Het Vlaamsche nieuws

1753 0
02 December 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 02 December. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pv6b27t63k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■erdag 2 Dêcember tgtù. Tweede j&4s g* r 33 Het Vlaamsche Nieuws •Hei ingeltc .aeest ver&praa ftieuwsbiâa « i- i^ië. - Vs* àchijr t 1 aia&Xj i'^ONNEMENÏSPRIJZEN r AFGEVAARDIGDEN VA W DEN OPSTELRAAB: B i'cr maaad ... i.75 Per S maandéa »** VERHULST, Dr Aug. BOHMS, Alb. VAN DEN BRANDE Tweede bladx., V Per 3 maaades .......... 5— Per jaar !3_ Met vaste medewerfcing van Dr A, JACOB j Derde bladz., yÊ BURJEELEN ! ROODESXRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 \ Voor sîkt ; v-c-- ~ b'* •"** ' " v î- - •- . * - '■*?' -A--. . ' »- : ; *7**V T» »■> • ^HH DE OORLOG ■uikboot- es mijaoorkîg ^Bmden, 30 November. — Lloyd's ver-Hitdat het Noorsche ss. « Boro » (819 Bjhct Engelsche ss. « Luciston » (2948 Btzinken zijn gebracht. ■De Eogelscfce bîokkade ^Bndcn, 30 November. — Wanneer ik ^Braagstuk van de doeltreffendheid on-^^■blokkade beschouw — zeide Robert ^Btvaridaag in het Lagerhuis —, dan iBikzeggen dat, in 't algemeen geno-H geen overzeesche aanvoer Duitsch-jBmeerdoor onzijdige landen bercikt, ^Bnvel gevallen van smokkelarij en ^Bjlipping door onze m'arinepatroeljes ^■vocrkomen. BtDagedachtenis van koning ■roi en koningia Flîsabeth Herlijn, 30 November. — De keizer had Hii'en, dat de Duitsche troepen, die door ■ta de Argus trokken, kransen zouden Bti op de graven van het overled&n Tegeuspraak Bmjs, 8 November. — Een draadloos Bpm van den 22sten had een samen-■'n«- gegeven van een zoogenaamd ar-H! in het blad <c l'Alsace » te Belfort, en ■t'ibehelsde, dat de Fransche soldaten ^ftooten getale deserteeren. Booit heeft dit blad een dergelijk artikel Bibliceerd. En het bewuste draadlooze Bs:a»> is geheel verzonnen. Gérard Bondcn, 30 November. — Uit Nevv-B wordt aan de « Daily Telegraph » Hc:nd: De gezant Gérard heeft, alvo-Hnaar Berlijn terug te keeren, een op-B><^; gedaan om giften bijeen te bren- ■ roor het Amerikaansche steuncomité Btnigino- van de nood van weduwen en Bn in Duitschland,. Gérard verklaarde Ber misschien wel meer dan 1 millioen Buv.cn en weezen zoo goed als broode-B-'jn achtergelaten door den dood van ■ lerzorgers aan het front. Bc volgende week denkt Gérard naar ^■schland te vertrekken. BcbipbreuVelinijen van de Bampshire Bavanger, 30 November.— Op Vester-B&ry in de Stavangerfjord is een flesch ■pdreven met een papier waarop in het Reisch was geschreven : ■ H. M. « Hampshire ». Wij zijn tôt B'cr,'e behouden, maar hoe lang nog B™ wij niet zeggen. We bevinden ons B^ open boot, die erg lek i's. Het zal B 'ng meer duren. Wij kunnen nog ■" and ontdekken.Vaart allen wel. Wij B" dat wij gewrokén zullen worden, ■f'u"ea de Engelsche jongens wel voor \\ ij zijn tweemaal getorpedeerd, B'11 ?een tijd terug te vuren voordat B^ikboot verdween en wij zonken. Vijf B'Ws zijn nu hier ; wij zijn allen uitge- ■ focr het roeien en waterhoozen. Dit Btlaatste levensteeken van ons. Wordt ■hch gevonden, zendt ze dan s.v.p. op B-jrouw Spith te South Shields. » B'I^baar is dit briefje echt ; het is he-■Wn den Engelschen consul ter hand » 1 Hampshire », die zooaJs rti-cn weet |lf«r aan boord had, is den 5e" Juni ■e toestand in Griekenlan'i B'I'in, 30 November. — De uit A'tlie-■ftrbannen Bulgaarsche gezant heeft ■ cc-n niedewerker van de « Vossische B» mcegedeeld, dat hij în Sofia de 0:'d-e zal vragen voor Sarrail en ■ Pranschen gezant te Athene, die aan Montrai en en hun bondgenoo*en on-B 'are diensten hebbcn bewezen en de B®®? in Griekenland tegen de En-■cMohebben verbitterd, dat thtns ko-BKotJstantijn door de Grieken in B ^ wordt aangebod«n. K Entente wordt steeds nijdiger op ■ "cken ; en de Grieken s^eeda meer over de Entente. v vade^a^dsche hulpdi pr St 30 November. — De Riikv ■ ! °efp vandaag in tweeêe lezinç art. I ■ K wetsontwerp op den vaderland-K ^lpd enst in de redaetie van de ■j'l Q'flmissie van den Rijksdaç — Bf stwam^H der soc.-dem. arbeids^e-BjT'^P tegen — aangenomen. Aile ■ enrle am«ndementçn zijn v«rwor- Aan de s'.etaiming was een uitvoetige bespreking voorafgegaan. Het artikel luidt : « elke nianneiijke Duitscher van 11 toc en met 60 jaar, is voorzoover niet voor den d.eiist in de gewapende macht opgeroepen, tôt vaderlandschen liulp-d enst tijdens den oorlog verplicht ». Bij het volgende artikel stelde Al-brecht (soc.-dem. groep) een nieuwe alinéa voor, lnidende : Z j die hulp-dienst verrichten, mogen in de uitoefe-ning van het recht van vereeniging en vergaderi.ng ter behartiging van hun economische belangen niet meer beperkt worden dan de op grond van de wet op den staat van beleg uitgeA'aardigde ver-ordeningen toela'en. Minister Helfferich verklaarde, dat al'le Duitsche ministers van spoorwegen 00 het standpnnt staan dat een lid éener vakveieoniging, welke geen afstand heeft gedaan van het s^akingsrecht, niet voor vaât kan worden aangesteld. Da voorgestelde bepaling laat echter een uit-legging toe, die de spoorwegbesturen de tegenwoordige wijz.a van handelen on-mogerjk zou maken. Daartegen werd van verschillende zij-den aangevoerd, dat de kwesitie van een stakinsr van spoorwegpersoneel hierbij niet in aanmerking komt, daar steeds een onde seheid is gemaakt tusschen het recht van vereeniging en het recht van staking vân spoorwegpersoneel. Het voorstel heeft niet de stxekking den tegenwoordige rechtstoestand te wijzigen, doch alleen om u't te spreken dat het recht van vereeniging en vergaderi.ng niet mag worden verkort door het disciplinaire recht. Snahn (centmm) stelde de volgende aaftvùlliog voor « welk recht hun wette-lijk tœkomt ». Nadat minier Helfferich had be-toogd, dat het voorstel aan den bestaan-den toestand niets zal veranderen, werd het voorstel-Albrecht met de aanvulling van Spahn annsrenomen, met de stemmen der rechterz'jde tegen. Berliiu, 30 November. — De Rijks-dasr heeft in tweede lezinsr het vetsont-werp op den vaderlandschen hulpdienst in de redaetie van de hoofdkommissie, met Heine wijzigingen, aangenomen. Uit "Rusîand Stockholm, 30 November. — « Svens-ka Dagbladet » verneemt van een oogge-tuige uit Rusland, dat het voedingsvraag-stuk er steeds lastiger wordt ; d< onrust onder de bevolking neemt bestendig toe. In de voorsteden van Petrograd komen herhaaldelijk kloppartijen voor tusse 1k 11 kozakken en inwoners. Stakingsonlusten zijn den laatsten tijd 00k vrijwel aan de orde van den dag, ofschoon stakers dade-lijk naar de loopgraven worden gestuurd. De algmieene oorlogsmoeheid verspreidt zich van de steden naar het platte land. De ontevredenheid kan slechts met het in Rusland gebruikeliike middel : de harJe hand, w or don onderdrukt. De tegenwoordige toestand in Rusland — al-dus besluit het bericht — maakt het waarschijnlijk, dat men dezen winter en jnisschien al heel gauw, verrassende din-gen vandaar zal lioorrn. Ondanks aile tegenspraak staat Rusland voor eea be-alissing, want het is ieder duidelijk, dat de huidige toestand onhoudbaar is. De oorlogsverklarîng van Venizelos Konstantinopel, 30 November. — De bladen schrijven in spottende trant over de oorlogsverklaring van Venizelos. Zij hechten er geen beteekenis aan, daar zoo'n paar duizrnd man in vergelijking met de millioenenlegers in 't geheel geen invloed kunnen hebben. Daar de Venizcc listische regeering niet is erkend, zullen haar troepen als benden vrijbuiters worden beschouwd. De offieie.ele Grieksche regeering kan voor de beweging van Venizelos niet versntwoordelijk worden ge-steld.Een Bulgaarsche persoonlijkheid heeft zich tc.genover een journalist in denzelf-den s'eest uitgelaten. De Bulgaarsche re-sreering,voe?de zij er aan toe.kent slechts de resreering van koning Konstantijn, wiens w1'jze Tiolitiek niet alleen aan Griekenland de ellende van een oorlog heeft besnaard, doch 00k het heele Héllénisme voor een ramn eerrd. Het lijden, dat nriot-enland de laatste maan^en heeft te verduren, wekt in Bulgarije levendige deelneming. Lee» verv»lg « Oorliîgstelegranimcn » op d* tweede bladzijdâ. Onze Groote tettericiiBdige Prijsicantp Jacob Wiakler Frios 1S49-I9Q6 Hij was qcn Friesch. Wijdde zich aan letteren en taalwetenschap. Van hem verscheneii : Sonnetten, Zon-der Sonnettent Liefdes Erinnenng. Innig en weemoçdig en eenig schcon zijn wel de volgende verzen : ISO 1V eemoed Dauw, bloemeu, jeugd en tr-anen Zjju de dingen, Waardoor men lijdt, e Maar zonder hartepija Omdat in elk Een jeugdig vogelijn Van 't voor jaar af Tôt *s winters zit te zingeu. /. WINKLER PRINS. Albert Verwey *? 86 Verwey schreef epische ged'ichteu : Persephone (1883) en Demeter (1885), gedichten in vrije rijmstrofen en sonnetten. Meer denker dan dichter ; zijn gedichten veivallen meer en meer in rede-neeringen.Kloos en Verwey kunnen elkanders poëz'e niet genieten. Dit althans is een prachtig gcdicht : |91 Novembermisten | 01 j Ik zit in Novembermisten, Een eenzaam mail. Zij strepen in lange risten Mijn venster an. J Zij zijn de vergane ellenden Die zwerven knie-geknikt. Die 't bukkend hoofd nooit wenden Nooit hebben opgeblikt. Zij steuneu d'een den ander Eu waggelen zonder steun. Zij zijn willoos en drijven elkander, Zij murmelen, en 't klinkt als gekreun. Zij komen uit tijden, ouder Dan mensch doorzoeht, En, 1110e van den tocht, op den scliouder Van d'een, legt d'ander het hoofd, Of hij rasten mocht. Albert VERWEY, ' Beuîeniansscfioleo Een lezer zendt ons een schrijven, waarin hij vraagt of de schoolwe.t niet van toepassing is op de private onder-wijsgeslichten. Zijn brief is zoo belang-rijk en legt zoo treffend den vinger op de wond, die door de verbeulemansing n het brcin van onze kinderen wordt geslagen, dat wij hem in zijn geheel op-nèmen : Borgerhout, 24 November 1916. Aan den Opstelraad van a Het Vlaamsche Niewws ». Mijnheeren, Als trouw lezer van uw gcëerd blad, ben ik zoo vrij CJ een geval voor te leg-gen betreffend het onderwijs van mijn dochterken, pas zes jaar oud, dat, om een langen weg te sporen, ter schole gaat in de buurt, dit is in het Gesticht Bel-lens, Kroonstraat, eetie privaat-inrich-ting.Stel U nu voor, een kind dat nog ner-gens ter school ging en niets van zijn letters kent, moet zoo opeens de letters van het volledig ABC lezen, ja zelfs schrijven! Is dat niet wat overdreven? Mijn kind, dat nogal vltig van geest is, schrijft die letters gemakkelijk, doch weet in 't geheel niet wat ze schryft. Doch, dit is het ergste niet. Er is 00k taalkwestiç mee betncefd. Het gebed v66r çn na dç klas gebeurt in 't Fransch!... De kleine, die daar geen îetter van verstaat, brabbrlt al die klanken, uit gewoGnte na, zonder te we-ten wat ze zegt of zeggen wil. Nog sterker is het volgende : De kinderen beginnen te Iceren lezen uit een boekje, « Eezen en Verstaan » getiteld. Daaruit moeten ze thùis een lesje leeren, dœh nevens dit Vlaamsche [resboekje, kwam mijn doehtertje korte-lings met eea ander boekje naar huis, petite!)! : « Lire et comprendre » ! Ook daaruit moet dat kind, dat nog niet lezen >. fcfl'î. de woorden leeren spellen... in het Fransch ! Op 't eerste blad van 't Vlaamsch boekje staat o-s,en daarnaast een os, 0111 aan te toonen'ùat die twee kters saam-gevoegd, de btnaming van zulk e.en dier beteekenen. Goe'd ! Maar 's anderen-daags moet dat kind uit het Fransch boekje leeren en vindt daar ook o-s en daarnaast een been beteekend. Hoe kan dat nu in 't brein van een kind klaar te voorschijn komen dat os in 't Vlaamsch uitgesproken een dier is, en In 't Fransch een been? Is zulks niet genoeg om het kinderlijk begrip van eerstaf te doen weifelen ? En dan, is de school wet .en de toepassing der taalwet, niet van kracht voor private scholen? [ Gelieve mij, in een uwer volgende numiners, een kleine inlichting nopens dat punt te geven, opdat ik wete of ik mag handelen. In elk geval, zie ik tegen Nieuwjaar naar eene andere school uit, maar welke?... Aanvaardt,' Mijnheeren, de verzeke-ring înijner welgemeende achting » Ja, de schoolwet is hier onmachtig : immers zij is enke.l toepasselijk op offi-ciëele, aangenomen of aanneembare scholen ; dat belct niet dat er een middel moet gevonden worden om voortaan onze kinde.ren tegen zulk onderwijs te be-schermen, E venais in een \rije school, die « vrijhcid » niet mag medebrengen dat men er de kindërs strarfen zou mogen opleggen die hun lichaam zouden verminken, zoo ook kan niet geduld worden dat men de hoop van ons ras er geestolijk zou vermoorden. DâSELUKSCH filEUWS ONZE KUNST IN HET DUITSCHE •3EVANGENENKAMP. — Tentoon- 'îing. tf> BvuvsûI. ^— De kujasfearerken door onze kunstenaars-soldaten in hun kamp veivaardigd, zal men thans ook te Brussel kunnen bewonderen. De tentoon-stelling ervan wordt ingericht onder de bescherming van « Belgische Kunst » in de zaal CEolian, Koninklijkestraat, 134, (Kongreszuil), van 2 tôt 18 December (11-5 u.). Toegang: 0.25 fr. Voor de openingsplechtigheid op Zaterdag 2 De-rember, te 3 ure, toegangskaart : 1 fr. Daar al de leveranciers en medewer-kers hunne hr.lp kosteloos verleenen, vallen de nrichtingskosten anbeduidend laag. De opbrengst van elk verkocht werk wordt besteld aan den kunstenaar of den door hem in Bclgië opgegeven oersoon ; de ontvangst der postkaarten met schildersportret, kataleog enz., wordt rechtstaeeks aan Belgische lcrijgs-eevangenen gestuurd voor hun Steun-fonds, pn de mogelijke winst der tentoon-steFing v.r.rdt in- kistjes omgezet. Al de ten oongestelde schilderijen zijn de moeite waard ; enkele zelfs, blijvende mees'erwerken, vol aangrijpend gevoel of gezellige gemoedelijkheid die ons la-'en ineel-even 'n de omgeving, de doe-ning, de ontroeringen van het gevange-nen kamp. Onder de tentoonstellers zien wij : J. Bourgeois, J. Bonnaert, A. De Bondt, O Francken, L. Grand, P. Guislain, F. Heylemans, M. Langaskens, V. Lievens, E. Midy, M. Moeimans, F. Remou-champs, A. Thissen, J. Tremerie, E. Van der Linden, P. Van Oystayen, G. Verdickt, L. \Ve3-meersch. Zonder twijfel zal het gedurende vijf-tien dagen een ware stroom van volk zijn — ook van den minderen man — naar de Qîolianzaal, en zullen vele be-goeder Vlamingen van houden reeds Zaterdag hunnen penning te gunnen ten bate onzer begaafde jongens. HF,T VLAAMSCH PAST GOED BIJ OUDEN ROMMEL ! — Een staaltje uit het Vlaamsche stadshu'shouden? Zie-hier : X» Fédération des Institutions Philantropiques Maison du Travail Rue des Serment», 16 (darrière l'Hôtel d« Ville) Reçu de • la somme de pour livraison de Anvers, le p. Le Trésorier, .Me'- zu1k ééntalier briefie wordt U brandhout afgeléverd. Nochtans op de achterzi-'de. waar er kwestie is van ,erif-ten, stant er Vlaamsch bij. De Vlaamsche taal is toch goed .eenoeg, niet waar. om seschenken aan te vraaren als : oude klee-deren. schoenen, beschadigde m eu bel en, leîge flesschen, oud papier, vodden, tin, àfval, enz. Ze past heel goed bij dieu ouden rommel. — (Ingezonden.) EEN DOORN IN DEN VOET^ Zoo mag men voorzekçr hecteu de prael tige geestetijke toenadering die er tu 1 schen Holland en Vlaanderen, gedurende dezen oorlog ontstaan is. Telkens de hy-perpatnotten naar de mode van liaverc en de franskiljons er op afgeven kumien, laten ze het niet na. Zij mogen geeste-lijke aanleuning zoeken en vinden in Frankrijk ; zij mogen streven naar een ekonomiseh en militair verbond met Frankrijk. De Belgische patriot van uit herberg en van af pleintjes waar men over de gebeurtc.nissen van den dag praat, vindt dat altijd overheerlijke vaderlands-liefde. De geschiedenis kent hij niet. Eeert men ze hem, dan gelooft hij u niet en kijkt u aan met in den blik la stupidité menaçante, waarvan Ch. Baudelaire spreekt als hij den Belgisehen doorsnee-burgerman beschrij'it. Bij deze menschen is Holland bij11a een zondebok. Men ver-wiitigt malkander toch op te passen — want een Hollanâer zal u bedriegen. Tôt iu de W. C.'s toe vond men die verwitti-ging, als of tôt daar toe het Hollandsch bedrog mogelijk was ! Intusschen gaat een gedeelte van de vluchtelingen-pers, met Le XXe Siècle aan het hoofd, voort eene hatelijke an-nexiounistische kampagne te voere.n, die voor doel heeft Holland van een gedeelte van zijn grondgebied, goed- of kwaad-sehiks, afhandig te maken. Daartegen op te komen heet... verkocht zijn. Evenwel als een Hollandsch luitenant eens in een degelijk artikel onderzoekt wat de. mogelijke gevolgen kunnen zijn van een ver-bond Vlaanderen-Nederland eenerzijds, Wallonië-Elzas Lotharingen anderzijds, als barreel tusschen Germaansch en I,-a-tijusch Europa. Deze officier vindt het goed thans eens, in het Noorden en in het Zuideu, de voordeelen en nadeelen van zulke verandering te overwegen. Met de perfidie, die hem eigen is, valt de Echo Belge op het artikel en verklaart dat onze aanvallen op de annexionnisten, waartoe hij bchoort, slechts dienen om onze annexionnistische pîaunen te be-dekk-en. Ocli, neen, wij, Vlaanderen, kunnen er toch niet aan denken Ned-er-land te. annexeeren ! Holland zal er nu ook wel niet aan denken. Bedgië sluit ekonomiseh verbonden met Frankrijk, d:-e den dood van An'twerpen zullen voor gevolg hebben ; — ii'ij laten begaan, wij staan niet op, wij zijn te lain om het pa-trimonium van onze kinderen te verde-digen tegen de dwaasheden van een ge-knecht ministerie, en we moeten ons ver-genoegen een Charles Bernard in Holland zijn gemeonheden te laten uitkra-men met enkel een schriftelijk protestje. Nochtans, zijn doel is klaar... In de oogen onzer mcdemenschen moet Holland, de steun van de Vlamingen, als een gevaar voor België worden voorgesteld. DE OPSPORING DER VERMIS-TEN. — Het Internationaal Agentschap van het Roode-Kruis heeft een nieuw sys-teem voor het opsporen der vermisten. Zooals bekend, houden de oorlogvoeren-de machten een telling der ongewonde en gev/onde gevangenen en der dooden van de tegenpartij, binnen hun linies gevallen. De aldus opgemaakte lijsten worden tusschen de regeeringen en de centrale Roode-Kruîzen uitgewisseld.meestal door tusschenkomst van het Internationale Comité van het Roode-Kruis en zijne agentschappen van Genève en Kopenha-gen. De tellingen kunnen niet op volledig-heid aanspraak maken. De verlieslijsten van de eene partij komen niet streng vol-kornen overeen met de overeenkomstige tellingen van de tegenpartij. Talrijk zijn de soldaten als vermist opgegeven, over wie de vijand geen enkele inlichting bezit. De oorlogvoerende machten verzekeren van weerskanten, dat aile gevangenen in de mogelijkheid gesteld worden met hun familie te oorrespondeeren, het lot van die vermisten kan slechts bekend worden door de getuigenis van hun strijdmak-kers. Om deze getuigenissen te verkrij-gen heeft het Internationaal Agentschap van het Roode-Kruis een systematische ondervraging georganiseerd van de over-levenden uit een gevecht over het lot van hun makkers. De vergelijking dezer ge-vangenlijsten, verstrekt door de in oorlog zijnde gouvernementen stelt in staat regi-ment per régiment en actie per actie, lijsten van de overlevenden op te maken, welke mogelijk inlichtingen kunnen geven. Ieder van deze eventueele getuigen, in welk kamo hij zich ook bevindt, wordt ondervraaç-d omtrent de vermisten van zijn reeiment, met wier opspori-ng het ag-entschap belast is. De gevaneene schrijft op hetgeen hij weet over het lot \ an zijn waoenmakkers en zijn getuigenis, onderteekend en eeauthentificieerd door'den stemoel van het kamp wordt het Internationnal Aeentschap toegezonden. Aile eretuigen.issen aldus ongenomen in al de kampen worden onderlinar g-everifieerd en gecontroleerd «n vervolgens naar de familles gestuurd. il im d ve^B he'IB gei'fl geer^H om <■ dacl.^B Voort^B die bevi^B De vo^B de door de On a fli Comité vc^^B de Unie vo^B de buitenla^B maanden, z lichamen ebB ringen gehou^B den in de wefl op aile anderc^B naam van de si^B ti d slagen die B sprekers, voor \^B gehuurd, trekketjB aLijd oplettend ei^B tig zijn ; opposi'ie B een v-ergadering ve^B na niet meer s?;ebeu^B stooring niet het ge'B jting van de inge-eteB bedachte opruiïng t.B het gebruik van rm\B doel. De waarheid ]B phrey, dat er tegenwB de'punt van de nijve B vergaderingen voor vr>B del'ng kunnen worder^B h; i weet niet beter — eB Bovendien, op de jaaiB ;iug van den Schotsehe/B vies van de Arbeidersp^i^B houden, is met 57 tegen iB besluit aancrenomen, waaB langd, aan den oorlog- ec;fl ken door onderhnndeline'^^B heeft de Trades Couneil B organisatie) van Bradfor B een beslu't aaneenomenB « kraehtig » on werd aan^^B poging te doen om fe zieiB door onderhandelinq-en jfl verkxijgen, ter verdedieB rinsr waarvan de oorlosr jB besluit is aan aile Ârb-B 'and crezotiden. Tôt nc,B phrev alleen, hoe vier B slotcn : die van TotmoiB en Kejehîev hebben heB nomen, dir van Shiplev^B pen. Humphrey vermoea^B derheid van drie to» een "B beidsraden zal afspiegele^B Die vergaderingen en tB beidslieliamen moeten <^B van de openbare meeningB zijn, meent Humphrey. fl waarom niet? Hij vermocB de m'nis-ers een kampacTjB gaan voeren voor voortjdB oorlog tôt het einde, en cfl die zij toespteken even <B goed bezocht, even eëïi^B geestdriftig als in den ^B vergaderingen voor vred^B deling zijn geweest,' de «B zou zeggen, dat zoo'n stB is, zoo er nog een bewiis ^B den onbuigzamen w'1 vaiB volk om den oorlosr, wellB koste, vol te houden tôt J overwinning is behaald.^B Wij weten, besluit Hi^B vredesbeweging door de wordt geboveot, maar dat we^B tralië de beweging tesyen den di^B ook. In het Australische geval is d3B onthuld als wat zij in oorlogstrd gi^UPi tendeels is : een ingewikkeld stelsel vaii georganiseerde verkeerde voorstellingen en leugens. Is u er zeker van, dat een volks'emming, in Engeland over de kwestie van vrede door onderhandeling gehouden, niet ook de onthulling zou brengen, zoo al niet zoo volledig, ten minsfte aanmerkelijk? vraagt hij. De redaetie van de « New Statesman » antwoordt, dat de omvang van de beweging voor onmiddellijken vrede, niet zoo onbekend is als Humphrev schiint te meenen Ze is, met behnlp der Onafhan-kelijke Arbe'dsnartii. al'iid groot genoeg geweest om elke week tien ta 11 en vergaderingen te houden, die gemakkelijk wel-geslaagd knnaen heeten, waar de ver-wachtingen van de inrichters zoo laag ziin gesteld. Maar van beteekenis is, dat hun aantal, volgens de « New Statesman », niet vernieerderd en de beweging in het laatste jaar eer af- dan toesreno-men is. De schattiug dat 'de Arbeidsra-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods