Het Vlaamsche nieuws

1394 0
27 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 27 October. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 22 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/183416vk3h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1/aterdag 27 October 19x7. J errte jaarg^cg Jh 297 Prijs: 0> Centiem wor geheel ^ig-ië Het Vlaamsche Nieuws Yerachijïil. 7 maal in de week IABONNEMENTSPRIJZEN: Redaktie, Beheer en Aankondigingen: i Un rnaand 1-75 ™ 3 „,,<! S <4, ROODESTRAAT, 44 i ANTWERPEN l.f éW j» 18'— DE OPSTELRA AD : , Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met de vaste medewerking fan Hoogleeraar Dokter Antoen JACOB „ AANKONDIGINGEN : Elbe medewerker is persoonlijk ver- Iwe^ bla<J dOT r6gei 2.50 antw«ordedijk vo^r zijn schrijven, en D«rd© id. ut. 1.— bÙMlt niet het! «le ReJaktie. ^ierf* iri j'5" Do««la bericht 5.— liâN DUITSCHE ZIJDE dditsch AVONDBERICHT Berlijn, Dondendag 25 Oktober. — Officieel: WESTELIJK GEVECHTSTERREIN In Vlaanderen krachtige vuurstrijd, voornamelijk ten Oosten van leperen, Bij Pinon en Chavignon trokktn zich onze voorposten in de Ailette-bedding ondtr Fransche drukking acktcr het Oise-Aisne-kana#! tcrug. RUSSISCH- EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN In 't Oosten niets van belang. ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN In Italie bracht de doorvoering onzer doorbraak bij Flitsch en Tolmein nieuwe resultaten. Het aajatal krijgsgevangenen en de buitstegen. VIN 00ST. HÛNG. ZIJOE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Weenen, Donderdag 25 Oktober. — Officieel : De dertiende slag aan de Isonzo, ont-iproten aan het iwtiatief der op leven en dood trouw verbonden middelrijkea is gisteren voorspoedig ingezet. 's Och-tends om zeven uur begonnen de drom-œcn Icaaoanaa hun v-: r n i e 1 i ng 0 wcrk. Eci: uur later trok in storm, regen en sneeuw-buien de infanterie ten aanval. Het weei en het bergterrein stellen de troepen of «n buitengewoon zware proef. De vijand merde zich ten hardnckkigste ; maai 's middags was het Italiaansche slagfronl tusschen den Rombon era Auzza al of raie plaatsen doofboord. Regimenten ni het Alpenland namen Flitsch. Duitsche troepen wierpem verder Zuidwaarts der vijaod in den eersten stormloop terug. De hoogten bewesten Woltschach en ter X'oordoostcn van Auzza waren 's avonds m hun geheel in het bezit der bondgenoo. ta. Op het Noordelijke stuk der hoogvlak te van Bainsizza (Heilige Geest) boder de Raliaaen gisteren nog onzen aanval-Itneon allerheftigsten tegenstand. Op den Monte San Gabriele, bij Gor; o op den Karst riepen plaatselijke om dememingen de voorwaardeai voor ver-derc gevechten in het levein. Het geschutvuur zwol in deze strekeff »an weerskanten to.t groote kracht aan Tôt den avond zijn meer dan 10.000 ge-nngencn gerapporteerd, onder wie divise-en brigade-staven. De buit is op verre na niet te overzien. Bij de legergroap veldmaarsehalk Con. tad gesehutgevechten. VAN B0LGMB3CHE ZiJDE Sofia, Woensdag 24 Oktober. — Of-f'eieel : ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Matte strijd. BALKANFRONT 0p den kam van de Mokra Planina er !?-S'esto:i het Ochrida-meer was het ge-TOvuur cen beetje levendiger. Beoos-;e» de Wardar en bezuiden Doiran hotidl kct vuur ondanks den regen met dezelfde felHeid n. Eea zwakke aanval, dooi &n vijand ten Zuiden van Doiran onder-"oraen, ^verd door het vunr gckeerd. VIN ENGELSCHÈ ZIJDE WESTELUK GEVECHTSTERREIN Londen, Donderdag 25 Oktober. — Ofttieei : { De vijand heeft gisteren avond nog een ■jrsehen tegenaanval ten Zuiden van he1 ""uthulsterbosch gedaam. Zijn troeper Wrden volslagen teruggewoirpen. Gisteren middag en in don avond de-troepen uit Gloucester, Worce9ter ei "'rifshire voorspoedige overval'.eci teger P vijands stellingien tusschen Rœux er uavrelle. Veel Duitschers sneuvelden ci 'a'van vijandelijke schuilholen moesteir «et ontgelden. De Britten bêtnachtigder maehinegeweer. VAN ITâLIMSSSCHE ZiJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome Donderdag 25 Oktober. — Of ficïeel : Gistcsren ocbtemd heeft de tegenpartij na cen rustpoos van eenige uren, oj: nieuw !:fngs heel het front een verwoe goscliutvuur geopend, dat tusschen d hcliingen van den Rombon en het Noor dclijke stuk van het plateau van Bain sizza het karakter van vern:etigingsvuu krceg. In dit vak werden vervolgen dichte zwermen infanterie ton aanval t< gen onze stc-llingen geworpen. Ten deel blekcn die tegen dan vijandebjken stoc bestand, maar meer naar het Zu:de slaagde de vijand er in, door een dikke nafct beguns'iigd, die de uitwerking va o'iis spervuur waardeloos maakte, on; vooruitgeschown lin'es op den linke oever van de Isonzo onder don voet t loopen. Voor uitvallen partij trekken van zijn bruggehoofd Santa Maria e Santa Lucia, bracht hij don strijd op c hcliingen aan den reehteroever over. Tcrzclfdertijd sloegen onze troepe machtige aanvallen bewesten dan Voln (Vodil? — Red.), hoogvlakte van Bail sizza en op de Westelijke hellingen va den Monte San Gabriele terug,. Zij on namen den vijand i11 tegenaanvallen een ge honderden gevangenen. Krachtig vuur, door de tegenstandei op den Karst ontwikkeld, werdl door c Italiancn doeltreffend beantwoord. TELEGRAMMEN NiEUWE MAATREGEL VAN ENGÉLAND TEGEN NEDERLAN Den Haag : De « Telegraaf » deelt de in een beursbericht dat de Engelscï reg-eering de vergeldingsmaatregek ook op het overzeesche briefverkeer ui gebreid heeft. DE STAAT VAN DEN IN FRANKRIJK NEERGEKOMEN ZEPPELIN «L. 49» « Le Progrès » van Lyon deelt met dat in tegenstrijd met de bewering \z het ambtelijk communiqué, het luchtsch « L. 49 » niet onbeschadigd. is gebleve; Alleen de motors zijn intakt. Daarent gen is het metalen geraamte geheel ve nield, hetgeen het latere gebruik van h< luchtschip uitsluit. BARON MONCHEUR GEZANT VAN BELGIE Tg LONDE De « Indépendance Belge » schrijf Baron Moncheur is benoemd gewordf tôt buitengewoon gezant en gevolmac : tigd minister van België te Londen. I opvolger van den heer Paul Hymaj heeft reeds een lange diplomatieke .loo baan afgelegd ; hij heeft açhtereenvolgei aan het hoofd gestaan der Belgische 1 gatie te Mexiko, Washington en Ko: stantinopel. Gedurende den oorlog \v; hij voorzitter van de ekonomische onde zoekskommissie ingesteld door de Be gische regeering; vervolgens was hij, Londen, voorzitter der raadgevende kor missie der marine en ondervoorzitter vi het steunkomiteit opgericht ten behoe der krijgsgevangenen in Duitschlarid. I regeering deed la^er een rechtstreeksc beroep op zijne ondervinding, op ziji diplomatieke wetenschap en benoeme hem tôt algemeen bestuurder aan het d : parlement van buitenlandsche zaken den Havèr. Ten slotte werd hem de te ding van d'e Belgische missie in de Ve eenigde Staten toevertrouwd. IN DE BELGISCHE DIPLOMATIE De korrespondent van de « N. R. C. te Havere meldt dat Melot, lid van < Belgische Kamer voor Namen, benoen zal wo-rden tôt gezant van België Buenos-Ayres. IiET FOREIGN OFFICE VAN DEN HAVE De verwisselingen in de diensten vc het département van buitenlandsche z ken duren voo-rt. Bij de nieuwe benoemi gen in het centraal bestuur, onlangs m degedeeld, dient gevoegd te worden d . van den heer Michel Huisman, profess< aan de Universiteit van Brussel. Van a deelingschef is hij benoemd geworden t bestuurder van den dienst van Betwis Zaken en van het Protokol. > ï Voor den Gcuden Kelk en het Van der. Meulen-fonds In tlks stad, dorp en gehucht van Vlaanderen moet er gewerkt worden om fcst Van der Meulen-Fonds te doen sla-gon.Do opbrongst most zôô i'ndrukwekkend zijn, dat het overal, vooral te Havere, een aamvijzing weze van wat Vlaanderen wil, ho® net zelfstandîg wil worden en boa ons volk stennen zal al wie om zijn ' Vlaamschgez'ndheid getroffen wordt. Met dezîlfde taal en d-zelfde aanspo-' ringta zetten and:;re regesringen hun volk L aan de oorlogsleecing:<n te teiekenen. Ons bclang is even groot itm even groot is onze ofiervaardighMd. Duizenden Via-r mingen moeten iuteekencn voor deze hul-s de en d;zen strijdpenning. e Vijfde Lijst ' Brillcman o.5( Omdat ik Vlanv'ng bec 10.— a Een normalist van Mcchelen 1.2.' Een parochiale ondervvijzer 2.— Een parochiale onderwijzcr 1.2; ~ Een onderpastoor 5.— ^ Ee,n seminarist 1.— n Een lccraar aan een katholiek ge- e stvoht ^ 2.— J. Van Eldeve, onderwijzer, Bael 5.— n Ci. V. H. 5.- jj J. Broeckhoven, Amtwerpen 1.21 Schaeps, Antwerpen _ 2.— n De Anne Edelman, Merksem 2.5( __ Fr. Rutten, Bceringcn 5.— Vanwege Vlaamsche Priesters! Waar blijft ge, kollega's? Har-op.! Voor de Heil:ge rechten e van ons volk ! Gcd wil het ! 25.— Hubert Désiré, kunstzanger, Me- chclen 2.5( Omdat het bericht over de verban-ning van Priestcr Van der Men-len naar Cezcmber in Gottingên zulke beroering tewecg bracht 3.7i g Omdat ik de houding van Mercier afkeur 1.2; E. Carsan 1.2i e H. Carsan 1.2i n C. C. Vcrfaille, Merksem 1.2; E. Btsse, Amsterdam- 1.2! Opdat de trambedienden de halten alleen in 't 'Vlaamsch zouden rcepen. — Een va,n tram 2. 1.2! Van Remoortelj Turnhout 2.5( Dr. Lindekens, Schooten 20.— Klein Marieken 1.2: e Vrouw De Soetc-Meeus 0.7; p Juffrouw M. De Socte 0.5( ^ Bij vergissing werd opgegeven : Léo Mcert, S.— fr. ; moet zijn : r~ Léo Meert, Brussel 25.— Hit Middslbaar Ondgrwijs n in ^iaanâeren en Nedérlanc :n i- ,e « Dat we nog wat te leeren hebben j op oudanwijsgebied, zal elkeen, die ee: ^ weimigt met het Hollandsch onderwij j bekend is, graag toegeven. » Mot dien slotzim eindîgde ik miji > schrijven in « Het Vlaamsche Nieuws xs van 8 dezer, en ik kom er nu op terug. r- In de brochure, uitgegeven door de» 1- Hoogeschoolbond, betreffende de indee te ling der fakulteiton en de voorwaardei i- om tocgelaten te worden tôt het bijwo in nen der kolleges, ter Gontsche Hooge :e schoôl, las ik met vervvondering, dat mei 'e ter Hoogere Handelsschool de lessen ka: volgcn, met eer.i getuigschiift der Latijn 'e scha humaniteiten. 'e Dit is cari ovcrb!ijfsel van het voorma 2" lig Belgisch stclsel, dat moet verdwijnen :.n In de « Aula » heeft Rob, Van Genech ten reed's gewezen op de groote noodwem r" digheid, om de studies te special-zceren Om daartoe te komen, moet ons middel baar onderwijs vervormd worden, o] meer wetenscliappelijken grondslag. „ Om ons tôt de provincie Antwerpen t té bepalon, daar vindt jnen allerwege kolle id gies, bijzondcr m 't leven geroepen al te bronnen om het Groot-Seminarie t voeden. Het doel dier Latjnsche scho Icn is het vçxrmen van k'.assieke gelcer dciU. En het rcsultaat kon worden vast R gestcld door de uitslagen bekomen doo die kollcgies in de aîgcmcene prijskam n pen voor de oude-humaniora. Het wctcn i- schappelijk onderwijs, aldaar, liet veel "i- zoo niet ailes te wejischen over. . e- Voor Vlaanderland hcbbc.n' wij zuive ie wctenschappclijk onderricht meer noodi; ^r dan de kennis van Gtiekseh en Lat:jn. f- In de groote steden worden de we'ctn 3t sthapperi voldoende onderwezen in Athe te nea en koliegies, die eene n:euwere Hu ^ maniora-afdeeling bezitten. Doch het go 11 tal is te gering, om invloed te oefenein voor onze algemeene levensbelangen. Om tôt het doel te komen, van wat wij noodig hebbon, moeten, wij eene nieuwe we'.enschappclijke middelbare school in 't leven roepen, en wel de Hoogere Bur-gerschooî, zooals we deze kennen in Noprd-Nederland. De oprichting der Hoogere Burger-school dagteckenit, zoo ik mij niet vergis, va,n 1^64, en bestaat onder twee vormen : 1° met 3-jarigen kursus, overeenstem-încnde met onze middelbare schoien ■ 2° met 5-jarigen leursus, overeenstem-mende met onze nieuwere human:ora. De Hollandsche Hoogere Burgerscho-len, 't zij Gcmccntelijke of van het Rijk, zijn zelfstandige iinrichtrngen, gansch los van de Latijnsche school of Gvmna-s'inn, die men aantrcft in plaatsen van midde'.baar belang. Vele klcine steedjes, , om enkele te noemen : Zalt-Bommel, Veendam, Oud-Beie:land, Gorkum, Warfum, Ceevorden, hebbe.n Hoogere Burgerscholen met 5-jarigcn kursus. Vrouwclijke lecrlingcn hebben toegang tot.de H. B. In de hoofdstcden zijn ech-ter Hoogere Burgerscholen ingpricht, uitsluitend voor meisjes. Om tocgcla'e.n te worden moeten de lcerlingen een examen aflcggcn, over de vaKkcn vhn cen vollcdig lager. onderwijs, . on de kennis bezitten va,n de grondbegin-. selon der Fransche en Duitsche talon. Elk jaar heeft een overgangsexamen ; plaats, waarvan don u:tslag in de plaa-t-. selijke bladen wordt afgekondigd. ) Bij den overgang van, het 3de naar het . 4de studiejaar. wordt nogal een zeker percent teruggezonden. Het leerprogramma der Hoogere Bur^ gerschool omvat : Nederlandsche taal ; Duitsche taal ; Fransche taal ; Engelsche taal ; Geschie-) dénis; Aardrijkskuod'e ; Natuurkunde; Cosmographie ; Rclcenkunde ; Stelkun-de': Staatswetenschappen ; Handelswe-lenschappen ; Scheikunde ; Werktuig-i kundc ; Handteekenen ; Lijnteekenen ; Gymnastiek ; Schoonschrijvon. i Wanneer, vijftig jaar geleden, de Hoo-i gere Burgerscholen werden in 't leven ; geroepen, zijn vele locraren, uit Duitsch. ; laJid, daaraan te. wcrlc gesteld. i Het onderwijs dier scholen staat hoog in aainzien, zoo in Holland1 als daarbui-teni. Dit blijkt uit het feit dat 90 t. h. der i Nederlandsche Akadcmieledcn, te Ani-) stepdam, geweaqn leerlinge.n zijn dier in- - riclïtingen. De professoraal korpsen der 5 Hoogeschplen komen grootcndeels uit de ; Hoogere Burgerscholen. ) Wij kunnen als vaststaande bèsluiten, dat de Hoogere Burgerscholen voor Holland een zege zijn geivfest, die machtig veel heblxv.i b'ijgedragen tôt de weton- - schappelijke cntwikkcling van het Noord-Nederlandsche -volk. * * * S In Holland zijïi wel cens stemmen op-gegaan om het leorplain der Hoogere , Burgerscholen af te werken over 6 stu-l d'ejarcn, in plaats van 5. Tôt hiertoe is daaraan echter n;cts veranderd. Bij het inrichten van Hoogere Burger-\ scholon in Vlaanderland, zou ik den voorkeur geven aa,n den 6-jarigen kursus. Verschcidcne onzer Staatsm ddclbare scholcil komen, naar mijn oordecl, in 1 aamuerkiing, om uitgebreid te worden tôt " Hoogere Burgerschool, en wel zonder groote ui'tgaven te vergen. 1 Aan de Staatsmiddelbare scholen zijn - vocurbereidende klassen toegevoegd. Deze 1 moeten verdwijnen, en daardoor komen - de noodige lokalen bcschikbaar voor de - -.-5-6e studiejaren. 1 Aldus konden de staatsmiddelbare 1 scholen van Boom, Lier en Turnhout in - Hoogere Burgerscholon vervormd worden. In elk dezer plaatsen zijn middel- - bare me'sjesscholen. De leerl ngen dier . ,-eholcn, welke zich willen bekwamen - voor het Hooger Onderwijs, kunnen - hun studies in de Hoogere Burgerschool . voortzetten. In steden als Brussel, An-twerpen en J Gerit is de Hoogere Burgerschool voor meisjes eene behoefte des tijds, - Om mij te beperken tôt Boom, Lier en - Turnhout, dent er bijgevoegd, dat in 3 leze steden kollegies zijn, die voor de s klassieke opleiding zullen zorgen, als - voorheen.. Hoogere Burgcrseho'en, van staatswe- - ge opgcr'cht langshoen. de taalgrcns : r St-Truidcn, Zout-Lceuw, Tienen, Vil- - voorden, Hal, Lennik, Rons=c, Gee- - raardsbcrgen, Mccnen, Kortrijk, cnz. , zullen na weinige jarcn bakens wezen, waarvan, voor het burgerlijk Vlaamsch r leven en voor de wcfen;cha0pelijke ont-î wikkel'.n£r van Vlaanderland, een on-weerstaanbare invloed zal uitstrnlcn. en - die cen dam zullen vormen teeen het af- - kankeren door de verfransching onzer - Vlaamsche grensdorpen. V. STAD en LA WD MONSTER-MEETING TE MERKSEM. — Maandag 29 Oktober te 8 1/2 Tcrtmiur, wordt een Monster-Meeting gehouden in de zaal « Viktoria », Breda-baan, te Merksem. Jei Van Extergem, se- c kretaris der Soc. Jonge; Wacht van Ant- i werpen, zal er het woord voeren. De toe- c gang is volkomen vrij. Tegenspraak < wordt verwacht. ONDERWIJSTOESTANDEN TE ' ANTWERPEN. — Er komen ous in aanvulling van de besproken toestanden (zie du artikel van 24 Oktober), nog volgende inlichtingen toe : Buiten de in dit. airtikel aangehaalde sommtn ontving de stad Antwvrpeu nog in 1915 oiigeveer fr. JÎô.UOO. in 19l(j ongeveer fr. 110.000. Voor 1910 heett de stad nog ongeveer fr. 110.000 te ontvangen en voor 191/ fr. 101.700. AI deze sommen zijn de aandcelen vau dén Staat aan de 6tad uoor weacieiieriwo-gmgen betaald. De eerste iwee sommen werden uitge-keerd. De twee laatste somintn zuiien slechts aan de Stad betaald worden zoo ze vôôr 1 December 1917 ai de achUrslal-lige wedden, voLl'edig uitbetaalt. Wij stellen dus het feit vast, dat alhoe-wel de stad Antwerpen over 1915 de vol-ledige soin, over 1916 de helfl van <le som voor weddeverhooginge){ ontving, zij haar verplichtingen niet nakwam! De tweede afkortiug over 1917 van de gewone toelage 117.1^00 fr. (zie ons vorig artikel) is betaalbaar gesteld, terwijl de 3e afkorting van deze toelage 85.000 fr. reeds voorgesteld werd. Waar blijft de bewering van het liear-schap op de meeting in « El Bardo », dat de Stad niets ontving. Reeds ontvangen sinds 1915 : fr. 1.312:223 ; in uitzicht gesteld : 302.100 fr. H. B. VOLKSOPBEURING. — Op Zondag 28 Oktober 1917, houdt de vereeniging tôt zedélijke en stoffelijke volksverhef-fing « Volksopbeuriug » (Afdeeling Antwerpen, Katelijnevest, 2) hare eerste plechtige jaarlijksche zitting. Op deze vergadering zal verslag ritgebracht worden over het eerste. jaar der werking. Ze grijpt plaats in het lokaal «De Ton», , Pelikaanstraat, 14, om 4 u. Torentijd. De heeren leden eu belanghebbenden die geene uitnoodiging mochten ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanschouwen. DE BESCHERMING DER VEL-DEN EN TUINEN. — De diefstallea die gepleegd worden op het platteland en m de buitenwijken der groote steden, op de vclden en in de tu.nien, nemen op onrustbaiendè wijze toe. De hoogere overheid, oordeelende dat het steeds drin-gender noodig wordt den geheelen oogst gelijkelijk aan de geheele bevolk.ing toe te voeren, is van meeni'ag dat het onont-beerlijk 's de veldvruchtcn op doeltrcf-fender wijze te bcschermen. Om deze rc-den is dan ook allen burgemeesters aan-gczegd geworden dat er strenger over dient gewaalct te w.ordcn dat de plaatse-lijke politie hare plichtcn nauwgczet na-komt. Hun is crop gewezen geworden dat het hua pl-cht is en. dat het in het belang der gemeente ligt, den vcilig-he dsdic.nst z-oodanig in te richton dat de d-efstallen o]> de vclden en in de tuinen verhinderd worden. Het feit dat diefstal-len gepleegd geworden zijn zal niet als voorwendsel kunnen dienen om gcdeel-telijk vrijgesteld te worden van de aan de gemeente opgelegde levering van land-bouwvoortbrcngsclen.Er is beslist geworden dat de gemeentebesturen de noodige maatregclen moeten treffen om de opgelegde leveringen in haar geheel te doen gcschieden ; desvoorkomcnd moet het ontbrekende aaugevuld worden uit de hccveclhcden graan c,n bestenvoeder, die den landbouwcrs voor e'gcn gebruik toe-gestaan zijn. Bovend en zal in dergclijke gevallen, de geheele gemeente aanspra-kclijlî worden ges'eld voor het tekort in de opgelegde leveringen. Voegen wij hicraan toe dat in het mee-rcndeel der gcmeetitcn van den Brussel-schcn omtrek cen regclmatigc bewak ngs-dienst funktionneert mot de medewerking der inwoners. EEN NIEUW PORTRET VAN PETER EENOIT. — Onze bekende kunst-schilder en etser Walter V.aes heeft dezer dtigen een portret van Peter Benoit met de dro«re naald op koper gegraveerd, dat prachtig gesla.agd is. Het werk is niet in den handel. Het is van heden af tentoon-gesteld n hét rafim van den Nederland-schen Boekhandel, Sint-Jacobsmarkt, al-hier. Iets 700f led'Q^ Het laatste kwartier ! Wees gerust, waarde lezer.'t is niet van le maan dat we spreken en er zijn geen lieuw cijiers ontdekt op 't bk-ek gelaat 1er nachtvorstin, vriendin van droomeri :n dichters. 't Is van 't laatste kwaçtier van den )orlog dat we willen gewagen, het be-■ucht kwartier., dat den oorlog moet doen ivinnen door dengene die 't langst den lood heeft uitgehouden. De tegenstaii-ler, die het e^rst de blcedige partij op-jeeft. zal dan tevens een ander kwartier, nanielijk het verschrikkelijkst kwartier van Rabelais bekven, dat ooit de wereld heeft gekend. Er is dus àan die opper^te uithouding veel gelegen. Wij zijn overtuigd dat dit laatste kwartier vau den oorlog e^n aanvang heeft ge-nomen.Zoo'n kwartier moet nu niet te le.ter-lijk worden opgenotncn en kan nog wel een paar maanden duffle-n, doch w-j bele-ven 't begin van het einele en in een alge-meenen reuzenkamp van gewvLige of-fensieven gaat de edndbesl.s ing vallen. 't Zal dus op geen verzoemngsvredc maar op een uitgevochten oorlog uitloopcn, of nagenoeg. Duitschiand en Engeland zullen een uiterste lêrachtinspanning doen en wat de wereld nog te wachten staat, zal outzet-tend wezen. 't Is de Titanenstrijd om den Olymp. Aile voorteekens zijn er en de Winter zal ditmaal geen hindernis blijken. De Duitschers staan nog in 't verweer aan het Westelnjk front, waar Engeland beukt in Vlaanderen en Frankrijk aan do Aisne. Maar iRusland wordt met vreeselijken lclauw vastgegrepen. Van- Riga wqrdt de voet gezet op Euzel, Dageu en Moon, en vau hier uit is de volgende stap op Est-land. De schrik slaat Petersburg om het hart. de hoofdstad wordt cnlruimd en ailes vliedt naar Moskou. Het Rus i-sche front is in den rug bedreigd ; zijn vçrkeerswegen worden bestookt en wat hier gebeuren moet, weet wc-llicht maar één menich : Hindenburg. De grootste verrassing echter komt va* het Isonzo-front waar een twaalfde offen-sief van Cadorna was aangekondigd. Er werd reeds bij voorbaat triomf geroepen ! Het zou Boselli's wankelend mmjstérie redden en ditmaal Triës; veroveren ! Juist wanneer 't eerste nieuws verwacht wordt en de bestorming vau den Monte San Gabriele, met hulp van. En-gelsch geschut, eindelijK slagen moest om het sein tôt verder oprukKen te ge- • vefl, juist op dit oogenbiile komt he*. bericht : er worden Duitsche troepen aan den Isonzo gesignaleerd ! Bij die tijding loopt er een rilling door de ruggraat van Italie, de Ape uni jnen sidderen ! Boselli en Italië's oorlogsniiuister be-klimmen zenuwachtig het spreekgestoel-te in de Kamers en melden « dat ue natie gerust mag zijn en dat z.j den nieuwen vijand niet vreest ! » Op den avond van dienzelfccu 24 Oktober krijgt Rome het ontzeuend bericht : Het Isonzo-front is doorbroken op een lengte van dertig kilometer ; tien duizend Italianen zijn der eerstcii dag krijgsgevangen gemaakt I Doorbroken is cen zwaar woerd. Indien het hier waarlijk een doorbraali geldt gelijk die bij Gorlice, Targu-Jiu en Sloczow, dan wordt de Italiaan terug over den I onzo geworpen en wie weet waar hij zich weer zal kunnen ingraven en verschansen om den vloed, die zijn Udine-vlakte bedreigt te stremmen ! Wat zou er geschieden indien nu mor-gen nog het bericht kwam : er staau Duitsche troepen in Tirol ! Wordt het ofrensief van Mei 1916 her-nieuwd en wordt ditmaal,, van Setti Comuni uit, over Arsiero en Asiago, het laagland bereikt, hoe za: dan het Vene-tiaansch gebied en Vcnetië zelf nog gered kunnen worden? Wie zal dan Ital'ë komen helpen? Engeland laat zijn bonigenooten m steek, dat hebben België, Servië, Monténégro, Roem-enië en Rusland oitdervop-den. Albion denkt sleeht aan zichzelf en gebru-kt de volkercn zoolniT; z'j kunnen dienen om voor zijn heerschapp'j te vwhten^ Frankrijk is onbetwts'baar cdclmoedi-ger ; het zou w:l!en maar kan niet ; het ligt te zieltoeen cn offert zijn laatste krachten bij Verdi'n of So's ons om d'en Engclschman bij z'jn mislukt offens'ef in Vlaanderen bij.te staan ! Voor Italie is nu het kritisch en histo-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods