Het morgenblad: volksdagblad

740 0
13 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 13 February. Het morgenblad: volksdagblad. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5d8nc5td1s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

T Jaargang. --Tnnjr. y^TT—"■■***"- nf°43 Vïïjdag Î3 Februari ï 9 f 4 W3HBSQffi£353aBaaRflBHaHSBH2«S ' -L-n"y«.Kg/"yTg«Lay^Mw 2 cnfHemet) het irammer HET MORGENBLAD if Aankondïginscn e 4eWadziide.-perkleinen regel fc. 0.30 Financiëele, * 9 * * Stadsnieuws, per grootea regel » 2.00 Reclamen, ' ' * * J-JJj Begraienisbericht, * • ^ ITOLgSPA.OBaUA.P mededeelingen te zmùm aan M. J. BAMPS, Bestuurder, Natkmalesfcraat, 54, Antwerjr» Men sebrijft in op het boréal Tan bel blad on op aile Postkantoren Telefoon : OPSTELRAAD : 9G7. — AANKONDIGINGEN : SBÎ4 !■ Il i ■!!!■■■ ■,r--lT-r;i-r-7)Tir"7Wl-wrl'ii» ,n>Il irwTTiTWTTTMiMiiiiiiiiUiiri-riirPW"-Tr"iinTifrTTrirrr^rfrr^'Tirrnfflr>iiiii» >i. n, — i m ■., i Abonnementen c Een )aar, S fr. — 9 maanden, 6 fc. 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, t fr. BU1TENLAND, het port te baiten. Aankondïgingen icorden ook ontvaHge» door M. J. LE BEGUE et C*. 'Office de Pu» bticUe. 35. IHeuwtraat. te Brtcssei. Wat men niet ziet! Lr ■ mt ■ ■ ■ I [^Afa xam de rnhriek m i s d a d e n B Parijzer Waden en in zekere Brus. eJsRhe gazeétan avetrl»opt,hoeît men yumazinfi VCTWOndcrd t© W6ZGQ o^er ten aangrom van het g«*al nnoorden il aethnoordon. GJBtsren laœes wij €r in dat te VxHtainehleau een 21 jarige onderof-Cier zich van het leven bu- o d had, cadjat Et}n vadar hem beyool met efcer meisje af te btreken-Vamdaag is bet een ondecroffîcier ie zich voor den kop achiet, mor-zal een meisje op de vluchit zijn 'egaaa ; op een anderen dag heeft nen een. moordtooneei, waarvan de Èrijfveer aan wraak wordt tsoege-xâïïeven, de revolver of de tas vi-fcîool is daariœ aangewemd, oîweî Etft de vaart werd het Hjk opgetrok-ren eener ongelukkige d e net ïeven noede was, ofwel man zal eene ouïe renteniierster velrwiirgd of een tnBtigjen bnrger uitgephïndérd heJ>-Bn.2566 gaat het dag in àag uit ! In-ian men al de overlevendem tob dite ngezonde nieuwsfcerifck en on-efrvroeg, indien men nog ben kon aderbooren die er de dood bij ge-omdten hebben, men wmi oiibetwist mr vernemen dat de oorsprons vai [ deze voorvallei). van al deze aan .aigen op een. zel'de princiep berust 'an het leven genieten. Te ail en tjjde zijn er leiten ge-Bord, <£ie het Iogfech en on ^ ermij-kfii.ik gevolg waren van de ong e->ondenheid, van de lieder-ij k h e i d, van do v e r d i e r 1 ij -in g'. Maar hetgeen niet opgemsrkt nverd: âs dat allas uitgaat van een prin-iep. 'tls nit princdep ^lat men doodt, st men steelt, dat men zich sJecht edraagt. En deze the.arie warc nog zoo ne-atkelijk niet, indien zij de iiitslui-iijke roi bleef van misdaidigers en feineloozeci, (ofschoon de statistieken nden dat hrai geta.l al.ijd verra eer-ertDeze gedaehten bréideri zich ech-* tnt ; zrfj kxijgen wortel in ze-:«re wereld die berveert reeht op eer-léed te hebben. Zelfs- genaken zi1" »t oor van rechters, die zich als de ïonve bewakers van de orde nan-îtelkn.IHo.ïidelt eens, in zekere midd^ns er dwaas gelaehen, waar over r' aileman gesjauweld Perdit, over een aardig wedervaien, tet een misdàâigen aard niet >• an ^diiiken. Mien 7,al het feit n?et '>e-pirorTren ^o0ais ^pf; behoort, - -en N 31 te toegevend se.hijnen, men er mede gekscheeren, men zal r, '^tepraken van het gereo.ht he-E®' Tletl zal de breenfete verzach-P"e, ,oM®!andig|hed!ejn, toegeving, Pa ^ van dep mens^h, 3 é'i" R' v®t *e en wij al, inroepen. K'dfnk oen a o h © o n draina bij zekere damen verwekt ; ziet voorai eens toe in de zaleri van de Lijfstrafîelijke Keei:t-bank, welke gevoelens de toearhcmw-sters beaielen als zlj een geduchten scbelm in de boks der besohuidigdeai zifln zitten. Zâj zullen het slaehifcoffer v«rget«sn en slechts de atouimoedigheid, de roiekeloosheid vam den eiiendiei'mg bewonderen... Maïair komaan, Iaat ans naar de volksbTiurtwn ga<an. Onsdervraagt eens de lezers van de gtruwelijke mengel-werken, de regelmatege bezoekers van oinemas, waar de akeligste films op het doek gebracht worden: de etrgste kwaaddoemers heboen er toch nog.... advoeaten ! Wilkln wij vele trapipan hjoogeï klimimsn op de ladder van de sia-menle\'ing ? Vooruit !.... Wij neiiien de rechters. Viiiwlt men onder hen geen lieden die eeaie op-vatling krijgen, ons uit Frankïiik overgewaaid ? Die alombeken-d e Magnaud, de oude d o o r b r a-ve reehter van Château-Thierry, was zoo toegevend jegeos de misdadigers !.... Wij vergen niet dat het geirecht overdreven slreng hiandiele, dat het schrikbewind ingevoerd worde, miaar dt middelmaat d.ent beter in het 00g gohourien. De mee&t gevreesde schel-men komen er dikwijls al te voor-doeng van af. W té hejinnert zich niet d!an socâa-Iist d e met een dikke;j fstçv',; den Eerjv Heer Doots te Brussel aanviel, ty'eri ftese na het Lof de kerk v.érliet ? llij werd tôt acht dagen gevang verwezjpn, met opschoraing a. 11b. Dit gebemi. in België. In Enge-land 2»u hij zes maanden krijgen1, niettegenfetaande de pr.ester die toe-gevéndheid van de reehibank zou îm-oepen. , ^ boe ia h<et met andere ge^al-len, die nog versch in het gehe.i-gen liggen ? De moordenaar van den Eerw.Beer I1 tenret is als een kranJrZiunige t,e-sehouwd, de aanrander van heer Laude moet een peraoon wezen d',e aan ijHwjpïdigheid lijdt, en de laî-aards die heer Col s verschrikkelijk toetakeldeu, loopen nog op vrije voe-f'3n !... J.rekt nu de ladder op ! De geestestoeartand van de moderne satnemeving is on!ej;enspre-' e'ijk een toegeving van het m,i4e-riaJistiseh princdep : Men moet van het leven genieten! Blijft men overdirevem toegevend, vindt voor ailes uiterst verzaoh'feii-cle, om-steindiigheden, waar za' ons ('af heenbrengen, tenzij tôt min-der menfteh worden. Tegen cTie toestanden zal elke ver-stapdige persoon opkomen ! Cario. OP DE Bâ AN _. Nîesiwe muirt ^aat niGTiw geld. De munt-eei ™ ls de phmeescba dollar, goldstu ' «ngpveer 27 çrarirmen 7,nivor zilve" jjwt® leldetukken zijn van 50. 2 csnfca j 10 1/2 koper bevatteud.E WP alleth-j kopproii eeii- en twei n n kke^ 7/ijp, en niokelstukîcen va eeros. <foUaré. die tbans in omloop ziji 'en dît ]j0g gerninién tljd blijven. Voor de lîjnleggers «mcheld^e lijnJeggers kregen reed _j Vfn plaafser-ol^i triekw erker e' K®" «ondsnig bezoldigd. arî ri u - 03iderzoekt of het d-esgeval e^ejfcl'e voordeelen kan verleenei •n andere l^nleggcrs. 'T wrn-flf onderzoebt tôt hoever de les «th. 'wrn ^oldigd die tijdelijk al; W-l^eWerk^- worden gebewgd. rt-w 1 ^flplïjnleggers d.d. plaatsers «.cwerkers betrefl, beb ik beslist da (rdor. f vrneger, zullrai bezoldln t®gen 3 fr. 60, met daarbij de ver goeding voor baankoeten, 75 eentiem vo< ten. jninete 7 uren dienst buiten het kaa toor- Voor de hulpHjnlevers Jn het begin van den Winter 1914-1: zullen lagere leergangen tôt voorberoidin van de examens va.n li.inleggers en va plaatser-electriekwerker, voor de hulpliji leggers ingeric-ht worden. Een stand beeld La ITaag, is eeu eomiteit tôt stan gekonjen, om een standteeld op te ri cl ten aan wijlen Mgr Sehaepman, Ifide van de katbolieke beweging in Nedea land. Het gedenktoeken zal opgericl worden' te Tubbergen, waar Mgr Schaej n>an over 70 jaar, 2 Maaart 1844, het k ven&licllt zag. Het comiteit heeft een omzemdbrief gc stuurd aan de Nedcrlandseho katholie ken, onderteekend door Z. E-in. eaitli naal van Rossum, door heer JjOeff, gi. wezen minister van .instleie, lieer vai Nispen tôt Sevenaat-, oud-voorzitter de: Ramer, en door talrijke andere invloed riike personen. Brandweercongrres tBBet jaarlnkscai congres der Brarad wearkorpeem zal dit ]aar plaats hebbei ie Deodermonde, op 22, 23 en 2fl Au-guetos.LEGERMIEUWS De groote legeroefenîngea In de» Zomer zullen belangrijke léger-oefen-tagen gehouden worden. De datum is nog met vastgesteld. Bijtna zekea* is het dat drie legerafdee-hngon er aan zullen deelnemen: degene welke niet in bezetting zij.n in onze versterkte plaatsen. Daar de hoofdkwartierem te Brussel, Bergetn en Gent geveetigd zoiiden wor-deai, is het zeer wel mogelijk dat de groote legeroefeningeii van 1914 in de Vlaanderen plaats vinden. De hoogeschoolcompagnies Uît eeiie mededeeling van den ministei blijkt, dat de volgende voorwagxden ver-edschti worden voor de gestichten, die de aaxtvaarding wensehen hunner leerlingen in de hoogesohoolcompagnie: " Gerangschikt zijn onder de boogere ooderwijsgestichten of minstens eene af-deeling bezittend, aan dit onderwijs be-antwoondend, en enkel toegankelijk voox de jongelingen, die de tniddelbare stodîee hebben voleindigd. "Van de regeeringde bekrachtiging ver-kregen hebbend der diplomas dloor hen algeieverd." Nîei:we krijgsraad Ter oorzake van de groote garnizoens-versterking in het kamp van Beverloo en m de vier steden der provincie Lim-burg, zal er binnenkort een krijgsraad voor Lîmburg afzonderliik ingeriebt worden, met zetelplaals te Hasselt. ARBEWWfE UfflS De werKstaking în de fahrîek Baertsoen en Buysse, te Oent Aan deze _&takûjg die ('y.d«n de a«ven-de week ingaat, is er nog ûièts te be-speuren dat er het einde laat van voor-zien. D© onderhandeKngen leidden tôt geene oplossing. 0ond het Parlement De consmîssîe der XXXï Het vertooe; van heer Damaiseaù, gouverneur van Hanegouw in de cotamïssii der XXXI, heeft den diPp6ten indrnk ge. maakt. De socialdsbeû waren er h?t hart van in en heer Vandernelde stelde epot-tend voor, nu maar over te gaan tôt de eteroming. . Zoo ver _ is 't nog niet. Tn de eerftvol-gende zitting zal heer Cjaei-t het vrott-wenstemrecht verdedigen en men zal dan nog een paar ziitingen wij den aan de al-gemeene besprekins:. Tegen dien tijd zal door het bureel eene tabel worden opgemaakt van al do gedane vooçstellen en dan 5;al men een voor een aannemen of afstemmen. Na, de re'ievoering van heer Darroiseaju ka.n nie.t ontkend worden dat het me?r-voudig sternrecht weer veld gewonnen heeft. Zeevaartrechtbank De bij zoudere eommissie der Kamer, aaageeteid voor het onderzoek van het wotsonlwerp, tôt stiohting eetner zeevaarfc-reohrtbank, is vergaderd. Heer De Mees-ter is verslagtgever benoemd. Het ont-werp werd door al de leden goedge-ketxrd.Qezondheidsdlenst Het verslag over de begrooting van Binnenlandsclie Zaken is uitgedeeld. Onder de credieten is er een van 40.000 fr. dat het aankoopen voorziet eener stoom-sloep voor den gezondheidedienet der sta-tie van Doel. Tegen de melkvervalschers Heer Mnenhout, kamerlid van Gent,heeft in do Kamers de volgende vraag ge-sield : Zekere weinig eerlijke melkboeren, aan-hangers van de leer der vergoedingen, \ergenoegen zich niet hunne waar met 50 % van haar vet te berooven, zij voe-gen er zelfs 10 à 15 t. h. watpr bij- Te Luik heeft onlangs de ontleding Van eene reeks monsters jnelk aan het lîcht gebracht dat er op 196 ondorzochte iselk-soorten, 130 vervalscht waren. Te Arttwerpen eerbiedigen de melkver-koopers al niet meer de belangen van hunne klanten. Zou er geen middel bestaan om tegen die openbare vergiftigers op te treden en zou de minister van justicie aan de reeht-bankek niet kunnen. aanbevelen zich stren-ger te toonen, want dil:wijls zijn zij al te toegevend. De heer Minister heeft inlichtingen ge-vraagd en zal later oi> de kwestie ant-«woorden. Het Parlement OE Si A3®EU Zitting van Donderdag, 12 Februari 1914. Qm 2 ure opent heer Sohollaert de zitting.DE GOEDKOOPE WONINGEN De Kamer zet de algenieene bespreking voort, over 't ontwerp, eene nationale m&ateohappij insteDeode voor goedkoope woningen. Heer D'RION. — De Kamer staat voox twee herz i»n i ngaont werjjen van de wet vain 1389: het eene van de regeering, het andere van heer Tibbauti. D® wet van 1889 leverde bij zonder goede uitslagen op. Heer Drion verklaart dat, moetende kie-zen tusschen het ontwerp van de regeering en dat van den verslaggever, heer Tibbaut, hij het laatste verkiest. Nochtans moet er vôôr ailes iets ge-da-an worden. Welk ontwerp er ook ge-stemd worde, het zal een groote sociale vooruiigang zijn. Ten einde de maatschappijen de noodi-ge gelden te verzekeren, betaamt het toe te laten dat zij hunnen aandeelhouders 4 1/2 % betalen. Hij onderzoekt het Ënancieel roecaniam der wet. Hij zou ecbter eenige punten willeii ge-wijzigd zien, om de gelden van den Staat te sparen. Heer BERTRAiND zegt dat men de wet in 1869 stemde, om de werklieden-eige-naars aan 't socialism te onttrekken. Heer DL4.EXS acht het ontwerp onvol-ledig en zal daarom de amendementen Devàze stemmen. Heer A. DELPO.RTE zegt dat de nationale iîja«Mschappij aanatonds gronden moet koopen. Hij zou willen beletten dat . er kapitalisten van eene nieuwe sooii komett. Heer T1BBAUT, verslaggever, doet aan-merk^n dat de wet aile misbruiken zal verijdelen. 1-Jœr VANDERVELDE zegt dat de ar-beider toch nog tôt 7 % van het gelet n-dc '•Mipitaal zal moeten betalen. De wet, zegt bij, zal slechts baat op-leveren aan bedienden en begoede werk-iieden.Heer LEV1E. — Gij hedriegt u. Men zal goedkoope verblijven liebben voor weTklied"n-huui,ders. Heer T1BBAUT. — Wij willen niet al-leen de ongezonde woningen onteigenen, maar nog ze vervangen door gezonde. Er moet, om te beletten dat een deel der btevolking op sfcraat woi'de geworpen, gebouwd worden op de terreinen der af-gebrokeu barrakken. Zal men terrein genoeg hebben? Neen, want er zullen nieuwe straten moeten getrokkeji worden. Het moet dus . der nationale maatschappij worden toegelaten 1 te onteigenen, opdat zij gronden vrij | krijge. De opwerping van ongrondwettelijkheid van dit onteigeningsrecht, boudt geen j ateek. Men kan onze amendementen nog vol-1 ledigen. Deze eischen vele samenwerkingen om de onteigening te bevelen. Een konink-1 lijk besluit is noodig, alsmede eeai der nationale maatschappij, die er het initia-tief van neemt, na heti advies der ge-meente te hebben ingewonnen. Moet er doorgedreven tôt een gunstig advies ? Dat is de vraag welke ik u stel. De tusschenkomst van de comiteiten is ook wonsehelijk. Ten andere, acht men nog meerdere waarborgen noodig, wij zijn gereed ze toe te staan. Heer VOORZ1TTER stelt voor bet débat tôt roongen te verdagen. (iBijtreding.) * * * De Kamer stemt vervolgens zonder v«r-zet de artikeflen der begrootingen van onwaarden en terugbet-a lingen, van tn-komsten e® tdtgaven der gendarmerie. De zitting wordt om 5 1/2 ure geheven. Heden, zitting ont 13/4 ure. Lourdès liet jaar 1913 heeft een overgroat ge-tal bedevaarders uit aile landen zien toe-stroomen. Niet inïnder dan 494 bijzon;ie-re treinen in den loop van het jaar- 40 treinen uit België. Eene iiidrukwetkende bedevaart uit Ierland bracht 4000 leren aan de voeteaa van Maria 300 preste: sô, 5 bissehoppen en don prhnaat van het Groene Erin, kardinaal Logue. D© na-tionale bedevaart van Frankrîjk telde 15,000 man, met 34 treinen, diri-zend zieken, 13 bîsscboppen. In 1910 eehreef Paus Piue X. " Majn vnrigste wensch is dat de devofie der menscfaeu jegens O. L. Vrtmw van Lourdes van dag tôt dag meer toaneme". Het jaar 1914 moet de kroon Kot'en op al de feefisteKîlsheden en gods'dieinctpîedb,-tighedenTe ïjourdes zai dit jaar bet 25e Eucliarifetisch Oongi-es piaaite bebban.tip die dagen zal de vallei van de Gave te .paaw zâîsJ. «ro ^ jte-âoeltaigtaeKK 4e besai^ Brief uit Brussef Pasloor VerKest spreekt tôt k«| Vlaamsche «oik, — Coioniaal •ntszeum. De aansleg «an ScitacrbMk Dinsdag avond hàd in het " Hof va* Bngeland ", Jjaekenatraat, eene groote volksvergadering plaats, otn te proteste», ren tegen de siemining van de gebrekki-ge wijzigirtgen aangaaade het gebruik der talon in het lager ondeçwijg \7e(rscbei<iene sprekers traiden op, cm. der andere pastor Hugo Verrieat. Euister hoe de paster van te lande 4e gTijze strijder Hugo Verriest, zich ait drukte : Als ik dezen avond voor « sprek&i koon, begon hij, xai & niet zeggen jet ik het doe met ontrœrd gemoed, ïïmm tocL met een gevoei ran angst. H«t à de eerste maal van mâjn leven, dat & m zulke openbare vergadering epreak. Ware het eene polifeke vergadering zou zeggen. pastoor Verriest, gii verdoold. (Gelacè^ Het is met een gevoei van angst es vrees, dat ik opereed, zegfe jk. Want ik zie aan uw aller oogen, dat gij u af-vraagt : Wat komt die pastoor hier doen? V/elnu, dat wil & b in enkeie woor-den zeggen : ^ korn Mer sprefeen van den nood van mjjn volk, den onbewTss-ten nood van mijn voâk. f>ns eerste werk als pastoor, het groci-ste werk van ona leven, ig ons votk te l>eniinnen. 'în wenneer aien mîj^ tkans 74 jaren tel, vraagt : Pastoor,hefct gij uw volk bemind ? don antwoord & uit het diepste van njijne aie! : Ja heb ik gedaan. (Stormachtige #oejuâchitt. gen) . Ik heb mijn volk bemind ; Ik heb me. delijden met het volk, want ik ben zijn krnd. Reeds vôôr vijiSig jarem heb & mijn luisterend hart gaaa leggen aahhet nart van jnijn volk, en beb gelaisteHÉ naar zijn nood. Het volk als vofl- had toen ia VlaaBu deren geen liebt. Het kende zijn verle-den, .:ijne gi-ootheid, zijne rijko gavm niet ! Het volk van Vlaanderen misprees zicb zelven, eilaas ja, t De geest van Vlaanderea en van dfl» Vlaming wordt ir den vreerjde geacht. Alleen m eigen land werd bii niet se. acht. (Toej.) 6 Dat is nu misschien aan het afdrijven. Maar aïs ik een kind was, was het zooi Een volk is gelijk een man. De nood van de menschen, van het kwade volk is te drinken. van ovetrdaad te doen.Dal is een bekende nood. Docb er is een (iiepere nood. Het is het gebrek aan licht het misprijzen voor eigen beschaving. Gij ,heeren van de Kamer.kunt in dien nood verhelpen. (Stormaçhtig applaus) . ik zeg u desen avond, en onthoudt dat wol van den oudon man. Dat Vlaarnsche volk zoo verachterd destijds, komt thans stil-lekens op naar boven e® bet wordt een overwefldilgende zee... Ik zeg n dat Vlaanderen opkorrvt etaiekfrosaan. (Her-haalde toejuiehingen) . •la, dat is geen dekfcwwtl», 8c heb da» beleefd, ik heb dat ge^ien... Ik .heb dien tijd gekend, âat er in geu heel Vlaanderen, geen eeai Vlaaircchge-zind student was. H«bt gij «Sot tijd ge. kend ?... Geen een was er... —, Maar, gij, heer Pastoor, zult gij zteeem ? Tt oo'c niet ! (Gelaeh) . Op de 600 studenteo ht het JE!eb& S»-rninarie te Roeselaere, iras er geea «en die een adres in het V3aan*seh, «b Vlaamschen brief had dnrvan «sferij-*», Thans zijn er in Vteandereti, rc( tOOt Vlaamschgezinde studemtea, en ^ duizend tellen voor ved roecr. vrn^ g§ kunnen strijden voor Won. CGktadi tm toejiâchingen) . De tookomst kunnen wij iM nuxn^r. liezen. (Geeetdriftjge toej.) Den dag van morgen knnmen irH-vw-liezen. de toetkomst nooît I Orerc] snmefet men langs om meer onze tnal. rte gerij zegt : " Het te maar iaramer dat wij gesn schoon Vlaamech znfreeà heh. ben t " 6 "*** Indisn mem nn nioest Bteaame» o>rer Vaamsoh of Pransdh, dan sondon onze menechen eenparig rosjjen : W?j -rracea voIledSget rediten voor het Vlaamecbe volk. (ESnidellooe gejnfch). Hetgeen ik n Mer van avawS verte»*, zegde ik reeds voor vijf «n twintig j». ren .. Het is maar eene oude ks dieft herloere en herîez©.„ Ik hoop dat « ^ikorn is engroet «. (Langdurfge ov». tie ; de geestdnft ss ten top en honte*, den toahoorders wiriven met hoeden m zakdoeken. Een bekende beeldbowwer^S. vooram in «Je zaal zat. roept : ïC de Blawwvoet, waarop de ganad* losdretBît : " Storm op »ee t •) De aanwezigen hieven d# * T^ifiimn î«:aaa- ^ Eene dagord» «es ^ 1 r~ niunlTiL

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het morgenblad: volksdagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Antwerpen from 1908 to 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods