Het volk: antisocialistisch dagblad

1321 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 02 April. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 19 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/p843r0rp6j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vifr-cn-Twiniigsfc Jaar, - N. 77 Godsdlenst - Knisgezln - Eigendom Donderdag, 2 April 1914 i i i. m ■ ■ ■ i- 1 ■ v Al!e briefwisselingen vraclifc-►rij te zendon aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. jnaatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der A m-bacliton, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men scHrijft !n : Op allé ppstkantoren aan 10 fr\ per jaar. Zes maanden fr. 5.00. jDrie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Yoorop ta betalon. Reebterlijke herstelliny 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. Verscliïgnt (5 maal per week, CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CiSNTIKlYlfilN Hlil IN UiViiHEii-i 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEL GEMOEDSAARD DER VADERLANDSLIEFDE. We ontvingen een afdruk van eene Studie, verschenen in La Suisse latine en getiteld : Psychologie du Patriotisme, door E. P. M. De Munnynck, van de Orde der Predikheeren, lecraar bij de hoogescliool van Freiburg, in Zwitserland. Na aangetoond te hebben dat de vaderlandsliefde met gezonden gemoedsaard zich uitstrekt tôt gansch de menschen-groep die hetzelfde gemeenzame ziels-leven heeft, lcomt de hoogleeraar tôt be-sluiten, die inzonderheid de landen met gemengde bevolking aanbelangen. Wij, Belgen, zijn zulk een volk en daar-om meenen we onze lezers te dienen, met hun die besluilen te vertalen. G. E. * * Zwitserland heeft bewezen dat de ver-scheidenlieid van talen geen onoverkomen-lijke hinderpaal vcor de nationale eenheid is. Dit ware onmogelijk geweest zonder de scliatten van het zwitsersche zielsleven en zijne rocmwaardige herinneringen. El-ders is 't ni et aldus gesteld. De taal is de voerwegvan een denkbeeld, van een ideaal, van eene ziel; in hààr kristaliseert het eeuwenleven van een zielsras ; en zulke versehillende talen als het Vlaamseh en het Fransch zijn onoverwinbare belelsels voor de versmelting der levensbegrippen. De moeilijkheid vermeerdert nog door de kwellende en onbehendige werking der groote buurlanden. In de gemengde landen welke wij best kennen, wordt zonder verpozen strijd geleverd tusschen de vooral eeonomische en soms brutale • duitsche invloeden, en de meestal verfijnde maar met zeli'volclaanheid en misprijzen doortrokken fransehe werking. Ieder der twee groote kulturen wil zich uitbreiden, vvat haar recht is ; al te dikwijls wenden j?ij bH ;:ge do :r,vijzcn aan, wat on^iiLljk en onbelicndig is. Nergens beter dan in België gevoelt men de rampspoedige ge-volgen van die houdingen. Langs een en anderen kant, laten talrijke personen zich vangen door de bekoorlijkheid of de voor-deelen der twee wedijverende kulturen, — wat voorzeker hunne vaderlandsliefde niet bevoordeeligt. Langs den eenen kant botsen zij op de brutaliteit, langs den anderen op de minachting. Eene terug-werking ontstaat ; de wil verlamt in den «vanhopigen heen- en-weer-vloed en daaruit blijft een bestendige twijfel over de leef- baarheid van het gemengd land. * * * In de tusschenlanden is de vaderïands-fiefde bijzonder onvast en kwetsbaar. De redens voor 't bestaan van die landen ont-breken voorzeker niet. De Vlaming is te verschillend van den Nederïa'nder om er mede te versmelten, en zijne louter staat-kundige vereeniging met de Walen belet eene opslorping, die pijnlijk zou zijn en gevaarvol zou kunnen worden. — Er is meer. De voeling zelve der twee bescha-vingen moet versvikkeldclevensbegrippen, grenskarakters vormen, welke de bezitters van louter fransehe of germaansche vormen niet kunnen begrijpen. In Le Disciple haalt Paul Bourget de spreuk aan : Lor-rciner, verrader jegens zijn Koning en zelfs jegens God. Onder brutalen vorm is zulks het oordeel, dat de éénrassige natiën vellen over de grenskarakters, omdat de cigenmaking van eenige vreemde elemen-ten hun een verraad jegens den nationalen geest tocschijnt. Daardoor verstaat men hoc weinig de éénrassige natiën geschikt zijn om de gemengde boorden te regeeren, die zich natuurlijk aan de uiteinden van haar overgroot grondgebied vormen. Blijkt het dan niet dat de wording van tusschenlanden, de provincial omvattend waar de twee beschavingen en de twee talen nor-maal dooreen mengen, moet béantwoorden aan de rede en aan de staatkundige voor-zichtigheid, omdat zij beantwoordt aan de werkelijklieid? Zelfs de groote Staten vinden er nùt bij, want de onmiddellijke voeling der twee uitgestrekte landen, die wedijverende kulturen veilegenwoordigen, moet eene bron van onoplioudende bits'g-heid zijn. De gemengde landen worden aldus een vrcdcselcment ; hun bestaan is ten voile gercchlvaardigd ; en hunne nuttigheid zou een rationeele (op de rede gesteunde) grondslng voor de vaderlandsliefde liunner bevolkingen kunnen zijn. Maar ziedaar ! de vaderlandsliefde is niet tevreden met een rationeelen grond-slag. Gansch de persoonlijkheid moet ingaan op het vaderland ; bijgevolg moe-ten het neigingsleven, de liefde, de fier-heid, de gecstdrift samentrekken op het voorwerp van 't nationaal bestaan, opdat de ware vaderlandsliefde kunne geworden. 't Is nu eehter niet zeer waarschijnlijk dat de roi van afweerder tusschen twee strijdlustige landen geschikt zij om ons veel hoogmoed of veel teederheid in te boezemen. Er moet meer zijn ; — en er is meer : die gemengde landen zijn uit hun-nen aard zelf geroepen om twee beschavingen samen te brengen en te leiden tôt de versmelting van twee idealen. Deze betrachting zal al dezen do en glimlachen, die een vasten zielsstand ge-vonden hebben in cen streng éénrassig nationaal begrip : de Franschman drukt maar al te dikwijls zijne minachting uit voor den Zwitser of voor het Belgske; de Pruis zou wel onder gansch zijn gewicht den Hollander, den Vlaming, den Elzas-ser, al de Germanen willen pletteren, die in zijne loopbaan niet willen volgen. Maar vergeten we niet dat Franschen en Pruisen ailes oordeelen volgens hun bijzonder levensbegrip, dat juist te eng is tegenover den volkomen mensch. — En dan, wat is een ideaal anders dan een leidend beginsel, eene volstrekte volmaking naar dewelke men altijd streven moet en die men nooit bereiken zal? Aile verwezenlijkt ideaal is een verloren ideaal. Het is voldoende zich te bevredigen met wat bestaat of zelfs met wat verwezenlijkbaar is, om te vervallen tôt veroudering, tôt stilstand, tôt den dood. Alleen een zeer verheven ideaal, op zich zelven onbereikbaar, kan den weg van voortdurenden vooruitgang teekenen, de bestendige ontwikkeling ver-zekeren, de blijvende geestdrift aanvuren en aldus de onwrikbare vaderlandsliefde voortbrengen. 't Ideaal van het gemengd land is over-heerlijk. Het behoort aan zulk land,in een vreeu xhenscliil'jk zicht al de levensele-menten van twee kulturen te omvatten, deze weelderige samensmelting te leven en aldus, in de twee buurlanden, het merg, de bloem en de vrucht der wedijverende beschavingen te doen overgaan. Wat de zehvohiane Franschman er ook van denke, de Duitscher bezit oneinclig vruchtbare krachten, onscliatbare deugden, die de hoop zijner natie uitmaken en hem eene onmisbare roi in den vooruitgang der menschheid verzekeren. Anderzijds heeft Duitschland veel te leeren van den vreemde welken het misprijst. Frankrijk en Duitschland verwezenlijken twee beschou-wingen der hedendaagsche bcschaving, die aile twee beliooren tôt den schat der menschheid en die onophoudend op eikaar stooten en elkander kneuzen in eene onvruchtbare tegenkanting. Behoort het niet aan de gemengde nationaliteiten, in eene samensmelting de broederbanden te tooncn die hen vereenigen in den schoot der breede menschheid? Men bewere toch niet al te licht dat dit ideaal volstrekt onbereikbaar is. Wij hebben er eene zeer nederige, zeei gedeeltelijke en betwistbare, maar toch beteekenisvolle verwezenlijking van onder de oogen. Men denke slechts aan den overgrooten bijval dien Maeterlinck in Frankrijk gevonden heeft. Die opgang is "uitcrst vreemd voor een landgenoot van Maeterlinck, voor een Vlaming uit Vlaanderen, die in eigen ziel de nationale ziel heeft voelen triilen. Maeterlinck is innig vlaamseh : zijne geweldige zinnelijkheid, zijne mijslieke droomerijen, zijne indringingsmacht zijn sprekende kenmerken der vlaamsche ziel die uit-slraalt in de werken der Van Eyck, der Memlinck, der Ruysbroeck, der Gezelle, der Rubens, der Jordaens en zooveel anderen. De gentsche schrijver heeft een-voudig eene, wonderbaar juiste enslanke, fransehe uitdrukking gegeven aan wat iedere ontwikkelde Vlaming medeleeft in voeling met de bewonderenswaardige kunstenaars van zijn ras. Hij heeft in de latijnsche ziel een sprankel germaansch leven doen overgaan ; en zij heeft er genot-rijk bij getrild, — Daar is slechts eene aan-wijzing, nauwelijks cen begin van wording; maar zonder moeite begrijpt men dat, in dezelfde richting, eene vooral schoon-heidslevende gemoedsmenging der groote wedijverende kulturen kan geworden ; en de open weg voor dien vredestroom gaat doorheen de gemengde landen, waar aile aflijnigen versmelten en aile afsluitingcn opengaan. Wij herhalen het nog : dat is maar een ideaal voor de levensbegrippen aan de landsgrenzen ; maar 't is een overheerlijk ideaal. Die begrippen moeten betrachten zich eene breed mcnschelijke zie} te vormen, gansch de omvatting, gansch den rijkdom der menschheid in leven te teekenen en de besloten kulturen in eene broederlijke menging te vereenigen. Er lioeft voorwaar niets meer om de nationale fierheid te wekken en aan de gemengde landen eene hechte en vruchtbare vaderlandsliefde te geven. ■a———sa———————m——m——— Lsest en verspreUt HET VOLK. Biiitenlaiïdsciîe Politlek 3e HOME-RULE-KRISIS in ENGELAND Sir John French heeft eenen ornzend-brief gezonden aan al de officieren en ieger-bevelhebbers, waagtn hij doet uitschijnen iat zijn ontslag is gegeven om persoonlijke redenen en hij op-hen vertrouwt, dat geen ;nkel ontslag op het zijne volgen zal. De Daily Telegraph beweert d?t M. As-}uith dinsdag in het Lagerliuis een tele-gram van denonderkoning van Indië heeft mtvangen, meldend dat talrijke ontslag-gevingen in het leger van Indië zouden rallen, indien het gouvernement geen yrede sloot met het leger. in plaats van het tôt opstand te drijven. * * * In een brief, uit Londen aan het Han-ielsblad geschreven, lezen we onder meer : Vôôr eenige maanden liad het volk hier Le kiezen tusschen traditie en radicalisin ; ;n ik zou er mijn haudin 't vuui vo >r hebben iurven steken dat bij algemeene ver-kiezingen het volk /.ou géantwoord hebben: Lraditie I Welnu, door de schuld der conservatie-ven is de vraag nu totaal anders gesteld ;n nu moet de kiezer voortaan oordeelen, jitspraak doen tusschen openbaren vrede :n burgeroorlog. Want zôô stasn nu toch .eigenlijk de saken. De conservatieven, zij die door-'ingen als de hechtste steunpilaren der traditie, hebben hun verleden volslagen verlooehend en, boven de parlementaire actie, die hunne groote kraclit was, den voorkeur gegeven aan het onwettelijk verzet en aan het. wapengeweld. Het loopt toch werkelijk de spuigsten ait, wat men hier in de laatste tijden ge-zitn heeft : de gansche aristocratie, om zoo Le zeggen, en al de behoudsgezinde ele-in den Staat, zieli te zien aanstel-len als vierkante revclutionairen en daden te zien plegen die hen onmiddellijk in het gevang zouden gebraclit hebben, waren lie t zoo geen hoof^' ooimcs geweert. Men heett aan de r'egeering hare lank-tnoediglieid verweten ; men zou bijna moeten danken dat de regeering hen op-zettelijk heeft laten voorlhollen naar den ifgrond waarin zij nu zijn gestort. De regeering heeft hen in Ulster een leger vrijwilligers laten inrichten, wapens laten invoeren, een uitvoerend bewind tôt stand laten brengen, de regeering heeft hen eed-verbonden laten teekenen, heeft hen de officieren laten omklappen, heeft hen het leger tôt tuchteloosheid laten aanhitsen. En nu? Nu zegt iedereen, nu zegt de mail in de straat, DAT ZE TE VER ZIJN GEGAAN. Ascpiit'h omver werpen, Lloyd George van het bewind kegelen, men zou 't volk er wel bereid toe gevonden hebben; maar ze vervangen door het geweld en door den sabel, o neen, dan nog liever de vrijen. Die reactie was onvermijdelijk, wanneer men mannen van orde en gezag, uitblin-kend door rang en geboorte, redenaars jeroemd om hun talent en veldlieeren be-faamd om hunne krijgsdaden, rechtsge-eerden, staatslieden en magistraten, gansch hun verleden ziet verïoochenen om lad en te plegen die niemendal zijn in ver-lelijking met de feiten die James Larkin .e Dublijn, de werkliedenleiders in Wallis :n de crofters in Schotland, Tom Mann en Havelock Wilson voor maanden lang in le gevangenis brachten. TEGEN DE ROODE ROTHEID. De Germania verneemt, dat tusschen de bevoegde departementen van het duitsch ninisterie, van gedachten gewisseld wordt jver cen wetsontwerp tegen de anti-eon-;eptioneele of maltliusiaansche middelen, îetwelk de burgerlijke partijen in den Rijksdag ingediend hebben, en dat die' ilepartementen het er over eens zijn, dat Je uitvoering van zulk eene wet noodig is ;n bespoedigd dient te worden. Na de Paaschvakancie zal het wetsont-sverp pugotwijfeld aangenomen worden en lan zoo spoedig mogelijk in werking tre-lcn.3EN DUITSCHEN KEÏZER GEWEIGERD. In October laatst, bij de inhuldiging van let gedenkteeken van den Volkerenslag e Leipzig, weigerden twee ambtenaren le Pruisische decoraties, hun door den ceizer verleend, omdat zij reeds dragers waren van SalîSjsche decoraties van hoo-jeren rang. Onder die ambtenaren be-«'ond zich ook M. Clement Tliieme, die de ,'oornaamste maker was van liet gedenk-;eeken. Die zaak maakte dus veel geruclit ;ii de Nordd. Zlg. gaf den rua à voortaan, un zulke onaaiigename voorvallen 1e /ermijden, vooraf aan de te decoreeren jersonen te vragen of zij de hun door den ;orst toebedachte onderscheiding aan-îemen.Deze wijze raad schijnt door het kabinet /an den keizer in den wind te zijn geslagen, want een dergelijkincident is nu te Berlijn l'oorgevallen. De beeldhouwer Feuerhahn 'il de bouwmeerster Wassermann, mede- werkers van den liofbouwinccster Ihne, die de nieuwe koninklijke bibliotheek te Berlijn heei't gebouwd, hebben de orde van den Rooden Adelaar 4e klas, hun door den keizer gesclionken, geweigerd. Zij he-ben de reden hunner weigering niet opge-geven, maar die is geniakkelijk te begrijpen.De opsland in Mexico, Te El Paso zijn telegrammen van gene-raal Villa ontvangen, waarin de opstande-lingenleider beweert, dat hij drie kwaart van aile verdedigingswerken van Torreon heeft vermeesterd. De regeeringstroepen zijn teruggedrongen in de zuid-westelijke wijk der stad. Villa's troepen trachten hen daar te omsingelen en vooral te Lomopps, den eenigen aftochtsweg naar het Zuid-Westen in handen te krijgen. Villa heeft geweigerd. met generaal Velasco, den bevelhebber van het garni-zoen, te onderhandelen over voorwaarden van overgave. Het heet, dat hij aile officieren, die in zijne handen vallen, laat doodschieten en den soldaten de keuze geeft tusschen dienstneming in zijne ge-lederen en den kogel. »■ HET GEVECHT VAN TORREON. Men meldt uit El-Paso dat federalen, die krijgsgevangen gemaakt zijn, verhalen dat hun overste, generaal Velasco, krank-zinnig is geworden in de vallei van Tor-réon, in dewelke hij steeds rondliep, ter-wijl hij zonder ophouden de uitzinnigste bevelen gaf, als stond hij aan het hoofd van zijn leger, voor den vijand. Men schat het aantal gekwetsten te Gomez-Palacio op omtrent 2000. Er wordt evencens gemeld dat kolonel Victor Huerta, zo'on van den Mexicaan-schen voorzitter, zich onder de dooden zou bevinden. Dit nieuws wordt tôt heden nog niet bevestigd, alhoewel genoemden kolonel sedert het geveclit van Torréon vermist wordt. Men heeft dus aile redens uni aan oie verspreide nieuwstijding geloof te heclî-ten.DE OVERGAVE VAN TORREON. Mexico, 1 April. — Er wordt officieel gemeld dat de stad Torréon zich gisteren namiddag aan generaal Villa heeft over-gegeven.fil ALLES mT. PRETENTIE. — De Bien public heeft terecht en zeer juist aangetoond dat de socialisten, van zoodra zij eene handels-of nijverheidszaak ondernemen, aan hunne socialistische princiepen moeten verzaken om de zaak te doen gaan. Met een geliarrewar zonder kop noch staart, waarin de princiepen gek dooreen-geschud en tusschen kletspraat achter-baks gesteld worden, antwoordt daarop heel pretentieus Vooruit, dat de Bien public eerst de socialistische princiepen zou moeten studeeren vooraleer er over te oordeelen. Wij weten zeker dat de Bien public veel beter de socialistische princiepen en leerstelsels kent dan degene, die ze in Vooruit samenkrimpt, uitrekt, verminkt, verandert of vertrapt volgens het in 't kraam zijner roode geldbazen te pas komt. Zijne schrijvelarij is alleen 't schaamte-loos geliarrewar der meest ijdele pretentie. BLIJDE INTREDE. — Na hunne blijde intrede te Naraen zullen onze vorsten ook nog een officieel bezoek brengen aan Aai'len, Hasselt en Brugge. De blijde intrede te Aarlen zal plaats hebben kort na deze van Namen. NIEUWE POSTZEGELS. — De nieuwe postzegels van Beieren werden dinsdag te Munchen voor 't eerst verkoclit. Het ging er veel kalmer toe als wanneer de laatste jubileum-postzegels verkocht werden.NAAR HET STRAND. — Om lieL reizen naar de Belgisclie badplaatsen gedurende de Paaschvakancie te vergemakkelijken, rijden treinen, enkel met saionwagens, aile dagen (belialve op zondagen en op 2e Paasclidag), van 8 tôt 18 April tusschen OosLende en Brnssel, in aansluiting te Brugge met de treinen naar en van Blan-lcenberglie en Heyst, als volgt : Trein n. 3045 S. D. Brussel (Noord) V. 16.14 ; Gent (St-Pielcr) v. 17.06 ; Brugge, A. 17.37 ; Brugge V. 17.43 ; Oostende A. 18.05. Aansluiting te Brugge : num. Blanken-berghè te 17 u. 46 ; nr Heyst te 17 u. 52. B. Van Oostende, van Blaukenberghe en van Heyst naar Brussel (Noord) : Trein n. 3024 S. D. Oostende V. 7.01 ; Brugge A. 7.23 ; Brugge V. 7.29 ; Gent (St-Pieter) V. 8.01 ; Brussel (Noord) À. 8.50. Aansluiting te Brugge : uit Blankcn-berglie le 7 u. 20 ; uit ilejrst te 7 u. 14. FOTOGRAFIE EN KUNST. — Ilet Beroepsliof van Montpellier, in Frankrijk. heeft geoordeeld dat fotografie geen kunst-werk is. Het breedvoerig gestaafd vonnis zegt dat de bijvoegingen aan de wetten van 19 en 24 Juli 1793, tôt besclierming van kunsteigendom, deze besclierming enkel uitgebreid hebben tôt bouwmeesters, beeldhouwers en teekenaars, zonder van de fotografie te spreken. Het Beroepsliof oordeelt dat de wet enkel beschenning verleent aan die werken, welke de vrucht zijn van een ver-standelijken arbeid, die het kenmerk van het persoonlijk talent dragen, die zoowel te danken zijn aan de vermogens van den geest als aan de behendigheid der hand en aldus een waar kunstkarakter hebben, wat met de fotografie het geval niet is. KAMERNIEUWS Gestelde vraag en antwoord van den bevoegden minister : Vraag van den heer Maenhaut : De minister gelieve ons te zeggen hoa verre het staat met de vraag der gemeente Winkel-S.-Kriiis die eene brug verlangt over de Moervaart ten einde verbonden te zijn met Mendonck en andere aanzienlijke gemeenten dier streek. Die brug is er noodig en sedert lang verwacht door de bevolking van gansch het kanton Loo-christi.Antwoord : Het bestuur van Bruggen en Wegen is met de zaak niet bezig. Door de gemeente Winckel-S.-Kruis loopt geene staatsbaan. Dus zou het leggen van eene brug over de Moervaart van de gemeente afhangen. Apfo ®îd ersbeiiv I TURNHOUT. — Op de steenfabriek * der Vereenigde ■eenhouwers is eene sta-king uitgebroken tengevolge van aftrok van loon. Men hiid de werklieden veryittigd dat c\ in lie'u Vei'volg Viji' centieineA-Tfnri &in"g betaakl worden voor het Jud.cn van dui-zend steenen, wat een aftrok was van een franlc per dag. De werklieden, denkende dat het maar eene bedreiging was, werkten maar voort. Maar nu zij aan die voorwaarden betaald werden legden zij den arbeid neer en zijn vast besloten niet eerder aan den arbeid te gaan vooraleer zij voldoening hebben gekregen. RIJSSEL. — Er is een geschil voorge-komen tusschen 800 confectiesnijders en leerjongens en de 24 groote firma's van Rijssel (Frankrijk). Die werklieden, die eerst met lock-out bedreigd waren, hebben nu zelf de werkstaking uitgeroepen. De werkgevers hebben het inzicht te kennen gegeven in België onderkruipers te gaan aanwerven en hopen dat dit hun zal gelukkeh. De belgische kleermakers zijn dus ver-wittigd. Niemand zal zich daartoe willen leenen. ENGELAND. — Het parlementsliA Thomas, secretaris der Engelsche vak vereeniging van spoorwegpersoneel, heeft ^ zondag in eene vergadering te Birmingham medegedeeld dat de spoorwegmaat-schappijen de vakvereeniging Sçhriftelijk kennis hebben gegeven van de benoeming eener kommissie, die met eene kommissie uit het bestuur van de vakvereeniging zal beraadslagen over eene nieuwe overeen-komst. (De thans geldende overeenkomst loopt tôt 1 Nov. aanstaande af.). Daardoor worden de vakvereenigingen voor het eerst formeel door de maat-schappijen herkend. COSSGO^IEUWS. Vcrtrek van 2 April. Zullen heden eveneens met de EIberî-ville naar Congo vertrekken : M. en Mad. de Nola, van de Wanque du Congo belge ; M. en Mad. Péréc, van de Compagnie des Pétroles ; MM. Robert, van het Syndikaat Minier agricole Paolo, Gosuin, Habets en Hougardy, van de Congo Trading Comp.; II. Delvaux, van de C. C. C.; rcv. Rudland, van de engelsche missies ; Racolins en Stevenson, van de Huileries du Congo ; Kermse, bijzon-dere ; Wijdeman, van de N. A. H. V., Sluys en Delhaye, van de Draadlooze Telegrafie ; Vanderlinden, van de Bel-gika ; Guillaume eu Vandckerken, van de Huileries du Congo ; Le Raye van de A. B. C.; Ronsmans, van de Soc. des Pétroles ; Cleinge, van de Citas ; Bisenius, Deloos, Marynen, Honnigrange, Calcni-bert, Cousier en De Geyler, van de Comp. du Congo belge ; Turney, Ratson, Boucrs, Van Naeyen, Denis, Detienné, Toussaint, Paye, Bodet, Michiels en Van Acken, van de Huileries du Congo ; Lartsman, van de Kamerun Schiffahrt Gcselschaft ; Coen-raets, van de Agricole du Mayumbe ; De-vo'llers, Hermans, Decroix, Huygens en Prégaldien, van de Huileries du Congo»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods