Het morgenblad: volksdagblad

906 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 July. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9w08w3970d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

7e jaar§ang0 N° 198 Woensdag 22 en Donderdag 23 Juli 1914 2 cennef«6o nei nummer HET MORGENBLAD vKâJS'wwzixaamauau JWII JMti i waasgga ^ankosissââgîïîgeïa g § 4' bladzijde. — per kleinen regel Ir. 0.301 Financiëeie, » » » » 1.001 Stadsnieaws. per grooten regel » 2.001 Redamen, » » » » i,cc 1 Begrafenisbericbt, » 5.00 g ■r ii i m iri"^Tn"iin i i m ■! naii ni nui " uni' VOLKSDAGBLAD Alla mededeelingen te zenden aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Aatwerpen Mea schrijît in op het bnreel van het blad en op aile Postkantoren TelefOQM : OPSTELRAAÛ : QG?.-- AANKONDIGINGEN : BB14: -J6B8KMMHWIWf^U!WlJilliV>^UUaBaccntaDncgAi^uMia!WBHaBBBMMWPPWMMl>> ^5?e5îB3e-m©sif®iî s | | Een jaar, S fr. — 9 maatfffeÀk?1® fr. J |fi maanden, 4 fr. — 3 masa#?h,,Ji5,fr. I g BU1TENLAND, het port te Aankondiyingen worden ook ontàSaSÀÊL êioor M. J. LEBEGVS et C". «Office à&TpJçtft b licite, 35, Nieuivtraat. te Brus se U Mad. Caillaux voor het eedgerecht • ~^r\ Het was 12 ure 20, Majandag noen, toea jis Voorzitter van het eedgerecbt, de zitting goopend verklaarde. Al de oogen richten zich mx ep d< beschuldigde, die langs eone zijdeur en tusschen twee gendarinen wordt binnen. gebracht. Zij beantwoordt bijna onhoorbaar de ha&r gestelde oenzelviglieidevragen. Nadat de beschuldigingsakt, genoeg ge-kend, is gelexsn geworden, wordt tôt de ondervraging der getuigen overgegaan. Ter wij I de getuigen opgeroepen worden, onde-rhoudt zij zich mot baron advocaat en varfrischt zij haar gelaat met haar waaienden zakdoek. Daarna grijpt plaats de OirâertiFagïiig êtes* beschuldigde Zij verklaart dat zij met heer Caillaux vol komen gelukkig was, maar de las ter vergalde haar he.il. Toen zij in de hooge wereld ging, hoorde zij achter haar zaggen dat haar man Duitsch geld opgestreken had, we-gens zijnen afetand van Congo. Giug zij naar de Kaiaer, zij hoorde het pu-bliek op haar en haar man schelden. De veMtoeht van de "Figaro" was teeneraaal tegen ha m- gericht De brief "Ton Jo" versehenen zijiwfc, raoest zij dnchton dat de amàere lxrieven zoitdcn voigen. Niet zij, maar Oalmette aMeen je pliohttg. Zij leeât al de artiketen af door den vermoorde tegen haren man afgekondigd, en v-ra-agt of zij niet al te laag aa>n het woord biijft. Gansoh hoîfelijk vorklaart haar de Voorzitter, dat zij zich m&g verdedigen jgelijk zij het verkiest. Vervo-igerc5 vraagt zij of het nu het oogenbîilc niet is, nadore inlichtângen te yereehalfem over die brieven, waarvan jiij de aûcondigiiig zoo duchtte. Op bevestigend antwoord, verkteaspt zij iat die brieven door haren man ge-ecbreven werden, torwijl hij nog met ïijn eeirste vrouw was getroiuwd. Zij ïi>n in eerlijke termen opgesteld, maar bevatten, zO'nderling genoeg, politieke be-echouwingen, die nu best nog verholeo bîijven. Onder meer verkiaarde er d» minister, dat hij niet seheiden durfde, ï€6 maanden voot zijne herkiezkig. Hei feit ïe?»03ri Thans loopt de ondervraging over het fek dat de eerste vrouw van Gaillaux diens brieven aan heer Vorvoort te koop bood. De beschuldigde weet dat deze brieven «an heer Bailby, bestuiuxler va®, den 9 Intransigeant" te koop geboden wer-detfl. Heer Bailby had echter beloofd deze brieven niet af te kondigen. Vele inenschen vei'wittâgden haren man dat deze brieven ergeas zouden vorschi.incn. Bot heer Oalmette de brieven kende, is ze-ker, want eens handelde hij in zijn biad vam *<îe rouw en de ontgoochelrngen van Had. Gueydan", en deze zinsnede staat letterlijk in bedoelde brieven. Na eene schorsing van 20 minuten, vordt de zitting woer voortgezet. Mevr. Cavllaux handelt nu over het voorspel van het draina en de onastan-digheden dcr moord zelf. Nopens haar onderhoud met heer Mo-Jtier, ontstaat een incident tusschen heer Albanel en advocaat Chenu. Heer voor-ïitter Monier moet zekerren dag gewegd hebben : —n 't Is wonder dat er niet Jneer lieden gevonden worden, die de amderen hun geziobt kapot schieten. CnderSaoer der getiiigen Policiecommissaris Carpin legt zijne kleuTlooze en niets nieuweaanbr.engende Vsrklarijig af. Heer Voorzilter Monier loocbent het tsffl toegesohreven gezegde. Hij heeft haar. integendeel, aangeraden, de zaken cp ha<ar bc'oop te laten. De zitting wordt geheven. Zitting van JBinsdagr Er is minder volk dan den dag te toor. Heer Caillaux kwam 5 minuten voor den middag de zitting mot een zijnea: oud-tainisterieele blikken begunstigen. Toen hij buiteu in gezelschap van een fcaar getrouwc handlaagers was.werd hij net voorwerp van eene betooging,naar de .Parijzer bladen bcweren.ffij weten niet of men don grooten man uitjouwde of toe-joichtte. In olk geval sprong hij in *one auto en ontrok zich aldus zoowel •*n ^ gefluit als aan het handgeklap. Hatts komen als getuigen de b&iien-ien van "Figaro" aan de heurt. Ilunne verklaringen bieden geen 't minute belang. De verdedigiug ovèrlaadt ze •net vragen waarop die brave lieden zoo lioed mogeiijk antwoordon. •• Tôt .de overste der bedjenden richtte zich Mad. Caillaux, toen ze verzocht bij zijnen meester toegelaten te worden. —t Geef uw meester maar mijn kaartje hij zal mij wel ontvangen. — "Een oogenblik nadat de dame was binnengeleid, hoorde ik do schoteo knal-len" vervolgt getuige" en toen ik in de kamer van het drama trad, voegde Mad. Caiîlaux mij toe : " — "Vrees niet, ik zal u geen kwaad doen, ik kom màjn eigen zelf recht te doen. Hees» Paaf Bourges çgetuigt Uit het verhaal der moord heeft de le-zer vernomen, dat deze vermaarde letter-kundige en criticue, met heor Cailmette uitgaan moeat, toen het bezoek der moor-denaros iterd aangekondigd. — "Zend haar wandelen" ri ad hjj zijnen vriend aan. — "Dat kan ik niet", kloak 't ant-woord.De getuige drulct het gevoelen uit dat de bestuurder van "Figaro" de vrouw van don minister de verzekering wilde geven, dat er hoegenaamd geen gebruik van intieme brieven zou worden g»-maakt in de campagne van het blad te-, gen haar man. Het is diep overtuigend dat heer Bour-get verklaart : ■— " In de verste verte heeft heer Cal--mette er nooit opgedacht brieven al te kondigen die het geprivewd leven van zijnen politieken tegenstrefver onthulden. Hier hermnert meest® Lafcori,<iat heer Bourget liiatst een boek uitgaf, waaarm iemasîd afgefeeurd wordt die persoonlij--ke brieven tôt polemiek had aaiigewend. Heer Bourget doet aanmerken dat er .een gr-oot verachil bestaat tusschen de let-terkunde en het leven. Heer Oalmette .iaeît bwwezen dat hij volkonien w4st w«t hij als eerlijk man af kondigen of acbter-'houden moest. De brief "Ton Jb" kwaaa zulks bewij®en. Van dion brief kondjgde hij enkel af, heègeen hij ails eerlijk journalist doc® xaocht. Heer G%BOï)BAU, dagbladschrijver op de "Figaro" heeft de koelbioediglheid vastgegiteJd, waaruïede tMad. C«iîlauz hare moord voltrok. "'t Waa het eenig middel om er geda«n mede te maken", ^hoorde hij de bosi^uMigde roepen. Een bureeljongen neeft gehoord dat de eerste sohoten rap achtereen knalden, tusschen de laatsten verliep er moer tîjd. Ëlad. CaHIaux feosnt ep tusschen "ïerwijl ik zat te wachten, verklaart zij, zat nevens mij heer Voisin, een aa-noncenmakelaar, die op de vraag van eon derden wachter, antwoordde : 1—i Neen, de gazet is nog niet geireed. Het is overigeiie nog maar 6 ure. Er is weinig plaats, want morgen koœt er een langen artikel in over Caillaux. Vervolgens zegde hij nog tôt z5j*nen medespreker : —. Die vehltocht tegen M. Caillaux kost ons de oogen uit den kop. Wij hebben langs aUo kanten spour-hondon uitgezonden. Heer Voisin mot de beschuldigde ge-confrontesrd, looehent krachtdadig deae woorden te hobben uitgesproken : —> Ik wist teenemaal nieta van de eigenlïjkc gazet, zegt hij, ik hield mij uitsluitelijk met de armoncen bszig. Advocaat Chenu doet aanmerken dat het de allereerste keer is dat de beschuldigde op deze gebeurtenis doelt. Haar advocaat komt tusschen en legt i de volgende vrij zonderlinge verklariog af : j " Het kan dat die woorden inder-daad niet uitgesproken werden, maar Madame Caillaux zal gedacht hebben die te hooren. Zij verkeerde imraers in eenen toestand van opgewondenheid die ?,oo iets volkomen goed mogelijk maakt. Hier ge-'lijk in ailes is Mad. Caillaux rechtzinnig, zoo besluit heer Labori. —, " 't Kan, weerspreekt heer ^henu de advocaat der partij C'alruette. Dat ailes zullen wij pleiten. Beginnen wij van stonden aan onze pleidooi met heer Labori. Later zal ik u moeteu bekennen dat ik niet zoo vast als gij in de recbt-zinnigheid van Mad. Caillaux geloof. Nog twee, drij persouen van de "Figaro" komen vorklaringen zondar belang afleggen. Heer Dreyfus, opsteller aan de "Figaro", verklaart : —. Eén persoon van al-len was niot outroerd tijdens de tragédie : het was Mad. Caillaux, Eï©2 Ha'm Cai.la^x na den aanslag was Een opsteller aan do "Figaro", heer Lazarus, beschrijft de houding der plich-tige, na de moord, als volgt : " Wij bekeken Mad. Caillaux met ver-stommtog, Zi.i wilde oene redevoerfeg beginnen : —i Gezien er geen justicie in Frankrijk meer is.,.. " —i Zwijg Madame, voegde een onzer haar toe, na hetgeen gij gedaan hebt, doet ge best het atilzwijgen te bewaren, " Zij keek ons stout in de oogen, zon-der vrees, schaamte of spijt, voegt heer Lazarus erbij. Heer Oalmette heeft hem meer dan eens te kemien gegeven dat zijn veid-tocht tegen CJaitlaux gQea ander doel had te bewijz«n dat de rairnster druk-lcing uitgeoefend had op de grooto ere-di«tinriobt'kngon van het land. Hij las vervolgens twee documenten. Ieder die ze kende, moest besluiten dat degeen die ze geschreven had, een on-weordïge en een verrader was. Heer Calmette voegde er bij : —. Deze twee stuks kondig ik niet af, otndat zij Frank rijk in gevaar moohten brengen. Mad. Caillaux neemt het woord om te verklaren dat zij de aîkondiging dier stukken niet vreesde. Nadat do verklaring van vooïzitter Pohicaré is afgelezen goworden, komt ■heer OaiHaax aan de heurt. Cetuigenis van heer Cziiizux De gewezen minister nadeit den ge-tuigenstoel, om. gaainstcA: ia de haind, oeae portefeuille onder den arm. De voorzitter is klaarblijkend teenemaal beteuterd, bij do versçhijning van den grooten man. Zoo beteuterd dat hij béai den eed wil afnemen. Heer Oaillaus, die eesrst zser sauge-•cteon schijmt, haodeJt aver zijn gapji-veerd lwon, en legt Hit in welko om-abmdigljeden de twee brieven, die zijne. vrouw zoo vreesde, geschreven werden. Wïj kunnen den gowezem minister niet volgen in zijnen œtleg, welke bij ver-eteekt nopens de brieven welke zijne eeirste vrouw eerst zegde vorbrand te hebben, en later tegen hem aanwendde. Sij maakt den lof van zijne huidigo vroww en zegt hoe geluklâg hij met ! haar is. * Deae verklarin# lopt d» dftme inkwes-tie a«n de oogen WTijven. De geweaen rainister verzekert dat het de belasting op de inkomaten is, die al deze vijœodeHjkJjeid tegen zijnen per-oooa deed rijzen, Heer Caiîkwx komt er tegen «p, dat ,men geîijk weHc gebruik maakt, in een blad, van een brief, op den boek van eene tafel gesoh-reven, m eene vrouw ge-riefet.Op 15 Maairt kwam Mad. Caillarax bij hem binuengestarmd : '—< Zie, sprak ze, (Ht uittreksol uit uwen br-ief "Ton Jo", moa-gen zal men • nog verder ' sfcapipan in ons intiem le-v«n !. * Ik poogde haar te bédane, en zegde haar heer Monier te gaan spïeken. Na de bijeeTtfcomst der ministers begaf ik rm^ bij heor Poînoasé, en zegde hem : —> Darft Calmette zeJcenen brief af-korafigen, ik zal hem vermoorden. Kort doarop kwam mijne vrouw mij ze^ai : — ïk heb voorzitteap Meunier gezien, er is niets. aan te doen ! Zij seheen mij met hare oogen te vragen : •— Laat gij mij onverdodâgd ? — Zwijg, zegde ik haar dan, ik zal -CaJniette zijn sm... gaan kapot schieten. De gewezen minister doet het verdere verhaal van hetgeen dien akeligen dag voorviel. Hij drukt er bijzonder op dat in den geest zijner vrouw eene schrik-kelijke spanaiing wae ontetaan. — Had ik er beter acht op geslagen, voegt hij er bij, zou ik dit schrikkelij-ke woord vaa moorden niet hebben uitgesproken ! Getuige vraagt te mogen rusten. Hij schijnt zeer outroerd. De zitting wordt hernomen M. Caillaux, bij het hervatten der zitting, kust weenendo do hand zijner VÎOUW. Thans zijn het louter politieke beepie-gelingen waaraan heer Caillaux zich ge-legen laat. Hij vreesde niet het verslag Fabre in "Figaro" te zion vorschijnen. Hij handelt over den Waam die hem de Ivamer stemde na zijne tusschenkomst bij den procureur generaal. Hij zou nog handelen gelijk hij dan deed. ■Hij bespreekt thans de Fransoh-Duit-sche onderhandolingon en dwaalt aldus meer en meer van de eigenlijke zaak af. — Ik heb tevens, zegt hij, de oer én de woerdigheid van Frankrijk wil! en redden. Ik wilde den vrede mot fierheid voor mijn land. Thans keert Caillaux temg op zijnen ■ persoon, en verklaart nopens de intieme brieven : . — Ho&wel hij ibij met modder be- i sroeurde, zou ik heer Oalmette het leven willcn terugschonken. Iîoer Caillaux verwijt lteer Calmette te hebben gedaan, hetgeen hij hem ver-weet : geld van den vreemdeling te heb- : ben aangenomen. (Zie vervolg. op de bfnnenbbdzijde) OP DE BAAN 1& is kwestte dat het onderzoeken der aanvxagen tôt het ouderdomspensioen voortaan niet meer zal gedaan worden door het Beschormingskomiteit der werk-manswoningen, In het ministerie van nij-verheid en arbeid bestudeert men de stich-ting eener nieuwe inrichting welke met dat werk zou gelast worden. raaÀwet bij 't leger Ais een miiiciaan zij.ne vrijstelling van den dienst aamvraagt, om den zie-kelijken toestond zijner moeder bijv., gebenrt het meeetal dat die vrouw zich te Brussel aan een geneeskundig onder-soek moet gaa,n ondorwerpen. En dan wordt door den Hoogeren Krijgsraad van Br ussel aan de Vlaameche moeders kond gedaan "alleenlijk in het Fransch". Die menschen zijn dan verplieht met hun Fransch papiejjîen van Fier naaT Rlaas te loopen, om te weion wat er Dp staat. Horhaaldeiijk weircten dergeiijfce geval-len roeds aan het K«.tboliek Vlaaansch 3ecretariaat bekond geanaalit ; ook is er sene klacht ingediend bij den heer Minister de IiroqueviHe, die, zooals hij te rurnbout laatst nog verkiaarde, " ailes loet wat in zijse macht is om de stipte :oopaasïxtg dittr taalwet te verzekeren". ÏVij mogon dus hopen dat die aange-tlaagde overtrediegen" onrodddollijk op roorbeeldige wijze zullen oaderdrukt ivorcten ". Ffasisste liWi mtfs Meer dan 3000 gj^mnasten van 140 ver-jeaigingen in Franiirijk en zelfs' van Ailiers, waren Zondag te Boanne bijeen-jokoinen- Het program bevatte onder neer eeoi H. Jffi6 in de oipen lucht en sec défi-lé der sportmannen; de onder-ai-efet't van Roanne meende echter zoowel de H. Mis ais het défilé te rnoeten ver bieden. Gardinaal Sévin steorde zich echter ?eenezins aan dit verbod, mi dro«g voor noor dan 10,000 personsn 04) de vast-ïeatelde plaMs en tijd de H. Mis op. Er leod zion geen enkele wanordeJijkheid roor, zelfs niet toem de commissarie van piolitie proces-verbaal opmaakte. Ook het défilé der vereenâgingen had pdaate, en werd overal luide toegejuicht. Dit socoes vesrbitterde echter de socialis-en en vrjjdenkere, die door den stoet Wjchtten heen te breken, waardoor al-oflei irtcifdenten veroorzaakt w=erden. Een ïriester werd door een sabelslag aan het îoofd verwond, en in heehtenis genomen. "vog versdifileinde aadere pereonen wer-len aangohoudôiî. Nadat de stoet ontbonden was, trok een >ntz«ttende menigite gymnaftten esn inwo-lers dor stad door Roanne, steeds roe->ende "vrijheid, vrijheid ! " Daarna be-;.aven do betoogers zich naar de won-ing 'an dtai onderprefect, die echter een roep soldaten had laten aanrakken om :ijne woning te Ixschertncn. lie o>wdorp<refect, die lioogst waarschijn-ijk eon revolutionaire manifeetatle onge-ïtoord zou hebben laten begaan, werd Iioot den burgemeestar van Roanne, Bon-taud, flink terecht gewezen. In den _ narniddag verliep het feest, feoor cardinaal Sévin voorgezeten, zonder ncidenten. De cardinaal werd door de urners en het grootste gedeelte der be-rolking geesidriftig toegejuicht. Een s ton te rekel Zekere Aug. De Coninck, die te Else-fhein, bij Oudenaarde, woont, was Zon-fcag door heer HaJlowijin médegevraiagd Jeworden, om zijnen vechtershaan te he-fonderen, die aanstaande seizoen in de ast moet. De Ooninok vond den tweepooter zoo iraolitig, dat hij hem den daaropvoigen-en rtaeht kwam pikken. Heer De Co-ânek, die echter gerucht had vernomen Q zijn kiekenkot, sprong zijn bed uit, ette den roover aojiterna en kwam on-eeweg twee geadannen tegen, die hem lielpen bij de w^rvolging. De pakke-aannen riopero: "'Handen op ! " tôt den 'iuchteling, en deze, -den kraaier aan ijn lot overiatende, hield de handen bo-en het hoofd en werd door de mannen er wet aaagehouden. Do aangehoudene, (Se rœds 46 veroor-eelingen op zijnen kerfstek heeft, was :ewapcnd met een revolver met vijf ko-ols op. Men haalde daarenboven 17 leutels uit zijnen broekzak. Men voerde em op eene kar naar. Oudenaarde. In e Beverenstraat gokoraen, gaf hij een er gendoaroen oen kopstoot, die hem an hei gOrij deed tuimelon, en sprong ï> de kaesei, liep dooff een huis en een of_ on... mai heeft herai niet meer terug- \ ozien. Président Poincaré in Rusiand Poincaré is aan boord van aet yaaèt "Alexaadra" te St Petersburg aangeko-. men. Toen président Poincaré de kaàe b»; trad, juichte het publiek hem toe- Toasten 'Aan tafel heeft de czaar de voigeodi toast uitgesproken : M-ijnheer de président ! Ik acht raij geiukkig u hier weikorn te heeten. Het hoofd van een bovriemden en met Rusiand verboaden staat is al'tijd zeicer in Rusiand, zoo hartelijk mogelijk ontvangen te worden, doch heden is onze vreugde, den pu», sidont der Fransche republiek te mogen begroeten, n<jg verdubbeld doo.r het g©, noegen, in u een ouden bekende te viu-den, met wien ik twee jaar geleden het genoegen heb gehad, persoonlijk botrek-kingen aan te kuoopeji. Reeds lange ja-ren doc*r de wed«rzijdsche syropathfe der beide volken, en door geœeenschap. pelijke belangen vereenigd, zijn Frank, rijk en Rusiand sedert bijna een kwart eeuw, nauw ver)x>nden, ten einde beter hun geszaffMenlijk doel te kunnen nastr». ven, dat bestaat in het verdedigen vaa huune belangen en het handhaven vao het evenwioht en den vrede in Euro, pa. Ik tv/ijfel er niet aan, of onae beide lamden zullen, hun vreedzaam ee duurzaam ideaal getrouw en steunend op bun beproefd bondgenootschap, zoomede op hurnoe gemeenschappelijke vriend-scliap]xjn, ook voortaan de weldaden van den door hun vereenigd e krachten verzekerden vrede genieten en de ban-ion, die hen vereenigen, steeds nasmei-toebalen.Met dezen oprechten wensch, iedig ik mijn glas op uwe gezondhekl on op d© (velvaflrt en den roe»m va® Frankrijk. Président Poineai'é antwoordde : Sàre ! Ik daaik H. M. voor de hart». lijke ontvangst en veiroek U te geloo-ven dat het mij hoogst x aaagenaatn ia, heden den verheven heersicher over het t>evriende en met Frankrijk vorbondsn volk opnieuw een bezoek te hrengea. Setrouw aan de overlovering, door mijn serwaarden voorganger gevalgd, heb ik àen keizer van Rusiand, de plecbtiga betuiging van gevoeleos willen overbreo-g?en, die onveranderlijk in aile Fransche fciarten wonen. Bijna 25 jaar zij-n venloopen, sadert onze landen in duidelijk besef van hou tookomst, de pogingen hunner diploma-tie vereenigden. Ete gehtkkige uitslagen van dît duurzaain verbond, zijn eikea lag merkbaar in het evenwieht van ds svereld. Gegrondvest op de gomeen-sohappeMjke be.langen, gewijd door don vreedzamen zin van beide rôgeeringen, steunend op hunne legers en hunne vlo. ;en, die elkaar kenneo en waardeeren, m zich met elkaar verbroederen, geste, ngd ck>or lange ervaring en vervolle. ligd door vrieadschappen van groote îraarde, heeft het verbond, waartoe de /erheven keizer Alexander 111 en de ba-•reurde président C&rnot, den eersten îtoot hebben gegeven, sindsdien bosten-% bewijzen van zijne weldaidige werk. laaanbeid, zijn niet te sohokken vast-îeid gegeven. U. M. kan verzekerd zijn, dat Frank-•ijk steeds in dagelijksche samenwerkinj net zijn bondgenoot bgt werk van vre-le en beschaving zal helpen volbren-;en, waftraan beide regeeringen niet op. jehouden hebben te arbeiden. T'ic ledig mijn glas ter eere van U. il. van de keizerin, de keizerin-moeder, le grootvorsten, den troonopvolger eo le geheele keizerlijke familie. Ik drinfc vp de wolvaart van Rusiand. .1 ■■ )e lord-raayor van Landen te Brussel De lord-mayor van Londen heett Ding-lag en Woensdag met zijne aldermen ezoek gebraoht aan onze hoofdstad. D8 taatsie-karossen van liet Ixindensch us-;istraat bevonden zich om 4 u. 46 voor en nitgang der Nooriieretalio. Om 5 u. 7 etoomde de trein uit Oosten-e de spoorhalle binnen. De Engelscho :asten werden er venvolkomd door in (urgemeesters van Brussel en St-Joosts. w>Noode, het besluur van de Engel-che Handelskamer, eux. 's Avonds werd hun een diner en een >est aangoboden, en gisteren woonden ij de groote troopenschouwing hij, rachten een bezoek aan het slagveld an Waterloo, en werden 's avonds ton aleâze des Kowiiigs op een galadiner ntvangen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods