Het morgenblad: volksdagblad

545 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 25 April. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 02 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cz3222sd4r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

r* jaargang.~ra° 113 ÎZateraag 25 Aprn m* d, cenuenien nei nynwnef HET MORCENBLAD AaRkondigiagen s 4» bladzijde. — per kieinen regel fr. 0.30 Financiëele, » * * » 1.00 Stadsœeaws, per grooten regel » 2.00 Reclamen, » » » » 1.00 ^Begrafenisberichtj^^^^^^^^^JiuO^ VOLKSDAGBT . A TI Alle meiedeelingen te zenden aan M: J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Afttwjypen. Men schrijlt in ophet bureel van het blad en op aile Postkantoren Telefoon: OPSTELRAAD : 9G7>.— AANK0ND1G1NGEN : ££±<& I&feonnemeBsteai s > Een jaar, S fi, — 9 maanden, 8 fr. 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, 2 fr. BU1TENLAND, het port te buiten. Aankondigingen worden ook ontvangen door M. J. LE BEGUE et C". -Office de Pu* biieite, 35, D/teuwtraat, te Brussel. Onderwijs v ■ w C. r* ;vfc ■ 0bder den titel : " De overheer->chende kwestie inzake onderwijs heeft de achtbare h-eer Woeste, Staals-minisfer, een hoogst bestudesrd ar-1 tikel laten versohijnen m de Revue £ n é r a 1 e. Eens te meer [ zal men de groote wijsheid van den I Staatsma'n vaststellen. fij zullen er een en ander uit-I treksel van geven, al" ware het maar [ om de belangihebbenden aan te zefcten j het artikel in zijn geheel te raad-I plegen, zij kunnen over de School-[ wet oordeelen,zij moeten de gevoelens [ begrijpen die ean strijdand katho-I Ikfe en een verdediger der goede I zaak aïs heer Woeste bezâelen. A% den toestand beschreveai te heb-I ben, waar in de katboliéken aîcfa. in I 1884 en in 1895 bevonden, en dieu ■ van heden, voegt de achtbare Sfcaate | minister er bij : " De katholieken zijn geroepen ge-worden het o nderwij sy raagsûik op te lossen, wanneer de maatschappij dfep verdeeld is, wairoer de m&at-fichappij bestaiat uH geioovigen er uit ongeloovigen, en dît op de grand siageo rakende de oplossing van d< eehootkwestie. Er bestaat tusschen d< eenen en de afladcren-eene gansche te geoovergesielde zienswij-ze. In and ère woorden, het openbaar onderwijs zou, naar het gcbijnt, het beeld, d< L weerkaaising moeten wezan van de maatschappij. Maar als de partijen, waaruit zij, Saamgesteld is, zich een strijd zon-der genade lever en, op de grond-slagen aan dit onderwijs te geven, hoc wilt gij dien ufelag bekomen? Niet velen, — zoo vervoigt heer s Woeste, — zien de moeilijkheden van ■ dergelijke onderîneming grondig in, ■ Sedert jaren, eischten talri.'ke inwo-E ners eene goede Schoolrwet, ■ maar hunne medewerkinjg was zui k ver theorisoh, de prafctische nood- Ît vendigheden ontsnapten hnn. : Hier en daar zegden er eenâgen : f" Sehallen wij het openbaar onder-I wij s a£, vermits het niet iedeireen I |Voldoening kan sfchenken. Laat de I Igodsdiensiige partijen en de an-I dere partijen seholen naaar hunne I keus stiehten, dan zal , elkeens vrij-I 'heid gewaarhorgd zijn ! 11 In den schijn is dit eene afdoende I [oplossing, merkt de achtbare Staats-■: minister op, doch in deze zaak heeft m. men met de logiek niet aiieen af te |. rekenen. Yelen denken dat bij ge- ■ brefc aaJn een openbaar onderwijs, ■ er niet voldoende zou voorzien zijn ■ iu de noodwendigheden van het on-■derricht en dat het peil der scudiën ■er zou kunnen door lijden. Zij be- ■ weren ook dat de geestelijke on- ■ deriwijsgestichten van zeker mono-Bpool zouden genieten en dat zij, die ■ yan hun bestuur aîschuw hebberf, ^■[ge«n voldoening zouden krijgen. ■ ir ligt in deze vrees wel 0ver-■anjvîng, roept heer Woeste ni t. Wij ■Kunnen echter vastste.len dat een ■ deel van de bevolking zich aïs «-rn- ■ stig benadeeld zou den:een, indien d» ■ openbare besturën niet meer mg" . ■ scJionkwamen. OF n&l 3JLAM I Besteîlîag van brieven in I da Staatswerkhuîïea I Het spoorvyegdepartemént komt 0en Irondschr;r.-cn te riehtèb aan de beamb ■ten en wcrkliedén van de spoorhalîen Iwerkhuizec, enz„ van het spoor, wa«rin ■gezegd v/ordt dat het voortaan verboden |}s zich brieven of nieuwshladen te laten ■bestellen per p0st in do kantoren en in Ils werkhuizen. ' I Dergelijfe postetulïken zullen voortaan ■aoor de overheid gev/eigerd v^orden. Een lï"zon?ering ivordt gemaakt voor spoed-■fiestellingen en talegramiaen, I Electnsche ovens voor ruw ijzer ■ te Pittsburg gevestigd Carnegie , l^taut voor Technologie, heeft voor Len î?rSî •'le' maken van ruw ijzer in ■toi eieotrischen ovçn plaats gevonden. ■ œqgfnejHine. _e.es,chiêddo.^ met soed H* ^ f Anderen hebben het gevoelen uit-gedrukt, dat het lager onderwijs doox de wet ingericht, zou moeiten ophou-den gemeentelijk te zijn; dat het, onder volledige richting van den Staat, beter zou nagez-iem worden en dat het dus aan de misibruiken, aan de willekeurigheid van Zekere ge-(inoenteoverheden zou ontsnappen. Maar, vervolgt altijd heer Woeste, ernstige opwerpingen do en zich te-tgen deze hervorming gelden. Uit oogpunt onzer instel'lingen, ware het gevaarlijk te veel de gemeen ten te verzwakken ; de invoering van zulk stelsel, z;ou het onderwijs, meer dan vroeg,er,tot werktuig eenor partij - kunnen makesn. Indien de macht in handen der te-genstrevers overging, zou do be-. noeming der onderwdj<zers door de ge-,mee«nten, indruisohon tegein de wen-schen onzer bevolking en de tegen-invloed van het gouvernement ver-. hinderen. ! i i Men heeft insgelijks gezegd: " Dat l de wet confesionneele seholen stieh- - te voor de geioovigen en onzijdige > seholen voor de o-ngeloovigen, alzoo y zal iedoreen tevreden zijn en de ver-■ sdhillige seholen îfullen geddelijk ge- > steund worden. " Ileer Woest aniwloorrît- : ■ De be-i schouwing is n»et aohter gebleven. 2onder twijfel moet het onderwijs in zekere mate het gevoelen uéMrufcken ?'Jer lev©as-:oorwaarderi van de roaat-schappii, doch iets geheel andea-s is in naam van den Staat twee onder-wij&opvattàngen te volgen, waarvan de eene zou afgekeurd worden door hen zelf die het zouden inriahten ; ieta geheel anders is, in naam van den Staat, ze beiden de bevolking aan te bevelen. Het katholiek geweten zou met soorigelijbe inrichting geen voldoening hebben. Immers, vele ouders, onvoldoende ingelicht, zouden in Staatsbeseherming eene reden kunnen vinden om hunne kinderen aan de zoogezegde onzijdige seholen toe te vertrouwen, ofschoon zij uit het diep-ste des harten voor hunne kinderen eene godsdienstige opvoeding bege-ren.Dergelijk gevaarlijk misverstand zou tôt de betreurenswaardigste ge-volgen leiden. Daar bij, door het feit in elke ge-meento sehool tegen school op te richten, zouden eeuwigdurende ge-scnillen onstaan, die weldra tôt de kinderen zouden overslaan. Nu al deze oplossin^n afgev.ozen waren, wat bleet er nog te doen ? vraagt de achtbare Stalatsminister zich. af. Het wo'ord was aan het gezond verstand, het woord was aan de on-dervinding. Men moest r ij d e n en o m z i e n , ten einde bet officieel onderwijs aanncembaar te maken. 't Is, beslu't heer Woeste, hefcgeen de katholieke ministers gedaan heb-ben.Carie. i goyolg en uit erts van de Missaba-mij-nen in Michigan werd eene goede hoe-danigheid ruw ijzer verkregen. In streken waar cokes s-ehaarsch is, zoeals het in het verre lVesten van de Vcroenigd-e Statsn, en in andere streken waar geen kolen zijn, schijnen deze elec-irif;che' ovens voor ruw-ijzervOortbrengst wel toekomst' te hebben, Verbruik van Eagelsch bier in België Blijkons éone door de Engelsehe regee-ring afgekondigcle. statistiek, zouden de Deigen in het afgeloopen jaar voor zes tïiîiiioen frank Engslsch bier hebben ver-b'ruikt, dan wannéer Duitschland slechts voor 1 miilioen frack en Frankrijk voor "50.000 frank Er.gelsche bieren verbruik-ten. <• Wie had ooit vermoed, dbf' er in het kieine België meer Stout, S'cotch en Pa-le-xVle wordt gedronken dan in hetgroo-to D.uatsphiapici ! Up Pariement BE SE1AAT • s Zitting van Vrijdag, 24 April, . 1914 Voorzîtter : heer de Favereau. DE SC'HOOLWET Heer H. B'RUNARD beweert dat het ontwerp anticonstitutionneel is. Heer FLECHET komt weer op de be-sluitaelen van zijn verslag. Heer DESOAMPS ontwikkelt zijn te-genverslag en zegt dat het ontwerp 't'ae-coord is, met den geest der grondwet. De redenaar maakt het historiek der schoolkwestie sinds 18S0. ORDEMOT1E Heer HANREZ vraagt dat men na de algemeene bespreking de schoolwet on- • derbreke om de begrootingen te stem-men'.Heeren COPPVETERS en-, JJEKEXJ steunen. Heer POULTjET bekampt, Heeren LEKEU en V1NCK beîmibbelen ■ de houding der meerderheid en vragen dat men morgenzittingen houde om de .sociale -wetten te bespreken. Heer V AN'DEN PEEKE N BOOM bekampt. Beide voorstellen worden bij zitten en staan verworpen. * * * Heeren MAGN1ETTE en KBPPENNE 'bestrijden op hunne beurt het schoolwets-ontwerp.De zitting- si oit om 6 ure. f ©E KÎ^ER * Zitting van Vrijdag, 24, April, 1914 £ -Voorzitter : heer Sehollaert. SOUADE VERZEEERINGEN ' Heer PERSOONS bekampt verschillende schikkingen van het regeeringsontwerp. Hij weidt uit over den geneeskundigen dienst. Ten slotte heeft het over den O1. B. in de gemeenten, waar de liberalen van worden uitgesloten en waar deze laatsten geen O. B. kunnen stiehten ten-gevolge van de werking der geestelijk-heid ! Heer WOESTE. —* Iedereen is vrij een O. B. te stiehten ! Heer O. HUYSMANS. —( Ik zal u dor-pen noemen waar de anticlericaleû geen bij stand kunnen stiehten. Heer MO'YEiRSGfJN. —4 Dat is onge-hoord ! Heer PERSOONS. —i Er is zelfs geen dokter te vinden, die zich met den dienst wil gelasten. Heer BORGIN'O'N. —i Dat is niet juist! Heer PERSOONS. —i Jawel ! Heer BGRCrlNON. —< Kom aan dan ! Heer PERSOONS. —1 .Zelfs de landelij-ke arbeiders, die een onzijdigen O. B'. zijn bijgetreden, worden vervolgd. Spreker herneemt zijne uiteenzetting voor de gewestelijke raden, ORDEMOT1E Geer VAND®RVELDE klaagt dat dit débat zooiang zal duren. Het getal inge-sehreven redenaars is reeds veertig... Heeç VOORZITTER. —4 Zes-en-veertig. Heer WOESTE zot den soeialistischen leider eens duehtig op zijne plaats. Hij zou voorzeker tijdens het school-debat dergelijk voorstel niet gedaan hebben.Er ontstaat nu over den "eerbiedvoor de parlementaire vrijheid, eenei gedach-tenwisseling tusschen heeren Woeste, Van-deruelde, C. Huysmans en Hubert. Heer HUrsERT, minister, verklaart dat wanneer het gouvernement een ontv/erp neerlegt, dit geschiedt oni tôt eene oplos-sing te komen. DE VOORZITTER le'gt ter stemming een voorstel des heeren Vandervelde, strekkende om Donderdag aanstaande het débat te aluiten. De Kamer neemt dit voorstel aan met 51 stemmen tegen 43 en 9 onthoudingen. HET TEGEiNSPREKELl JK O'NDERZOEK Het ontwerp tôt herziening van het strafwetboelc, waarbij het togensprekelijk onderzoek ingovoerd _ wordt, is - door den heer Minister van Rechtswezen op het bureel der Kamer neergelegd. 4= îH * Dit ontwerp wordt verzonden naar eene conomissie, bestaande uit de heeren i-ie-gerem, Déstrés, Gobiet, Paul Hymans, Standaert en Theodor. De zitting wordt om 6 ure geheven. OROOïe" BilO Uit Bangkok meldt men : Er heeft een brand gewoed.erger dan men zich bij monschenheugenis herinnie-ren kan. Daizonden mensohen zijn dak-loos; de brand heefi' eene oppervlakte van e®..balvo..mul in..het vierkanfcver; ï'v-, Erief uit Brussel De zeepolicle.— Kantwerk.— Een besluit. Het Staatsbtad van Donderdag kondigt een koninklijk besluit af, waarbij de zee-policie heringericht wordt. In het verslag aan den Koning, dat het besluit voorat-gaat, belooft beer Segers, minister van Zeewezen, dat het ontwerp ingegeven is door al de voorschriften welko in Frankrijk, in Engeland en in Duitschland van krach t zijn. De formaliteiten, welke de vreemde sehepen in de Belgischc bavens te vervullen hebben, worden vereenvou-dlgd en tôt het minimum gebracht ; de voorwaaxden, van de aanmonstering worden gewijzigd. Het wordt den kapitein toegelaten, in bijzondere ometandigbeden, mits rekenîng te houden van zekere voorschriften, zeelieden aan boord te nemen zonder tusschenkomst van den zeecom-missaris.Het koninklijk besluit laat verder toe, mits betaling van eene bijzondere taks, Belgische bemanningen, zoowel bij dag als bij nacht, aan en af te monsteren, hetzij aan boord van de sehepen zolven, hefczij in de kantoren welke de reeders nabij de aanlegplaatsen opgericht hebben. Het brengt den geldigheidsduitr der mon-sterrol op één jaar; bet wijzigt het ta-rief van de zeepolicie, alsook d« bepa- lingen betrefîende de zeemarnstakeen. *** De Nationale Kantwerkvereeniging, ze-tel Koningsplaats, 5, te Brussel, iiomt een aanschouwelijken leergang in te richten, overeenkoœsiig de hedendaagsche verei3chten. Ook heeft de vereeniging een oproep gedaan aan eenige meisjes uit versdhillende streken waar de kant be-werkt wordt, om hun toe te laten te Brussel de leergangen van versierkunst en toekenen te volgen. Er is nog beslo-ten diplomas af te leveren aan de fabri-kanten, die nieuwe kunstteekeningen zullen voortgebraeht hebben. Er zullen prij-zen toegekend worden aan de kantwerk-sters, die zich in hunnen stiel onder. scheiden. Kortoxa, de vereeniging wil al doen wat mogelijk is om de kantnijver-heid op te beuren. Ht * « Een nieuw koninklijk besluit, in werking te treden op 1 Mei a. s., luidt als volgt: Het toelaten bij het inkomen, langs de wegen te laDde, der automobielrijtuigen ten verbruik uitgevoerd, irtag worden af-liankelijk gemaakt van de voorwaarde dat die voertaigen van de grenskantoien verzonden wezen naar de te dien einde, binnen het land, door den minister van Financiën aangeduide kantoren, om al-daar aan een onderzoek en aan de betaling der recbten te worden onderwor-pen.In die gevallen, moeten de belangheb-benden op het eerste kantoor, ten genoe-gen van den ontvanger, een borgtoeht stsllen, voldoende om de desgevallend versohuidigde sommen te dekken. CONQOMBUWS Moord 3 a Katanga In Maart werd op 22 kilometers af-stand van Kopolowe, de vrouw Scàram, echtgenooto van een en jager-visscher, vermoord in hare woning, waarna de woning leeg gestclen werd, De moord gebeurde in afwozigheid van baron man. Twee der marrnen, op wien vermoe-dens, konden wegen, werden aaaigehour den, doch de ware moordonaar, zekeare Mo&es, een onde»!aan van Nyassaland en zijn miedep-lichtige, zekere Filippo, zijn de grenzen over gevlucht naar Rho-desië.ARBEIDSNIE UWS De werkurea în Zwitserland Er isi dus in Zwitserland eene nieuwe fabriekwet gesteind. De fabrieken nxogen maar "10 ursn daags meer werken en op do dagen die eenf eestdag voorafgaan, negen uren. Dezen die den Zaterdag na-middag niet werken, dus de Engelsehe week toepassenï mogen nog zeven jaar, 101/2 uren daags arbeidèn. 0NLUSTEN IH CH1HÂ Volgens het St-Petersburgscbe Tolo-gKuifagenisebap, hebben de officieren van het Cbineescho garnizoen te Zizilsar uit ontovredenheid met de nieuwe maatrege-len tôt harvonning do soldaten tôt mui-terij aangespoord. De ambtswoning van den gouveerneur is besçhoten en vier man van do wacht zijn gedood. Het eersite reg.jmient heeft gew<ejgKrd, aan do muiters te gehoorzamen, waarop de offieieron zijn gevlucht. D|e gouverneur en de ambtenaren zijn in veilig-heid, ter bescherming van het Russie-soho oonsulaat is. een halve. sotnie k<t-jsaïkken .uit het Amaerdistrjct.ontb.Qidein.. ■ ■■ ■ ■ ,v ioordaanslag op pastoor Desachj Onze lezers zullen zich deze gruwely. ko gebeurtenis nog herinneren, (Mo op een paar uren van Amiens voorviol, en wel op Witten Donderdag avond. De brave herder, onder aile oogpunfen een voorbeeldig priester, trad op dieâ dag, rond acht ure, tôt zijne woning toe, in gezelschap van eene eerzajne huia-vrouw, die rechtover zijne deur woont, en die met hem uit den avonddienst ge~ komen was. Juist als de gebuurvrouw hem eerbiedvol had gegroet, hoorde zij vorscheidene sohoten weerklinken,zij keer-de zich om. en zag den âader, eena vrouw, in de duisternis verdwijnen, en isneldo met andesre voor bij ganger», het slachtoffer ter hulp, dat in eenen bloed-plas bewueteloos lag. Er werd van ailes verteid rond diea zonderiingen overval, en de kwade per?. hare taàk van spin gefrouw„ brcuwda venijn en laster. De pastoor verkeerde verscheidono da« gen in doodsgevaar, maar gelukkiglijic, namen de zaken eone betèré wending. Nu mag hij buiten gevaar geacht. Thans ook is de vermoedelijke dader aangehoudan, eîi, ondanks zijn haîsstar. rig looohenen, zijn er bezwarende o». standigheden genoeg voorhanden om heia als den waren pliebtige te doen aan zien. Zijir naam, Georges Dambert, 28 jaar oud, landbouwer, die met eene nioht'van den pastoor gehuwd is. Die Lambert bad niet enkel vorscheidene akkers van zij-nen aangetrouwden kozijn in hunï,maar was da«renboven nog een zijner naast® erfgenamen, Verleden jaar echter ontstond eea. verschil tusschen huurder en eigenaar, en deze laatste weigerde de huurceel doj akkers, in kwestie te vernieuwen. Zulks deed ,wrok in Lamberts gemo^J, ontstaan en daarom besloot hij door eeifiSi moord —. hij kende de uiterate wiisbâ. sehrkking van zijnon kozîj.n — den ei. genaa-r van de gronden te worden. Op Witten Donderdag, nam hij dea trein te Rasières, voorzien van zijn rij-wiel en van een vrouwenpak. Hij stapia te AH^eville af, reed p&r fiets naar St-Maxent, verkleedde zieh daar, waohtt« den priester af, loste zes schoten op hem en lceerde eerst des anderendaags naar' zijn dorp terug. Hoewel, gelijk wij hooger zegden, hij ailes loochent, wat met de moerd in b». trek staat, is het toch uitgemaakt <iot hij den nacht der moord buitenhuis heojt doorgebracht en des avonds met den trein heeft gereisd. Dat heeft zijne vrouw zelf bekend. Wat meer is men heeft te zijuent kleeren aangeslagen, die vast overeenko-men met de bescbrijving dergene die da dader droeg, Dambert moet dus tevens uit wraak en hebzucbt gehandeld hebben, db twea machtige aansporingen tôt mooi'd en rai3-daad.Men begrijpt nu waarom de pastoor, die er meer van v/ist, zoodra hij tôt b<w zinning kwam, zijn testament deed vas. anderen. Bioedig gevecht tusschen traepèi en staksrîi Het gevecht tusschen milicietroepea en stàkende mijnwerkers ia het district Ludlow (sitaat Colorado V. S.) is nog veel ergor geweest dan de eers'to bo. richten aaiigaven. Niet 12, dooh 45 men. seben zijn gedood, waarvan meer daïl twee dea-de vrou weu en kinderen. De troepen schijnen het heele mijnwôrkcredo rp platgeschoten te hebben.Ten siotto omtstond ook nog brand. De staking bij de Colorado Fuel ataà Iroin Company duurt al eenige maanden ■ en is begonnen door de weigea-rng der gieorgetniseerde mijnwBrkers om met on-voreenigden samori te werken. De zoon van Roekefeller,die 40 percent der aandeelen in de maatschapp.ij heeft verklaarde onlangs dat zijn vader necit zou toegeven. ewiraatsAifB Zwesfen De Koning Het gisteren verschenen bulletijn luidtj De koning heeft de» overbxongïag naai Drottaingholm goed doorstaan. Hij he«f| een rustigen nacht gehad en veelt zkih( krachtiger. Van heden af zullen geetf geregelde bulletijns meer verschijnen. De r.îeuwa Kamer De nieuwe Tweede Kamer in Zwedeâfc zal bestaan uit 86 leden der rechterzijd^-71 liberalen en 73 sociaiisten. Do rech» terzijde v/on 22 zetels. De sociaiisten! wonnen er 9 en de liberalen verloren «a 31. In de ontbonden Kamer zaten 64 W den der recbterzij^.^lCa,: UfeeSâteft.en. ^ socôajisteo^'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods