Het Vlaamsche nieuws

2487 0
19 November 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 19 November. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 22 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7s7hq3w57p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Zondag 19 November 1916 Tweede Jaarg. - -n^t.-rv,r^/SœtSXS^o »*»ro»wafr Nr 321 Prtis 6 Centiemen door greheel Belg-ië Het Vlaamsche Nieuws Het best iagelicht en meest verspreid Mieuwsblad van België. - VerschijDt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN : Per maand 1-75 Per 6 maanden IO.-~ Per 3 maanden 5.— Fer jaar 18- AFGEVAARDIGDEN VAN DJEN OPSTEUtAAD : Rai VERHULST, Dr Aug. BORiViS, Alb. VAN DEN BRANDE Met vaste medewerking.van Dr A. JACOB BUREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 AANKOND1U1NGEN: Tweede bladz., per regel. 2.50 Vierde bladz., per regel. 0.50 Derde blaiiz., id. I.— Doodsbericht 5. Voor aile annoncen, wende ruen zich R(JUL>ii6TR AAT, 44. DE OORLOG De Vereenigde Staten en d duikbooto-rlog Londen, 17 November. — De « Dailj Mail » vorneemt uit New-York : De vrees die men in de Vereenigde Staten voor eeri ! nieuwe krisis over het duikbootvraag-stuk koestert, schijnt bevestigd te worden door een interview dat Zimmermann, de ! Duitsche onderstaatssekretaris van bui-tenlandsche zaken, met den Berlijnschen korrespondent van de « New-York Times » heeft gehad. Zimmermann zeidt daarin dat Engelsche schepen niet als vreedzame schepen beschouwd kunnen ' worden, omdat zij gewapend zijn en ver-i klaarde verder dat onzijdige schepen in 1 den grond geboord worden, omdat zij ! deelnemen aan het vervoer van munitie I en andere contrabande voor Duitsch-® land's vijanden. Duikboot- en mîinoorïog Londen, 17 November. — Het Engelsche stoomschip «Trevarrack» (419Ç | ton) en het Deensche stoomschip « The-I rece » (1333 ton) zijn Ln den grond geboord.Kopenfoagen, 17 November. — De | Deensche op Amerika varende mailbool «Oscar II » heeft op reis van New-York naar Kopenhagen vijf Engelsche matro-: zen, die in een reddiingsboot ronddreven, gered. Zij waren van den Engelschen schoener « Earl Kitchener », die door een Duitsche du'kboot in den grond was geboord.De nieuwe eischen van de Fntente aan Gnekerland Athene, 16 November. — Generaal Roques, de Fransche minister van oor-log, heeft den minister-president een me-! morie ôverhandigd met eischen van de Entente. Naar men meent, verlangen de Entente-mogendheden waarborgen vooi de vriendschappelijkheid van Grieken-land, omvattende onder meer het gebruik van de Grieksche spoorwegen, de uitleve-ring- van een hoeveelheid artillerie, de ver-banning van verdachte Duitsche agenten en de bezetting van eenstrook gebied tus-schen nieuw en oud Griekcnland door d« Franschen. De DçutsçWasd vertrokken New-Londou ' (Connecticut), ' 17 No vember. — De Duitsche handelsduikboo • « Deutschland » is vanochtend om hal : twee vertrokken. : Nevv-London, 17 November. — D< persbarkas is teruggekeerd, 11a df « Deutschland » tôt buitengaats te heb ben gevolgd. De handelsduikboot is he laatst gezien, terwijl ze met een snelbeic van 10 knoopen aanstuurde op Montaul Point, nog steeds door sleepbooten ver gezeld. Haar bemanning beantwoorddi de herhaalde groeten niet. Het getij wa: bij uitstek gunstig. Tegen 2 uur naderdi de « Deutschland » dç monding van di ^ haven, een sleepboot voorop, een tweed< 1 erachter aan. De Amerikaansche kruise: ! 11 Columbia » lag ter hoogte van Easterr Point voor anker et} liet zijn zoeklich spelen over de buitenhaven, met het docl : denkt men, om de onzijdigheidsbepalin te handhaven. De « Deutschland > voer den kruiser om kwaart voor tweeër 'oorbij. De « Columbia » en andere voor Wjvarendç schepen lieten hun zoeklich 'en op haar spelen en gave.n stooten 01 . de stoomfluit. De waarde van de lading der «Deutsch 1 ™d» wordt op 2 millioen dollar geschat 2e bestaat hoofdzakelijk uit ruwe rubber nikkel, zink, baren zilver en ve.rscheide °e zakken gezantschapspost, New-London, 17 November. — D " Deutschland » is vanochtend om kwar oyer vijven in de haven teruggekeerd heeft een aanvaring gehad met eet ta" begeleidejjde. sleepbooten, die gezon en is. Zeven man van de sleepboot zijt verdronken. Omtrent de schade van d« 11 Deutschland » is niets beke.nd. ^oorsch schip opgpbracbt Hamburg, 17 November. — Het Noor-sc ie stoomschip « Fritzjoer, met een la-'ng hout van Noorwegen naar Engeland 01 temd, is door een Duitsch oorîogs-f" 'npaangehouden en als prijs naar Ham-5 t)llr? op^ebracht. | PÇr' Nnorsch storvmschip van den op-6f?even naam komt in Lloyds registei voor' Vermoedelijk is of de « Frit-^ "1 of de « Frithjof » bsdoeld. (^" ttrfolg t-cef.df bladsijde) Onze Grooie Lefterkundige Priislcamp De Gebroeders van Haren WILLEM VAN HAREN 1710—1768 De gebroeders sproten uit een oud adellijk jbnesch geslacht. Een tegenstel-ling met de gepoiijste navolging vormt de ongepolijste oorspronkehjkheid de van Haren's. Willem van Haren studeerde in de rechten. Hij werd gevolmachtigd ambassadeur te Brussel van 1748 tôt 1758. Door zijn kwistzieke vrouw werd hij ten onder gebracht. Hij uitte zijn pessimistische stemming in het beste zijner gedichten Het Men. schélijk Leven (1710). Als dichter had bij opgang gemaakt door een lierzang Leonidas (,17-12) waar-van in drie dagen 100.000 exemplaren werdeu verkocht, en lietwelk bewerkte dat de Staten besloten Maria-Theresia t met 20.000 man te steun; n. Welke dich-t..r beleefde ooit grooter bij val? B)n toch bracht de edelman zijn laat-sten levenstijd in behoeftige omstandig-heden door ; zijn droevig cinde was ze'f-moord door vergif. Met hem kunnen wij thans vragen : Hoe lang nog ? I 63 Hoe lang nog ? 63 ; O stille nacht! Hoe lang zult g'over 't karmen Der stervenden in 't veld Of in het eenzaam woud, U vruehtloos en vergeefs erbarmen, Terwijl g'uw donker kleed ontvouwt ? Pas rijst de zon, Of merkt d'ontrolde vanen Zij spiegelt zich in 't staal, Gewet tôt rnenschenmoord En ziet ellendigs onderdanen Ter wrake, in slagorde aangespoord. Willem van HAREN. m n, i ONNO ZWIER VAN HAREN 1713—1779 Het leven van Onno was al even rampzalig als dit van zijn ouderen broe-der. Hij ook studeerde in de rechten ei ■ bekleedde hooge waardigheden, doch hij t viel slachtoffer van den laster. De mis-E daad der Cenci's werd hem aangewre- vcn. Door zijn dichtwerk De Geuzcn ; (1771), een epos in strofen, staat hij ver : boven de dichters van zijn tijd. Zijn blij- - spel De Doos van Pandora is aardig en t uatuurlijk. 1 Zijn leus is de lens van Holland ge- - worden : ■ Oranje in 't hart en niemands knecht. 64 Gebed 64 Voor mij, 'k heb menigmaal gebeden 1 Aan God : Mijn graf in 't vaderland ! : En dat mijn lijk en koude leden , Mocht beuren dek van N^erlands zand Laat thans de dood in deze wallen, > Of perk zijn oiizer ongevallen ; i Of zoo 't geluk ons tegenlacbt ; Laat God, Oranje, en moed nu toon«n Dat, in gering begin, kan wonen > De mogelijkheid van groote macht I OX'X-o Zwier van HAREN. ; Erratum. — In den aamang van ons stukje ove.r dichter Arnold Hoogvliet, in 't nummer van gisteren, vielen de twee ; onderlijnde woorden weg : « A. H. werd t juist honderd jaar na Vondel geboren. » Vondel in 1587 ; Hoogvliet in 1687. ; wm—irmi-ir i DAGELIJKSCH NIEUWS WAAROM DIT ONDER8CHEÏD? — Men schrijft ons van bevoegde zijde : Sinds eenige dagen worden de verorde-ning^en op het gebruik van de tweede tapi on bevel van de Staatswçrheid in de pa-rochiale(aanneembare) scholen toegepast. Nochtans is van de uitvoering dezer v-erordening in de gemeentescholen nog niets te rnerken. Wordt de druk — hier (jeldt het eventueel teruehouden van Staat^toelaç'e — niet gelijkeîijk uitge-oefend op heide soorten «cholen ? Ik vraag mij af wat hier de drijfveer moge aijri en waaruit dit verschîl te verklaren. Is hier wellicht politieke baatrucht la het spel? In aile geval dringt een ernstig onderzoek zich op en wor<Jt het tijd dat de verant-wordelijke stadsbeheeren er aan herin-nerd worden dat zij geen recht hebben zich buiten en boven de wet te stellen. DE TZAAR... ACTIVIST. — Er be-reikt ons een verblijdend nieuws. Nie-mand minder dan de fzaar van Rusland bevestigt door een daad, het aannemen van hulp van den vijand, neen gaat nog verder en vraagt zelt die hulp. Smds ge-ruimen tijd is de Czarewitch, de Russische troonopvolger, ziek, en hebben Russische geneeskundigen vergeefsche pogingen aangewend hem te genezen. En in uiter-sten nood verzoekt de Tzaar aan prof. Israël uit Berlijn, die reeds vroeger den Czarewitch heeft behandeld, naar Peters-burg te komen. En de telegra»/ bericht ons dat prof. Israël, die hiertoe de persoonlijke toela-ting had bekomen van den Duitschen Kei-zer, aangekomen is te Petersburg. Welk eene les, welk voorbeeld van breede ver-draagzaamheid en van gezonden zin. Laten de passieven nu maar ten op-zichte der vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool beweren dat men geen recht va,n zijn vijand mag aanvaarden, dat het onvaderlandsch zou zijn zelfs voor een volk in nood hulp van zijn tegenstander aan te nemen. Het keizerlijke voorbeeld van den Tzaar aller Russen indachtig, zal het doodz:eke Vlaamsche volk de reddende hand niet afwijzen, die het toegestoken wordt. Wanneer de Czarewitch uit den hoog-ien nood gsred is, zullen Russische heel-Tieesters voortgaan de genezing te vol-tooien.Wij hopen van harte dat hier ook Bel-•^ische heelmeesters met liefde en toewij-ding zullen helpen veltooien wat de bezet-ter voor hen heeft aang'evanç'en. VLAMINGEN EN WALEN IN HET LEGER. — Een lezer zendt ons het resul-taat van zijn opzoekingen over de verhou-ding tusschen gesneuvelde Vlamingen en Walen in het Belgische leger... Die uitslagen zullen onze lezers wel e-enig belang inboezemen. In de vierde lijst der gesneuvelden van het Belgische leger vindt onze zegsman 1029 Vlamingen en 422 Walen, d. i. 70.9 % Vlamingen tegen 29.1 % Walen. Voor de klas van 1914 is de verhauding aldus : 147 Vlamingen gesneuveld en 19 Walen, of 88.5 tegen 11.5 %. Die cijfers spreken een bloedige taal, wanneer men bedenkt dat de Belgische regeering niet eens het hart heeft te verklaren, dat ze aan de Vlamingen die zich zoo moeten laten slachtofferen, na den oorlog recht zal laten wedervaren. \ LAAMSCH LEVEN. — Inhoud van Nr 7 : Oostenrijksche militaire landmeters in het Karstgebergte (plaat). — Hoe staat het met den oorlog (wekelijksch overzicht der krijgsgebeurtenissenJ met 5 platen. — Kaart van het gevechtsterrein in de Do-broedzja. — De Presidentskiezing in de Vereenigde Staten, met 1 plaat. — Gedichten van Richard de Cneudt, Flora de Lannoy, P. L. Telders, Lode van Lente-lede, Jef Claes en H. Muyldermans. — Nederlandsche plantennamen, folkloristi-sche bijdrage van Alfons de Cock, met 16 platen. — Kunst en Leven : te Brussel (met 1 plaat), te Leuven, te Mechelen, enz. (van onze bijzondere briefwisselaars). — Tooneeikronijk : te Brussel en te Ant-werpen (van onze bijzondere medewer-kers). — Boekennieuws. — Vermakelijk-heden. — Brievenbus. DE HEER L. SIMONS~ÔVE^DE REIS VAN M. VAN CAUWELAERT NAAR HAVERE. — « De heer Frans Van Cauwelaert is naar Le Havre ge-weest ; hij heeft er in de regeeringsomge-ving vertoefd, terwijl men daar het mani-fest der honderd omtrent de Gentsche Hoogeschool vernam, En hij is uit dit tijdelijk Belgisch regeering scentrum teruggekeerd : A wiser and a sadder man (een wijzer en een treuriger man). Van deze regeering, die hij zoo trouw gesteund heeft, is voor de Vlamingen bitter weinig te hopen. Den anti-Vlaamschgezinden in de Regeering gaat het blijkbaar als den Franschen uitwijke--lingen tijdens de revolutie : zij hebben niets geleerd in deze jaren van beproe-ving.Wat in zijn artikel van gisteren door Van Cauwelaert in « Vrij België » gezegd wordt over het rechtmatige wantrouwen der Vlamingen in de Belgische regeering, klinkt niet anders dan wat Léo Meert zoo jû'st betooed heeft in zijn in dît blad ver-schenen artikelçn. En de slotsom van Van Cauwelaert's artikel : De Vlamingen zullen hun recht nemen na den oorlog, en de Gentsche Hoogeschool vervlaamschen, toont hoe, voor de politiek der Belgische regeering eelve, de beide groepen van Vlamingen, activisten en passieven. meer en meer naar rlkaar worden toegedreven. De ver «chilien worden er van louter op-nortuniteit : of het beter is te uracMçn tçit na den oorlog, — dan wel nu te nemer wat men knjgen kan zonder zich to eenige erkenteaijkheid jegens oen bezet-ter, die men gebruikt, te binden. Hoold-zaak is : de eene groep als de andere ver-klaart zich in gelijken zin voor de toe-kom&t. Zoo worden de geschillen onjtreni iiet heden : « Te kleen om gespleet te blij-ven. >1 Vlaanderen ontgaat het lot van Polen, waarvan de eene helft het bij Duitschland, de andere het bij Rusland zoekt. « Zij zullen hem niet temmen, den fie-ren Vlaamschen leeuw. » DE HEER L. SIMONS OVER POLEN. — ln zijn artikel « Staatsmans-wijsheid » in « De Nieuwe Courant » ver-schenen, handelt de heer L. Simons over het Poolsche rijk en zegt dat, wat de Duitschers beproeven, staatmanswijsheid kan bhjken, terwijl de houding der Entente tegenover het Poolsche volk er nog geen spoor van heeft. « De Entente heeft zich tôt heden nog de troeven uit de han-den laten nemen ; niet alleen jegens de Polen, ook jegens de Vlamingen heeft zij 10g geenerlei blijk van ruim inzicht aan den dag gelegd, en haar houding tegenover Griekenland laat mede in het posi-tieve ailes te wenschen. HOE RIJMT MEN DAT TE ZAAM? — Wij lezen in « D» Toorts » nr si : « Kufl'iien en willen is twee. — Toen de antivlaamsche houding der Fransch-Bel-gische pers de Vlamingen dwong eene .oar c!e toekomst van hun volk gerust-s'.ellende verklaring van de Haversche Flegeering te verzoeken,, luidde 't officieuse antwoord : « De Regeering kan ender de huidige omstandigheden geen maatregelen treffen en geene bindende belofte afleggen... a Wie kent niet de regeeringsagenten die met deze bewering maanaenlang tegen ons hebben gewerkt ! En nu? De regeering belooft bergen van maatregelen en straffen tegen de Vlaamschc Hoogeschool, tegen de Flaminganten, tegen de heele Vlaamsche Beweging. Kan dat dan wel ? » (Nota van ons.) — Maar die botst, moet tegen den vvederbots kunnen en mag niet vergeten hoe er geschreven staat: « Met de maat waarmee ge meet, wordt ge gemeten en er wordt bijge-daan. » Î)E SCHILDER VICTOR GILSOUL. — Naar men weet heeft deze kunstenaai zich te Parîjs gevestigd, waar hij zijn door den oorlog onderbrokenj werkeri weer ter hand genomen heeft. Zijn werk-plaats op de Avenue de Villiers heeft dezer dagen het bezoek ontvangen van Me-vrouw Raymond Poincaré, die een schoon doek van Victor Gilsoul « De Winter in Mechek-n » aangekocht heeft. EEN BELASTING OP DE HOTEL-EN RESTAURATIEREKENINGEN. — De minister van binnenlandsche zaken heeft op het bureel der Fransche Kamei een wetsonwerp neergelegd, betreffende de instelling van een belasting op de hôtel— en restauratierekeningen. Het zal een progressieve belasting zijn. Zij za! bedragen 3% op de rekeningen gaande van 5 tôt 10 frank per hoofd en 5% vooi de rekeningen de 10 frank te boven gaan-de. Dit wetsontwerp heeft slechts betrek-king op Parijs en het Seine-departement. Een gelijksoortige belasting zal kunnen worden opgelegd bij verordening gege-ven door den Raad van Staten voor d< Geineenten, welke er om zullen verzoeken. De opbrengsgt van de belasting zal bestemd zijn voor het départementale bureel der Oorlogswerken van het Stadhuis. "lîËRVATTING VAN EEN OPER.A VAN MOZART TE WEENEN. — Het «Vaderland»: In 1770 komponeerde df destijds 14-jarige Mozart voor Milaan eet: opéra « Mithridates », welke daar ondei zijn leiding ook eenige keeren is opge-voerd. Sedert is het werk evenwel nooil meer gegeven. Mr. Viktor Bunk heef( het nu voor het Duitsch operatooneel be-werkt en in dien vorm zal het waarschijn' lijk nog in dit seizoen te Weenen opge-voerd worden, EEN PASTOOR.HUISVADER TE PARIJS. — Tal van personen, zegt « Le Temps », hebben dezer dagen volgendt kennisgeving ontvangen : *« De heer abt Courbe, pastoor van St-Jacques du Haut-Pas, heeft de eer U kennis te geven van het huwelijk van den heer François Courbe, z'jn zoon, gelicen-cieerde in de rechten. kwartiermeester bij het 8iste regiment zware artillerie dra-ger van het oorlofskruis, met Mejuf-frouw Henriette Rivière. » De abt Courbe, pastoor van de paro-nbie St-Jacques du Haut-Pas. was we-dtiwnaar en vader van ver^chillende kin-deren toen hij het priesterkleed heeft aan-genomen. Het huwelijk za] ingewijd worden in de parochiale kerk die door den pastoor-huisvader bediend wordt- De Dood van Antwerpen t La Surtaxe d'Entrepôt » (1) In een vorig opstel hebben wij beproefd aan .e loonen iioe ge.mg de ckouoniische hulp slecuts kan zijn, die onze mil taire bundgenoo.cn na d.n oorlog m staat en bereid zullen zijn uns te bieden. Wij her-innercn ci onze le ers aan dat er van Franscùe z jde integendeel zoo groote moe.lijkhedcn in den weg s.aan 0111 ons te helpen, moeilijkhedcn door de oe-staande toestanden tcweeggebracht, dat de ekonomische s eun van Frankrijk in een Belgischcn boycott tegen de Middcl-rijken slechts van geringe beteekenis kan zijn. Onder de moeilijkhedcn die in den weg staan noemdcn wij als de twee bij-zonderste : de doelmatige Fransche dif-ferent.eele tarieven der spoorwegen ten ba e van de Kanaalhavens en de « Surtaxe d'Entrepôt ». De werking van den eei-stcn beseher-mingsmaatregel is voor iedereen op zich-zelf daide'ijk. Dat de bedoeide sur axe een gevaarlijk wapen tegen Antwerpen is, willen wij in 't kort aantoonen. Verleden week zegdcn wij dat onze Zuidcrburen, sedert een paar tientallen jaren, geen gelijken tred meer hielden met den bewonderenswaardigen vooru t-gang op handelsgeb'ed van de andere West-Europeesche landen. To' het jaar 1892 ongevoer handhaafde de Belgische doorvoerhandel met Frank-riik zich op ongeveer dc/elfdc hoo<r e als dietret Duitschland (2) ,tot Frankr jk.met het doel de eieen ekonomischc hedr ivit-heid te onde-steunen, het bestaande tol-tarief door een nieuwe doeanenvvet aan-vulde, de bedoc'de « Surtaxe d'Fntre-nôt ». Dit was de inlciding van Méline's pro'ectionn s'ische tolpol tick, door hem zelf in zijn hoedanigheid van aleemeen verslaggever in de zi^ting der Kamer op lFn Tuli 1891 verdedigd. De nieuwe wet be revende voor het doorvoerverk?er een ware bnitengewone belasting : daardoor werden de bu'ten-Europeesche gced^ren van allen aard, die niet over Fransche havens in Frankrijk werden ingevoerd, met een b^trekkelijk hoog tolrecht van fr. 3.60 per 100 kgr. be'ast. De bedoeling van dien maatregel is hee. duidenjk, den transito-liandel zoo-veel mogelijk belemmeren, ten gunste van het rechtslrceksche import van over-zee-produkten in Fransche havens. Daai-door werd An.werpen in de eerste plaats getroffen, want de Noordehjke en Aoord-oo^telijke depar.ementen van F'rankrijk verkozen in vele gevallen den weg over Antwerpen boven de havens van Noord-Frankrijk zelf. Hoe dit kwam? Wij hebben daar îeeds terloops op gewezen : door het groote aanbod van verschepingsge-legenheden van overzeesche landen naar Antwerpen, de lage spoorweg- en kanaal-vrachten voor de van Antwerpen uit-gaande lad ,ngen naar de departementen van het Noordcn en het Noordoosten, de aardrijkskundige ligging van Antwerpen enz. Onze haven was dus de onmiddel-lijke mededingster van de Fransche in het Kanaaî, en de Ftansche regeering gaf openhar'ig toe, dat zij aile inspan-ningen moest doen om zooveel mogelijk transporten rechtstreeks van de landen van oorsprong naar Duinkerken te voe-ren.Het gevolg is dan ook geweest dat het vroegere Fransche invoerverkeer voor Antwerpen verîoren ging e,n zich naar de Fransche havens verplaatste. Toch heeft dit er we nig toe bijgedragen om Duinkerken op de baan van grootere on'wik-: keling *e b-engen, want het werd door iiin konkurrenten van het Wesien mer-keliik voorbijgestreefd, en ook de Fransche nijverheid is, door dezen onvrien-delijken maatregel teee.nover Antverpcn, weinig gebaat geworden, ten gevolge van de hoosre Fransche vrachttarieven, en de aanzienlijke kosten gepaard met den lang amen gang van he1 lossen der sche-r>en in de Fransche havens. 't Is wellicht daaraan te wij ten dat Frnnkri'k z'ch met den getroffen maat-reeel nog niet tevreden stelde. In 1910 werd het toltarief herzien, met het oog or> het weren van Du tsche produkten in Frankrijk, doch vele Beleische fahrika-tcn. zooals die der Vlaamsche textielnii-verheid. de Mechelscbe meubelmakerij, de papierfabrieken van Turnhout, enz., werden terzelfdertiid door hoog op^e-d'even invoerrech'ai getroffen. Daarbij bleef het evenwel niet. Frankrijk ging er toe over den invoer moei'i'k te maken van Belgische voorthren^ e'en, waarvan vei-moed werd dn' 7:j geheel of gededte-liik nit ovrrzeesche errortdstoffcn konden vervawrdigd zitn. Kn van het oogcnbîïk dat de Belgische uitvoerartikelen, nnar bet ootdeel van de Franche tolkommiV sie, geen voldoend verwerkingsproces hadd^n endergaan om a..n de produkten het un ichi oi den aard van de overzeesche grondstof te ontneincn, werden ze bescliouvvd als zijnde van overzee-schcn oorsprong en aan de bepaLngea van de « Surtaxe d'Entrepôt » ondei-worpen.Men ziet va.n hier welke gelegenheid tôt willekeur gegeven werd aan een tol-koirmiss e die er belang bij had aile van Antwerpen voor Frankrijk bestemde koopwaren te beschouwen ali zijnde van buitcn-Europeeschen oorsprong, zoodra dat het te^endecl niet on t ege n ze s °c] i j k kon vastgesteld worden. Het is dan fei-telijk ook dikwijls voorgevallen dat Belgische, en zelfs Hollandsche en Duitsche voor brengselen, die i.n België vrij van invoerrechten geïmporteerd waren geworden en waarvan de herkomst in vele gevallen mocil jk te bcpalen was, aan de Ftansche grens doodeenvoudig als goederen van buiten-Europeesehen oorsprong werden behandeld en getak--ee:"d. — Dit gebeurde o. a. met goederen die in de omstreken van Antwerpen ver-zame d werden, zooais wol, dierenhaar enz., waarvan de na.ionaliteit niet dui-delijk aan het daglieht komt. Bevoegd voor he onderzoeken van klachten v\as de toikommissie in Parijs, samengesteld uit kcnkur enten van de Antwerpsche kooplieden. Le Belgische Handelskamer in Parijs kreeg n de laatsi'.e jaren een groot aantal tolkonfliktcn te vereffenen met de Fransche toikommissie, voortspruitende uit de behandeling door Frankrijk van den Antwerpschcn doorvoerhandel. — Voor aile verzendin?en ui onze haven, moes-ten de Belgi=ehe autori'eiten geattesteer-de cerûfikaten van oorsprong voor'cg-gen. waarvoor de Fransche konsulaten in België ?2 fr. stempelkosten eischten, oodat de verkoopen van artikels van geringe waarde, in kle ne afzonderlijke verzendingen, noodzat-eliikerwijze aan-zlenlijk werden verminderd. Maar de nadoelige gevolgen van de « Surtaxe d'Entrenôt » bleven bij het hooger aa.ngehaalde niet beperkt. De maatregel beoogde niet alleen den doorvoerhandel te stremmen om het bedrijf der Fransche havens en van de er bij hoorende verzendingsondernemingen te s'eunen, maar tevens door een verschui-ving van het vetvoer de Fransche overzeesche scheepvaàrt te bevorderen. Het s echter nie" voldoende transat'.antiekers in een bcpaalde haven met een nagenoeg volledige lading te doen aanloopen, die schepen moeten ook met zoo volledig mogelijke uitganeslading kunnen terug vertrekken. (In Antwerpen gebeurt dat, en daaraan is de voorspoed onzer haven in de ecrste plaats te danken). Dat be-greep men in Frankrijk w?onder goed, e,n de bedoeling was dan ook het atbeids-veld van de Fransche havens uii te brei-den, zelfs buiten hun natuurlijk hintei-land. door midde! van lage speciaal-tarie-ven op de Fransche spoorwegen. Ten koste va.n wie? Van Antwerpen natuurlijk ! Want aldus werden gebieden die onze haven, door haar aardrijk kundige l'gging tôt dus- er beheersch^e : den Noord Ocs'e'ij-ken hofk van Frankrijk. Luxemburg, Zuid-Bu'tschland en Zwitser'and, door d? kunstma+ige Fransche mededinging ernstig aangetast. Was het dan te veel door ons gezegd, toen wij beweerden dat Frankrijk v66r den oorlog ailes gedaan heeft wat in zijn mecht lag om Antwerpen te ruinecren? Het volgde die ekonomische politiek, niet uit antipathie tegenover ons. o! neen, maar uû welbegrepen eigenbelang, -wat aan het feit niets wegneemt. Duitschland volgde ju'st de teenover-geste'de: het heeft zijn transitohandel over Antwerpen met geen bijkomende tolrech en belast, geen moeilijkhedcn en nnkoï'en voor cer'ifikaten van oorsprong in 't leven geroepen, nrar integendeel door verlaaede spoorwegtarieven het Antwerpsche doorvoerverkeer tegenover dit van andere vreemde havens bevoor-docligt. Uit svmnnthie voor ons? Wel neen ! Ook uit welbegrepen eigenbelang. « Gij hoeft vnn ons niets te vrce'en, zegt de gekende ekortomist Schumacher eenifrszins hvperbolisch, Antwerpen is voor Du'tsehland onmisbaar, wii zullen er nie1 s tegen ondernemen. » Dié toestanden ziitt nu eenmaal zoo, en al dr t Ekonomische Konfcrentics n van de werfld kunnen er niets aan veranderet' zonder een ernstig* krirs in 't leven 1* roenen. Het is d© pli«M i*« •*«

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods