Het nieuws van de week: kristen volksblad

1449 0
23 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 23 January. Het nieuws van de week: kristen volksblad. Seen on 19 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m03xs5kb99/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

HET NIEUWS VAN DE WEEK KRISTEN VOLKSBLAD Brieven, pakken en al wat het blad betreft, ge-lieve men te sturen, vôôr Dijnsdag avond, aan Het Nieuws van de Week, Meiboom, 5, Halle. Medewerkers, buiten de redaktie, blijven verantwoordelijk voor hetgeen zij schrijven. — Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. Bestuur en Opstel : Halle.— 5, Meiboom, 5. ABONNEMENTEN : Per jaar 4.50 Per 6 maanden 2.50 Per 3 maanden ...... 1.25 DE OORL0G Korte inhoud der ambtelijke mededeelingen. Berlijn. Westelijkfront : Te Rijssel is het munitiekamp van een onzer artilleriekampen in de lucht gevlogen. De Engelschen hebben Rijssel beschoten. Zuid- en Oostelijk front : Geen nieuws. *** Weenen. Oostelijk front : De Russen vallen nog altijd aan nabij Toporoutz en langs de Bessarabische grens, doch zonder uitslag. Italie : Buiten eenige bombardementen is er niets voorgevallen. Balkan : In den Monténégro hebben wij den berg Lovcen bezet, en de Montenegrij-nen verdreven. Cettinje, de hoofdstad van Monténégro is in onzehanden gevallen. * * » Konstantinopel : Langs den Tigris vallen wij nog altijd de Engelschen aan te Kut-el-Amara.In den Kaukasits wordt er terug gevochten. De Russen vallen ons aan ten Z. van de ri-vier Aras, tusschen Keutek en Harman. Wij hebben Kermandscha (Perzië) bezet. * * Parijs : Langs het ganschè Tront is'het woord aan het kanon geweest. In België, Artesië,Champagne en in de Vo-gezen hebben de kanonniers bijzonder veel werk gehad. * * * Londen : Buiten de gewone artilleriege-vechten en eenige mijnontploffingen is er niets voorgevallen. * * * Rome : Tusschen de Sarea en de Adige hebben wij eenige stellingen aan den ingang van de Crestavallei, bezet en versterkt. * * * Petrograd : Langs de Strypa hebben wij den vijand van zekere punten van den ooste-lijken oever van de Strypa verjaagd. In de nabijheid van Dobropole en ten N.-O. van Czernowitz hebben wij zekere gedeelten van de vijandelijke stellingen bezet. In Perzië hebben wij Kengaver ingenomen. Laatste Berichten Bij het ter pers leggen vernemen wij dat Monténégro de vrede heeft aangevraagd aan Oostenrijk-Hongarië. Zij legden reeds de wapens neder en de vertegenwoordiger van Oostenrijk-Honga-rië in Cettinje is met de leiding der vredes-onderhandelingen belast. BEZOEK OP HET FRONT in Champagne Van een oorlogscorrespondent 't volgende schrijven van einde November 1.1. Onder een lange boomenrij in het dal staat een batterij opgesteld, welker kanonnen, op cubistische wijze beschilderd met groote vlakken bruin en groen en geel, aldus on-zichtbaar zijn gemaakt voor het speurend oog van vijandelijke vliegers. In welk leger zou men 't eerst deze schil-dermannier bij de artillerie toegepast hebben? Terwijl wij verder loopen door de vallei, wordt meermalen de waarschuwing tôt ons gericht. de handgranaten of de iucht-torpe-do's die op den grond liggen of half in de aarde gedrongen zijn, niet aan te raken. De meeste zijn nog geladen. Altijd maar schieten !... Telkens nadert uit de verte het onheilspel-lend fluiten, een langgerekt huilen : en wan-neer we, de hooge rookzuil, die uit de aarde omhoogspringt als bij een plotselinge vul-kaan-uitbarsting, reeds zien, dreunt de ge-weldige knal van de ontploffing door de ruimte. i Een wagen rijdt over den weg. Weer een ! huilen hoog in de lucht, dan de ontploffing. Een zwarte wolk van opgespoten aarde en , rook verbergt den wagen. Is deze getroffen ? ! Uit de daar rond gelegen loopgraven komen soldaten te voorschijn. Langzaam trekt de wolk op. De kar staat stil. De paarden zijn ongedeerd. — « Neen, er is niets » zegt een officier. « Die schijnt zich ook niet veel te bekom-meren om bommen », zegtéén onzer, wijzend naar een ruiter die langs een voetpad den heuvel oprijdt. Een granaat ontploft vlak bij hem, maar hij vervolgt zijn weg, in een zelf-den kalmen galop. De plek, waar wij bij onze auto's staan te wachten is blijkbaar niet zonder gevaar. Het gehuil komt telkens meer in onze richting. « Daar gaat er een over ons hoofd ! » — Wij volgen het geluid. Achter ons, op een twee-honderd meters afstand slaat de bom in de aarde, met harden dreunenden slag, en een fontein van rook, steenen en aarde spuit op. Het was werkelijk tijd om te vertrekken, want, nauwelijks is de laatste auto met groote snelheid weggereden, of een « marmite » ontplott vlak bij de plek, waar wij ons bevonden. In flinke vaart gaat het regelrecht naar S. dat wij doorrijden en weldra zijn wij buiten de gevaarlijke streek. EEN TREIN MET GEWONDEN Uit een brief van eene Fransche kloosterzuster : Het was ongeveer g uur, toen onze trein V — . ' yr. L Het was schoon weer. Heerlijk scheen net herfstzonnetje op het vreedzame stadje, aat glansde in de schittering van de weldoende zonnestralen. Het schoone, heuvelachtige terrein, de vreedzame velden en dalen, ter weerszijden van den spoorweg maakten zulk een hevigen indruk op mij, dat ik mij moeilijk kon voor-stellen, dat in het Noorden van ditzelfde land de grond doorlijnd was met loopgraven, en doordrenkt met het bloed van eigen zonen en van vreemden. Doch reeds te P..., waar ik tegen den mid-dag aankwam, werd de geiachte aan den oorlogmetgeweld aan mij opgedrongen, toen ik een trein met gewonden van het oorlogs-veld zag binnenstoomen en een anderen trein met nieuwen voorraad menschenmateriaal naar de bloedige velden zag vertrekken. De eerste trein leverde een treurigen aan-blik op. Vele gewonden, van wie alleen nog de oogen zichtbaar waren, hadden het ge-heele hoofd omwonden, terwijl het bloed het blanke windsel hier en daar doorvlekte. En toch, hoe lijdelijk die oogen stonden, toch lag er een gloed in van hoop... Andere waren verbonden aan handen, vingers, voeten, bee-nen, ja, waar niet?... Roerende tooneelen hadden plaats bij het weerzien van bloedver-wanten, aan wie ze als 't ware uit den dood werden weergegeven, voor... hoelangechter? Ook waren er onder de gewonden, die we-zenloos keken, als waren ze vreemden in hun eigen land. Uit hun oogen sprak heimweê naar hun kameraden op het slagveld. Het was als zochten ze hier tevergeefs de rust, die ze daar in de loopgraven onder het rate-lend vuur en donderend geschut in aile zoet-heid gesmaakt hadden, afgestorven als ze daar leefden van die drukdoende. veeleischen-de wereld. Zullen die velen, voor wie de ooriog een loutering was, den vrede blijven smaken, in den vrede die komen moet ?... Tegenover de roerende tooneelen vanblijd-schap teekende scherp af het schrijnend leed van kinderen, jammerend en schreiend voor vader en broer, bij den trein die vertrekken ging ; er waren daar vrouwen en moeders, zusters en broers, oude vaders en gebogeu moedertjes den vertrekkenden een laatsten groet brengend..En toch welk een grootsche opofferende berusting sprak er uit die droef-starende blikken. Ze waren evengoed helden en heldinnen, die achterbleven, als die dap-peren die vertrokken. Aan dezen trein zag ik soldaten in kleur-looze uniformen, die spraken van doorgestane stormen der elementen ; hier bleeke gezich-ten en ingevallen oogen, getuigend van waken en vermoeienis; aan genen trein fris-sche, blozende mannen in giinsterende uniformen. Ze stonden dan een oogenblik samen als menschen uit een verschillend tijdperk, waartusschep jaren lagen, deze die kwamen en deze die vertrokken.,. Kerkelijk Nieuws Zijn overleden : De E. H. J. Peeters, pastoor te Duffel. De E. H. Van Rhyn, aalmoezenier der Zwart-Zusters te Antwerpen. * * * Zijn benoemd : . De E. H. Michielsens, prefekt van St-Nor-bertusgesticht, tôt aalmoezenier der Zwart-Zusters, te Antwerpen. De E. H. Silvercruys, onderpastoor te Ter-haegen,tot onderpastoor in St-Laurentius' p; --ochie te Antwerpen. Je E. H. Mues, onderpastoor te Quenast, tijdelijk benoemd te Groot-Orp. I \-k Werking van dan H. Sîoal in 1915 Een groot vreemd dagblad wijdt een arti-kel in zijne kritiek der feiten van 1915 aan de werking van den H. Stoel. Na herinnerd te hebben aan de verschil-lende pogingen van den Paus om den vrede ^erag te brengen en aan de milde giften aan (5e slachtoffers van den ooriog in Belgie, *>olen en Oost-Pruisen, zegt het dagblad : Op 6 Januari kondigde de Osservatore Romano de telegrammen en brieven at, aan den ; .-~ ':j_ms gçzQiidei} door de hoofden der volgende Srltpn : Duitschland. Oostem-yic, ïtîïgerana, België, Servie, Turkije, Rusland, Japan en Frankrijk. Deze brieven geven volledige bij-treding aan de voorstellen van den H. Stoel over het uitwisselen van oorlogsinvalieden. Op 17 Augustus kondigde hetzelfde blad af dat aile moeilijkheden verdwenen waren die beletteden aan den wensch van den Paus te voldoen betrekkelijk het uitwisselen der bur-gerlijke gevangenen, die geen militairen dienstplicht konden ioen. Duizenden werden daardoor uit de kampen naar hun huis-gezin gezonden. Op 15 September kondigde de Osservatore Romano een brief af, door de Duitsche regee-ring aan den H. Vader gericht om Hem te danken voor het wellukken zijner poging om Duitsche krijgsgevangenen, die in Dahomey geïnterneerd waren, naar gezondere Afri-kaansche streken te brengen. Deze maatre-gelen hadden voor gevolg het lot der Fransche krijgsgevangenen, die streng behandeld werden, te verbetercn. Op 26 October herinnerde de Osservatore Romano een nieuwen bijval van den Paus, die van de verscheidene regeeringen ver-kreeg dat de zondagrust streng worde nage-leefd in de gevangenenkampen. Denzelfden dag meldde het Vatikaansblad dat op aan-dringen van den Paus, de doodstraf die uit-gesproken was tegen gravin de Belleville en acht andere Belgische en Fransche per-sonen, gewijzigd werd en dat de doodstraf uitgesproken tegen graaf de Hemptinne van Gent, veranderd was in eene groote geld-boete.Nog te melden de Pauselijke tusschenkomst bij den Turkschen konsul, ten voordeele der ongelukkige Armeniërs, hetgeen voor gevolg had de slachtingen te doen eindigen ; en de laatste poging van den H. Stoel betrekkelijk de interneering in Zwitserland der licht gekwetste gevangenen om er hunne gene-zing af te wachten. Overstroomingen in België Allerwege zijn er door de aanhoudende regens overstroomingen van velden en kel-ders, zoo ter stede als te lande. Vooral in Oost-Vlaanderen, tusschen Gent en Antwerpen, is de ramp groot. In de gemeente Appels (bij Dendermonde) is eene bres van 15 meters in den Schelde-dijk en op enkele oogenblikken kwam de gansche omtrek onder water. Al de inwoners waren verplicht met hun vee de vlucht te nemen. Ook in 't Naamsche en 't Luiksche dreigt de wassende vloed der Maas, en zette reeds vele landen en woningen onder water. TIJDWIJZER Zondag 23 Januari, derde na de Aanbid-ding der Wijzen. Maandag 24, H. Timotheus, bisschop en martelaar (35-97), vriend en medewerker van den H. Paulus. Hij vervulde met vlijt zendin-gen in Macedonië, Corinthe en Ephese en volgde Paulus getrouw in zijne aposto-lische reizen. Dinsdag25- Bekeeringvan den H. Paulus. Na de eerste christenen met woede vervolgd te hebben, werd Saulus door de gratie Gods wonderbaar getroffen. Op weg naar Damas-cuswerd hij door God geroepen. Voortaan Paulus geheeten begon hij God zoowel te dienen dat hij den naam van « Apostel bij uitmuntendheid » verwierf. Woensdag 26. H. Polycarpus, bisschop en martelaar (69-155), een der ijverigste volge-lingen van den H. Joannes. Bisschop van Smyrne| gedurende zestig jaren. Als chris-ten aangeklaagd werd hij uitgenoodigd God te verloochenen : « Ik dien Hem » antwoord-de hij t sedert zes-en-tachtig jaren en nooit heeft Hij mij kwaad gedaan. Hoe zou ik mij-nen Koning lasteren ! ». Hij werd op eenen brandstapel gebonden en met eene lans door-stoken.Donderdag 27. H. Joannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel, leeraar der Oostersche Kerk (347-407). De bijnaam van Gouden-Mond betuigt zijne welsprekenheid. Later vertrok hij naar de woestijn en stu-deerde de H. Boeken. Naar Antiochië terug-gekomen werd hij priester gewijd, en door het volk, dat hem hoogachtte, als bisschop Wij îipt talriike- en kostbare wer- ken na. Zaterdag 29. St Franciscus van Sales, bisschop, belijder en kerkleeraar. In Savoie geboren (1567), te Lyons gestorven (1622). Hij was eerst advokaat, werd later priester, en muntte uit door zijn welsprekendheid en zijne prediking, zoodat hij duizenden protes-tanten bekeerde. Met de H. Joanna van Chantai, stichtte hij in 1610 de kloosterorde der Visitatie. tfân IfSaasnsche ^eîteren en Kunst Van Goverd Kurth, den afgestorven histo-x-ieker, kunnen we nog volgende melden : Hij werd in 1847 geboren te Aarlen in Luxem-burg.In 1872 werd hij leeraar aan de Luiksche Hoogschool. Hij schreef omtrent 3000 artike-len in aile katholieke tijdschriften. Zijne bij-zonderste werken zijn : Véglise au tournant , de l'histoire, — Le catholicisme. — Les origines de la civilisation moderne. — Clovis. — Histoire de la Belgique. — Stc Boniface. — Notger. Zijn voornaamste werk (3 boekdeelen) : La Frontière linguistique. Zijn laatste boek : De mirakuleuse kruisen van Assche. Hij bracht zijne laatste jaren door te Assche, ahvaar hij zich een ware vriend der Vlamingen en een voorstander van .al hunne rechten toonde. Over een tiental jaren op een onderwijzers-congres zei hij : « Op mijnen leeftijd wil ik mijne Vlaamsche vrienden een voorbeeld zijn... Daarom heb ik voorgeno-men mijne laatste jaren onder hen te slijtép, en beloof ik voor het aanstaande congres een vlaamsche redevoering.» En hij hield woord. Op het onderwijzers-congres ter gentsche tentoonstelling in 19x3 sprak hij eene vlaamsche rede uit over de taal-kwestie. De nagedachtenis van zulken man eeren we in lcinderlijk gemoed. *** Men meldt ons ook het overlijden van den Z. E. H. onderpastoor F. J. Annaert. Hij was het die met Fr. De Potter, Fons Siffer en Kerveyn de Volkaersbeke de eerste afdeeling van het Davidsfonds stichtte. Hij werd vereerd met de herinneringsme-dalie van Leopold I, de landbouwdekoratie, het bijzonder eereteeken voor onderlingen bijstand en het burgerlijk kruis van Ie klas. ^ * -k ★ •j Uit Eekloo meldt men insgelijks de dood . van den kunstschilder Arthur Locufier op s 44jarigen ouderdom. Zijn leermeester was Courtens. 1 *•** Wat al verliezen op letter- en kunstgebied t onder den ooriog : Lod. De Raet stierf aan s een beroerte te^Brussel; de la Montagne, \ voorzitter der Vlaamsche akademie, over- Tweede jaar — 4e IVumaier 5 Ceetieiiiea Zondag 25 Januari 1116

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het nieuws van de week: kristen volksblad belonging to the category Katholieke pers, published in Halle from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods