Het volk: antisocialistisch dagblad

521 0
01 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 October. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 12 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x921c1wg04/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

IfierefiliiBfigsîe Jaar. - N. -258-- londerdag, I Oclokr 1914 ■»wM...imriuni..t-.T mm i> «a» ■ - HET VOLK fcSÛSSSXJimtSASUtSM Allé biierwisselingen vrachtvrij te zendcn aan (lug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. naatsch. « Drukkerij Het Volk • Meersteeg, i» 16, Gent. BureelvanWest-VlaanclereH : Gaston Bossuyt, Eildeder Ambachten, Kortrijk.TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, Brabant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuvcn- CHR1STEN WERKMAN SBLAD VERSCD JNT 6 MAAL PES WEEK. — 1 CENTIEMES HET NliMMER GODSDiENST — HUISGEZ1N — ESGENDOM Men schrijît in s Op aile postkantoren aau 10 fr. pcr îaar. Zai aaanden fr. 5.00. Diie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop te bctalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigercl TEUiFOON N° 137, Geut. Officieele Mededeelingen. DE DUITSCHE ÂANVÀLLEN afgeslàgen. j Mededeeling van den algemeenen staf. — Antwerpen, 29 September, 10 uur des 1 RV°nHeeî den dag van dinsdag heeft de vijand de beschieting van de forten van Waelhem «n Sïnt Katbelijne-Waver voortgezet. ^ „ ,, llrp Deze beschieting is in hevigheid verminderd om 16 ure, om te emcugen om l1-' /2 ure* De forten hebaen geantwoord en het is den bestormer niet gelukt de daadkracht «rvan te verminderen. Bijwijlen verdwenen deze forten in een wezenlijke wolk van rook, door de ont-oltîfing der projektielen teweeggebraeht. Sommige granaten werpen, al springend een rookkolom uit van lo meter hoog. Dit gevveldig bombardement heeît den zedelijken toestand der îortentroepen niets gGSC Op'^gcsn enkel punt heeft de vijandelijke infanterie eene voorwaartsche beweging kunnen doen op onze eerste verdedigingslinie. Eene enkele poging is gedaan tegen de i-forten van Liesele en Breendonck. . .. Onze troepen die tusschenruimten bezetten, tusschen deze werken, hebben as «ijandelijke infanterie laten naderen, totdat ze goed onder schot was. Op dit oogenbiik deden de infanterie en artillerie een aanval. De kanonnen openden het gevecht. Een regen van projektielen en kogels fera cm wanorde onder de vijandelijke gelederen en noodzaakte den vijand tôt een overhaasten^ nftoeht. Deze poging kostte den Duitschers veel manschappen en werd dan ook niet her-haaid.Om kort te gaan, de gebeurtenissen van heden zijn wel van aard om het vertrouwen le bevestigen dat wij hadden in het weerstandsvermogen van ons nationaal bolwerk. Od 'Igrool FrQpfem Bordeaux, 29 September, 17 uur. OP ONZEN LINKERVLEUGEL : Ten noorden der Somme en tusschen de Somme en de Oise heeft de vijand verleden ^aoht en dezen dag verseheidene aanvailen beproefd, die allen werden afgeslagen. Ten noorden der Aisne, geen verandering. OP T CENTER : In Champagne en ten oosten der Argonne heeft de vijandelijke werking zich beperkt X>ij zwaar kanongeschut. Tusschen Argonne en Maas, een lichte vooruitgang onzer troepen, die tegenover sterk ingerichte steliingen staan. Op de hoogten der Maas, in Woevre en op den rechtervleugel, geene merkeliike ver-«ndering.De ligging van 't fransch-engelsch Front. Het fransch-engelsch front strekt zich als volgt uit, van het oosten naar 't westen: Streek van Pont-à-Mousson tôt Prémont : de Maas in den omtrek van St-Michiel, fie hoogten ten noorden van Spada en het deel der Maashoogten ten zuid-oosten van Verdun.Streek van Varennes : 't noorden van Souain, de romeinsche heirfcaan naar Reims, fie voorgeborchten van Reims, de baan van Reims naar Berry-au-Bac, de hoogten van den duinweg, op den rechter cever der Aisne. De lijn nadert vervolgens de Aisne tôt in de streek van Soissons. Tusschen Soissons en het Aiglebosch bestrekt zij de eerste hoog- ' Vlakten van den rechter oever der Aisne. Tusschen de Oise en de Somme, gaat zij door Ribecourt (dat aan ons is), Lassïgny {door den vijand bezet), Roye (aan ons) en Chaulnes (aan den vijand). Ten noorden der Somme strekt zij verder over de hoog/lakten tusschen Albert en Combles. Hieuwre BCpijgsgevangenesi. Maanûag hebben wîj veel krijgsgevangenen genomen van het 7e actieî korps, het 7« reservekorps, de 10®, 12'', 15e en 1° duïtsche legerkorpsen. Op onzen rechtervleugel is ernstig werk verrieht en de strijd in Belgiè bewijst dat onze bondgenoten met vurigheid hunne zending vervullen. Ailes bewijst dat onze toestand Iangs om gunstiger wordt. >■ ——_— Algoaeen Oïerzlcht Londen, 29 September. — Ondanks de *vanhopige pogingen der Duitschers oin ze te verbreken, blijven de lijnen der Bondgenoten ongeschonden. Bij al hunne aanvailen verliezen de Duitschers zecr veel volk en zij zijn er, op zestien dagen iijd, geen voet mode vooruitgegaan. Integendeel zijn ze voorzeker achteruit-geweken, want de Bondgenoten hebben op hun linkervleugcl merkelijk terrein gewonnen, terwijl ze op al de andere punten aile aanvailen afgeslagen hebben. De Duitschers liadden verhoopt de Jransche troepen door deze langdurige veldslagen af te matten, doch zij hebben Zich daarin deerlijk bedrogen. In Belgie hebben de Duitschers wederom Mechelen gebombardeerd en de oude St-liombautskatliedraal erg besehadigd. In het Oosten vervolgen de Russen hunne aanvallende beweging en drijven de verslagen Oostenrijkers voor zich uit. De Duitschers zijn wat vooruitgegaan in Polen, bij Grodno, maar het is klaar dat de Rus eerst met Oostenrijk wil gedaan maken vooraleer den anderen vijand aan te grijpen. Voor het oogenbiik verge-nocgt hij zich met hem op afstand te liou-den.De Belegering mi Przemysl. Uit Weenen is naar Rome geseind, dat j de Russen het zuid-westen van Przemysl hebben ingenomen, de Oostenrijkers ver- ] plichtend zich in de oostelijke forten te vcrschansen. £ De toestand van het garnizoen is wan- " hopig, want het is totaal ingeslotcn. , 3s russiscio Strategie Sa Amarika yewaai'âesri De Lcricliten uit Galicia, die in Amerika :eer regelmatig toekomen, worden er teeds met uiterste belangstelling ver-îvàcht en de meest bevoegde militaire :xperten.bevestigen dat de rùssische veld-:oeht waarlijk eene groote militaire ge-jeartenis is. De vcldtocht begon snel, mtwikkclde normaal en heeft geen enkel tegenslag ondergaan ; hij was met be-Icwaanilieid opgevat, met krachtdadigheid ioorgedreven en heel wat anders dan de inval der Duitschers in Frankrijk, voor soolang het offensief duurde. Die experten oordeelen dat Europa zich vergist met te veel belang aan den veld-tocht in Frankrijk te liechten. Zij drukken vooral op dit punt, dat de rùssische drang, waarvan men de maximum-werking slecht t'Kalvcn October verwachtte, zich veel vroeger zal doen gevoelen dan verwacht werd door den duitschen legerstaf, welks plannen bèrustten op de zwaarte en de onbeweegbaarheid der ruSSische legers. De uitslagen ontledend komt men tôt het besluit dat de twee duitsche mogend-heden in 't Oosten verslagen zijn, en de grondoorzaak daarvan is, dat noeh Weenen, noch Berlijn den Tsar in staat achtte zijae legers rap genoeg te mobiliseeren om vroeger dan eene maand na de 1110-biîisatie te kunnen aanvailen. Duitschland beîing de l'out zijne oostergrens niet sterk gehoeg te bezetten, en Oostenrijk-Hon-gai-ije beging de dwaling twee, van zijne ^r!o legers een zeer "■(vaagde.u inval op zé nit t ver te verwijderen van zijn derde Ipt er dat Lemberg verdedigde. Die dwa-lîngen speelden in de kaart van Rusland, Dit laatste had zijne ware aanvallende beweging te doen langs het oosten en het zuid-oosten van Galicie. Om de rùssische kruchten te duilcen, die ten zuiden van Iwangonl op de Vistula lagen, liet het russiscli leger wat terrein aan de Oostenrijkers en week zelf terug naar Lublin. Men riep victorie te Weenen en te Berlijn, alsof Rusland tôt zelfverdediging gebraeht was. De ontwikkeling der rùssische strategie bewijst nu dat de inval in Oost-Pruisen slechts een gebaar was bestemd om den vijand te misleiden. De lijn der Vistula was te sterk om stormenderhand genomen te worden en 't was daarbij niet noodig ze te nemen, wijl er middel was er omheen te wenden door eene beweging langs het zuiden naar Posen. Gcneraal Rennen-kampf volbracht zijne zending met in Oost-Pruisen groote duitsche legers bezig te houden, die voor hun eigen wat beters zouden te doen gehad hebben met de oostenrijksche legers in Galicia te steunen. Uit strategisch oogpunt was 't de moeite niet waard Oost-Pruisen te hebben. Er een gebaar doende en al zijne krachten in Galicia aanwendend, verloor Rusland zijn voornaamste oogwit niet uit 't zicht. En verwaarloozendc zijn bondgenoot op 't kwetsbare punt te steunen, heeft Duitschland zijn aandeel geleverd in de groote nederlaag van Oostenrijk. De amerikaansche experten besluiten, dat de uitmuntende strategie van Rusland liem een vluggen bijval belooft en doet vroruitzien dat de oorlog van korten duur zo! /.ijn. Men gelooft ook dat het schrik-be .vind, hetwelk Oostenrijk op 't zuiden dcot wegen, de voorbode is van den val ier dynastie, alsmede dat Duitschlands tegenslagen een volksopstand kunnen ver-wekken, die een troef in 't spel der Ver-bonden-Legers wezen zou. 0-3 JapiëiiiizinâânT werk. Tokio, 29 Sept. —- (Officieel). — Een Japansche aanval, den 27, dag en nacht, ireef den vijand naar Tsingtao. Wij ver-oren 50 man ; de duitsche verliezen zijn iiet. gekend, maar wij namen 50 krijgs-'evangenen en 4 mitrailleuzen. De slag was vroeger gewonnen dan wij iadden kunnen vermoeden. Gedurende het gevecht viel de Japan-clie vloot de duitsche kanonneerboot !Uis aan en zulks verhaastte den eind-utsiag van het gevecht, Rond Antwerpen. Om dG verdGdigiiigsstelIliîo van Antwerpen te I)8irilp3n, zls fie Iszer naar de ksâi't wslke ws op onz? vLrda Madzijda m êJaebn. Een tweede zoon van generaal de Casleîiiau gcdood. Op 22 Oogst zag generaal de Castel-nau, bevelhebber van het i'ransch leger-korps van Lorreinen, zijn jongsten zoon Xaveer, onder-luitenant der jagers, aaiï zijne zij.de sneuvelen op het oogenbiik dat hij, aan 't hoofd zijner kompagnie, een aanval van den vijand afsloeg. De oudste zoon van den generaal, luitenant bij het 7e linie, komt ook voor het vaderland te vallcn. Luitenant Géraud de Castclnau was op 8 September bezig het vuur zijner mitrailleuzen te regelen, toen een duitsch houwitser hem den schouder afrukte. Drie uren later stierf hij. Een derde zoon van den gcneraal komt gclcwetst te worden. De generaal de Castelnau heeft nog dria andere zijner kinders in 't vuur. Het Bsestengoesij©* Pai'ijs, 28 September. — De Figaro maakt een uittreksel bekend van brief, op een gevangen genomen Duitscher ge-vonden, en waarin men lezen kan dat da Duitschers hier wijn drinken geiijk water. ^(Het eerste djitwndociwlswecreenj^^^^^^— Fomcn, /.cfet de schvijver van dien briei, is den kelder ledigen en onze veldflessehen met wijn vullen. Het bier is slecht, maar men vindt dikwijls goeden cognac. » Men verloot hetgeen men vindt. Ver- ' beeldt u de kamers in zwijnstallen her-schapen, suiker, rijst, meeî, gebroken ruiten, glazen, flesschen over den vloer verstrooid. Men rukt het lijnwaad uit de ïaden en vertrappelt de zijden kleeren. 't Is zeer vermakelijk. De plaats gelijkfc weldra aan een roovershol. » We hebben geloot om al wat ons onder de liand viel, zeli's 0111 vrouvvekousen en het ondergoed van jonge meisjes. Ik zelf draag nu een fijn hemd rond den hais wijd uitgesneden en met kanten versierd.» Na hunne eigene woorden aldus ge-lezen te hebben, moet men niet meeï vragen wie de « schweinhunde » zijn. De duitsche pers ziiigt een (ooDtje la^p. Waar zijn de zegezangen van de eerste weken? Tôt in de eerste dagen van September liadden de duitsche bladen niets over dan spot voor de Fransche en Erige! s clic troepen; hunne onverwinbare krijgsmacht ging in enkele dagen al da vijanden van het duitsche rijk kort en klein slaan. Maar toen hunne arenden met zoo 'n vaart boven de Marne werden terug-geslagen begonnen ze een toontje lager te zingen. Ik heb hier de Corrierc délia Sera, een der best ingelichte en meest invloedrijke bladen van Italie, voor me liggen. Zijno uitvoerige berichten over den oorlog zijn zeer onpartijdig en betrouwbaar, al ver-bergt de redactie hare anti-priiisischa gevoelens niet. In het nummer van 17a September gaf het een reeks uittrelcsels uit duitsche bladen van den 15e en 16e, over de krijgsverrichtingen in Frankrijk. Het klinkt heel wat anders dan de over-winningsfanfare der eerste dagen ! Eerst de Lokal Anzeiger. Duitschland mocht er zich op roemen meende dit blad, dat het nog geene necrlaag had gelcden, hoewel het op twee fronten tegeiijk moest oorlog voeren; maar het gaf daarbij dadelijk toe, dat de toestand ernstig is. « De Franschen zijn een niet te misprijzen vijand, schrijft het verder. We mogen er ons aan verwachten dat ze zich tôt het uiterste zullen verdedigen. Het is zeer zwaar strijden tegen een volk, dat zijn weerwraak nemen wil, dat zich gekwetst voelt in zijn trots en zijn ijdellieid en aan-gezweept wordt door de trouwens ge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods