Het Vlaamsche nieuws

287 0
22 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 22 November. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 02 December 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sn00z72v59/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1 ABONNEMENTSPRIJZEN : Voor één maand '-7B foor 3 maand — Voor 6 maand ». foor Één jaar Is- Redaklle, Beùeer en Aankondigingen : 44, ROODESTRAAT. 44 oo 1VTa« TnT^ _ ode Iaarir Nr *32-2 Priis 6 Cerîtiem voor Felerië HFT ALAAMSCHE NIEUWS A 4NKONDIGINGEN : Tweede blad, den regel 2.69 Derde id. id. I — Vierde id. id • -50 Doodsbericht B-— Blke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrijven, en bindt %iiet heeî de Redaktie. ifa i W \2W , VERSCH JNT 7 M A AL IN DE WEEK OFFICIEELE BEHICHTEN %$UF snukm^um-—=UH DUITSCHE ZiJDt DUITSCH AVONBBERICHT Berlijn, Dinsdag 20 November. — Of-ficieel:Lpvcndige vuurbedrijvigheid bij Poel-kapclle en Pasjciiendaele. lu liet gebiec fûàschep de van bapaume en Péroune oi Kainerijk voerende wegea hebben de En. gelsciien. met st'erke sinjdk-iach<-en aan gcvalien on terrçin jgewonnen. Unze te gcaniaatregeien zijn volop aan gang. Oit Italie, niets nieuws. m o'ûsï/Hokg. imî ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIÏ JVeenen, Dinsdag 20 November. — Oi ficieel : lu de bergen tusschen Brenta en I'iïv wordt aan de. Noordelljke helliagen va den Monte Tomba verbuterd gesiredeo Aile pogipgcn van de Hahaneu, orn vei iorcn gegaiie steJiingen dooa- vels ot'iei veigende tegenaanvalieu te herbveret bleven zonder uitslag. De vrjand lee zware verliezen. Voor 't ovetige, niets 1 Bieldcp. Via ÏUMSCHE ZIJDE ÏURKSCHE FRONTEN Konstantinopel, Maandag 19 Novên ber. — <Jt ficieel : Aan liet Swai-front (d. w. z. het fro* ia PaiesLiûa) zijn aajnvallen van Knge sche aideeiingen tegen eenige punten va net Iront algesiagem. Aan dè andere troJ tca niets van beiang. m t um Sofia, Dinsdag- 20 November. — QfJ •ieel : ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Flauwo strijd bij Tulcea. BALKANFRONT Bewesten Bitolia (Mçtnastir) en in -bocht van de Tserua nu en dan levend geschutvuur. lien onzer aanvalsafdeeii gen drong in de vijandelijke steliing-bewesten Altsjak Maille, berokkende <i vijand ernstige verliezen en keerde m gevangenea terug. VAN ENGELSCHE ZliOE WESTELIJK GEVECHTSTERREi: Londen, Dinsdag 20 November. — C ficieel : Troepen uit Oxfordshire en Bruckin hamshire hebben in den afgeloopen nac een geslaagde overrompeling ten Oost van Fampoux uitgevoerd. Ons vuur v< dreef een zwerfafdeeling yan den vija ten Ooslen van Wytschaete VAN FRSSSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREI Parijs, Dinsdag 20 November. —• C ficieel : 1 Nog* al verwoede vuurwùsseling in B gië, benoorden den Chemin des Dam en aan den rechter Maas-oever.. VAH STALiftâNSCHE ZIJDI ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Dinsdag- 20 November. — ( ficieel : Op het front xMonte Tomba—Moi Fenera raast de strijd, in den loop v den nacht, die aan den 18den voorafgir voor t. Vier keer brak de vijand zijn bo> bardement teg-en onze stellingen op <3 kam van den Monte Fenera af, om z d'rommen daartegen-in het vuur te z( den. Even dikwijls zetten onze troep met een dapperheid, die boven allen verheven is, hun den voet dwars en. wôi pen hen terug. In cie streek van Melitti hebben I liaansche aideeiingen gisteren met gevolg de gedeeltelijke aanvallen voo gezêt, cie in den loop van den 18den d*n 19den ons 806 gevangenen oplev den, o.w. acht officieren, alsmede ^ machinesfeweren en verscheiden- hond den geweren. A«n de Piave op het eilandje tegeno1 Folina, namen wij drie machinegewei en tal van gewone geweren. Onze bombardeer-luchtsmaldeelen tr fen herhaaldelijk met den besten uits! vijandelijke kpionnes, die opnikten la-r den wesc uit het hart van het dal der P ▼e naar de hoogte van Quero. ïn den le van den nacht wierpen luchtvaartuif tal van bommen op vijandelijke biv; biî Torpe di Mosto (aan de Livenza) in' de buurt van de bru g van Motta Livenza, welke bescha^igd werd. T\ rijandelijke toestellen worden g-eveld. TELEGRAMMES De rede van Lloyd George in het Lagethuis De krisis vermeden De z. g. oorlogsraad der gealiieerden Londen, 19 November. — Het propvolle U gerhuis heefc laeden met groote aandaeht h< " débat tusschen Asquitli en Lloyd George ov« • diens rede te Parijs gevolgd. Wenizelos e . kolonel House zaten op de# tribune roor rreen delingen. Asquitli brak, zooals verwacht werd, ec lans voo.r Trije samenwerking doch verklaarc zich tegen volstrekte eenheid tusschen de g allicerden. Zijn kritiek op George's rede Parijs was gematigd, met name ook waar b het vraag^tuk der konatitutioneele veran woordelijkheid besprak. Het antwoorcU van George wae tweeledi, ï Op het stuk van samenwerking ontkende, t dat er verschil bestond tusschen zijn rede - Parijs en die weike hij thans hield. Toch z men moéilijk kunnen staande houden dat zi g rede te Parijs geen volstrekte eenheid aa . beval. Feitelijk heeft de eerste minister hed< 1 dan ook, zooai niet naar den vorm, bakzeil g • haald voor de kritiek, rnaar hij heeft, teg< - veler verwachting in, den vorm van zijn re â te Parijs in aile deelen gehandhaafd, ofscho Asquith daarover eigenlijk niet gevallen w; » Men kan dus zeggen dat tengevolge van h d débat van heden de krisis is voorbijgedreve: e de reden daarvan is niet in de laatste plai dat Asquith zelf geen krisis wilde. Londen, 19 November. — Na Asquith ' Lloyd George hebben rerscheidene sprekc nog het woord gevoerd. Admiraal Meux zei dat het door den eerste minister thans oi wikkelde schéma hemelsbreed rerscliilde v hetgeen hij te Parijs had gezegd. Thans h i- hij de instelling van een centralen raad, c ▼olstrekt geen macht zou hebben, rerdedi . en te Parijs een oppersten oorlogsraad n c onbeperkte volmacht. L- Spr. betreurde de aanrallen in de bladen tl Jellicoe en vroeg of George deze goedkeuri vraarop George interrumpeerde : «Stel niet! > Admiraal Meux hoopte dat de eerste <ain ter Churchill's denkbeelden over de stratej ter zee niet zou overnemen. w Kapitein Wedgwood noemde George's rc een jammerlijk terugkrabbelen op zijn Pai sche rede. De oorlogsraad der Entente mo z. i. niet aileen raadgevende, maar ook uitv< rende bevoegdheden hebben. Hobhouse betuigde er zijn roldoening o-dat George op zijn Parijsche rede was teri gekomen. V/ant wat zou er moeten gebeui als een opperste oorlogsraad een beslissi nam waaraan een der Èntentestaten zich n wilde houden ? Carson ontkende dat George was terug ■je krabbeld. Plij verzekerde dat het stuk, 't W de eerste minister naar .Italie en Frankr 'S" had meegenomen, door het kabinet was ov n- wogen en goedgekeurd. in Lynch, en Pringle noemden George's ri >n goedkoope rhetoriek. Ondanks zijn rerb< dingskracht en voortvarendheid — zoo beto e de Pringle — was George in aile aangeleg heden, die het levensbelang van het h r-aakten, in staatsmanschap te kort geschot Daar hij derhalve geen goede gids was, acl spr. het in het landsbelang, dat deze regeer zoo spoedig mogelijk zou aftreden. (Toej.) Sf Londen, 20 November. — De «Tim< schrijft, dat de eerste-minister gisteren ■ 'f- groote persoonlijke overwinning heeft beha en bewezen dat zijn plan gezond is. o-_ De a Daily Mail » zegt, dat George de kri ? dopr Asquith op touw gezet, in duigen h< doen rallen. Andere bladen zijn eveneens en oordeel, dat George zichzelf schitterend h< \r- gehandhaafd. icj De «Morning Post»~hoopt, dat Asquith, nationalistische kampioen roor de onsche baarheid der Britsche autonomie, nu n< weer de ondergeschikt-making van de Brits buitenlandsche politiek aan een volkerenb zal bepleiten. De a Daily News» wijst op het kontrast 1 schen George's rede in het Lagerhuis en ^ te Parijs. Hij heeft den oorlogsraad der g .c lieerden thans teruggebracht tôt hetgeen moet zijn : een clearing house roor inlich gen en denkbeelden ten algemeenea nutte el- de Bntente-staven. NIEUWE MAATREGELÊN TEGEN HE PACIFISME IN ENGELAND « Le Progrès » van Lyon verneemt uit I I den dat naar aanleiding van het steeds tex • mende aantal vereenigingen voor den vr< de Engelsche regeering vijf nieuwe bij< komstlokalen h5feft gesloten. Massas broc ren en vlugschriften zijn in beslag genon w NIEUWE OORLOGSKREDIETEN n~ IN FRANKRIJK Haras meldt uit Parijs dat de minister financiën den ministerraad een voorstel h 311 voorgelegd houdende de opening van oorl< g, kredieten voor het eerste kwartaal 1918 m. bedrage van 9.263.000.000 frank, waar e 8.630.000.000 frank uitsluitelijk gebruikt len worden voor militaire doeleinden. ijn •n- HET LOT DER MEESTERWERKEN en IN VENETIÊ lof De «Temps» verneemt uit Milaan dat ^ schilderstukken van Titiaan en van Veroi van Venetië en Firenze overgebracht den zijn. ta- ed GENERAAL SMUTS rt_ MINISTER VAN VLIEGWEZl en Men îjeldt uit Londen dat generaal Sn 2r_ zich bereid heeft verklaard de door lord No cliffe geweigerde portefeuille van vliegw< J te aanvaarden, op voorw-aarde dat de beg S1"- ting van dit département "met 35 % verho worde. er DE QEZONDHEIDSTOESTANlf en VAN BARON DE BROQUEVH r Men telegrafeert uit den Haver : Er is s 0 ke van een wijziging in den boezem van a£f minisleric. Baron de Broqueville, die verle igfS Zoridag te Parijs een belangrijke rede m ia- houden, heeft aan zjjn voornemen mo^ verzaken ; het hoofd van de regeering aan een hevige krisis van heupjicht. H« 'en misschien een diplomatieke ziekte, die op iks oogenblik het achtbare hoofd van het kab €n verhindert te Parijs over den tegen woord jj toestand te spreken, gezien de moeilijke sitie waarin Lloyd George verkeert. iree (Zi© T«rrolg t«legrammen 2e bladzijd Praatje over Muziek Een nietig berichtjè in een plaatselijk blad bracht, vôôr 'n tweetal weken, het nieuws dat eene groep kunstenaars aan het Antwerpsch gemeentebestuur ge-vraagd had in de Vlaamsche Opéra eene reeks vertooningen van operawerk te mo-gen inrichten, voor eigen. rekening. Achit dagen iater slond; op dezelfde plaats te lezen dat het Gemeentebestuur de toela-ting geweigerd had, en de bedoelde groep waarschijnlijk voorstell-ingen zou inrich-L- ten in den Hippodroomschouwburg. Bei-t de nieuwsjes koudweg, in n' paar lijnen, I zonder eenig kommentaar... L. Maar de zaak mag- zoo niet voorbij-gaan. Het gaat hier om voorname kunst- II belangen, z66 voornaam dat een domine ? weigering van ons beroemd gemeentebe-c situur geen eind aan de zaak mag maken, ij dat het noodig is er in het publiek op te-t_ rug te komen en aile verantwoordelijk' r heid t© leggen op wie ze verdienen, oot ij voor later, als het tijd wordt rekening t< te geven van onbevoegdheid en onbe kwaamheid. Die tijd is dichter dan zi ^ denken, de mannen die Over al op hunn< ;I1 plaajts zoùden zijn eerder dan op Antwer e- pen's magistraatpaleis ! Caveant consu -n les! )U De barytonzanger Jos. Van Kuyck,'d< .s. gekende en geliefde artist die in Antwer et pen's kunstwereld der laatste jaren vôô den oorlog een zeer voorname plats heef ingenomen, had uit naam van eene groe; zangers en zangere^sen van de Vlaam sche Opéra, en van enkele oud-leerlinge: van ons Viaamsch Konservatorium, aa: lt_ het Kollege van burgemeester en sche an penen de toelating gevraag een speelsei ad zoen van operawerk in te richten, voo d e'&en gezamenlijke reken'.ng, en daarto verzocl^t over het gebouw van een onze Ivrische schouwburgen te mogen beschik op ken in dezelfde voorwaarden als waari '.e> nu de Nederlandsche Schouwburg- aan ht ofezelschap wordt afgestaan. is. De bnei waarin dit gevraagd werc fie was een uitnoodiging om over de behar delde zaak in bespreldngen te treden, veu mits de heer Van Kuyck er slechts in zet ;st algemeene lijnen zijn doel uiteenzett< >e- zonder bjjzonderheden aan te du den. Zo werd er niet gezegd uit wie de groep~b< ' stond in wier naam de brief verzonde en werd ; over het speelplan werd slechits g< ng eegd dat de werken van, onze nationa. iet meesters de « fond » van het repertoriui eouden vorm en, en van de middelen c!. *lk ten dienste der groep stonden werd ni* ijk gewaagd. cr" Een en ander waren nochtans deg lijk, wel geschikt om vertrouwen te g 'el- ven. Bij de groep waren kunstenaars vê 3g- eerste gehaite, die indertijdi den roe nd warcn van onzen g^rootschen lyrisch( pr^ schouwburg. En en werd betoogel dat v itc le d'^er artisten thans verplicht zijn vo< ing d'en broode in schunnige café-chantant te g;aan zin^en, waar zij. te niet gaan >s;, den vuilen sieur van dagelijksche ve len beesting. Er werd betoogd dat verscht ald de ne schitterende leerlingen van ons Ko servatorium, die het in de laatste jan 'eft veriieten, kans loopen voor de Vlaamsc! ,an kunsit verloren te gaan, omdat zij de g ;eft le^enheid missen hunne loopbaan te b ginnen. In beide treurige toestanden z< n(^ het plan voorzien, daar het beide kateg >oit rieën de mog'.elijkheid zou geven op te tr rhe den in waar kunstwerk. Zoo stond1 o< >nd voor de hoedanigheid van het werk h uft_ plan borg, zoo de naam Van Kuyck < die nog niet deed. Ten andere, op het spe< :al- plan stond, o.a. reeds vermeld : Herber hij prinses, Prinses Zonneschijn, W;int< ^ nachtsdroom, Bruid der Zee, Rooversli< de, Rozemarijntje, enz. En ik heb de t wijzen dat ook de inanciëele grondve ten stevig waren. De minsite plicht van een bestuur d on:" z'jn aak waardig is,ware geweest na'der Je" iiitleg te vragen, om te kunnen oordeel en- in hoeverre de aanvraag ernstig wî hu- Onze edielen verroerden gieen vin, ee ,en* maand lang, en, toen zij eindelijk hoc ten dat het seizoen reeds te ver gevorde zou zijn om nog nadere stappen mos ran lijk te maken, anwoordden zij, den 6d ;eft November, het volgende: >gs- ten Mijnheer, van In anwoord op uw rerzoek, om roor het zul- richten van zangvoorstellingen over een c stedelijke opera-schouwburgen te mogen 1 schikken, hebben wij de eer u te nielden, c wij om redenen van grondbeginsel afwijze op uwe vraag moeten beschikken, daar ^ rï geene aanleiding vinden om van den genom ® stelregel af te wijken. /or_ Aanvaard, M... Bij verordening: De Burgemeester De Sekretaris, (g.) Jan De Vos. (g.) H. Melis. Dit antwoord teekent een reg^iem. P: inta steunen, op kunstgebied, van een aan rth" onzer beste artisten, het beschermen c rcx> gediplomeerden van ons Konservatoriu ogd en boven dat ailes, het hooghouden on; nationale kunst, dat ailes is den heer « geene aanleiding om van den genom le stelregel af te wijken ». De redenen v grondbeginsel doen er goed bij ! ïet Maar ik vraag- mij af wat wel < den « grondbeginsel », wat wel die « genom œst*stelregel » moge zijn!? Want, nu al vc 't.®? het derde jaar, geeft het gezelschap B fcrijn c.s. in den Nederlandschen Schou het but g* voorstellingen met medeweten inet toestemming- van het Kollege, en niet Sen leen is er niemand d'ie dit verkeerd vin P°" maar de g*ansche Antwerpsche bevolki vindt het zeer natuurlijk dat desce vo >•) stellingen plaats hebben. Ik ben ail bereid geweest het aan ons Stadsbestuui als een goede noot.aan te rekenen dal het in 1915 toelating hâd vgegeven aan dii gezelschap. En nu duiken er plotî « grondbeginselen » en « stelregels » op die uitbreiding- diar toelating in den we« staan!... Er wordt gefluisterd bij de belangstel lenden, gefluisterd dat de gezindheid va: de aanvragers, van den heer Van Kuyck geen gratie mocht verwerven in onzen bc stuurdertjes oog*. Dat deze kranige zar ger aan flàming'antische plechtighede met den luister van zij ne stem heeft rn< degewerkt, dat hij, zich daarin gunsti onderscheidend van vele kollega's in c tooneelwereld, den moed heeft immer vr voor zijn overtuiging uit te komen en < naar te handelen... zou.dit niet het voo naamste « grondbeginsel » der vroede g' meentevaderen zijn, en de oorzaak va den « stelregel » om hem zonder onde zoek af te schepen? Het lijkt mij zoo oc geloofwaardig niet, en het zou eens . meer een fel lichit werpen op de fanatiel 1 drijverij waarmede de patriotards-kl < [ op 't stadhuis ieder vervolgt die er et j andere. meening durft op nahouden d; 5 de hare. [ Wel merkwaardig is het, dat h blaadje, dat zoo nuchterweg de feiti mededeelde, geen enkele beoordeelir wist te geven. Ze zijn er anders nog van d'en tongritem gesneden! Ondertusschen mag ik den heer V; r Kuyck en zij rie medestaanders geluk we t schen om hun initiatief, en hun hartel' 3 mij ne hoop uilfspreken dat hun verder p gen tôt welslagen zal leiden. Dat 1 zich door den dommen zet van eeni: 1 politiokers niet van de wijs laten bre g-en ; het volk is op hunne hamd en ; hen steunen. r Ik hoop spoedig op deze zaak te ku 6 nen terugkomen. r Frank. Berten. STAND en LAND WAT GAAT ER TE HAVERE OA — Nog een geheimzinti^ge nota van r « XXe Siècle a over incidenten, die ministerieele bureelen van Havere I ° tooneel gehad hebben : ■" « De bezielde heuvel » is in beroeri f sedert eenige dageu, zooals de heuvel< waarvan de Heilige Schrift spreekt: . bezielde heuvel is Sainte-Adresse. De < " gewondenheid is er groot. f Wij meenen eerbiediglijk, dat er g« i!; aanleiding toe bestaat. Den dag waai • eenieden vast besloten zal zijn nicts nu voor zijn partij o£ voor zijn persoo,n ^ cischen, zullen de hoofdan van zelf w n kalm worden. II Wij oordeelen het onnuttig er op : f oogeubl'k meer van te zeggen... >r OORLOGSRECHTSPRAAK : K 's geleverde goejeren.— Hij die in oorlo :n tijd de goederen °iet levert, waartoe r- krachtens overeenkomst verplicht is, 1 i- zich ■niet-beroepea op overmacht, < n- wanneer er absolute onmogelijkheid ;n staan heeft te leveren. Dit laatste is < îe niet van toepassing, heeft het Hof i c- Beroep beslist, indien een overcenkoi e- aangegaan is gedure'Hle de periode 1 m vijandelijkheden en bezetting en dat o- .niet vastgesteld is, dat de verkooper z e- de betwiste waar Jiiet heeft kunnen ^ >k schaffen. et In 't bijzonder heeft de Rechtbank lit Koophandel geoordeeld, vorinen de ir :1- taire opeischingen en het verbod ha g- uit te voeren uit de streek, vanwaar r- verkochte komen moest, geen geval • ■S- overmacht, maar een mogelijkhcid, w; e- mede de verkooper, gegeven den st s- van oorlog, rekening, kon en moest h den. f ONS ATHEITEUM. — Een 1< III zendt ons aangaande dit onderwij: "n sticht de volgende klacht : s' « Ik neem eerbiedig de vrijheid, ne tôt U te wenden, ten einde U in zake ^ derwijs ee?ie schreeuwende onrechtv; r digheid te .doen kcnnen. f" Mijo zoon volgt de lessen aan het : "n ninklijk Atheneum in de 5c afdeeling-oudere humaniora. In zijn klas ziji: eenige leenlingen van Waalschen < n" sprong die bij.na allen, op een of twee er zoo goed Viaamsch spreken als de g< l^t ren Vlamingen ; nochtans wordt er v ud d c jonge hecren één uur cxtra-les in ''j Viaamsch gegeven per week, waar cu Vlamingen geen deel mogen aan nctr en «ndertusschen een uur moeten d( bréngen in de studiezaal. Waarom ka dan gedurende dien tijd, aan onze Via sche zonûn geen andere les gegeven \ et den om hen op gelijken voet te _bre.n ral tegenover die franskiljonsche jonki er Hebbon zij nog geen voordeelen gen -n, dat hun in het hartje van Vlaanderen :er tijnsche en Grieksche les gegeven w< en in de Fransche taal, die'h'er de voer en niet meer zou mogen zijn in ons te; an woordig onderw.js? Nog meer. twee jaar achtereen heeft mijn zooi lit lessen der wiskunde begonnen in en Fransche taal, na enkele woken kwai ►or telkens een ander order en de lessen . iv- den gegeven in de Vlaamsche taal. w- kregen natuurlijk de Vlaamsche lee en gen een nienwen professor. Deze heei al- gon dan de lessen op zijne marier bij dt, ver dat de eerste weken 'ganseh verl ng- waren, terwijl die jonge halfslacl or- heeren regelma'tig voor t gin gen en ot ijd wijzebeteren vooruitgangmaakten. I het jonge Vlaamsohe geslacht dan tocl: waarl.jk voor altijd van allen vooruit : gang verstoken blijven? • Nu hebben wij Vlaamsche" schoolwet 1 ten ; zouden deze dan diene,n om onzi • jongelingen nog meer te doen verdruk ken? Ik denk ja, zoolang er één enkel " Waalsche professor met de opvoedin^ oc 1 zer jeugd gelast worde. » 1 LIEDERAVONDEN VAN DE AN1 - WEHPSCfiE GKcfENINGERWACii'. n — De Groeningerwacht van Antwerpe: :- die door haar degelijke en doortasten< % propagandawerking met weimg bajdro< e Lot den geweldigen vooruitgang van h ij alctivisme, breiOt hare werkmg meer < ■r meer uit. In haar schoot kwamen verschillen î- afdeelingen tôt stand, die binnenkort o< n buiten cie Wacln hunne v^uchten z'ull r- afwerpen. i- Nu weer worden door de zorgen von e Wacht elken Vrijdag, van 9 tôt 10 T ;e rçnuur, volksliederavonden g^ehouden, k de zaal Eldorado, Van Wezenbekestra; n Leiders van-de'Liederavonden zijn de 1 m Jef Van Hoof en'Renaat Veremans,toc dichte.rs; voorzitter is makker et gens en ' sekretaris-penningmeester J Van Schoor. 'g Den Vrijdag 16 November j.l. had al eerste liederavond plaats. De opkon voor de eerste herhaling was boven v in wachting. « Daar is ma^r één Vlàan< n- ren » en een nieuw lied van Jef Van H< jk c>p woorden van Guido Gezelle werc aangeleerd. ?ij Iedereen is welkom ; er wordt niet v ?e bruikt en de tekstboekjes worden kos n- loos verstrekt : dus heelemaal volkscl al Wij twijfelen er dan ook nièt aan of Liederavondten van de Antwerpsc n- Groeningerwacht zullen door dieger die van zingen en gezonde liederen h< den talrijk bijgewoond worden. ,, En zoo draagt onze wakkere en d vende Groeningerwacht eens te meer hare bij tôt de gezondmakLng van c volk ! I? de Bij onze Krijgsgevangf k>t Algemeene vergadering van 4 Novembei mg te Heiligenstadt ^ ' De algemeeîia vergadexing van Zondag -Je Was waar la j k u triomf op het aktief yan ►p- Vlaamseh Kon'.'teit van Hc-"1'g«r;«tadt-.. do : waa boni vol, mee r dan honderd iiiakkers, d< liijke Vlaamsche koppeii waa-en opgekomeai, in peestdrdft eenige uui*tjes door te brengen oi °P de Vlaamsche broeders. ïer Wij konden ons wce.rom vecrhenigen met het te zoek der H. H. Jos. Van den Heuvel en Hoofstad't uit het Gottinger kamp. ■A!s inzet der vergadering wordt ons ni nationaal lied « Het Lied der Vlamingen a, < iet a[ varienden rechtstaa.nde gezongen. Om half drie uren opeoit onze onvermoei voorzitter Jan Van Ballaert, de zitting, met iet woord van dank toe te sturen aa.n de heeren gS- gemeester en Stadssekretaris, voor de verlei hj-j toelating te mogen vergaderen In eene korte rede verwelkorot hij de he :an" bezoelcers, hij dankt' do yrienden voor hunne lan rjjj-c opkomst, de d or non waren met een s be- kontiigent opgekomen, hij durft hop en dat ]us neer wij onzen grooten VlaamscIk ii dichter 1 da Olcrcq zullen mogeoi ontvangen, het du 'an der kameraden zal tegenwoordig zijn. (Toej.' Lst Vorders maakt l:'j de makker5 bek^no. 7an onze deverige eehatbewaarder Remy Ruts; het de vergadering niet kan bijwenen, uit oor • 1 van ziekte en in het Gôttingerkamp verpl ten wordt, hrengt huildo aan de ziel van er- Viaamsch Komiteit; de diensten door o v.riend Remy bewezen in de Vlaamsche wer /an zijn onschatbaar, hij drukt den wensch oiit -, : spoedrig terug in ons midden te zien ' Hij verleent het wos-rd aan de &ekretaans ver lezing geeft van het verslag der laatste zit-de dat ondor luide toejuickingen wordt g(x /an keuaxl, deze geeft ook lezing van een bnei onzen makker Remy. 1 Onze bozoekers komen aan de spreekbeurt aat brengen ons den broedergroet uit het kam OU- Gottingen, dea* aldaar verblijvende Vlaan broeders ; zooals zii dit gewoon îjn, hebbe in eene gloedvolle Viaamsch taal ons eenige zer moodigende woorden toegesiproken. oe- Het woord is aan onze muzikanten & klavierspeler. en met voile geestdnfi zingre moedige makkers> «Waarom ik Vlaming t mij Wij komen aan de voordracht van 011 zet on- %nerden Eerevoorzitter, dichter Marcel K ,T''- Breyne, de clou der vergadering. Laat mr het te zeggen, het was weder pink, hij wii eenige oogenblikkon vcr.gasten met de kenm kiift van René de Clercq, den dichter-banne der a den grôotsten onzer levénde dichters », wv er was en wat hij tôt nu geworden is. De redi' wiet va-n af 't eerste ooge.nbhk zijne toehoo: )0r" te boeien, zelfs te ontroe°ren door de wnnnte "a, zijn betoog on de gevoelvolle voordracht der bo- <redie-hten van René de Clercq, nu eens p.e-oor droof, dan eens donderend van ^cestdrift. ipt eindei'ooze ovatie bewees dat de makkers mei V spreker instemden. Als intermezzo der voordracht verwierver en, krachtige mtgàiming door onze heerer )Or- zookei's van René do Clercq's gedichteri : « i er Vlaanderen , a .-Van die van Havere», en « Gent». 111Om te eindigen spoorde omze spreker de : /on- kers aan, van bij de volgende vergadering gen het dnbbel op te komen, om onzen de C ^1, y zijn Viaamsch Evangolio te hooren verkond ' 3 ' en hem in levenden lijve te kunnen begro 0€S Hij d-urft hop en dat _de ontvangst grootsc La- indrukwekkend zal zijn. )rdt Bij stormachtig applaus weerklinkt de taal sch° strijdzang vaai het a Groeningherhed » ,, de vergaderzaal. 'en' Intusschen geschicdt eene tweede omh îeds voor het Van der Meuien-Fonds, ze braol de som op van 12 mk. de Be vrdenden Karel Van Molle en Bel n nr Hannes, worden tijdelijk als raadsleden n bestuur gekozen, in vervanging der ma ver- Rntsaert en César Baguet. Dan De vergadering werd gesloten met eeme k r]in- tige Vlaamsche Leeuw ! ! ! . hn "Deze geestdriftige vergadering zal lai ieders geheugen geprent blijven. z°o- Vvrii sluiten dit verslag onder den keet. ^ren Reiné de OleTcq ! Lève de Raad van Vlaand tige Namens het Viaamsch Komiteit. ^ 1 die De Voorzitter, DTe Schrij- ^oet J- Van Ballaert. «1- G"ooss' Iets voor i deren deg BRIEVEN l'IT ZWITSERLAND 5 Lloyd George grinnikt en krauwt ^ Een begrafenis te Bern Bem, 13 November 1917. Geen of troebel en tegen^trijdig nieuws van Petersburg. 't "Wordt voor ■ ■ de vvereld van bijkomend beiang wie er 1> vvint, Ltnin of Kerenski, want, w liens le of niet, Rustaud sluit vrede. Met dit ver-S schil nochtans, dat de fliiikheid en on-st dubbetzinnigheid vau IvJnin het Rus-:n sisch volk ineel zou bateii. dan het gi^ schipper van Fngeiands prokuràtor, Re-renski.)k Pa nlevé en Lloyd George hebben te -'n 'zamen genoenmaald te Par.js. Aan het uiteinde van de tafel zat ec« Ital aansche de minister, Berenini. Painlevé heeft een ^ iiatelijke, Lloyd George een kranige, in ditmaal vers:andige redevoering gcliou-u- clen. D.e Fran.clie grootspreker Painlevé h- verklaart dat de volkcren moeten voort-,n" gaan eltcander u t tè moorden, het eeni-'J7" ge middel om te be .ehermen « al wat er an nog schoon, goed en waar in^ het leven ls». Il s'agira de savoir qui tombera le de premier! (En wij zullen zien wie het ,st eerst de moordpartij moet opgeven ! W;e -r~ ],ct eerst zal vallen !) W ij denken Paiu-'c" levé zelf ! '°^ Nog àltijd dezelfde bluf ! 611 Nu is 't Amerika, dat ailes gaat red-den... les légions de l'Amérique, avec er~ leurs formicfahlcs moyens d'action! 7e-nir, tout est là ! Il ne s'agit fias de compter nos ennemisI f'e Ftankiijk moet niets meer doen dan ',e liet nog wat uithonden ; dan komt Ame-ien rika met zijn legioenen en zijn gewel-)u" dige machtontplooiing !... En zoo worden de volkercn met woorden gedurig ir" geïtaaid en bedrogen ! iet De macht van de Entente ligt i" woot-"ns den. noo't in daden. Hne meer ze ge-klopt worden. hoe harder ze viktorie kraaien en hœ zekerder ze zijn van de eindoverwinning ! m Fn 't valt niet te looclieiicn : woorden blijken bijna zoo krachtig als daden in den oorlog. Indien Dnitschland groot-sntekers had gelijk Fngeland en Frank-rijk. om de zegepralen uit te bazuinen j.l. en uit te baten, de oorlog zou voor de het CVmttalen reeds iahg geheel gewonnei zijn. onî ■i.i'een zullen de woorden toch de on-dor afwendbare gebeurten:ssen niet kunnen te'getihomlen, noch haar beteekenis ver-.!»- mommen. v'aii ^faar întnsschen bloeden de volkeren 2mv dood. Llovd George-, cTç grootste cvnie-ïoor ker van dezen tijd. en die berekend is en opgewassen om. hoofd der Entente, de lale menschenslachterij met koelen blik na to" te gaan, heeft ditmaal een aanval gehad mde vnn openhartig'ieid. H:j maalct een kort historiek van den oorlog en, België over-:r£1" claande, gewaagt hij van het Servisch Iréursfiei, de Roemeensche ramb. de van- Russische instorting. en verklaart tciip prankrjk. Fngeland. R"sland. Italie, jn vier oorlogen altijd geklopt ! En 1917, dat cest le même désastre! 1917 brèngt on# iert, dezelfde rampspoeden ! jaak 0an grinnikt en spot hij met zichzelf Tfet eT1 n,et Kansc'' Eritente-pers :. n2OT « Als w'j één kilometer vooruit gaan, kinç ^én dorpje veroveren en henderd gevan-hipi genen, maken. dan slaketi wij al te za-'die men vreugdekreten, en wij hebben geins. lijk- want dit U het zinnebeeld van onze dgê: meerderheid, dit is de waarborg van de valL zegeoraal d e wij ten lange laatste moe-ten behalen ! Maar wât zouden we dan p te zeq-gen indiei) wij vijftig kiometer in de isc'he vijlandeliike linifëà waren doorgedron-11 gen ; indien wij 2fl0.000 gevan^eiiien hadeirm gemaakt : indien wij. 2.50(1 vnn en de be'te vijandelijke kanonnen liadden i <J8 gekaapt, met «re"fachtiVe voorraden tnu-en a nit.'e en mo-ndbehoeften? » 1 ge" Wij zo^drn 't p-ez'dit hebben w'l1en toe zien van Painlevé en van den armen ons ren in* ! s.ma- I,lovd Oeorge. w^'t verhoo^t tri don nnT? De groote D^i+vlv» doorbraken naar zi'ii toch ook een zinneberld. e'i j vnn ■der3 zegepraal zijn1 zij dan de waar- van borg? veia 6 * ;htig * * De Heden namiddag halfdne. hebben wij 'toevallig de begrafenis bijgewoond van .. een hoogleeraar van de Berner Universi-^ teit. We zagen bontgekleurde studeiiten Aan met omfloersde vaandels door de straten Aan trekken en vroegen bescheid. De lijk-plechtigheid had plaats in den protes-tantschen tempel van den H. Geest, na-eveq bij de hoofdspoorhalle : een fijn kerkje, scn; aristokratisch van uitzicht, in Regentie-f°oii CP dflt herimiert aan de kerk van 1 den H. Lodewijk te Versailles, for- We lieten ons verleid.ep. de treurige door ptechtigheid bij te wonen. 't Begon met ali orgebpel, daartusschen u'tvallen van l'dè rang, het orgel eentonig, snel van tempo en luid, steeds evensiiel en evenluid, nard tevens -eindelcos, dat ge er zinderingen 1 het van in uw beencn kreegt. ' s Daarna begon een eerbiedwaardige rach- dominée op den geijkten tranerigen preektoon zijn vrome tckstwetenschap S m en z:jn treurgevoelens te luchten Toen we dat een halfuur haddeii uitgestaan en eron! nog geen kust za<ren. verlieten wij op onze teenen, met duizePd voorzorgen om .6r, niemand ! te storen en. geen deuren tt »>»■ doen piepen, het he-lig oord. met eer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods