Het Vlaamsche nieuws

1085 0
16 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 16 February. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 30 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rb6vx07q28/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

! 16 ^ebmarl 1915, Eerste jaarg. Nr 34 ,£ni_.Jrsji _I_ — Prijs : 5 Gentlemen door geheel Beîgië Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreîd Nieuwgblad van Belgiè. • VerscKijnt 7 maaJ per week ABONNEiflENTSPRUZEN ■. îrsêï ■ • . @-35 | Per 3 maandeu . 4.00 ■toàiwna 1-60 i Per 6 maandÊn 7 50 Per jjsx- i4.0C "K* *" — 1 ** BESTUUR BUREELEN: Hooîdopsteller : Allons BAEYENS Roodestraat, 44, ANTWERPEN Beheerder: Ant. VAN OPSTRAET Telefoon 1990 AANKONDitilNÛEIN : Tweede bîads. per regel . 8,50 ; Tïfcâe bitiÉ per regei . 0 3Î Derde id. id. . 1,00 | of volgeas ore.ree»iko»si, Doodsbericbt ..... 5.00 Edelmoedige Onzin ■Pc Nteuwe Rotterdammer van Vrijdag Bacht het volgende nieuwsje uit Frahk- B pe Frausche regeering heeft beslo-HD een inrichtitig te openen, waar Fran-Bte soldaten, die in den oorlog ver-Binkt zijn. opgenomen zullen worden. Bezc school voor verminkten, zooals de Brichting gedoopt is, wordt gevestigd te: Hulaurice, in het Seina-departement. ■ Bj biedt plaats aan zes- tôt zevenhon-~^L{ «leerlingen ». De venninkte solda-. - ,^K^i zoo is de bedoeling, komen nadat il B;. medische en chirurgische behande-B zal zijn afgeloopen, op deze school, ^E°r ze vooreerst vooi-zien worden van 8 ■[instrainenten, die hun toestand eischt pl| Bi dan «en opleiding zullen krijgen in Hën of ander vak, dat ze ondanks hun Menuinkte leden kunnen uitoefenen. » ■Deze stichting, let wel, gaat uit van H; Fratische regeering. Het staat buiten Bien twijfel dat in België, na den oor-Bg, hetzelfde zal gedaan worden en ook Bel van regeeringswege.Dat is niet meer Ken onzer kanfraters houdt zich ook in Bet die kwestie bezig en heeft zelfs een ^prekening gemaakt over 't mogelijke Bantal soldaten, die zullen moeten ver-ksBorgd worden. fl ,Ik schat, zégt hij, dat er, na 't slui-■ van den vrede, minstens 20,000 mis-^^■onnde jongens zullen overleven. Het B°°rt ons> Belgen, er voor te zorgen, dat . Bcgeen armoe lijden, dat ze der tergende UX ^■raatnieuwsgierigheid niet ten prooi jOBoMen voorgesmeten. Elke groote stad H H«t haar Invaliedenhuis hebben. » ■ Zeker, dat hoort zoo. En, nog eens, *BereSeer'nS za' haar plicht wel begrij- B Het zou immers al te kras wezen, ■ onze soldaten, kreupel en verminkt W Ban den oorlog teruggekeerd, hun brood £ Baden moeten bedelen langs de straat, ,w Biet een orgeltje of lamentabel zingende, 3)|Belijk de bedelaars van over 't water... iip^BHetblad zelf, waarin onze venerabele zijn ideën uitstort, is er danig '3S^Bgoi ontroerd. In een afzonderlijk arti-^Kltie zegt het ' ■i De stichting van een « Invalieden-Huisii in onze stad — die er wordt in ^■«raitgezet, — is, inderdaad een van ^Beverhevene gedachten.waarvoor ieder-degrootste sympathie koesteren zal. ■ < Het zal dus wel overbodig zijn, dit >e-^Bo nuttig als noodzakelijk werk aan het og^Btijgevig publiek verder aan te beve-ie'i^Bffl. » it'^BOnze venerabele konfrater moge 't ons ^'^■walijk nemen, wij nemen de vrijheid r ^Betu te zeggen dat hij edelmoedigen on-en^»1 vertelt. Het gedacht zelve is prijs-ij-Baar ; het idée om daarvoor weeral op d(:Be beurs van iedereen te kloppen, is ef-onnoozel.qc^B Het publiek wordt op dit oogenblik w^Bprest op ongewone manier ; er is zoo-id^Bei leed te stelpen, zooveel gezonde ^^■fflschen lijden gebrek, dat de Antwer-B'înaren hun budjet van liefdadigheid, — dat is niet zoo klein, — totaal uitge-ak^B101 zien, Wat er gedaan wordt door de let^fcenbare liefdadigheid is enorm ; en wat ,tlB^ Pnvate liefdadigheid daarbij voegt menigeen doen verstommen, die niet wat de Sinjoor in stilte, zonder iitB>l«i of reklaam, aan de leniging van ar-let^Bioede en gebrek besteed. Zonder nog Bkening te houden van de lichamelijke ' "B^rie, welke we na den oorlog onver-j-jçB^idelijk zullen kunnen aanschouwen, ,itBal de ellende van de nog gezond terug-ud^Berende manschappen ook niet gering ^eB hulp van het vrijgevig publiek in-B^n voor de stichting van een Inva-Bcdenhuis, is zoo vernuftig, als zou nien B® manneken van tien jaar met een Bmerken naar de Schelde zenden, om ■'" wassende tij tegen te houden. I Het vrijgevig pubiiek heeft reeds ge-te ondersteunen, dan dat men het Je Biog met jjyjjj. een reuzentaak belaste. '^^B^eft de venerabele konfrater wel (VBfC]îs geschat, wat de onkosten zouden ji^B'^Pen, noodig om het verheven ge-|f^Biaclit te verwezenlijken, dat hij uit den a- ^mPiïierdammei opvischt? B A's men voor den onderhoud van B%00 invalieden, slechts 500 franks per B»an «n per jaar rekent, — niets te veel B°°r voeding, kleeding, verpleging, enz. B^ eea mensch — heeft men reeds 10 Bj^iœn per jaar noodig, Waar blijft den B5^ der invalieden h uizen, den onder houd daarvan, het noodige personeel, < etiz., enz. ? Als men daarover een oogeu- s biik nadenkt, vindt men dat 20 miljoen s per jaar niet eens toereikend zullen zijn. | Mecnt men nu ernstig dat de openbare c liefdadigheid, het liefdadig publiek, die v som zal bijeenbrengen, met het overleg- c gen van enkele nikkels, na een welge- ' lukten solo-slim of een miserie op tafel? 'x I,aten we niet doen gelijk de mug, die [ zei dat aile baten helpen en heur water- ■/ ken in de zee loosde... '• Laat het vrijgevig publiek zich houden binnen de païen van zijn draag- v kracht. I.aten wij ons herinneren dat c Diesteriveg, het Kleedingwerk, de \ Schoolsoep en zooveel andere nuttige dingen, een kommervol bestaan te ge- f moet zien, en al de hulp van de vrij-gevige Sinjoren noodig is, om hen niet ] te doen vallen. e Zeker, zeker, het gedacht dat onze ^ venerabele konfrater uit den Rotterdam- ~ mer opvîschte is éddiiioedig. 't Is meer ^ dan dat : 't is plicht. r Maar 't is niet aan de burgers, zich \ VTan dien plicht te kwijten met enkele overgeschoten centen. Mocht de regee- j ring vergeten, — wat niet te verwacli- ^ ten is, — wat de slachtoffers van den T oorlog het recht hebben te eischen van I de gemeenschap, dan zal de tijd daar 1 zijn om haar tôt volbrenging van dien j plicht te dwingen. Laten wij echter zorgen grootsche en i noodzakelijke dingen niet belachelijk te maken ! De verzorging onzer invalieden 1 is te ernstig eene kwestie, dan dat we ' daar edelmoedigen onain zouden over £ uitkramen. i In aile landen zal de zaak te berde i komen : en niet de kleine man, die zelf « zooveel van den oorlog heeft geleden, | moet de lasten dragen. Het kapitalism, ( dat den oorlog aanstak.en de regeeringen ^ dk gehooï?.aamden, moeten ^ejantwoor- e delijk gesteld worden voor de rampen ï welke zij over de wereld riepen ! Alek. lets voor Diaman;bewarkers ; We hooren weinig over de diamant- s industrie in Holland, uit rechtstreeksche bron, ten minste. Daarom moeten we 1' uit andere bladen overnemen wat er be- t langrijks over het vak wordt gezegd. 1 Het volgende, dat genomen werd uit z het Weekblad van den A. N. D. B., is 1 belangrijk genoeg voor onze lezers om overgedrukt te worden. Het is een brok i van een artikel, uitgaande van hr. Henri ■ Polak, voorzitter van den Amsterdam- s schen Bond : ■« Toen eenige weken na het uitbreken { van den oorlog de paniek wat begon te <■ verminderen en hier en daar enkele do- 1 zijnen werklieden den arbeid konden hervatten, stond het te vreezen, dat zoo- ' wel sommige patroons als sommige s werklieden niet ongenegen zouden zijn 1 om het met de vastgestelde arbeidsvoor- i waarden niet al te nauw te nemen. Der- î balve werd, in overleg met de Amster- 1 dainsche Juweliersvereeniging, bepaald, < dat gedurende de oorlogsperiode aile be- 1 staande overeenkomsten van vôor den : oorlog stiptelijk zouden worden gehand- - haafd. 1 » Zeer nauwgezet hebben wij ons f daaraan gehouden. Wij gingen zelfs zoo ver, oui aanvankelijk ook geen verande- ' ringen in de arbeidsvoorwaarden, die 1 niet noodwendig vermindering van loon ' behoefden te beteekenen, in overweging 1 te nemen, ten einde zelfs den schijn te 1 vermijden, dat de loonstandaard niet < zou worden gehandhaafd, of dat er mede ' gesehipperd kon worden. I n Allerwege vond deze maatregel on de wijze, waarop hij gehandhaafd werd, 1 instemming. De werklieden voelden, dat : aldus de toestand vast bleef, de uitslagen 1 van jaren strijd niet verloren- zouden ' gaan, en bij herleving van de industrie 1 er weer een stuk brood te verdienen zou ' wezen. De werkgevers behoefden niet te ; vreezen voor waarde-vermindering van hun voorraden. En in den handel vvas de : wa'ardeering vooral groot, zoodat zelfs de 1 Amerikaansche vakpers er aan'eiding in < vond, met nadruk te verklaren, dat nu 1 geen vrees voor daling van de geslepen- 1 prijzen behoefde te bestaan en niemand naar Europa behoefde te gaan met de -gedachte voor spotprijzen koopjes te kunnen halen. » De heer Polak deelt verder mede dat , er thans eenige gevallen ontdekt zijn, waar patroons en werklieden samenspan- den tôt onderkruiperij, waar patroons, : zoowel als werklieden trouweloos genoeg : bleken te zijn, om met elkander te kora- i plotteeren tôt ontduikingen van de over- i eenkomsten. In beide gevallen besloot de A.N.D.B. < gezien de belangen die op het spel taau, stevig in te grijpen » en vast te tellen, « dat het verboden zal zijn te verken bij werkgevers, waarvan geble-:en is, dat zij zich niet houden aan de vereengekomen arbeidsvoorwaarden. De werklieden, die aan het bedrog hebben leelgenomen, doch bij het instellen van têt onderzoek onmiddellijk bekenden, tillen gedurende eene week van uitkee-ing verstoken blijven ; zij, die valsche-ijk bleven volhouden onschuldig te zijn, ullen gedurende vier weken geen uit-:eering ontvangen. » Voorwaar een krasse maatregel, die chter, wanneer op dergelijke wijze v'ordt voortgegaan, nog door andere Ireigt gevolgd te worden. Overwogen v'orclt ni. om bij gebeurlijke volgende ;evallen, zoowel de namen van werk-;evers als van werklieden, bij de zaak letrokken, bekend te maken. « Want wij zijn, zoo schrijft de heer 'olak verder, stellig nog niet aan het inde. Er zijn nog eenige personeelen, vaaromtrent zware verinoedens bestaan — of liever : waarvan wij de overtuiging lebben dat er bedrog gepleegd en onder-:ropen wordt, doch waarointrent wij 10g geen, of niet in voldoende mate, be~ vijsmateriaal in handen hebben. » De heer Polak herinnert er vervolgens an dat er vroeger toch ook wel harde ijden waren, waarin honger geleden verd, maar dat toen de honger niet bij nachte was de « mannen van den A. N. >. B. tôt trouweloosheid en onderkrui->erij te brengen». In die tijden is het :elfs wel eens voorgekomen, dat bij wer-:eloosheid — in tegenstelling tôt thans — in het geheel geen uitkeering kon vorden toegekend. « Vanwaar dan nu dat wangedrag — îu onze gansche toekomst op het spel taat? » Begrijpen deze lieden niet, hoe chromelijk zij zich aan hunne vakge-îooten vergrepen hebben? Begrijpen zij îiet, dat als de arbeidsvoorwaarden niet ;ehandhaafd blijven, de prijzen van het teslepen produkt als een baksteen zul-en vallen, dat de krisis zal verscherpî n eindeloos verlengd worden, dat de verkeloosheid weer grooter zal worden n veel langer dmen zal dan anders het :eval zal zijn, dat de hervatting van den rbeid na langen tijd zal plaats hebben n tegen hongerloonen ? » * * * Tôt zoo ver Henri Polak. In het artikel, dat wij verleden week an de diamantindustrie wijdden, heb-len we gewezen op de zonderlinge over-enkomsten, die gesloten werden tus-chen patroons en werklieden. Hier ook zou men de slijpers die aan iet werk zijn gegaan, kunneti verwij-en dat zij zich schromelijk vergrepen lebben aan hunne vakgenooten en dat ij zich plichtig maken aan trouweloos-leid en onderkruiperij. Doch, hier zoowel als te Amsterdam, ouden de werklieden ons kunnen ant-raorden, dat waar de honger dwingt ,11e andere redenen zwijgen. We kunnen goed begrijpen dat er, op lit oogenblik, alleen gezien wordt naar len boterham, al is die dan ook niet neer dan een droge korst. We hebben -hier slijpers ontmoet die ot de besten gerekend worden; die nu edert Juli werkeloos zijn en die thans, la hun spaarpenningen te hebben opge-feten, gaan doppen, gelijk den armsten igarenmaker. Die mannen waren goede 'ereenigingsleden, doch eonmaal komt le nood tôt het uiterste, en dan is het lannemelijk en verschoonbaar, dat men iich poogt te redden zooals men kan. \ls vrouw en kinderen schreien, laat nen gemakkelijk den leider der Vereeni-;ing fluiten. Doch wat nu wel moet toegelaten wor-len, wat door geen bedreiging of verma-îing is tegen te houden, mag geen ge-ivoonte worden. De diamantbewerkers /an Antwerpen moeten zich toch in het jeheugen printen dat hun vak nog niet lood is ; dat het zal herleven en herop-jloeien, zooals het nog nooit gebloeid of jeleefd heeft. Zij mogen, onder geen ,'oorwendsel, op deze dagen wapens sme-len, waarmede hun patroons hen later :ouden kunnen bestrijden. Als zij zich iu weer laten vangen met een korstj en )rood, is het te vreezen dat men hen ver-)lichten zal later tevreden te wezen met îet korstje van de pastij, die anderen :u!len opeten. Oogen open, diamantbewerkers. Men ;egt wel dat er met u niet veel is aan ;e vangen ; laat dat zeggen leugen wor-len : in uw eigen belang, in dat van uwe îijverheid, houdt, waar ge kunt, uwe oonen, uw werktijd in eere ! K. Mistral DE PROVENÇAALSCHE DICHTER. De Vlamingen, die reeds zoovele jaren itrijden voor hun volksbestaan, die even-îls de Provençalen, hun éigen aard en :aal willen behouden, zullen stellig steeds het aandenken bewaren van den ïrooten dichter Mistral die, evenals bij >ns Hendrik Conscience, zijn volk liefde inboezemde voor eigeu spraak, en daarin volkomen gelukte. Het zal dan ook heel zeker aan onze lezers genoegen doen nader kennis te maken met het werk van den onvergete-lijken Mistral ; wij gelukten er in, van on?en Vlaamschen dichter Willem Gijs-sels, een vurig bewonderaar van Mistral, eene door hem gemaakte vertaling te verkrijgen van: La Coumunioun di Saut, wafinrjn m î i » -ti t-ol-cf- 1 atpn ttciI— La Coumunioun di Sant. Davalavo, en beissant lis iue, Die escalié de Sant-Trefume ; Ero à l'iutrado de la niue, Di Vèspro amoussavon li lume. Li saut de pèiro d'où pourtau, Coume passavo, la siguèron, K de la glèiso à soim oustau Emé lis iue l'accoumpagnèren. etc. Frédéric Mistral. DK COMMUNIE DER HEILIGEN Ze daalt, de blikken neer gericht, Van Sint-Trofyme's ouden drempel , Den avond valt en 't Vesperlicht Wordt uitgedoofd in Godes tempel. De »teçnen heilgen van 't portaal Begroeten haar met hunnen aegen En volgen met hun oogenstraal, Van kerk tôt huis al hare wegen Want braver zijn er geen misschien, Zoo jong en schoon, in deze streken ; KTocit werd zij in de kerk gezien Terwijl ze aan 't lachen was of spreken. En dreunt het orget, aïs om prijs, In 't koor der psalmen tôt den Hoogen, Ze droomt zich in het paradijs, Waar englen met haar henenvlogen. De steenen heilgen allemaal Zien ze elken dag de kerk verlaten, En onder 't rijkgesierd portaal De laatste weggaan langs de straten De steenen heilgen, wel bedacht, Gedenken haar in hun gebedea, En bij goed weder binst den nacht, Is 't over 't rrweisje dat ze reJejj. « Ik zag ze graag in wit gewaad, Zei Sinte-Jan, begijntje worden, De wereld is vol zondig kwaad, In 't klooster leeft ze in veilige orden. } En Sint Trofyme sprak : a Gewis ! Maar k heb haar noodig in mijn tempel ; Het lii'ht dient voor de duisternis, En voit de wereld 't goed exempel. » Sint Honoree zei : « Broeders, 'yacht, Als op de meeren ligt te droomen De klare maan, te middernacht, Laat ons dan van de zuilen komen 't Is Allerheiligen ; te otizer eer Gedekt zal d'heilge tafel wezen ; En zeker zal ons lieve Heer In 't Hemelhof (I) de misse lezen. » Sint Ltikas sprak : « 'k Sta in beraad, Indien wij 't kleintje mede deden ? We leggen haar, op 't wit gewaad, Een blatiwen mantel om de leden, Daarop de heilgen, als een wind. Zijn aile vier voorbij gekomen, En hebben van het vrotne kind De blanke ziele meê genomen. Des anderdaags, de schoone meid Was vroeg te beet! en ingenomen Met niets dan met een plechtigheid, Waaraan zij deel nam in haar droomen. Er zongen englen op 't festiju ; De heilgen zaten al' ten dissche , Wijl Sint Trofvm' moest koster ziju, Deed onze lieve Heer de misse! (Vertaald door W. Gyssels.) (1) De Provençaalsche tekst luidt : 11s Aliscamp dira la messo. » De beroernde dichter van Miréio schreef enkele dagen v66r zijn dood aan den vertaler : a Moillane (Provence), 16 Février 1914. » Au poète flamand Willem Gyssels mes remerciements pour l'honneur qu'il vient de faire à ma Coumunioun di Sant dans la langue de l'esthétique Flandre. » Aliscamp (latin: Elysei Campi), Champs Elysées, est le nom populaire en provençal de la célèbre et antique nécropole d'Arles... a Bien cordialement, i F. MISTRAL- » Dit ter verduidelijking van het woord Hî-melhof en als eeu bewijs van hoogschatting onzer taal door den Provençaalschen hoofd-nian in den strijd voor eigen taal, eigen kunst en eigen leven, den duchtigKten bekam-per van aile volkzieldoodende centralisatie. DAGELIJKSCH NIEUWS EEN NIEUWE GEZANT VAN BELGIE BIJ HET VATIKAAN. — De heer Van den Heuvel, Belgisch oud-minister van Justitie, Staatsminister, i? benoemd tôt gezant van België bij het Vatikaan, in vervanging van den heer baron d'Erp, die zijn ontslag genomen heeft. De heer Félix Fuchs, goeverneur-ge-neraal van Belgisch Kongo, zal binnen kort vervangen worden door den heej Henry, de tegenwoordige vice-goever-neur.De Belgische regeering heeft den heer Goffart, direkteur aan het ministerie van Koloniën, tôt konsul van België, met standplaats te Vlissingen, benoemd. LEVENSMIDDELEN UIT AME-RIKA. — Het heden ontvangen over-zicht van het Amerikaansche Hulpkomi-teit voor ons land, behelst o. m. opgaven van hetgeen in de weken eindigende 27 Januari en 3 Februari uit Rotterdam naar België is gezonden. De hoeveelhe-den zijn in tonnen van 1000 kilo uitge-drukt. Aan tarwe werd in de genoemde weken verzonden resp. 3393 en 78tt< ton, aan meel 5906 en 84?7 ton, voorts nog kleiner hoeveelheden rijst, erwten, boonen, zout, maïs, aardappelen, klee-ren, enz. Er is tôt 3 Februari nu in totaal 150.043 ton gezonden, Uit de rekening en verantwoording, loopende van 22 October tôt 6 Februari, blijkt, dat de afdeeling levensmiddelen, die afzonderlijk bestuurd wordt, een kas- en banksaldo heeft van liv. sterl. 234.202. Het komiteit schat dat de uit-staande vorderingen voor inkoopen en vrachten op liv. sterl, 1.100.000, de kas-middelen te boven gaan. Er worden nog 55 schepen met levensmiddelen uit Ame-rika hier verwacht, tusschen heden en de week eindigende 7 Mei. EEN ENGELSCH DAGBLAD TEGEN HET MISBRUIK MAKEN VAN DE NEUTRALE VLAG. — De « Daily Express u komt krachtig op tegen het gebruiken van eene onzijdige vlag, als oorlogslist, door de Engelsche schepen, en zegt verder: « De publieke opinie in Eugeland voelt zich onaangenaam aangedaan door het varen onder eene onzijdige vlag; sedert wanneer moet de « Union Jack » uit angst neergehaald worden? Al ware zelfs deze krijgslist toegelaten, een der-gelijk besluit van de admiraliteit is en blijft gevaarlijk. » DE AUTOMOBIELEN IN DEZEN OORLOG. — Een Amerikaansch vak-blad kondigt iets af over de ontzaglijke bestellingen welke de automobielfabrie-ken der Vereenigde Staten aan de Ver-bondenen kunnen leveren hebben. De Russische regeering alleen heeft 4500 vrachtwagens besteld ; allen hebben meest een laadvermogen van drie ton of meer. Door de Fransche regeering werden 6700 vrachtwagens besteld, waartus-schen 2000 met een laadvermogen van 2 tôt 3 ton, 3000 met een laadvlak van 4 tôt 5 ton en 1500 met een laadvlak van 1 tôt 1 1/2 ton, Engeland deed eene bestelling van 16.000 vrachtwagens voor de manschappen, die in de komende lente naar het front zullen vertrekken. Voor Servië werden in een werkhuis van Lansing-Michiga.n, 50 vrachtwagens gemaakt en kortelings zal eene tweede levering volgen. In Amerika worden ook de orders voor gepantserde automobielen aan-vaard. Eene Russische bestelling be-draagt 1000 sterke tour-chassis, van 50 tôt 60 paardenkrachten, die gepantserd zullen worden. BIJ ONZE VLUCHTELINGEN IN ENGELAND. — Om hunne erkente-lijkheid te betoonen aan de bevolking voerden vluchtelingen te Harrogate een mysteriespel op, met woorden van den heer Notelteir uit Leuven, en muziek van de heeren Em. Wambach (Antwerpen) en Durieux (Mechelen). De opvoering werd bijgewoond door Belgische gewonde soldaten. Door de firma Vickers te Barrow, werden 600 Belgische werklieden in dienst genomen. Het gemeentebestuur van die stad heeft ten hunnen behoeve tijdelijke arbeideiswoningen laten bou-wen.De Belgische werkers geven zulke groote voldoening, dat nu ook de Fur-ness Railway Co., te Barrow, een deel onzer landgenooten werk zal verschaf-fen.IN HET POLITIE-WIELRIJDERS-KORPS. — In het bureel van voornoem-de afdeeling heeft voor eenige dagen eene huldebetooging plaats gehad, ter eere van de op pensioenstelling van den heer Karel Vets, agent-opziener. De heeren Simons, dienst-overste der kaaieu en I.autem, overste der afdeeling, brachten hulde aan den jubilaris. De heer Sus Philipseu voegde er eenige welgepaste woorden bij. Namens de manschappen sprak nog de agent Nagels. Verschillende geschenken werden hem aangeboden, waaronder een puik uitge-v^oerd landschap, door den heer Snœck, agent-opziener. Een gezellig samenzijn werd ten slot-tt gehouden. DE WERELD . KOOPVAARD1J. VLOOT. — De huidige oorlog zaî aoodlottig geweest zijn voor zeer vele eenheden van de koopvaardijvloot, niet alleen voor de oorlogvoerende landen, maar ook voor de neutralen. Weet men welke de belangrijkheid i» van de koopvaardijvloot der gansche wereld ? De laatste statistieken, afgekondigd vôor den oorlog door de Lloyd's Regis-ter, geven ons daaromtrent de noodig-iulichtingen.Men ziet er dat de totale tonncma i van de wereld-marine bij het uitbreken der vijandelijkheden 49.089.522 ton be-droeg, met meer dan 2 miljoen ton het ci j fer van het vorige jaar over tref fende. Op dit totaal voerden 21.045.049 ton, zijnde 43 %, de Engelsche vlag. Gedurende het jaar dat de oorlog voorafging hebben de Vereenigde Staten en de Engelsche koloniën hunne vloot met 674.359 ton zien toenemen, Holland met meer dan 180.000 ton, Frankrijk met 129.000 ton, Duitschland met 391.674 ton en Griekenland, ltalië; Noorwegen en Japan ieder met nider dan 100.000 ton, DE TOURING CLUB. — De Tau-ring Club heeft op 7 dezer te Parijs eeu dag opgericht ten voordeele van onze soldaten, die aan het front zijn. Daar de verkochte kenteekens : medalies, vlaggetjes, enz., het Fransch kanon voorstelden, heeft men aan dien dag de naam van « de dag van de 75er » gegeven. De uitslagen waren vruchtdragend, ONZE VLUCHTELINGEN IN HOLLAND. — Zaterdag morgend zouden er 400 Belgische vluchtelingen van Vlissingen naar Nunspeet en Eede gaan Er kwamen er echter niet meer dan 16" aan den trein. De Union Belge, een te Amsterdam zetelende vereeniging van in Nederland vertoevende Belgen, verspreidt in de « Echo Belge » een oproep tôt eene bij eenkomst van aile Belgische bonden, m Nederland werkzaam, ten einde de op-richting van eene Federatie te bespre-ken. De Union Belge wil deze bij eenkomst doen houden op Belgisch grond gebied, namelijk te Baarle-Hertog, de" Belgische encleve in Noord-Brabant, «bij de grens. GEVLUCHTE BELGEN. — Er wordt uit Baarle-Nassau-grens gemeld : Te Turnhout is de volgende bekend-making van den distriktskonimandant in de Duitsche en Vlaamsche talen aau-geplakt : « De familieleden van voortvluchtiga militieplichtigen zullen met hooge geld-boeten gestraft worden ». BIJ ONZE GEINTERNEERDEN. — Mr. P. J. Troelstra, minister, he«ft Vrijdag j.l. het interneeringsdepot in j Gaasterland bezocht, Hij werd rondge-leid door de kommandant-kolonel, Jhr. Teding van Berhhout. In verband met klachten, welke ge-rezen waren naar aanleiding van de in-terneering van een aantal Engelsche officieren te Wierickerschans, bij Bode» graven, klachten, die ook in het Engelsche parlement tôt uiting zijn geko • men, heeft de inspekteur van den ge-neeskundigen dienst der landmackt, generaal-majoor Quaujer, op uitnoodi-ging van den minister van oorlog, ter plaatse een onderzoek ingesteld. Hierbij is geblekeu dat van onvoi-doende hygiënische toestanden — in het bijzonder werd over vochtigheid der gebouwen geklaagd — geen sprake is, en dat het verblijf der Engelsche officieren, hoewel eenvoudig ingericht, niets te wenschen overlaat. BEVOORRADING EN BLOEM-VERKOOP. — De dienst der bevoor-rading en de verkoop van bloeni en andere eetwaren voor het Nationaal Komiteit van Hulp en Voeding van het arrondissement Antwerpen, neomt dago-lijks meer uitbreiding. Daar de lokalen op het Stadhuis le klein geworden waren, is de dienst van bevoorrading en bloemverkoop overge-bracht naar de Nationale Bank, waar welwillend de noodige ruimte ter l>e-schikking werd gesteld, STERFGEVAL, — Te Brasschaet overleed Mevr. Pierre Einmahl, geboren Rosalia Gysen, in den ouderdom van 65 jaar. - Wij betuigen de familie en onzen vriend Paul Einmahl, van het groot magazijn « New England », in de Na-tionalestraat, onze gevoelens van op-rechte deelneming,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods