Het Vlaamsche nieuws

732 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 25 July. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 05 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1r6n011b19/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

■ yfoensdag 25 Juli 1917. Perde Jaargaog : ni. 20j Prljs f0 Centiem voor gekeel België Het Vlaamsche Nieuws IS f" *7 m»nl m i aBONNEMENTSPRIJZEN: ■ Voor één maand 17 ■ voor 3 maand B- ■ Voor 6 maand I0-- ■ Voor éénjaar 18.- Redaktie, Belieer en Aankondigingeni : ROODESTRAAT, 44 ANTWERPEN DE OI'STELRAAD: Rai VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met de vaste medewerking van Hoogleeraar Docter Antoon JACOB Elke medewerker is persoonlijk ver-antwoordelijk voor zijn schrijven, en bindt niet'heel de Redaktie. AANKONDIGINGEN : Tweede blad, den regel 2.60 Derde id. id. I.— Vierde id. id. 0.60 Doodsbericht 5.— : I ui DUITSCHE ZIJDE duitsch avondbericht I Berlijn, Maandag- 23 Juli. — Officieel I De artillerieslag in Vlaanderen houd ■onvtrflauwd aan. I Forsche aanvallen der Russen tei ■ Zuid-Westen van Dunaburg zijn mis I in Ooît-Galicië schakelt zich in snellei ■ 0pmarsch succès aan succès. > ôOST.^HOflCL ZiJDE M H Veenen, Maandag 23 Juli. — Offi ■ bussTsch gevechtsterrein _ Legergroep Leopold van Beieren : I De bondgenootschappelijke troepen be H reikten in een zegevierenden opmarscl ) I b'j Tarnopol de Sereth en trokken in eei I Hbreed front over de spoorlijn Kozof I Ostrof aan weerskanten van de Strypa I De Russen breken 00k aan de Narajofk; I De weerslag- van de overwinning slaa ■ over naar den Zuidelijken oever van d< ■ Dnjestr tôt aan de Karpathen. Overa ■ ontruimtde vijand zijn stellingen. 18 i roemeensch » ■ gevechtsterrein I Legergroep von Mackensen : I Hier en daar zware geschutstrijd. I Front aartshertog Jozef : *i H Tusschen het dal van de Susita en dei ^ ■ oiidandenhoeljf- vlamde de strijd hevi| ? H °P. vijand viel op verscheiden plaat ^ H sa stot Overal is hij teruggeslagen. 3 i balkanfront I Niet» nieuws. i 1taliaansch gevechtsterrein , i nieuws. u IM âULGAÂBSCHE ZiJDE I Sofia, Maandag- 23 Juli. — Officieel : ie ■ balkanfront n H Inde bocht van de Tsema nu en dar ■ korte vuurstormen. Beoosten de Tserm ri H cq bij Moglena trachtten in de richting H van Kowil 11a een verwoede vuurvoorbe sel M^iding vijandelijke verkenningsafdeelin pie Hgenop te rukken, maar ons vuur verdreeJ ■ Bezuiden Gevgeli herhaaldelijk onstui-Hmigvuur.I Aan de beneden-Stroema bij Homai » H dot ten Zuiden van Seres trok een En-■gelsch bataljon met een eskadron kavale-H rie in verscheiden elkaar opvolgende ko-■lonnes tegen onze voorposten op. De En-Hgelschen beproefden onze voorposten te- ■ rug te stooten, maar, ofschoon ze verdi ■sterking- hadden gekregen, moesten ze ir ■wanorde op den rechteroever van ât :er H Stroema wijken na een hardnekkig hand-Hgcmeen met de bajonet en handgranaten. /i- BÔeverliezen van den vijand zijn tamelijk Hhoog. t ■ roemeensch ■ GEVECHTSTERREIN H Aan den beneden Donau. tusschen Mah !-• H ooedia en Galatz nog al wat geschutvuur. ^ BB:i Prislawa beoosten Tulcea geweervuur. * I Vfil) TORKSCHE ZIJDE ci; M TURKSCHE FRONTEN ^ ■ Konstantinopel, Zondag 22 Juli. — Of- ei H Sinal-frorit : De vijand heeft den 2osten H0vcr het geheele front een hevig artille-^ Hr:c*vuur onderhouden. Sterke Engelsche | HVÇrkenningsafdeeâingen, die den rechter-:r! ■vlcugçj van onze strijdmacht bij Gaza ;r- ■îajivielen werden door infanterievuur te- ad B^geworpen. te ■ Nadat het vijandelijke geschutvuur den en den geheelen dag was voortgezet, het van 9 tôt 10 uur 's avonds zeer te- J3e vijan<j viel daarna met een van zijn stri.jdkrachten onze vooruit-®ÇSc^0ven positie aan bij Sjefket Tepe, îij B^s den weg van Gaza naar Han You-en drong door, maar werd door ons BfrVoed artillerie- en infanterievuur ver-Wreven, waarbij hij in onze loopgraven '}*■ dooden en gewonden achterliet. Wij B^^kten vijf gevangenen. ■ uen 2Iri ju|j Qp çjen rechter- en linker-®,eu§el van onze troepen in de buurt van ! licht artillerievuur. H Wder niets van belang op de verschil-fronten. VÂD BUSSiSOBE liM RUSSISCH GEVECHTSTERREIN : St-Petersburg, Zaterdag 21 Juli. — OJ ' ficieel : Ten Zuidwcsten van Lhvinsk (Dunj 1 burg) heeft de vijand een zeer hevig ai tillerie-vuur optwikkejd. j In de richting van Zloczow heeft d vijand, de doorbraak van onze linies on wikkelende, vand'aag zijn aafival in d algemeene richting van Tarnopol voor gezet. Onze troepen, die over het alg* meen niet de noodige standvastighei . toonden en op sonimige plaatsen zel: de bevelen van hum chefs niet opvolgdei zetten den terugtocht voort en op h< cinde van den dag handhaafden zij zic op de linie Renioeb—Griadky—Pokr* 1 pin—Vyboedoey. , Aan het front Pysjky—Potytory b< . schietjdé vijarnd onze loopgraven bij tu; schenpoozen machtig. ! Aan de Lomnica en de streek van 1k dorp Nowica is de vijand herhaaldelij : tôt den aanval overgegaan, maar telker i werd hij teruggeslagen, behalve te I Noordoosten van dat dorp, waar het. hei gelukte eein van de versterkte hoogte te .îieinen. Aan de rest van het front g< weervuur en verkenningen. St-Petersburg, Zondag 22 Juli. —• O ficieel : Ten Zuidwesten van Dunaburg an i j de richtingen van Wilna en Baranowits • vuurwisseling. Ten Westen van Tarnopol heeft d vijaind zijn offensief in de richting va die stad en meer naar het Zuiden lanj de Strypa voortgezet. Onze troepen, aU gehoorzaamheid aan de bevelen van hu leiders weigçrend, zijn over de Seret bl'jven tenugtrekken en gevein zich hi< en daar aan den vijand over. De 155e d visie was de eenige die in de streek va Doljanka—Domomaritsji den vijan weerstand bood met steun vain gepan' serde auto's die de Duitsche ruiter. op. den grooten weg naar Tarnopol tx schoten. Gisiteren avoind handhaafde onze, troepen zich aan de Sereth op h< 1 front Zalosze—Tarnopol—Myszkowict Het dorp Zagarbella, een voorstad va Tarnopol, is in handen van den vijajic ■ Ondanks onze verpletterende meerdèj ; heid van strijdkrachten en technisch middelen in aile aanvalsvakken, on< breekt het onzen troepen volmaakt aa ' standvastigheid. Zij bespreken voortdr rend, of zij dit of dat bevel van hun lei ders_ moeten gehoorzamen en leenen ea willig oor aan de misdadige propagand van de Maximalisten. Aan de Lomnica is de vijand na vum voorbereiding in de streek vain het dor Babin tôt het offensief overgegaan e heeft o®ze troepen, die het dorp beze hielden, genoodzaakt naar den rechtet oever van de Lomnica terug te trekken Op het overige fropt geweervuur. m rmuûrëcHE zijde ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Maandag 23 Juli. — Officieel Tusschen Chiese en Astico heeft d opmerkelijke bedrijvigheid van verken nersafdeelingen tôt eenige patroeljebot singen geleid, die gunstig voor ons vei liepen. In het dal van de Avisio heeft on geschut den vijand op den Camorciao berg en daarna door een wel gericht ei woedend versperringsvuur een snell vhicht belet. In Karinthië werden sterke vijamde lijke patroeljes, die in het vuur onzer ma chinegeweren op den berg Granadi (Alto Dogita) en Rombon (Alto See bach) waren gekomen, snel op de vluch gejaagd. Groej>an gewapenden en arbeiders ziji tusschen Lersnitz en Malborghetto in he Fella-dal door ons volop xinder vuuf ge nomen. Ze werden uiteengejaagd. In verschillende vakken van het Juli sche front hebbon kanonschoten der te genpartij een krachtig antwoord van onze batterijen uitgelokt. In den afgeloopen nacht hebben Ita-liaansche vliegtuigen in weerwil vain dt bezwaarlijke weersgesteldheidi en de ver-dediging des vijands doeltreffend batte rijen op den Hermada en een spoorweg-inrichting tusschen Opcina en Gabrovica gebombardeerd. ' Praatje over Muziek Oog voor oog, r ^ Wij zijn thans in Vlaanderen zoovvat al jonggetrouwden die hun eigen huishoude aan 't inrichten zijn. Als twee dat nu in 001 logs'tijd doen, gebeurt het vaak op beperkte voet, in 't begin, oui geleidelijk al 't ontbr€ kende, stuk voor stuk, bij te koopen. Zoo ge raken ze stilaan a in hun meubelen». We gaan ook zoo te werk in ons Vlaamsc huishouden. De voornaamste a groote stuk ken» staan er al, en we verheugen on9 no, ■_ elken dag in hun glans van nieuw-verworver dingen. Maar er ontbreekt toch nog veel, e e daar zijn wij met blind voor. Zoowat op el gebied zijn er nog zaken, die voorloopig vroni e wenschen blijven, 't misschien nog lang bli, ven zullen. Maar 't geeft toch hoop te zien d£ zôôveel vlijtige handen en klare koppen aa rï 't werk zijn, dat de Vlamingen ditmaal nie :s zooals vroeger steeds, zèlf blind blijven voc t hunne belangen. Daarom is het niet den w; ^ gen v66r de paarden spannen, te spreken ove ji wat tôt stand zou moeten komen. Telkenmal k er op een leemte gewezen wordt, kan die oj merking doordringen tôt waar misschien d ^ lust en de macht bestaat het ontbrekende t schaffen. Woorden van zulken aard vallen w< heel dikwijls als zaad op rotsen, maar sorn ^ toch komt een korreltje in de aarde terecht, e ^ kiemt er. s Zoo op muziekgebied... n Een woord eerst! Hoe dikwijls wordt de q kunstenaar niet verweten hun eenzijdig b( trachten van kunstbelangen alléén. Me wrijft hun aan blind te zijn voor aile zaket die met de hunne niet in rechtstreeksch vei band staàn. In hunne egoïstische oogen zoi den ekonomische, politische, sociale vraagpui ten, en zooveel andere, geene waarde hebbei] D Zelfs voor wat des geestes is, voor de wètei jj schappen en hunne beoefenaars schiet hunn waardeering te kort! Heb ik niet al studente e in de z.g. exakte wetenschappen met bitte: n heid hooren afgeven op de inhaligheid d< ^ kunstenaars, die immer voor zich te vrage e hebben, maar nooit buiten hun eigen kring« a tje zien! ^ Ik wil wel eens wijzen op 't weinig logisch ,r van zulk verwijt. Over wat, in Godsnaam, i _ 'n ku'Hsienaaa- meer bevoegd te spreken, da n over de zaken waar hij best van op de hoogt is. Me dunkt, het moest hem ter eere worde aangerekend, niet, als zoovelen doen, o . vreemd terrein te gaan blaaskaken. Wij staa ] in het teeken van de specialiseering. Multun a non multa is de tijdleuze : veel, niet velerl< wil men bereiken. Ulk individu tracht zic ^ tôt 'n miniatuur-volmaaktheidje op te blaze ^ in 't eigen vak. Of deze geest immer gunsti werkt ? Of hij niet dikwijls jammerlijke kori zichtigheid bij overigens ontwikkelde mei schen voortbrengt ? Misschien wel. Maar i elk geval helpt betreuren niets, en dan ka toch ook niet ontkend worden dat op technisc' gebied veel aan dien stelregel te danken is Daarover voorloopig niet te veel tranen du? Maar is 't niet redelijk geestig dat juist hu: 1 volgen van die richting den kunstenare a wordt kwalijk genomen ? En 't ander verwijt! a Zij vragen, zij beve len immer, die artisten! » ^ Zeker ! En nog lang niet genoeg eischen zi; ^ 't Gaat ermee 'lijk met den man die twee hor den had : een vette, goed doorvoede prachl van-'n-beest, en een andere, 'n inagere trel» hond, die nooit genoeg te eten keeg, en di 'nen ganschen dag van honger moest janke: voor hij iets kreeg. De meester vond dat d trekhond 'n heel lastig dier was, met z': eeuwig gekerm, en de ander werd geprezer en kreeg als toemaat nog wat extra-beetjes zonder ze te vragen, a omdat het zoo'n braaJ stil dier was». Men ga eens zoeken, in Vlaanderen, waa e er ter opleiding van kunstenaars akademie's c konservatoria bestaan die maar het Jiende dee kosten van eene universiteit. En men bedenk hoe weinig het algemeen bewustzijn zich of S windt voor kunsthoogescholen bij vergeli; " king met 'n wetenschaps-inrichting. 1 Ik ben een dierenvriend, en wensch de: - dikken dog toe dat hij z'n vette brokjes houde maar 'k zou er evenveel willen voor den hou - gerlijder. Niemand meer dan ik juicht - toen de Gentsche universiteit eindelijk eej l ware Hoogeschool ging worden, maar il • vraag : wanneer een waardig gebouw voor he t Kon. Vlaamsch Konservatorium ? Wannee gaat men er aan denken dat de bestaande lo L kalen een schande zijn voor de Vlaamsch< ; Muziekhoogeschool Wel is 't zeer zeker moei . lijk daar nu aan te denken, wel begrijp ik da de zaak nu nog veel lastiger uit te voeren ii . dan in andere tijderi, maar v66r buitengewom , toestanden worden de mogelijkheden grooter . een mensch in gevaar kan dingen verrichtei waartoe hij nooit in normale omstandighedei , zou in staat zijn. De revolutionaire tijd dien wij doormaker moeb ons s'terkeai vooa- buijterLgewone dingen zoodat niets meer onmogelijk is. Men' denke aan het heil van het Kon. Vlaamsch Konservatorium : dat heil vergt nieuwe, voldoende lokalen. X. tand voor tand! i 2 Nog zachtmoediger daii ik zijn onze gezainennjke ministers, rondom de Ha-verkist gezeten of voor een tijdje op den dril naar Ste-Adresse, waar ze zonder pijn of smart bevallen zijn van 't volgende 1 gedrocht — niet lezen « gewrocht » wat ik u te verzoeken heb, lezer : « De Verraders a c » Voor de verraders die' zich niet ont-e zien Hebben hunne hand in die van der _ verdrukker van hun vaderland te leggen, t noch een zoo sombere schaduw (en dat ir Q deze donkere tijden, o hemel !) op de koe-. ne houding hunner medeburgers te wer-r pen, zal het uur der vergelding slaan, L. zoodra Het uur der verlossing voor de an-r aeren slaat. Het vrijgevochten vaderlanc e ziil h'un dan rekenschap vragen om hur gedrag en de Duitsche bescherming e waarop ze zich thans beroemen, zal h ex e niet vrijwaren tegen het lot dat hun te ;1 wachten staat. 6 De Belgische ministers. a Ste-Adresse, 4 April 1917. Verslag aan den Koning, « Moniteui Belge » van 13 April 1917. » a N u weten we dus ook dat het beruchtf « Arrêté-loi » waaruit ons zoo'n stort-, vloed van zachtzinnigheden en smakelijkc - (of is^t smadelijke) beloften toestroomt, - met redenen omkleed, voorzien en omgorc . was. Wie na inzage van bovenstaander ! hoogst-heilig officieelen tekst nog eer l- oogenbîik twijfelt aan de grondwettelijkc e kracHt en waarde van bedoeld « arrêté >: a is nog te dom om; aan een trog gebonder •- te staan, erger, om met mijn gevierder r vriend Leonce du Castillon vergeleken te n worden, en dat klapt toch wel de deur toe, tenzij iemand Louis Piérard uit « l'Echc BeJgc » (d'Amsterdam) of Modeste Trom-e bonne (door sommigen misdoopt tôt Ter s wagne) er mocht bijsleuren, doch dit vall n buiten de grenzen van mijn verbeeldings-e kracht. Misschien wil Julius Hoste-minoi ti of Van Cauwelaert zich aan die kuklopen-p taak spannen. Gebeurt het, dan zullén w< u hier met verschuldigden eerbied het re-sultaat van dit bovenmenschelijk poger i — desnoods in vetjes — overdrukken. h Wat er ook van zij, den tekst der hier-1 voren aangehaalde zachtzinnigheid von-? den we in N. 191, dato 10 Juli 1.1. dei - « Métropole » paraissant provisoiremenl - à Londres, en in zoo'n stemmig blad, mei ^ een meelzak en een beervat, een geldbeurs 1 en een wrndzak in elk der vier adelijke 1 kwartTeren, komen toch geen ultraschc • kwasîerTJen van geletterde kalverstou- • wers voor, 3ie zouden bestemd zijn om de i smalle gemeente eens breedmondig aar 1 't schateren te helpen. Heilige ernst is er dus mede gemoeid. Jammer genoeg zijn - de hier gebleven aktivisten zoodanig aile spoor bifster, dat ze met eens assche op . hun hoofden strooien, in zakken loopen - en roepen: Peccavi; miserere meiî Doch als echte - Uilenspieg"els nog lachen om het hache-s lijk lot, dat ginder ver in een traliehok 1 zit én wacht tôt er kans is om ons, zij het £ dan ook voetje voor voetje te naderen, 1 zoekende wie het zal verslinden (querens , quem devoret !) ' Zijn sommigen zelfs niet zoo ondenk-' baar verwaten mitsgaders losbollig, dal ze er aan denken, dîen heeren der Haver-r schuur in strenge overweging te gever • hoe gevaarlijk het is te dreigen, wanneei 1 men niet bij machte is die bedreiging e door een onbetwistbaar mogelijke daad kraeht"Bij te zetten? Hoe ongelooflijk dan ook — voor die heeren dîtiians toch behoort het tôt de moogïïjkteden, dat deze wereldoorlog eenigszins anders uitvalle, dan zij nu wenschen en verwachten. En dan? Naar allen schijn en denkbaar vermoeden zullen die dapperen met gansch hunnen aan- en omhang grliag een luchtje komen schep-pen in ons schoone Vlaanderen, dat tegen dien tijd wel gansch zal « opgekuischt » zijn, ondanks aile aangenaamheden aan hun verblijf in la doulce France verbon-den.Moeten wij hen dan in onze kraaknette woning Vlaanderen ontvangen met de hennepen halsdoeken die ze thans in ver-loren uren voor ons vlechten? Of meenen die broeders van jonker « Grijpvogel » dat we met een slag het geheugen van wat gezegd en geschreven werd zullen verliezen met het wegsterven der laatste klanken van de vredesbazuin? Er staat ergens geschreven : « Oog voor oog, tand voor tand ». Ook dàt weten wij. J. M. BRANS. STAD en LAND HET AANVULLEND BROOD RANTSOEN. — M<jn weet dat een aan •vullend rantsoen brood toegestaan wordt in zekere gevalleUj aan bepaalrie katego rieën van personen. Verschillende uitleg gingen zijn dikwijls gegeven aan de re glementaire schikkingen; tôt dit doel op gemaakt. Het schijnt ons nuttig de hoofd punten der reglementatie op te noemen zoodat aile belanghebbenden, zoo noodig de juistheid van hun aanspraken bij d bevoegde komiteiten kurmen doen gel den. Het aanvullend, rantsoen van 70 grau brood werd verleend aan aile arbeider en handwerklieden, eveneens aan de an dere personen, bedienden, ambtenaars enz., wier inkomen, gevormd door hc salaris of elke andere bron, de 1800 fran : 's jaars niet te boven gaat en die niet ge voed worden door hun, patroon. Wel t verstaan is deze schikking toepasselij: op deze personen, met uitsluiting van d rest van 't gezin. Het aanvullend rant soen wordt ook verstrekt aan de perse nen, die gebruik maken van de soep o van, de volksmaaltijden of van eenig an der werk van populaire voedselvoorzie 1 ning. Voor de personen die gebruik ma kpn van de volkssoep en die geen werk lieden zijn, wordt het aanvullend rant soen slechts verleend aan degenen, di ■ werkelijk behoeftig zijn. Voor 't overig kuunen de belanghebbenden zich recht streeks tôt den voorzitter wenden van he provinciale komiteit, waarvan het orga nisnie afhangt, dat hen van voedsel voor ziet. De spéciale en bijzondere gevalle zullen er onderzocht worden in den gees van het règlement. VERKEERDE OPVATTING. — He Vlaamsch Korrespondentie-Bureau ui Antwerpen deelt mede : In het « Belgisch Dagblad » van it Juli 1.1. moet Julius Hoste Jr. het wee ontgelden waar hij in een voordrach voor geïnterneerden het Vlaamsche rech voor de soldaten heeft durven verdedigen Het artikeltje is van de hand van een geïn terneerde, die blijkbaar niet het minsti voelt voor de geestelijke belangen, die di hoogste belangen zijn van een volk. Ziji het ten slotte niej die geestelijke aangele genheden, die aan de vaderlandsliefdi den levenden inhoud verleenen? Hoe wei ni.g- de medewerkers aan het « Belgiscl Dagblad » voor deze opvatting- voelen be wijst wel het feit, dat deze bestrijdins 1 van den heer Hoste de lofspraak van Beu lemans bevat. « Soldaten vragen geei Waalsche of Vlaamsche officieren. Solda daten vragen goede, hartelijke Belgischi officieren die zich met de soep, enz. be kommeren », zegt de schrijver. Men vraagt zich te vergeefs af waarii de hartelrjkheid van Vlaamsch-onkundig, officieren tegenover Vlaamsche volks jongens wel kan bestaan? RECHTVAARIMGHEID IN LI HAVRE. — We knippen letterlijk ui « Le Peuple Belge », van Parijs, 8 Jun 1917: « Er zijn soldaten dié hun trein moetei betalen en andere die kosteloos mogei reizea, is dat nu wederom een nieuw< regeling? Waarom altijd die twee înatei en gewichten ? Op den duur zal ons lege daardoor nog beroemd worden. « Alsof dat niet al lang zoo was ! En nie alleen ons loger, maar ook geheel onz< régeeringsboel, oms openbaar levé», enz We knippen verder : « Reeds meer maals heeft men in het leger geklaagt dat het verschil tusschen soldaten en of ficieren onder aile opzichten te groot is zoo van voeding als andeis. Zoo meld men dat op Woensdag 24 dezer tusschen Gravelinge en Saint-Omer, terwijl daar omtrent vele soldaten fei-m aan 't werkei waren, een zeven-en-twintigtal officierer koersvertooiiinigen te paard aan 't gevei waren voor een tiental dames. De oorlog heeft dus nog geen de min ste verandering in de afstootende ge-woonten van onze aristokratische officie-renwereld gebracht ; 't zijn nog immei de poppen van voorheen ! » Verder wordt van uit een ander plaat; geklaagd, dat er jongens reeds meer dar elf maanden wachten naar een verlofbe-wijs, terwijl lieve vriendjes er zelfs tôt twee per maand krijgen. We vinden het heel mooi van « 1a Peuple Belge » tegen die wantoestandeu te velde te trekken, maar wat ons vreeme voorkomt. is toch dat «Le Peuple Belge » bij ailes ziende blind is, waar het andere niet min erge toestanden betreft, mame-lijk waar het rechtstreeks gaat om he' Vlaamsche volk, waaruit toch het léger in verpletterende meerderheid is samen-gesteld.Van waar dit verschil?? — P. B. De vooruitgang der Vlaamsche Gedachte VLAAMSCHE VOLKSVERGADERING te BORGERHOUT Meer en meer groeit de belangstelling aan vanwege ons volk.voor onzen Vader- - landschen kamp om ons Vlaamsch recht. Dit is, voor dezen die van het begin in den strijd stonden, broodroof, achtervol-i ging en laster trotseerend, de hoogste en s reinste vreugd. Thans kunnen we op de - kleinste gemeente niet aankondigen dat , Borms, Van Wetteren, Lambrichts, of t nog' andere koene voormannen komen ^ spreken, of de grootste zaal blijkt veel te - klein voor de steeds talrijke opkomst. s Nu weer in Borgerhout konden Maan-dag 1.1., in de nochtaiis ruime zaal « Ro-e binet «, in de Bothastraat, al de opgeko-men Borgerhoutenaars geen plaats vin-" den. Klokslag 8 1/2 uren werd dan ook aan Dr. Aug. Borms het woord verleend... en wederom heeft hij gesproken, eerst kalm-betoogend, dan verontwaardigd over het ons aangedane onrecht, om ten slotte dezen welke tôt nogtoe den doodenslaap ^ geslapen hebben, geestdriftig op te wek-" ken om de aktivisten te steunen in hun pogingen, welke er op gericht zijn de ' heropstanding van Vlaanderen te beWer-ken.En stil, aandachtig, om ten slotte de 1 toejuichingen oorverdoovend te laten t knetteren, hebben de meer dan 300 aan-wezige Borgerhoutenaars geluisterd naar : het woord van onzen Vlaamschen apos-t tel... Zelfs de kerels, die met het bij voorbaat beraamd plan opgekomen waren ' om het « boeltjc eens overhoop te zetten », dropen eeu voor een af, mopperend 1 en verwenschingen uitend, — zoodanig 1 sloegen de argumenten van Dr. Borms in. Wij hebben daar stoere werkslaven ge-" zien, die eerst onverschillig luisterden, ' maar op het laatst overtuigd van de recht-' vaardigheid der aktivistisch-Vlaamsche 1 aktie zoodanig in vervoering waren ge-" raakt dat zij niet wisten hoe er uiting aan : te geven. Vooral toen Dr. Aug. Bonns zegde dat ' we niet langer tevreden waren met de Be-stuwrlijke Scheid-i^g, maar thans de poli-' tickc scheiding eischten — d. i. t. z. eigen wetgeving, — scheen er aan de toe-1 juicliingeu geen cinde te willen komen. Wanneer, na meer dan 2 uren gespro-^ ken te hebben, de spreker zijn prachtige redevoering met het ophangen van een i prachtig tafereel over Vlaanderen's her-. rijzenis sloot, was de vergàdering als een woelige zee en de toejuichingen borsten los gelijk het woeden van een orkaan. , Hoe dikwerf meu zulke stonden ook 1 reeds heeft bijgewoond, doch is het steeds : treffend de lasteringen der franskiljous ' en patriotards tegenover onzen pracht-leider Dr. Aug. Bonns, op zulke over-1 heerlijke wijze gewraakt zien, door de ongedwongen hulde van allen die, onbe-' vooroordeeld, zijn woord hebben aan-' hoord 1 De heer Jozef Van Wetteren bracht de , gemoederen, zoo niogelijk, nog meer in [ beroering door het aanhalen van treffen-' de feiten die deu nagel op den kop slaan. Het sloeg vooral in, toen spreker het " valsche voorstellen door patriotards en franskiljons, van onze doeleinden, aldus aan de kaak stelde : ! « Wellicht zijn er onder U die de Gul-| densporenviering in de « Thalia i> hebben bijgewoond. Dezen zullen dan ook kunnen bevestigen dat onze zanger René de Clercq opkwam voor een vrij Vlaanderen in een hersteld en vrij staatsverband Bel-gië...» Welnu, vandaag kwam er een ver-minkte jongen bij mij thuis, die dienst verricht in een kantoor op het gerechtsr hof... Daar kwam een zijner franskiljon-sche oversten verklaren dat René de Clercq de inlijving van Vlaanderen bij Duitschland zou gevraagd hebben... De Gouverneur-Generaal had zelfs een tele-gram gestuurd, waarin hij de Vlamingen daarvoor geluk wenschte... » Mijn zegsman had de Guldensporen-herdenking bijgewoond en vroeg daarom [ aan zijn overste : » — Mijnheer hebt U dat gehoord? » Het antwoord luidde... Neen, maar... hij had het vemomen van een zeer be-: trouwenswaardig persoon die wel aanwe-zig was op de viering. « Daarop haalde de jongen aan wat René de Clercq eigenlijk had gezegd... » Doch toen regende het, vanwege zijn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods