Het Vlaamsche nieuws

1131 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 17 July. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 16 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/348gf0r10z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

fcaandag 17 Juli 1916» Twcede Jaarg. Nr 196 Priis 2 6 Centiemeo door geheei België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsbîad van België. - Verschijnt 7 maal^per week ^——■bm■—«—1' —~r—TTI i.rrr i «nr ir MiTimri r ir mi • iifîi■—11r• 11 ^^ipiiiir " "— |—rimrTMi—Biii i mibi ABONNEMENTSPRIJZEN : F*r fiuukud 1.75 P«r t mjuuid«a 2t.— P«r i naaadva S.— Par j»4tr 31.— AFGEVATRI)^dÊF°VAN DEN OPSTELRAAD: Dr Aug. BORMS, AJb. VAN DEN BRANDE. Met vaste sted&werkiug vas Dr A. JACOB RIIKRHî.EW. DOfiniPSTBÀ A T A NTWF.fc PPN. Tel IQfifl e uU AANKONDIGINGEN : T«?eôdo biliulï., p«r ragel... Ï.S6 YiertLo bl&dî., par regel... 0.50 D«rcU bl*di.; id. 1.— Dood*b«ncht 5.— Voar ill* winorLCôn, wende iaen iich ROODESTRAAT, 44 CT^vf^?^hYif^lnW'1T;tM>r7l«rTrignf^IHfciITW11 Ml II. nnml'iHH ■dMHTiTHl'i I[— ITÏÏ1TFlTT——IBgTIOTWn— DE OORLOG Iurdnekkige gevechten aan de Somme en aan de Maas. U Rond het Iersche vraagstuk. — Duikboot- en Mijn-oorlog, — De Koopvaardij-duikbooten. Iionferentie van entente-ministers.pnden,. 15 Juli. — Het Persbureau ikt bekend dat de ministers van fi-biën van Engeland, Franktijb, Rus-I en Italië gisteren en hedeii een K sainensprekingem hebben gehou- ^■gnet de Engelsche en Fransche mi-Ijnikp\an muiiitie en ge.neraal Belajef, chef van den Russischen generalen staf. Zij fcespiaken de financieele regelingen ^Hnocdig zijn om ini militaire en an-r derf nehoeften van de verschillende re-Hin^n te voorzien in het gemeen-sBppelijk belang van al de verbonden *m<MendhedeB;. Me Kinnon Wood, de fi-nBieele sekretaris van de. schatkist, de iord-opperbevelhebber van Engeland en de gouverneur van de Engelsche Bank waren eveneens tcgenwoordig. Er is een overeenkomst nopens de fi-naiciëele belangen der vier mogendhe-deii gefroffen met het doel om ook voor il.: ri vervolge onder ling overleg te pk-;;c| bij het treffen van sehikkingen voor H aanvoer van benoodigdheden en de ■eling der financiën. Afzonderlijke ■ncieele regelingen zijn getroffen tus-Hn Frankrijk en Italië. ■kiandag zal de zaak worden ingeleid ■don Russischen minister van finan-ïu'npe vliegeraanval op Spezzia. 1"' Juii. — t>cii llsten dezer B' een vijandelijk vliegtuig, dat door H afwecrvunr genoodzaakt was zeer ■g te stijgen, boven Spezzia 5 bom-■n geworpen die geen schade hebben fengtricht, maar waardoor 5 menschen ■Iscdood en 20 gçwond. Het vliegtuig fcéft zich daama in de richting van ■ma verwijderd. len Italiaansche torpedojager lin den grond geboord ■ç»me, 15 Juli. — In het Zuiden der Afriatische Zee is de torpedojager « Im-^■oso » door een vijandelijke duikboot ^•rpcdterd en in den grond geboord. Pjtia de geheele bemanning is door ons gared . Df '• Impetuoso » was in 1918 van sta-pcl Ecloopen en mat 690 ton. Iertsch parlementslid gevangen genomen, . I/nden, 15 Juli. — Ginnell, nationa-ppch Iersch parlementslid, is te ■tsford in Cheshire in hechteni» ge-n"mui wegens overtreding van de rijks-'fdcdigingswet. Toen hij gepakt werd, H'oeg Ginnell onder een valschen naam ^■"uiing, om enkele Iersche gevange-die te Kmttsford zitten, te mogen 'ezèeken. liOiulen, 15 Juli. — Vandaags is Gin-W(het Iersche parlementslid), die te ■leu gevangen genomen werd, voor ■politierechter verschenen. Hij is op ^Bocht in vrijheid gesteld. n Uit Griekenland Bjitne, 15 Juli. — De koning is bij ■ wand in het Tatoipalejs licht ge-jl aan zijn been. ! fcuikboot- en mijnoorlog ^ — Ce Noorsche trei-K" >' en (( Einar » hebben hier ■planning aangebracht van den trei- ■ langley Castle » uit North Shields, . W~'"'r e«i vijandelijke duikboot was V" grond geboord. pnden, 15 Juli. — Het Britsche ss. ^rton n (2682 ton) is in den grond ■ brd. '"deu, 15 Juli. - Volgens een Lloyds- ! !' 's het ongewapende stoomschip > hgiia n in den gTond geboord. ; î « Antigua » mat 2876 ton en be- i f aan Harlaud en Co., te West ; felX)0l. j |"dkn, 15 juli. De stoomtreilers c naden » van Hartlepool en « Recor- \ v an :\orth Shields, zijn door duik- - vernietigd. De bema,nnin^en zijn — °t Londen, 15 Juli. — De bemanning van den Engelschen treiler « Bute y, die door een Duitsche duikboot in de Xoord-zee in den grond is geboord, is te Shields aangekomen. I>e mannen vertellen, dat de duikbootkommandant zich veront-schuldigde en hun aan boord van de duikboot thee en sigaretten gaf. De bemanning der duikboot haalde het voed-sel van den treiler en verslond het. De Deutschland. Washington, 15 Juli. — Het département van staat heeft de « Deutschland » formeel onder de koopvaardijschepen ge-rangschikt.Washington, 15 Juli. — Polk, rechts-geleerd raadsman bij het département van staat, heeft vêrklaard, dat de beslis-sing omtrent de « Deutschland » geen voorgaande schept. In het vervolg zullen aile gevallen op zichzelf worden beoor-deeld.lerland Eonden, 15 Juli. — Redmond heeft een tvveede verklaring als antwoord aan Lansdownc uitgevaardigd. Wat het ver-schil betreft aangaande de dmirzaamheid van de voorgestelde wijzigingen in de Ilome Rulewet, kan alleen uit het wets-ontweiiD zelf blijken, hoe het daarmee gesteld is. Daarom moet het wetso.nt-w-erp onverwijld ingediend worden. De « Daily News » verklaart, dat het ongelooflijk lijkt, dat een versehil van meening als dit voldoende zou kunnen zijn, om de hoop op vrede in lerland te vernietigeu. Hetzelfde blad meldt, dat het wetsont-werp, naar men lioopt, Donderdag zal ingediend worden. Aan de Noorsche kust Keulen, 15 Juli. — De « Kôlti. Ztg» verneemt uit Kristiania : Volgens « Ber-gens Annonce-Tidende », is Woensdag-middag een groot Engelscli stnaldeel bij Utsire dicht onder de kust voorbijgeva-ren, dat met het bloote oog duidelijk te zien was. Voor de kust drijft een mc-nigie hout van een lading. De Oogst in Duitschland Berlijn, 15 Juli. — De gelijkmatige warmte en het bestendige weer van de laatste veertien dagen hebben de voor-uitzichten van den oogst belangrijk verbe terd. Moest men te voren tengevolge van de vele regens de vrees koesteren, dat de oogst daardoor verlaat zou kunnen worden, thans kan deze bezorgdheid over het algemeen als terzijde gesteld beschouvvd worden. De berichten die uit aile deelen van Duitschland binnenko-men over den stand van het gezaaide, ge-ven reden om aan te nemen dat men op een tijdigen en overvloedigen oogst kan j rekenen. indien het weer goed blijft. De j roggeoogst zal in de eerste plaats veel ] grooter zijn dan een middelmatige. Het leger in Saloniki. Keulen, 15 Juli. — Volgens een me- 1 dedeeling in de « Kôln. Ztg. » bevindt t îich — naar het uit betrouwbare bron ïèmeld wordt — het leger van Sarrail s :loor ziekten, die onder de troepen heer- ' ichen eu haar erg teisteren, in zeer kri- 1 :iekeu toestand. Het leger van Sarrail is - îiet in staat eenige offensieve beweging v lit te voeren. Daarbij komt nog, dat er 2 *ebrek is aan voldoende doktoren en me- a licijnen om in den toestand verbetering e brengen. a —2 Midden-A merikal \ Berlijn, 15 Juli. — Uit Genève wordt g lan de «Voss. Ztg.» gemeld, dat uit San d [ose in Costa Rica aan de Parijsche uit- s ïave van de « New-York Herald » ge- a seind werd, dat een konflikt verwacht s ;erwacht wordt tusschen de Vereenigde a 5taten en Costa Rica. Het gerechtshof t( r&n Centraal-Amerika, dat te San José n ittitig^ houdt, protesteerde tegen de be- 11 rrachtigiug van het verdrag tusschen de v Jnie en Nicaragua, waarbij aan de Unie w fln ces sic voor het Nicaragua—kan aal zou z vordcn verleend. si Lees vervolg « Oôflogstelegtammen » ei 1 de 2de bladtijdt, g rtronte frPÏllnRtrpprH#* Letterkundige Prijskamp —- •• * i PHILIPS VAN MARNIX VAN ST-ALDEGONDE t 1538-1598 s e ,\i.arnix van tot-Aiaegonde, Durgemees-ter van Anrwerpen, Vlaamsch schrijver, dichter vau het Wilhelmus van Nassou-iven, grondlegger van het liedendaagsch Xederlandsch proza, is een beroemdheid van onze Vlaamsche letterkunde en,even als Anna Bijns, cen luiste.rrijke naam, die in de. eerste plaats Antwrepen toebe-hoort.Doch indien we Marnix vereeren is het geen overschattîng, geen zelfveree-ring vau den Vlaming voor een plaatse-lijke beroemdheid. Doorgaans worden onze groote sehrij-vers uit de vorige eeuwen te weinig of in het geheel niet gewaardeerd. De wereld heeft ze nog niet kunnen oiiitdekken, omdat wij zelve.n ze te weinig kennen en hoogschatten. Wij zijn een volk dat zijn eigen grootheid mis-kent.Voor Marnix is er echter een uitzon-dering, die wordt naar waarde geschat in den vreemde, doch dit heeft hij daar-aan te danken dat hij een staatsman en een historische figuur uit onze geschie-denis is geworden. Euister hoe de groote AmeTikaansche geschiedschrijver John Motley (1814-73) Filips Marnix van Sint-Aldegonde, on-zen beroemden landgenioot beoordeelt : « Sint-Aldegonde was een der uitste-kendste mannen zijner eeuw. Hij herin-nert aan de grootheid van de helden. der au de tijden. Hij was een dichter met eenc krachtige verbcelding begaafd ; een prozaschrijver, wiens stiji door uiet een zi]ner tijdgeiiooten overtroffen werd ; L een staatsman, op wiens bekwaamheid e en omzichtigheid Willem van Oranje ? zich in de belangrijkste en neteligste on- 1! derhandelingen immer verliet ; een spre- 8 ker, die als zoôdanig in verschillende po-litieke omstandigheden de opmerkzaam- ^ heid van Europa trok ; e.en krijgsman, 11 wieng dapperheid op meer dan een slag-veld, in meer dan een hevigen strijd uit- 8 blonk ; een in den godsdienstigen penne-strijd zoo bedreven godge.leerde, dat hij 1 aan eene vergadeting van bisschoppen, d in het hun bijzonder eigen vak, zegevie- 'J rend het hoofd bood. Kortom, hij was ^ een zoo door en door geleerd man, dat ^ hij niet alleen de klassieke en verschei- 1] den levende talen, sprak en schreef, maar 0 ook de p salmen David's uit het He- v breeuwsch, ten gebruike van het volk, in Vlaamsche verzen vertaalde. ; en dat ri hij op het einde vau zijn leven door de e Staten-Generaal der Bataafsche Repu-bliek gelast werd de gansche Schrift over « te zetten, een werk, dat de dood hem be- v lette te volvoeren. » z MARNIX EN ANNA BIJNS Een vergelijking tusschen beide d schrijvers dringt zich op. Beiden waren d tijdgenooten, hcewel Anna Bijns reeds si 45 jaar was, toem Marnix geboren werd n en haar eerste btuidel tien jaar v66r de-zes geboorte verschenen was. b Beiden te Antwerpen thuis lux)rend, ii beiden even talentvol de Vlaamsche taal ei hanteertnd ; beiden even hartstochtelijk st nu n hun overtuiging en daardoor verval- 1 end in gemeenheden en platheden, die 1 îun pen geen, eer aandoen. Jonckbloet vergeiijkt ze ook bij el- i :aar, en laat uitschijnen hoe voor de i sederlaudsche taal met Anna Bijns een ( ijdperk gesloten,met Marnix een nieuw 1 ijdperk geopend wordt. 1 't Is in de letterkuude de laatste heer- s chappelijke daad van Vlaanderen, van i let Vlaamsch ; nu eilaas ! zal de hege- 1 aonie naar Holland overgaan en het uit- 1 ;eweken Vlaanderen zal aan gene zijde i an den Moerdijk nog, met Vondel en s ooveel andereii; de.n grootsten luister t an de letteren schenken. c « Het valt niet te looehenen, dat men 1 ls vanzelf genoopt wordt tôt eene ver- r elijking vau Marnix met Anna Bijns. Ic-iden waren met hetzelfde vuur be- c ield, beiden beschikten over een buiten. I ewoon talent, beiden haddeu geest, bei- t en zwaaiden niet alleen den geesel van 1 pot en satyre, maar ook den moker der I rgumeutatie tegen kerkelijke tegen- s tanders. En toch is er onderscheid. Het llerminst daarin gelegen, dat de een d )t den hoogmoed, de ander tôt de oot- z loedigheid zou spreken, als beweerd is; iet daarin, dat deze « eene hemelsche n rouw, gene een ingelijftd plaaggeest » d as ; maar de tegenstelling openbaart e ;ch hierin, dat de begaafde vrouw wor- z :elt tôt instaudhouding eener levensbe- n •houwing, die de uitdrukking is van d ;n tijdperk der historié dat voorbijge-jan was, terwijl Marnix de krachtige voordvoerder is van de.n nieuwen tijd. (,c iVaarin hij haar bovendien verre achtei •• :ich laat, 't is in de fijnheid van zijn 0Q feest en de keurigheid zijner taal. De aal der Autwerpsche juffer is de, laatste ipflikkeriug van het Middenneder- •• andsch, even als al hare refereynen de • aatste sprankeu zijn vau mdideleeuw- ^ ' che pcëzie. Het proza van Marnix is eeds dat van Hooft, van Brandt, van /an der Palm en Opzoomer. Het Neder- ee andsche Proza, met de burgerij gebo-en, had met Ruysbroe.ck een grooten tap der ontwikkeliug gedaan ; maar Ci :erst in de pen vain Marnix krijgt het Z< lie kracht, die sierlijkheid en smijdig- de teid, die het tôt het geschikte voertuig be naakt der hedendaagsche gedachten. » vi' De Vlaming Marnix schonik aan Ne- en lerland het Wilhelmus van Nassouwen. ke )it lijdenslied uit bangen tijd werd la- I er de zegezang en de oveiwinnings- to: tymne van Holland, toen Holland met oo luyter en Tromp zegevierend streed te- ho en den Engelschen luipaard. Pr Vau Marnix zegt Kalff deze woorden, rei ie overwogen dienen te worden in de- st; en tijd : ve Met mannen die zôô spraken, moest tei îen oppassen. Onderdanen, zôô loyaal ter cch tevens zoo onverzettelijk, moest La en vorst liever pogen te winnen door Te achtheid dan door geweld te overwin- ter en. Koning Pilips geloofde het niet, bu och zou het ervaren. P.t vunc erudimini, reges! ge 11. 2 C IDAGELIJKSCH NIEUWSi HET VERBOND DER NATIONA-JTEITEN. — De Poolsche politieke rganisaties in Zwitserland, het Pool-che Persbureau in Bern, het Persagent-cliap in Lausanne, de vereeniging Pole,n n de oorlog, eveneens in Lausanne, en e Vereeniging voor de verspreiding van ncyclopaedische mededeelingen om- , rent Polen, die te Freiburg gevestigd ( ,, hebben een gelijkluidende verklaring i ■ezonden aan den voorzitter van 't Ver- j ond der Nationaliteiten, « den Belg 'aul Otlet ». Dit geschiedde in verband * iet het Congrres, door dit verbond ge- 1 ouden. Deze Verklaring behelst de vol-ende passage : f Wij zijn ons bewust van den ernst der \ jden en erkennen de noodzakelijkheid, \ at de pogingen van allen zich tôt één ehooren te concentreeren. Daarom ge- 1 >oven wij praktisch tôt het gemeen- i :happelijk doel samen te werken door t i naam onzer landgenooten, die achter c nze organisaties staan het volgende te \ erklareu. i 1) Wij erkennen het onafwijsbare ;eht van aile volken, zelf over hun i gen lot te beslissen. 1 2) Op grond van het beginsel streven 1 ij niet e,n mogen wij er niet naar stre- i en het een of andere volk tegen zijn Ê n bij het toekomstige Polen in te lij-en. 7 3) Wij stellen ons op het standpunt, at in lan den met gemengde bevolking ^ e rechten der nationale minderhedeoi I reng in acht dienen te worden geno- ^ ien. , 0 4) Wij erkennen dat ook met-Poolsche v argers van Polen de burgerlijke rechten s i vollen omvang behooren te bezitten I i dat natuurlijk Polen die in andere aten wonen gelijke rechten inoeten ge- ® ieten. 5) Wij zijn overtuigde s tri j der s voor 1IÎ :-t beginsel van gewetensvrijheid, dat J ij ten opzichte van aile geloofsbelijde- ' ssen tôt uitdrukking wenschen te laten >men. ° 6) Wij achten het gewenscht uitdruk- v ;lijk te verklaren dat de Joden in Polen ? 'enals in aile andere landen volkomen ■lijke rechten moeten bezitten. d HET MEER VAN CONSTANZ v REIGT OVER TE LOOPEN. — Men int uit Frauenfeld, dat liet benedenge- b «lté van het meer van Constanz dreigt r ûten zijne oevers te treden en het om- ° îgende land te zullen overstroomen. ^ en gedeelte van het dorp Gottlieben :iat reeds onder water. ^ IET DRINKWATER OP DE KUST. k Men weet dat de Intercommunale n ater-Maatsehappij van de Brusselsche i< ngeving, welke belast is om drinkwater g n de gemeenten van Groot-Brussel en z n zekere steden en gemeenten vaji het çc-r gelegen België te leveren, hare v :-rkgebied uitgebreid en de conces-; verkregen heeft om water aan de " oote gemeenten van Vlaanderen en de " ist te leveren. Q De kanalisatie-werkeu, welke v6or den ^ rlog begonnen werden,hebben natuur- §" k wegens de gebeurtenissen een tijd . n stilstand gehad. Evenwel hebben de ■'* stuurders der maatschappij en de in- ^ nieurs der technische diensten niet ge-Imd om de werkplaatsen zîoo spoedig ïgelijk weer open te stellen.. In weer- "" 1 van de tegenwoordigde moeilijkhe-n worden de werken met den grootsten 'er voortgezet en men kan reeds het st genblik voorzien, dat de kust ook door t werkvolk zal bereikt worden. 'r Als de werkzaamheden zullen voltooid zc n, zal de Intercommunale maatschap- sC î de wateren, welke zij in de Ardenneu , ving, tôt Oostende,B1 ankenberghe ge-d hebben, terwijl Brugge, Gent, Deu-rmonde, St-Nikolaas, Aalst, enz., met-i ervan zullen voorzien worden. DE OVERSTROOMINGEN IN DE g< 3TE-D'OR. — Op de stormen van ee >ndag, welke groote schade in verschei- k< ne plaatsen bij Dijon aangericht heb-n, volgden hevige stortregens. De ri-îren zijn buiten hunne oevers getreden la: overstroomen de velden, weiden en ak- ba rs. ge n verscheidene gemeenten van het Kan- ke i Nuits-Saint-Georges, is de fourrage-gst zeer beschadigd, daar het water de is. oimijten onder water gezet heeft. Uit ee écy wordt een sterk wassen van de Se- de n bericht. De weilanden uit de vallei lan deels onder water en men heeft het H s, dat er graasde, naar de stallen moe- la i terugbrengen. De Brenne is ook bui-î hare oevers getreden. De vallei van de urnes (Yonne) is totaal overstroomd. eei Montbard' staan de slraten onder wa- sel . Te Jancigny moesten verscheidene izen ontruimd worden. do Men meldt tevens dat de Saône, sterk wc ivassen is. Te Auxonne stijgt het water we entimeter per uur. BflKtZjSMWEtgaffittMMMK—flWM—W—3——MM—B—■ lets voor iedereo dag Trappen van vergelijking in de vaderlandsliefde 't Is nu wezenlijk een tijd voor wijs-jeeren en psychologen. Hoe komt het, bijv., nu in dezen tijd .lat ailes stil ligt, dat de schouwburgen :n kinema's opgepropt zijn en dat er nisschien nooit zooveel tooi en opsmuk n de vrouwenkleedij is geweest? Een ander ingewikkeld \ raagstuk is : vat de menschen verstaan door vader-andsliefde.Er zijn veel sporten op de vaderland-che iadder ; veel afdeelingen en onder-•erdeelingen in het Belgisch patriotism ran den huidigen dag. De overtreffende trap van de vader-andsliefde kunt ge in 't bezette land liet ontmoeten, om de, eenvoudige aprio-istische reden dat de he;usche vaderlan-lers, de echte en techte, zooals de Ant-v'erpenaar zegt, in 't buitenJand zitten : n Engeland, in Frankrijk, in Holland. Al wat binnenslands is, heeft voor de litgewekenen reeds een verdacht tintje. )e buitenlanders moeten we nog indee-:-n : de besten onder de besten, de primi nter pares, zijn de schelders en bedrei-;ers.Spreken we nu van die in 't land ijn. Moeten we de groote vaderlanders luitenslands gelooven, dan is Louis franck de. slechtste onder ons allen : die , eeft doodeenvoudig Antwerpen — hot ninueembare Antwerpen, de sterk6te esting van de wereld — aan de Duit-;hers overgeleverd ! Schilden om Tar-eil te versmachten î Hoe eerst het Belgisch leger zich uit e voeten maakte, ondanks de hulp van îngeland en de. aanwezigheid van mi-ister Churchill, en hoe dan de burger-jke bevolking die rampzalig achtër-leef, tôt het laatste oogenblik bedrogen oor de pers, zich tegen het leger van eneraal von Beseler en zijn mortieren an 30 cm. had moeteni verdedigen, zal ns la ter zeker uitgelegd worden. Voor e.t oogenblik weten wij alleen dat Ant-•erpen verraad heeft gepleegd, onwaar-ig is va.n het dappere Brussel en zeker an Luik dat het eerelegioen verdiende. De eerste-rangs-vaderlanders in het ezette land zijn de franskiljons, de ijvc-ge franskiljons die zeggen : Après la uerre il n'y aura plus de flamand (lia en oorlog is 't Vlaamsch dood). Gij zult geen mensch vinden die lien eschuldigen zal anti-Belgisch te wezen. Geen mensch verdenkt Havere, een omiteit van juristen en ambtenaren sa-ien te stellen om die te rechten, doch der weet te vertellen dat de Vlaamsch-ezinden het deerlijk te verantwoorden illen hebben. Havere ! Havere ! wat denken ze toch au u ? Louis XI ne vit dans le commencement de son règne que le commence-<.ent de sa vengeance, zegt Montes-ilieu. (Lodewijk de Elfde aanzag het rginnen van zijn regeering voor het be-:unen zijner wraak.) De vaderlandsliefde vau de franskil-►ns doet ons reeds gevoelen wat zij de lamingen in hun schoon gemoed voor-;reiden.Als ge. ze tegenkomt, staren ze op u et een koppel oogen en met een gelaat it ge voor de eerste maal Baudelaire lat begrijpen, waar hij gewaagt van de upidité menaçante der franskiljons. Deze groote Fransche dichter heeft et vitriool over de Belgen, en in bij-mderheid over de franskiljons, ge-hreven.Hij teekeut ze eerst met deze woor-:n : On ne sait pas le français, personne le sait. mais tout le monde affecte de ; pas savoir le flamand. (In de franskil-nsche Belgische middens kent men «n Fransch, niemand kent het, doch îideder doet of hij geen Vlaamsch :nde !) Typisch, nie.t waar? Verder zegt de Fransehman Baude-re : On n'a jamais connu de race si roque que ces Belges I (Ge kunt u en potsierlijker slag van volk inden-n dan die Belgen !) « Zij haten al wat schoon en geestig Zij haten de dichtkunst. Zij hebben a algemeenen haat voor de letterkun-. » Haine de la beauté, haine de l'esprit. line de la poésie. Haine générale de littérature. 't Zou moeilijk wezen meer waarhe-n op te hoopen. Nu, Baudelaire was i groot meester en een groot mera-îenkeuner, dàt geven we toe. Hij bi andmerkt hun hatelijkheid en tnheid met dat prachtige beeldend iord : stupidité menaçante1 dat we .1 een tweede maal mogen herhalen. Dan (« hun kleitisteedschheid, hun na-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods