Het Vlaamsche nieuws

1781 0
04 December 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 04 December. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fb4wh2hp2w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Ma&ndag 4 Decembei 194:#. Tweede Ja&rg. 335 Frijss é Centi&mmwt doûr &efee@l België SSSHaBBBWSaesWRHSBBIfHWSaWîmîBS.. lâB^K»~<U«kK«K 1 II 1 1 Het Vlaamsche Nieuws Het best iageiicht en meest verspreid Hieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal par week ABONNEMENTSPRIiZEN j Per ma&nd I.7S Per 6 maandeii ........ !#.— Pct 3 asaaadea S.— Per jaar i8.— AFGEVAA RDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD. Rsî VERHULST, Dr Aug, BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met vaste medewerkîng van Dr A*. JACOB BUREELEN: RÛQDESTRAAT, <J4, ANTWERPEN. Tsl. 1900 AANKONDIGINGEN : bladz., per regel. 2.68 9 Vierde bladz,, per regel. t.SI Derde bladz., id I.— Doodsbericht 5.— Voor allé atmoncen, wende m en zJch ROODESTRAAT, 44. sssa <-:■ wœam —-m™ - -■ - -r»r- —-gn-r -rr- rr- i-m- — ■■i-ii-n-m m ■ « „■ ..1 DE OORLOG De Toestand Wij hernemen onze, ten gevolge van litcngcvvoine ômstandigheden, sedert mige dagen onderbroken beschouwhi-jp over den ooriogstoestand. De verovering van Canipolung en Pi-sti heeft de verdedigers van groot Wa-:hije ',a een moeilijke positie ge-acht, zoodàhig zelfs dat het lot van rckarest binneu enkele dagen kan best zijn. Men heeft zich, toen bleek met :!ke snelheid de Falkenhaynsche op-irsch werd uitgevoerd, afgevraagd of Roemeenen hun hoofdstael al dan niet uden verdedigen? Thans sehijnt men :vraag in bevestigenden zin te mogen antvvoorden, want ailes wijst er op dat geallieerden, Russen en Roemenen, ekarest als steunpunt hunner verdedi-îg1 en als uitvalspoort voor eventueele erc offensieven wenschen te behou-n. Immers het Dnitsche legerbe-ht van den 2den December spreekt n cen grooteii veldslag in Walachije. I de bezetting van Campolung hebben Gentralen de bergstreek verlaten en Tken rich in de vlakte i,n zuidelijke hting vooruit aan bekle zijden van het imbovita-dal, waar de vërdédigers lien tegenstand bieden, maar zonder II vijandelijken opmarseh tôt staan te nnea brengen. De Bambovita is ee,n kerbijrivier van de Argesul ; een deel il haar loop heeft een Noord-zuidelijke, : andere een Zuid-oostelijke richting, 1 haar beuedenloop ligt Boekaresf. De Pitcsti opwaarts rukkende kolonnes iFalkenhayn's leger hebben ten Z.-O. îdiebeîangrijke plaats de Argesul be-kt, en zijn er in een hevigen veldslag nkkeîd gev, orden met het eerste Roe-ensche leger. Hooger bedoeld Duitsch etberieht behelst dat dit leger door->ken en verslagen is geworden en een îzienlijk getal krijgsgevangenen met i grooten buit aan materiaal heeft eten achterlaten. Verder stroomop-artg is de Argesvtl door de oprukkende epeu bereikt tôt dicht bij de plaats ar de rivier in den Donau uitmondt. )it beteekent dat Boekarest van twee jitmgeai uit ernstig wordt bedreigd : 1 uit het Zuiden door de Bulgaren, tôt dielit bij den vestinggordel van de ifdstad genaderd zijn, en- van uit het îstcn door de Duitschers en Oostenrij-Het plan van de geallieerden is kbaar den vijandelijken opmarseh te fraeen, en ondertussehen door tegen-ivatlcn van Russen en Roemenen in de md-Karpathen en op het" front van s--Zeveiibergen de Centrale^ te ver-:hten hun druk in Walachije te ver-îderen. D'e pogingen tôt ontlasting, fe weer zoo laat worden aangewend, wmen in Roemenië zelf en over 't al-neen bij de Entente weinig vertrou-1 in, al hebben zij, o. a. bij Kirli-)a, toch eenig succès opgeleverd. ■oo verneemt Paris-Midi uit Boelca-• ' « De hoofdstad is in gevaar. Op dit !«iblik woedt de veldslag die over r lot beslist. In Boekarest hoort men ddijk het gedonder der kanonnen. J mededeeling u't Odessa aan bladen Lyon behelst dat talrijke te Kiew uit ;karest en andere Roemeensche steden gekomen vluchtelingen vertellen, dat itiîlelijke vliegtuigeskaders over heel ïttenië vliegen, boiiun^en wer]>eii en ^steden beschieten. » °or de eerstvolgende dagen mogen beslissende gebeurtenissen in Roe-Jië worden vei-wacht. Men zal opge-kt hebben dat de leiding van heel Roemeenschen veldtocht thans aan persoon is toevertrouwd, von Mac-dit om, nu het front gesloten is geheel uitmaakt, 00k de eenheid IcEferleiding te verkrijgen. € toestand in Griekenland is hoogst ' geworden. Zooals wij onzen le-^'icbben gemeld. heeft de Griekgche ;enng bepaald geweigerd de van haar ischte wapenen uit te leveren. Die ^enng is aan admiraal Fourne1- in al-vwin medegedeeld geworden, en r zo°ver wij uit de Reutertelegram-! ^'nnen opmaken die ons uit Grie-^"d bereiken, zullen de Griekgche -"en peweld van de 'ijde der Entente ■ ^weld beantwoorden. Dit is onder-Am? reec^s ?eschied. In de straten ■ A'hene worden gereeelde gevechten jhen Fransehen en Grieksche reser- J"cieverd, hardhandj.ge betooein-' «bben plaats te?en Venizelisten, 311 7-°n Athene verla- ^ naar 'NT00tden te wij- t5> ('e wbeurtenissen af te wachten, al de elementen zijn daar om een burgeroorlog te ontketenen. Welke stap-r>en Fournet nu 00k aanwende, op een rustige bevolking zal hij uog bezwaar-lijk kunnen rekenen, omdat zijn optre-den de Grieksche bevolking gesplitst heeft in vrienden en vijanden en hij niet meer met wehvillende neuttalen te doen heeft. De gebeurtenissen in Roemenië zullen over 't algemeen de sympathieën van de kle'ne volkeren, en i,u 't bijzon-der van Griekenland, voor de geallieerden niet hebben versterkt. Wat de « N. C » desaangaande schrijft sehijnt niet ver van de waarheid te zijn : a Dat de Entente door haar steeds uitdagender v:ordend optreden koning Konstantijn naàr de zijde van de Middekijken heeft gedreven. » Fngeîanl en de ^ereenigde Stateo Londen, 2 Decembcr. — De « Times » \'erneenit dd. Donderdag uit Washington : Onze vrienden hier (Washington) hopen zeer, dat wij rekening zullen hou-den met den wensch der Amerikanen, dat aan den pas benoëmden Oostenrijkseh-Hongaarschen gezant te Washino-ton, Tarnôfski, een vrijgeleide door Engeland zal worden toegestaan. Algemeen spreekt de Amerikaansche pers zich afkeurend uit over onze bewieerde weigering van zoo'n vrijgeleide, welke weigering hier is ont-vangen met gevoelens van verslagenheid. Men veelt hier, eîat wij door onze onrede-lijkheid den pijnlijke toestand,waarin zich de Duitsche vredespropagandisten bevon-den, eenigermate hebben verzacht. Waar-schijnlijk zijn die propagândisten reeds doende met het voorbereiden van een nieuwe campagne. En door onze «-bazigheid » uit te spE-len, zal het hun gemakkelijker vallen, nog meer propaganda te maken tegen onze blokkade en tegen onze politiek jegens Griekenland. Blijven wij op ons. stuk staan, dan kunnen er andere moeilijkhe-den komen. Buik^oot» en mii^oorlog Londen, 2 December. — Het s,s. « Eg-gesford » (1414 ton) is den 3oen Novem-fcer door een duikboot in den grond ge-bord. De bemanning is door het Deensche s.s. « Edna » gered. • Londen, 2 December. — Lloyd's verneemt uit Falmouth, dat het Nederland-sche ss. « Lena », van New-York naar Rotterdam, vandaag de bemanning aan kind heeft'gezet van het Engelsche s.s. « Briardene » (2701 t.), dat gistermiddag tôt zinken is gebracht. Londen, 2 December. — Het Japan-sche s.s. «Nagata Maroc» is in den grond geboord. Ramsgate, 2 December. — De Engelsche treilers « Elg » en « i ac » zijn in den grond geboord ; de bemanningen zijn gè-red.Berlijn, 2' December. -— De Fransche zeilschepen «Briantais» (256 ton) en «Cap Lihon» (60 ton), zijn door duikbooten in den grond geboord. Londen, 2 December. -— Het Zweçd-sche s.s. « Douglas » (1177 ton) is naar verluidt, in den grond geboord. Het Fransche zeilschip «Saint-Joseph», de Fransche brik « Indiana » en de treiler «Concord» van Bri'xham zijn m den grond geboord. De bemanningen zijn gered. Griekenland en de Entente Athene, 1 December, 7 uur 80 des avonds. — In den loop van den dag speelden zich opwinde.nde tooneelen af. De Grieksche troepen trachtten den geallieerden te beletten, sommige punten voorbij te komen. Er volgden botsingen en geweervuurgevecliten, die den heelen Diiddag aanhiclden. De niinjster-president en de Fransche gezant bezochten den koning. Uit officieele bron wordt verklaard, dat er op voorstel van Fournet een wa-penstilstand beklonken was, maar de kanonnen bulderden (bij de afzending van het bericht) nog. Men zrgt. dat de Fransehen den heuvel ach^er het paleis bom-bardeerden. Er heerstht een groote pa-oiek.Athene, 1 Drce(mber. — Bridgeman, 5e sekretaris von het Engelsche gezant-schap, is door soldaten in hechtenis ge-aomeft en naar de politiewacht gebracht, waar m*n hem dadelijk in vrljheid stel-le. 1 Onze Groote Lettarxufidige Prijskamp P. C. Boutens 1S70 ri erzen (1901) ; Liederen (1906) ; Prc-ludiën (1902) ; vertaling van. Eschylos Agamemnon (1904) ; Beâtrijs (1908 ! enz. Uit het marmer der taal beitelt hij weer eigen beeldspraak. Sinds Hooit er Vondel wrocht niemand om het woore als hij. Voor het eerst in onze taal eer evenwaardige, ovcreenstemmende vc.i-tollcing uit het Grieksch van Eschylos In zijn verzen treft fijnheid en zuiver-heid van klank. Ook wij proeven bel zuive.re morgenlicht in dit vers uit Prelu-diën (1902) : 95 Ochtend ! 95! De dag staat als een maal bereid. Xk proef in 't zuiver morgenlicht Als een nog woordeloos gedicht Uw naë aanwezigheid. I De verten zijn al liuv van u, IWaar zon de laatste neevlen reeft, Gij zijt al in het windbegiu Dat door de teere toppen beeft. I Breng mij mijn deel van 't lcoel gespeel Dat tintehvater achter wilgen doet, Van 't luchtazuùr dat als blauw vuur Door diehte linden gloedt. P. C. BOUTENS. Adama van Scheltema IS77 Sociaal-demokraat !... maar een echt dichter. Woord en ritme springen vaal. met anarchistische wille.keur uit het ge-lid. « De volgcnde Bede, die zijn diepste zic-1 zegt, moge hem kracht blijven ge-ven om te staan, en zich niet te, laten aansteken en verschrompelen door den sclici'; kilîen drijversgeest van den tegen-woordigen stand zijner partij. » (Willem Kloos.) - -.-V-,r- 8 @ Bede Q Q Schoonheid die 111 den liemel zijt, Die d'Eeuwigheid heeft opgeschreven, Geef ons uw verHevenheid ; Geef ons iets van uw eindloosheid Om groot.te leven! Schoonheid die in de wereld zijt! Schoonheid die enk.l in ons zijt Die_moedst- ons heeft meegegeven Geef aan onze oogen zuiverheid, Geef aan ons hoofd uw helderheid. Ons hart uw dapperheid : Eerlijk te leven. 1902. Adama van SCHELTEMA. Henriëite Roland Holst-Van der Schalk , 1889 97 Mijn Leven 97 » De de.;' verjoeg den dag, hft'jaa:- sloot aan bij het jaar ; hun lange snoer is gewonden door mijn dun grijzend haar ; | en o mijn dagen waar bleeft ge I eu wat is er met n geschied ? I Ge liept door mijn vingers als water 1 ik dronk u, maar proefde niet, I i!; reikhalsde naar uw komst 1 als een ineisje naar een feest I en wat valt van u te zeggen g en van wat ge voor mij zijt geweest ? I Ja toen ik begon te leven, a toen de bloetn van jeugd was verdord want de ziel is hierin gelijk I aan een bloem die geen vrucht wordt eer de lieflijkheid van haar gestalte vergaan is : en zoo met mij : het getoover van daagraad was heen en de morgengeur voorbij toen de vrucht voor mij ging zwellen. Mevr. H. ROLAND-HORST. Mevr. Henriette Roland Holst, gebo-ren Van der Schalck, wordt door velen niet alleen ai. de beste di'chteres, doch onder de alleereerste Hollandsche dichter* van dezen tijd aanschouwd. Nu we, van dichteressen sprsken, her-inîieren wij er aan dat wij de groot© dichter es îlelena Swarth bij de Vlaam sche schrijvers \^an den eersten Letter-kundigeu Prijskamp hebben gerekend. Mevr. Henriëtte Roland Holst is een strijdende sociaalgezinde. Verwey ver-I-.laart van haar dat zij reeds in 1890 — dus op &1 jaar — het sonnet hanteert zooals het ge.worden was : niet een ver-heeldingsbouw, maar een golf van ge-waarwording.Zij wist aan die golf van gewaarwor-ding een bewogenheid te geven, die haar gedichten tegelijk door grootheid en door nieuwheid treffen deden. Bovenstaand gedicht dagteekent van latere jaren. OAGELIJKSCH NIEUWS VLAAMSCH EKONOMISCH SE KREÏARIAAT. — De wereldkrijg, die de ekonomische bedrijvigheid in aile landen oiitredderd heeft, die de sociale toestanden bij aile volkeren zal wdjzi-gen, zal z'n invloed in Vlaanderen machtig doen gevoelen ; dat ailes teekent zich ,nu reeds scherp af. Uit de ekonomische welvaart van Vlaanderen rnoet logischer wijze de stof-felijke lotsverbetering van don Vlaming groeien en z'n verstandelijke ontwikke-ling en z'n moreele heropbeuring. Om de groepeering der krach ten te be-werken, die zich op ekonomisch en so-ciaal terrein l>ewegen, is het V'aamsch Fkononïisch Sekrefaviaat opgericlit, dat in hoofdlijnen ijveren wil voor de studie der ekonomische en sociale toestanden, het bekend maken ervan, het zedelijk bevorderen van de ontwikkeling der fak-toren van ekonomisch leven in Vlaande-ren door 't inriehten van voordrachten, leergangen, ten^oonstellingen en door m'ddel van artikcls, vlugschriften, boe-ken en 'n tijdschrift. Wie deze Vlaamsche ekonomische en sociale werking geldelijk of zedelijk 'wâl îteunen, wie meewerften wil, wie inlich-an^en wenscht te bekomen, kan zich svenden lot het Vlaamsch Ekonomisch Sekrefarfaat, voorloopig adres: Breda->aan, 563, Merksem-Antwerpen. VOOR DE VERVLAAMSCHING VAN ONZEN HUISKRING. — De Vlarningen hebben er dikwijls over ge-klaagd dat Vlaamsche kalenders, alina-nakjes enz. tr'er niet vooi'handen waren ; on in de Nieuwjaarsmaand 1915 drukte de Antwerpsche briefwisselaar van de « N. R. Ct. » er zijn spijt over uit dat nu met den oorlpsr niemand eraan ge-dacht liacl den Vlaamschen bureelkalen-der, dien de «Vlaamsche Wacht » sedert jareti verspreidde, uit te geven. Verleden jaar werd in die leemte reeds TOorzien en verscheen de « Vlaamsche ■^eheurkalender », die zoô in den smaak triel, dat hij reeds v66r 1 Tanuari geheel .litverlcoeht was. N11 is er nog voor meer gezorgd en •amnen de Vlamineen zich bij aile boek-aandelaren en bij den uif.gever De Vos-Van Kleef, Roodestraat, 44,-Antwerpen, îanschaffen : 1) een goeden Vlaamsch-historischen Rureelkalender (20x14) voor fr. 0.75; ") een Vlaamschen Wandkalender ('Memento) voor fr. 0.35 ; 3) een zakkalender in perkaliné (1 dag >er bladziîde) voor fr. 0.50. Elke Vlaming zorge dat hij bij tijd s 'oorzien zij. POLITÎEKE TOESTANDEN IN xOEMENIE. — Een Roemeensch reser-•e-offic'er, arts van beroep, veTklaart : a Ik ben een vriend1 van Rusland en ïrincipieel legenstander van den oorlog, loch beken hartstoch'elijk, dat het om ^evenburgen gaat. Bij ons bestaat er geen openbare mee-ling. Er zijn alleen Bojaren en Boekares-er kapitalisten. De Roemeensche grond-vet is de vrijzinnigste van de wereld, naar voor het volk bestaat zij alleen uit :en vodje papier. De heele socialistische iartij heeft den oorlog krachtig bestreden loch ons betoog wrerd eenvoudig door vapeuen en arrestaties verstikt In de Dobroedsja moeten zelfs vele socialisten erechtgesteld zijn, omdat zij zich tegen len oorlog verklaardeu ». Die belangcn behartigen, die niet des 'olks zijn, moeten het volksgeweten 011-lerdrukken. Dat is hun veroordeeling in let geweten van elk mensch en ook hun traf. HET SPEK EN DE REUZEL. — De cwestie van de rechtvaardige verd'eeling ian de bevolking der rantsoenen spek en euzel, heeft aanleiding gegeven tôt ge-ichiUfen. Men heeft zich ontsteld, .in zeke-e klassen der bevolking, over het plan fat de provinciale en lokale komiteiten ehenen te hebben, geen spek noch reueel neer 1e verstrekken aan de personen uit [en burgerstand, die geacht kunnen wor-!en een zekeren welstand te genieten, het-ij omdat zij er een dlenstbode op na hou-!en, hetzij uit oorzake van het cijfer hun- ner belastingen, enz. Men heeft echter ee$ oplossing gevonden. Het programma der invoeren is zoodanig opgemaakt geworden, dat het de verdeeling veroorlooff van een minimum hoeveelheid van 400 gram, per persoon en per maand, spek en reuzel, in 't geheel. Aile inwoners, behalve die bekend zijn voldoende middelen te bezit-ten om zich te bevoorraden in boter, vet en vleesch van inlandschen oorsprong, kunnen de vastgestelde hoeveelheid bekomen, onder overlegging van een spéciale bevçorradir.gskaart, genoem-d vet-kaart, tôt wier invoering besloten is geworden en die binnenkort zal worden uit-gereikt.Een besluit is eveneens genomen wat betreft de behoeftige klassen. Het feit gebruik te maken van de kantienen, schoolmaaltijden en kostelooze ultdeelin-gen, zal de onbemiddelden niet beroo-van van de « vetkaart » noch van de ge-wone gezinskaart. De levensmiddelen die zij bekomen van de werken, als onder-steuning, komen boven hetgeen zij in staat zijn te koopen in de gemeentemaga-zijnen.DE BEVOORRADING ÏN KOFFIE. — Wij hebben medegedeeld, dat met het deel het speculeeren op de koffie ten na-deele der beytalking,' te keer te gaan,, aan-zienlijke voorraden koffie op het punt waren ingevoerd te worden. Een besluit is genomen geworden met het 00g op de verdeeling. Te beginnen met 1 Januari e.k. zullen de gemeentemagazijnen in staat zijn dé rantsoenen uit te deelen. De prijs is vastgesteld op 5 frank het kilo. Ziehier nu een tijding die onze huisvrou-wen pleizier zal doen. QNTDEKKING VAN EEN REM-BRANDT. — De « Frankfurter Zei-tung » maakt melding van de ontdek-king, onder zeer zonderlinge omstandig-heden, van een doek uit de jeugd van Rembrandt. Het is een klein schilderij, door een Pruisisch reserveofficier te Kortrijk gevonden, dat ter onderzoeking naar Berlijn opgesturd werd ; het ging vervoigens naar de Munchener Artistieke Galerij, van waar het overging in han-den van een Weenschen verzamelaar, den heer Oscar Bond y. Het doek stelt de onde moeder van Rembrandt voor, in borstbeeld, en sehijnt het origineel te zijn van een half dozijn reproducties en kopieën, die van dezen kop werden ge-maakt. De studie dezer kopieën had reeds vroeger Hofstede de Groot tôt ge-volgtrekking gebracht, dat zij moesten gemaakt zijn volgens een origineel van ovalen vorm, voorstelling die bevestigd wordt door het ontdekken van het doek. De uitvoering is inderdaad zoo frisch*en getuigt zoo duidelijk van de recht-strecksche opname volgens natuur, dat het onmogelijk is de echtheid ervan te betwijfelen. NOG EENS HET (ANTI) -NATïO» NAAL HULP> EN VOEDINGSKOMI-TEÏT. — Wij lezen in de « N. Gazet van Gent » : « Zondag 1.1. greep te Brussel eene be-langrijke vergadei 'ng plaats, belegd door het Nationaal Verbond der Vlaamsche Mutualistenknddagen van België. Uit de mededeelingen van afgevaardig-den uit verscheidene deelen van het Vlaamsche land blijkt, dat de Vlaamsche : mutualisten allenvege uit de komiteiten zijn geweerd, die tôt stand zijn gekomen voor den genees- en artsenijdienst" door het (Nationaal?) Hulp- en Voedingsko-miteit ingericht. Bij dat weren van bewuste Vlamingen, . is men er noodzakelijkerwijze toe geko- ( men zoo wat overal personen daarbij te j benoemen, die van mutual'sme zooveel ( kennen als 'n koe van Latijn, en in som- , mige steden (zooals b.v. te Gent) dok- , ters aan het hoofd te plaatsen, die slechts , door tusschenkomst van een taalman ' met de Vlaamsche mutualiteiten en het • Vlaamsche publiek kunnen onderhande-[en. » ( Dus weer cens, uit haat van àl wat ( Vlaamsch is, liever onkundigen aanstel-len, dan gebruik maken van de Vlaam-iche menschen, die sedert jaren de Mu- 1 tualistenkringen besUiren. 't Is, geen , riijk van gezondheid in het denkvermo- j ?en. — neen ! ' DE ZWARTE POKKEN GEOPE-REERD. — Wij lezen in een Duitsch ! slad, dat Dr. Ludwii? Bors, geneesheer in iet ziekenhuis van Fiinfkirchen( Honga-ije) de Oostenrijksche Vereeniging van ( "ieneesheeren mededeeling gedaan heeft ■ /an de buitengewone resultaten verkre- ' *en door de behandeling van een ernstig î jeval van zwarte pokken met het opéra- c iemes ! Op het lichaam eener vrouw, ( wdden zich sinds twee dagen puisten van ^ :warte pokken gevormd, de geneesheer c >pende deze bij middel van het operatie- '• nés en streek er zalf op. Twee dagen na < le operatie was de toestand der patiente ' eeds beter geworden en na vljf dagen 1 ;on de vrouw beschouwd worden als ge- e ed. Door zijn krachtdadige tusschen- b De Economische beiangen en de Oorlog Het protectionnisme is een stelsel van terugwerking, van geweld," haast van barbaarschbeid, ekonomisch, moreel eu sociaal : als het niet overwonne.n wordt door de gedachten, dan zal het overwon. nen worden door de macht. Dat is wel werkelijk het dileuuna waarvoor Europa staat . De ententes en de verbonden hebben niet kunnen beletten dat het zoogezegd Europeesch evenwicht geschokt werd ; maar juist uit dien schok, uit dat gewel-dig tegei; elkander botsen van de ver-schillende landen hopen we den Euro-peeschen vrijhandel te zien ontstaan, omdat in dezen oorlog de ekonomisch meest gevorderde natie het onderspit niet kan delven. Als deze kwestie nu niet zou opgelost worden, zou Europa op dat gebied al even ver staan als vôôr den oorlog, wat natuurlijk niet anders dan zeer nadeelig kan werken op zijn algemeene ontwikkeling, en ailes zou opnieuw te beginnen zijn, want men zou nog steeds op het vreeselijk dilemma te kijken hebben.De beschaafde Oudheid leefdei gedu-rende bijna vier eeuwen, alle.en beheerd door de belangen van Rome en aan de Par Romana onderworprn. Achtereen-volgens waren het dan, nù cens de kei-zers van Duitschland, dàn eens de ko-ningen van Frankrijk, die over de vrede of oorlog 1>eschikten. De aanwinst van het protectionnisme in Frankrijk gedurende- de laatste jaren vôor den oorlog was een zeer betreurens-waardig féit, en terecht werd ook het rkonomisch exclusivisme van Groot-Bri tan je gevreesd. Duitschland, met heel weinig kolo-niën. en in 't bezit van een machtige nij-verheid, die zich dagelijks uitbreidde, en te stexk werd voor inwendig verbruik, z.ag zich ve^rplicht een groot deel van rijn énorme productie, overigens tôt grooter he.il -van cle menschheid, op de vreemde markten te.brengen, en werd terecht ongerust over de mogelijkheid van een tolfederatie en de sluiting van de Engelsche markten, die gepaard zou gaan met een uitsluiting van de Fransche koloniale markten. F)at werd een jevenskwestie voor Duitschland's nijverheid en handel. De ekonomische belangen zijn, ten huidigen dage, overal de oorzaak en het doel van cle internationale politiek. Overal, waar het protectionnisme he-erscht, scheidt het de helangçn en stelt deze tegenover elkaar. De vrijhandel, integendeel, tracht ze te vereenigen, te stillen in plaats van ze, rerbitterd, te prikkelen. zal ze solidair mfwikkelen. De verwarring en de soh'dariteit van :lr ekonomische internationale belangen, :1ie uit den vrijhandel ontstaan, kunnen illeen een sterk en engsluitend net om het menschdom weven. Kunnen de. ekonomische betrekkin-ïen, hevige geschillen verooizaken, zoo 'ormen ze uiettemin de hechtste vriend-ïchapsbanden om de naties. Een blijvende vriendsehap en de be-^tendige praktijk van de arbitrage zijn ieitelijk onmogelijk tusschen twee pro-eotionnistisebe landen ; streng geno-nen zouden ze kunnen bestaan tusschen ^n protectionnistische natie en een vrii-îandel-drijvende natie; maar, mettertijd, mtstaan ze fataal tusschen twee vrij-landel-drijvende landen. De érigé en .veldoende ekonomische wederzijdsche ifhankelijkheid der naties, in 't leven yeroepen door den vrijhandel, geeft de 'enige natuurlijke en waarachtige, d. i. •eëele waarborg voor een pacifistische >plossing van de moeilijkheden, die 011-ler volkeren kunnen oprijzen. S. îomst heeft Dr. Bors de vrouw, wier even bedreigd was, ongeveer 60 gram icrum afgenomen, dat door het organis-ne zou opgezogen zijn geworden, indien :1e genoemde operatie niet tusschenbeidë vare gekomen. HET ZEEKANAAL DWARS DOOR 5CHOTLAND. — Uit de «Daily Mail» : De aemeenteraad van Edimburg heeft in irinciep met 27 stemmen tegen 7, het intwerp goedgekeurd tôt g-raving van en zeekanaal dwars door Schotland, het-velk doorvaart zou verschaffen aan de chepen van het grootste type. Een raads-id. de heer Allan Carter, deed opmerken lat de totale kosten van de onderneming an de kosten van zes dagen oorlog ge-ijk zouden staan, en dat dientengevolge e finantieele kwestie van ondergeschikt elang was.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods