten tôt- op den middag. t- Na 12 ure stilde het Duitsch geschut, j0 maar onze mannen bleven den vijand bcschieten tôt na 4 ure. 111 Of de vijand gx-oote schade geleden heeft, weten wij tôt heden niet. in In de iiog overblyvende gèbouweu van , het verwoeste Dendermonde heeft hetnienv/ . ' bombardement brant) gesticht. 1■" De fabrieken Philip» en La Tern-ondoisc :';j zyt! vernietigd ; hot 8t-Vinceniniygeaticht werd erg hèsciiadigd ; het uion'»' Irwartia.' >, dat nog gedeelteigk reenf bieot heef;#u<»* veel schade geleden ; de loror. :te" kerk die nog- seoht stond, waro neerg«-it sciioten. Zoodat er m; van Deudermoade il niets meer overhlyft dan puinen. rt \ * -ig In den omtrefc hofc-b«> «ok tatryse^ tmizen l0 vuur ge\at, voorai i»; rft richtiîw; va» bokfe or Buggenhout '» Onze treepefi bebiw. iunsd?A' vofiîauiV

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods