Het Vlaamsche nieuws

429 0
09 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 09 November. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 18 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/707wm15658/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dinsdag 9 November 1915. Eerste ïaarg. Nr 298 Prijs: 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPR1JZEN Per week 0.35 I Per 3 maanden 3.75 Per maani 1.25 | Per 6 maand&n 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN, VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. BORMS — Albert VAN DEN BRANDE BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN, Tel. 1990 "■ T^n,BirTmMirrgiMHmiTTtrMiBiinTr AANKONDIGINGEN Twsede bladz., per regel 2.50 Vierde bladz., per regel.. 0.50 Derde bladz., id. I.— Doodsbericht 5.— Voor aile annoncen, wende rnen zich : ROODESTRAAT, 44. Mlaringsn van Dicbter de Clercq en Or. A, Jacob I In De Vlaamsche Stem van 4 Ne leffiber staat het afdruk van den volger ■ko brief, waarop een verklaring va |(1Ze beide getroffen Ic-iders volgt : lijjak'ow de Belgique I PO, n° 9369. 's Gravenhage, 20 October 191£ Mijnheer, I Ik beb de eer U te laten weten, o ■verzoek van den Heer Minister van Kur Içhi en Wetenschappen, dat gij, bij kc linklijk besluit van 5 October, dat eersl ■aags zal verschijnen, ontslagen zijt va ■cw ambt van professor aan het Konini ■jk Atheneum te Gent. I loogachtend, De Minister van België, Baron Fallon. Mijnheer R. de Clercq, Amsterdam. ■estuurder. van de Vlaamsche Stem. ■ntwcord van dichter René de Clerci I Onze welbeminde Koning, mislei< ■oor een Franschdolle, Vlaamschhaten Be o£ Vlaamschverloochenende omge ■mg, heeft tegen mij een betreurens Biaardigen maatregel getroffen die m Brieft, niet om mezelf, maar om mij: ■and eu inijn volk. Als gevolg hiervan Hkïïlend me gansch wijden aan de hei m lige a ak van Vlaanderen, heb ik bij d Bjelgische school te Amsterdam vrijwillij Bmtslag genomen. ■ Om valsche voorstellingen en verkecr I uitleggingen te voorkomen, schrijf il Biet bewijsstukken bijderhand, nauw Bcuriç en zoo voliedig mogelijk, de toe Bracht van het geval. ■ Oi nu vijanden jubelen, vrienden be Blagen, voorbarig zijn beide. I Voortgaande in mijn sterken striji ■oor vrij Vlaanderen in vrij België, hooj Bu recht en zege zeker, roei> ik uit miji Biepste, trouwe hart : Lève de Koning Dr. René De CLERCQ. Antwoord van Dr A. Jacob I ANTI-VLAAMSCHE AKTIE ■ De redenen die tôt de bekende, tegei Bje leiders van dit blad genomen maatre-■tien hebben geleid zijn tôt dusver nie Bjwr de Regeering bekend gemaakt. We ■Alieeert thans een harer in Nederlanc •ffkzame agenten in de N. R. C. eer ■okje over haar optreden. Hierin is hei P moeilijk een gewichtige stem te er-■®nen uit de fraktie Van Cauwelaert. ■ De houding der Regeering tegenovei H-Vlaàmschgezindheid is niet denkbaai ■nder de rugsteun van een Vlaamsche Is met de « passieve » fraktie, ■w haar, ruggespraak gepleegd? Men ■ niet ver van de waarheid zijn als men H®eert, dat het thans bekend gemaakte V!^: >s : het advies van deze fraktie, dat B Regeering te Havre v66r het nemen V' ^aar besluit, uit Nederland gewor- ■Aldus komt de tegen de « aktieve » ■«arnsche Beweging gerichte aanval tweeërlei zijde : ■ l van de zijde der verfranschte re-Hp^gskringen, die ook na het uitbre- ■ tan den oorlog hun gewonen wel-B«nden gang zij,n gegaan ; ■"• van de zijde der zichzelf noemen-loyale Flaminganten », die voor den van den oorlog verzaakt hebben ■;;.®en Vlaainschen Strijd. ■ >atde aanvallers samenhoudt is hun B®^enschappelijke weigerachtigheid. ■ ^ Regeering, weigerachtigheid om ■ 'aamsche Beweging te erkennen H pi bij uitstek nationalen faktor. Bij ■ raktie Van Cauwelaert, weigerach-B9*'de Regeering te wijzen op ■ K^v,ijsbaarheid van deze erkenning. H. e weigerachtigheid der Regfee- ■ ('en (( Open Brief » legdc-n wij er Ht \na k op, dat in een kwestie als H aa®sche vraagstuk, de Regeering K noorvoetend moet volgen, maar voorgaan. H» ,ar onder het goedkeurend H:;,,.: -^geering, comité'» tôt stand H(]c c'en heropbouw onzer geteis- ■ s Cc'en en de ekonomische herle- ■ i *^cr zwaar beproefde landen voor ■i, rjr|f c:i> kan ons het recht niet wor-■>'%,Z ^ moet worden gewezen B (j{nn cht om, in het herstelde Bel- banen tôt een gezondere Ij;; n,Satie dan voorheen. ■ir .', . ^îet vraagstuk Bestuurlijke ' h®bbau in studie ^«iiomwa m - Ilie t denkbeeld krachtig voorstaan, hoe i- 'geen afbreuk te doen aan het Belgis< n Staatsverband. het eenige uitgangspur Herhaaldelijk hebben wij verklaard, d dit staatsverband voor ons Vlaming< is het eenig historisch gegevene en o; streven uitgaat van het denkbeeld : e< vrij Vlaanderen in een vrij België. E< andere voorstelling van de door ons g '• voerde aktie is, om het zacht te zegge bewuste misleiding. In onze aktie vo P l et Vlaamsche Recht hebben wij te m " ken met onze overheid. Insinuaties d " het anders voorstellen wijzen wij af, ni " zonder medelijden voor degenen die t 1 zulike grove middelen in een eerlijkt " strijd meenen hun toevlucht te mog< nemen. Wij houden staan, dat de gehechthe van een volk aan zijn taal en wezen < zekerste waarborg is van zijn zelfsta: digheid. Dat, waar deze gehechthe blijkt in oorlogstijd, dit de leiders m vreugde en trots en geloof in de to komst zou moeten vervullen. Wan waar het volk onder de drukkendste to 3 standen blijk geeft van zulke wee - standskracht, moet dit noodzakelijk de - Staat versterken, tenzij Volk en Sta: . elkander niet dekken en, verderfelijl 2 tegenstelling, tegenover elkander kvv i men te staan. , De verderfelijke tegenstelling tu . schen Staat en Volk dreigt in Noori s België. Wij wijzen de middelen aan, o: y ze te voorkomen : In het belang van Be gië « dat zonder eerlijk doorgevoerc . rcchtsgelijkheid op den duur onbestaai - baar is » (van Cauwelaert). In het b< . lang ook van den Europeeschen vredj . Want het is duidelijk, dat een op or vasten grondslag gevestigd, innerlij . verdeelel België niet in West-Europa c groote roi waarvoor het bestemd «is -I de Europeesche tegenstellingen te ve: r zachten en verzoenen — doelmatig ve: ^ vullen kan. , Met dit drievoudig belang voor ooge — het Vlaamsche, Belgische en Eur( peesche belang die elkander aanvulle — zetten wij dezen harden strijd voor rustig, bewust, ons beroepend op h< oordeel van degenen die na ons korne i zullen. Of eenmaal de regeering tôt inzicl: : en inkeer komt is ons onbekend. Vr l van banden wachten wij de toekom; [ af, in de Vlaamsche gelederen. Maar d : tegen ons gerichte machtsdaad der R< : geering ontzenuwt onze Vlaamsche ai . gumenten niet. De leiding van de Belgische Zaak acl ■ ten wij redelijk verplicht, èn om ht ■ Vlaamsche bloed dat gevloeid heeft, è : om den geestelijken inhoud en de kor sekwenties der zaak die zij verdedigl èn om de toekomst van het op rechtma tigen grondslag gevestigde Nieuw-Bel gië dat ook ons lief zal zijn — de op lossing der Vlaamsche kwestie in he programma op te nemen, waannede zi na den oorlog v66r den volke treden zal II. De weigerachtigheid der z.g « loyale Flaminganten ». De houding der « passieve » frakti spruit voort uit haar eigenaardige opvat ting van loyauteit. Voor haar is loyautei ni' t wederkeerig tusschen Overheid ei 1 Onderdaan, maar eenzijdig van Onder I daan tôt Overheid. Dit treedt duidelijl ! aan het licht bij de Vlaamsche kwestie Naar dit beginsel toch handelt de lei der der genoemde fraktie. Met nadrul wijst hij den Vlaainschen Onderdaai op zijn plichten tegenover de Belgischi overheid. Maar de plichten van cîez< overheid jegens haar Vlaamsche onder danen raakt hij niet aan. # Zoo wordt de Overheid in ailes vrij gelaten, ook waar ze in gebreke blijft De rechten van den Onderdaan — in d< eerste plaats het recht zich te beroepei op de plichten der Overheid jegens hen — worden echter in banden geklonken Garft nu de Onderdaan over — vri man, geen slaaf — tôt gebruik te maker van zijn onvervreemdbaar recht, herin nert hij de Overheid aan haar verplich tingen, zoo roept de Overheid hem toi orde, aile middelen worden tegen hem aangewend en ten slotte wordt hij uit-geworpen.Dit ailes keurt de a passieve » fraktie goed. Zij juieht het toe. Zij verdedigt het. Zij neemt de drogredenen der regeering over, inspireert zij, en vertrapt haar eigen maagschap en bloed. Zij schaart zich aan de zijde der mach-tigen. Maar nooit werd hierdoor de zaak der door dezen verdrukten gediend. Wi« de zaak vaa ons volk wil dienan, steune op ons volk, niet op zijn verdruk Hkers- . / Uj Want dit is het pijnlijke, dat de rc ■ geering den voorwaardelijken steun de passieven geniet, maar dat uit niet blijkt dat de regeering aan de denkbeel den, die ook zij, de passieven, zegge: lief te hebben, tegemoet wil komen. Zi hebben zich, met handen en voeten ge bonden, aan de regeering overgeleverd Zij vreezen haar macht ; door slaaf haar wenken te volgen, vermeenen zi ;b de Vlaamsche zaak te dienen. Daarto t- verketteren zij andersdenkende broederj at Zij hebben geen geloof in wat zij noe ;n nien ons « ziek » volk. Zij hebben he ls geloof niet om de daad te volvoeren di ;n voorgoed de ziektekiem weren moet. 11 Wij echter omvatten ons verstootei e" volk met smartelijke liefde ; wij geloo ;1> ven in haar felle, zegenenele kracht. 3r Volksliefde wekt wonderen in d a- Volksziel. le Het Volk beurt het hoofd als de roep et stem zijns Hoeders klinkt; zijn zone: volgen hem die den weg kent naar hui 511 hart en naar de toekomst, zij vertrou ;n wen op hem als op hun goeden broeder Dit gelooyen wij. ^ Wij voeren onze aktie, omdat on le vertrouwen staat in ons volk. Het zà zijn leiders steunen. Maar met weemoe< l" vervult ons het jammerlijk gebrek aai £t Vlaamsch geloof der passieye fraktie s" zij heeft helaas tôt Vlaanderens schad' haar .vroeger verkregen invloed in d> c" verkeerde schaal gelegd. n Dr. A. JACOB. lf: N. d. R. — Wanneer men dit aile "c leest en nagaat hoe zuiver het loyalisim 3" onzer beide getroffen leiders geblevei is, zelfs na den harden slag Waarmei ?" hun ne loopbaan gebroken wordt, dai komt men tôt het onvermijdelijk beslui ,u dat ze enkel gebroodroofd werden on ^ j hunne Vlaamsche overtuiging ! - ONZE LETTERKUNDIGE ;; prijskamp f Het Afrikaansch r- Het is van 't begin der jaren tachtig r- dat de eerste klanken van het Afrikaansch ons bekend werden na de Boe n renoverwinningen van den Amajuberc )- en 't bezoek van Kruger en Dutoit aar n Antwerpen. Het vvas de wakkerste allei t, Vlaamsche strijders, wijlen Adolf Pau-:t wels, die een werkje schreef over de Boe-n ren en grootendeels dank zij hem, da1 op vergaderingen van studenten en op ;t landdagen, na den Vlaavischen Leeuu ij en het IVien Neerlands bloed werd aan-:t geheven in Transvaalsch : G Die vierklcur van ons dierbaar land, Die uaai iceer o'r Transvaal, En teee die Ciodverseten hand, Die haar iveer neer wil haal. ;t IV a ai hoog non in 'die heldre ht g, a Transvaalsche ■vrijheidsvlag, Die vijande is weggevlug, > N ou blink 'n blijer dag. . Eilaas, twintig jaar later werd de Trans^ . vaalsche vrijheidsvlag voor goed neerge-t haald. j Van lieverlede, vooral na den grooten , Boerenoorlog, werd het Afrikaansch hier . meer bekend en 't werd door de Hollan- ders verschillend beoordeeld. » Een hunner schreef : «' Zal het ooit mogelijk blijken schoon t te zingen op deze gebarsten viool? » i j Veel gunstiger schreef Albert Verwey - reeds in 1887 in de Nieirwe Gids : i « De woordvormen en zinswendingen • van het Transvaalsch zijn van karakter - precies als de Transvalers zelf, veel fris-£, scher en natuurlijker dan die van ons. 1 Het Transvaalsch is niet een verknoeid 2 Hollandsch ; het is een uit het Hol-2 landsch met oorspronkelijken, frisschen ■1 en praktischen volksgeest nieuwbegon- nen taaltje. » Frederik Rompel zei heel wijselijk, nu een vijftal jaren geleden : « Men zal het in de Afrikaners prij-zen, dat zij hun taal te lief hebben... Hoe vaak begaan wij, Hollauders, niet de grove fout van onze stamgenooten in hun zeer mœilijken taalstrijd nog meer in het gedrang te brengen? Onopzette-lijk, ik erken het graag ; maar daarom niet mindei' onvergeeflijk. Te Brussel op de tentoonstelling (van 1910) hebben de officieele personen met den Belgischen Koning bij zijn bezoek aan het Neder-landsch paviljoen Fransch gesproken. Dan declen de Afrikaners beter, toen zij den huidigen koning Albert bij zijn reis door Zuid-Afrika telkens in het Neder-landsch begroetten. » Een Hollandsch hoogleeraar be-schouwt de zaak anders ; hij herinnert jeraari dat de Fransche taal ontstaan is ? uit liet verkoeterwaalsoht soldatanlatiju 'en hij sclirijft : « Uit dat taaltje dat toen in Gai stond tegenover het deftige beschaaf - Latijn als thans het Afrikaansch tege r | over het Nederlandsch is het letterku s dig hoogstaand Fransch geboren. - wanhoop daarom niet aan de toekon i van het Afrikaansch als het Ned< j landsch werkelijk niet (gaaf) behoud> - kan worden. » Er is nu een xAfrikaansclie literatuv s 'die, volgens F. Romoel's woorden, b j , recht heeft een plaats te eischen in < e groot-Nederlandsehe letterkunde. « In Zuid-Afrika streeft men, sede - biina veertig jaren, naar een eigen k t terkunde... De meesten stelden zich m s hun zane een doel : de verheffing d nationaliteit. De letterkunde was 1 dienst der volksbeweging. » De Afrikaansche letterkunde kan b ginnen in het jaar 1876 en bestaat d 2 nagenoeg veertig jaar, doch in 't beg zijn het maar schamel versjes, wel ee: - klinkt het als een lied uit de 16e eeui î als het Wilhelmuslied zelf : i Hoob op die Heer, jul vrome, Is Afrika in nood, Daar sal verlossing kome ; s Sijn goedheid is zeer groot. 1 Hij maak op ons gebede 1 Heel Afrika eens vrij, î Van hul die ons vertrede, : ' Dan leef ons vrij en blij ! ; Hamlet van Shakespeare werd in h Afrikaansch overgesteld. De beroemde alleensnraak T o be not to be begint aldus : « Te wees of n > te wees nie, — dit is die vraag ; ... 1 î sterf — te slaap, Dis al ; en dan te S( i ons eindig met 'n slaao... Te slaap! - droom teruit ; ja, dààr is die knoop ! » J Plotseling verscheen als een blijc ' openbaring in De Volkstem van Prêt 1 ria een gedicht dat de sootters met ee Afrikaansche letterkunde deed zwijgei In diente van gedacliten, in woordkei en dichterlijk gevoel bewees het op eei inaal^naantastbaar dat er een Zuid-Afr kaansche dichtkunst aan 't komen wa Morgeii zullen wij een woord zegge over dien dichter en 't nut bewijze voor de Boeren, uit een praktisch oof punt, van hun taal, die bij eersteu bli • verminkt Nederlandsch schijnt, doch d: ■ gegroeid is uit een volk en recht heeft o ; bestaan. Als <( Bloeinlezing » geven wij var daag het verslag der redevoering, di op 2 October 1914 te Potschefstrooi door generaal Christ. De Wet werd ui' gesproken. Dit artikel, dat in de Bo< rentaal, het Zuid-Afrikaansch, geschre ven werd, ontleenden wij aan het Zuic Afrikaansch daglad Het Westen. | . Omtrent het stijgen der levensmiddelen (Medegedeeld) Tn de dagbladen versehenen in dei jougs ten tijd meermaala beschouwingei I omtrent het duurder worden van ver schillende artikelen van dagelijksche be hoefte met aangifte der verhoogde prij yen. Deze besprekingen verzuimen door gaans een naspeuren der dieper liggen de ekonomische redenen van dit stijget der prij zen. Door een bloot vergelijkei der voor den oorlog gangbare prijzen me de huidige, komt men niet tôt eene juis te beoordeeling van dit vraagstuk. Na tuurlijk brengt de oorlog eene wijzigin^ in de ekonomische warenruiling mede De voortbrengst van zekere grondstoffei heeft opgehouden, werd beperkt of d< aanvoer ervan afgesneden. Het verwer ken van verschillende grondstoffen toi heel- of half-afgewerkte artikels, wal vroeger in 't buitenland geschiedde vall nu ten laste der eigen nijverheid. De vraag naar vele levensmiddelen heefl oegenomen in vervanging van menig andere voeding. Evenzoo hebben in de warenruiling, in den handel, vele wijzi-gingen plaats gegrepen. Aile deze aanleidingen laten meer of min, naar gelang den ekonomischen toe-stand der betreffende streek, het huidige stijgen der prijzen voor verschillende gebruiksartikelen, als een onmis-baar ekonomisch medeverschijnsel van den wereldoorlog voorkomen. Dit is het geval zoowel voor de krijgvoerende als ook voor de onzijdige staten. Het is der-halve niet zonder belang den stand der prijzen op de levensmiddelmarkt in En-geland te kennen, dat door de politiek van den vrijhandel, meent op bijzondere wijzsmetde behœften van den verbrui-ker rekening te houden. Aldaar waren zooals reeds in Februari j.l. door de Engelscke regeering in het Lager- lië huis werd medegedeeld, tusschen dei de l,n Juni 1914 en den ln Februari 191; n- de levensmiddelen in den kleinverkoo] n- te Lonelen met 23,9 % gestegen. Tegei Ik de prijzen in Februari 1914 was tarw st met 72 %, meel met 75 %, suiker me ;r- 72 % en kolen met 15 % duurder. Vol ;n gens de « Morning Post » bedrœg d< stijging der vleeschprijzen reeds il x, Maart j.l. voor Schotsch vleescl et 22,64 %, voor Engelsch vleesch 25 % le voor Iersch vleesch 35,48 % en vooi ijsvleesch (van over-zee) 50 %. lt: Volgens den « Statist » van'10 Apn stonden in Engeland de aardappelen oi ct 4 April 1914 aan 8 frank, op 3 Apri fr 1915 daarentegen aan 11,45 frank. m Volgens den « Economist » van 9 Oc tober 1915 kostte in den Engelscher e" groothandel : JS Sept. 1913 Sept. 1915 Tarwe (Qnarter) 31 sh. 1 d. 43 sh. 5d. V' (nu 46—50 sh.) Gerst (Quarter) 30 sh. 1 d. 40 sh. 4 d. Rundvleesch (8 lb) 5sh. 4d. 7sh. 4d. Suiker (Cwt) 12 sh. l^d. 22 sh. Od. Rijst (Cwt) 8 sh. Od. 14sh. 44 d Wat België aangaat, zoo is hier geer grond tôt bijzondere ongerustheid voor-handen. België bevindt zich reeds we-gens zijnen ekonomischen opbouw al- î j thans in eenen niet ongunstigen toe-5 ' stand, daar het voor vele levensmiddelen 3 door eigen voortbrengst in zijne behoef-î te kan voorzien. Dit is juist bij het wich-; tigste levensmddel voor de lagere klas-t sen der bevolking, den aardappel het - geval. ■ De korenoogst werd uitsluitend voor 1 het gebruik der Belgische burgerbevol-1 king voorbehouden. Dan^ dezen maat-i regel betaalt de Belgische inwoner van-daag gemiddeld 41 centiem den kgr. | brood, aldus tegen eenen prijs die onder I den wereldmarktprijs staat en aanzien-> lijk lager is dan de prijs van verleden [ jaar. In Engeland kost een kilogr. brood vandaag boven de 60 centiemen. Ook de broo d hoe veel he i d voor elk , werd in België niet onbeduidend ver-hoogd.Niet zonder belang is overigens de his-tonsche vaststelling, dat in België ten tijde van het dure jaar 1817 de kilogr. tarwebrood 99 centiem kostte, dus meer dan 't dubbele van heden. Vleesch en melk staan vandaag in België aan min- t deren prijs dan overal anders, vooral in Duitschland. Na dit ailes mag wel ge-zegd worden, dat juist in België geen reden tôt bijzander klagen bestaat. Woe-kergeknoei, zoo wordt ons medegedeeld, zal echter het Bestuur van den gouver-neur-generaal krachtdadig tekeer gaan. Dagelijksch Nieuws IL «.««««««• :g MEDEDEELING. — Door de Belgi te sche wet van 21 December 1896 en he bijvoeglijke uitvoerings\ oorschrift vai [e 8 Maart 1897, wordt de verkooper var kunstmatige meststoffen verplicht, vooi ,n elken verkoop eene rekening op te stellen 2 waarin naam, soort en gehalte van de 1S pieststof nauvvkeurig opgegeven moe j. worden. De waarborg betrekkelijk de ge £. halte moet in woorden op de rekening . vermeld worden. Beantwoordt de koop man niet aan de gegeven verzekeringen n dan kan, volgens de wet, koopvernieti-r. g'ng of prijsvermindering verlangd wor-j, den ; onverminderd de vordering orr schadevergoeding. Zekere handelaars trachten de tegën-woordige schaarschte aan kunst-mest-stoffen te benuttigen, met minderwaar-dige mengsels te verkoopen. e In het belang van den landbouw ver-n zoek ik derhalve, de wettelijke bepalingen ■ bekend te maken. Wetsovertredingen zullen streng vervolgd worden. De staatslaboratoriums,waar het onder-■- zoek der meststoffen gedaan wordt, zijn geopend. . NEDERLANDSCHE ARBEIDERS I IN EMCiELAND. — Onlangs zijn der-tien metaalbewerkers, op reis naar En-^ gel and, te Vlissingen aangehouden, op last van den munster van oorlog. Even-wel ontvingen de mannen reeds den vol-genden dag verlof om toch de reis over zee te maken. Thans zijn twee van ele dertien in Engeland te werk gestelde mannen terug-j gekeerd, en de « Haagsche Courant » j geeft hun indrukken weer. Zij hadden zich verbonden om te wer-. ken op eene automobielfabriek, doch te . Londen werden zij dadelijk naar een ka-nonnenfabriek gezonden. Ook hun mak-_ kers kwarnen in munitie-industrieën te-_ recht, en geen hunner werd het werk ge-( geven, waarvoor hij was aangenomen. ! j Een hoog loon was den mannen be-. loofd, doch deze belofte werd niet ge-^ houden. De behandeling was niet zoo als mocht worden verlangd, en ook was beloofd. Hun was behoorlijk logies toe-ge/.egd, en de mannen werden in reus-achtige barakken met ee,n aantal arbei-ders van allerlei nationaliteit samenge-bracht. Men lag op kermisbedden, dicht bij een, en deze gemeenschap was stich-telijk noch hygiënisch. Het een was zeer onvoldoende en moest peperduur worden betaald. Aan aile uit Nederland, en van elders gekomen arbeielers, werd een kontrakt ter teekening voorgelegd, waarbij zij zich verbonden om voor den duur van den oorlog Engeland niet te verlaten. Er werd rond de fabrieksterreinen een gestrenge militaire bewaking gehand-haafd.Toch slaagden onze beide mannen er in te ontvluchten en zij wisten met ein-deloos veel moeite en bezwaren, plaats aan boord van een schip te bekomen, dat hen naar hun vaderland terug bracht Zij zijn gelukkig, weer thuis te zijn. MEN WERKT AAN HET HOSPI-TAAL BRUGMANN. — Na een tijd-1 perk van stilstand, zijn de werken van het hospitaal Brugmann, te Jette, met ijver hervat. Men is bezig de gebouwen die reeds opgetrokken zijn, af te maken «n inwendig in te richten. Hat zou voorbarig wee«B osa thans re«ds den dat m m ■ te willen vaststellen, waarop de werken : zullen af zijn en men weet nog minder, 1 wanneer de lokalen ter beschikking van 1 de verscheidene diensten, waarvoor zij ■ bestemd zijn, zullen kunnen gesteld , worden. De Godshuizen-Raad is trou-: wens niet van plan om in dit jaargetijde het Hospitaal Brugmann te openen, al ware zelfs ailes gereed om de zieken te oFitvangen. De werken, welke er thans verricht worden, hebben vooral ten doel een zeker aantal werklooze arbei-ders bezigheid te verschaffen. Het is aldus dat men thans bezig is, de Groote Ringlaan, welke om het hospi-. taal loopt, in orde te brengen, alsook de wegen welke naar den hoofdingang lei-elen. Deze werken waren geenszins dringend en zouden in normalen tijd I alleen uitgevoerd zijn 11a de ingebruik-neming der niéuwe gebouwen. DE SCHOOLPLICHT IN FRANK-RIJK. — Deze verplichting is thans in ■ België van kracht geworden ; het onder-werp is dus zeer aktueel. Men zal derhalve met belangstelling de beschouwin-| gen in de « Temps » lezen over de wijze waarop zij in Frankrijk toegepast voirit en op de verkregen resultaten : 1 In het begin van verleden Augustus hebben de verschillende wervingsburee-len van het Parijsche distrikt hun statis-tieke taak voltooid met betrekking tôt de opgeroepen klas 1916, waaruit bleek dat van een jaar op het andere, in het Seine-departement alleen het aantal dienstplichtigen welk lezen noch schrij-ven konden, ongeveer met 1/3 toegeno-men was, stijgende aldus van 165 tôt 250, en dat het totaal, dat alleen lezen kon 444 was. Daarbij werden nog 2000 jongelingen buiten rekening gelaten, daar men den graad hunner ontwikkeling nog niet had kunnen vaststellen. Natuurlijk waren eenige verzachtende uitleggingen aan dokument gevoegd. En sedert deze vree-selijke oorlog onze harten verheft, is er aldoor sprake van den nieuwen geest die het lager onderwijs bezielen moet. En goede burgers vragen zich af, of deze geest ook artikel 4 van de wet 1882 zal doen eerbiedigen : « Het lager onderwijs is verplichtend voor kinderen van beide geslachten van het 6de tôt het 13e jaar..» Doch te oordeelen naar de ingewonnen inlichtingen, schijnt het van niet. Dat de « Akademie inspecteurs » aan de schoolmeesters eens een nauwkeurige statistiek van de leerlingen vragen, die van 1 October 1914 tôt 31 Juli 1915 de school regelmatig gevolgd hebben en van deze die de lessen verzuimden ! Indien de meesters hunne registers nauwkeurig hebben bijgehouden, dan zal het onder-zoek treurige resultaten aan het licht brengen. AAN DEN VADER VAN DE AN-THROPOMETRIE. - Gisteren heeft men op het Palei» van Justitie te Parij» het borstbeeld van een man onthuld, die de ontwerper tan den anthropometri-schen dienst was, den heer Alphonse Bertillon. Men kent de overgroote diensten, welke de gewichtige ontdekking van den heer Alphonse Bertillon aan de bescher-ming der samenleving bewezen heeft. Men begrijpt dat in deze omstandighe-de,n het openbare gezag erop stond, airi de gedachtenie ervan te T*r«euwig«ti.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods