Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

870 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 06 April. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Seen on 30 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pk06w97m85/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

«ti JAARCANC, Nr 934. ZATERDAC, 6 APRIC 1918. . - HET VADERLAND gleinc aankcndigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parîjs, 3, Place des Deux-Écus? 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer : 5 ccntiera (Front ci Frankrijk). 10 centicm (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr> Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr» De voorbereiding van het offensief Ile Buitsohers gingen weer naar Kales En de onderdrukkmg in België nam fcoe... Voor hun groot offensief dat hun al les moesfc aanbrengen tôt deri vrede er je overwinninar toe, maar dat hun to no? toe alleen bloedige verliezeh gold schenen de Duitschers in het bezet Bel »ië weer wat moediger. De vçorberei dingen, die zij zelf zagen, bleken hur aile0 hoop te verrechtvaairdigen en .zij toden weer, volgens een «Telegraaf»-Correspondent vernam : Wij gaan naai Kales, zoo overtuigd als in 1914. [ Naar Kales '? Als kale sinjeurs zullen er wei een boel Duitschers komen wel-pM, op den w©g naar de gevangen-Impen, maar als oveirwinpaars, dat's tvat anders. Da voorbereiding was zoo volledig jat men wel de meening deelt van den srijgskritieker di© de-zen slag «den be-Issenden slag der reserven, d'en slag met al de beschikbare krachten» noem-je. De berichten, die voor'het offensief, met moeite uit het beizette land verkre-»n werden, doorheen de scherper dan toit bewaakte grens, zijn ta dien op-iichte, bijzonder leerrijk. Alleen te Gent en omgeving wordt het troepen-aantal, dat hier ver van het Iront in reserve gehoufien wordt, op een ialf millioen geaehat-. De heeren- en ge-[oede burgerhuizen zijn door officieren ipiomen ©n veel bewoners kregen in în laatsten tijd weer bevel te verhui-i, Zoo was het ook in dorpen aehter Ipmtlinie; de man'schappen logeeren ! kazernen, scholen en in fabrieken, lie haastig in kazernen werden veran-ierd. De Duitschers zijn voor het plun-léren der fabrieken en werkhudzen uit-tekend ingericht. Zware vraohtauto's ijden door de stad1 en trekken een iweeden wagen voort met een kraan, ie tien ton opheffen kan. Zoo haait peu machinerieën en voert ze heen. [•Op pleinen rond de stad oefenen judere en jongere soldaten, .georgani-oerde regimenten, zioh, om gereed te p voor s'traks, wanneeir het ernst zal ijn met het werpen van handgwanaten, «i hanteeren van mitrailleurs, het aa.n-fclen met de bajonet en andere ma-pvres, die ze nu nog vreedzaam in 't pend zonnelicht laings de Leie of pbij de stad doen. Zoo wacht men, maar de angst voor ien strijd stemt menigeen oproerig. ptermorgen heel vroeg marcheerden N groep ongewapende soldaten tus-ton gendarmen naar het Sint-Pieter-p. Dat waren dien stwci geraars. 11 Zijn slechts enkelingen, die opstaan pfl de ijzeren discipline, want de pslen, welke aanvankelïjk weeirspan-fe waren, bezwijken bij 't sitrreng ver-oor in een zeker gebouw te Gent en San m scfàjn berouwvol, al is het met fnwrok in 't hart, reciht naar 't front, P w hun onbezonneniheid to boeten. Irouwens de vrede met Rusland wekte ■ieuwe hoop op een spoedig einde van Pn oorlog en even sterk als in Oc'tober fii hoort men nu in Vlaand'eren over-loedig voorspellen : «Wir gehen nach Saisis». j ZU ZIEN OVERAL SPIONNEN lf'p elken hoek der stad, in aile trams f ' men te Gent en ook elders in Iiaanderen op groote, met de Duitsche pren omrande papieren'«Pas op voor ^pionnen». De spionnenvrees is weer pten de terreur daardoor hevig. Een popigp vrees voor spreken bevangt pmenfchen; overal loeren. verkllk-Jrs- Aanhoudingen zijn aan. de ôrde P,1! «Isa dag. Zoo werd in de voor stad wnerg een jdnge man door Duitsche F'en omringd. Deze burgeir weiger-rlch °ver te geven en trok in wan-| P een revolver; hij loste een sohot 'loodde een zijner vijanden. Hij jj0 weer, maar ook de Duitschers s™®' De man viel, doch evenens 1 weeden tegenstander lag getroffen Ini'1 <??ond- burgier stierf. ^rtijd deelden we mee, hoe oen al-* epn veracht Duitsch geheim agent . een Belg, dien hij wilde aanhou-goscfaotén werd. De dader is nog n êevat, al loofden de Duitschers dui-jn, belooning voor zijn aanhou-Ibr" ^ ze ieder, die hem Ld'^î me^ den dood. In ver-llbu'rl! .^6Ze ^aa<^ z'.in er een vi.i ftig- | ,£=ers SeVangen genome-n en duurt te ^pen=e 0nderzoek voort. Nu, met ■an k™01*. sPiotmage ten opzichte irreij fe militaire maatregelen, is de r Gentn0^ ^CweWiger. Onlangs werd ■ îen achttien iarisr meisia doorl- geschotefi op de onbekende beschuldi-ging van spionnage. Dit drama wekte diepe verontwaardiging onder de bur-geri j. Zoo is de toestand nu daar in 't hart van Vlaanderen, over welks zelfstan-digheid de wereld onlangs zoo huichel-achtig bedrogen werd. HOE ZIJ DE GRENS BEWAKEN Van Maldegem tôt aan de zee heerscht von Mackensen. 't Is ni et de beroemde aanvoerdèr natuurlijk maar een neef, die denzelfden naam draagt en hier aan de grens een veilige post bekleedt. Hij is chef van het z.g. «Grensscllutszcom-mando», dat mee moet werken, om 't arme België zoo dicht mogelijk te slui-ten. Die maatregel is nog niet streng genoeg. Dan zijn daar de steeds wisselende posten van de alhier in rust komende troepen-afdeelingen. Deze volstaan even-rnin.Zwaarder nog is de druk van de Feld-polizei. Die heeft de grootste macht en bestaat uit goed geoefende politieamb-tenaren. Ze si ai p en overal rond, loeren en luisteren, voeren spionnage en contra-spionnage, doen huiszoekingen, da-gen uit, en ze vertoonen wel het echt Pruisisch karakter. Wat al tranen hebben zij doen schreien ! Hun wegen zijn kronkelach-tig en lang. Ons is, zegt een correspondent, een geval bëkenrl.van een Belg, dien ze in dienst genomen hadden en dien we met name kunnen noemen. De schelm was de eene wèek te Rotterdam of in Den Haag en de andere te Brugge en aan de kust. Tu-sschen beide reizen had hij interviews met den Dultschen politiecommissaris te Brugge. De.kerel ging zoo ver, dat hij zioh als een' der vriend der bondgenooten bij Belgische burgers aanbood, natuurlijk bij rijke (met 't oog op de boeten) om hun tôt spionnage-diiensten uit te lokken en ze dan té verraden. Zoo heeft de polizei ook in dienst Duitschers die zeer lang in België ge.-wfoiond hebben, vloeilend Fransoh en Vlaainsch spreken, in café's, cinema's snz. tu-sschen de Kurgerij moeten gaan om maar af te luisteren. Ook van die agenten zijn ons namen bekend en zoo beloonen ze de gastvrijheid en de brood-winning, welke ze jaren in België ge-noten.Ja, de. grens wordt scherp bewaakt. Op sommige punte^i, ook in Zeeuwsch-Vlaanderen, is de geheele versperring bezet en zijn daardoar gevaarlijke pun-ien ontstaan n.l. daar waar eenig Bel-jisch gebied vr'ij gelât en. werd en niet meer van Nederlandsch te onderschei-3en is. Wel is waar, moei men ook op Hollandsch gebjed 50 meter van de rrens blijven, maar wie er onbekend is, can er gemakkelijk verdwalen. En op Jat zoogenaamd vrij. Belgisch gebied <an men geva.t of, erger ook, nee:rge-ichoben worden, want de laatste in-itructies van de' Duitsche wachten zijn :eer streng. Trouwens op veel plaat.sen staan de Duitschers zelf een eind van de grens, jpdat ze niet meer met, lrarger's op Hol-andsch gebied in aanxaking . zouden iurmen komen. Men vertrouwt hun )abbelen niet meer. Vroeger bedelden :e dikwijls aan Nederlanders om voed-el. Thans worden ze met gevangenis streng- gest.raft, als ze nog iets durven Lannemen. «Gescheimen onderhouden ; le vriendschapi» oordeelen de oversten a van de vriendschap moeten ze vooral iu, in verband met al hun militaire naatregolen iii Vlaandeien niets heb- • >en. Tôt nu toe wordt op die breede afgo- , loten grensstrook niet gewerkt, het ' and ligt woest en we lioordon van een : îelgfechen boer, die aldus zijn akkers : net' 100 gemeten verminderd ziet. Vroe- -er hield hij tien paarden, nu geen en- ! :ol meer. ] Hoe streng het aan de grens is, on- 1 lervond een Duitsch soldaat, die onge- • vapend bij den draad slenterde om te iesertecren. Zijn plan was uitgelekt en : kameraden» lagen op den loer. Eens- 1 laps, tofen do man reeds meende, in 't 1 ri je land to kunnen stappen, sprongen 1 e schildwachten te voorschijn en voeren ze hem mee. Ze sloegen:en schopten ! en gevangene, wat van Hollandsch ge- 1 ied duidelijk werd gezien. 't Waren ' mdstormers, die zoo hardhandig optra- 1 en m. niât nanr de eerstc Iinie gaan. De nieuwe Duitsche stormloop HET TOONEEL DER LAATSTE VERRICHTINGEN UIT DE H HEL IN 'T PARADÏJS WAT EEN GEVANGENE ZAG IN DUITSCHLAND Een Belgische krijgsgevangene, die in de tweede helft van Maart over de Duitsch-Hollandsche grens wist te komen, deelde zeer belangrijke bijzonder-heden mede over de wijze waarop Duitschland zij ne krijgsgevangenen be-handelt.Indien men daar tegenover de behan- 1 deling stelt die. aan de Duitsche krijgsgevangenen bij de Bondgenooten te : beurt vaît — elders in dit nummer ver- ' telt een medewerker van den « New-York Herald» daar nog over vraagt men zich wel af of er geen middelen be- ' staan1 om Duitschland tôt een beter in- 1 zicht te brengen van de rechten derge- 1 nen, die buiten gevecht gesteld werden. De ontvluchte gevangene nu vertelde : 1 ] HOE 'T MET DE RUSSEN AFL1EP ; — Ik werkte te Essen — zoo verhaalde * de gevluclite — met Franschen, Engel- ' schen, Belgen en Russen. Begin Janua- 1 ri liep het gerucht, dat de Russen zou- 1 den vrijgelaten worden. En inderdaad, vêle, die op commando waren, moesten ! terug naar het kamp gaan. Maar dan 1 werden ze weer naar fabrieken gestuurr1 1 en de behandeling der Russen in onze j groep was'dezelfde als die van andere gevangenen : Tien uur zwaren arbeid en ellendig voedsel, 340 gram slecht x brood per dag met ersatz'koffie, en ver- c der peeën, boolrapen met hier en daar ' een aardappel tussclien en soms wat worst, die ge maar verslond als ge Tlit-gehongerd waart. .Dikwijls vocliten dfc Russen onder elkaar, want er waren Oekraniers, Letten, Koerlanders en zoo- s genaamd Groot-Russen, die voortdurend t over de politiek redetwistten, wat dan g meestal in een gevecht eindigde. Soms r sloeg het débat ook op Franschen en op i on,s anderen over,maar .op 't laatst moei- 'I den we ons met de Russische politiek t' niet meer.Een feldwebel h.ield nu en dan a een vèrzoenende toespraak tôt de Bus- g sen, waarbij de « vrede » het thema n was, maar in de behandeling ondervon- s den de Russen nog niets van de zege- v nngen van hun vrede en wij zagen maar s al te goed, hoe deze alleen een Pruisi- k sclie vrede is. De Russen blijven de pa- p ria's, want wij kregen dikwijls een pak- E ket, maar zij zelden of nooit. » z h EEN ENGELSCHMAN VERMOORD n De haat der Duitschers blijft het le- n vendigst tegen 'de Engelscben. En wat st ik liu meedeel, moet ge bekend maken, al zouden de Duitschers het 't liefst în J1 't duister houden. Maar ik sprêek hier lot verdedigïng van mijn kameraden, v met wie ik zoolang de eilende der ge- e! vangenschap heb gedeeld. Wat ik u ver- v" klaar, kan nader onderzooht worden,.P' bijv. met de getuigenis van nadien naar 5* Nederland uitgewisselde Engelscho ge- ^ vangenen. ë! Op 15 Januari 1915 om half vier 's morgens, is in de « afleveringsstelle » van Sennelager een Engelsch soldaat in ^ koelen bloede door een Duitsch soldaat n-vermooord. Ik was er getuige van. 't Was dus half vier. Dan moet er voor de afleveringsstelle koffie n'ts ' ^ kamp gèhaald worden. Dit is '.l wërk . van gevangenen. Sommigen hadden er vveinig lust in, want 't was bitter koud. « Ik zal cens een Engelsch man halen zc én ge zult zien hoe dat zal gaan » zei een Duitsch soldaat. Hij stapte in het wachthuis, waar een Brit zat met een ge won den voet. De man was pas voor behandeling aangekomen. Hij ant-woordde, dat hij niet loopen kon en zette zich weer neer. De soldaat laadde zijn geweer — hij had op dat oogenblik zelf geen wacht —• en zei tôt anderen, die bij den Engelschman stonden, 'wat op zij te gaan. Dan legde hij aan en mikte wel twintig seconden. Niemand van ons dacht, dat hij 't meende en de Engêlèchman, die heel kalm bleef, zeker ook niet. Maar eensklaps schoot de kerel, en de Brit viel omver. Nog een beweging en hij. was dood. De zware kogel had hem in den buik getroffen. Het lijk bleef daar tôt 's middags halfvijf liggen, onder een mantel ver-borgen. Om tien uur begon een onder-zoek. Eerst werd de dader gehoord. Hij beweerde, dat de Engelschman hem bij de keel gegrepen had. Wij traden ook als getuige op en zeiden natuurlijk de waanheid. De Duitsche overheden moeten ook wel van de schuld overtuigd zijn, wanl ik hoorde een luitenant den soldaat toe-voegen, dat deze een « schweinerei ge-macbt » had. Hoe de zaak verder afge-loopen is, weet'ik niet. Ja, de Britten moeten 't verduren, en wat de Duitschers 't meest ontstemt, is, dat de Engelscben ailes zoo kalm opne-men en dan rustig durven zeggen, dat het eindje wel den last zal dragen «. MODERNE SLAVEN Wij worden ook bij de boeren ge-stuurd. Nu, op veel boerderijen zijn de bazen schappelijk. Qeh, ze hebben hun geestdrift voor den Krieg verloren. De rouw wordt ook zoo groot. Zoo ben ik in Altenheerse geweest kreis Wartburg. 't Is een dorpje van 62 .liuizen en 't had toen 50 soldaten geleverd. Op een bord aehter in de kerk worden de namen der gesneuveldcn geschreven. Van de 50 namen der soldaten, stonden er bij de ge-sneuvelden al 13, dus 26 p. h. Twee waren vermist. In 't naburige Wilbades-jen waren er 33 p. h. van de verïroK-kenen gesneuveld en te Neunenerz 30 p.-h.Dafc zijn voorbeelden van den rouw. En dan do verminkten en 't vooruit-îicht van 't nicuw offensief. Ja, dat leeft de stemming veranderd, maar nog ïie't bij de groote boeren, de landeige-laars. Die zijn voor den oorlog en be-;chouwden ons als slaven. Zoo was 't >ok met herrn Schoonhaes, heeren-Doer te Altenheerse, Amtmami van Dringenberg. Die beschuldigde den ge-; ange ne Pieter Jacobs, uit Antwerpen, :n den Franschman Maurice Pichon, ■an sabotage. Ze hadden bij 't aardap-)olplanten de gaten toegeworpen z^n-ïér er plantgoed in te stoppen, aldus jeweerde Schoonhaes, lid van den Prui-:ischen Landdag. Sabotage... dan wordt le Duilscher geel van woede en de bei-ie mannen werden in de cel gestopt. . Cen onderzoek volgde, maar och 't was • naar voor gevangenen en 't duurde ang. Eindelijk was 't gecindigd en de cavangenen werden vrijgesproken. daar ze hadden 92 dagen celstraf beet. ! GELDSTRAF Ge moet weten wat celstraf is. Ik heb e ook doorstaan 10 dagen, voor een po- ' NIEUWS UIT BEZET BELGE AMTWEfàPEN VALSCHMUNTERS TE ANTWERPEN In een huis van de Van Kerckhoven-straat werden de 23-jarige D... en zijn 19-jarige broeder betrapt, terwijl zij in hun kelder bezig waren met het n>aken van zinken stukken van 25 centiem. DE TIJDELIJK ONBEWOONDE HUIZEN TE ANTWERPEN Er werd gestolen : — In» het huis nummer 54 van de Lange Elzenstraat, waarvan de bewo-ner nog in het buitenland verblijft. In de Nikkelstraat, bij Jan De Co-nmck, kleer- en beddegoed zijn verdwe-nen.— Dieven zijn binnengedrôngen in het tijdelijk onbewoond huis der Kortrijk-straat, 52, waarvan het gelijkvloers le-dig is en waar op het eerstaverdiep M. De Schoolmeester woont. Beide huisge-zinnen verblijven in het buitenland, daar de gezindshoofden, Belgische soldaten, in Holland geïnterneerd zijn. Een partij kleederen, ondergoed, linnen, huisraad, enz., werd gestolen. Gezien de afwezigheid der beivoners kan men niet vaststellen wat er verdwenen is. VLUCHTELINGEN TE LIER Te Lier bevinden zich thans 5.600 vluchtelingen uit verschillende dorpen aehter het front. EEN DUITSCH W0RSTFABRIEK BIJ DE GRENS De Meerseldreef. even over de Noord-Brabantsch-Belgische grens, ten N.-O. van Antwerpen, is een quarantaine-sta-tie van. den Belgischen staat. De Duitschers hebben eenigen tijd geleden de gebouw en tôt een worstfabnek inge-richt en het is wel eigenaardig, dat juist In dezen tijd, nu men in Nederland met vleeschgebrek worstelt, .dé Duitsche fa-briek zoo druk in werking is. Men heeft het aantal werklieden zeer veirmeer-derd. De fabriek staat buiten de eletri-sche versperring* en veirwerkt ve.e, dat met de grootste brutaliteit uit Nederland over de grens wordt gësmokkeld. : Om bij dit smokkelen te helpen heeft men op sommige dagen rond de fabriek 1 een halve compagnie Duitsche oudere I soldaten. De smokkelarij heeft vooral plaats langs Zundert. Minstens een wagon worst wordt tegenwooiidig dage- ! lijks uit de Duitsche fabriek via Hoog- : straeten verzondep. Maar de tram ver- ' voert bovendien veel levend vee uit Ne- 1 derland afkomstig. Oost-Vlaanderen | OOS7.VIM&REH NEDERLANDSCKE PROFESSOREN !N BELGISCHE HUIZEN 1 't Is nog niet genoeg, dat eenig© Ne-derlandsche profesoren, door een benœ- J ming aan de hoogeschool te Gent aan te nemen, hun liulp leenden aan de Duitschers om verdeeldheid te zaaien onder ^ de Vlamingen; neen, deze heeren dre-ven hun onkiesheid nog verder. De com- : mandanfcur wees hun als weonplaats huizen van uitgeweken Belgen aan... en 1 zij betrokken ze. Zoo is 't geval o. a. x met den heer Labberton van Middel-burg, Dr Cosmos en anderen. Ze beta- ' len huur... Alsof dit een verontschuldi- ( ging was. Belgen offeren hun goedinge- c_ richte woning op, om niet onder Duit- 1 iche tirannie te moeten leven. En deze heeren nestelen zich in hun kamers, on-:1er hooge bescherming van den Duit- j. schen bezelter ! Zoo handelen ze tegen-îver een kleine natie, die ailes offerde 7' un recht en vrijheid... Die-heeren zien, hoe Duitsche solda- i r ;ing tôt ontvluchting. Dat is twee dagen n 't donker, een dag licht, twee dagen u donker, een dag licht, *îiz. Bij die wee dagen « donker » nemen z? uw ' :troozak weg en slaapt g© op een plank. Dan is uw voedsel zeshonderd gram n-ood met water voor een heelen dag. 3ij « licht >< krijgt ge uw stroozak en varrn eten. En hoeveel onschuldigen crijgen die celstraf ! Ik denk aan zoo-•eel ontvoerden, die-niet willen of kun-len werken. De cel is oen hokje, waar k in de breedte mijn beide armen uit-trekken kon, als ik mijn vuisten balde n in de lengte met mijn handen open. h i Is een inensch in een kooi.. te Voor elke poging Tôt ontvluchting b irijgt ge eerst 10 dagen celstraf en dan verk in een strafeommando. Nu wat 21 iet werk en de voeding daar beteeken't. P; = genoeg bekend. Hoeveel onzer Belgen a' ijn al bijna vier jaar gevangen. Wat, en leven ! O. hoe ondermijnt men de ze icnschen licbamelijk en geestelijk. gf Selgië lijdt geweldig, maar niet alleen v< innen zijn grenzen, maar ook daar in ri )uitschland. 't Is mij of ik uit de hel in ki , pâradijs ben overgebracht. g( ten uit andere woningen, matrasseir,- ; koper, huishoudelijke artikelen weg-! sleuren. En leegstaande woningen wor-. den daartoe opengebroken. Maar de heeren professoren slapen: rustig op de bedden van Belgische ge-vluchten. . » Een van die loriassen betrekt het huis' van den Gentschen advocaat Paul De> Rijckere, die Vlissingen bewoont. (Tel.^ HOE DE DUITSCHERS MET I.E BELGEN BEGAAN De volgende verordening is door déni gouverneur-general in België"uitg©vmr~j digd : Het is verboden de tnatrassen, kuâ-1 sens, oo rk u sse n s, lioof dpe I uwen" van bed-f den, enz. op te vullen met hooi of' stroo, t zij geheel, gesneden of gekapt, of op de eene of andere wijze bewerkt. Alwie deze bepalingen overtreedt zal gestraft worden met 3.000 Mark boete en eene gevangenisstraf van ten hoog-ste 3 maanden of een dezer straffen. De inbeslaggenomen wol uit matras' sep, kussens, peluwen, enz., mag sleohtg dcor in stukken gesneden gebruikt pa- ' pier vervangen worden DE INBESLAGNEMING VAN MACHINES, STOOMKETELS, ARMATU-REN, KALFATINGSMATERIALEN, TRANSMISSION, UFTEN, ELEVA» TORS, GOEDERENPERRONS, BRANDSPUITEN, SCHRIJFMACHI-NES, ENZ., MET ALLE TOEBET HOOF2TEN. De verordening op de inbeslagneming van de verschillende reeds gemelde voorwerpen is toepasselijk op aile na* tuurlijke en rechtspersonen, maatschap-pijen, privaat of openbaar rechtelijk© vennootsehappen eri vereenigingen, dia zulke voôrwerpen in bezit of bewaring hebben of voor. eigene of vreemde reke-ning onder toltoezichL houden. Bij voorwerpen welke op vreemde zoU ders of in vreemde bergplaatsen liggen, zijn de o.igen.aars dc-r bergplaatsen er-vpor verantwoordelijk dat deze veror-' dening nageleefd wordt, tenzij hij dia gerichtigd is erover te beschikken, zijna' voorfaden zelf onder slot houdt. ; Voor het afhalen der in beslaggeno-; men voorwerpen zullen de Orts-betr.' Etappen-Kommandanturen zorgen en ei» eene lijst dèr ontvangen voomerpen of rekwistiebons voor overhandigen. Met ten hoogste 5 jaar gevangenis en-met geldboete tôt 30.000 Mark of met cfene dezer sti*affen worden g^traft : a. Wie onbevoegd de genoemde voor-j werpen verkoopf, koopt of er anders rechtzakelijk ove>r beschikt; b. Wie onbevoegd deze voorwerpen j verwijd'ert of ze op andere wijze aan > het in beslagnemen onttrekt; c. Wie verzuimt de voorgeschreven, stapelaangifte té doen of uit grove nala-, tigheid eene valsche of onvolledige aa.nh' gif te doet; d. Wie als vertegenwoordiger der ge-1 meente zijnen plicht tôt onderzoek ver-! waarloost; e. Wiê op eenige andere wijze deze verordening overtreedt, of tôt overtre-dingen aanmaant of aanspoort, inzon- ' derheid wie op bevel zijne voorradeny niet aflevert. Elke po^ging is strafbaar. Behalve do straf kunnen de voorwër-pen, tôt welke de overtreding betrek-king heeft. verbeurd verklaard worden, zonder onderscheid of zij aan den over-treder behooren of niet. Zijn bevoegd de Duitsche militaire reolitbanken en militaire besturen. A. II. Q., den 54 Januari 1918*: Der Oberbefehlshaber, Sixfc von Arnim, Gen. der Int *■' .ell.ll ■ i ■ m 1 " 1 lu ^ IN SP^NJE Os (eiiti wilite afstatid doen MB dei; iroon Madrid, 25 Maart (vertraagd). — Hei ieel, dat de Koning in de vorming van iet huidig kabinct heeft. gehad, is groo-er dan men wel zou verondersteld heb^ >en. Toen de Koning in den nacht van ders :i Maart, de hoofden der verschillende lartijen bijeenriep, toonde hij dezen een' ikt van troonafstand. die gereed om eteekend te worden op tafel lag. Hij' egdc hun dat de koninklijke familie :oreed was otn nog denzelfden nacht te ertrekken; dat hij een militaire regee-ing wilde beproeven, maar dat hij de :roon zou nederleggen, indien deze re-eering onmogelijk moest blijk.es.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend belonging to the category Oorlogspers, published in Le Havre from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods