Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

815539 0
28 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 28 February. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 21 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3x83j3b46z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

H Bde JAARGANG, Nr 892 DONDERDAG, 28 FEBRUARI 1918 HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. pcr regel Groote id. bijr avcreenkomst Dienstaanbiedingen : voor gercformeer-den kosteloos. Beigisch dagblaJ, voorioopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOBTHEM, Directeur Het nummer : 5 centiera (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere lauden). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland !2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3,00 fi !SSI Na Hertling's rede I nniislciun I irajp Basel, 26 Februari. — De rede van SanseJier Hertling werd in den Duit-schen Reichstag door verscheidene af- ■ gevaardigden besproken. M. Trimborn, van de Centrum-par-B ^ deed opmerken dat de Duitsche kan- ■ geiier het eems is over de hoofdpunten I van een vredesprogramma met presi I dent Wilson. « Onderhandelingen, voegde hij er i I bij, zijn mcgelijk aangaande de andere 1 ■ punten. Voor België stelde de kanselier I ■ princiepen voorop, die wij ten voile 9 ■ goedkeuren. Duitschland verlangt geen | ■ voorrechten in België. maar de andere 1 ■ mogendheden moeten er evenmin ge- De socialist Scheidemann sprak nog « Wij hebben gestreden, zegde hij, I om ons land tegen het czarisme to ver-| ■ dedigen, tegen de overweldigingsplan-P I nen van de Bondgenooten, maar met • 1 om Rusland te vërbrokkelen, met Bel- I gië onder het j'uk te brengen, met om I Longwy en Briey in te palmen. » De politiek van de regeering tegen-I over Rusland is de onze met. Wij wen-ie^ B schen met de Bondgenooten geen vrede I aan te gaan lijk de vrode met Rusland. ht H ^Bondgenooten zuLlen zich met neer-of H leçgen bij den toestand in Rusland zoo-ds lang zij met daartœ gedwongen .zijn. an ■ De regeering moet bereid zijn voor den en H vrede met de Bondgenooten Wij keu-3î- ■ rende verklarinig goed van graaf Ilert-it- m ling m antwoord op de nota van presi- te* I <'6P' ^5on" I » De onaihankelijkheid van België I moet gewaarborgd worden. Vlamingen ■eiiWalen moeten onderling hunne ge- ■ schillen veireffenen. Wij sluiten ons ■ aan bij het verlangen door den kanse îid ■ lier uitgedrukt om, in beperkten kring sg Hover België te onderhandelen. » et | ■ *** id- H Do eerstvolgende weken zullen wel-■licht belangnjke gebeurtemssen zien. I Zooals gister in dit blad terloops ®Vwd aangegeven, is de besliste hou-Hding der Vlaamsche Belgen, in het be-M^lte gebied, niet vreemd aan de zeer I ■Rierkba.re wijziging van Duitsehlands I Hjevoelens tegenover België. I Dfle en half jaar najpan van nabij | Hvan de Belgische openbare meening, ■hebben aan de Duitsche regeering de er I HpVêrtuiging bezorgd dat «er met de Bel-8 W-a werkelijk niets aan te vangen is», al het geld en al de moeite aan het I Bweeken van het activisme besteed, \ I B'wloren zijn en dat memand, al is hij | ■«an drie en half jaar meester over het ^ I Bro°kte gedeelte van België, de Belgen ^ i Bftoe kan brengen on-Belgiseh te den-s S |en< on-E>elgisch te handeleii. y I wetûH nu dat België onafhanke-■jjk moet zij ri en blijven. Zij willen Bel-■|e weer vrij laten omdat zij het niet ' n ! B:lirmen" beihouden, omdat het hun het I ^ vingers brandt. * inl ■zij weten nu ook dat zij nu noch ,aJ Betn ®nkel an der vreemde zich moeten ■pmengen in onze binnenlantdsche ^ffWgstukken. Zij hebben de be/volking ■f tabezette land gezien en gehoord, >m.e?' ■ ^n, drie en half jaar lang, en ^'\d' K' n nU ordewoord is : ^En- o^kijf nu, geen gekibbel. hem ■ ' weer België terug ; eerst Konirtg weer in Brussel op zijn jçomt Hî®.' eefst al de sinds zoo lang ge-insCh, en gezinnen weer vereenigd, en •eiktO' ]M ' oader ons, broedetrlijk, den besten n. ■i,gezooht. waarin België het spoei-IB, ,Weer sterkte en eenheid1 en voor-zeide W ,/inden kan. » ano&.o' ■.v0/Jllit'SC'hers beginnen veel inschik i, dan k ■ker op te treden tegeno'ver België. ^wij11 H ^a?en Antwerpen niet meer, noch ■ «mâche kust — ten minste vol-n tod1 K : cheidemann — zij willen zich en o0' ■ le'^eer inlaten met onze inwen- ■ «standen noch ons een «ersatz» ezond- H^ ten geschenke geven. K J0!?Wde weken zullen wellicht M ^njke gebeurtenissen zien. De oor-W StaAt °P een keerpunt. iezst)' ^ i-» V. G. ~ JWWW——— - - I OP ne , LEE8T BEt- I DE LaÎ?elEDE BLADZ'JDE I VfiJ E ber«CHTEN ■ VAN DEN NACHT Belgische Kunst ilULES DE BRUYGKER Het Nederlandsehe tijdschrift «Onze Ivunst» brengt in zijn jongste nummer een artikel van Jean de Bosschere over Jules de Biruycker. Het begint met over de graphische 1 kuhstenaars in het algemeen te schrij-ven en hij vindt deze aardige opmer-king : .« Gemaïkkelijker nog dan de schil-. ders, konden teekenaars en plaatsnij-. ders dus den weg der ballingschap uit-■j gaan. Zij behoefden slechts een tafel, bij het licht van een raam. Zij, die ooit niet vreugde handwerk hebben ver-richt, baseffen hoe het 'graveeren vele r zorgen kan doen verigeten. Welke macht 3 zou hen van hun venster kunnen weg-r rukken ? En wat zouden ze met meer 3 eer én overtuiging kunnen voortbren-1 gen, dan hunne prenten ?» a De Bosschere noemt de namen van - Goya en Rembrandt, Gallot en Gaverni in verband met de opvattingen van de . Bruycker, zonder deze direct met een van de groote voorgangers te willen vergelijken. , Een aantal etsen wordt dan uitvoerig - gf'pa.raphraseeird en ten slotte befoan - delt de schrijver de teekeningen, t « Do dichterlij kste en tevens als tech- - mek ook onovertroffen teekeningen i worden uitgevoerd te Oxford. Het zijn eenvoudge landschappen in steen. Zooals Clans de bloemen van Kew heeft " geschilderd, Baortsoen de schuiten op ' het water te Londein, Paiulus de nevelige 3 Theums, Jefferys de kleurige schouw- • burgen, moe-st De Bruycker — behalve " de realistische allegorieën die wij be-" schreven hebben — de sombere hoeken • dozer Gojiische gebouwen uitteekenen. 1 Hij heeft Gent en Brugge niet te Oxford ' weergevonden — al kon hij de herin-" nering aan deze steden oprocpen in an-' dere teekeningen, we-lke hij in Engeland heeft uitgevoerd — maar hij heeft s er eene biries gevoeld van denzelfden ^ tijd als die, welke hem in Vlaanderen hef is. 5 Deze te Oxford, naar de natuur uitgevoerd© reekemngen zijn ons in hooge y mate dienstig. De Bruycker's techniek 5 spreekt er luide. Wij kunnen ze er ver-rasscn in haar teedere kracht. Hij schijnt Cir zijn manier koelbloedig te hebben toegelicht. Waar minder passif - tôt uiting kwam, heeft hij behagen ge-schept in de zuiver stoffelijke uitvoe- 3 nng. Dadelijk bemerkt mein, dat dit geen teekenwerk van een schilder is. „ Degene die dit geteekend heeft, is een r teekenaar die aile kunstgrepen kent. Ik 5 rioem kuristgreep aile uitdrukkingsmid-delen, die een teeenaar langzamerhand . m zijne loopbaan ontdekt. Heit is een soort arsenaal van teekens. En een kun ' stenaar kan ze niet aan een ander ont-3 leenen, ondanks hun oogenschijnlijken eenvoud. » • l i mm iKiTii DE U1TSLAG NA EEN JAAR De te Edinburg verschijnende « Scots-man » schrijft : Eetn jaar lang heeft de onbeperkte ■ duikboot-oorlog thans geduurd en het t historisch oordeel hierover zal zijn, dat i het voor Duitsohland een noodlottige misluk'king is geweest. De eerste straf, t die het zich voor zijn barbaarsche me-i thodes op den hais haalde was de oor- > log met de Amerikaansche republiek. ^ De beloofde belooning was de overwin- ning over de Bondgenooten in drie of | ten hoogste zes maanden. En nu, na twaalf maanden, al het mogelijke ge-daan hebben om den haat en vijand-' schap van onzijdigen zoowel als oor-logvoerenden tegen zichzelf nog grooter te maken, zijn zij verder van het doel af, dat zij door hun zeerooverachtige duikboot-campagne, hoopten te barei-ken, dan toen zij er mede begonnen- De verliezen door de duikbooten fcoege-bracht, stegen in de eerste maanden van afkondiging van den duikboot-oorlog, snel en bleven hoog gedurende April, . Mei en Juni, doch zijn nadien voortdu-i rend gedaald, tôt zij in Januari het laag- - ste punt gedurende het geheele jaar i bereikten en zelfs nog bleven beneden - de ci j fers van de overeenltomstige > maand van het vorige jaar, toen de Duitschers hun bedreiging nog niet ten j. uitvoer hadden gebracht. ïn een opzicht is de mislukking door niemand te loo-chenen : De tijd, waarbinnen de over-winning behaald zou worden door ■schending van aile oorlogswetten, is reeds lang verstreken. En de datum, waarop wij gedwongen zouden zijn ons over te geven, was, zooals uit een ge-heim rapport blijkt, dat Engeland vast en zelker na zes maanden om vrede zou moeten smeeken. NIEUWS UIT BEZET BELGIE antwerpen AANVOER VOOR HET NATIONAAL VOEDINCSKOMITEIT Weer kwamen 5 kotters aan met 74 ton mosselen. DE STRIJD TEGEN DE TERING Ailes wordt in het werk gesteld om de tering te bestrijden. Te Antwerpen werd een nieuw lokaal geopend, waar dagelijks 900 versterkende maaltijden aan teringlijders worden verstrekt.Bui-ten het loontrekkend personeel. helpen er 18 jonge meisjes, uit de begoede klas-sen, belangloos aan dit edel werk mede. SGHIELIJKE DOOD De heer Jan Michielsen, 40 jaar oud, Dambruggestraat te Antwerpen, zakte in de Oranjestraat plots ineen en «tierf eenige minuten nadien. DE BEVOORRADING TE ANTWERPEN Voor de maanden Januari, Februari en Maart, Worden te Antwerpei; slechts kilo aardappelen per persoon ve>r-strekt tegen 4.50 fr. het rantsoen. DIEFSTALLEN Ten nadeele van Johanna Weets, De-linstraat te Antwerpen, zijn voor verscheidene duizenden frank waarden gestolen. DE ELLENDE Onlangs werden voor rekening van het Nationaal Komiteit te Antwerpen, aardappelen gelost in den kelder van het klooster van de Deurnestraat. Een aantal vrouwen omringden '-peens den wagen, laadden een deel der aardappelen in den voorschoot, en liepen er mede weg. DE TÎJDELIJK ONBEWOONDE HUIZEN TE ANTWERPEN Dieven drongen binnen in het huis van den heer Hendrik van Daelen, in de Belliardstraat. Men weet niet wat er gestolen is. — De woning van den heer Van der 1 Aa-Callie, Gasstraat, 110, is door dieven bezocht. mnABAMT TRQEPENTRANSPORTEN De vorige week hebben in midden . België weer groote troepentransporten ; plaats gehad. Verscheidene gewone trei-nen wérden afgeschaft, daar de spoor-t lijnen bijna uitsluitend door militaire : traneporten werden in beslag genomen. GEMEENTERAADZSTTING VAN 17 JANUARI, TE LEUVEN Verkoop van goederen door het Wel- • dadigheadsbureel en de Godshuizen met i de vleet. Daarna werden de begrootin- gen 1918 nedergelegd en verzonden naar de afdeelingen. Eene taks van 600 frank wordt ge-stemd op de « rinfeings » van 50 vier-kante meter en daaronder, en eene van 1.000 frank op deze van meer dan 50 meter. Eene ontleening opgenomen door de « Crédit Anversois » werd goedgékeurd, s Zij loopt over vier millioen frank. Eens-; deel s zal zij het tekort voor 1918 defk-t ken, anderdeels zal zij aangewend wor-: den om de eerste onteigeningen der , middenstad te verwezelijken. Deze ont- • lening zal bestaan uit achtduizend • schuldbrieven tegen 4 1/2 t. h., aflos-. baar tegen het pari binnen de 66 jaar, • volgens jaarlijksche loterij. : Emdelijk is er een beskssing gevallen l voor wat den wederopbouw der mid- ■ derustad betreft. In deze zitting werd - het ontwerp Janlet behoudens kleine • wijzigingen, aangenomen.Het «scherm» • komit er dus, in 't midden der Statie-! straat, zoo doende de Groote Markt tôt s een afgesloten geheel makende en het stadhuis terugstellende in de behoorhjke ! lijst. Dit ontwerp zal ten andere slechts t 900,000 frank vergen en schijnt uitmun-tend te blijken uit oogpunt van modem stedenschoon, openbare gezondheid, verkeer, v/egenis en handelsdrijf. Ter hoogte van het huis Fonteyn, Sta-tiestraat, neemt de Thienschestraafc, i eener zijds een aanvang en aan de ovsr-1 zijde eene andere straat die in kromnie ' lijn, uitmondt op de Groote Markt. De-i ze twee wegen omsîuiten bet "Scne^m» : als de twee kaken eener gaffel. De rooilijnen der Dietsche- en Thien- ■ schestraten werden insgelijks bepaald • goedgekeurd. De verbreeding van beàde ; wegen zal onteend worden aan de lin-, kerzijde. Op kleine rechtmakingen na, ; blijven de rooilijnen aan den rechter-. kant bestaan. In de geheirne zitting werd M. Fritz i De Bie tôt bureeîhoofdopsteller be-noemd, in vervanging van wijlen M. A. /^^rvjrs Liégeois. M. Maurice Vandendries be-komt het ambt van bureelhoofd op het 1 iekretariaat. VAN KOUDE GESTORVEN Onslangs werd op zijn kamer der tweede verdieping der Van Dijckstraat, 1 te Brussel, het lijk gevonden van V., ] kommissaris, 65 jaar oud. De man was , van koude gestorven. VERGROOTîNG VAN DE GEMEEN- ' TEBEGRAAFPLAATS TE LEUVEN Het stadsbestuur heeft van het be-stuur der Godshuizen vier hektaar g rond van het « Parkplein » (oef en plein) 1 .vkçrtht-v cr. laBgs dien kant het ge-i eentekerkhof meer raimte te geven. Men werkt reeds aan de ontwerpen. ( Op de Geldenaakste vest zal een monu- . mentalen ingang komen en eene dreef • zal van daar naar het nieuwe kerithof 1 voeren. DIEFSTAL IN HET VOEDINCS- 1 KOMITEIT Dieven drongen in het magazijn van 1 het voedingskomiteit van Ukikel en sto- ] len er 21 balen koffie van 25 kilo elk, ( vier zijden gerookt spek, twintig kilo rijst, zes en dertig kilo kaas, drie en : vijftig kilo rogge en een tel koperen ge- ■ wichten. < — Te Schaerbeek werden twee zajk- ; ken, elk van honderd kilo, droge boo- . nen gestolen, zes kisten suiker en andere koopwaren. OVERSTROOMINGEN De overvloedige regens der laatste da- • gen hebben veel kwaad gesticht. Op vele plaatsen is de Dijle buiten hare oevers getreden. Te Haecht, Tremme-!o^-v l'ffi>tseiaar, Thildonck, Wespdaar, : Weaemaal, Wilsele en omgeving ston-den vele landarijen en weiden blank. : Op vele plaatsen zal het graan moeten herzaaid worden, wegens de aanslibbe-ring.Ook stroomopwaarts van de Dijle liepen vele gronden onder water. In de benedenstad te.Leiuven stonden talrijke kelders vol, zoodat de lieden veel arbeid hadden om hun lutte! en kostbaar pro-viand te redden. LEENING DER CEMEENTE ÛUREGHEM De gemeenteraad van Cureghem-An* ^ derlecht heeft toelating verleend tôt het aangaan eener leening van 1,600,000 frank bij het gemeentekrediet. Jht* T ^5 HET WASSEN VAN DE MAAS Te Machelen aan de Maas was het . water zoo spoedig komen opzetten, dat • de Duitsche wacht in haar wachthuis de vlucht naar boven nam en weldra . met 11 man op het daik zat. Aile pogin-. gen werden aangewend om de men-schen uit hun hachel'ijike positie te red-i den. Een bootje dat ter hulp werd ge-zonden, sloeg om. Tevergeefsch trachtte ; een vliegtuig de redding te volbrengen. Er werd om hulp getelefoneerd naar . Maastricht. Maar wegens den hoogen . waterstand kon er niet geschut worden. Eindelijk gelukte het Vrijdagnacbt met • een motorbootje, dat men over den dijk had getrotkken, de manschappen te redden.De Beersche Maas werkt, waarschu-wingschoten zijn gelost. DE KINEIV1AS Hasselt.'s gemeenteraad heeft een règlement gestemd verbiedende den toe-1 gang der kinemazalen aan kinderen onder de tien jaar en aan diegenen beneden de veertien jaar, indien zij met ver-gezeld zijn door een persoon, wettelijk verantwoordelijk. luik HET SCHRIKBEWtND Men verneemt uit Luik, dat Arnold , Reâj, predikant van de Protestantsche liberale kerk, in December door de • Duitsche overheid is aangehoudeo en , naar Brusse! gevoerd. Arnold Reij is zeer !>®kend in de pro-: testantsche wereld. Men geeft geen na- ■ dere inlichtmgen over den maatregej. Mssœismo uwnnt 4,000 FRANK GESTOLEN : Ten nadeele van het voedingskomifceit ■ van Maizieres-lez-Mons werden door , 4000 frank koopwaar gestolen. Het • spoor der dieven werd ontdekt door eeri dertigtal koffieboonen die uit een baal . ; gevallen waren op den weg van het ko- • miteil naar de woning van een der die- . ven. (|, Kardinaal Mercier Op het oogenblik dat de groote kerk- | t vorst, Z. E. Kardinaal Mercier, aan wien België, naar het oordeel van mannen van elke gezindheid, zooveel r verschuldigd is, gemeen en laffelijk door de activisten wordt aangevallen, > v , komt het ons gepast voor, volgens de r. 3 « Tijd », melding te ma:ken van eene r te Haarlem (Holland) gehouden voor- li dracht. ^ Spreker was de E. H. Huybrechts, e' aalmoezenier der Belgen te Haarlem. u Het onderwerp was : Kardinaal Mer- v j cier, zijn leven en-zijne weriken. f Spreker begon met een herinnering aan 's Kardinaals eerste levensjaren. Çl " Geboren te Braine-l'Alleud, in 1851, b t leerde Kardinaal Mercier reeds vroeg g f de zorgen des levens kennen. Nog j] jong verloor de reeds beminnelijke jon- * geling zijn vader door den dood, w-aar- door zijn moeder met de zorgen voor g i een groot gezin zonder middelen van « - bestaan achterbleef. Aanvankelijk op ^ ' een kantoor' werkzaam, verlangde de " ^ jonge Désiré vurig naar den geesteilij- n . ken staat. Aan dat verlangen werd vol- j, daan. Hij mocht en zou dus de ^eesfte- - lijke studiën volgen en toonde daar een voorbeeldig student, ook een toonbeeld ^ van deugd te zijn. jj Den 16 April 1874 droeg de vrome v neomist zijn eerste H. Mis aan God op, g - van welke stonde af zijn heerlijk en *-3 rijk priesterlijk leven een aanvang 3 nam. In October 1877 werd hij profes- v sor aan het Seminarie te MecheJe.n, n - waar hij later, als Kardinaal, den bis- e • schopszefel zou bezeitten. I In 1882 trak hij naar Rome, teneinde e zijn bijzondere plannen en verlangens t . Z. H. den Paus voor te leggen, welke d 3 audiënfcie een voor hem alleszins bevre- v 3 digend resultaat opleverde. Vier jaar 2 ^ daarna, in 1886, gaf Z. H. de Paus hem ^ den titel van Geheim Kamerheer en in o 1906 volgde zijn benoeming tôt kardi- d naal bisschop van Mechelen. 11 n Spreker sohetste voorts de beminne- 0 "■ lijke aantrekkelijkheid van dezen hoog- v ^ geroemden en zeer geliefden priester ^ 0 van Gods Kerk met de betoovering van g liefde in zijn zaohtmoedige stem. Ailes m hem getuigt van orde, liefde en een- 0 voud; Kardinaa Mercier, zoo zeide spre- s ker, is een man met groot verstamj, die r ^ voor een ieder 'n welwillend woord van j- t raad en troost over heeft. j, s Verder hennnerde spreker aan Kar- e a dinaal Mercier's weriken in het belang '/. - van Kerk en Maatsohappij. Bekend is d :- zijn sc'hnjven over de openbare onzede- 1 !- lij'kheid en zijn brief over huwelij'ks- s s- plichten en huwelijkstrouw. « e En denkt met — zoo vervolgde de ge- v • wij de spreker — dat de Kardinaal een ? r kabinetswerker is ,die alleen in zijn f II studeervertrok arbeidde; neen, hij ging ■ ook naar buiten en Het zijn licht voor . de menschen schijaen. De Belgen, hier ^ ^ aanwezig, kunnen getuigen, hoe Kardi- S " naal Mercier zorgde voor de opvoeding r der jeugd, voor den liturgischen zang, 11 voor de stoffelijke belangen van de hem . toevertrouwde schapen. Onvermoeiâ arbeidde hij voor de belangen van den wenkenden stand, als een liefderijk en !- bezorgd vader. ' Man zag hem in de kleine steegjes " binnengaan, of ontmoette hem op de | nauwe trapen der arbeiderswomngen ; daar sprak hij met de mingegoeden, hen opbeurend en troostend, zegende en liefkoosde de kleinen, en het volk ieidde c hem m triomph rond door de krotten, die door zijn tegen woord igheid alieen in paleizen werden herschapen, .) In het tweede gedeelte van zijn heer-p lijke lezing behandelde aalmoezenier P e Huybrechts meer bijzonder het werk van den Kardmaa! tijdéns den ootfog. s Daarbi; vertelde de eerw gpreker var, c de tochten van Kardinaal Mercier lar.gs dorpen en steden ,om de achtergebleven e echtgenooten, moederg, vader* en k'.n- deren te troosten. Als een heilig apos^l j schreed hij voort, ^veral liefde betui- L: gend aan zijn bedroefde, veriaten land- c genooten. ^ t Met het verzoek om een vurig en god- r vruchtig geljed voor den groofen Kar- i; t dmaal, die nu welhaast den 12n ver- 1 1 jaardag van zijn bisschopsbenoeming v 1 zal vieren, sloot de gewijde redenaar b - zijn prachtige, in bezielende taai uitge- t - sproken rede. welke met een dankbaar v iiapplaus werd besloten. r] a în Zwitserland -Hisimnifs ; mur k Ex-koning Constantijn heeft zich voorgoed te Zurich gevestigd en maakfc G zich het leven daar zoo aangenaam mo-e gelijk. Profiteerende van de gunetige - ligging tusschen Grieikenland en Duitschland, naar het zich laat inzien, echter ook zoo nuttig mogelijk. '' Van een Pruis heeft htj, nadat hij uit de kliniek ontslagen was, waar hij - voor zijn oude ziekte behandeld werd, een mooie groote villa gehuurd en lijdt ^ daar het "feven"Vail eeil vorst in ballmg-3 schap, die van plan is later nog weer eens koning te spelen. Zijn hofhouding bestaat uit Verscheidene Grielksche uit-g gewekenen, waaronder verschillendg 0- hooge militairen, den oud-premier Theotokis en eenige Duitsche aristoera» ten. Ofschoon het jaargeld, dat hem toe-r gezegd is, toen hij heenging, hem om n «technische redenen» nog, niet door de p Griekscihe regeoring isi uitbetaaJd en men dit ook niet van plan is te doen voor hij toont zich volstrekt niet meer met Grieksehe zaken in te laten, ont-Lreekt het hem niet aan gereed geld. !- In Griekenland noemde men hem deri a laatsten tijd «de man van de koningin», ^ want zij was het, die toen, als zuster van den Duitschen keizer, de leiding in handen had; ook thans is hij de man e van de gewezen koningin, en financieel >_ geheel afhankelijk van haar en van rj Duitschland. Het moet erkend, dat men hem niet ° op een schoen en een slof laat voortle-ven. Wegens het gebrek aan benzine !. mag in Zwitserland niemand, gehalve j. enkele personen, die het uit den aard van hun beroep werkelijk noodig hebben auto-rijden. Het begint er al eenige e ergarnis te wekken, dat de -ex koning s twaalf auto's heeft, die schijnbaar noo-e dig zijn voor hem en zijn gevolg, en voor zijn propaganda. Hij, of beter ge-r zegd zijn vrouw en haar hofhouding staan voortdurend in betrdcking met n hooggeplaatste en invloedrijke Duitsche n overheden, en men krijgt den indruk 1- dat het Grieksehe hof alleen tijdelîjk naar Zurich is overgeplaatst. In een de mocratisch land als Zwitserland moe' ook de royale wijze waarop geleefd >■ wordt, de aandacht trekken. Het «Jour ir nal de Genève» heeft er eeinge weken n geleden reeds op gewezen, dat Constan-® tijn en een petroleumkoning op heï oogenblik de eenige personen in Zwit-serland waren, die zonder zich te gto-e ren aan den enormen prijs van van de n benzine zich de weelde van auto-rijden kondan veroorlooven. Dan moet het wei r- çrgernis wekken, dat, waar aan zoovele g Zwitsers het ri j den met auto's vert)©' is den is, 's avonds voor het theater, waar ;- het hof zich dikwijls heen begeeft, s- soms tien en meer auto's voor het «Grieksehe Hof» staan te waehten, ter-3_ wijl de auto's van rijke Zwitssrs we* Ti gens gebrek aan benzine in de garage n moeten staan en de eigenaars in de rr koude naar huis kunnen loopen. Niet omdat het een gewezen koning ,r is, maar omdat hier een ieder zich wè-j_ gens den oorlog moet bdkrimpen, vindi „ men een dergelijk al te opvallend royaaî y leven een weinig «parvenu achtig.» Y1 _ ^ \ WWW . ■ Wat de Duitschers mogen mag niemand anders„. Men weet. zoo schrijft M. A. Hans in den « Telegraaf », hoe twee Bntsche vliegers in Duitschland tôt 10 jaar ves-tingstraf vçroordeeld werden. omdat ze voor Duitschland onaangename circulaires in de Duitsche limes hebben gewor-pen.Steeds 't zelfde svsteem : aan ds Dali' sche.rs is allés toegelaten, niaar doér. an-deren 't zelfde, dan heei het misdaad. En 't is werMijk noodig nu en dan eens een oud stuk voor den dag te len. Met het oog op den et&eh der BnU sche regeering de gestrafte offiaer&n uit hun kerker te ontslaan, is 't van groot belang een Duitsche proclimalîe mede te deelen. 'k Herinner 't me nog JevendVi hoe zd ir» talrijke exemplaren in de Belgische iinie's door Duitsche vliegeis neerge-worpen werd. Op 2 October 1914 ge-beurde het. De proclamatie was in twee talen opgeeteld. Op 't oogetnblik hebbea we alleen de Fransche tekst voor ons en deze luidt vertaald als volgt ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend belonging to the category Oorlogspers, published in Le Havre from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods