Het volk: antisocialistisch dagblad

1379 0
01 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 January. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/kh0dv1ff52/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Yicr-en-TwinUgste fa, - B. H 3 Sofisienst — KaisaezlB — Elge&dom Diibdii» 28 M {Si Aile briefwisseJingen vracli STÎj te zenden aan Aug. V£ Iseghem, uitgever voor de naan ïnaatsch. « Drukkerij Hét Volk Sleersteeg, n° 16, G eut. Bureel van Wesfc-VlaandereE Gaston Bossuyt, Gilde der An bachten, Kortrijk Telîfojm 5î Bnreel van Antwerpen, Br; bant en Limburg : Viktor Kuj Hinderbrocderstraat, 24, Lcuvc HET VOLK S| Men scîirljft In ! Op aile postkantoren aan 10 ffi per jaar. Zes maanden fr. 5.00» Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven wordeil geweigerd. sll TELEFOON N° 137, GenS. Verscliijnt <S maal per week CHR1STEN WERKMANSBLAD f xiiiijiiir uuiN 10 i, vjuj 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEME! MET BIJVGEGSEÎ Voor of tegen de Misdaad. In het artikel « Je suis madame Cai laux » hebben wij onze meening gczes over de walgwekkende vuilnis, die vo< het assisenhof der Seine te Parijs wor< uitgestald, bij gelegenheid van het proc1 Caillaux. Er is niemand gekomen en cr zal ni mand komen om die meening te weerle. gen : zij is de waarheiel. Maar 't socialistenblad Vooruit, zi brusselschcn kameraad Le Peuple n pratend, liceft noodig geoordeeld al ( katholieken te bescliuldigen, dat zij h hooîd eischen van de moordenares vrou Renouard, alias Caillaux, om wraak nemen over de la fie moord op M. Calmett En Vooruit stelt de katholieken als la: wraakgierige ziclen te schamen voor h publiek, terwijl hij van zich zelven d getuigt : « Wij die door de maatschappelijke ve vorming de personen willen vrijmake hebben dus ook den eerbied der persoo lijkheid, van het leven ; en het nederigs bestaan is te eerbiedwaardig in on oogen, opdat wij zouden aannemen, d iemand er over besehikt, hetzij gelijk o welke reden. » 't Is heel wonder dat Vooruit zulk et bijzondercn eerbied voor het pcrsoonli leven van iederen mensch getuigt, als 't om neer te komen op de verdediging v£ 't bestaan eener moordenares, terwijl 1 zoo weinig van die eerbied liet blijken a het 't slachtofîer van die zelfde moord nares betrof. Moedwillig spreekt Vooruit onwaarhei waar hij de katholieken voorstelt als « eei bende die, vol beestigen haat, naar < dood eener vrouw huilt. » Zoowel a ; Vooruitïlezen wij jreje kath<j>'lieke en andt '-Ti iaj ge<0î enKcl'1 hebben wc iat r" verlangen aangetrofïen. Wij, rechtmatiger dan Vooruit, moger zeggen dat we eerbied hebben en eerbied eischen voor 't mensehelijk bestaan. Wij zullen nooit eene moord toejuichen, gelijli Vooruit dikwijls deed ; en zelfs eene hals-rechting, al wareze dubbel verdiend, ont-roert ons zoozeer dat het ons pijn doet. Maar eischen wij eerbied voor het mensehelijk leven, we eischen dien eerbied zoowel van de misdadigers als van de ccrlijke lieden. Nooit zullen wij uit partijschap een be-schuldigde bezwaren. Maar ook zullen wc nooit uit partijschap trachten eene misdaad te verschoonen. 't Is hetgeen Vooruit doet. Durft hij de misdaad niet goedkeuren, — omdat dit àl te brutaal in 't oog zou springen, — hi; verdedigt toch altijcl den misdadigei tegen .... denkbeeldige aanvallen er Buitenlandsche Politiek De spanning met Servie, DE SERVISCHE OPPERGENERAAL Generaal Putnik, de oppergeneraal var het servisch leger, bevond zich te Budapest, de hoofdstad van Hongarije, als de diplomatische betrekkingen afgebroker werden. Algemeen is het 't gebruik dat in de eene natie de aanwezigheid niet kan geduld worden van ofïicieren eener andere natie, waarmede de eerste in onmin is verklaard, De servische oppergeneraal werd dan ook in arrest genomen, doch met allen eerbied voor zijn hoogen rang zeer hoofscb behandeld. Op advies van generaal Conrad von Hetzendorf, is een salonwagen met loco-motief en tender ten dienste van generaal Putnik gesteld om hem dadelijk in Servie te brengen. DIPLOMATISCHE WERKING. Volgens den Temps, van Parijs, heeft de russische minister van buitenlandsche faken, M. Sasonof, een langdurig onder-noud gehael met den ambassadeur van Oostenrijk te St Pctersburg. De Novoië Wremia, het officieus blad icr russische regeering, zegt dienaangaan-;le : « Oostenrijk alleen zal niet openlijk het internationaal recht durven schenden. tien ivoord van den duitschen Keizer ii l- smaadt zoo grof mogelijk de .... denlcbeel-;d dige aanvallers. >r In het onderhavige geval Caillaux be-It staan er noch aanvallen noch aanvallers, js maar Vooruit vindt ze uit om de gelegenheid te hebben de misdaad te verschoonen b- en de moordenares te verdedigen. ï- 't Is een stelsel dat deelmaakt van de gewilde volksverleugening waarvoor het jn socialistenblad zich aanspant. We moeten ï- op die stelselmatige genegenheid voor de le misdaad wijzen om het volk voor die ge-ît wilde verleugening te hoeden. w Wij verlangen noch den kop noch den te teen van vrouw Renouard, de moor-e. denares van M. Calmette die haar niets ig had misdreven ; maar aile eerlijke lieden 3t verlangen met ons dat de maatschappij it verdedigd weze tegen moordenaars en moordenaressen. M. Calmette meende eerlijk, zijn vader-r~ land te verdedigen met de politielce schel-,!' merijen en den financieelen zwendel van minister Caillaux aan 't licht te brengen. Was dat zijn recht, ja of neen? 7>C ^ Nooit heeft hij iets betrekkelijk 't in-tiem leven van Caillaux geschreven, m alhoewel hij er denkelijk veel van wist. Bleef hij binnen zijn recht, ja of neen? ■n Nimmer is de naam van vrouw Rc-ik nouard daarbij uit zijne pen gevloeid. is Was dat kiesch, ja of neen? in En deze vrouw Renouard, de bijzit van iij den landsbedrieger en zwendelaar Cail-ls laux, zou dan, om haren souteneur te be-e- lieven, verschoonbaar zijn als zij koel-bloedig M. Calmette in zijn bureel gaat d, vermoorden na er vooraf schietlessen voor ie genomen te hebben? le Dan mochten we wel zeggen dat het ls wettig wezen zou de gcheoj^ samenlevine • -„.t,r-ni i, f.—fi,—... • 'K;x\7^:rrr Neen, geen enkele katholiek eischt kop noch teen van vrouw Renouard, de moordenares. Maar aile eerlijke lieden eischen wettelijkc orde tôt behoud der maatschappij-Dat brengt straf mede? — Hoc wilt ge eene wet toepasselijk maken zonder straf-bepaling? Behelzen de reglementen der socialistische vereenigingen geene strafbe-palingen ? Zonder deze is er geen verplich-ting mogelijk om de reglementen te doen naleven. De wetten tôt vrijwaring van eerbied ■ voor 't mensehelijk leven, schrijven straf voor op alwie aan dien eerbied tekort komt. Wie deze tekortkoming verschoont, stelt zich zelf langs den kant der misdaad. Wie de misdaad afkeurt in 't belang der maatschappij, eischt de toepassing der wet, niets meer, niets min. 't Is hetgeen ons en aile eerlijke lieden van de socialistenbladen onderscheidt. voldoende om ailes te doen herstellen. De Keizer weet dat Rusland niet kan onver-schillig blijven en gedwongen is Servie te steunen met ganseli het gewicht van zijne legermacht. » De nota van Oostenrijk is de oorlog met Rusland. Een oostenrijksch-russische oorlog verwekt den medestrijd van Duitschland. Eene russisch-duitsche botsing lokt Frank-rijk en Engeland uit. De verantwoordelijk-heid voor zulke uiteenspatting der europee-sehe beschaving zou op Duitschland en zijn hoofd neerkomen. » Eene vreedzame oplossing is alleen mogelijk als Duitschland niet vast besloten is tlians oorlog te voeren tegen Rusland en Frankrijk. Rusland blijft stil, maar het weet welke zijne historische verplichtingen zijn. Het is bereid de meest vastberaden houding te nemen, welke de gebeurtenissen zullen vereischen. » Engeland en Italië werken uit aile macht om verzoening aan te brengen. Duitschland doet ijveren te Parijs, te Londen en St. Petersburg, om te bekomen dat het geschil uitsluitend beperkt blijve tusschen Servie en Oostenrijk-Hongarije. OORLOGSSTAAT. Feitelijk is Oostenrijk-Hongarije reeds in den toestand van oorlogsstaat ge-plaatst.In Dalmatië en Bosnia-Herzegowina is het beheersgezag overgebracht op het hoogere legerkomiteit. De vrijheden van personen, brieven en drukpers zijn ge-schorst. Het burgerlijk gerecht is door het krijgsgerecht vervangen. Landtag en reichstag zijn gesloten ■ BETOOG/NG TE PARIJS. Tengevolge van vergaderingen, zate dagavond gehouden, werd beslist d: zondagmorgen, o.'n 11 ure, eene betoogii: zou gcliouden worden vôôr liet Oostei rijksch gezantschap, door de Tcheci slaven. Op het aanged'iide uur warcn eenlOOt; betoogers ter plaats, doch gezien den aai houdenden reger kon de betooging enk rond den midda.ç geliouden worden. De poorten van het gezantschap, d open stonden, verden gesloten. De h toogers riepen : » Weg met Oostenrijli Leve Rusland I Leve den Elzas ! ». Een oostenrijksch vaandel, dat medeg bracht was. wiud onder de voeten g trappeld en verbrand. Gezien de poPJcmacht. moesten de b toogers wijken. Zij wendden zich nu nai het Russisch gezantschap, waar het se visch nationaal lied werd aangeheve: Onder het geroep van « Leve Rusland Leve Frankrijk I » gingen de betooge uiteen. Van zoohaast de fransche regeering d ongeval vernam, heeft zij haar spijt ui gedrukt bij den gezant van Oostcnrij: Hongarije, te Parijs, en den franschen g zant te Weenen den last opgelegd dezelfe uitdrukking van spijt over te maken a £ de Hongaarsche regeering. DE AANKOMST van BARON von GIES Weenen, 26. — De baron von Giesl < Bienslingen, minister van Oostenrijk Beïgrado, die de servische hoofdstad hi verlaten na de overliandiging van het an woord op de oostenrijksche nota, is dez< namiddag ten 1 uur 40 te Weenen aang komen. HET ANTWOORD VAN SERVIE. Belgrado, 27 Juli. — In het antwoo van Servie komt nog het volgende voo: De lconinklijke regeering verbindt zicl a) Om bij de eerste bijeenkomst d Slcoepchtina eene bepaling in de drukpei wet te lasschen, waardoor op de strengs wijze zal gestraft worden de ophitsing t haat en verachting van het Oostenrijksc Hongaarsche vor; tenhuis, alsook aile ui gaven,.v_ ' ri/p/vle algemeene strekkii zou " 1 •••• j .-gen de onsc^wn^haa ■Liiu 'i'u.i i'iVi"^5!jSLennjK-rlongaarschc grondgebied. b) Zij neemt op zich, bij de aanstaande herziening der Grondwet, in artikel 2Ï der Grondv.'et een amendement te voegen waarbij aile hooger vermelde uitgaver kunnen verbeurd worden, hetgeen tlians. volgens de bepalingen van artikel 22, onmogelijk is. BEURS GESLOTEN. Brussel, 27 Juli. — Op aanvraag vai den minister, lioeft de commissie dei Beurs besloten heden geene beurs te hou den. Te Weenen en Berlijn zijn de beurzei ook gesloten. WHH ALLES WAT. VISSCHERIJ-ONDERWIJS in BELGIE — Het zoogezegd Werk van de Ibis, te Oostende, telde 84 leerlir.gen van 6 toi 15 jaar. Sedert de oprichting kreger 79 jongens hun brevet en van die varen ei thans 42 in de zeevisscherij. De schoolbevolking der 8 beroep-scholen voor visscherij was 453 leerlinger tegen 428 in 1912. Op 31 December had de vrije visschers-school te Oostende 111 leerlingen en de gemeenteschool aldaar slechts 42. BELGISCHE HARINGVISSCHERIJ.— De groote haringvisscherij geschiedde ir 1913 door twee vaartuigen : een zeilschif van Nieuwpoort en een stoomer vai: Oostende. De logger van Nieuwpoorl bracht aan een totaal van 55,850 frank met een gemiddeld produkt, per reis, var 11,170 fr. ; in 1912 was het gemiddeld produkt 11,636 fr. De Oostendsche stoomer maakte eei: bruto-winst van 94,790 fr., tegen 66,094 fr, in 1912. NAAR HET KAMP. — De recruten var de Hoogeschoolcompagnies zullen zich, zooals ieeler jaar, in Augusti naar hel kamp van Beverloo begeven om schiet-oefeningen te houden. HET OOSTENDESCH BLOEMENFEEST. — De stad Oostende is op weg om eensmaak-vol initiatief te verwezenlijken waarvan van nu af mag gezegd worden dat de bijval za] durend wezen : het komt er op aan een Oœtendsche Bloemenfeest in te richten.... Natuurlijk, hoeft dat ontwerp niet het yiinst als oogwit de glorierijke zuster, met naam Do Gentsche Bloemenfeesten, te evenaren ; maar de inrichters ervan koesteren desniet-temin de lioop tôt een belangwekkenden uitslag te geraken. Laat ons, voor alsnu, vaststellen dat het Oostendsch bloemenfeest van 22 tôt 30 Oogst aanstaande zal plaats hebben, in de prachtvolle hoven der Koninklijke Gaan-derijen. Het wordt ingericht door toedoen va A de maatschappij De Vereenigde Ilof- bouwcrs der Kiist, on der de beschenning van het Gemeentebestuur van Oostende en met r_ de officieele ondersteuning der Regeerirtg ; tt de heeren Delbeke en Demeyere, hofbouw-g raadsheeren van den Staat, maken overigens i- deel uit van het inrichtingskomiteit, waar ten anderealde in 't ziclit zijndepei'sonen van den hofbouwstand ook voorkomen. . Ziedaar, ongetwijfeld, een in de beste voor-waarden ondernomen poging, die elkeens 1_ goedkeuren afdwingt. 3l - ic ZIJDEKWEEK IN CONGO. — In Fransch-Congo wil men beproeven zekere 1 soort vlinders te kweeken die eene soort zijde voortbrengen welke zou kunnen ver-3_ werkt worden. 3_ Deze soort vlinders, de « anaphé boin-byéde » is ook in Belgisch-Congo veel ver-spreid.ir """""" 't H. Sacpamcnlskongrcs le Lourdes 1 DE SLOTVERGADERING. ls De laatste algemeene vergaelering had •t zondagnamieldag om 4 ure plaats. De Eerw. Pater Janvier sprak in eene prachtige rede over de eucharistieke mi-rakelen te Lourdes. , Hij toonde duidelijk aan dat deze won-dere gebeurtenissen wel degelijk mirakelen in zijn, en een apologetisch karakter hebben, Zijne Eminencie Karelinaal Amettc nam vervolgens het woord. De redenaai le handelde over de maatschappelijke liulde te aan Jezus-Christus te Montmartre opge id richt, hulde aan Christus-Koning, en aar t- het H. Sacrament. De redenaar eindigdc in met eenen oproep te doen tôt aile Fransche e- bisschoppen, om deel te nemen aan de plechtige inwijding der basiliek den 17 Oc tober eerstkomende. Men hoorcle nog eene redevoering var den bisschop van Tarbes. Daarna overhan " ' digde M. Souriac, voorzitter der Katho-1 ' lieke Jonklieid, het kenteeken der Vereeni er ging aan den Karelinaal-legaat. Deze s" hechte hetzelve op zijne borst en omhelsdc tc vuriglijk het vaandel der Katholieke Jongt ^ Wachten. '1_ De Kardinaal-legaat in zijne slotrede na ele lcongressisten bedankt te hebben '8 noodigde hen uit, in hun vaderlanc), ii j'IT*!*.'.1." 1 „cïiVTô LV ou ÏTUU JL'JTjX- tv van het H. Hart van Jez us-'Chris tus, onzen Verlosser. Het kongres besloot met de gebruike-lijke luisterrijke processie. JMs e §69 § mg-« DE BRUGSCHE DOKWERKERS IN FEEST. Mag ik zoo vrij zijn U naar de opname van volgend schrijven in uw geëerd wer-kersblad te verzoelcen? Als er vakvereenigingen en bonden zijn in Vlaandrenland die feest mogen vieren 1 en ten aanschouwen van ieder hun krach-tige leefbaarheiel mogen laten blijken, dan is de christene Dokwerkersbond van Brugge van het getal. De lezers van Het Volk hebben, meen ik, nopens dien bond I weinig of geen nieuws vernomen ; hier echter is krachtdadig en hardnekkig ge-| wrocht geworden, zôô wel : dat onze man-. nen, na twee jaren volhoudend strijden « de dokwerkers », « de lossers » van Brug-ge's haven zijn geworden. Daar, waar eertijds de roode dwingelan-dij heerschte als nievers -— uitgenomen Antwerpen — waar een havenarbeider, , die niet een bloedkleurig knopken (het zinnebeeld der verdraagzaamheid) in het knopsgat dragen wilde, of niet met opge-legden en gcmaakten geestdrift de straten van Brugge wilde rondvendelen achter | 'n roode vod, zich het eten uit den mond zag rooven, daar groeit en bloeit en staat nu op stevige voeten, een christen dokwerkersbond aan wier noeste leden het duide-1 lijk te zien is, dat ze fier zijn en overgeluk-kig : brood en werk en vrijheiel verkregen te heljben met-der-daad, zonder dat ze ver-plicht waren hun godsdienstige en vader-landslievende overtuiging met voeten te vertreden. Dit hebben die mannen op 26 Juli ge vierd, ter gelegenheid der inhuldiging der portretten van drie personen hun zeer duurbaar : Mgr Wafïelaert, baron senator Ruzette, edel van bloede en van daden en van E. Pater Luciaan, Capucien, hun onverschrokken leider. Wat deze laatste heeft te verduren ge-had, zal niemand volledig uitbrengen. Maar zijn weg is hij opgegaan, tegen allen en ailes in, werkend en lijdend, alzijdig, meest in 't verborgen, werken en lijden, waarvan zij de beste getuigen zijn die ver-trouwelijk met hem omgaan. Ook is « Men-heere » Luciaan, zoo de dokwerkers en het volk van Brugge hem noemen, vergroeid met zijn werk ; hij is hun man : voor hem deelen ze veel, wat ze voor een ander niet eens bezagen. Dat heeft de heer Stock, gemeenteraadslid spijts velen, en feest-redenaar van den dag, wel laten uitschij-nen en zoo den moedigen Capucien naar verdienste gehuldigd. Laten wij hcn»®^ 4at hij zijnen bond en het schipperswerk, waarvan hij tevens de proost is, tôt nog heerlijker en breeder uitslagen moge opvoeren, dank zij de me-dewerking en den geldelijken steun van' aile menschen die het wel meenen met de1 samenleving. 3 Hoe troostend en stichtend met-een wasi het : als de hoogste geestelijke en burger-j lijke overlieid in persoon van niemand min-der dan Mgr Wafïelaert zelven, van den! heer gouverneur van West-Vlaanderen? van M. senator Ruzette, en anderen, hoej troostend en stichtend zeg ik, als ze broe-' derlijk ele hand drukten, in het lokaal, aarf die werkers, zoo, dat ik er meer dan één zag bij deze laatsten elie met betraande' oogen bekenden dat zoo'n verbroeelering deugd deed aan hun werkershert ! s Leve P. Luciaan en hoog de Christene Dokwerkersbond van Brugge ! T. WERBROUCK. TELEGRAM-BERICHTEN. Te St. Petersburg waren zaierdag. 135.000 stakers. Ailes was kalm. Voorzien werd dat gister het werk grootendeels" zou liernomen zijn. , ■— In Neelerland is de wet, den arbeids-duur regelende in de haven, bepaald ge-stemd. 20.000 havenwerkers worden er, door beschermd. Over 't algemeen mag niet langer dan 10 uren elaags meer ge-werkt worden. — In Engeland komt er meer en meer strekking om effenop katholieke vakvereenigingen te stichten. De onpartijdige worden meer en meer revolutionair, in aile geval anti-katholiek, en dit dwingt de katholieken te handelen. Katholiek in ailes en boven ailes : Zoo moet het zijn 1 — Nog altijd geen oplossing in zake staking der trambedienden van den Haag (Nederlanel.) Het stf k'fskomiteit vroeg nogmaals aan 't beheer geen slacht-offers te maken. Het antwoorel was weigerend. BSNNENLANO ERABANT BRUSSEL. — Men zal zic>~ herimvgp \ît [ dat liet lijk vali de kleJne V.'^éteèr' rit Al de opzoekingeîi u.u<> dader van~de ijselijke misdaad tc vinden bleven vrucli-teloos.Onlangs stierf in den omtrek van Ter-vuren een persoon, elie, alvorens te ster-ven, verklaarde dat hij dien moorel had gepleegd. LEÙVEN. — Delpierre Bern, 12 jaar oud' woonachtig Prentengang, was op de afplui-ting geklommen, die S. Jaeobskerk omringt. De onvoorziehtige deed een misstap en be-kwam eene ernstige wonde aan den linlcer arm. Hij werd ter verpleging naar het gast-huis overgebracht. -— De genaamde Sabo Raym., 21 jaar, brouwersgast, werd gekwetst aan den voet met opzijn voertuig te willen springen terwijl het in gang was. Men heeft hem huiâwaarts gevoerct. A. B. W EST-V LAA NDER£N OOSTENDE. •— Het Belgisch motorschip « L'Avenir », kapitein Léon Blonde, uit Antwerpen met eene lading geweren en munitiën vertrokken, welke moesten gelost worden te Belfast (1erland) in bestemming voor de Orangisten van den (Jlster, is ver-boden geweest zijne losplaats te bereiken, door twee Engelsche oorlogschepen. Na vier dagen vôôr Belfast verbleven te hebben is de boot teruggekeerd en te Oostende aar.ge-komen, om dan voorts naar Antwerpen te varen en er zijne lading te ontschepen. , RUMEEKE. — In den nacht van vrijdag tôt zaterdag werden ten nadeele van den herbergier Deburgrave Joseph 15 lienne^ gestole. — Denzelfden nacht zijn misschien wel dezelfde kwaaddoeners in ele woning ge-drongen van de weduwe Bossijn, herbergier s ter. Z'hebben uit de tooglade een zeven-figtal franken gerobberd. De gendarmerie heeft een ernstig onderzoek ingesteld. ROLLEGHEM. — Zaterdag bestatigde de landbouwer Devos, dat er in den nacht ten zijnen nadeele 37 jorige kiekens gestolen werden. X. MEENEN. — Zondagavond rond 11 ure kwam M. Godfroid Baudelet, taxihoudeï alhier, per auto gereden in de Rijselst aat. Twee voorbijgaande kerels namey een groote kasseisteen en wierpen hem naar den automobiel. De reiziger die M. Baudelet voerde werd gekwetst en verzorgd door een geneesheer. De twee baldadigaards zij,n niet gekenel. N. BRUGGE. — De paardenmarkt van 25 Juli, of St. Jacobsmarkt was nogmaals zeer belangwekkenel, bijzonelerlijk door ele goede hoedanigheid der te lcoop gestelde dieren en de hooge prijzen waaraan zij verkocht werden. Ziehier de opgave dezer markt : Te koop 3 hengsten, van 2,500 tôt 3,500 frank ; verkocht 2. 224 werkpaarden, van 800 tôt 1000 fr. ; verkocht : 186. 416 veulens van 700 tôt 1200 fr. ; verkocht : 351. 194 kachtels van 450 tôt 625 frank ; verkocht : 149. 178 verkoclite paarden werden in de statie op 47 waggons geladeu.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods