Het volk: antisocialistisch dagblad

419 0
01 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 September. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 27 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2v2c826059/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Yier-enTwiBtigsîe Jaar. - A N. 208 Dinsda» { Sepîember 1914 HET VOLK ^ Allé briefwisselingen vrachtvrij tezcndcnaan Kug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. tnaatsch. < Di'Ukkcrij Het Volk « Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Bilde derAmbacKten, Kortrijk.TELEFOON.523. Bureel van Antwerpen, Brabant en Limburg : Vilctor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven. CHRISTEN WERKMANSBLAD VERSCO'JNT 6 MAAL PER WEER. - 2 CENTIEMES HET KDHMEB GODSDIENST — HUISGEZ1N — EIGENDOM Men schrijft in: Op aile postkantoren aan 10 fr. per iaar. Zeî maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. Reehterlijkè herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. Officieele Mededeelingen. Y@©st$siiÊl klijft onveramSercl. B@jfsf®'iip»cieïË«»il©s*fj »» Etflechelan -■ Len^sw» Antwerpen, zondagavond. Offieieel. De toestand blijft onveranderd. Ket gedeelte van het grondgebied gelegen ten (îoorden van den Demer îs geheel ontruimd. Dlest is eveneens bevrijd. De geheele Kcmpen zijn kalm. Er zijn geen Duitschers meer in de streek van Gheel, MoII, Turnhout. Hetzelfde geldt voor de omstreken van Merchtem en Londerzeel die door hen zijn verlaten. Heyst-op-den-Berg heeft door het bombardement slechts zeer weinig geleden, 4 kleine huisjes zijn in aseh gelegd. Een ander is door eene bom vernield. De kerktoren is gesehonden. In Meehelen is de schade grooter geweest. Een huis is door eene bom vernield. De kathcdraal heeft siechts onbeduidende schade ondergaan. Daarentegen is het middengedeelte van Leuven geheel door brand verwoest. Van de St.-Pietcrskerk blijven niets dan puinen over. Ongelukkig worden de geruehten bevestigd <8aî de hallen die de Universiteitsbibliotheek bevatten, geheel verwoest zijn. Na een gevecht van 4 dagen, breekt het Engelsch leger de aanvaliende beweging van bet - Duitsch leger. De volgende mededeeling komt vanwege het Engelsch ministerie van Oorlog : Het is van nu af mogelijk geheel en gansch de roi voor te stellen van het Engelsch leger in de krijgsverrichtingen dezer laatste dagen. Een groote veldslag werd geleverd den 23, 24, 25 en 26 Augustus. Gedurende gansch dien tijd, hebben de Engelsche troepen, in overeenstemming met de algemeene bewegingen van de Fransche legers weerstand geboden om den vooruitgang van het Duitsch leger te beletten en hebben zich al strijdende teruggetrokken naar de nieuw gekozen verdedigingslijnen. De veldslag is begonnen te Bergen zondag, 23 e ; dien dag en een gedeelte van den volgenden nacht werd de aanhoudende en hardnekkige en hernieuwde aanval der Duit-tchers gansch verijdeld door het Engelsch front. Maandag, 24 Augustus, hebben de Duitschers hunne poging hernieuwd in veel jterker getal dan de Engelschen om den achteruïtgang van deze laatsten te beletten en ze terug te werpen op de vesting van Maubeuge. Dank aan de krachtdadigheid en de behendigheid waarmede de Engelschen gewerkt hebben— werd de hoop der Duitschers ircrijdeld en, evenals den vorigen dag, hebben ze zeer erge verliezen geleden, veel talrijker San aan onzen kant. Deze verliezen waren zooveel te hooger door dat de Duitschers hunne aanvallen meermaals hernieuwd hebben in groote massas en in dicht gedrongen gelederen, alsof ze zinnens waren kost wat kost door te dringen. Den 25e wijkten de Engelschen al strijdende voorkomend langzaam achteruit, Dîschoon de strijd niet meer zoo hevig was aïs de twee vorige dagen. In den nacht van 25 op 26, bezette het Engelsch leger de lijn Kamerrijk-Landrecies-Le Cahean. Het inzicht van de Engelsche bevelhebbers was de beweging den volgenden dag vroeg voort te zetten. Maar de Duitschers, die met minstens 5 korpsen slaags waren, Jiernieuwden hunne aanvallen met zooveel hardnekkigheid dat dit plan eerst des namid-«ags uitgevoerd lion worden. De veldslag van den 26» was een schrikkelijke en wanhopige etrijd. Onze troepen boden een krachtigen weerstand aan veel talrijker krachten en kon-den ten slotte zich in goede orde loswerken, na toch ernstige verliezen geleden te hebben onder een zeer hevig artilleriegeschut. De vijand veroverde geen kanons, tenzij enkele waarvan de paarden gedood werden of uiteen geworpen door werptuigen. Generaal FRENCH schat dat gedurende het geheel der krijgsverrichtingen van 23 tôt 26 Augustus zijne verliezen op 5 à 6000 man beloopen. Aan den anderen kant, ssijn de verliezen geleden door de Duitschers bij hunne aanvallen in open terrein en in ïîichte gelederen in geenerlei verhouding met de onze. Bij voorbeeld, den 26 e te Landrecies, rukte eene Duitsche infanteriebrigade in diehte gelederen tôt in eene enge straat die ze gansch vulden. Onze mitrailleuzen werden tegen «lie massa opgesteld. Het voorste van de kolom werd weggevaagd ; een schrikwekkende jpaniek was er het gevolg van en men schat dat er 800 à 900 Duitschers dood of gekwetst In die straat alleen lagen. Een ander aan te stippen incident was de stormloop van de divisie kavalerie van de Duitsche wacht tagen de 12e Engelsche infanterie brigade. De Duitsche cavalerie werd met sterke verliezen en gansch in wanorde teruggeslagen. Dit rEijn teekenende voorbeelden van hetgeen bijna over gansch het front voorgevallen Is bij deze gevechten en de Duitschers hebben hun vooruitgang duur moeten betalen. Van af den 26, behalve bij de kavaleriegevechten heeft het Engelsch leger geen verliezen geleden. De soldaten hebben rust genomen en zich opgeknapt na hunne vermoeienis en schitterende oorlogsdaden. Versterkingen, tweemaal zoo talrijk als de verliezen, zijn reeds aangekomen, al de verloren kanonnen worden vervangen ; en het leger is nu gereed om aan den volgenden grooten slag deel te nemen met voile sterkte en eene onaangetast® wilskracht. Heden is het nieuws weder gunstig. De Engelschen zijn niet slaags geweest, màai de Fransche legers, op hunne rechter en linker zijde kraehtdadig optredende, hebbeu voor het oogenblik den Duitschen aanval tegengehouden. Generaal French deelt ook mede dat op den 26° de 5e Engelsche cavaleriebrigade onder bevel van generaal Chetwode, schitterend gestredsn heeft met de Duitsche cavalerie. In een loop van hat gevecht sloegen het 12e lanciers en de Royal Scots Greys den vijand op de vlucht en doodden een groot aantal vluchtelingen met hunne lansen. Laat ons opmerken dat de krijgsverrichtingen in Frankrijk ofschoon zeer uitgebreid, enkel een deel uitmaken van degenen ondernomen op het zoo groote slagveld. Onze strategische toestand en die onzer bondgenoten is zoodanig dat, indien, aan den eenen kant, eene beslissende zegepraal onzer wapenen in Frankrijk waarschijnlijk noodlottig zou zijn aan den vijand, aan den anderen kant, de voortdurende weerstand van de Engelsch-Fransche, door het gedurig bezighouden der beste troepen van den vijand, slechts leiden kan, aïs hij voortduurt, tôt een gansch bevredigenden uitslag voor ons en onze bondgenoten. (Get.) GREY. EEN OFFICIEEL BERICHT VAN ST-PETER8BURG. Da weg die voor do Russen opanllgt Van nu voortaan, onze Noordoostersche bonfigenooten de moerassige streek rond Gumbinnen doorkomen zijnde, zal het hun veel gemakkeiijker vallen om vooruit te komen en zullen zij veel meer meeval onâervinden onder oogpunt van beveor-rading.De eerste stad van belang welke op hunnen weg ligt na Osierode is Thorn (35 000 zieien) versterkte piaats welke de Russen wellicht omtrekken zullen, o\t..rûo àiiel mogelijk voor Bromberg te star:», welke 60.000 înwoners telt en de zett 1 is van eenen belangrijken handel. Van Bromberg af, loopt een aanzienlijk net van spoorwegverbinding uit, hetwelk de beîrekkingen met aile streken, verder het Iand in gelegen, vergemakkelijkt. Aldaar, sebikt men, dat de Rus zijne legers voor Brandeburg brengen zal in het hartje van Pruisen. Te Bromberg zijn de Russen maar enkel 330 kil. meer van Berliip, en blijft Custrin de éenige versterkte piaats. Zy is gelegen aan de samenvloeiing van de W&rfche en de Oder. Het is dus verstaanbaar dat de Duitschers het voor goed op de zenuwen gaan krijgen, en bij hunne troepenmacht op het front der verbondenen versterking gaan putten. RDSSISCHE ZEGEPRALEN. St-Petersburg, 30 Ocgst. — Officieel. —-De s ag op het oostenrijksch front wordt ten Oosten van Lemberg hardnekkig voortgezet. De Russen maakten 3000 krijgsgevangenen. Nabij Podgayzy hadden de Duitschers 3000 man buiten gevecht en verloren 9 kanonnen. In de streek van 't Noorden, te Tomachev 1s de vijftiende Hongaarsche divisie inge-sloten. Gansche regimenten geven zich over. De Russische oppergeneraal verklaart fiât de Poolsehe Sokols, die gebruik maken van ontplofbare kogels, zullen behandeld worden als kwaaddoeners en dit volgens de krijgswetten. Onze Engelsche Vrlendso. (Uit eene rede van lord Kitchener, En-gelands minister van oorlog, in de Lords-kamer of Hoogerhui:, uitgesproken. ) « Terwijl andere, bij dezen oorlog be-trokken landen, hunne algeheele krachten aan manschappen in 't velçl gebracht hebben volgens een stelsel van verplichten dienst, hebben wij, volgens ons nationaal stelsel, niet aldus gehandeld, en bijgevolg mogen wij relcenen op eene talrijke reserve, tevens komende uit de krachten van het moederland zelve en te gelijker tijd uit die van de engelsche koloniën. (Toej.) » Het antwoord dat wij reeds van de groot.c koloniën bekomen hebben, bewijst overvloedig dat wij niet te vergeefs be-roep deden op die bronnen van militaire kracht, en terwijl Indië, Canada, Australie en Nieuw-Zeeland ons maclitige kortigen- ten zenden, beantwoorden in ons land de eigen mannen met reehtaardigheid aan de ernstige stem van den plicht (loej.) die zich met buitengewone kracht tôt hen heeît gericht. » Negen-en-zestig bataillons hebben zich met schoone vaderlandsliefde aangegeven cm dienst te doen op het vastelnad ; na oefening en inrichting tôt groote groepen, zullen zij gereed zijn om in de strijdlijn te komen. De 100.000 aanwervelingen welke wij eerst noodig achtten, zijn feitelijk ge-geven.( Toej.) >' Dit leger zal aangericht worden in ge-lijkaardige afdeelingen als deze die thans op 't vasteland dienst doen. Achter deze hebben wij onze reserve. De bijzondere reserve en de nationale reserve hebben elle hare eigeue roi te vervullen bij de inrichting van onze nationale verdediging. » De rijksmachten met dewelke wij in oorlog zijn, hebben bijna gansch hunne mannelijke bevolking onder de wapens ge-roepen. Het beginsel dat wij onzerzijds willen handhaven, is het volgende : » TERWIJL DE MAXIMUM-KRACHT ONZER TEGENSTREVERS VOORTDU-REND MOET VERMINDEREN, ZULLEN DE VERSTERKINGEN WELKE WIJ VOORBEREIDEN VOORTDUREND EN STIJGEND VERHOOGEN tôt warineer wij in 't veld een leger zullen hebben, dat voor aantal en hoedanigheid niet onwaar-dig zij van de macht en de verantwoorde-lijkheden van het britsche rijk.( Toej.) » Ik kan op dit oogenblik niet zeggen welke krachten wij zullen noodig hebben, noch de maatregelen aanduiden die ge-beurlijk zullen moeten genomen worden om die krachten te bekomen en te behou-den. Het veldleger dat we thans vormen kan binnen enkele maanden tôt dertig afdeelingen stijgen en altijd in die macht strijdvaardig gehouden worden. Maar zoo de oorlog langer moest duren door wisselval-ligheid of tegenslag, zullen bijkomende offers aan de natie en het rijk gevraagd worden, en wanneer zij worden gevraagd — ik ben er van overtuigd — zullen zij, hoe belangrijk ook, ons niet geweigerd worden noch door het Parlement, noch door het volk. » (Levendige toej.) * # Uit de rede van lord Crewe in het Hoo-gerhuis : « Al de verliezen van het leger in Frankrijk en België zijn terug aangevuld, en 12.000 man staan gereed om andere moge-lijke verliezen te gaan dekken. » De regeering Was diep getroffen door den vloed van geestdrift die Indië door-loopt en te danken is aan het vérlangen der indische bevolking om de indische soldaten naast hunne kameraden te zien strijden in het engelsch leger. »In Indië weet men dat de afrikaansche troepen het fransch leger helpen en het v/are eene ontgooeheling voor de Indiërs, zoo men hun niet toeliet deel te nemen aan den strijd in Europa — (Door IndiërS moet men eigenlijk verstaan : soldaten van het leger in Engelsch-Indië.) » Iîet leger zou gldus versterkt worden door uitmuntend afgeiic'ite troepen, die voorzeker het beste bevv'ijs hunner waarde zouden leveren. Natnurlijk zouden de stellingen in Indië gevrijwaard blijven, al-hoewel geen binnenlandsche woelingen te vreezen zijn, gezien de geestdrift bij aile standen der bevolking. » ( Toej.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods