Het Vlaamsche nieuws

255 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 27 June. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 24 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2r3nv9bp4v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ABOSi5(fi4iBRÏW*W^*» ; J y«B &» «M !-7® s yaor 3 *— I voor S «a**11*4 ,*-~ I Voor éin j*»f '»•- kKwAtoa oopenj cni^g-ainuuix hwiàn in de beat-eliittg d«r potiUlMiime I Sa zijn DITfiLUITEN D le rtcn km aan bat RESTELLEND P031-gUKEEIi en mot aau het, belw&r van i iet bkd. Boncerdag 27 Juni 191g - 4*' Jaarg. Br 173 ■ .■«caiww».. M ni «m I n1 Priis 0 tcûucm voqi' tteigié Het Viaamsche Nieuws ¥erschîjnt 7 maal per week DE OPSTELRAAD: Hoofdopstéller Rsl VERHULST, ï)r. Ang. B0RMS, Moogteeraar Alb. VAN DËN BHAJNUt ... j AAMfcURDlUtAuBlI > inoed* ûi*4, dam r»g«i .... t.SI L>«r<l« ni, ut î — Vi«rd« id. A î "ï Dood*bericiit t. - ftiic» medewerker u p»n»muà^*^ veraut,wooraeiijk yoor zajn *citr.;. _ ■. on iiu<11 moi 11 «si de redaii ne. Kedaktie, Kelieer en Aankundigicgtn : 71, ST-JAlOBàMAttKT, >J 4.NTWJfittPK.N I ïH OUlTjSCHE llir - duitsch avondbericht Berlijn, Dinsdag 25 Juni. — Officieel Van de gevechtsfrontm geen nieuws duitsch legerbericht Westelijk gevechtsterrein I Front gen.-veldm. Oroonpr. Ruppr I van Beieren : Bezuiden de Scarpe vielen de En I gelscben gisteren ochtend met ver I ^heidene kompagnieën in breede sek ■ toren aan. Bij Fenc'ny en Neuville-I '/liasse werd hij in tegenaanval terug- ■ jeworpen. In de 'naburige sektorer l®s!ukken zijne aanvallen in ons ■ wii, 's Avonds leefde de geschutbe-■i/iigheid bijna over geheel het froni ■Si Tusschen Atrecht en Albert er ■ aan weerszijden van de Somme bleei ■ zeook gedurende de nacht levendig. I Meermaals rukte de vijand toi ■incht-ige verkenningen op. Hij werd Bafgewezen en iiet gevangençn in onze I Front Duitschen Kroonprins : I Tusschen Avre en Marne bij tus-■scluenpoozen oplevende gevechtsbe- ■ drijvigheid. Bewesten de Oise maak-l'ten wij in voo.rpostengevechten Fran-H sche machinegeweren buit. Een vijan- ■ delijke plaatselijke aanval benoord- ■ westen Château-Thierry werd afgewe-I zen. I Front gen.-veldm. Hertog Albrecht ■ van Wurtemberg : Benocrden het Rijn-Marne-kanaal Bûrong Beiersche landweer in de Fran- ■ sciie steilingen benoordwesten Bures ■ïoor en bracht 2 officieren en 30 man ■gevangen terug. ■ Uit een vijandelijk eskader, dat den ■24e Juni beoosten Soissons tôt aan de ■Aisne doordrong om er bommen te ■werpen, werden 5 vliegtuigen neerge- ■ Gisteren werden 12 vijandelijke ■vliegtuigen en 3 kabelballons ten val ■gebracht. Luitenant Udet behaalde ■zijn 33e, 34e en 35e, luitenant Firsten ■zijn 27 e, luitenant Rumey zijn 24e, ■luitenant Veltjens zijn 24e en luitenant HBillik zijn 21e luchtoverwinning. Il ÛOST. HONG. ZIJOE ■ ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN ■ Weenen, Dinsdag1 25 Juni.— Officieel: ■ Gisteren-was het front in het gebergte Kusschen, Asiago en den Piave weder het Htoor.eel van hevige gevechten. De vijand Bette ailes .op het spel o<m de hoogtestel-Bingen, die hij op 15 Juni had verloren, te ^•eroveren. Op den Monte di Va} Bel!a, ■Col del Rosso, Asolone, Solarolo en Per-B>ca werd geduirende het grootste deel Ivan den dag geworsteld. De Italiaixesn ^B'trdetioveral, op soniimige plaatsen door B^enaanvallen, teruggeivorpen. De be-Bichten schetsen, het boven allen lof ver- ^Bleven gedrag van infanterie en artillerie. B(Hieropvolgt een lijst van regimenten die ■ïch bijzonder hebben onderseheiden.) In het Mofitello-gebiedi en teini Zuide daarvan, verkent de vijand met patroelj'e aan den Piave. In het v,ak van San Dona moesten d : troepen, die onzen overgang over de r • vier dekten, m de laats'e dagen zwar gevechten leveren. Ook hier konden ecl ter onze bewegungen stclselmatig en zor der verlies aan materiaal plaats grijper Sedert den 15n Juni hebbein de Italis inen ruim 50-000 mari aan gevangene • verloren.. Er waren 1100 officiefeo bij.D ■ gezymenili.jke verliezen des vijands zijr ■ bij zieer voorzichtig'e schatting, 150-00 • mnn ! fIS FR*8S£H£ ZIJOE WESTELIJK GEVECHTSTERRÉJJ Parijs, Dinsdag 25 Juni. — Officieel : Tusschen de Oise en d® Aisne hebbei overvaliea den Franschen gevangenen op geleverd. De geschutwerkzaamheid wa levendie' in verscheiden vak-ken. hp^niH^i , de Aisne, o.a. m de streek van Silly-Ia Poterie, VAN EN&ELSCHE ZIJOE WESTELIJK GEVECHTSTERREII-Londen, D'insdag 25 Juni. — Officieel Kanadeesche troepen hebben gister avond bij Neuville=Vitasse ,een geslaag den over val ondernomen en 22 gevangenen, alsmede 6 machinegeweren mee te ruggebracht. Ook ten Zuide-n van d( Scarpe hebben wij eenige gevangenen ge maakt en machinegeweren gen-omen. Va,i nacht was de vijandelijke artillerie aktie tusschen Villers=Bretonneux en M-orian court, ten Zuiden van Avion en ten Wes ten van Merville (Merghem). Zij maakt< een ruim gebrui'k van gasgranaten. UH TALIIANSCHE ZIJOE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Dinsdag 25 Juni. Officieel In den loop van den dag van gis.terer hebben de dappere troepen van ons derde léger, na de uiterste achterhoede van der vijand tôt den terugtocht te hebben ge-noopt, den geheelen rechteroever van der Piave opnieuw bezet. Zij n,amen 18 officieren en 1607 manschappen gevangen. In de streek va® Tonale hebben onze koene Alpensoldaten bij een geslaagder overval den geheelen vijandeîijken voor-uitgesehoveni pos-t ten Zuidoosten van de Punta di Cavallo vermeestçrd.. Op hel plateau van Asiago hebben wij bij over-rompeliingen bij den Monte Valbeila 10S man gevangen genomen. Op het geheele front Noordwtestelijk van den Grappai hebben onze troepen doo>i krijgsverrichtingen, vergezeld van eer krachtige geschutkonoentratie,den vijanc zwar,e verliezen toegebracht, aanmerkelij-ke terreinrwùist behaald, 7 offieiereni en 326 man gevangen genomen en- 16 machinegeweren bu'ltgemiaakt. Tuschen Ca> po Ssle en den Piave hebben wij onze aktie schitterend voorlgezet en het door ons bezette gebied uitgebreid. Telegrammen I PARUS on» vorig ntiminer maakten wij er reeds Jig van, dat Fransche bladen er op aan-en, dat de « bouches inutile » de stad zul-erlaten en dat er maaregelen getroffen eu wordèn om ontruiming op groote 4 mogelijk te maken, als het noodig -îtorden. la de .« Temps j van 17 Juni ® wij nog eens met nadruk op deze ® gewezen. De « Temps » zegt, dat zoo 8' de » bouches inutiles » op het oogen-®isschien niet tôt heengaan kan dwin-het toch. zeer wenschelijk is, dat ze §aan. Verder meldt de «Temps», dat îroot aantal personen hun familie en hun ^rheden in de provincie in veiligheid Ofeagen. Ofschoon de treinen uit Parijs et oogenblik niet meer zoo overvoerd ®ehat de j Temps j het aantal vertrek-^n dagelijks op ongeveer 20.000. Een 11 daarvan keert dan echter, na hun fami-Q ^°stbaarste goed weggebracht te heb-^'«^r terug. De « Temps » richt zich ech-\ ^geering om het personenvervoet , beter te regelen en ervoor te ln> dat 150.000 menschen per dag zonder o°te moeite zouden kunnen worden ont- hetzeifde nummer van de « Temps » nog vermeld, dat de bond van. vakver-' "S611 van de Seine besloten heeft zich çemeenteraads- en Kamerleden van het --Oeparteraent te richten, om mede te • i dat de arbeidersbevolking en de on-■ fvn. " niet de middelen hebben om reigde Parijs en het verdere Seine-ar,?ê?ate verlaten en dus onder aile en ni £edwongen zullen zijn te „ ' ®°nd_wil nu weten welke maatre-genomen zijn of zullen worden ter béai nS eîl rav'tai"eering van dit groote vnri^1150]160 Z0Dder vermogen. De bond j Plicht van aile leiders ziin en van Brbeiders-organisaties ZI™» en het Seine-departemeu» ni-■,11.-® ' ®aar de arbeiders en de arme %tLm alle orn's'talldiglieden te blij- SOLDATENRADEN IN ZWITSERLAND Sedert eenige dagen heeft zich in Aarau de eersie solciaten-raad gevormd, bestaande uit ruim i^OoO (tweedtuzeiidl) onderofiicieren en soldaten van het ii4e regiment. £)n binnen enkele dagen zal zicii in ulLeu een nergeiijke raad van het 23e konstitueeren, waarna ook de regnnenten van Winterthur en Schafhau-sen volgen zullen. Het is met de vernielende stormwlnd uit net Oosten, die daarin raast. Het is meer een atmosferische schommehng als gevotg daai-vati, en uie — dat wilien wij althans hopen — slechts het gezondmakende ett'ekt van het ruischen na een donderbui zal hebben. Tôt dit optimisme rechtvaarcligt iiet feit dat de bewegmg niet op touw is gezet door de groep der anarcho-socialisten van het Volksreciit, aoch door de veel gematigder mannetjes van den Grotll-veiein, m net aige-meen een tegenvoeter van de groep der Zwit-sersche bolsjewiki. He doel van deze « raden n wordt in het partijblad der Griitlianer als volgt omschre-ven. Het gaat erom de belangtn van den burger m wapenrok te verdedigen, het leger weer op den demokratischen weg terug te brengen, een zich mdrmgend militalr systeem te bestrijden, dat een gevaar voor de demo-kratie beduidt. De raden erkennen de nood-zakelijkheid der landsverdedigmg, zij zijn zich tevens bewust, dat deze noodzakelijkheid het gevolg is van de verkeerde politiek, die gevoerd wordt, en dat er dus naar gestreefd worden moet, om deze politiek te verand-eren. De plicht der landsverdedigmg is dus slechts een tijdelijke plicht. Men heeft den soldaat buiten de binnenlandsche politiek gedrongen, om zooveel te gemakkelijker zijn burgerlijke rechten te kunnen beknibbelen. Het is de allernoodzakelijkste plicht der soldaten, om front te maken tegen deze ondemokratisehe politiek, ook en $ooral wattneer zij soldaten-]as en wapens dragen. Tôt zoover de « Grûtlianer ». De tijd zal echter nog moeten leeien, hoe de soldaten met gouden kragen en galons daarover den-ken. — (N. R. C0 Duitsche weergalm op de Proklamatie van den ! Raad van Viaanderen S Wij drukken om zijn gewicht vol-gend artikel over, in de Kolnische Zeb s tung naar aanieidmg van de jongate proiciamatie van den Raad van Viaan-e deren verschenen. Het gezag dat ge-i- noemd blad in het Duitsche Rijk heeil c verworven, geelt daaraan bizonaere waarde : het is een van gezagheoDenae Duitsche zijde komenae mtspraaK oveï _ de politieK die Duitsciiiand m het a Westen te volgen cienkt. e JJe oproep (n.l. de jon^sLe proklamatie van , den Raad van Vlaanaeren; stelt als itaalkun-3 dig doel v<>orop een Viaamsche ^Laat met een eigen parlement, een eigen besiuur en een eigen rechterlijke macht. Het lijdt geen twijlel dat onder <xzq voorwaaidéo het \ laamsche volk een weikeiijke waarborg zou j bekomen, dat de vroegere, voor het V .aam-sche volkswezen zoo Deireurenswaardige toe-standen niet weerkeeren, waarover de Uene- 1 T-« raal-uoeverneur Freiherr von J.1 aikeuhaasen in zijn rede van 7 Maarl li'lfl de volgende s woorden sprak : Zooals het vôôr den oorlog 1 met de Viaamsche zaak in Bel^ié gesteld was, mag het niet weer worden. Zeker heeft de Raad van Vlaanderen het bij 't rcehte eind, als hij in zijn oproep het Viaamsche volk een onterld en verdrukt volk noemt. Het oude Belgie was een staat waar-f in Lwee, naar afstamming, taal en kultuur . grondig verschillende rassen, Vlamingen en _ Walen samengesloten waren. Daaiin had . het numeriek in de minderheid zijnde Ro-. maan sclie gedeeite met Fransche hulp de . heerschappij verworven en, zonder inachtne-i ming van de wenschen van het Oermaansche . gedeeite der bevolking het geheele land :n t den waarsten zin van het woord tôt een Oos-( termark van Frankrijk gemaakt. Fransche . kultuurbelangen waren in België overheer-schend, Fransche politieke en ekonomische ; belangen gaven hier den doorslag. Tegen de terugkeer van deze verhoudingen geett een vrij, zeifstandig Viaanderen een zekere waar-borg. Een politieke organisme met een op grondslag der eenheid samengesteld parlement, lijk het in het België van 1830 was, biedt in zijn totdusverren aard voor geen van beide zoo in hun wegen verschillende natio-: nalileiten van Vlamingen en Walen dé, mo-. gelijkheid zeifstandig en, ongebinderd door : de andere, zijn-eigen nationalen aard te ont-wikkelen ; noodzakelijkerwijze zal immer de • volksstammen, en van de Walen eveneens - als van de Vlamingen een verder dan een bloote bestuurssplitsing doorgedreven schei-eene nationaliteit onder den druk van den andere gebracht worden. Daarom moet In het politiek en nationaal beiang van beide ding overwogen worden. Fen dergelijke zeUstandigmaking van Vlaandefen en Vval-loniir zou naluurJijk niet. beletten, dat de twee staten met eikaar een verbond konden aanyaan, aat net hen mogelijk maakt, door een genieenschappeiijke wei^eving uie aan-gçlegenheden te ie„eien, <iie, zuiks, vooral wegens de enge eKonomiache betrekkingen tusschen hen, noodig maken. Het voorDee.d van Oosienrijk-Hon^arije wijst hier mis-schien den te volgen weg. Voor DuiLschland Vv are in een deiyehjke regeling een reaie garantie bei'eikt, dat werkeiijii de Fransthe mvloed in het Belgié van tôt op dit oogenblik zou teruggedrongen worden. Daariuee verkrijgt Duitschland een van de onvoor-waai'delijk uoocUakelijke, door Rijkskanse-lier Heitling in zijn rede van 25 .tebruari ltU8 aangegeven verzekeringen, dat dit land niet weder een opmarschgebied onser vijan-den wordt. Ken vrij, op Uennaanschen grond-siag opgebouv\d Viaanderen heelt evenals Duitschland als levensbeiang, i'ransche cf Fngelsche légers van zijn grenzen at te hou-den ; bescheriningsnuuuregelen liiertegen ko men ook onmiddellijk Viaanderen ten goede. Onder ekonomisch 'opzicht is voor zulk zeifstandig Viaanderen uit de door de natuur gestel-de verhoudingen ook de aanleuning aan het Duitsche Rijk noodzakelijk. Vast om-schreven bepalingen van het vredesverdrag rnoeten deze aanleuning den weg banen en voor de toekomst dekken, zij moeten. ook Wallonie, wiens ekonomische krachten noch Viaanderen, noch Duitschland missen wilien of kunnen, omvatten. Juist wanneer zich onze tegenstanders uitrusten tôt een voert-zetting van den tegenwoordigen wereldoorlog door een ekonomischen oorlog, lijk op de ekonomische konferentie te Parijs besloten en door hunne staatslieden immer weer verkon-digd werd, moet Duitschland op de regeling van zijn ekonomische.betrekkingen bijzonder prijs stellen. Dat belet niet dat beide staten hun staatkundig leven naar eigen wil inrich-ten en ontwikkelen. Geene annexatie, geene met dwa'ng door te voeren verduitsching van Viaanderen, neen, een Viaanderen Vrij en Vlaamsch in enge ekonomische betrekking tôt het natuurlijk Hinterland. Duitschland; dat biijlt het na te streven, aller betrofeken partijen welzijn bevorderende doeiwit. Stad en Land DE « VLAANDEREN-TENTOQN-STbLLING». — De beiangsteiling in het builenianj, — De beiangstelling : door de Vlaamsch-Nationale 'ientoon-■ stelling gewekt heeft zich met lang onr betuigd gtlaten, zelfs de buitejilandsche pers schr-jft over het ontwerp. Het is een zeer verheugend en betee-kenisvol feit, want met de btlangstelli-ng voor de Vlaanderen-teutoonstelling gaat natuurlijk beiangstelling voor Viaanderen zelf gepaard. Enkele vooraanstaande Hollandsche bladen, en andere vreemde bladeu, brachten in de laatste dagen zeer waar-deerende artikeis over het ontwerp der Vlamingen. Wat ze vooral acliten is de onverinoeide poging der Viaamsche wer-kers om met hun volk weer op het we-reidtooneel plaats te nemen. Een andere blijk va-a die hooge beiangstelling ligt wel in het leit dat uit verschillige buuilanden om een bezoeV van de Vlaanderen-tentoonstelling ge-vraagd werd. Uit een groote stad van een neutraal land, werd aan het inrichtmgs-komiteit zelf gcschreven, om ongevraagd een der bijzonderste private gebouwen aan te bieden in gefal de Vlaanderen-Tentoonstelling ook daar op aa"schou-wende w'-jze voor het Viaamsche volk zou gaan betoogen. Dit ailes geeft een riem x>nder het hart, het brengt de inrichters immer meer moed om de handen aan . het werk te slaan. Met de ineenzetting, van de ten-toonstelling gaat binnen enkele dagen reeds een aanvang genomen worden, vocr wat betreft de etrste afdeelingen. De hooge verwachting die over al ge-koesterd wordt en de immer stijgende beiangstelling d'e reeds tôt het buiten. land is doorgedrongen, moeten een spoorslag te meer zijn voor aile ernstige werkzame Vlamingen om de inrichters te helpen waar het kan, om aile noodige hulp aan te bieden en inlichtingen aan te breitig^n : 36, Nijverheidsplaats, tt Brtissel. EEN AANGENAME UITSTAP. — Ondanks het gure weder waren tocli een 800-tal personen opgekomen, voor het op Zondag 1.1. bij « Moeder Jo », in het Peerdsbosch, gehouden L'efdadigheids-feest, ten voordeele van het « Kleedinsfs-werk der Behoeftige Blinden », wanraan onzen Tooneelkrittg' « Roeland », en onze Harmonie « De Blauwvoet » hun mede-werkmg verleenden. Het programma werd tôt in de puntjes .uitgevoerd. Gedurende tet bal, na de opvoering van « De Qewenschté Karel », haalde de jeugd haar hartje op. Toe11 eindelijk het uur om al te trekken aatu gebrokeu was, sloten de opgekomencn in dichte gelederen achter « De Blauw • voet » aa11, die onophoudelijk Viaamsche marschen iiet weerkl:nken. Voor 't muziçkkorps ging 'n afdeeling van de Viaamsche Ordewacht; achter tie joe-leade en springende menigte jn. den stoet, twee aideehhgen om dezen die het zouden wagen ons aan te vallen op een partij stokslagen te oiitvangen. Toen wij door Merksem trokken, keek de bevolking niet weinig verwonderd op, doch nergens was een wanklank te hooren,, Wanneer wij de stad introkken, kwamen de menschen overal aan de deuren kij-ken, in de volkrijke straten der 5de en lOde wijken vormden de nieuwsgierigen een ware haag langs de voetpaden. Velen der toeschouwers juichten geestdriftig toe, terwijl nergeng het minste gejouw of zelfs inaar gemomx>el opging. Qp de De Connickplein kwam, nadat onze kraft-ge harmonie nog enkele Viaamsche marschen had laten weerklinken, welke door de aanwezigen dreunend werden meegezongen, een einde aan de vreugd, daar wij aan het einddoel van den uit-stap waren. De enkele fraiiskiljons, die eindelijk waren aangesneld, waren bleek van woede, omdat ze de liouderden personer welke op de De Coninclcpieih bijeen ge-stroomd waren, tegen ons niet konden opruien. Ten einde raad begonnen z'i centen aan de kinderen uit te deelen en ook fluitjes, welke in allerijl waten ge-kocht in een winkeltje uit den omtiek. Heel het plan, om een te,a;enbetooging te doen plaats hebben, viel echter jammer-nii duigen. Daaruit bl-jkt ten duidelijkste dat de bevolking het aktivisme gee«szins vijandelijk gesteind is en er in de stad enkel iets tegen onze bewegîng kan op touw gezet worden, wanneer de teq-enpartii t:einitjallen dagen op voorhand, een paar honderd schoelies kan omkoopen tegen grof geld. Bij de eerste de beste gele^enheid zal het wel bl-jken dat dezen niet opgewassen zijn teeen jonçrelin-pen welke zich tôt verweer fifriehten, om de betaalde vitriool- en dolkhelden met bcblocde koppen te doen afduiipen. Het Konflikt #4 De Broqueviil-Renkia (Van onzen briefwisselaar) Brussel, 25 Juni 1918. Men herinnert zich de opschudding weiskende onthuliingen van het brus selsch dagblad La Belgique, betretten de deze hoogstDelangnjke zaak. iNaa: genoemd blad, ongeveer een maanc geieden, mededeelde, zou er in der schoot van het Haversch kabinet twisi ontstaan zijn tusschen de diktatonsch-aangeiegde premier de Broqueviiie er den demokratischgezinden vertegen-Woordiger der jonge rechterzijde Ren-kin, over de ekonomische politiek dei regeering voor na den oorlog. De Broqueviiie zou, aan den bekenden Do-minikaner pater Rutten, een brief hebben geschreven, waarvan deze -ezing gaf op eene vergadering van kathoiie-ken te Brussel en waardoor de Kem-pische nobiljon aan de Brusselsche kiesvereeniging den raad gc.r om Ren kin los te laten, door hem niet meei in aanmerking te laten komen vooï een gebeurlijke verkiez.ng na den oorlog.La Belgique ontving een aantal lo-genstraffingen, die door het blad zorg-vuldig werden opgenomen, doch, in het kommentaar wees de redaktie er op dat de voornaamste belanghebben-de. pater Rutten namelijk, nog niets had gelogenstraft en zij aile reden had om aan de betrouwbaarheid harer be-richtgeving te gelooven. Ook in den Haver vond men de zaak ernstig genêeg om er op in te gaan. Een officieuse nota werd aan dç pers gezonden, waarin, in zeer vage ter-men. het bestaan van meeningver-schillen nopens de ekonomische politiek in den schoot der Haversche regeering werden peloochend. De namen van de Broqueviiie en Renkin werden in deze nota zeer voorzichtig verzwe-gen. Doch om het publies te mislei-den, bracht de officieuse Nation Belge, het lijforgaan van de Bioquevillè, onder leiding van den beruchten Fernand Neuray, een kommentaar op genoem-de nota, waarin, op grond van inlichtingen uit goede bron, het bestaan van een brief van de Broquevil.e aan pater Rutten werd geiooehend. lViaar nu komt het prettige van de geschiedenis : de Londenscne bericht-gever van de Manchester Guardian schrijft m het nummer van 7 juni een aitncei over ae t>'_igiscne mimsterKri-sis, waarin de cncnuilingen van L,u Belgique in hooidzaak. worden beves-tigd. Ue benchtgever vernam dat de twist tusschen de broqueviiie en zijnc. koiiegas een akuut stadium had be-reikt « tengevoige van een or^i aicii hij (de broqueviiie) aan een welbe-kend priester, die in het bezette gebied verblijit, had geschreven en vvc«ii.ii mj m minachtende bewoordmgen van een zijner kollegas in het ministerie zou gesproken hebben ». De tingelsche benchtgever hecht aan dit feit vooral beiang, omdat Renkin de leider is van den demoKratischen vieugel der kon seirvatieve kathoiieke partij in België Alhoevvel een vurig kathohek, is Renkin van meening dat de geestelijkhe.d niet moet tusschenkomen in politieke aangelegenheden, zooals dit maar al te vaak in België het geval is geweest. Deze demokratische vieugel schijnt dus den laatsten tijd in het Haversch kabinet meer aan invloed te hebben gewonnen, en wel in zooVer dat hij de Broqueviiie kon doen tuimelen. Dit feit is voor onze politiek in zoover van belang.dat, wanneer de meening van Renkin in Havere mpes triomfeeren, het kabinet aldaar vlat tegenover Kar-dinaal Mercier komt te staan, die, gedurende den oorlog meer dan ooit,zijn kerkelijken invloed heeft gebruikt, om in politieke aangelegenheden, die niets met geloofszaken hadden te maken, in te grijpen. Dit verklaart dan ook eenigszins waarom priesters die in nauwe voeling staan met het aartsbis-dom Mechelen, zich zoo gemakkelijk hebben laten gebruiken'als werktuigen van den Kempischen kasteelheer tegen Renkin. De psychologie van deze patrioti-sche manier om den godsvrede in stand te houden heeft voor ons een plezierige zijde. Die brave patriotards schijnen nog altijd de meening te koes-teren dat hier in hun België, 't is te zeggen in ons Viaanderen. n? den oorlog ailes bij het oude zal bl iven en "het weer dezelfde personer^ ?ullen z'i" die de politieke leiding zvllen in hc-r-den krijgen om de lakens rit de deelen. De dag waarop VWnderens ze!f-standigheid wordt erkend. zal ook de macht ineenstorten van onze vroecrer heerschers en zullen al de op Belgi-schen grondslag gebouwde plannen voor goed onuitvoerbaar blijken. Jan van Ravenstein. pwtF* « Hef Viaamsche Nienws » zal dag aan dag zijn inlichtingsdiencf nit« breiden en s'reven naar meer detfelMk-heid onder elk opzicht. Aile Vlamingen zullen daarom liun blad steunen ! Voor onze Joogens Reeds dikwijls werd in ons blad een beroep gedaan op de vnjgevigheid o_i-zer trouwe lezers en Viaamsche g^-loofsgenooten, om bij het vernie uv en der driemaandelijksche abonnei.. tien onze krijgsgevangen broeders ge-denken. lelkens vond onze stem ruim ; gehoor, en al klom steeds ; ood in [ het land, toch mochten wij n.^c vreug-. de vaststellen dat, bij ieder kwartaal, het getal girten voor onze Jongens aan-groeide en we van maand tôt maand meer bladen naar de Kampen konaen sturen. . Men kan ook geen menschlievender werk verrichten dan dat : mets 'icost onze broeders in baliingschap zoo/eer als de dagehjksche bode die hun het nieuws brengt uit 't aangebeden va-derland, spreekt van hun stad of dorp-je, van vrienden en bekenden en de onafgebroken schakel vormt tussch;n den geboortegrond en t verre vreemde baihngsoord. lk heb het met aanuoe-ning kunnen bijwonen hoe ze naar brieven en bladen vlogen wanneer d;e toekwamen en eer daarnaar grepen dan naar de pakken die hun terzeifder-tijd werden besteld. En wat een uitstekend propaganda-middel ook ! Zoo het Vlaamsch nationalisme zegevierend zijn weg heeft ge-baand in de kampen en kommando's hebben we dat vooral te danken aan onze Vlaamschgezinde bladen : Luc heeft daar zooveel bekeeringen vtr-wekt als de evangelist wiens naam hij ontleende. Hij is er werkeiijk de licht-brengende ster Iveijer (om naar een sluikblaadje te spreken), wiens stra-lende glans door het donker leven van den Vlaamschen krijgsgevangene dringt en zijn naam kan dan ook in geen voordracht ginder uitgesproken worden, of hij wordt op donderende toejuichingen onthaald. is dai geen treffend bewijs hoe de Viaamsche gedachte in de gevange-nenkampen gezegevierd heeft doo,r de pers vooral, zoodat onze lezers die de verspreidmg van ons aktivistisch or-gaan mogelijk hebben gemaakt, een groot aandeei hebben aan d:e zege-praal ? Welnu, Viaamsche strijdgenooten, maakt het ons mogelijk dit propagan-dawerk voort te zetten : overweegt wat het beteekent onze soldaten voor ons ideaal te winnen; weet dat elk blad naar een krijgsgevangene gestuurd een • strijder in onze rangen brengt, die des-noods met kogel en staal Viaanderen» zelfslandigheid zal verdedigen tegen wie er de schendende hand zou aan slaan. Al zijn de tijden hard en heerscht bij meer dan een « verkochte » aktivist gebrek, toch zal elk die eenigszins vijf frank missen kan, dadelijk naar 't Be-heer van Het Viaamsche'Nieuws, St-Jakobsmarkt, 73, Antwerpen, een drie-maandelijksch abonnement sturen voor een onzer duurbare jongens. Viaanderen zal het u loonen ! Dr. Aug. tiURMS. Waalsche Bedienden Jn Viaanderen^ Ik nam Maandag 17 Juni de tram vain 9 u. 38 te Heers; de kaartsjesgever kon mij den prijs van mijn biljet maar niet verdiet-schen. De tram stopte te Orey. Geen tolk werd mij gebracht. Verder op, kwam dezeltde « coq wallon » weer. Parletantte nog eens in 't Fransch, uitsluitend in 't Fransch. Dan ging hij weer heen. Toen had er tusschen de Waalsche bedien den beraad plaats. De tram stopt in voile veld. Zij zouden nu eens bevVijzen hoe men eenen Vlaming behandeH ! Een drietal bedienden, én de machinât én de stoker kwamen, als wilde beesten, mijn rijtuig binnengestormd, roepend e.. Jerend... natuurlijk in 't Fransch en in 't \\ ailsch. Ik vroeg hoeveel ik betalen moest voor mijn biljet. Geen enkel die één woordje, maar één enkel woordje Vlaamsch kon. Mijn Kederlandsch werkte op die ricklrrs « de la civilisation française » als het roode doek op den stier. De huilende bende greep mij vast, sleurde mij zoowat twee meters \er. Een hunner, een lafaard, gaf mij zelfs een schop I En dat ailes omdat het mij, zelfbewuste Vlaming, niet geviel in de onbeholpenhcid van Waalsche bedienden te voorzien. Het geval kenschetst maar al te wel de mentaliteit der Walen. Zij a'chien zich heer ende meester in 't Viaamsche land. Zij deden het zoo meer dan 85 jaar onder het Bel^isi h stelsel. Nu voelen zij zich bedreigd. Vaiulaar hunne woede. 85 jaar hebben de goedzakkige Vlamingen"- geduld dat V'.aamschonkundige Walen. hier in ons eigen vaderland, aan onze Viaamsche jongens de plaatsen en bedienin-gen kwamen rooven. Die Waalsche bedienden die do taal van ons volk niet kennen, die aldus onbekwaam zijn een openbaren dienst te vervullen, zi j r» er toe gekomen dat volk te verachten, te schelden en te stampen. Nu zijn er de .bedienden niet meer \ oor d<~ reizigers, maar de reizigers voor de bedienden ! Vreemdelingen beroovon onî;e Vlanrh®< he

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods