Het morgenblad: volksdagblad

976 0
09 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 09 January. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 20 September 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rn3028qs7z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Tjaargang. - Nu 8 Vrijflîîg 9 Januari I9t4r 2 cenîïennen bel nummer HET MORGENBLAD 1- "ATnkondîgissgen i tf bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 Financiéete, » 8 » » 1.00 Stadsnieaws, per grooten regel * 2.00 Reclamen, » » » » 1.00 Begrafcnisbericht, * 5-00 VOLKSDAGBLAD aUî&ïne d ed oelin gen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Àntwerpen-Men sc-hrijft in op het bureel van faet blad en op aile Postkantoren Telefoon: OPSTELRAAD : 967'.— ÀANKONDIGINGEN : &314 Afcoskitementen s Een jaar, U Ir. — 9 maanden, 6 fr. | 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. g BUITENLAND, het port te buiten. g Aankondigingen worden ook ontvangen door M. J. LE BEGUE et O, 'Office de Pu-bUcite. 25. iïieuwtraat. te Brussei. Alzoo geschiede het — — -« Met Nieuwjaar gin© de afvaard-i^Bg van het Parlement de geluk-: jwensolien aan den Kotuing bieaen Bn de Vorst maakte van deze gele- I™ genheâd gebruik om over de hoogere [ ît&aogein der natie te spre^en. j De mond vertolkie do gevoelens van | W haxt, merL za» ^<>n™S I [Albert niets amders betraeiute dan [ |ofl gTOOjCbeid en den voorspoed van i ,ïtët land. , , "Rr werd gehandeld over de betere [ «ïrichting van onze colonie. De moei-| iliikheden kennen v4/ 11 ■e'* oSnoeg-| jaaam om over de redmiddelen te g,e-« |arag0n, die tôt oplossiog ^ ooivo/- <.m| t worden. K ( Een volledig overzicht zou daar-, toe veel helpea- . I ■> Uit de le&voèfmg des Konmgs K JSKj'kt dai er zekere moeilijkhcdsai i $pi\ijzem. f Van welke aard z.yn deze œoei-1 lijkheden ? Zijn zij u teluUfind van I Snaneieelen aard} oiwci staat men ■ ,vooar beheerlijke moeilijVèedera, o- (wel voor plaafeelijke moeilijiiiieden ■uitga&nde van de bevoiking, o'.vrcl yoor moeilijkheden raLende d? uit-oefening van don eeredieri-l r ■ De Korng wj ons zegg.-.n dit er varwege het land grooiere pog n;:en vepwacbt worden. Wei' e poguigen, [ brâtea ficandedo meûev. esrV.ng ? I [Varciirs œen flaar een vrij veld o^en 1 Vindt, zLt men gecn an der tai k'.e! 1[ iaa gUE^' ge vo i"v , ardc,î, te vci -| ieenen aan den kaatïoi en a. n de ™ bijTerficid om dezelve arc te t; ek-fcen.Dpcti, men verwrit îij reeds aan M Gouveriiem&B" dat gindei* aa " .de ■ft'ericliedén, mei, iniîiai e[ ea on-idemeEnng'sgeest bezield, aile "v-ooi-îàod toegekend vvordt. Tenzij men goireernementeele réglés in 't zicbt Ml , Ls de taak welke msn ginder aan-jgsrat heeft, te groot voor de kra.vh-teavan een klein lamd aïs het onze? 1 jDat men het dan bekenne ! Ma g men I (de poging beperken lot zekere pun-i ;to' zekere deelen, b. v. de spoor-1 ! Vegan en al de verkcermiddelen, d'e I stellig in de toekomst kunnen op- sdhappijen inrichten, die eene ga sche streek, eene provincie bewerker In de geschiedenis is dit reeds g zien. en werd zuik werk met v, ( slagen bekxoond. Ëens bewezen dat het land i voordeel moet uiihaien, zal de fîna. tieele deelneming van de natie ni ontbreken. Deze bewijsvoening ks eohter geleverd worden door han,d vorti'ouwoii hebben, om degenen m do te slepen d e er geen bezitten. Zeer aanJi. emlijk komt ons het g daciht voor aau het Gouverutniit)] ! d r eolojiie eene meer oî min voil ! digne zeflstand;giie:d te gev«n. De; zeJfa!ian,diigiieid kan bewàard wo: den met de hoilp van Belgdë, ond« het gdzag des Konings. Deze ware zoli'star.digJieid zal ( mediowerking der Belg.eri niet be!e ien. Zelfsiandigb.eid verleenen, wei d liangt veel af van deu parsoon i de persornen die de vereaschie g. sch! (heden beziten, bckwaam zij om do oindarrueming go^ed te ledci Over de pogingea op godsdiens;. gebied hpévtn wij niet te âprekei Deze pogingen zijn gedaan en go-e gedaan ; zij vragen sleeh.s op f :Gstre.L;!er gebied in werk m g ie rrt den. Is het om deze :\d-n zci niei dat die pogîngon aan?,ev%i^ vorden ? Het vaandei vaâ het (:7( ool is er en tegen wie moet het vu dedi.çd worden. 'l'egen haaJflrager de Be;gon, die gx-joter vijand^n. va: de beschaving zijn ais de wilde zt'Ive. Men verepte ni t dat de voi>r>i:i gang an*deaî Godsdienst in onz colonie m zal1: uauw verfavsàô r-!, j liiet de uitshtgen, die op stofteiijk colon aa! en b:schavingsgeijii',d ktui nen behaald worden. De pogingen onzer missioaavissej moeten door het Coloniaal (-Touver n-ement aoelmaiig gesteund en be schermd word'an. AIzoo geschiede het door hat Co loniaal Gouvernement, dat het r-in der ze'fsandig weze, of dat ailes dit ga van hier, van het m ddanbehee: van België. ■ uOTgen r iViag men co'oma e maat I OP DîS Bâ.&H De Vlaamsche taal in het mijiiwezen f Staatsblad kondigt ai, de voorwaar f « .cçr Proef over de Vlaamsche taal F ne in hrt vervolg aan de postulantei [ van het mijnkorps za I >ordffl opgelegd. St Pieterspenning I T6rSa^er'I1ê van Sint-Pieterspenninj I ® Gent, gewoonlijk in Januari gehou I wn, is nu verschoven tôt einde April. j Het middencomiteit van het Werk zot I S^f116 de aanwezigheid hebben van Mgi I ^emans, bisschop, wiens 25-jarig eere I ^rzittersciiap men boopt te mogen vi-e ■ ouderdom van Mgr StiUeroaDS laai I <^a'; m<® ia dît seizoen vergade- ■ bondi. Strijd tegen den kanker B <te_ geneeskundige wereld wordt ci ■ hS Seieverd en gezocbt om het afdoend ■ JwHel tegen de vreeselijkc kankerziektc ■ « ontdekken.^ 't Schij-nt dat de behande- i iing met radixim aidoende uitslagen op ■ In aile geval, twee kankerlijders. ■ vi\*-e 'le': rad'um toegepast werd, ziji ■ ii?m mén »eDezen- Beiden werden in eene ■ ST^^kundige maatschappij, te Brussei, ■ w?01 te aamvezige geleerden onderzocht, ■ ®e net feit bestatigden. i Spcorwegverzendîagen Hl 2e®diiigen goede rc-n naar Rmnenië, ala- ■ • na-ar Servie, Bulgarie en verder in ■ S® ricliting Constantinopel, mogen, zon-■Wde6^6^^11®' ^en vervoer aangenoinen I Bemint uwen stiel ! l>em vuiig en hij z 1 n geluk-Bla Jria'{el1- '-p7egd' voor ailk'Stie- ■ ikt' iat ' ver£ici'li' voor ee^yeld I a» ,• wordt door nan boer die met ■ i s'ln8 î>oen en een ander dat d-or nen ■ dit,61® WQr<'t verbrpu. De boerenzoon ■ j, J'A"®11 51 l'el liefiieeft. ziet e«ns hoc ItrK ^ achter de pioet; treedt en wat ■Wjtî10 .PecIste v°ron hij trekt ; on de ■y'. z:^ cens mot welke biUijbe twre- I e"l hii ziin koren aan«chomvt dat ' I Carlo. niet te d'un of niet te dik uit den gron o;>schiet ! En de hovenier die zijne blot men verzorgt en zijn boomen enoeit, zit eens hoe zijn oogen eehitteren als aile aan 't- botten en aan t bloeien gaat. Wat men m«t liefde doet dat doet me | goed, d'aair haa'.t men eer van en da geeft voldoening. Eene gift Een Italiaan, smid van beroep, die an , te Brussei kwam, en daar een schooi • fortuintje verzamelde, is in de maand Au gnstus te Como, Italie, gestorven. Hi heeft bij testament al zijne roerende ei ; onroerende goederen aan de stad Brus sel vermaakt, met het verzoek deze aai te wenden tôt het instellen van een werk dat de inwoners van Brussei tôt nut ka.] verstrekken. Bij de Landbouwers De Bond der Veekweeksyn/dikatett vai Oost-Vlaandoren, hoeft zijne jaaiiijkedn algemeene vergadering gehouden in he provinciaai hôtel te Gent. Uit het verslag blijkt dat de hloei de: veekweeksyndikaten. voortdulreûd toeneerat er zijn 5 nieuwe syndikaten in den Bon.' opn-eTiomen. en de bestaande s>Tidikafcej hebben leden bijgewonnen. Een bewijs dat do landbouwers meer en meer het be lang van eone beredoneerde kweckwljz* begrijpei). Oris werklieden vaîien in een put In den put l'Ascenseur, te La Lou-vière, waren werklieden herstellingen aar 't doen on hesclien een planken vloei naar omlioog, waarop 3 personen plaats badden genomen. Eenklaps helde de vloei oyer, toen hij op 3 rueter van de - ope-: aing gekomen was. De drie mamiffl werden in den 13 meter diepen put gestort. Ëen_ der drij kon zich aan eene ketea \a.-tklampen, maar zijne tw ce liat'en vie-len regelrecht op den bodein. • Ali. Bri-j gode, van Broqûegnies, werd op den slag gelood, de aDdere, onderbaas Annessen:.. werd zoo erg gekwetat bovengehaald, dat do doctors er geen de minste kans toe zien hem te' redden. LEGERNfEUWS Aanwening der mannea voor de troepen der administratie : n. (Ziekenoppussers, slachters, bakkers,rnaal-clers, werklieden der voedei'tnagazijnen, blifcslagcrs soldcerders.) ®~ De minister vau oorlog brengt ter kon-!i" nis van de miliciens der liclitiiig van 1914 en de milieievrijwiihgers die bij de a" troepen der ad/ministratie verlangen inge>-1. lijfd te worden en die meenen de voor-et waarden en geschiktheden te vorvulien, n vereischt om bij eenuu dor diensten vau •e dit korps gebezigd te worden, dat zij s zich moeten begeven, zonder oproepiiig, op de vaetgesteide dagen en uren, naar de hierna vermeide inrichtingern van de e- intondantie, te weten : it a) Degenen die zich aanbieden voor don e- dienet der liospitalen : naar het mil'.tair ;e hospiiaal van de hooidpiaats der provinr r_ | cie, waar zij voor de milioie iugeschre-r ven zijn geweest, den derden of den vier-dsa Vrijdag van Januari, tussiehen 9 en , 11 ure ; le b) Degenen die zich aanbieden voor den diei st dar slacliterijen : naar de imiitaire siacinerij van do hoofcLpl&ais dor provisait oie, waar zij voor de niilicie ingesoin^e-d' ven zijn geweest, den derden of den vier-don Dinsdr^ van Januari, tusschen 9 en n 11 ure ; c) Dtegenen die zich aanbieden vocr den '' dioast der bakkerijon : -jiaar do militaire S bakkerij van do hooïdpiaats der provin-l; cie, waar zij \oor de miiicie ingeschre-d ven zijn geweest, den derden of den vier-S- den W'oensdag van Januari, tnss-chen 9 j. en 11 ure ; s d) Degenen di.e zich aanbieden voor den Q dieost der vœdermagp zij nen : ;naa-r het voedermiagazijn van de hoofdpiaats ' der ;* provincie waar zij voor de milioie inge-scfcreven zijn geweest, den derden or den - vierden 2>aierdag ya| Januari, tuasohen n 9 en 11 ure ; 3 e-) Degenen die zich aanbieden, om ala ; biikslagers of solùeerdsrs bij de militaire i fateîek van duurzamo levonsmiddelen ge- 0 I bezigd te worden : uaar deze inriciiting, : Losanestraat, n. 5, *.• ii.twerpen,den derden oi don v'iêïden V,^feidS.g WéB -Jauda^ > ri, tuaschen S en 11 ure ; f) Degenen die zich aanbieden voor den dienst der militaire maalderij : naar deze 1 incrichting," Hobokenvest ' (Boomeche . poort) , ne Antwerpen, deh derden of den vierden W'oensdag van Januari, tusschen 9 ©n 11 ure. Deze aanvragers moeten voor zien zijn ' van een door het gemeantebéstuur afge-" leverd getuigschriit, dat hunne identiteit - bestatigt en hun beroep verineldt,alsmede : van een door de policie, hunner laatste verblijfplaats afgeleverd en «edert min-der dan vijftien dagen opgemaakt getuig-, sohrift van goed gedrag. ^ De militaire overheid doet de candida-ten onderzooken om zich te verziekeren of zij de voldoende vakkennis boêitten s en aendt ze dan naar hunne haardeteden terug. Degenen dezer candidaten die met vol-j. doenden uitslag aan de opgelegde proeî voldaan hebbeai, maken het voorwerp uit eenor rangsohikking, en hot is ondor de-zen dat de bij de trg-epen der adiministra-tie in te lijven mânnen, volgens orde van verdiensten, gekozen worden. Nochtajns zal de voorkeur tôt aanne-ming bij dit korps gegeven worden aan degenen dor candidaten die schriftelijk zuilen toestennnen bij.komende verplifcihr tingen van 8 to/ 4 maanden te ondertee-kenen, de rangsohikking ton slotte ge-soniedendo naar de orde van den dmir der bijkomende dionsten. , Ziehier de vereisclite voorwaa-rden : î Vereischte voortoaarden t a) Voor don dienst der hospitalen: Icun-nen lezen en schrijven, het verstand ©n • de lichamelijke bekwaamheid hebben ver-: eiseht om ziekon en gel-cwetsten te ver-l plegen ; 1 b) Voor don dienst der slacht&rijcn : '> het ambaclit van slachter of van slager • uitoefenon ; ' c) Voor den dienst dor baldcerijen : het ambaoht van bakker uitoefenen ; d) Vioor don dienst der vooderroagazij-nen : hot ambacht van maaier of al ander golijkaardig landbouwersambacht uitoefenen on eeno voldoende spiorkraoht bezitten om het werk dor voodenaagazij'-nen uit te voeren ; o) Voor don dienst van d© fabriek van verdu'urzaamde lOvènsmiddelen : bot am-1 baoht van soidoerdor of van blikslagor uitoeîenen : f) Voor don dienst dor maalderi> : het ! a$Snecht van molenaar nitoeîonen. | , — | le eene ravijo omgekomen j Uit Graz (Oo^tenrijk), meldt mon dat : zeven personen, waarondor drie kinrfo- j j ron. welke in slode eene berghclling af- j ] gleden, nabij Anffec, in eene diepte z-ijn ! J gestort, waar allen zijn omgekomen. j l Bond het Parlement In den Senaat De Oommissie van Nijverheid en Ar-beid is Woensdag vergaderd in den Senaat, om het amendement Mabille op de pensioenen der mijnwerkers te onderzoe-ken.Heer Hubert, minister, heeft de statis-tieken en gegevens, opgemaakt door zijn beheer, medogedeeld. Daaruit blijkt dat de uitgaven, tengevolge van dit amendement, 3,600,000 frank zouden bedragen. Daar de kassen van v/»orzienigheid der kool-mijnen maar gehouden zijn tôt oen be-loop van 2 1/2 der loonen tusschen te ko-men, zou de stomming van het amendement voor gevolg hebben het deel van tusschenkomst voor 1,26 te verhoogen, 't zij ongeveer 2 millioen. Do oommissie is vorvolgeDs uiteenge-gaan tôt binnen acht dagen. Draadlooze telegraaf Een orediet van 50,000 frank is in het buitengewoon budget van het land iiige-schreven voor posten van draadlooze telegraaf op onze vuurtorenbooten. iiiiissiws Hepr Asou, voiksvortegenwoordiger van het arrondifsenient Docnik sedoi-t 1905, zal geen nieuw mandaat bij de nieuwe kiezing meer aanvaarden. COmQNîEUWS VljgfFUBK. , Heden, Donderdag heeft de nieuwe dieri-t naar Congo aan van g fteuomeH. Vro ger vértrokken de stoom-iwoten op Zo.tci d-ig'. In h t vervolg zuilen de verirok. en plaats hebben den Don-derdag allé' drio woken. Rond 9 ure is de stoamboot "Anvers ville'* afgev«:-en me; eene voile ladi.ig.ea 10? pa»«a?ierK aan boord, waarvan 75 ia lèta kiae Te La Palike moesten nog 7 pa-.n«gif^ aan boord genomen worden.Tusschéà de pas^agiers, de Eerw. Pater Nieberding en de Eerw. Broeders Bru-îiWÎ «n Lsito^en, van het orde van ÏVe-monstreit, die te Kuda, eene nieuwe zen-ding g aan stichten, en de Eerw. Pater Van Durme, van het orde d«r Paters Re-demptoristen-Ocder de ander e pessagiers heeft men den heer ingenieur Se=fi,die reeds zijn Ode vertrek telt, en thans gelast is met eene studie over da verkeerwegen in Congo. De hser Grasset, 4de vertrek, die met zijne dame vertrok als agent van le klas naar Tangamika-Moero- D» rMder de Meulenaer, 5do vertrek, dietrict-com-missaris van lste klas, die naar zijnan post te Lomand vertr^st. De heer Cour-ceiles, 4de vertrek, district-overste van Kinda-Kanda. Tamelijk veel volk woonde het vertrek van de "Anversviile" bij. Het verschil Terwijl nien in België, in December, met don diklcen frak aaniiep, teekende de tbermometer in Congo, op gewone dagen, 43 graden warmte. Ambtenaren, beambten en werklieden in de colonie Uit een antwoord van den minister van ooloniën aan heer Borginon blijkt; Op 1 December 1913 bestonden de ka-ders van het personeel van Afrika uit 2614 ambtenaren, beambten, agenten en werklieden. Ondor deze agenten zijn 475 vreemde-lingen en 2139 Belgen. N olgens de inliohtingsbulletijns, door de belanghebbenden ingevuld, spreken en schrijven: 813 Belgen uitsiluitend Franseh; 111 B-eigen uitsluitend Vlaamech ; 1215 Belgen de twee talen. Al de hoogere ambtenaren en beambten, behalve oen En-gelsch deskundige, die tijdelijk door het département van landbouw aangesteld is, spreken Franseh. De eiSandsnkwesîie Do LokaI Anzeiger deelt officiels de reden mede, waarom het Drievoudig Ver-bond de oilanden Chios en Mytilene aan Griekenland wil laten. De mogendlieden hebben de macht niet Griekenland te dwingen de eilanden te ontruimen, çven-min als zij do ïurken uit Adrianopel hebben kunnen verwijderen, toen dezen hot _ tegen de besluiten van de gezanten-conferentie weder bezet hadden. Al kan stellig niet gelooehend worden.dat het ver-lies van Chios en Mytilene Turkije ge-voelig zal trefl'en, toch moet men aaime* men, dat de leidende kringen te Constantinopel. zich in het onvermijdelijke znl-lèn schikken en geen poging zullén doen. ! om de verloren eilanden, die door de Grieken mot aile kracht verdedigd zuilen worden, met geweld van wapenen te • herovoren. Een dergelijlce onderneming /.ou bczwaarlijk goede gevolgen voor Turkije knnnen hebben. Met Parlement BE &MEH Zitting van Dondardag, 8 Januari 1914 Heer Schollaert, opent om 2 vue d» zitdng. OtRDEMOTlE Heerr DEÏLPOBTE. —« Ik ben toegeko men in de 6e afdeeiing, om 1 uui- 7 m. en men had îeeds de buitengewoone be grooting aigehaaadelfd- Ik zad dit duvr mfii no collega s der rechterzijde betaald t ten en ik stel voor de huidige bespiekiu^ te verdagon. (Ui»l.roejjiagen redits. GoedkeUiriiig links) . Heer G. GOET'HALS. —, Wij begon, nen in de af:leeling onze werkzaaaAe !er slecht» om 1 uur 5 m. Heer A. DEiLPORTE. —i -Dat logén strai ik ten stelligste. 'Heer RENKliN. —i Ik ben te 1 u<in 1/4 in de -seetie aangekouen en ik hei •feur nen stemmen. Hoer A. DBLPORTE. —< Dat is ri" waar.' ■ Hoe;- PON'CELBT. -, Dat ie we waar ! ' Heer du BUS DE WARNAFFE. —, D< vergadaring wae ten andere beiegd on 1 uur. • ' Heer PONCELET. —-, Over drie maanden werd' eene diting der afdeeiing,waai de link^pzij meerderheid was, enkele nd nuten na_ de opening geheven. kvram hiertegen op en or.derwierrp bet f-'eor FOULLET, verklaart dat de de-batton eer6t ten 1 uur 5min, zijn begon. nen. Er /waren dan slechte drie leden, maar op het- oogenblik der etemming, U 1 u. 1/1, waren er een tiontal leden doi rechterzijde. Welnu de «eetie bestaat hïjnft uit evem. veel leden der oppositie als van de meer-derheïd, 13 tegen 16. Geon tourner haj het noodig geoordeeld te komen, eo dat spreelrt recht over de kwade luim •van heer Delpoa-te en over zijn voorsteJ. Overigens, t is het uurwerk van hee® A. Delporte dat de dwaling begin®. n eer R E -K1N. —> Dat heeft geen be-lang.Heer LEPAIGE verklaart dat bij d< sectie heeft ve-rtaten te 1 «or 17 m dat M. Delporto er niet was. Heer _'ONŒLET. Dr merk &og aan dat, alfaœwel het débat Kort wae heer Van Cauwelaert in de 6de aideeiiag opmerkingen maakte en 15 leden der cxv positie gerwaardigdec zaoh niet oa(akw»i te verzetten. Heer Ant. DELPORTE houdt fb»Kn4f dat hij 0m 1 uur 7 in de Kametr te «an-gekomen. (Uitroepingen, redits.) Ik houd dus mijn voorstel etaande. De mear. derheid wil de stemmingen efeamoteeren. Ileer E. GOETHALS. —, Br is hier geene kweetie van escamotage. Heer VOORZ2TTER tei heer Driporte aan zijn voorstel in te trekkeru Heer MASS'ON diingt aan in àmeieSt. den zin. Hoer A. DELPORTE. — t Zij »oo. Ifc trok mijn voorstel in, maar zal 'tàm-gevallond hernemen. ANDERE O'RDEMOTE Heer PONGELET verrklaart dat hn zijn verslag over de her vorrréaig vaa het notarîaat niet neorlogl, «odat do oom-nriesie er nog niet mee klaar is Heer MECHELYNCK. — 't'Aeooorf der belanghebbenden blijft îrft. Dat di oommissie haro werkzaamheden Heer PONGELET. Ik wildèoSe^ lijk gedekt wezen. SQHOOLWET De vergadering herneemt de beepreMa» van art. 14, betreffende de jaarw^dden der onderwijzerrs. Heer MBGHELYNGK wijst op bet verschil van jaarwed.de van de lagere <m-clor\v-:j zers en van die van het mâdàel-baar onderwije. Heer \ ANDERVELDE dringt aan ten gunst© van gelijke jaarwedde voor on-derwijzers en onderwijzoressen» Heer WOESTE zet de Kamer attn, de verklaringen des ministère bij te tre-denDe oppositie wil slechte een : de verpliohtingen van staat en gemeenten verzwaren. (Verzet iinks.) Hot is heel gemakkelijk amendomenteï tioer te leggen, maar dat mon terzelfdea tijd de geldbron aanduide, om z© tes uitvoor te leggen. Ik stel voor de drij armendemonten aan irt. 14 te vorwerpon. Hoer BUYL traoht 's ministère ci j fera :e weerloggen. .Nomon nog het woord heeren DAEMB. A.. DELPORTE, TROCLET, MASSOlN ?n DSMBLOiN, die op vorschillende wij-^o hunne voldoening lucht goven om cîf leorlogging van 't amendement des heeren COLLAERT. STEiMINGEN Amendement Bnvl (aanvaiw?siaarweflae

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods