Het volk: antisocialistisch dagblad

1691 0
14 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 14 September. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 16 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ht2g738v8f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Yicren-Tv/intigste Jaar. - N. 22i laandag, 14 Sepiember 1014 HET VOLK Aile briefwisselingen vrachtvrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. • Drukltcrij Het Volk » Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Ambachten, Kortri jk. TELEFOON 523. Burcel van Antwerpen, Brabant en Limburg ; Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven. CHRISTEN WERKMANSBLAD VERSCD!JNT 6 SAAL PER WEEK. - 2 CENTIEMES HET Kl'MMEF GODSDIENST — HUISGEZIN — EIGENDOM Men schrijft in: Op aile postkantoren aan 10 fr. perjaar. Zai maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondîgingen. j Prijs volgens tarieî. Voorop te betalen. Rechterlxjke herstelling, 2 fr. pcr regel. Ongeteckende brieven worden geweigeri TELEFOON N" 137, Gcnt. MET GEVECHT TEN ZUID-OOSTEN DUURT VOORT. Antwerpen, 12 September, 10 uur 's avonds. De slag ten Zuid-Oosten van Antwerpen aangevangen, werd heden met hard-nekkigheid voortgezet. Onze linkervleugeî is door een tegenaanval der troepen uit Leuven verplicht ge-worden achteruit te wijken. Daarentsgen is onze infanterie in het centrum en aan den rechtervleugel in de beste voorwaarden vooruitgedrongen. De slag zal morgen worden voortgezet en ailes doet veronderstellen dst onze linkervleugeî dank zij de in werking treding van versche troepen, welke tôt heden in r:serve werden gehouden, zal worden hersteld. HET DUITSGHE CENTER WIJKT DOS. FRANSCHE VGORUÏTGANG IS L0THAR1NGEN. Parijs, 12 September, 3 ure 's namiddag. — Op onzen linkervleugeî is er eene alge-meene terugwijkende beweging der Duitschers tussehen de Oise en de Marne. Gisteren werd hun front bestookt langs Soissons, Braine, Fermes en de hoogte van Reims. Hunne ruiterij schijnt uitgeput. De engelseh- fransche krachten, die hen vervolgden, heb'oen vrijdag sleehts Ewakken tegenstand ontmoet. ïn 't center en op den rechtervleugel hebben de Duitschers Vitry-le-Francais en den loop der Saulx verlaten, waar zij zich eerst verschanst hadden. Aangevallen te Sermaize en te Revigny, hebben zij een talrijk materiaal achter-geîaten.De duitsche krachten welke de Argonne bezetten, zijn ook beginnen wijken. Zij wenden naar het noorden aï, langs het bosch van Bellenone. In Lotharingen zijn wij stil vooruitgegaan. We bezetten den oostkant van het woud van Champenoux, Rehainvillers en Gerbevillers. De Duitschers hebben Saint-Dië ontruimd. Het beîgisch leger handelt krachtdadig tegen de duitsche troepen ïn Brabant en Vlaanderen. DE AFTOCHT DER DUITSCHERS DUURT VOORT. Parijs, 13 September. — De Duitschers vervolgen hunnen aftocht op heel de lijn. De Fransche troepen hebben Luneville weer bezet. Aaagezien de vijand de streek rond Nancy verlaten heeft, hebben de Fransche troepen Soissons bezet. Schitterencie overwinning der Russen. Petrograd, 12 September. — Op gansch de frontlijn zijn de Oostenrijksch-Duitsche legers tôt over de rivier San achteruit geworpen. Dat is geschied tussehen 8 en 9 September. 30.000 soldaten waaronder 200 officieren werden krijgsgevangen genomen. Talrijke mitrailleuzen en een grooten oorlogsvoorraad werden buit gemaakt. In dien grooten slag, die 17 dagen duurde, stonden 2 millioen soldaten tegenover elkander. De Russen zitten het Oostenrijk-Duitsch leger voort op de hielen. Met offieieele me;Iedeelingen. @030 krsjgsgevangenenu Londen, 12 September. — De « Daily News » verschijnt zooeven met een bijzondere cïtgave, die een allergewichtigst telegram bevat, dat haar korrespondent op het Fransche oorlogsveld per automobiel naar Parijs heeft kunnen overbrengen. Dit telegram luidt, dat in den afgeloopen nacht de Franschen de Duitschers hebben aehteruitgedreven tôt op 60 mijlen ten Noorden-Oosten van Parijs, tussehen Soissons, Laon en Reims en hun daar een verschrikkelijke nederlaag hebben toegebracht. De Duitsehers verloren 6000 gevangenen en vijftien kanonnen. He! Dente Fransch legerkerps neemt eene volîedige duitsche ruiterij-afdeelmg gevangen. Londen, 12 September. — Breicht van het Pressbureau. — Onze troepen trokken de Ourcq oyerenaehtervolgden dezen morgen den vijand. 200 krijgsgevangenen werden door de ruïirij der verbondene legers, die zich dezen nacht tussehen Soissons en Fismes toevoad, genomen. De vijand wijkt achteruit in 't Noorden van Vitry. De Uerde fransche afdeeling neemt eene volîedige ruiterijafdeeling gevangen. Onze luchtvliegers deelen mede dat het deinzen van den vijand overhaastig gebeurd. betestigiitg. Antwerpen, zaterdag, 10 ure ' s avonds. — Do Brîtsche Idgatie te Antwerpen kondigt een snelsehrilt af van Sir Edward Grey. bovenstaande belangrUk nieuws bevesti-gend. Tosschea Àerschoot en Leuven. Het verjageo (1er Duitschers. De Belgische troepen na Aerschoot . ontzet te hebben trokken in triomf naar Wygmael langs Werchter steeds de Duitschers achtervolgende. Het was een strijd zonder genade, waar onze soldaten zich ontembaar toonden. Het vooruitrukken, werd g est eu nd door onze geschutten, waaronder de groote kanonnen, die zoo bewonderenswaardig goed mikten dat zij in de duitsche troepen onrekenbare verliezen hebben veroor-zaakt.De Duitschers waren meester eener sterke stelling die den ijzeremveg, bij ■Wygmael beheerschte. Onze ruiterij deed ze op korten tijd verhuizen, terwijlj onze linietroepen ver-volgens de Duitschers acliternazaten, die langs aile kanten de vlucht namen. Zij hadden overigens geen geschut ter tonner beschikking meer. » De vijand werd stap voor stap, achter-volgd.Men vernam dan dat de bevelhebber «ter duitsche troepen van Leuven naar Brussel telefooneerde : « Wij zijn over-rompeld. Zend spoedig versterking. » Brussel antwoordde : « Vraag hulp Scherpenheuvel en Sichem, hebben zelf geen geschut meer. Van den anderen kant antwoordde YTïvoorde aan den duitschen bevelhebber : ; * Zal twee batterijen zenden. » Om bondig te zijn, zij gczegd dat de : duitschers opvolgenlijlc al hunne stellingen moesten verlaten, zonder dat onze troepen iets geleden hadden. 't Is een bijval die onze dappere soldaten tôt eere strekt. * * * Zaterdagmorgen liet ons geschut zijne i machtige stem hooren en het kanonvuur herbegon op de duitsche lijnen, die zoo als 't inogelijk geweest was, hervormd werd. Volgens de laatste berichten wijken de duitschers opnieuw, gansch uit hun lood geslagen en vluchten evenals vrijdag gansch in wanorde. * * * Te Mechelen is het gevecht geleverd -met grooten geestdrift op het gansche iront Neckerspoelvan Mechelen tôt Leuven Van weerskanten zijn belangrijke strijd-machten in 't gevecht. De onzen hebben de Duitsehers achteruitgeslagen en op ganscli de lijn grond gewonnen, niettegen-staande de versterking die de Duitschers uit de Brusselsche omgeving ontvingen. Op den linkervleugeî hadden de duitsche fa»epen verscliansingen met zakken ciment gemaakt, doch ons groot geschut deed hen tach wijken met groote verliezen. Men kondigt het naderen aan van duitsche versterkingen uit Luik en Has-ssilt. Onze verkenningsmannen gaan ze te Sjimoet en doen al de bruggen springen langs Thienen en Hasselt ; ook de ijzeren-wegen doet men springen en op die manier Û de aankomst van hulptroepen onmoge- i Mafc- (Beknopt uit eene briefwisseling aan de «Métropole. ») ... i ...n i yt Bevelhebber S. Menue. Deze man die te Aeiychoot gevangen genomen werd zal niet als krijgsgevangen fcehandeld worden. Hij is beticht van evertreding aan het algemeen recht en de oorlogswetten overtreden te hebben, die aangenomen waren in den Haag en aan de ■welke Duitschland zich te onderwerpen heeft. Hij zal voor een ooriogsgerecht vei"sehijnen ! De Beigea bijgeslaan. De Engelsclie Regeering lioudt zich ernstig bezig ten einde schuilhaven te verlcenen aan 60.000 Belgen, die in Enge-îand hiniicnenkele dagen verwacht worden. Men denkt dat liet ontwerp klaar zal zijn voor den 14 September. Wanneer de vluchtelingen zullen aankomen, zuilen ze aanstonds worden geherbergd. Dû Russisciie YeMtocM. De « Times » schrijft het volgende : Indien wij al de voorvallen van dezen veldtocht tôt hunne juiste verhoudingen brengen, dan verdienen de waarlijk ver-wonderenswaardige overwinningen van Rusland eene eereplaats. De legers hebben een oud keizerrijk verpletterd. Dat zal de uitslag zijn der veldtochten van Polen en Galitie. Zij hebben rceds een groot deel van het oostenrijksch leger vcrnield en zij beginnen de omsingeling van het overige. Zooals we het reeds zegden, heeft Oostenrijk geene legers meer beschilcbaar ; zij lcomen van Oostenrijk en de duitsche provincien, want men zou geen enkel régiment der Slavonnen tegen de legers van den Tsaar durven doen vechten hebben.Duitschland begrijpt den wanhopigen toestand van zijn bondgenoot en brengt versterking langs het Zuiden van Polen, doch zullen niet meer op tijd kunnen aankomen. Deze russische overwinningen zullen erge politieke gevolgen hebben. Galicie is aangehecht, Lemberg heeft zijn russischen naam hernomen. Bohemen, Transsylvanie, Dalmatie zou-den deze overwinningen toejuichen zoo men ze vrij liet hunne gevoelens uit te * drukken. De Magyars zullen groote oogen openzetten, wanneer zij zullen vernemen dat de russische ^patrouillen op het Carpathengebergte gaan en hunne vrucht-bare pleinen reeds aansehouwen. De tegenstand van Oostenrijk is voor-zeker niet gebroken, doch dit is eene kleine zaak. Om goed de uitgestrektheid van den russischen triomf te begrijpen, neme men eene kaart van Europa en Azie, en bere-kenen wij de overgroote afstanden die zij heeft mocten overschrijden om zijne troepen te vervoeren, met zijne slechte lijnen, men zal zien dat de moerassen van Polen en Pruisen overschreden zijn. En in onze verbeelding zullen wij deze duizende oostenrijksche krijgsgevangenen en deze overgroote hoeveelheden voorraad zien. Wij zullen nu denken aan de opbeuring van Rusland, die in Duitschland driiigt, ontdaan van een geduchten vijand. Oostenrijk gaat om genade smeken. Uit Pedrograd wordt gemeld dat men in de russische en vreemde diplomatische kringen overtuigd is, dat Oostenrijk om , genade zal smeeken eer veertien dagen ver-ioopen zijn. Het ware voor hem de eenigste gans om de uiteenrukking van zijn grond-kebied te ontkomen. Prolest van M. Poincarré, voorzitter vaû de Fransche Républiek. Voorzitter Poincarré heeft aan den vooi"-zitter der Vereenigde Staten van Amerika een telegram van protest gezonden tegen de schandelijke beschuldiging als zou het fransch leger dum-dum kogels gebruikt hebben. Deze lasterlijke beschuldiging verklaart M. Poincarré, is anders niet dan «ijn eigen vuil op andren werpen. Duitschland heeft van bij het begin van den oorlog dum-dum gebezigd en aile dagen het volken^echt met do voeten getreden. ■ni— lli— llli * llliwin Zou de « Laadsîurm » morrea ? De bevelhebber S. Menne, batailloif-overste heeft aan het Landslurm van Burg eene dagorde gestuurd waarin hij zegt dat velc menschcn denken dat het gebruik der Landsturm in vijandelijk land, door de duitsche wetten niet voorzien is. Hij zegt verder dat die meening valsch is en maant de lieden der Landsturm aan te gehôorzàmen en dienstte nemen, daarj het geldt het vaderland te redden, dat bedreigd is. Wal mag daar achter schuiîcn? Zou de Landsturm aan 't morren gaan?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods