Het Vlaamsche nieuws

283 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 08 March. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rx93779b6d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

[dercfag 8 Maait 1917. Der de jaargaeg Nr. 67 Frijs ; Ceatiem vcor geheci België Het Vlaamsche Nieuws VerschQntg7 rmaal m rie week IONNEMENTSPRIJZEN : aaand. 1.76 iiafld s — jand *■ '®- jaar •_'»- l — RedakUe, B&heer en Aankondigingan : RGODKSTRAAT, 44 ANTWERPEN »E OI'STELRAAD: Rai VERHGLST, Dr. Aug. BORMS, A!b. VAN DEN BRANDE Met d« vaste medewerking van Hoogleeraar Docior Antoon JACOB fîlke medcwerker is persooiilijk ver-antwoordelijk voor zijn sclmjvsn, «n bindt niet heel de Redaktie, AANKQNDIGINGEN: Tw«ede blad, des regel 2.Si Derd» id. id. |. Vierd» id. id. O.St Doodsbericht , f. DUITSCHE ZIJDE IfSCH AVONDBERICHT 'Dinsdag 6 Maart. — Offi- j«vechten op het voorterrein in jebied niets van belang. IiVoensdag 7 Maart. — Offi» IJK GEVECHTSTERREIN Scarpe, aan weerszijden van Somme, in Champagne en op lijken oever van de Maas tvendige geschutbedrijvigheid. lijk kwam het tôt gevechten iningsafdeelingen met de loop-tting. 's Avonds vielen de ! op het Noordoostelijk front in onze nieuwe stellingen in het rbosch aan. Zij zijn door ons jeslagen geworden.Helder we-stigde de vliegers in het ver-iner opdrachten. In talrijke iten werden 15 vijandelijke neergeschoten. Wij verloren ielijke bekamping één vlieg- ! |H EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN L de Oostzee en de Zwarte Zea lolge van de uitblijvende koude, ■akken het vuur levendiger ge-Be werkzaamheid van het ge-■ nog gering. ■BALKANFRONT I-'de "Wardar- en Doiran-meren tl van de Stroema sloegen on-invallen van Engelsche kom- DOST.-HONG. ZIJDE jer. Dinsdag- 6 Maart. — Offi- |HEN ROEMEENSCH (GEVECHTSTERREIN ikowina zijn Russische aan- :n van Brzezany is een Hachai van Russische troepen af- ■ANSCH I GEVECHTSTERREIN ■Krslag heeft op het geheele Biechtsactie belemmerd en ook Bu Noorden van het San Pelle-Biderbroken.H heeft de vijand onze Costa ■r weer met mijnvuur be-péivalspogingen van den vijand Bis spervuur gestuit. Bjke overvallen op den Col Bri-m handbommen afgeslagen. Pjtend heeft de vijand vôôr den Plgroote mijnen laten springen. V zijn oribeschadigd gebleven. ■BALKANFRONT Ml belang1. TURKSCHE ZIJDE ■•TURKSCH GEVECHTSTERREIN Maandag 5 Maart. — B'wvan Hamadan hebben twee gfkvalerieregimenten gctracht ■çaan te vallen, maar zij zijn Wfcievuur verdreven. FRANSCHE ZIJDE GEVECHTSTERREIN I**. 6 Maart. — Offie'eel Iheeft Dnitsche verdedigîngs- : E, ^oordwestcn van Moulin ; I 6nt en elders verniold. . I00 ' oever van de Maas he- < fstrijd. ENGELSCHE ZIJDE !|JK GEVECHTSTERREIN , Knsdag 6 Maart. — Offi- 1 avond hebben wij opriieuw : Wtaaakt ten Noordwesten i van Irles en ten Noorden van Puisieux-nu-Mont.Ten Uosten van Bouchavesnes hebben wij de vijandelijke schansen overvallen en vijandelijke troepen, die voor een tegenaanval werden samengetrokken, door ons geschutvuur verstrooid. VAN RUSSISCHE ZIJDE Petrograd, Dinsdag 6 Maart. —< Offi-ciecl : RUSSISCH GEVECHTSTERREIN Vuurwisseling en verkenningen. Eerg'steren heeft een onzer luchtvaar-tuigen ondanks aanvallen van Duitsche vcchtvhcgcrs bommen op Baranowitsji geworpen. Bij het station Woltsjetsk, aan de spoorlijn Sarny-Kowel. heeft onze luite-nant'-vlieger Andrejef een Dnitsche be-stuurbare ballon ncergcscho'en. De ballon is vcrbrnnd, de inzittenden zijn ge- xronrr^ti rr/in Am/>ti ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Vuurwisseling en verkenn ngen. VAN ITALIAANSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Dinsdag 6 Maart. — Officioel ; In den nacht, die voorafgmg aan den vijfden, tracht'en vijandelijke afdcelin-gen de I-.:îiaan.;cl:e stellingen langs den Knkeroever van de Arsa tegenover Cam= porovere en aan de beek Maso op de hel-lingen van den berg Cenon van dichtbi; te bestoken, maar ze wetden geheel en al gekeerd. Goduronde den dag van g'steren is ons geschut aan het frontvak van het Tra-vignolodal af tôt aan bovcn-Cordevolc doe1treffend aan den gang gebleven. Aan den i^gang van het San-Pel!egri> nodal (Avisio) heeft de tegenpartij na elkaar twee vinnige aanvallen gedaai: op de stellingen, die wij in het Costabel-la-gebergte ha cl den vormeesterd. Beidc keeren werd ze prompt afgeslagen. D< Italianen vermees^erden een kanon er nog een machinegeweer. Lnngs het Julische front hebben vijan-del jke afdeelingen in den verstreker nacht hnn aanva'len op on7e stellinger ten Znidoosten vnn Vetoiba herhaald Met gevoclige verliczen zijn ze terngge-worpen. 7e lieten eenige gevangenen ic onze handen. De samenzwering tegei Lloyd George Londen, 6 Maart. — Het opzienbaren-de geding tegen de menschen, die deel-namen aan een samenzwering, ten einde Lloyd Georgœ en Henderson te vermoor-den, en waarvan op 31 Januari melding if gemaakt. is vnndaag voor het hoogge-rechtshof begonnen. Hoe orttzaglijk de belangstelling is, blijkt uit het feit, dat duizenden aanvra-gen om in de zaal toegang te krijgen zijn binnegekomen, maar er zijn maar enkele plaatsbewijzen uitgereikt, daar de ruimte voor het publiek beperkt is. De prokureur-generaal kenschetste ic zijn openingsrede de beklaagden als een groep gevaarlijke revolutionnairen, ver-vuld van haat tegen hun land en de mid-delen van noode om den oorlog met suc-ces voort te zetten. Daarna beschreef hij de samenspanning, wat neerkwam op de feiten, die voor de magistraten te Derby zijn uiteengezet. Het vredesvoorstel van Carranza Keulen, 6 Maart. — Volgens een tele->Tam uit Madrid aan de « Kôln. Ztg. » leeft de Mexikaansche gezant een telc-rrà^,> ontvangen, meldende, dat Salvador, Honduras en Ecuador zich vol lof bii le opwekking van Carranza, om vrede te jtichteq, aangesloten hebben. De « Nation » merkt hierbij op, dat wel is waar de jerniddelino- van Spanje voorbehouden is, ■naar dat Mexico door het voorstel weer ;en onafhankejjjke staat geworden is en le daarbij aangesloten landen het bewijs jegeven hebben, dat zij zich niet onder ;uzereinit*it van Noord-Amerika will«n iteJlea. Vlaanderen aan de Vlamingen Dat ii de beteekenis van de verzeke-ringeif, die op hn Maart, door den Rijks-kansclier aan de Vlaamsche gezanten gegeven werden. Het volk van Vlaanderen, « dat eens koningen deed beven » en een naam droeg, die klonk als een eeretitel door heel Europa, zoodat zelfs de Walen er toen gaame mee pronkten in den vreemde, dit volk van he.lden en kunstenaars, liet zich allengs verdringen op eigen bodem en werd de verschove-ling in zijn eigen vaderland. Zijne taal, waarin het vroeger « tôt de volkren sprak, het hoofd fier opgehe-ven » en die zijne graven en hertogen moesten gebruiken bij hunne «BlijJe Intreden », werd miskend en gehoonS| al is zij de taal die 3.220.000 Belgische staatsburgers uitsluitend kunnen spre-ken ; zijne belangen — de Noordzee, bij-voorbeeld — werden moedwillig ver-waarloo -d, en wanneer Vlaanderen door de aardappelziekte geteisterd werd en in vele onzer dori»en 25 kinderen op 30 stierven, dan gaf minister Rogier als red-middel tegen den hongerdood: de Vlaam. sche boerc-nmeisjes zouden gauw het Fransch moeten leeren, om ze te laten gaan dienen in 't Walenland. Zoo handelde men met de. afstcmme-lingen van het volk dat de ht-erschappij bad srovoerd in de West-Europeesche be-schaving ! En a! werd sedert de uitbreiding van het kiesrecht de Vlaming niet mc-er zoo openlijk te lijf gegaan, toch bleef het uitroeiïhgsstelsel tegen onze taal in vol-len zwang, en bij de 75ste verjaring onzer onafhankelijkheid konden wij her-drukken wat Jan van Rijswijck, nameni het Kunstverbond te Antwerpen, in 1856, in 't licht gezonden had, als ant-woord op het besluit der regeering waarbij zij een prijskamp voor dicht-stukken uitschreef om, ter gelegenheid 1 van deji nationalen verjaardag der Belgische onafhankelijkheid, den vijf-en-1 twint-io-jari^en vrede en voorspoed te be. zingen t 'j Wij wel den vont, di«n de Voor- zi-enigheiti ons heeft g-ezon^an, wy bernimneinr onze i'nstellrim!îe,n, onze res^rin^ ; — maer wor-den wij wederkeeri" bemire]? Tjrd en ondorvin-1 dire? hebbon diie vs-aeg Teerla lamig opge'loart... : Si-nds 35 joer zyt gy, YlamiTigen, miakend, wdmkt en vemederd. Sonds 25 jaer wordt gy in p«ne vreemde tael atjngesproken, gehoord, gevonnasd em gcrecht. Sind.i 25 jaer hebt gy Fransch geîd, een Frana-h hof, eeme Framsohe wedtfevima:, een Fransch l'estuor. een Fransch leger, een Fransch çrenecht. al'es wat tôt udtooeiuig wj geslactits helpen kimne. • Reeds 25 jaer vraegt gy te vers^cfâ een recht, dat u Hp Grnmdwet toeïemt: Gelykhcid voor al-len en in* ailes. Sinds 25 jaer heeft de Regeering ailes aernge-wend om, onder den steeds groeienden Fran »chen invloed, da.t eenige te versmooren wat u nog overhleef : uwe tael, het vaderland der ziel. 1 Sinda "5 jaer zyt gy vreemdelingen op uw eigon grond... Sinds 25 jaer is de Wael het be voor recht be-dorven k;md der regeering, zyn de Vknungen voratooten en miskend. ! Voor den eenen is ailes te verkrygen, omd»t hv door zyne geboorte slechts Fransch kunt ; voor den amdwen is mets te bekomen ,omdat het k>t hem eeiie Vla/emsehe moeder gaf. Weest Fransch ! roept mtrn ons toe, <>n ailes zal gedaen zyn. — Ha ! weost Fransch ! verbas-tert u! Verbrandt uwe geschiedenia. Vejloochent uw voorgeslacht. La et u van uwen wortel ruk-ken, waerop gy vôôr eeuwen gegroeid zyt. Ver-Irieat al wal den Nederlander kcnimerkt. Ver-koopit het vaderlaind uwer ziel. Vergeet uwe af-komst, den roem, dien gy in vorige eeuwen als Vlamingen gewoanem habt, — en allai z»l gedaen zyn. En wat zouden wy dan meer zyn dan negeri in een plantery, dan de Indianen i.n een Engelsche kc/lonie? Die wanen ook in huin geboorte knd ; maer hoe women zy er ? Ach. hoe graeg zouden wy den vorst bewyzen onzer dkpe verkkefdheid geven, indien wy met ieder jaer zyner regeering on zen zedelvken on-dergang niet gevoeld hadden. indien wy met den 25sten jubel zyner troonbeklimmiing niet te-Tens het 25ste jaer onzer verdrukking, der mis-kenning onzer heiligste regten, ja byna den lyk-dienst va.n ons moreel volksba»taen te xieren hadden... Ziedaer wat wy in plaeta van den gevraegdon harpza-ng der regeering toesturen... En by, die of om et-rie ingebcelde eer of om eene el'enddge spotsom iets anders van zyne pen verkrygen kan, is in geweten geen diclitar, ira, do ziel ga«n Vlaming, geen N©d«rlander ! Dat zijn de gevoelens die de stambe-wu?te kinders van Moeder Vlaanderen, de eenige welke den naam Vlaming ver-dienen te dragen, nu nog bezielen:_ en daarom, vermits zij zien dat van de eige-ne regeering, die naar de Vredesconfe-rentie een Paul Hymans, een Goblet d'Alviella en andere Vlaamschhatende staatslieden zal zenden, niets goed; te yerwachten is voor Vlaanderen, nemen zij volkomen aan dat onze leiders thans, •venais Jacob van Arteveldo het io 1340 deed, de hoogste belangen van hun volk doen waarborgen, door lien die aan de Vredestafel, mede over die belangen zul-ien te besliseen hebben. _En de waarborg dien zij verkregen is niet minder dan dat Vlaanderen aan de Vlamingen zal toebehooren en bestuur, léger, gerecht, onderwijs, met één woord ailes wat tôt de herleving van ons volk kan medehelpen, Vlaamsch zal zijn. Als nu de eigen regeering, zooals zij ertoe vcr^huldigd was, wilde ze werke-lijk hare taak vervullen tegenover dezen waarvoor de plicht haar gebood sedert J830 reeds te zorgen met meer liefde nog dan voor de Walen, vermits onze onge-' ukkige broeders, de verdrukte Vlaamsche dompelaars, de zwaksten zijn in het land, — als de eigen regeering, zeg ik, niet deed wat de vreemde plechtig be-loofd heeft te zullen doen en den Vlaam-schen volk;tain niet wil redden.dan moe-k'en wij onze eigene lotsbestemming in handen nemen en ons zelf helpen. Hoe hadden we anders niet gewenscht dat volgende plechtige verklaringen hadden geklonken uit den mond van hen, d e beweren in den oor!og gegaan te zijn voor het recht der kleine volkcren : « De regeering zal bij de vredesonderhande-lingen en ook na den vrede, ailes doen wat er toe kan bijdragen om de rrije ontwikkeling van den Vlaamschen volksstam te bevorderen en tp verzeke-ren. » Dr. Aue. BORMS. DAGELIJKSCH MIEUWS PETER BENOIT. _ S Maart 1901. — Heden is het 16 jaar geleden dat onze groote Vlaamsche Meester Peter Benoit s .srf en de onsterfelijkheiJ iutrad. In het herboren Vlaanderen zal zijn |9+andbeeld oprijzen en 't is goed mis-;-<chien dat zoolang die hulde verwaar-loo:d en verdaagd werd. Ôp die wijze zal het polit'ek geknoei en een onwillig meegaande officieele wereld er buiten gehouden worden. De geboortedag van den' Meester : 17 Oogst 1834, te Haxelbelce. VANDERVELDE NEEMT GEEN ONTSLAG. — De korrespondent van « Le Petit Journal » in Le Hâvre,schrijft aan zijn blad dat er geenszins sprake is van h'et ontslag van den heer Vander-velde, minister van intendantie. DE VERFRANSCHTE BUREAU-CRATIE IN hET MIN1STER1E VAN FtNANTlEN laat wederom geen enkel gelegenheid ongepast, de verordemng, betreffende; de taalregeling in de bestu-ren, tegen te werken. In de Vlaamsche provincièn verblijven tal van Waalsche ambtenaren en beambten (zij willen niet terug naar hun geboorte^treek) welke, met betrek op voornoemde verordening, gansch in de onmogelijkheid ver keeren hun ainbt uit te oefenen ;het groote strui-kelbiok is ,dat sedert 1 Januari 1917 al de dienstbepalingen, omzendbrieven enz. uitsluitend in de' Nederlandsche taal moeten worden afgekondigd. De Franschgezmden in he.t ministerie kennen dien toestand; daarom ook trach-ten zij langa onrechtstreekschen weg hunne vrienden in de provinciën door allé mogelijke en onmogelijke middelen in de hand te werken. Ziehier hoe het gebeurt : "Bij elke afzending van gedrukte Vlaamsche onderrichtinge# voegen zij Fransche exemplaren en de provinciale bestuurder draagt zorg ze aan zijne Waalsche onderdanen over te maken. Dergelijk ge.val heeft zich in den loop van ï'erleden week te Antwerpen nog-maals voorgedaan. Alhoewel de Bestuurlijke Scheiding deze handelwijze zal weten te verhinde-ren, bedchouwen wij het als een plicht de aandacht van den heer beheerder-al-gemeen bestuurder op dit feit gaande te maken. « DE TOORTS » — Het zooeven ver-sebenen nummer 7 bevat een artike.l van J. Visser, getiteld «Mœilijke dagen voor de neutrale scheepvaart », waarin de ge-volgen van de jongste maritieme maatre-gelen der oorlogvoerenden voor de onzij-digcn worden onderzocht. Totius brengt een kort, maar mooi 7"-'d-A;rikaansch gedicht : « Verborge-één ». Naar aanleiding van de jongste arti-k^l^n in ons blad vers'chenen. betoo^t de «Toorts», dat sedert eenigen tijd de Vlaamsche aktie in het bezette gebied langs vaste Hjnen wordt geleid. De laat-ste gebeurtenissen zullen die meening nog versterken.. Te lezen in het nr 7 een flink stuk van N. B. Tenhaeff, ingegeven door een onvriendelijke uitlating van Mr van de Rivière over de « Toorts w in « Dietdche Stemmen ». Het laatste artikel van Président Steyn, dat in « De Fluisgenoot » ver-scheen, wordt in zijn geheel opgenomen. Het is een verhaal uit den Boerenoorlog, en namelijk van Steyn's ontsnapping uit Reitz. De rubrie.ken « Om onze stampolitiek» en « Uit de Pers » brengen, als naar ge-woonte. veel intéressant niteuws. Niet te verge'.en de mooie titelplaat, die nr 7 van de. « Toorts » voor iederen Groot-Nederlander een aantrekkelijk-heid te meer verleent ; het is een afbeeld-sel van het te Bloemfontein opgerichte vrouwenmonument « Aan onze hc-ldin-nen en lieve kinderen », ter herdenkmg van de in de kon entratiekamï>en gestor-ven vrouwen en kinderen. Wij hoeven de «Toorts» niet verder aan te bevek-n ; overal tegen 15 centiem verkrijgbaar. WESTERSCHE ONGERIJMDHE-DEN. — U t de « Matin ■» : Ailes blijft schaarsch. Het zout ont-breekt, het ontbreekt on: dat de kolen ontbrckc-n en er gebrek is aan vervoer-middelen. Er zijn sneile maatregelen noodig. Hier is er één. een gemakkelijk. Dat men onze kustbevolking veroorlove zee-water te scheppen voor de keuken en het brood. Uit oorzake der zoutbela-ting, verbiedt het de fiscus. Dat hij het veroorlove. Dat h j ze er zelfs toe dwinge... Men kan uitmaken tôt welken graad van verwildering men geraken kan, uit overmaat van beschaving.Door de schuld van den fiscus, zelfs op dit oogenblik, vervoeren wij zout naar çf>; o^vejs van de zee, ten einde de bevolking jn staat te stellen haar brood te bereiden met zout water en er zijn thans, ten gevolge van den oorlog, Franschen, die in het gezicht van de zee, pebrek hebben aan zout om zout water te maken... Ten tijde der holbewonere had de mensch nooit gebrek aan zout water aan den oever van de zee. DE ZAAK DER BELGISCHE AUTO-MOBIELLEVERANTIES. — « Le Matin » : De zaak der Belgische leveranties, waarin betrokken zijn de heer de Prelle en andere personen, is voor de Uvcede maal vôôr het militaire gerechtshof van De Panne opgerocpen. Mter Warnant, advokaat aan de balie van Luik, heeft uitvocrig gepleif voor den heer Georges de Prelle, en M'er Lcbeau, van de Pa-rijsche balie, voor den heer Van den Plas. Het Hof heeft zijn vonnis gewezen en de m litaire justiiie bevoegd ver-klaarrd voor aile bcschuldigden, wier voorloopige invrijhcidstelling geweigerd werd. DE BEHANDELING DER BEVRO. REN AARDAPPELEN. — Men heeft vastgesteld, vooral in de hoogere gedeel-ten van het land, dat de maatregelen ge-nomen ter behoeding* van de aardappelen en de napen tegen de vorst, zich als on-doelmatig uitgewezen hebben. Het resul-taat is dat groote hoeveelheden van deze wezenlijke voedingmiadelen in de kuilen en in de keklers, waar men ze beveiligd achtte, bevroren zijn. Gezien de geringe hoeveelheid der voorhanden zijnde stocks, is het van belang dat ailes in het werk ge-steld worde om nog te redden wat te red-den valt, en in de eerste plaats den toestand der kuilen na te g'°aan, daarbij met de grootste omzichtigheid handelende. Bemerkt men dat de inhoud der kuilen door de vorst is aangetast, zoo wordt aanbevolen deze aardappelen, enz. naar de uitdroogingsapparaten te brengen, zoo die in de streek bestaan ; inderdaad worden door de uitdroging de bevroren pro-dukten weer geschikt tôt menschelijk ver-bruik.In ieder geval is de gewoonte d« bevroren aardappelen weg te gooien, zeer te veroordaelen, daar zij toch weer volkomen geschikt kunnen gemaakt worden voor hun bestemming. Om tôt dit resultaat te geraken, moeten zij bewaard worden in een vrij koude plaats om de ontdooiing te verhinderen. 12 of 20 uur vôôr hun toebe-reiding, al naar gelang van den graad van hun bevroren toestand, legt men ze in koud water, dat verscheidene malen moet ververscht worden, zoo mogelijk. De aardappelen op deze manier beh-andeld, kunnen niet geschild worden, maar moeten gekookt worden zooais zij zijn. Wij kunnen onze lezers verzekeren dat de aardappelen, aldus behandeld, hun zoeten smaak verliezen en even goed zijn als de aardappelen, niet door den vorst aange- Iets voor iederen dag a. L'OpinioH Wali&îiffl® u Wij hebben een nummer kunnen bo-maciitigen van L'Opinion Wallonne, dit van den i.n Maart. Het blad ver--chijnt slechts om de veer. tien dagen en is te Parijs gevestigd in d<j Rue ÎSaint-Georges. De hoofdopsteller er van is Raymond Colleye, iemand voor wiens geda'chten we eerbied hebben en die voor Wallonie strijdt gelijk wij voor Vlaanderen. We zeggen eerbied voor zijn gedach-ten, doch nog niet altijd voor de middelen die zijn blad ge.bruikt. Maar toch, we zullen mekaar beter verstaan in een herboren België dan met het halfslachtig ras der franskiljons. Hoe zoo'n Opinion Wallonne er nu uitziet? De titel van het hoofdartike] luidt : Autour d'une frontière, en is ge-teekend Raimond Colleye. Het beslaat anderhal: kolon... wit, want de Fransche Anasthasie heeft het heelemaal ge-schrapt. Doch we raden wat er,van gren» zen gesproken, stond. Hollan.d wordt on-getwijfeld weer voor een deel ingelijfd en de grens verlegd tôt aan den Rijn ! Aile annexaties worden daardoor ge-rechtvaardigd en 't is een gevaarlijk en onvaderlandsch spel vanwege Belgen, want de beer,wiens huid verdeeld wordt, is nog niet gcschoten en de oorlogskan-sen wisselvalliger dan ooit. Veertig jaar heeft Frankrijk revanche geschreeuwd en er zich cvenlang op voorbereid om Elzas-Lotharingen, dat grootendeels Duitsch en Duitschgezind is, en zelf door Frankrijk, in 1648, aan het Dnitsche Rijk ontôtolen werd, terug te veroveren ! Het tweede artikel is lyrisch en een hymne aan Frankrijk, met titel : Aimer la France. Het zegt klaar en duidelijk dat het ware vaderland van de Walen Frankrijk is en de oanhef neemt reeds allen twijfel weg : « Gens du Tournaisia, du Namurois, de Liège ou d'Ardenne, n'êtes-vous pas, au même titre que les gens de Champagne, de Bourgogne ou de Beauee, des Gallo-Latins ! » En dan komt, om er verzeeuwd van te worden, heel de ou de rommel van la Ncb'e Nation, van « de soldaten der Eerste Republiek die als overwinnaars Europa doortrokken, de koningen onttro-nend » (les soldats de la Première République, parcourant l'Europe en vainqueurs et détrônant les rois), hc-tgene de koningen van Servië, Monténégro en Roemenië, als zij het te lezen krijgen, een slecht voorbeeld zullen vinden. Daarna krijgen we Citations uit Mi-chelet, door Jean d'Ardennes, een oude kennis uit de Chronique-zaliger. We ver-nemen waarom Frankrijk het recht had ons land leeg te plunderen en ons te ver-phehten goed geld te geven voor waar-delooze as-ignaten. « Et de quel droit, dira-t-on, disposer des ressources des Belges? Du droit du sang qu'on venait de verser à Jen> mapes»... om ons in te palmen. « Non, quand la France entreprenait pour la Belgique et pour le monde la guerre qui lui a coûté, de 1792 à 1815, dix millions de ses enfants, les Belges c-n vérité, devant cette terrible effn ion de sang français auraient eu mauvaise grâce de calculer l'effusion d'un peu d'argent belge. Liège le sentit quand, sur 10.000 votants, dix mille (moins quarante) demandèrent la réunion à la France. » ^ Dat wil eigenlijk zeggen : « Indien de Sanskulotten in België zijn gevallen, er all^s te vuur en te zwaard zettend, de kerken sluitend, de priesters uitmoor-dend of naar Cayenne sturend, de Boe-ren als brigands uitroeiend ; indien daarna Napoléon is gekomen die uw zoons heeft weggerukt om ze op te offeren voor zijn Rlorie en om de kinderen van andere volkeren te gaan dooden, dan .mag België, voor zooveel eer, toch niet" gaan vit. ten of mopperen om een beetje geld ! Luik, la Cité Ardente, zooals onze Ha-versche minister Carton de Wiart haar doopte, ver'tond dat wat goed, en op 10.000 stemmers waren er tien duizend (min veertig) die vTOegen .om ingelij':d te worden bij Frankrijk. » Onmiddellijk onder dit heerlijk citaat, waarvan de bedoelig klaar is voor een-ieder, staat er een kranig stappend haan-rie. le Con Gaulois, tusschen deze woor-den : Wallon Toujours! Heel hun hart hangt onvooTwaardel'jk aan Frankrijk. 't Is een blinde liefde, die dienen wil en bedelt om een blik l Ze zie» la douce France, gelijk op een prot.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods