Het nieuws van de week: kristen volksblad

1792 0
31 December 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 31 December. Het nieuws van de week: kristen volksblad. Seen on 28 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/js9h41kh92/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HET NIEUWS VAN de WEEK Kristen Àlgemeen en Letterkundig VOLKSBLÀD Brieven, pakkeu en al wat het blad betreft, ge-Heve men te sturen, vôôr Dinsdag avond, aan Het Nieuws van de Week, Ninove Straat, ai, Halle. Medewerkers, buiten de redaktie, biijven verantwoordelijk voor hetgeen zij schrijven. — Ongeteekeade stukken worden niet opgenomen. Bestuur en Opstel : HALLE, 21, Ninove Straat. AANKONDIG1NGEN : Kleitie annonskens, de 3 regels, 75 ceniienten.— Verhoo-pingen en handelsreklamen, prijzen volgens duur m grootle.—Ailes m te zenden tegen Donderdag morgend. NIÇUWJAARSWENSCH Ben heilig einde, een goed begia Dat geve U God, jaar uit, jaar in, 'k Wil zeggen — in een woord gezeid — Zoo nu, zoo altijd : zalighe^d ! G. Gezelle. Nieuwjaars wensch sas « HET NIEUWS VAN DE WEEK » Een getrouwe lezer en medéwerker, van den buiten,zendt ons den volgenden wensch, dien we volgaarne een plaatsje gunnea : Welaan ! met dezen nieuwjaarstijd ik weîtech u al het beste ! 4 <gezondneid, bloei en heiligheid, Gods zegen.., en de reste.... En dat bij aile weêr en wind, men u, bij stroom en beke, geregeld op de tafel vind' op 't eind van elke weke. — Ad multos annos ! en welaan, ilat zijn mijn beste wenschen : dat, als de wereld zal vergaan, verbrandend al de menschen, dat gij de leste bode zijt, om, lijk in de oude dagen e» grijzen Patriarkentijd, het nieuws naar huis te dragen. —w— ■■ ■ TUDWIJZER | Zondag 31 December. Zondag in de Ok-taaf van Iverstmis. — «Gij, o Jésus, overtreft in schoonheid aile kinderen der menschen; de bevalligheid ligt op uwe lippeh verspreid». {Graduait der Mis.) Maandag 1 Januari. Besnijdenis O.-H.-J.-C. Volgens de wet van Mozes werd Maria's zoontje acht dagen na zijne geboorte besne-den en ontvingden naam Jésus. Dinsdag 2 Januari. Zoete Naam Jésus. Die heilige naam uit den Hemel nedergedaald be-teekent « Zaligmaker ». Hij wordt door de christenen over geheel de wereld diep ver-eerd. De apostelen hadden hem in het hart en op de lippen, en in zijn kracht genazen zii de zieken ën verdreven de booze geesten. In Paulus' viertien brieven staat de naam Jésus twee honderd negentieh maal geschre-ven. De martelaren stierven onder het aan-roepen van den naam Jésus. Laat ons dien gezegenden naam beminnen; dat de moeders dien den eerste aan hunne kindertjes leeren. Dat hij het laatste woord der christenen op het doodsbed weze. Woensdag 3 Januari. Octaaf van den H. Joannes. Donderdag 4 Januari. Octaaf van HH. On-noozele Kinderen. Vrijdag 5 Januari. Vigilie van Drie-koningen.Zaterdag 6 Januari. AanbiddingderWijzen. Om de herders tôt het kribbeken te roepen stuurde de Heer eenen Engel. Om er de Wijzen naartoe te trekken koos hij eenewon-derbarè ster. De Wijzen zijn de eerste heide-nen die tôt de kennis van den Verlosser ge-roepen werden. Zij aanbaden het goddelijk Kind en boden hem goud, wierook en mirre aan, om hun geloof, hunne hoop en hunne liefde te betuigen. KERKELIJK MIEUWS Priesterlijke benoeming. De E. H. Peeters, leeraar bij 't St Aloysius-gesticht te Brussel, is bestierder benoemd dsr Zusters van het H. Hart te Hoegaerden, in plaats van den E. H. Jos. Van Kerckhove diepastoor benoemd is teSt-Amands (Puu rs). De schoonste zomerzonneschijn Vervroolijkt hart noch zinnen, Wanneer wij niet vervroolijkt zijn Door 't zonnetje van binnen. B. Van Meurs. Nog wal over Volksgebruikssi ! lîiaïiwjaar — Verloren dagen In aansluiting met wat we verleden week schreven (ie en 3° blz.) over de zacht-aich-terlijke volksgeplogenheden met Kerstmis geven we hier nog enkele kantteekeningen over Nieuwjaar. Nieuwjaar. Rouw om het jaar. En het jaar, het jaar is dood ! Het jaar is een koud, dood man in huis, En ik wil het begraven met zang en [geruisch Van vallende bloemen... Het jaar, ach 't jaar is dood !... Zoo zingt de groote dichter. Laat ons een \ stond vergeten hoe de smart geduizeld heeft i in ons arrem hoofd, dit lange droeve jaar... j; Hoe was het vroeger? Te Rome, maar voornafrifUjk in Engeland i en in Duitschland, worden kerstgeschenken j aangeboden, maar geene nieuwjaarsgiften. In Frankrijk en bij ons worden Kerstmis J en Nieuwjaar nu afzonderlijk gevierd. Het « Nieuwjaar-wenschen » is steeds al- ; gemeen geweest. In de middeleeuwen, en i 00k in latere tijden, gaf de nieuwjaarsnacht f vaak aanleiding tôt groote uitgelatenheid om p te vieren « van 't een jaar in 't ander. » Veelal werd het «van 't oude in 't nieuwe» | geviei-d in de burgerswoningen met vrienden \ en bloedverwanten. Toch werd het 00k wel gefeest door de schutters in het schuttershof, door de gilde-broeders in hunne gildehuizen en door de Rederijkers.iqhujjnekam.erR.__ . . ;V Ook de vlaamsehe taveernen waren bij i nieuwjaarsnacht opgepropt met feestvier- i ders. In grootere steden en gemeenten zwier-de er ook gedurende den Nieuwjaarsnacht veel volk verkleed en vermomd door de stra-ten. Ook gingen groepen zangers in den avond langs de huizen hunne nieuwjaarslie- ' j deren zingen ; de zangers werden in de huizen j onthaald op een gedeelte der feestgerechten of kregen eene almoes. De zangers gingen van huis tôt huis zin-gende : Met dezen nieuwejaar Wij komen u vereeren ; Met dezen nieuwejaar Wij zijn zoo kaal van kleeren, Wij hebben honger en dorst; Geeft ons een verkensworst, Gezoden ofgebraden, Wij zien zoo zwart van dorst : Geeft ons een verkensworst. Wij staan hier in de koû, Wij schudden en wij beven; Ons hart dat breekt van rouw. Ik hoop, gij zult ons geven Goed bier of brandewijn. Ofgeld zal ons nog beter zijn; Al met die heilig' dagen Obs beurzeken wordt zoo kleiu. Oud jaar, nieuw jaar : 'k Wensch u een zalig nieuwjaar ! Zoo zij echter vruchteloos hadden gezon-gen eu de deur voor hen gesloten bleef, dan klonk het spottend en tergend : Hoog huis Leeg huis Hier zit een gierige duivel in huis ! Honderden nieuwjaarsliedekens waren aldus bij het volk verspreid. Ook de gilden brachten malkander hunne nieuwjaarswen-schen over; terwijl de gilde'oroeders in hunne gildenhuizen ter feestviering waren verga-derd, gingen de gildeknechts, versierd met de zilveren gildeplaat en de eereteekens der gilde, aan de andere gilden de heilwenschen der gildebroeders aanbieden. Zoo ook de Rederijkkamers; de wenschen werden over-gebracht door den knaap, prachtig uitgedost en dragende den breeden bandelier van rood, groenofblauw fluweel, waarop de naam en de spreuk der kamer met goud of zilver was geborduurd. Bij zijn bezoek gaf hij een blad af, op hetwelk de Faktor der Rederijkkamer, welke h are wenschen aanbood, een nieuw-jaarsdicht had geschreven. Tôt het verspreiden der nieuwjaarsvreugd werden door de rederijkers ook allerhande nieuwjaarsdichten, jaarschriften en liede- ! kens verspreid. Guido Gezelle heett veel gewrocht om dit ! weer in voege te brengen, m'en zie zijne : i « Kleengedichtjes » en « Rijmkrans ». Al die gebruiken zijn verloren ; ondichter-lijk en onuitstaanbaar « gemaakt » zijn nu de stijve, burgerlijke nieuwjaarswenschen. Nu we van het éene ellendig jaar in 't ander droeve jaar stappen, als arme doolaars op eene groote, lange weg die toch ergens zal voeren naar... 't beloofde land. En zal 't nu gedaan zijn met Veiioren Maandag vieren? We hopen het van hai-te. , 't Gebruik is nochtans zoo oud, dat het niet te ontwortelen schijnt. Reeds in 1468 vindt men, in de rekeningen van de Brugsche huidevettersgilde, vermelding van een vrij belangrijke som, op Verloren Dag uitbetaald : « aen de schadebeletters, aan de stedegarni-soenen en ae'n de vier biddende oriers. » Zelfs gaat een modem Hollandsch schrijver verder, en beweert dat Verloren Maandag voortkomt van « Floreas Maandag » den dag j der bloemenspelen. In sommige strekea, te Ath, te Doornik « en te Rijsel, heet net «Verzworen Maandag» \ In 't Limburgsch zegt men « Koperen Maan- . dag » ; maar de Hollanders hebben er « Kap- , peltjes Maandag » van gemaakt. ^ De heer van het kasteel van Haarlem, zoo j vertellen onze Noorderbroeders, had dooAi zijn wreedheid en «ijn plagerijen den haat > van al zijne buren zich op den hais gehaald. * Hij werd in zijn eigen slot opgesloten en uit-gehongerd. De verbolgen dorpsbewoners toonden zich onmeedoogend : op en al lieten zi] de kasteelvrouw toe de kostbaarste din-gen wêg te dragen die ze in éens vervoeren ; kon. Zij sloot haar man in een kist en droeg hem op die wijze buiten 't slot. Nu nog, in I Noord-Brabant, sluiten de vrouwen op Ver- 1 loren Maandag haar rnans in een kist en dra- f gen hem buiten : hij komt niet vrij of hij moet j &n'^3iJieiïk"belocfô hcbbcir. 1 J. Haspels, de Holl. schrijver, verleden week overleden, heeft dat zeer leutig verteld in « Vreugden van Holland ». Laat al dat heidensch gedoe dood zijn voor ons. Làat ons dit ailes ook in een kist slui-{en en zooals de vrouw van Haarlem buiten dragen, ver weg. Want Verloren Dag is ] slechts nog de triomfdag der slampampers j die strompelig en stribbeiig langsheen de straten opzeilden en ergens op een deurstoep neerstortten. Neen. __ j De groote smart van onzen grooten tijd heeft ons te zeer geadeld, ons geheiligd, ons gelouterd. Want groote smart maakt groot. In tijden, groot als nooit tijden waren, hoeft onze vreugd en onze sm'art te zijn, de smart ofde vreugd van een man. Zooals ze in de middeleeuwen zongen : « Ons hart dat breekt van rouw. » Maar groot te worden door de zedelijke kracht van het lijden is de schoonste glans van ons mensch-zijn. B. ûilEfCOilËClÉiFEEST Sedert de twaalfde eeuw ontstonden onder de groote familiën vooral, menigvuldige broe-derschappen die voor doel hadden dedeugden der Oostersche Wijzen te beoefenen. In die broederlijke vereenigingen, die in de 14e eeuw door gansch Europa tôt stand kwamen, werden «giften der Wijzen» kleine wasbroodjes uitgedeeld, rijkelijk versierd, n\et op de eene zijde de beeltenis der Drie Koningen geprent. Deze bi'oederschappen werden welhaast volksgemeen, daar men begon de Drie Koningen te vereeren als be-schermers in de reizen, vooral om van de gevaren der zeereizen, te dien tijde zoo moei-lijk, bevrijd te zijn. En zqo vereerde Chistol-fel Colombus vurig de Dri^koningen ; op zijne ontdekkingsreizen vooral aanriep hij ze met betrouwen. Maar dit feest bleef niet uitsluitend eea kerkelijk feest. De middeleeuwsche christen-heid miek er welhaast een familiefeest van : van daar dat trekken of loten, om te weten wie er in huis koning zou zijn. Dat gebruik bestond welhaast in aile landen, maar op verschillende wijzen; het bestond in verschiî-lende broederschappen en vereenigingen, het bestond >n elk christen huisgezin, dat een lekker fijn koekebrood ten feestdisch op-dienc'e. In dien « koningenkoek » — zoo men hem noeint — is er eene boon gebakken ; de jongste van het huis verdeelt dan dien lcoek in zooveel deelen als er dischgenoten verga-derd zijnj; en deze, wiens deel de bôon be- helst, wordt koning uitgeroepen. * -k -k f De koningskoelc is eene oudeoverlevering, en men at hem reeds in den tijd van Hugo Capet. Welis waar had die koek geene be-trekking met den huidige; het was een pas-teigebak zoo lomp en zoo zwaar als moeilijk te verteren. Wat de bladerkoek of boterdeeg-koek en wafels betreft, deze dagteekeaen van de tijden der kruisvaarten, en het schijnt dat wij ze aan de Turken te danken hebben. De Europeesche ridders, gevangen bij de Turken, moesten de « Boerreck » (dit is de naam welken men in Turkije aan dit gebak geeft) aangenaam vinden, en brachten er de bereidswijze van aan hunne dames meê. Maar vooraleer zij deze lekkernij kenden, aten onze voorvaderen een anderen platten koek welks bereiding van huisvrouw tôt huisvrouw overgeleverd werd onder den naam van « wafel » of van « vlaai ». In eene koninklijke wet van het jaar 911 is er kwestie van den « Koningskoek ». Ware vde traditioneele koek bij wijze van overleve-^ring slechts van dien tijd gekend, dan mag men nog zeggen dat hij een eerbiedwaardigen ouderdom heeft en geSerbiedigd dient te worden. De feestelijkhedsn van Drie Koningen 1 werden te allen tijde in onze steden gevierd, Msook in Frankrijk. Frans I deed op dien dag ^mulpartijen aan het hof en in de stad hou-den; Hendrik IV deed milddadige uitdeelin- , gen aan het volk doen; en Lodewijk XIV noodigde al zijne hovelingen aan zijne tafel. f™ IIAÂ^DELOEIIPJES JANUARIE Louwmaand. — Nieuwjaarmaand. — Sne'euw!F.a.an d. Namen : « Januari » komt — zooals al de thans het meest gebruikelijke namen der maanden — van het Latijn en dagteekent uit den oud-Romeinschen tijd. Het was de maand toegewijd aan den vre-degod Janus. «Louwmaand» is samengesteld met louw een bijvorm van looi, dus de looi-maand.Palroonftesten van gilden en ambachten : 4 H. Pharaïldis. — Varend volk. 6 — Drie Koningen. — Reizigers, Sterre-kundigen.13 — H. Veronika. — Witgoedverkoopers, linnenwevers, fotografen. 17 — H. Antonius. — Vleeschhouwers. — Veekooplui, Korfvlechters. 20 — H. Sebastiaan. — Handboogschutters. 22 — H. Vincentius. — Wijngaardeniers, tui- niers, groentenverkoopers. 29—H. Franciskus Salesius. — Schrijvers, persmannen. Boerenspreuken : Sint Antonius schoon en helder, Vult het vat en ook den kelder. Nevel in Januarie brengt een nat voorjaar. Als in Januarie de vruchten op 't veld was-sen, worden ze dun. Zoo hoog de sneeuw Zoo hoog het gras. Wast het gras in Januaar Is de Zomer in gevàar. Dansen de muggen in Januaar, dan wordt het een sciirale oogst. Januaar zonder snee' Doet veld en boom en vruchten wee. Is Januari zacht Een goeden zomer wacht. Knapt Januari niet van kou Men zit in oogsttijd in den rouw. KERSTMIS 1870 Het verhaal dat het N. v. d. W. in zijn Kerstnummer (blz. 2) gaf : « Kerstmis 1870 » een verhaal van een fransch officier, is hoe-genaamd geen verdichtsel : Die kunstenaar-soldaat heet Henri Regnauit, een der groot-ste kunstenaars die Frankrijk in de laatste lie lit der 19e eeuw heeft gehad. De meest gekeede schilderijën van Henri R. zijn : « Le général Prim » « Judith et Holophsrne » maar vooral « Salomé ». Dit laatste bracht aan den schilder 8000 fr. op, en werd in 1912 door een Amerikaan aangekocht voor 480.000 fr. Hij verblèef in Spanje toen de Fransch-Duitsche oorlog uitbrak en zonder wijlen trok hij op ter verdediging van 't bedreigde vaderland. Op Kerstnacht 1870 zong hij vôôr de brug van Suresnes, zooals verteld werd. Den 19 Januari daaropvolgend trof hem de dood bij de verdediging van Buzenval. Hij was 27 jaar oud. B. Tweede jaar — 48e Nnmmer 6 Cesiiiemao Zondag 51 Januari 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van de week: kristen volksblad belonging to the category Katholieke pers, published in Halle from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods