Het Vlaamsche nieuws

2567 0
21 November 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 21 November. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 22 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/086348kn36/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I Dinsdag 21 Noirembèr igiû, Tweed® jâ&fg. Nr 323 Prijsi 6 C&ûtiemesi do©r geheel Baigii r'riïnrn'm'i i iiiiimiiw mm mii «. Het Vlaamsche Nieuws * .^wr' VWIWJ —-^3^ «SOT® <SE35S3» ^@#5^ <5^5*:- « Het best mgelicht ec meest verspreid Nieuwsbîad v&® België. - Verschijûi 7 ma&i per week *■• — ■1 ' ,a—-"™ ABONNEMENTSPRIJZEN : Per înaand 1.75 Per 6 maaaden 10.— Per 3 tuaendea 6.— Per jaar ...'. 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: Raï VERKULST, Dr Aug. BORM5, Aîb. VAN DEN BRANDE Met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN, Tel. 1900 AANKONDIGINGENi Tweede bladz., per regel. 2.50 Vierde bladz., per regel. 0.50 Derde bladz., id. I.— Doodsbericht 6.— Voor allé annoueen. wende tnea zich ROODESTRAAT. 44. DE OORLOG De Toesland W'eer is de Balkaoi het boofdîooue< van deii strijd. De oenigszins zwartgai lige beoordceling die de « Times » \66 ten paM" dagen gaf over den toestand i: Roemenië, eu welke wij in ons uumnie ai gistereu overnamen, liet voor d Roemeueti onguustige gevechten in d jab'jheid van de Zevenbergsche gren (crmoeden : dit vennoeden is bewaarhei< geworden. Niet echter waar meu zo amiieti verwacht hebben, namelijk i: !en sektor Campolung-Sinaia, maar i: jenZuidwestelijken hoek van Roemenie ï den hoek gevonnd door de intersekti rau de spoorwegen Orsova—Craiova ei >aiova—Vulkaanpas. Wat het Duitsch ïlemrn ons d.d. 19 dezer mededeelt i rjig'sz'jis als een verrassing gekomen iat de Centralen tusschen de riviere: iu en Gilort opdringend den spoorwe, Dràova—Craiova hebben bereikt. In d lieçk van Tergu—Jiu, d.i. in recht ijn ongeveer 35 kilometer ten Zuidei su den Vulkaanpas, werden sterk jtemeensche strijdlinies doorbroken plagen en naar het Zuiden teruggedre ta. Bedoeld telegram voegt er bij dat d> ioemenen tevergeefs beproefden dei oestand te redden door een omvattend' jtweging van uit het Oosten. De Jiu i en linker bijrivier vau den Donau ; zi point niet ver West wa art s van Craiov; nncemt links de genoemde bijrivier, d< Mort, op. In den scherpen hoek door di R'«e waterloopen gevormd hebben d< îeutraleu de achtervolging voortgezet ei h spoorweg Orsova—Craiova bereikt Mus tevens deze laatste stad bedreigend laarmee is in die streek de strijd uit he erggebied in de Walachijsche laagvlak : verplaatst en zal hij waarschijnlijk eei <sl ander karakter aannemen. In aan luiting met die offensieve bevveginj Sbben de Centralen hun opmarsch tel biden van den Rooden Torenpas voort tte; en den kam Calimanesci—Suie fcds oversehreden ; daar is dus ook d< laktc bereikt. Calimanesci ligt in rechtf in niim 40 kilometer ten Zuiden vai fn Rooden Torenpas ; wat Suici betreft et bevindt zich op bijna dezelfde hoogt< p Campolung, zoodat de positie dezei atste plaats en vau het nog ineer Noord aarts liggende Sinaia, waar de Roc-itt-nsehe verdediging zich totdusver mel pbeeldige taaiheid heeft laten gelden, pvaarlijk wordt. Over den toestand al-wr zegt de Roemeensche berichtgevei «ide « Nowosti », dat de toestand in df ■eek van Campolung uiterst dreigend iî porden. De dagen van Carupolung ')?' ineeiit hij, naar aile waarschijnlijk-W geteld. De omvattende aanval van 611 vijand heeft in de laatste dagen be-fenjke vordenngeai gedaan, wat voor-uk ?00r<^en «o het Noordwestec f baar is. (Dit is door de jongste ge-■Wenissen bij Calimanesci—Suici nog wgerd.) De vijand is er met behulp 111 7-ijn uitmuntende techniek in ge-®aîd veel zwaar geschut in de berg-rv a^n te voeren en tegen de linies ®»e Roemenen en Campolung in stel-'e ^rengen. Sedert twaalf uren ligt f^arste artillerievuur op die stellin. eu woelt ze om. Ook de stad zelf be-« ouder dit vuur te Ujden. ,ortom> de toestand is op dit oogen-' op de Roemeensche fronten .tiict »®oedigend. /Q de grens van Oost-Zevenbergen, ■' meuws ; evenmin uit de Dobroed-. °udfciis levendig infanterie- en L^r,evuur nflbij het bruggehoofd Si- Jî1-' zci(|tni dat de Balkan het hoofdtoo-^an don strijd geworden is, en niet [e<|ei1' Het offensief dat Sarrail ,,i , !dagen, op aandringen van j' e '--u:ente, hemomen had, heeft v.rWn testbaar resultaat opgeleverd, >nasUrenng VM1 ^ ^u^"^crv'isc^e stad s'* ^at ^ tegeustander er in geslaagd 12 "t~ — aan de hoogte L ' eu oordoosten van Cegel, vorde-il„ e maken, hebben. de Duitsch-lt v ' x-A rG tr°epen een stelling Noorde-),[, i.:l / '011astir ingenomen. Daannee t)(,VVVJ ^S^Seven geworden. » r '-cri streeksche beteèkenis van dit Lv,-.001 de geallieerden is op dit petdô • goe(^ uit te maken. EL " JnltK'ing van voortgezette voor-i de*«f iraat op c^e uieuwe gevechtsli-^rJ mMlog hervat worden?De 'P te k',1Si1u iedèr SJeval, krachtdadige lr„k..fi Trr!en ^ bet van aile kanten l|L ^fflenië. De moreele beteeke-n de hetovering van een stukje Servisch grsndgebied en de vrijmakin van een Servische stad van eenige bete< kenis. 1 2ilet die ougewoue bedrijvigheid c - liet Balkanfront heeft het offensief d< r geallieerden op het Westelijk gevecht 3 terrein gelijken tred gehouden. Hi r Duitsch bericlit van eergisteren spieel e zelfs van een doorbraakspoging der El e gelschen in den sektor van de Ancre. D s zou op te maken geweest zijn uit het oi 3 treden van ruiterij achter het Engelsch J front (om een verslagen vijand in gevi a vau geslaagde doorbraak te vervolgen i en het inzetten van een geweldig opg< , dreven artillerievuur. Van dit standput e uit beschouwd is de strijd inderdaad zor i der resultaat gebleven, want tôt een dooi e braak is het weer niet gekomen. AU< s hangt natuurlijk van het standpunt i , dat nien inneemt. Generaal Haig zal < i van zijn kant met voldoening kunnen c ? wijzen « dat de Duitschers ten Zuidwe e ten van Serre in Grandeourt en op eenig e punten te,n Zuiden van het dorp teruggi i drongen zijn ». e DeFranschen vielen aan op den Noorc , westelijken zoom van het St-Pierr< - Vaastbosch. Geen verandering in de e toestand aldaar. i Op de overige fronten is er niets va î beteekenis voorgevallen. j Duikboot- er> miineorîog 1 Londen, ig November.— Het Italiaan ; sche stoomschip « Lela » (2987 ton), he - Engelsche s.s. « Lady Carrington. » (392 " ton) en het Portugeesche s.s. «Sannicolo 1 zijn in den grond geboord. 1 De « Sannieolo » komt in Llo)'d's régis ; ter niet voor. j Uit Rusiaad Londen, 19 November. — De St-Pe ; tersburgsche korrespondent der « Dail; i Telegraph » seinde Zaterdag : Na wat e . bij de opening van de Doema is" gebeurd i kan men moeilijk aannemen, dat de posi ; tie van het kabinet onveranderd kan blij ; ven. Het is onmogelijk voor de minister: : van oorlog en marine om hun werk met a hun collega's \x>ort te zetten. Of zij moe ; ten heengaan, of iemand anders. Alli ■ cprechte vrienden van Rusland en d© En . tente zullen hopen, dat het Sjoewajef et Grigorewitsj zijn, die aanblijven. Griekesîand es de Entente De nieuvve eischen der Entente aai Griekenland worden door den Atheen-; schen korrespondent der « Corriere delk Sera » als volgt geformuleerd : 1. \'orming van een onzijdige strcol van 5 km. breedte tusschen de Griekscht VenizeListische en koningsgezinde troe pen, welke buiten de grens van Oud-Griekenland zal uitstrekken van Li thorhori tôt Koritza en ten Zuiden var Grevera. De strook zal uitsluitend wor den bezet door Fransche troepen en ir staat van beleg worden verklaard. 2. De Entente wenscht vrije beschik king over den sporweg, die van Itea in d< bocht van Korinthe naar Larissa en Sa-loniki leidt, voor het vervoer van troeper en krijgstuig. Sterke Fransche troepenaf-deelingen zullen den spoorweg bewaken. 3. De Grieksche regeering moet al haai oorlogsmateriaal en aile munitie aan de Entente uitleveren. Zij mag slechts zoo-veel behouden, als voor de fredesforma-tie van het leger noodig is. De korrespondent meldt verder dat het kabinet Itimbres, wanneer de eischen moeten worden vervuld, waarschijnlijk zal aftreden. |De ontploffing te Archan^el Het verhaal van Zweedsche zeelu-i over een ontploffing- in de ha ven van Archan-gc-1 blijkt in hoofdzaak juist te zijn geweest. De Russische bladen bevatten namelijk een officieel bericht van de marine-staf, volgens hetwelk op 8 dezer het Russische, met munitie geladen stoomschip « Baron Driesen » (4036 ton) door een ontploffing is gezônken. Ook het naast-liggon.de Engelsche s.s. « Eearl of Far-for » is vernield. Aan de haven staande loodsen stortten in, tn pakhuizen brak brand uit en de brandweerkazerne vloog met het geheele personeel in de lucht. Er zijn 150 menschen gedood, 650 gewond. De marinestaf wijt het ongeluk aan brandstichting door Duitsche agenten. In een particulier, te Stockholm ont-vangen bericht, heet het dat de « Baron Driesen » door een duikboot is getorpei-deerd.Onder de omgekomenen moeten 5 Engelsche offioieren zijn. Onze GrooËe p Letîerkundige Prijskamp I Hieronymus van Alphen 1746-1303 cr Van Alphen en Bellainy zijn de two P beste Nederlandsche dicliters (met Bil 'r derdijk) uit het laatste kwart van d s- Achttiende Eeuw. -t H. vau Alphen werd geboren te G01.1 da in 1746. Hij bekleedde de ambten vai 1- prokureur-generaal te Utrecht «n vaj it pensionaris (rechterlijke raadsman) vai *- de stad Leiden. Hij stierf in Den Haag ii e 1803. Hij was een man van gezond let d terkundig oordeel. Hij zag het onna ) tuurlijke en het onbeduidende in van di letterkunde van zijn tijd ; hij waar >t schuwde tegen gezwollenheid en bom ■- bast zoowel als tegen gerektheid en ver watering. s In zijn Kleine Gedichten voor Kinde 'f ren is van Alphen natuuriijker en qen t voudiger dan menig tijdgenoot. P Hij staat sterk onder Duitschen in 5- vloed ,even als Bellamy. 'e De aanhef van zijn zangdicht De Star i- renhemel klinkt als een rei van Vonde uit dezes Adam in Batlingschap. I- » 66 De Starrenhemel 66 n N'u luat het ons van God te zingen, Den. Schepper van het grootsch Heelal, Den Heer der sterveliugen : Die is, die was, die wezen zal. Sohoon d'avond valt, zijn gnnstbewijzçn * Verdwijtlen niet, gelijk de zon. 3 D De nacht zal ons gezang doeu vijzen Waar nooit de dag het voeren kon. Sprei uit uw vlerken, stille nacht! O wolken' drijft voorbij Dat 's hemcls glans in voile pracht Voor 't meusehdom zichtbaar zij ! Daar rijst het tintlend starrenheer ! / Ï5n d'aarde zwijgt verbaasd. r 't Gestarnte tintelt in het meer, , \\'aarop geen windje blaast 't Is ailes hemel wat men ziet ; De bergen vluehteu heen. > 't Verdorde biaadje schuifelt niet 1 't. Gestarnte spreekt alleen. „ Kniçl, menschdotn, ktiiel! Bid zwijgend [ [aan ; j Gij, ICngelen, moet de citers slaan ; Knielt menschen!... Zwijgt!... Pidt aan! Hieronymus van ALPHEN. BELLAMY 1757 .1786 67 De Dood 67! Gelijk een man, die van verlangen gloeit Om bij zijn vriend te zijn, Die op het land, aan d'andre zij vau 't [meer, Zijn stille woonplaats heeft," Op 't zien der zee, die hevig bruist en [woedt, lien koude siddering voelt : Zijn angstig 00g ziet starend op het sehip Dat slingerend rijst en daalt ; De stormwind giert en snort door !t'hooge [tuig lîu benkt het donderend zeil ; De stunrman wenkt ; de man verwiiit zijn k [schri^' 8 Hij denkt aan zijnen vriend ; En atapt gerust in 't worstelende scliip | En steekt naar d'andre zij. Zoo zal ik ook, wanneer de konde hand Des doods mijn boezem drukt, Een lichten schrik gevoelen in mijn ziel, Doch die verdwijnen zal, Zoodra ik denk aan mijn onsterflijkheuî En Jeztis onzen vriend. , -Bellamy. _. Jacobus Bellamy werd geboren te Vlis-singen, waar hij eerst voor broodbakker weid opgeleid. Wat gebeime banden liggen er tusschen de. broodbakkerij en de letterkunde ! Joachim Ôudaan (nr 60 van den Prijskamp), Bellamy, Stijn Streuvcls, en hoe veel meer nog waren bakkers voor zij onder de beste letterkundigen van hun tijd een plaats zouden inné,m en. Bellamy's talent, zegt De Vooys, werd onder de jongeren van zijn tijd buiten-sporig bewonderd, wat nu onbegrijpe-lijk «chijnt. Zijn Vaderlandsche Gezangen zijn dikwijls vervaarlijk bombastisch, o.a. : Aan een Verradcr des Vaderlands. 't Was nacht toen u uw moeder baarde Een nacht zoo zwart als immer was ! Een heir van helsche geesten waarde ; 't Gevogelt liet een naar gekras Door 't akelig woud tôt driemaal hooren-De zee werd woedend, ldotste en sloeg... En zoo dreunt dat voort ! Bellamy maakte ook rijmlooze verzen uit kanting tegen rijmsleur. Zijn gelicfde Francina Duane heeft hij ' befaamd gemaakt onder den naam van Kilis. Haar naam leeft in de letteren als Beatrix, Lama en Christina van Erp. 1 Hij maakte de bekende vertelling in 1 strophen : Roosje. Daar was in Zeeland eens een man, Hij had een aardig kind, Een meisje dat van iedereen O111 't zeerste werd bemind. De arme dichtex stierf op 29-jarigen ouderdom, zonder de maat van zijn talent te hebben gegeveu. Hierboven ge-ven wij, volgens ons, zijn lieerlijkst ge-dicht. ! DAQEL1JKSCH NIEUWS LIEDERAVONDEN VOOR HET VOLK (A. N. V.) — Ledder: Nand Rey. naert. — Woensdag- 22 dezer te 9 uur 's avonds (torenuur) in het lokaal et Ant-v.erpsch Kofiehuis », \7an Straelenstraat, algemeene herhaling. Aanleeren van het lied : Ballade( (uit het dramatische tafereel « Genoveva van Brabant »), woorden van Hubert Melis, muziek van Karel Candael. Toegang vrij. Nieuwe leden zijn steeds welkom. MANNEN DIE OP HUN POST BLIJVEN. — De « Gazet van Brussel » schrijft : Wij veniemen uit vetrouwbare bron, t dat de heer Dr. Borginon, volLwertegen-i\ oordiger voor Brussel, tengevolge van een aanzoek van het bestuur der BrusseV sche afdeeling van « Volksopbeuring r, het eere-voorzitterschap van dit grootsch werk heeft aaïïgenomeu. De geachte volksvertegenwoordiger heeft, na een persoonlijk onderzoek, de zekerheid op-gedaan, dat «Volksopbeuring » een werk van zuivere menscbenlieîde is, en dat het zelfs geheel buiten den taalstrijd staat. Om zijne groote ingenomenheid met de werking van « Volksopbeuring- » te be-tuigen, heeft Dr. Borginon een bijdrage \ .iu tweehouderd frank geschonken. Onze hartelijke gelukwenschen aan «\ oîksopbeuring » en aan Dr. Borginon. « Het Vlaamsche Nieuws » is geluk-kig zijn gelukwenschen te kunnen voe-gen bij die van zijn Brusselschen konfra-ter,REMBOERSZENDINGEN. — Den verzenders van remboerszendingen in binnenlandsch verkeer zal het voortaan toegelaten zijn, aan de zendingen of de verzendingsbulletijns eene ingevulde be-taalkaartformule toe te voegen, waarop het postchèque-konto aangeduid is waarop zij het bedrag van het remboers wenschen te zien overschrijven. Deze be-taa.lkaarten moeten iu tekst, afmetingen, kleur en papierdikte overeenkomen met do betaalkaarten welke door het beheer van [K>sterijen worden verstrekt; zij moeten op juiste wijze het postchèquekonto aangeven waarop het bedrag geboekt moet worden. Bij het invullen der be-taalkaart moet de verzender de betaal-kaartentaks, 8 pfenning — 10 centie-men, van het remboers aftrekken. De betaalkaarten moeten zoodanig aan de remboerszendingen of verzendingsbulletijns bevestigd worden dat zij niet kunnen ver-loren gaan tijdens de verzending en anderzijds geen moeilijkheden kunnen \t roorzaken voor den, verdeelingsdienst. Voorloopig wordt nog afgeraden bij-fzondere formules voor remboers- en pak-ketkaarten met aanhangende betaalkaar-'ten te doen drukken. ç (Medegedeeld.) « DE TOORTS » Nr 22. — Dit num-mer, waar op de titelbladzijde eene schoone afbeelding staat van het Trap-.penhuis in het Oog-heelkundig Instituut Van de Vlaamsche Hoogeschool te Gent, bevat een zeer belangrijke bijdrage van Prof. Dr. Bodcnstein, den Hollanders gericht, die Vlamingen en Zuid-Afrika-ners b-eschuldigen van de'oyauteit tegen-over de fegeering. Na te hebben gezegd hoe in geen enkel oorlogvoerend land de regeering heelemaal en door eenieder blindelings wordt gevolgd, toont hij wat de nationalisten doen of deden overal waar nationaliteiten onderdrukt worden of werden : de Zuid-Afrikaners, de Ieren, de Fransch-Kanadeezen, de Polen, de Elzas-ï/)thriugers, de Tjekken, de Vlamingen. .. Ailes is niet gezegd, neen, als men praat van Duitsche guusten of Duitsch kapitaal. Dat is alleen blijk g< ven van hoel weinig kennis. Gustac Vermeersch schrijft over den groote dag : 24 Oktober 1916, en over de rekt< raie rede. Vlaamsche soldatc-n van u Duitschland klagen er over slechter doc hun Belgisch-gezinde overheid behai delt te worden dan door de Duitsche so claten ; geïnterneefden zeggen hoc ze 01 hun Vlaming-zijn- zelfs bij... Hollane sche officieren tegenover Walen ten acl ter staan ! De artikelen van den leide Léo ileert, verschenen in de « Nieuw Courant » en handelende over « Hollan en het Vlaamsche aktivisme » worde samengevat meegedeeld. Ook het slo artikel door de a Nieuwe Courant » daai aan toegevoegd en de waarschuwinge van prof. Mr J. De Louter, verschenen i de « Nieuwe Courant » naar aanleidin van Pierre Nothomb's boek : « La .bai rière belge ». Van A. D. K. viuden w een mooi Zuid-Afrikaansch gedicht : «B-die vrouwemonument », waaruit we g( ven : En oorals gaan die mare : Daar 's oorlog in die land, Kom op in grote skare, Kom vegt vir Engelanel. Veidoof is al die pijne, Verdwijn is al die leed, Die Tijd is medisijne Wat ailes laat vergeet. ?vlaar Goddank het ons leiers, Nie aimai so gepraat. Daar was de Wet en Beyers Die toon ons met 'n daad, Dat ons nie gauw vergeet nie Die vrou die so 1UOC3 lij... VERTALINGEN DIE TE WEN SCHEN OVER LATEN. — Wij ont vangen van een lezer volgend schrijven Hooggeachte Heer Hoofdopsteller, Ik zou u willen verzoekqn een woor< van protest te doen hooren noi>ens do Nederlandschen tekst van de plakkatei die van de Duitsche krijgsoverheid uit gaan. Die laat al evenveel te wenschei als de vertalingcn die weleer door di Belgische regeering werden afgeleverd Zoo zijn er op een nu verschenen plak kaat d'ngen te vindeu als : « aanslag di< de kosten dekken » en « omstandighedet die een ondersteunmg benoodigen », ei meer uitdrukkingen van dat gehalte Waar het princiep aangenomen is dat d< mcdedeelingen aan de bevolking in he Nederlandsch geschieden, zou er tocl \ oor gezorg-d dienen te worden, dat ei een behoorlijk Nederlandsch worde ge bruikt. Onder dat opzicht laten de mede deelingen zooveel te wenschen dat zij ei soms onverstaanbaar door worden. EEN OORDEEL OVER M. FRANS VAN CAUWELAERT. — In « On< Noordeu », het Katholieke dagblad vooi de Noordelijke Provinciën, schrijft d< aan de Universiteit te Groningen verblij-vende Katholieke Vlaming Karel Ver-steele, twee uitvoeringe flinke hoofdarti-kels, die onze Noordelijke broeders we] duidelijk aan het verstand zullen bren-gen, welk gezag de heer F. Van Cauwe-laert in Vlaamsche kringen geniet ! Zij dragon als titel : « Dr. Frans van Cauwre-lacrt en de \laamsche Beweging ». Wij ontleenen er het volgende aan : « Hij (V. C.) die in zijne jeugdperiode de vurigste der aktieven was, staat nu aan het hoofd der passieven die sehijn-baar voorkomen \laatnschgezind te zij.i maar in werkelijkheid gevaarlijk en ver-derfelijk anti-Vlaamsch werk verrichten. Verre van mij, dat ik zou gelooven aan kwade bedoelingen tegenover Vlaande-ren van Dr. F. Van Cauvvelaert. Maar opnieuw wil ik er den nadruk op leggen, dat zijne politiek het verdexf is voor zijne Vlaainschgezindheid. Om « politieke » redeneu, ve-rzwijgt hij de grootste grie-ven de Vlamingen aangedaan, verzuimt hij krachtig op te treden, waar het hei-ligste recht der Vlamingen op de brutaal-ste wijze geschonden wordt, en legt maar al te vaak een sluier over de slagen, die dag op dag den Vlaamschen volke worden toegebracht. Hierin staat immers zijne « politiek » hem in den weg... Wij kunnen gerust stellen, vervolgt Kai-el Versteele, dat de loopbaan van Dr. Van Cauwelaert als Vlaamsehgeziu-de om zeggen ten einde is, en dat hij thans voorgoed den weg der politiek is ingeslagen. De Belgische regeering, aldus in hèt slot, heeft in hem een krachtigen en be-kwamen verdediger gevonden voor hare politiek; en een tegenstander te minder heeft zij in hare verfranschingspolitiek.» Zoo is F. Van Cauwelaert gcconterfeit, ditmaal door 'n oud-Leuvensch student, oud-A-oorzitter van 'n Leuvensche Vlaamsche Studentenvereeni gin g, een zijeer vroegere bcwondernara, naar de laatçte gegevens. Droevig ! :f Het artikel van ; Frans van Cauwelaert r Om weêr een lasterpraatje den kop in te slaan, naïuelijk dat wij uit het veel-beteekeneird opstel van Van Cauwelaert J1 slechts enkele uittreksels- durfden ne-men, die den zin van het geheel niet l" vveCrgeven, laten wij hier het volledig :r artikel volgen. (,' Vr ij moeten er evenwel eerst nog op a wijzen dat, tijdens de reis van Van Cau-11 welae.rt naar Havere, met veel klank iu den Tijd werd gemeld : « De Vlaamsche volksvertegenwoordiger zal van regee-n ringswege de stellige belofte; der vol-11 ledige vervlaaiiisching van de Gentsche S Hoogeschool ineêbrengen. » " Er werd ook nog, een verklaring van '•! Van Cauwelaqrt beloofd, die veel ophef '3 zou maken en aan de aktivisten het af-doend bewijs zou brengen hoe verkeerd zij haudelen, met niet deemoedig te wachten tôt na den oorlog om ons Vlaamsch re.cht te bekomen. Die beruehte verklaring is eindelijk in Vrij België van lOn November verschenen en de lezer zal nu zelf, na lezing er-van, kunnen oordeelen, hoe bitter teleur-gesteld de passieve leider uit Havere. is ternggekeerd. Als dat de grondslag is waarop de pas-sivisten steunen, dan bouwen ze op los drijfzand en zal geen enkei rechtgeaard Alaming nog kunnen kwalijk nemen dat wij ons zelf helpen. Wij willen voor het offer van onze 88 % Vlaamsche jongens, die, volgens de laatste officiëele lijst der gesneuvelden, . hun leven offeren, i*ets meer dan « twij-. felachtige verklaringen » (zooals Van : Cauwelaert zelf ze noemt), van- eene regeering die het nooit goed meend.e met ons. 1 En nu laten we Van Cauwelaert zelif 1 aan het woord : In het Staatsblad van 8-14 Oktober j he;eft onze Regeering stelling genomen , tegenover de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool onder Duitsch . beheer. Zij heeft beslist dat — onvermin-, derd^alle verdere tuchtmaatregelen — i de proiessoren en de ambtenaren van de 1 nieuwe hoogeschool uit aile nationale or-den worden geschrapt eji uit aile open-, bare ambten zxilleu worden ontzet of ge-weerd ; zij verklaart bovendien dat zij l aan de af te lever en diploma's itdere . geldigheid weigeren zal. Deze beslissiugen vonnen echter in . mijn meening niet het hoofdbelang van • de regeeringsverklariug. Wat duizendcn Vlamingen binnçn en buiten België en niet het ininst aan de boorden van deru ' IJz>cr vooral bekommert, is de houding ' te kennen welke door ons landsbestuui-in zake het vraagstuk der vendaam-sching van de Gen tâche Hoogeschool onmiddellijk na herstel van den vreele zal worden aangenomen, en daarom is ele aandacht vooral gevallen op de enkele aanwij zingen welke de Regeering omtrent haar inzichten bij de^e gelegen-heid heeft te kennen gegeven. Over dit gedeelte van bc-wuste dokumenten wil ik vooreerst mijn indrukken geven. Ik zal bet doen in voile onbevangenheid, want vriend en vijand van onze zaak heeft het recht om in een strijd, waarin ik als Vlaming en volksvertegenwoordiger een zoo werkzaam aandeel hçb genomen, mijn opvatting te kennen eu daar een toeval mij in Ste-Adresse gebracht heeft op het ooge-nblik dat de niinisters over deze vraagstukken iu beraad zijn getreden, zal men het ongetwijfeld billijk vinden, dat ik zelf klaarheid over mijn eigen houding wensch te verspreiden. Doch laat ik 'eerst even de woorden van de. Regeering nog textueel herhalen: « De kwestie van de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool was v66r den oorlog bij het Belgisch Parlement inge-leid.Aan de Belgische wetgevendemacht behoort het na den oorlog haar een op-lossing te bezorgen. Het geldt hier een nationaal vraagstuk, enkel te beslechten door de nationale souvereiniteit, wanneer deze met volkomen onâfhankelijkheid in een vrij en aan zijn eigen wedergeschon-ken België wordt uitgeocfend. De Regeering is overtuigd dat terstond na den her-stelden vrede.door de samehwe^king van aller goeden wil, zij dan ook zal trachten voor te slaan, aan de Vlamingen, zoowel op gebied van hooger onderwijs als op elk ander, die vol ledige gelijkheid in re-chte en in rede zal worden verzekerd, welke moet bestaan naar den wensch zelf van ons grondwcttelijk verdrag. » * * * De klank van deze woorden is niet 011-welwillend en de goede bedoelingen van den steller zijn niet twijfelachtig.De ver-wooTding is echter mijn inziens, te veel diplomatisch om ten voile het goede uit-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods