Het Vlaamsche nieuws

429 0
01 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 November. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 26 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cj87h1gb7c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■onderdag i November 1917. Derde Ja&rgaag Nï 302 Prîjg : s0. Centîem voor g-eheel Be I^ië Het Vlaamsche Nieuws Verschijn* T maal én de week ABONNEMENTSPRIJZEN: Redaktie, Beheer en Aankondigingen: | DE OPSTELPAAD: Elhe meU«erk«r m «M^niak ver AANKONDIGINGEN : ,„»nd '-75 Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE pers«*ni jic ver- t.™, bw, to »pl Ml îjw»d 5- 44, ROODESTRAAT. 44 Met de vaste aedewerking antw^rdei.jk v»r z.jn schnjven, m Dert, id. ai l.~ ««"»u,d ' îgl ANTWEEPEN ! »an Hoogleeraar Dokter Antoon JACOB bindt niet heeUe Redaktie. pTitoL. M "* j kto j ..••• « BERICHT Ter gelegenheid van ALLERHEILIGEN, verschijnt HET VLAAMSCHE (IEUWS op vier bladzijden,. Op Allerzielendag zal ons blad NIET verschijnen. OFFICIEELE BERICHTEN VAN DUiïSCHE ZiJÛE DUITSCH AVONDBERICHT Berl-jn, Dinsdag- 30 Oktober. — Offi ;<el : Op het slagveld in Vlaanderen forscli aavallen der Engelschen op PasSchen iele. Krachtige tegenaanvallen wierpei In vijand ei* wcer uit. Bij Gheluvelt zonken aanvallen de îngelschen onder bloedige.-,verliezen van chtend vroeg en vanmiddag ineen. Aan den Chemin des Dames en de: tostelijken oever van de Maas levend'ig tschûtstrijd. In het Oosten niets van belang. In Italie gaat het voorwaarts. ifcVECHTSTERREIN IN OOST-AFRIK, Berlijn, Dinsdag 30 Oktober. — Off: «1: Bij keizerlijk besluit dd. gisteren, i )lonel von Littow Vorbeck, aanvoerde :r Oost-Afrikaansche koloniale troepe Duitsch Oost-Afrika, tôt generaal-ms or bevordérd. Naar eenieder bekend is, die de kolc aie oorlogsberichten weet te lezen, het n onze Oost-Afrikaansche helden de imeriek sterkeren vijand in de laatst îken wederom zwaren arbeid verschafl jle jongste onderscheiding van hu nvoerder, dieu eerst onlangs het eiker )( van de orde Pour le mérite werd vei :nd, kunnen daarom de ver van het v« rland verwijderde strijders, wier or ikbaar geloof in de eindoverwinnin n onze zaak steeds weer een wondei arlijke kracht tôt verdediging van he itste stuk Duitsch-Afrikaanschen bc m verleent, een nieuw teeken zien va n warmen dank van ons geheele volk VAN OOST.-HONG. ZIJDE italiaansch GEVECHTSTERREIN Weenen, Dinsdag 30 Oktober. — O: ieel : De toestand door den twaalfden sla. 1 de Isonzo teweeggebracht, laat zij, werking tôt in het gebergte aan de jinloop van de Tagliamento voeler ar het Kannthi'sche léger van kolone leraal Krobatin, elken tegen stand t >en komend, op Venetiaansch gronc )ied sne] Zuid- en Westwaarts vel ît. De strijdkrachten van Alfred Krau< '•eraal der infanterie, hebben al in de Wag van den 28sten de eerste bres i wijd uitgestrekte vestinggefred va roona geslagen, terwijl het dappere r< ^nt scherpschutters n. 28 uit Stie] rken in een ovérrompeling der pan' werken op den Monte Lane vermees de. Het beslissende optreden der bondgx >tsch<ippelijke troepen onder généra* ow is door de inneming van Udin iroond. •erder Zuidwaarts stroomen door d het Kustland achtervolgende leger •cheiaen, de ongeordende dromme 1 den verslagen vijand nog in de rich > van den gezwollen benedenloop va Tagliamento terug-. gebieden achter de fronten de 'dgenooten krijgen door de lange stoe gevangenen en den oorlogsbuit dik Is het aanzien van een ItalLaanscl ip. an het Oostel'ijke en het Albaneesch echtsterrein, niets te melden. VAN BULGAARSCHE ZIJDE 'ofia, Dinsdag'30 Oktober. — Offi IOEMEENSCH GEVECHTSTERREIN "j Tulcea het g-ewone belemmerings BALKANFRONT ■'iSs heel het front zwak belemme îsvuur. Alleen in de bocht van d en beoosten de Wardar was he ■fevendiger. Na Jangen luchtstrijd zijn vijandelijk gluigen g-evel.d, waarvan twee achte f stelling-çn. Twee der bestuurder f«vang«n jen^m^n. VAN TURKSCHE ZIJDE TURKSCHE FRONTEN Konstantipopcl, ilaandag: 29 Oktober. — Officieel : Aan de i'erzische grons is tcu Russiscli ^ vliegtuig, dat gedwongen was in dea Vensjin-pas te ianden, door ons buitge-maakt.Aan het Kaukasùche front is een vij-amdelijke afdeelïHg van honderd man, die het centrum van onzen luikervleugel 1 poogde te overvallen, met verliezen afge-slagen.In de Egeïsch© loa is een vijaadelijke monitor, die een vaaituig, met machine-gewereai voor het leger sleepte en tracht-te de Aziatische kust te naderen, door het vuttr van onze artillerie verjaagd. Aan het front bij Gaza hevig artillerie-- vutir in den nacht van 27 op 28 dezer en gedurende den dag vain 28 dezer. s __ VAN FRSNSCHE ZIJDE " WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Maandag 29 Oktober. — Offi-- cieel avondbericht : n Hevig artillerie-gevecht op den rechtei e -Maas-oever, in het bosch van Chaume en • de sektoren van Bezonvaux. : VAN ITALiàANSCHE ZiJDE . ITALIAANSCH ^ GEVECHTSTERREIN Rome, Dinsdag 30 Oktober. — Offi-cieel : In. den loop van den dag van gisteren n bleven de Italiaansche troepèn wijke" • naar de van te voren in orde gebrachte stellingen. Daar wij de bruggen over de Isonzo hadden afgebroken en onze dek-kingsdetachementen doeltreffend ' aar den slag waren, werd de vooruitgang vai'J den vijand vertraagd. De Italiaanschc ruiterij heeft met vijandelijke voorhœde - afdeelingen aanrakimg gekregep. TELEGRAMMEN DE ENTENTE-BOMAANVAL ' OP ANTWERPEN e De' « N". R. C. » meldt (Avondblad " 30 Oktober) : J Vier Engelsche vliegers hebben gister nacht Antwerpen gebombardeerd. Vee . schade werd toegebracht aan geCouwer n op de Paulusplaats, aan de Zuiderstatie 11 aan de Schipperskapelstraat, de Marnix a straat en aan den I)am. Er zouden oui - vele dooden zijn. - MILITAIRE AKTIE IN TRIPOLITANIE Men meldt uit Milaan dat volgcns al-,1 daar ingekomcin. berichten Turken er e Arabiereri een grooten aanval begonnC zijn. I POLEN I Weenen, 29 Oktober. — Uit het Pool - sche perskwartier wordt gemeld : ter ge II legenheid van de feesteliike installati< van den regentschapsraad bevatten di r. bladen te Warschau artikelen, waarin zi, - de herleving van den Pool chen staa - met vreugde begroeten. De loop van di 1 plechtigheid en de redevoeringem van d< leden "van den regentschapsraad bewij e zen, dat die leidende mannen in Polen hel Poolsche volk zijn staatkundige onaf-hankelijkheid op den grondslag van d< akten van November en September dei middelrijkeu willen toedienen en de uil deze akten voortvloeiende konsekwen-" ties aanvaarden, Het Poolsche demokra tische kongres te St-Petersburg wordl als een bewijs beschouwd, dat de overwe gende meerderheid van Polen met hel " streven naar een staatsvorming van hnr geboorteland instemt. De regentschapsraad zal het vraagsthk betreffendb hel mim'ster-pres'dentschap en het Poolscht ? kabinet in behandeling willen nemen. D< f onderhaïidelingen daarover zijn reeds il een beslissend stadimn getreden. " Naar de Poolsche bladen' melden, :f r het personenverkeer tusschen de bedd< 51 Iwzette gebieden vergemakbelijkt. Uit het Dagboek eener Vlaamsche Moeder Allerzielen-overwegingen 2 November 1916. — Van de boomen rijzen tlians, in de roerloosheid der teere lucht, de gele en bruine bladeren tijdens de laatste dagen van een tôt weemoed stemmenden Herfst, welke herinnert aan het tijdelijk lieengaan der natuurschoon-heid, aan de tretjnnis der eindigende din-gen.Een rijker tooisel verlangt thans de na-tuur, vôôr den winterdood, en zoekt dat in het koperrood van eik on beuk, in het bloedende purper van den wilden wij'n-gaard, waarin 't goud der ondergaa®de zon bijwijlen vonkelt en gloeit. Niets ;-s schooner dan de glorie van den Herfst, jaargetijde zoo innig overeen-stemn.end met de ziel van den mensch, crn vooral van ons volk. Jaargetijde van bepeinzing c-n ingetogenheid. Wij zoeken de eenzaamheid der in z|lverwazige at-mosfecr .rustende velden, de eenzaamheid dt'r wouden waar de stap op het raos ver-sterft, wouden uit wier bloedend hart een gefluister opgaat van droom ; de eenzaamheid van huizen, gesloten in 'nnig-heid van rust en waar bewaarjd blijven herinineringen van verdwefflen geluk, aan dezen vooral die ons voor altijd verlaten hebben, die ons zijin voorafgegaan in den dood... De dood? Alom waant deze rond tijdens de No-vemberdagen ; oin de ontbladerende boomen en.de verkwijneinde bloemen, in de snerpe geuren van 't rottende loover dat langs de vochtige wegen ligt verspreid, in de grijze wateren van grachten en vij-vers, langs de velden waarin zaden wach-ten om te ontkemen onder de eerste len-teluwte. Dien ondergàng voelen wii _ook in ons, onverôiddelijker dag aan dag, naarmate de levetiskrachten afnemen, de stap trager wordt en onze laatste levons, begoochelingen verdwijnen. Edoch, glaapt de natuur jaarlijks in om verjongd en in nieuwe pracht te ontwa-ken, zoo verouderen wij integendeél zon-der nog te kuninen verjongeren. Geen ge-daanteveranderingen voor ons; geen nieuwe jeugd. De dood? En thaitis vooral, terwijl bolle winden aanjagen en regens^eerslaan, wie denkt er soms niet na op de vergainkelijkheid van al wat tôt het aardsche behoort, nu is gekomen der dooden dag en wordeu herinnerd dezen die tej- goede ruste wer-den gebracht. Vanaf de eerste tijden, toen de men-schen nog meendan dat de dooden als schimmen om de stervelingen bleven 1e-ven, werden de overledeneci met bijzori-dere toewijding vereerd. Gedurende de middeleeuwen, tijdper-, ken van oorlog en hongersnood, pest en [ andere besmettelijke ziekten, leefdeji de menschen in eane aanhoudende ver-schrikk'ng voor den dood, 't knokkelig , geraamte dat land en steden aftrok om zijn oogst te vergarein en levons weg te maaien; beeld van gruwel zooals Diirer, Hobbein en Rethel, die groote sombere fantasten vol wtreede vronle en angstige gehcimzinnigheden dat tôt huiverwek-konde werkelijkheid uitgewrocht hebben in scheppingen zooals « Den Dooden-dans », «De Dood als wurger ». «De Dood als Heerscher », 1! Triomf des Doods », en ajndere meesterwerken. En wie althans denkt tevens niet. met ontzetting en treurnis aan die dC>nkere velde des doods, nu eea werelddeel door .'t oorlogsorkaan tôt in zijn diepste grond-slageu blijft geschokt en millioenen le-vcnskrach'tige mainnen nog moeten wor-dc-n geofferd vôôr den Dooden-dans zal worden gestaakt? Wiens geest verwijlt er thans niet waar de slachting woedt ; waar de Dood als heerscher, den purpe-ren mantel om de iKenderschouders en den scliedel omlauwerd, op het vinnige ros « Vrijheid en Beschaving » genaamd, ;n een brandgloed aanholt. over 't puin van vernielde steden en dorpen ; waar vrouwcn en kinderen jammeren op lijken van gesneuvelden, op lillende lichamen vain verininkten?... Wie de"kt er thans niet aan den Vrede, t'allentanten verjaagd door Haat, Af-: gunst en veroveringszucht, en waar vroe-ger zangen van geluk weergalmden, bul-dert het kanon en blijft de dood in de keel der stervenden reutelen.... Neen, van vrede wil men niet w-eten. r De bitterste bloeddroesem moet nog wor-dein geproefd op den steeds peilloozen bo-dem van den kelk der smarte welke aan ; de lippen der lijdende en uitgeputte : menschheid wordt gedrukt. Nog wreeder moet woeden de slaeh-ting. Stro«ine* blo«ds z.ulle» nog worde» /ergoten, steden in puin'gelegd, vôôr de :oenadering zal worden bewerkt. Naar de stenvmen dezer die allen haat liebben afgelegd en huiveren voor de aan-^ebrachte verwoesting, voor de doorwor-àtelde verschrikktagen, wordt niet ge-iuis'erd. Geen wocwd van menschelijk-heid mag- voor lien weerklinken uit de nachtmerrie van 't baibaarsche geweld dat onmeedoogeud verdelgt ein aan de vernieiiug nog mUliarden en milliarden wil offercn tôt het oude Europa er uitge-put zal liggen, overweldigd door de Nieuwe Wereld. Geen vrede, geen verzoening. Door-vechten tôt het wreedste einde ! En weer zal een Winter in tranen, ontberingein en l>loed worden doorjammerd, tôt door hel-dere lentehichten banke wolkenstoeten op een aderu van verjonging en herleving zitllen aanvoeren ; tôt door tempelbeuken allelua-zangen zullen worden aangeheven bij de opstaiiding. van Kristus die uit de bronhelder,; diepten van zijn heerlijk we-zen wonderen opwellen deed, goed als 't licht vain ee,n Meiv-dageraad, helende zacht als de balsemlucht aanzwevend uit heilig-stille dennenwouden ; die goedheid en menschenliefde heeft verkondigd, ze-gonende de eenvoudi^en en zachtmoedi-gen van geest, 't geweld vervloekende en dé huichelaars afstriemende, schachts raars en uitbuiters van ellende... Om vrede zal dan 00k worden gebeden door de verkwijnende menschheid, en over de landen zal steeds jagen' de zege-vierende Dood... Piet Van Assche. Volksopbeuring Jaarvergadering Op Zonday. 28 Oktober werd door de Veree-niging voor zedelijke en stoffelijke volksver-heffing » Volksopbeuring » haar eerste jaar-vergadering belegd iu het boveiilokaal van «De Ton», Pelikaanstraat. De leden en ver-sckillende belangstellenden waren talrijk op-gekomen, de ruime zaal was goed gevuld. Aan het bureau zetelden : H.Ii. Adelfons Iien-derickx, vo!ksvertegenwck)rdiger, voorzitter Frans van L,aar, leider-sekretaris-penning-meester van de afdeeling ; Karel Angcrmille. beheerder ; Deo de Suiet, beheerder ; Mej. GabrieLle Picard en d© lieeii- Luyckx, leeraaa in kortschrift. Na een korte openingsrede van den keej Voorzitter en een woord van dank aan hel talrijke aanwezige publiek werd het woorc verleend aan den lieer Frans van L,aar, sekre taris-penningsmeester-leider, om het jaarver slag voor te dragen. t Na een woord van inleiding over het ont staan van de afdeeling, waartoe het initiatie: genomen werd door den Antwerpschen Tali van het Algemeen Nederlandsch Verbond geholpen door den heer Cyriel^ Rousseeu, ga de sekretaris een overzicht van de werkzaam heden die wij in het kort aldus kunnen sa tnenvatten. Door de afdeeling • Soldatentroost » werdei 8319 pakketten verzonden voor een waard< van 61.195 frank, voor 292.40 fr. broodabonne menten en 391.25 fr. kleedingstukken. Over gesneuvelden, gekwetsten, zieken ei vermisten gaf de afdeeling 12.748 inlichtingen Aan 68 kampen in Duitschland werden 25' pakken en kisten boeken gezonden, zeke meer dan 50.000 exemplaren. Honderdei brieven werden voor ongelett^rden geschre ven. Pakketten eetwaren, kleedingstukken enz., werden regelmatig gratis doorgezonden Ook ontvingen de gevangenen talrijke mu ziek- en tooneelstukken, evenals orkestmu ziek. Dit laatste door bemiddeling van he Koninklijk Vlaamsch Konservàtorium. De tentoonstelling van de krijgsgevangenei bracht 3947.48 frank op. Ze werd na een oui reis gedaan te hebben in het land ook inge richt te Luik en daar officieel geopend doo: burgemeester Kleyer. Welke tegenstellini met Antwerpen, waar het gemeentebestuu: « Volksopbeuring » tegenwerkt. De afdeeling « Volksopbeuring » verkoeh voor 35.780,83 frank lucifers aan goedkoopei prijs ; verleende 1.500 fr. toelagen aan kin derbescherming, volkskleeding en volksvoe ding ; 4.965 fr. aan stille hulp ; 2.800 fr. aar volksontwikkeling ; 3.750 fr. aan de werkeloo zeni terugkeerend uit. Duiitschla^nd, waaraar buitendien 517 pakken kleedingstukken ei een groote kist boeken gezonden werden. De afdeeling ontving steun van verschillen de vereenigingen en van het provinciaal be stuur van Antwerpen, van bijzonderen en doo: de pers, te zamen 13.260,06 fr. Allerlei artikels : postkaarten, liederen, por tretten, beeldjes, zakkalenders, enz., werdei ten voordeele van de gevangenen verkocht samen voor 1.427,75 fr. Afdeelingen werden gesticht. Aan deze al deelingen en vereenigingen werd steun rei leend roor een gezamenlijk bedrag ta: 10.214,§• fr. De afdeeling telt op heden 121 betalende leden. j De Koopersbond, samenwerkende rereeni- t( ging met aandeelen, door a Volksopbeuring r p ontworpen, komt eerstdaags tôt fetan<£ Reeds werden steenkolen, zeep en leder verkocht aan zeer voordeelige p rijzen om den woeker- ^ handel te heli>en te keer te gaan. Op dien weg ^ vaLl. mog veel t© doen. n De vereeniging ontving gedurende het ver- e loopen jaar 131.659,59 frank en gaf 120.174,18 t" frank uit, zoodat er op 1 Oogst laatstleden een d batig slot bleef van 11.485,41 frank. r Aan het einde van zijn verslag bracht de s sekretaris een warme en welverdiende hulde v aan den heer Karel Angermille tôt voor kort % beheerder van « Volksopbeuring » te Antwer- t pen. Hij was de ziel van de werkzaamheden, r de ware organisator ; gansch Vlaanderen moet N hem dankbaar zijn, voor al wat hij verrichtte. x (Ivangdurige toejuichingen.) v Het verslag werd dapper toegejuicht. De Voorzitter bedankte den sekretaris voor c zijn prachtig en zakelijk verslag. Daarna i njajii d© he©r Aii<g©rmilil© het woord om eeni- { ge punten uit het verslag nader te onderlij- j nen. r In het verslag werd vergeten te spreken c van Frans van I^aar zelf. Over hem mag wel j iets gezeid worden. Hij was in de laatste ja- c ren, als sekretaris-penningmeester van het A. N. V., de spil waarrond de gansche Vlaam- v sche Beweging zich bewoog. Buiten dit ambt, < dat reeds zooveel van zijn tijd innam, wist c hij in « Volksopbeuring » ailes mede te rege- ( len om aldus het werk van den beheerder zeer } te vergemakkelijken. Verder deed de heer Angermille uitschij- . nen, hoezeer we door Noord-Nederland en ( ons Haagsch kantoor geholpen werden ; hoe het Antwerpsche Vlaamsche gemeentebestuur t zijn plicht verzuimdé en hoe integendeel het I Ivuiksche-Waalsche magistraat zich aan het ( hoofd stelde van de tentoonstelling. Hij ver- ^ zekerde verder dat de Koopersbond een afge-dane zaak is, vermits er reeds voor meer dan x 100.000 frank aandeelen ingeschreven werden. Door deze werking zal « Volksopbeuring » uitgroeien tôt een organisme, dat in de toe-komst grootsch werk te verrichten heeft. Het j moet ons volk ekonomisch en kulture^J groot i maken. «Volksopbeuring» is zuiver Vlaamsch- I gezind en staat boven aile passivisme en akti- i visme, dat ongelukkig de Vlamingen van heden nog verdeelt. Spreker verklaarde zich gelukkig over deze vergadering. Daarna werden de prijzen uitgereikt aan de bekroonde leerlingen in den Nederlandschen stadsleerkursus in het kortschrift. (Leeraar heer Ivuyckx.) Allen ontvingen prachtige boekgeschenken, tôt een waarde van 50, 20 of Î5 frank : Fritz HeTiderickx, Mamtha De Roover, Josefina Plasmans, René I^enaers, Jaak Ulfelt, Medard Van Casteren, Philomena De Raey, Lodewijk Schoysman, Edward Ver-heyen, Hortense Braedt. De heer Fritz Henderickx bedankte in eenige woorden aan het adres van « Volksopbeuring», waarvan hij de hooge maat-' schappelijke strekking deed uitschijnen. De Voorzitter bedankte ten slotte de vergadering voor haar âandacht en drukte er nog-moaiig i op dat, ondanks ailles, door « Voilksop-^ beuring » de zoolang betrachte eenheid onder de Vlamingen tôt stand zou komen. Plij verklaarde het volledig eens te zijn met Karel Angermille, we moeten Vlaanderen groot ma-^ ken door te ijveren voor zijn stoffelijke en kultureele verheffing. Daarom juist kunnen ' we nu niet zwijgen, zooals sommigen meenen, en kunnen we ons niet storén aan bedreigin-gen, verdachtmakingen en broodroof. We hebben-nog veel te bekampen, omdat sommige menschen ons nog niet begrijpen en achter ' ailes bijbedoelingen zien. We zullen be.wijzen, dat we die niet hebben en slechts streven naar het aangegeven doel, dat zich joo juist laat ^ samenvatten in onze 'leus: « In Vlaanderen Vlaamsch. » Daarop ging d«ze welgesUagde vergadering 1 aitee*. MAX. STAD en LAND MONSTERMEETING TEGEN DEN OORLOG EN ZIJNE GRUWELEN... Znndag 4 November 1917, te II 1/2 To-renuur, in den Schouwburg Thalia, Car-notstraat, Antwerpen, ingericht door het Verbond voor Wereldvrede (België) Sprekers : Mejuffer Anna Mortelmans ; hh. Bellefroid, Brussel, en Sfeven Pre-nau, Brussel. Vrouwen en mannen, allen daarheen ! VERHOOGING DER VERVOER-PRIJZEN VAN DIEREN EN GOEDE-REN. — Te rekenen van i November 1917 zullen de tarieven voor het vervoer van g-oederen en dieren op de militaire spoorwegen op hej- Westelijk oorlogster-rein eene verhooging van 25 t.h. onder-. gaan, in o:en zrn dat de tôt dusver in _ frank en oentiem uitgedrukte tarieven 2 vanaf 1 November zullen moeten gelezen worden als ma rken en pfennigs. POSTNIEUWS. Te rekenem van November zal de vierde postbestelling : Brussel om 5 uren 's namiddags in laats van om half zes geschieden. EEN NIEUW REGLEMENT VOOR •E VERDEELING DER RANTSOE- fEN. Uit onlangs te Brussel ingeko- îen berichtjen blijkt <lat men de spoedige n regeimatige aankomst mag verwach* ;n van tamelijk aanzienlijke hoeveelh^-en zetmeelhoûdende produkten, spek ?.uzel, waarvan de bevolking zoolang ge-peend is geweest. Te rekenen van 1 No-ember zai het mogelijk zijn aan de be-olking een veertiendaagsche uitdeeling ? doen, o.a. : 100 gram spek, 100 gram euzel, 100 gram rijst per hoofd. Het na-olgende règlement is a an genomen ge-;orden om op gelijke wijze in al de pro-incies te worden toegepast : Zullen niet in aanmerking komen voor le uitdeeling : de gezinnen die meer dan 5 aren grond per hoofd bebouwen; de ►ersonèn die verbruiksprodukten verkoo->en van denzelfden aard als die der ko-niteiten, n.l. erwten, boonen, rijst, paar-eboonen, aardappelmeel, stijfsel,enz. ;d<» ^ersonen wier tabaksaanplant grooter an 5 aren. Zullen een half rantsoen mogen ont-•angen : de gezinnen die van 5 tôt 35 are* ^rond. per hoofd bebouwen, met dien ver-tande dat gezinnen die in 't geheel minier dan 15 aren bebouwen, recht zullo® îebben op het voile rantsoen. Ontvangen het voile rantsoen : de g"<*-:innen die minder dan 5 aren per hoofd >{ 15 aren in het geheel bebouwen ; al d« >ersonen die niet in een der bovenstaand© l'tsluitingsgevallen verkeeren. Bij de b^-ekening der bebouwde oppervlakte zal reen rekening gehouden worden met de veiden'of boomgaarden. Dit règlement zal te rekenen v«a 1 N®-ember toegepast worden. DE BEWEGING VAN HET POST-^ERKEER IN BELGIE. — r) AanUl >ersonen in het gebied van het Generaal-j-oevernement die op 30 September 1917 îouders waren van een postcheque-rek»-ling: 1304. 2) Beweging van het postchequeveir-ceer gedurende de maand September '17 : 21.402 kredietposten ten bedrage van Vlk 45.872.383; 16.576 debetposten ten bedrage van Mk 47.113.185 ; totale omzet 37.978 posten over een bedrag van Mk :)2.985.568. Daar van is zonder geldspe-:iën vereffend : Mk 48.222.828. 3) Gemiddeld tegoed van de postche-querekeningen iin de maand September 1917 : Mk 15.228.521. 4) Door overschrijvingen zijn m*t Duitschland omgezet Mk 2.273.869. IËTS VOOR HET KOMITEIT der PAROCHIALE SCHOLEN. — V66r eenige dagen hoorde ik in stilte de wee-moedige klachten van twee onderwijzers der parochiale scholen : de eene moest nog-bijna tweedûizend frank trekken en de anaere over de tweedûizend. Ik h ad waar-lijk medelijden met die twee arme jon-gensvIn de meeste gemeenten hebben de onderwijzers een duurtetoeslag gekregen om in de noodwendigheden van den hu,i-digen tijd te voorzien. Doch, in de parochiale scholen, krijgt men nog niet waar men recht op heeft en wat onontbeerlijk is voor den levenso»-derhoud van vrouw. en kinderen. O ! gij die er voor instaat de betakngen. uwer onderwjizers te regelen; gij, di« toch in den grond van uw hart katholiek zijt, zoo wel als ik ; gij, die in uwe scholen, méér dan :n andere nog, doet spreken over de liefde tôt God en den even-naaste ; gij die aan gansch de maat-schappij het voorbeeld moét geven van goedheid en eerlijkheid zeker, begrijpt gij dan niet het lijden, dat op uw© onder-danen drukt? Waar blijft uw menschlievendheid en kriste'ne naastenliefde? Waar blijft vooral uwe eerlijkheid? Weet gij dan met dat er in uw catechismus geschreven staat: <c Achterhouden van het loon der werk-lieden is eene wraakroepende zonde! » Of hebt gij die soms weggecijferd en m de plaats gezet : « Het lezen van « Het Vlaamsche Nieuws»? Ah 1 hoe lang nog. zullen die wantoe-standen duren ! Wilt ge uw onderwijzer* dan gansch ten gronde helpen? Of drijft r? misschien dan den spot met God en zijn gebod? Ik vraag het u nogmaals, mijnheeren, waar blijft uwe naastenliefd# en uwe eerlijkheid ? En u geaehte kollega's, roep ik toe. «Gij zijt mensch en. hebt recht op be-staan ; \velnu, laat <len moed met zmken, steckt de hoofden omhoog-, toont dat mannen zijt en vooruit!... Eischt met klem wat u toekomt ! ! Een katholu"' onderwijzer.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods