Het Vlaamsche nieuws

539 0
01 January 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 January. Het Vlaamsche nieuws. Seen on 20 November 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vq2s46k208/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

H et VlaamscSi MteEW§ VERSCHIJNT 7 M A AI, IN DE WEEK Vlaanderen biedf aan Pastoer ' Àalmoezenier Van der Meulen een §mâm kelk Officieel Haversch nieuws van 't Belgisch Front D'Van derMsulen naar het Gezembar-eiiand veibannen Havre, 1 September. — Generaal De Ceuninck, Belgisch minister van oorlog, heeft twee omzendbrieven met betrekking tôt het Vlaamsch openbaar gernaakt. In den eërsten dringt hij aan op het nakomen der verschiliende maatregelen, die be-stemd zijn om de rechtmatige wen-schen der Vlaamsche soldaten te bevredigen. Hij is van oordeel dat het onduldbaar is dat de„ of ficieren zich niet' met de soldaten in hun moedertaal kunnen onderhouden over gewone kwesties vati den dienst. In den tweeden uit hij den wensch om uit het leger aile propaganda te weren welke de Belgen zou kunnen verdeelen ten koste van hun vader-land.De minister herinnert aan de voor- ^ schriften nopens het gebruik van c, het Vlaamsch in de africhtingscen-tra. De leerlingen moeten worden g1 ingedeeld volgens de taal, die zij 011 spreken en het onderwijs moet in deze taal worden gegeven. De af-richting der troepen moet in de bei- h< de talen geschieden, terwijl aile w teschïiften in de twee talen moeten 'LL zijn opgesteld. De minister neemt maatregelen ^ legen antinationale propaganda; hij j, brengt ter hennis van het leger dat te strengere maatregelen zullen worden getroffen ten opzichte van ell^en y militair of aan het leger verbonden [1 persoon tôt Welfyen rang oolj hij c kehoort, die op deze of gene wijze ei door geschriften, uitlatingen of in 1" hijeenhomsten de goede Verstand- a£ houding, Welke tusschen aile leden van het leger moet bestaan, poogt te g( verstoren. Vàndaar dat e//je agita- la fie, Van well^en aard zij oofy zij, hi strict moet worden vervolgd. m Ten slotte trehj de minister de j lalmoezeniers-opdracht in, Welfye yj tan pastoor Van der Meulen Was et «erleend, wegens het verspreiden aan het front Van een dagblad, dat tendentieuze àrtikelen bevatte, die pl de Belgische staatsinstellingen zou- ja den kunnen aanranden en de goede j-< Oerstandhouding, die tusschen de zi personen in het leger moet bestaan, v< te schaden ; ten tweede wegens het feit, dat hij den ovérweldiger van »ns land, die er naar streeft twee- i,n iracht onder de Belgen te zaaien, aldus in siaat heeft gesteld zich van deze door en door antivaderlandsche srtikelen te bedienen om ze te plaat-sen in een Vlaamsch blad dat in een fyamp van Belgische gevange-nen onder gezag der Duitsche auto-'iteiten Verschijnt. Pastoor Van der Meulen zal, in zijn hoedanigheid oan hospitaal-soldaat, naar de tucht-kpmpagnie op het Cézembre-eiland worden oVergebracht. LEVENSSCHETS van den heldhaftigen aalmoezenier Deze jonge heldhaftige priester be-hoort tôt een der me est geachte familiën van Limburg. Zijn vader was geneesheer 'e Bree. H'j werd op dit Limburgsch dorp ge-boren in Maavt 1853. Van jongs-af was hij ee,n buitengewo-œ leerling die op 15-jarigen ouderdom zijn Latijnsche humaniora voltooide in te Klein-Seminarie van St-Truiden en nog vvel met de grootste onderscheiding. l'RIÉSTER-AALMOEZENIER Dr. PAUL VAN DER MEULEN „ « Paul Van der Meulen w'ide priester .ti worden, doeli was te jong om van de r Wijsbegeerte naar bet Groot-Seminarie over te gaan. \ Daaioni werd hij eerst ,naar de Hoo- o geschool van Leuven gezonden, waar hij de leergaugen volgde van... Mgr Mercier v en na drie jarcn tôt doctor in de Wijsbe- d geerte promoveerde. " r< Daix eerst ging de jonge doctor naar n het Groot-Seminane alwaar hij juist de n wijding van subdiaken ontvangfin had È tuv.ii de oorlog uiibai siKS. il Aaustouds meldde liij zich aan als vrij- U wdlliger-ziekendràger, en gedureude heel den veldtocht in JBelgiê onderscheidde v hij zich door zijn moed, zelfopoffering en h toeftùjding. b Na den terugtoclit van Oktober 1914 n volgde hij het leger en ontving de wij- v ding van diaken in de De Panne. Niet V lang daarna wordt hij priester gewijd te Chartres en om zijn groote begaafdheden s< en voorbeeldigen levenswandel tôt ge- b heimschrijyer beiioemd van den Hoofd-aalmoezenier van 't léger. z Maar hijzelf verlangde naar het front V waar, naar zijn eigen woorden, « zooveel goed te^lo^n was ». Zijn vrooin en vader- n landsch verlangen werd ihgewilligd en d hij ontving nu de aanstelling van aalmoezenier bij 't léger. De grootste verwachtingen werden van hem gekoesterd. Hij w;erd aanbeden door •zijn overheid en was de trouwste vriend en trooster van de soldaten. Midden de gevaren van het slagveld deed hij envoudig heldhaftig zijn duren plicht, dagelijks zijn jong lèvera opoffe-rend voor den godsdienst en het vader-land. Hij zocht naar eer noeh roem. Hij kende slechts zijn plicht en de stem van zijn geweteu. Door zijn heldhaftigheid verwierf hij op het front de orde van Sint. Joris, die hem door Koning Albert in bij zijn zijner soldaten werd ovejhandigd. Naast zijn plicht als priester was hij in de eerste plaats Vlamuig. Hij was ge- litige hoe de Vlaamsche soldaten on-rcchtvaardig werden behandeld. Hij beminde zijn taal, hij beminde Vlaanderen ; dit was een misdaad in de ooge.n van Havere. Nauvvelijks had hij recht gevraagd voor de Vlaamsche jongens en gezegd dat de daden van den « Raad van Vlaanderen » met onpartijdighed beoordeeld moesten worden en er volgens zijn mee-ning slechts heil voor Vlaanderen van het Àktlvism kon komen, of hij werd otige-nadig getroffen door cfcn Belgischen aoï-logsminister generaal De Ceuninck. Een eeuwige vlek zal op den naam kle-; ve.n van dezen man, blind werktuig van het Vlaamschhatend Havere. De onver-biddelijkheid c.n wreedheid van den maatregel zal aan het front een groote verontwaardiging verwekken, die geheel Vlaanderen zal deele.il. Nu is de jonge geleerde en vaderland-sche priester Op éen eiland verbannen en bij eSn tuchtkompagnie ingedeeld. Hoeveel audere Vlaamsche jongens zijn bij hem, alleen gestraft omdat ze Vlaanderen licfhadden? De Vlamingen zullen dien hatelijken maatregel vergoeden door hun liefde en dankbaarheid. LUC. De hulde van Vlaanderen aan zijn Verbannen Zoon ; Op deze bladzijde geyen wij de beelte- 1 nis van het juweel (Ht het dankbare, i gehoonde Vlaanderen aan Dr. Van der ( Meulen zal aanbieden. ; De Gouden Kelk is réeds gekozen en aangeworven. j In den voet is het Wapen van Vlaan- ] deren aangebracht, met inachtneming ( van de eischen der liturgie. Dit wape-n zelf is als een kleinood uitgewerkt, met robijnen opgesmukt. Op den buitenkant van de patene is < kunstvol de afbeelding van Leouardo da « Vinci's Laatsie Avondmaal gegrift met : als omschrift de leus van de katholieke i Vlam ngen : Ailes voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus. ' Wanneer de tijden zullen aangebroken 1 zijn en onze Vlaamsche soldaten weder- f gekeerd van het front, uit de gevange- , nenkampen van Duitschland (wij geven in dit blad de beelteiiis van eenige der . kranigste Vlaamschgezinden onder hen) j Bt en de interneering^kampen van Holland, rir dat dan op een iilfden-Juli — mocht het ® wezen in îyiti ! — Pr-ester-Aalnnpezenier Van der Meulen op een heuvel van v' Vlaanderen in open lucht de mis leze, vs met tien«luizenden Vlaamsche soldaten er om heen geschaard, terwijl in de vrije ' lucht van het herboren Vlaanderen nog- 01 maals de Leeuwen zullen dansen. Dat hij dan dezen kelk beure boven de menigte . als een dankoifer voor onze reddmg. Wie dat bijvvonen niag zal het uieest 1' grootsche scliouwspel te aanschouyven krijgen dat Vlaanderen beleefde sinds ï]:' den ochtend van den Elfden-Juli 1302. ^ Dat zal de dag wezen van de zegepraal ! ^ N. B. — Inschrijvuigen op den kelk , ' woiden ingewacht op het bureel van • « Het Vlaamsche Nieuws », Roodestraat, , ' 44, Antwerpen, en bij heel de akt.visti- ^ sche pers : «Gazet van Brussel», «Nieuwe . ' Courant van Cent », enz. ' Er is ook overgegaan tôt het stichten van een Vah 'der Meule&ïonds ten behoe-ve van al degeuen die oui hun Vlaamsch- ^ gezindheid werden getroffen. mwii ii i n ur.t nr- wratorafap .mwt-aiw ia.v.xs u.vtra T.îigy.'vaa IV AAN VLAÀISÛERÈN ! ! » o HET ARTIKEL WAAROM 5 Dr. PAUL VAN DER MEULEN v VERBANNEN WERD e< d Is er wel een toestan<d uit te denken e> die hachelijker is dan de onze, Vlamin- z" gen, die in 't leger zijn? Terwijl dat u zich ginds gebeurtenissen voordoen die tl ten goede of ten kwade van groot ge- ^ wicht kunnren zijn in de Vlaamsche Be- v weging, staan wij hier, zonder hoofd, g zonder orgaan, zonder inrichting, zon- & der leiding, belemm^rd vrij onze gedach-ten te ivisselen om tôt de eenheid te ge- & raken van een te volge.n gedragslijn, in ^ de onmogelijkheid met juistheid te wor- v, den ingeliclit over wat er verre van hier b gebeurt, te vergeefs uitziende naar een gezaghebbend woord of naar een eens-gezind samengaan der meerderheid on-zer Vlaaiusçhe voormanuen, verdeeld tusschen de xrees den vijand in de hand te iverken — of voor Vlaanderen eene gelegenheid te laten voorbijgaan, die over zijne redding voor de toekomst be-slissend zou kunnen zijn. Zoo staan wij ook wuer voor de laat-ste daad van den Kaad van Vlaanderen. Eene uiteenzettuig der ieiten, voorzoo-ver ze voiledig en juist hier bekenci zijnf. heeit 111 de biaden gesiaan — met beoor deelingen van verScnilienden toon. VVat hier .voigt zijn enkel eenige be-schouwïngen, weergeyend aen indruk bij me^igen cioor die ie^ten teweeggebraeht. Jj i. — De kweslie der liebluuriijke. Scneiding is gesteid. We werd iiet viue-ger reeds : voôr den ooriog, — in iyi5 door de kampagiie van de Vlaamscne Stem, — nu,, op dringeude wijze ; zeits wurdt' ze nu opgeiost door het Uaiibeti bestuur en geleideiljk in voege gebraent. 't i§ eene zaak van grool gevviem, omdat zulke maatregel diep uigrijpi in oiis volksleven in iieig ë. Vôôr Oen ooriog werd de liestuuriijke Scheidmg bespio-ken, van Vvaalbche zijde eerst, Ook van Vlaamsche zijde ; ernstig L»v.^tudeerd werd die kwestie echter niet. In [ rij BeLgië schreef l^rans van Cauwelaert een j reeks artikeis, de BestuurJijke bciieiduig als %itteloos en ongeweusehi be&ienipe-"r lend. Natuurhjk sluit zulke uiispraak "n van één mân, hoe hoog hij ook sia, a.le e verder onderzoek n^et uit. Uni tôt eene ^ oplossing te geraken, dieut zoo'n gewich-- tige zaak veelzijdig en door deskundi^en onderzocht, kalm, op ernbtige wijze, zonder vooringenomënheid. te Het is o'ijuisL te bewerpn dat, door ]iet feit zelf % dat ook de Vialschers die + scheiding voorstaan daarin een gevaar m vo0r tieïg'ë. Niet ailes wat het vijan-j delijk besruur invoerde is m zichzeU «n nioodzakelijkerwijze nadeelig voor 011s 1 land, al zoekeu zij dan ook vooral door de verdeelmg die er van voortkomt, er K partij uit te trekken, tijdens de bezet-t tmg. iiemge jaren geiccieu, sieiue uc Waalsche proiessor ueiouriiy, van de hoogescliool van i^euven, in de Keuue e Sociaie Laihouque de bestuurLjke ècnei-Uing voor als de nieest gewehicnte rege-ling. voor Beigie. De tusocne^komst ub het Duitsche oestuur veranaert nie^s aan den grond der zaak ; en het is aan ootz "■têt met groote voizvnnen en sckeid-« woo-rden, dat zij wordt opgeiost, noeh door- 't geschriji van al-wetenue persman-«, nen, doch wel door er usage studie en onbevooroordeejd onaerzoek. J£n veronderstelt dat de Bestuurlijk Scheiding met het Belgisch belang niet vereemgbaar 1 s. doch dat daaun de eenige redding ligt voor Viaanderen, aan dient ze loch toegepast : want wij zijn 32 eerst Vlamingen en dan Belg ; Viaming ;i_ zijn wij door de natuur en van o casât vuege, Belg zijn we enkel door 'n poii-j,e tiek verband. Waar hoofdbelangen van q.. de Belgisclie natie het vergen, willen wij e, voorzeker bijkomende Vlaamsche b^ian-1 gen sùachtojjei en. doch moe^t het blij-> ken dat onze levensbelangen als Vlam'ng lu niet overeen te brengen zijn niet het e- Belgisch belangf dan zou ons Vlaamsch n belang voôrgaaji, en een oinwêmeling r- ware, zoo aile andere middeien nutteloos =r bleven/, in dit geval gewettigd. Op de-zelfde wijze moet ieder persôo?i, moet iedere familie ajsland doen van sonumge voOrdeelen ten bate van de gemeenanap, doch er 'zijn peisoonhjke belangcn — bijv. gewetensvnjhèid — er zijn /atm-l-iebelangen, die voor geen enkel zou gezegd algemeen belan<r mogen onderdoen. 't Zeljde geldt voor de levensbelangen van ons ras. Moest de Belgische eenheid slechts mogclijk bhjken ten nadeele der Vlamingen# dan is die eenheid een wan-toestaadVan Vlaamsch en ook vcui Belgisch standpunt uil, moet dus dit vraagsluk onderzocht en het is verkeerd zich daar-orer lichtvaardig uit te laten Dat is dan ook iets dat in de daad van den Raad van Vlaanderen, ongunstig stemi, dat zij namelijk een besl ssni^ invoeren die niet op voldoe"de degelijke wijze werd bes.tudeerd, en dat liij han-dclt n n^ani van 't Vlaamsche volk waar het de Vlamin-en lieeleniâal niet cens zijn over de aan te iDemèn houding. Wij zullen het natuurlijk niet wagen uitspraak te doen iu eene zaak van zulk gëwicht ; en 't komt ook weinig ern tig voor, te willen onder studenten als eene volkssteinming btwerken of, zonder verder grondig onderzoek, hun eene mee-ning op te drin-em over ee'Je kwestie die door méér bekwamen (lient onderzocht, zonder vooringenomenheid er tegen. noeh er vôôr. Kosteloos Numroer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het Vlaamsche nieuws belonging to the category Gecensureerde pers, published in Antwerpen from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods