Het Vlaamsche nieuws

2655 0
08 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 08 January. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 22 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1v5bc3vg1c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

[zaterdag 8 Januari 1916. Twe de Jaarg Nr 8 Prijs: 5 Ceatiemeo door geheel Beîgië Het Vlaamsche Nieuws Het befet increlicht en me est versorr id I ieuwsbîad van Belerië. » Verschiint *7 maal Der week AANKONDIGINGEN : "" i Per week 0.35 Per 3 maanden 3.75 Per maand 1.25 Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD .• Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN : RQODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1990 ABONNEMENTSPRIJZEN : Tweede bladz., per regel 2.50 Vierde bladz., per regel.. 0.50 Derde bladz., id. I.— Doodsberioht 3-—■ Voor aile annoncen, wende rnen zich : ROODESTRAAT, 44. DE OORLOG Î| De Toe«taftd Vele bladen hadden reeds het bericht I in de wereld gezonden dat Czernowitz, I de hoofdstad der Bukowina, tengevolge I van de aanvallen der Russen, die de be-I heerschende hoogten van de stad zouden I bezet hebben, door de burgerlijke bevol-I king was ontruimd geworden. Onze le-I zers hebben in ons nummer van gisterer I reeds gezien dat het oorlogsperskwartiei I die geruchten logenstraft, erbijvoegenc I dat het straatleven in Czernowitz vol-I strekt normaal is en de Russen geen stap I dichter bij de stad zijn geraakt. In 't vooruitzicht van toekomstige ope-I raties die uit het Oosten komen, maker I de centralen thans hait op den Balkan, I waar ze hun dœl als bereikt beschou-I wen, d. i. het tôt stand brengen van d< I verbinding Berlijn-Konstantinopel. Dal I daarmee het krijgsbedrijf op den Balkar I afgeloopen is, gelooft wel niemand' — I dit bewijst o. a. de opmarch van Bulga-I ren en Oostenrijkers tegen Durazzo, ir I Albanie. Van ondernemingen teger I Egypte is, sedert een reeds gedempter ■ opstand der Senoesi, verder niets verno' ■ men,al lijdt het geen twijfel dat debedrei-I ging van het Suez-kanaal niet zonder in-I vloed is gebleven op het scheepsverkeei I langs dien weg. Het duikbootengevaai I in de Middellandsche Zee onderschai ■ thans niemand meer, na de « Ancona » I de « Persia », enz. ; het is om bel ■ de redenen te verwachten dat de I ontzaggelijke omweg langs de Kaaj I steeds meer zal verkozen worden bovei ■ de goedkoope maar gevaarvolle reii ■ langs Suez. Dit tast ongetwijfeld der ■ handel van Engeland aan, zooals ooli ■ van de dienstplicht te verwachten is. As- ■ quitb heeft de wet aan het Lagerhuis ■ voorgelegd, met de noodige ophelderin ■ gen, waarover onze lezers een tamelijt ■ uitgebreid relaas hebben gevonden. W< I meenen dat de parlementaire oppositif I geringer zal zijn dan degene die van ck I arb«idersyereenigingen te verwachtei I valt, zoodat het bij het aftreden van mi ■ minister John Simon zal blijven. Indiei ■ d* beroering door deze voor Engelane ■ radikale hervornnng zich bepaait bi ■ eenig« onvriendelijkheden tegenover dei ■ minister van munitie, Lloyd George, dai ■ mag zich het kabinet van Asquith geluk ■kig achten, maar dan is tevens de moge ■ lijkheid niet uitgesloten van een verder< ■ uitbreiding van den dienstplicht, tôt d< Bgehuwde mannen. ■ Men onthoude daarbij dat de nieuwe ■wet niet toepasselijk is op Ierland — di ■om moeilijkheden te vermijden. De Ierei ■voelen zich door de Engelsche regeering ■verongelijkt, onrechtvaardig behandeld ■en k geven er den brui van loyaal t< ■?ijn aooals de goedzakkige Vlamingen | Ziet de politieken toestand er in En-■{•land weinig geruststellend uit, in Gri* ■kenland is hij nog minder rooskleurig lei* pr»t«stn®ta van dit land aan de En Htente betreffende de gevangneming var Hrîe konsuls te Saloniki, is nog steeds on-Hjeantwoord gebleven. Men neemt alge Bneen aan dat de Grieksche minister-Riresident toegevend en gematigd gezinc lis ,zoodat hij zijn land buiten het konfliki ■zal weten te houden. Zijn positie tegen-Hiver een gebeurlijken inval der Bulgarei ■en Turken is niet duidelijk uitgemaakt fcp daaromtrent loopen de meeninger Hier Entente en der Centralen heelemaa ■jiiteen, dat spreekt van zelf. Ze betwis-■|en elkander met treffende liefde het al- ■ eenbezit van Griekenland's vriend ■fcchap dat met iedereen op goeden voe: ■■il blijven. I P. S. — Op het laatste oogenblik ver-Bemen wij dat de dienstplichtwet in hel H-agerhuis -tverd aangenomen, en dat drie Beden van het ministerie afgetreden zijn, HMen zie daarover onderstaande tele-Hjrammen.)R)e dienstplicht in het Engelsch Lagerhuis gestemd De arbeiderskonferentie I Londen, 6 Januari. — De arbeiders-Honferentie ter bespreking van de regee-Bngsvoorstellen tôt invoering van dienst-» flicht, is vandaag te Londen bijeenge omen. Aile vakvereenigingen warer ertegenwoordigd, behalve de mijnwer- Hodge, de leider der arbeiderspartij, c«ft een resolutie ingeleid, waarin uiting 'ordt gegeven aan den tegenzin dei [wklieden tegen conscriptie en voldoe-|ng wordt betuigd «ver de schitterendc H' k«m»ten van het vrijwilligersstelsel. waarin tevens den arbeidersafge-Jardigden naar het Lagerhuis het rechl I wordt toegekend om te stemm-en, zooal zij dat gewenscht achten. Hodge zeide ter toelichting : Indie het ontwerp niet wordt aangenomen z; er volstrekte dwang komen en dat zo een kwade dag voor de arbeiders zijn. De spreker werd herhaaldelijk in d rede gevallen. Verzet tegen het wetsontwerp Londen, 6 Januari. — De redevoerin gen, door de leiders der arbeiders in d vanmiddag voortgezette konferentie gc houden, waren voor 't meerendeel geina rigd van toon. Zij worden herhaaldelij! onderbroken door uitroepen van onvei zoenlijk-en. De interrupties bereikte: haar hoogtepunt toen minister Hendet son sprak en zeide zich niet tege,n hé ontwerp te zullen verzetten. Seyton betoogde dat de oorlog gewor nen moest worden, op een wijze clat e geen gevaar voor herhaling was. Daai om was hij bereid elke regeering, di zich dat tçn doel stelde, te steunen. Met 1.715.000 tegen 934.000 stemme is ten slotte een motie van den vakbon van spoorwegpersoneel aangenomer waarin de konfere,ntie wordt aange spoord om zich tegen het ontwerp t verzetten. Deze beslissing is gevallen ondanlï een daaraan voorafgaande verklarin van Henderson, Roberts en Brace dat z zouden aftreden, tenzij hun de vrij hand werd gelaten. De arbeidersafgevaardigden naar he Lagerhuis overwegeu thans den to< stand. In het I agerhuis Londen, 6 Januari. — In het Lagei huis is het débat over de dienstplich wet voortgezet. Het huis was stampvo De- belangstelling, nog geprikkeld doc het verh-mdelde ter arbeiderskônferei tie, bleef voortdurend gaande. Iiet ontwerp is in eerste lezing m< 403 tegen Ï05 stenimen aangenomen. De uitslag der stemming werd m< luid gejuich begroet, want de mindei heid, voor 't grootste deel bestaande u ' Iersche nationalisten, was kleiner da men had verwacht. Het oordeel van Kitchener In het Hoogerhuis heeft Lord Kitch ner, de Engelsche minister van oorlog gezegd, dat tôt enkele maanden gelede de vrijwiDigers in voldoende aantal o; kwamen om het Engelsche leger c sterkte te houden. Laatstelijk was d; echter niet meer het geval. Nu is h' noodig, zei hij, de belofte van Asquil na te komen, ten einde het vrijwilliger stelsel te handhaven voor den dienst ve getrouwde mannen. Hij zelf had gehooj den corlog door te komen zonder : eenig opzicht van dat stelsel af te wijkei En eigenlijk vindt hij den dwang, die r voor de achtergeblevén ongetrouwc mannen wordt voorgesteld, geen afwi ; king van het beginsel. Hevige gevechten nabij de Boemeensche Grens Petrograd, 6 Januari. — Volgens b richten, te Kiëf ontvangen, nemen de g vechten aan het naburige front bij c Roemeensche grens aan hevigheid toe e verkrijgen zij een uiterst verwoed karal ter. Het gedreun der kanonnen doet zk vernemen tôt op 50 werst in den on trek. De strijd is vooral hevig aan het froi Tarnopol—Trembowla. De Russen hel ben ontzaglijke moeilijkheden te ove winnen. Soms treffen zij 24-voudi^ prikkeldraadversperringen aan, waa door electrische stroomen loopen. Er zi daartoe bijzondere installaties door d< vijand gebouwd. De handige Russiscl soldaten weten er echter wel weg me-Zij werpen stevige touwen met loopern knoopen in de richting van de draadve sperringen en slagen er in de hinderni sen de een na de ander omver te trekkei De torpedeering van de Persi D« « Times » laat zich uit Washing ton se i nen dat de Amerikaansche rege< ring wenscht de « Persia»-zaak op vreei zame wijze bij te leggen, zooals d geschied is voor de « Arabie » en c « Hesperian »-gevallen. De « Nouvelliste » van Lyon verneen , uit Kaïro dat de « Persia » eene waard< . voile postzending voor Egypte aa boord had. 30.000 postzakken zijn b den ondergang der « Persia » verlore gegaan. (Zie vervolg « Oorl«gstelegrammen op de 2e bladzijde.) Jacob Kesteîoot * 1778=1852 DE VADER DER GENTSCHE HGOGESCHOOL s Het in uitzicht stellen, als een ge-n volg van den Wereldoorlog, van dt il Vervlaamsching der Hoogeschool U u Gent, voert voor onzen geest terug hel beeld van den man, dien wij met rechl e hierboven den Vader er van noemen. Toen, thans zeventig jaar geleden, tt Gent in he;t Casino luisterrijk het halve eeuwfeest werd gevierd van Kesteloot'i . optreden voor de zaak van 's Volk; e Ontvoogding, sprak in een heildronl-. Jan Frans Willems, de Vader van de . Vlaamsche Beweging,de volgende béùg £ lijke woorden uit : « Bij eene gelegenheid als deze mo-2 gen wij met vergeten dat de man, wiet: •_ dit feest gewijd is, een allervexirnaams' t deel heeft gehad aan het oprichten de: Gentsche Hoogeschex>l. Daarvan ge . tuigt zijne briefwisseling met Falck er r andere hooge Staatsambtenaren. Ja .. men mag het zeggen, hij was een dier e genen door wien de boom der weten schap in deze stad werd geplant ! » u En, deze toespraak beantwoordend zeide de Jubilaris : « Ailes wat de Gentsche Hoogeschoo betreft ligt mij elicht aan het hart : il e haar woreien heb ik een voornaam dee genomen ; in haar zie ik mijne tweede s familie. « cr De Gentsche Hoogeschexil kwam il ■j de tweede helft van 1816 tôt stand Kesteîoot werd tôt Hoogleeraar in di Geneeskunde benoemd. In 1826 wijddi hij plechtig, als Rector magnificus, di nieuwe aula met een Nederlandsche red, in. De politieke gebeurtenissen in 183( brachten de Hoogeschool een jioodlotti gen slag toe. Eerst in 1835 werd zi hersteld. De nieuwe machthebbers ech ~ ter, die reeds Willems hadden getroffen troffen 00k den vertrouwden vriend vas " Minister Falck. Zonder het praedicaa "" eervol werd Kesteîoot uit zijn hooglee l" raarsambt Qntslagen. Toch bleef hij trots deze vernedering, de Hoogeschoo ;t een warm hart toedragen : het bleef voo haar kloppen met de liefde van den va der tôt het kind. Rijk en welbesteed was Kestelex>t'. Lt levensloop. n Jacob Lodewijk Kesteîoot werd il 1778 te Nieuwpoort uit eenvoudige, eer zame burgers geboren. Zijn vader wa scheepspatroon, zijn moeder hield eei e" lakenwinkel. Reeds vroeg leerde hi r-1 Martinets Kleine Catechismus de -n Natuur, een toonaangevend werkje ui 3" dien tijd, kênnen. Ook tôt zijn vorming 'P evenals tôt die der achttianeie-eeuwsch< lt: Nederlanders, heeft het veel bijgedra ;t-gen. Op vijftien-jarigen leeftijd verblijf h Kesteîoot te Gent, waar hij aan d< Latijnsche School der Augustijner mon 11 nikkcn de leergangon volgt. Daarna i. 31 j hij te Nieuwpœrt drie jaar als apothe 11 ■ kersleerling werkzaam. 1- In 1798 week Kesteîoot naar Hollane uit, om te ontsnappen aan de Fransch-'5 Conscriptie. Te Leiden helpt eei J" j Roomsch Katholiek begunstiger hen j naar de Hoogeschool voort, waar hi ' reeds in 1800 tôt doctor in de medicij ; nen promoveert en ook de taal- en let terkundige collèges van Siegenbeel ! volgde. =" Kestelexit vestigde zich achtereenvol gens in de omgeving van Den Haas 'e en te Rotterdam. IJverig trad hij al n voorstander van Jenner's geruchtmaken de koepokinenting op. Op voordrach van Nederland's toenmaligen grootstei | Dichter, Willem Bilderdijk, wiens lijf t arts hij geworden was, werd Kesteloo lt: door Koning Lodewijk Napoléon aai 3", Zij ner Majesteits particulier kabinet ge r" hecht : de behartiging der Openbar-■e. Weldadigheid en speciaal der belangei r" van behoeftige Roomsch-Katholiekei n i was hem toevertrouwd. Mede op Keste :n ■ loot's advies, stelde de Koning in 180! ^ ; het Koninklijk Nederlandsch Instituu H voor Kunst en Wetenschap in. | Tijdens een studieverblijf te Parij ; j was Kesteîoot de vereerde gast val i j Mme Récamier en Lacépède. Met be ' j roemde tijdgenooten als Chateaubriand j Delille en Legouvé knoopte hij betrek " kingen aan. r- ! Met den diepzinnigen denker Kin ; ker en anderen gaf Kesteîoot van 180' ï-1 tôt 1811 een tijdschrift voor nationali i^en internationale staathuishoudkund* le. en literatuur uit. Hierdoor kwam hij ii aanraking met vooraanstaande staatslie 't den als Van Hall en Falck en behoord* s- hij tôt den kring van onafhankelijke ei n diepe geesten die in Noord-Nederland 'j bij het tanen der Fransche He.erschappij n steeds sterker den Nederlandschen in s vloed deden gelden. Uit dezen tijd dag » j teekent ook Kesteloot's door Van de 1 Palm en Bilderdijk geprezen Lof vai ilBoerhaave (1811), een studie die door 1 » den tijdgenoot als een klassiek stuk pro-za geroemd werd. Met de opricliting van het Koninkrijk der Nederlanden brak een tijd aan, waarin Kesteîoot, na een twintigjarige afwezigheid, zijn geliefd Vlaanderen rechtstreeks zou kunnen die,nen met zijn gre>oten in vloed en kennis. Het aan-zienlijke door hem genomen aandeel in : de oprichti,ng der Hoogeschool te Gent ; werd in den aanhef reeds venneld. Doch ook buiten de Universiteit deed Kesteloe>t's invloed zich gelden. Van : hem ging de stoot uit tôt de vernieu-wing van de aloude Gentsche Rederij-; kerskamer De Fonteinisten. Het Ko-; ninklijke Genootschap Regat Prudentia ■ Vires, een brandpunt van Nederland-, sche actie te Gent, waardoor de verne-. derlandsching der hoogere burgerij werd nagestreeft, werd door hem opgericht. . Hij zelf trad er, naast mannen als Schrant en de beroemde Thorbecke (die : bij hem inwoonde), als redenaar op en las er o.a. zijn Hulde aan Gerardus van . Suietcn (1826), een waardigen tegen-1 hanger van het opstel over Boerhaave. Ook tôt Nieuwpoort, dat zijn harl - had — hoe roerend verklaart dit de - dichter Van Duyse : e< Nieuwpoort, zij-.ne geboorteplaats, die natuurlijke ver- , tegenwcwrdigster zijns vaderlands, ver-zinnelijkte voor hem bestendig 't beeld 1 zijner Moeder » — ook tôt Nieuwpoori 1 strekte zich Kesteloot's werkzame be-1 langstelling uit. Mede door zijn toedoer ; kwamen de Nieuwpoortsche Sluizen toi stand, waardoor de gezondheidsvejor 1 waarde,n van deze plaats werden verze . .kerd. Tevens stichtte hij er een afdee-: ling van de merkwaardige, nu ook noj ; in Nederland bestaande Maatschappi ; tôt Nut van het Algemeen, waarvan de ? bedoeling was 'bevordering van de ) volksontwikkeling. zoowel door het ver . spreiden van goedkex>pe en nuttige lec j tuur, als door Verbetering van het on-. derwijs en uitbreiding hiervan tôt he. ( heele volk. 1 1 De Omwenteling van 1830 brak uit et t î brak ook de Nederlandsche actie, he - levensideaal van Kesteîoot. Voortaai , trekt hij zich biunen de grenzen vai 1 zijn praktijk als geneesheer terug. D< r nieuwe staat van zaken zag hij, zegi - S Van Duyse, met zwijgenden tegenzin j het beeld der toekomst stond wel eem s zwart voor zijn oogen. Treffend kg' ' SneLLaert in 1853, in de volgende zin 1 sneden, den eiiepen grond bloot var - Kestelgot's nationalen weemoed : « Kes ; teloot behoorde tôt hen die erkennen 1 dat Opstand afwijkt van de vvettig# lijr j indien hij, het Volk bezielend in naan: r der Vrijheid, dit volk het eerste erfdee t der Vrijheid ontrooft : het recht onder , wczen te worden en zich zelf te bestu ; ren in zij,n eigen taal. Hij bleef aan zijr - vroegere daden getrouw ; doch zôô vol t ledig scheen hem de nederlaag zijnei ; -aak toe, dat zijn land hem nog slecht: - voorkwam in de gedaante van een ster-3 > vende, een opvatting waarin hij tel -1 zeerste afweek van zijn vriend Willems | Beiden legden zich bij de feiten neer I ] beiden zagen slcchts heil voor Vlaande : ren in het handhaven zijner taalrech- II ten ; doch hun meeningen liepen uiteer l 'over de mogelijkheid voor het Vlaamsch j om de plaats te heroveren waarop het ir - | België als de taal der meerderheid rech' -1 had. Willems vleide zich met de hoop : geleidelijk de grieven te zien verdwij i nen, waarop de Vlamingen hun afge . " vaardigd-en sedert 1840 met aandranj r wezen ; Kesteîoot was overtuigd, dat he 3 j noodzakelijk tôt den tegenwoordiger . gang van zaken behoort, ons te weige t ren wat wij eischen als een recht. Beide i opvattingen tellen vertegenwoordiger; . onder het thans levende geslacht. Aar t de wijsheid onzer Staatslieden hoort he ! toe, het vraagstuk op te lossen. » Zoo brak dus in de jaren dertig de : openbare loopbaan van Kesteîoot plotse 1 ling en vre>egtijdig af. Hoe menigwer 1 zullen over zijn edel leed wijding heb - ' ben gebracht de verhevene woorden — i laten ook wij, strijdenden, ze overwegei t. en er naar handelen ! — door hem in de: j mond van den stervenden Be>erhaave ge 3 legd : 1 j « Ik gevoel het, mij* waarden, il • heb aan mijne bestemming op aarde > voldaan ; wat ik tôt welzijn mijner me - demenschen heb kunnen doen, élit all« | stelt zich thans levendig voor mijner - geest ; mijn hart de>et mij geene verwij 1 ten. Hoe zoet is mij deze overtuiging ; hoe ver verheven boven de ijdele goed ; keuring der menschen ! Gij, mijne leer 1 lingen, maakt u zelven de achting er - ; den dank van uwe natuurgenooter ; ' waardig : dexw ze u waardig te maken 1 zult gij ze best ontberen kunnen, wan , neer gij die niet vindt waar gij ze ver , wacht had. Gçwcnt u zelven, u boyel - den dank der wereld te verheffem ; wan - plicht zal dikwijls van u vorderen, di : gij u niet stoort aan het gev»ele» d« z ' menigte, volg«ns wellre echter de gun sten worden uitgedeeld ; leert dus u zelven al tijd streng te beoordeelen; en dat tôt dit einde uw geweten steeds over u de wacht houde; schept u een inwendig bestaan, onafhankelijk van te>ejuichin-gen en berispingen der menschen. Trekt u de ondankbaarheid niet te sterk aan, ook zij heeft een onbekend zoet; want het diepe gevoel dat geen ondank in staat is, om de zachte aandoeningen der menschlievendheid in ons hart te ver-elelgen, is buiten bedenking hooger ge-noegen dan de ondervinding der erken-telijkheid... Wanneer plicht roept, dan weet een braaf Geneesheer, den haat, het gevaar, de besmetting, ja zelfs den dex)d te tarten. Men beklaagt hem mo-gelijk? Dan, als edelmoedig man, vindt hij in de vervulling zijner plichten en de opofferingen er aan verknocht, zijn groots'.e en eenigste genoegen. De on-geve>elige verdient hier medelijden; de ware Arts is er ver boven verheven. Met een woord, leeft zoo, dat, wanneer voor u de tijd komt om den toi aan de natuur te betalen, en gij terugziet op de afgelegde loopbaan, gij dan nergens iets ontmoet 't welk uwe rust stoort ; uwe laatste woorden zullen dan dankzeggin-, gen zijn kunnen aan den Opperheer van leven en dood, en treffende uitdrukkin-gen eener deugdzame gerustheid. » Jacob Kesteîoot ontsliep te Gent in het jaar 1852. Wij, zijn naneven, bewa-. ren zijn Naam, dankbaar, in ons hart. Dr. A. JACOB. Voor Dichter René de Clercq : Onze inschrijving is een hulde aar . den grooten dichter en aan den koener . Vlaamschen strijder, in afwachting da1 . aan hoogçrhand zijn edel en oprecht va-: derlandsch streven erkend worde. (Geb. fr. 2.60; ingenaaid, l.ëO.) 1 TwEiiUE LijST Exeuipi L gel», 1 Dr G. Schamelhout, Van Strae- : lenstraat, •£& 1 : Karei Angermille, handelaar... i ; Dr. Vernaert, gen#esne«r, Ant- i werp«n j : R. Van Genecnteji, student.... 1 D. de iVleuiemeester, KipOorp-1 ; vest, U4 ] ■ Rene Victor, Juange Yperman- straat, éO ] 1 -P- Van Ostayen, Conscienc»- 1 straat, 63 ] I G. Van Tichelen, Stefanie- • j straat, 26 ] • P. Verbruggen, Jode.nstr., 43... 1 1 Herman Vos, Sint-Vincentius- ■* straat, 31 l O. de ismedt, Begijnenstr., 61. 1 i jan Leuaerts, St-l<aurcysstr.,34 ] ■ F. Van Schoor, Constitutie- i- straat, 1 ] • Am, Dermul, Coppenolstr., 8... 1 I A. De Bock, Van Daelstraat, 34, Borgerhout 1 • Jul. De. Kinder, Kloosterstr., 68 ] 1 Jef van Hoof, toondichter, Ant- . weipen l L F. Verreyken, 107, Brederode- : straat ] 1 E. Aerts, Leopoldlaan, 230, Brussel ] ■ A. J. Kwets, Stijfselrui ] : Karel M 1 H. Derks, Lombaardeve^t, 66-.. 1 D. Verschaeren ; Kr. A., onderwijzer ] Mart-en Vets, Hoogstr., 14 ] Léo De Smet, Everdystr., 26-•• ] Const. Mertens, Oude Koorn- markt, 69 ] Alfons Haverhals, Leeningstr., î 22, Borgerhout ] ■ Lod. Van Damme, Eendracht- E \ straat, 18, Merxem ] • P. Libot, Lozannastr., 6 ] - ; Mev. G. Dirix, Markgraven- 1 i straat, 11 I 1 F. Van Bergen, Werkstr., 27 -. ] -jjul. Van Elsacker, Familie- ; straat, 46 ] Fr. Bontenakel, Vaa der Key- ] lenstraat, 40 1 !M. Pinkhof, Wijngaardstr., 10, j Berchem H. Meenen, 't Vlaamsch Huis, j Brussel , |A. De Ceuster, Schaarbeek 1 • i Av. Peremans, Jette - G. Paternoster, Brussel 1 Jan De Herdt, Molenbeek 1 Aug. Peeters, Brussel , Em. De Coninck, Molenbeek... 1 • Oktaaf Putman, leeraar Athe- .neum, Dinant i Lode Lahou, onderwijzer, Bor- : gerhout < t Honoré Snijders, gemeente-be-r, »mbte, Verzoeningstraat,Borgerhout Iets voor ieàren dag De éénige Grief Er komt ons deze vraag toe : ee Moeten de Vlamingen zich laten las-teren? Of hebben zij het recht, of zelfs den plicht, tegen lasterlijke aantijgin-gen op te treden zonder zich om de ge-volgen te bekreunen? » Daarop zullen wij morgen antwoor-den.Er worelt ons tevens het volgende me-degedeeld : Een man van groot aanzien in de Ant-werpsche middens, en die een allereerste plaats bekleedt eloor zijn gezag, zijn kundigheden en zijn vaderlandsch streven en zorgen, zou het volgende hebben verklaard : ee Ik heb hoegenaamd niets tegen Het a Vlaamsche Nieuws ; nagenoeg al wat » er in staat, keur ik goed en zou ik >> desnoods zelf kunnen onderteekenen ; » ik heb er slechts deze éénige grief te-» gen : dat het bleef bestaan als al de » andere Antuuerpsche bladen verdwe-» nen. » De achting die wij hebben vex>r dezen hooggeplaatsten uitste.kenden burger noopt ons daar nog eens onmiddellijk op te antwoorden, hoewel wij het vroeger reeds deden. In ons nummer van Dinsdag 20 Juli 1915 schreven wij : ee Toen de dagbladen gezamenlijk be-1. » sloten niet meer te verschijnen werden » wij niet geraadpleegd, — en daarna » werd ons voortverschijnen tegen ons » uitgespeeld. » Waarom verdwenen de dagbladen? "Wij weten het niet, want niets werd in de bestaande toestanden veranderd. Volgens ons dagbladschrijvers ve.rtel-clen, was het een ware verschalking. Bladen die geen voldoende oplage meer hadden, zochten een uitkomen. Zij wenschten de ware aanleiding van hun verdvvijnen te verduiken en van zich de verantwoordelijkheid ai te schudden heel het personeel van redaktie, ze.tterij, drukkerij en verkex>pers zoo maar plots Droodeloos te stellen. Zij slaagden er in, onder wij weten niet welk voorwendsel in de vaderlands-liefde geput, een gezamenlijk optreden der dagbladen te verkrijgen. Toen de verschalkten tien dageri later inzagen hoe ze werden beetgenomen, liepen ze naar de Duitsche censuur om op-nieuw het licht te mogen zien. Maar intusschen hadden zij de ee Duitsche Mededeelingen » — vrejeger steed# door al de Antwerpsche bladen bereid-willig en zonder verzet opgenomen, — zoodanig tegen Het Vlaamsche Nieuws uitgespeeld, dat zij zich verstrikt hadden in hun eigen laster, en nu bij geen mogelijkheid konden inlasschen, wat ze, behendig misschien doch met weinig goede trouw, tegen ons hadden aange-wend.Toen, half-ambtelijk, hun ten stad-huize werd gevraagd waarom Hei Vlaamsche Nieuws niet geraadpleegd werd, luidde hun antwoord : ee Omdat Het Vlaamsche Nieuws een nieuw blad was en alleen de eiagbladen di« v66r den oorlog verschenen, voor hen in aanmerking kwamen. » De wedervraag lag voor de hand : ee En de Antwerpsche Tijdingenl » Daarop bleven zij het antwoord schul-dig.Denkt nu iemand dat het de plicht was vanwege Het Vlaamsche Nieuws deemoedig te gaan vragen : Of het asje-blief ook, hun ter wille, uit loutere kon-fraterniteit voor de goede konfraters, mocht ophouden te verschijnen? Wij weten althans dit : bestuurders van dagbladen betreurden zich te hebben laten verschalken. Als ge goedkeurt en aanneemt dat de Antwerpsche Tijdingen en de andere bladen onder de bezetting het licht za-, gen (dit zelfs op verzoek van Antwerpsche gemeentelijke overheden), dan vragen wij u, of er dan één goede reden kan uitgedacht worden die Het Vlaamsche Nieuws zou moeten aanzetten, zijn verschijnen te staken? Wie geeft ze ons op, de goede reden? Zoo niet, dan vervalt ook de éénige grief. LUC. J. Vaa den Nieuwenhui7.cn, ge-meente-beambte, Veldstraat, Borgerhout ï 1 J. Bussers, Leopoldstraat, 20, Borgerhout I N. B. — Er wordt ons gevraagd of ook leuzen of spreuken mogen ingezon-den worden? Ja, doch wij verkiezen namen en kunnen niet instaan voor het opnemen. In j aile tijden, maar bijzonder in dezen, kan dit ongewenscht worden en aanleiding geven tôt misbruik. [ (Wordt vervolgd.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods