Het volk: antisocialistisch dagblad

575859 0
22 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 November. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 22 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/th8bg2k684/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

. r mnif nH>■ w>'i^ Wcr-cn-TwinlIgste Jaar, - H. 273 Sodsàianst — Hnisgezin — Ëigondom Zondag, 22, en iaaadag, 23 November {914 WiiVJ. t( ICOi'lUgDU TiOV/UW" frij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naâmL maatsch. * Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde dor Am-fcachten, Kortrijk Telbfoon 523 Bureol van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroedersfcraatj 24, Leuven HET VOLK Mon seîiiijH In s Op aile postkantoren aan 10 tî» per jaar. Zes œaanden fr. 5.001 jDrio maanden fr. 2.50. AankonsHgingen. Prijs volgens tarief. Yoorop le betalen. Rechterlijke herstelliag, 3 te -per regel. Ongeieekende brieven wordea geweigerd. TELEFOON N° 137, Gant. "Verscîb.l|sit <5 maa! per week, CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER DUITSCHE MAATREGELEN. a- Wij roepen de aandacht der belangheb-benden op de volgende besluiten, die door de duitsche overheden genomen wer-dén : De gemeenten moeten de noodige op-zoekingen doen, om de levensmiddelen en andere levensbenoodigheden te vin-den, ze te koopen en ze ter beschikking te stellen der inwoners en zulks in vol-doende hoeveelheid, niet alleenlijk voor de noodwendigheden der inwoners, doeh ook voor de troepen, bij hen geherbergd. Daarvoor zijn de waterwegen en de buurtspoorwegen ten dienste der gemeenten, zonder eenige formaliteit. Wat de bijzondere ijzerenwegen aangaat, hun ge-bruik is enkel aanneembaar met de toelating van liet Beheer der Belgische Ijzerenwegen te Brussel, toelating die moet gevraagd worden, door tusschen-komst van de Etappeninspectie te Gent. In dit geval moet op, voorhand aan de Etappeninspectie kennis gegeven worden van de bepaalde bijzonderheden over het vervoer : hoeveelheden, aard der verzen-ding, datum, enz. Wepfeœslen Uitvoei*. Gesetz-Und Verordunngsblatt F. D. Occupierten gebiete Belgiens Verbod van uitvoer van verschillige voor-werpen.Langs aile grenzen van België is de uitvoer verboden van paarden, runddieren, varkens, schapen, evenals aile voedsel-voortbrengst van allen aard. Iedere over-treding zal het aanslaan der dieren en voortbrengselen medebrengen. Brussel, 30 September 1914. * * * Besluit betreffende het vervoer van stofîen dienende tôt oorlogsnoodwendigheden. I. De hiernavermelde stofîen, dienende tôt oorlogsbehoeïten, worden aan dit besluit onderworpen : Zilver, koper, geel koper, lood, zink, nickel, nickelerts, aluminium, tin, anti-monium, ferromanganesium, manganerts, ferrosilicium, ruwe- en supherphosphaat, salpeter, salpeterzuur, solferpyriet, sol-ferzuur, grafiet, glycerien, looistofîen, ontplofbare stofîen, kamfer, codeïne, morphine, opium, vodden, katoen, jute, hen-nep en de garens en fabrikaten dezer stofîen, vlas, zakkenh, uiden, leder, caoutchouc, ruwe gom, guttapercha, vetstof-fen, mineraal-oliën, benzine, benzol. II. De uitvoer der artikelen opgesomd in n° I is, tôt verder bevel, onderworpen aan het toezicht van den Kommissaris van het Ministerie van Oorlog in' België, Wetstraat 65, Brussel. De gewettigde vra-gen tôt toelating van uitvoer moeten aan den kommissaris gezonden worden. De voorwerpen van dezen die de kontrool wilîen verschalken zullen aangeslagen worden.III. De Commissie van het Ministerie van Oorlog (II) mag bevelen dat voorraden van voorwerpen, opgesomd in par. I als eigendom moeten afgestaan worden aan het Duitsch Keizerrijk oî aan derde per-sonen, tegen uitbetaling der waarde. De waarde van den voorraad zal be-paaîd geschat worden, door eene commissie benoemd door den Minister van Oorlog te Berlijn. IV. Dit besluit treedt onmiddellijk in toe-paâsing.Brussel, 26 Octobei' 1914. De Gouverneur-generaal in België ; Baron von der GQLTZ. Feldmaréchal. DaUANENRECHTEii. Ter zelfder gelegenheid laat ik weten dat de inkomrechten, contribution en accynzen in toepassing blijven, zooals zij waren vôôr de oorlogsverldaring. Het verbod zekere voorwerpen uit te voeren blijft ook dezelïde als vôôr de oorlogsverlclaring.Mededeeling van wegs tle Sîad Gent. De oproep door den kolonel Jochmus, distriktkommissaris, tôt de burgerwach-ten van Gent en omliggende gemeenten gericht, moet hen niet verontrusten. Er blijkt uit inlichtingen geput aan de zekere bronnan, dat de wachten enkel zullen uit-genoodigd worden zich op hunrie eer te verbinden geen enkele daad te bedrijven, welke van aard zou wezen nadeel te be-rokkenen aan de Duitsche légers tijdens den tegenwoordigen oorlog. Diegenen welke die verbintenis zullen aangaan, zullen in volkomen zelcerheid verkeeren. • * * * De dienst is als volgt ingericht : Dagelijks worden 16 man per wijk aan-geduid om patrouilledienst te doen van 8 ure 's morgens tôt 's middags, en van i tôt 8 ure 's avonds OflicieeleMeâedeelingen In Vlaanderen en Fransch-Noorden. Duitsche Melding aan de Post (Zuidstatie te Gent) aange-plakt : In West-Vlaanderen en Noord-Frank-rijk geene wijziging vrijdaginorgen. Bij Combres, zuidoostelijk van Verdun, werd een aanval van de Franschen afge-slagen.In 't Oosten geene wijziging in den toc-stand.(Duitsche Meldingen.) BEBLIJN, 19 November. (E., van Duitsche zijde.) — Over de ontplofïing te Chauvoncourt schrijît de Lokal-Anzeiger : De aan den linker Maasoever bevelvoeron-de Fransche generaal had om drie uur 's middags berieht gekregen dat de Duitsche aanval op het Fransch gebleven deel van het dorp Chauvoncourt scheen te verslapen, toen eene ontzettende ontplofïing als gevolg van onder de loopgra-ven aangelegde mijden de heele Fransche stelllng in de lucht deed vliegen. Na de ontplofïing hebben de Duitschers onder gejuich den omtrek van Cahuvoncourt bezet. BERLIJN, 19 November. (Korr. Nor-den.) — Tusschen de kust en IJper is het de Duitsche artillerie gelukt vele pogingen der Franschen tôt herstel van de vorbin-dingen te vcrijdelen. Herhaaldelijk is daarbij de Duitsche infanterie op den voor-grond getreden, vooral in een bajonet-gevecht in de boschjes bij Bixschoote, dat afwisselend in Duitsch en Fransch bezit was. De Duitschers zetten ook de beschie-ting van Reims met succès voort. (Fransche Melding.) PARIJS, 19 November. (Reuter.) — De ofïicieele kennisgeving van vanmiddag drie uur luidt : De Duitschers hebben getracht het dorp Tracy-le-Val aan de Aisne te hernemen. Zij zijn, na een verwoed gevecht, met groote verliezen teruggeslagen. Ook op het overige front hebben de bondgenooten hunne stellingen geliand-haafd.Een Duitsch vliegtuig met twee ofïi-cieren is binnen de Fransche linies bij Reims neergekomen en door Fransche ruiterij vermeesterd. PARIJS, 19 November. (Reuter.) — Ofïicieel berieht van 11 uur 's avonds : De dag is bijzonder kalm geweest. Er valt niets te vermelden. Op hel Oostelp Geveclitsterrein. {Duitsche Meldingen.) BERLIJN, 19 November. (Wolfî.) — De berichten uit St. Petersburg over den opmarsch van Russische troepen naar Gumbinnen en Angerburg zijn door de gebeurtenissen achterhaald. De Russen waren den opmarsch wel begonnen, maar zijn echter teruggeslagen. BERLIJN, 19 November. (E., van Duitsche zijde.) — De groote beslissende slag in het Oosten heeît een gunstigen loop voor de Duitschers. De Russen waren de troepen der Duitschers en Oostenrijkers met eene geweldige macht, maar langzaam gevolgd, over eene breedte van 300 kilo-meter tusschen de Oost-Pruisische grens en de Karpathen. Hun rechtervleugel, welke blijkbaar uit vijf tôt zes legerkorp-sen bestond, rukte voort op den rechter-oever van den Weichsel, in de richting Thorn ; hunne hoofdmacht, bestaande uit ongeveer 15 legerkorpsen, een aantal reservedivisies en 10 cavaleriedivisies, op den linkeroever van den Weichsel in de richting van Silezië en West-Galicië. Behalve deze ten minste 900,000 man sterke hoofdmacht stond nog een geducht leger tegenover de Zuidoost-grens van Oost-Pruisen en eene aanzienlijke leger-macht ralcte in Galicië op in de richting Krakau. Tegen den 10 dezer bereikte de Russische hoofdmacht de Warta op de linie Kolo-Sieradsz-Nowo Radomsk en met den linkervleugel de lijn Maliziew-Weichsel. Eerst hielden de Russen stand aan de Warta, maar begonnen na eenige dagen met het overtrekken van de rivier. Generaal Hindenburg had intusschen kun-nen gebruik maken van de Duitsche spoor-wegen om troepen te verplaatsen naar zijn linkervleugel aan de grenzen van Posen en andere troepen aan de gresnlijn Thorn-Soldau op te stellen. Op 12 en 13 dezer begonnen de Russen hunne aanvallen op de Oost-Pruisische grens, in 't bijzonder bij Stalluponen, Eidtkuhnen en Soldau, die door de Oost-Pruisische troepen, en bij Soldau door de uit West-Pruisen ontboden troepen na zeer hevige gevechten werden afgeslagen. Op 15 dezer werden sterke, op den rechter Weichsel-oever aauruk- kende Russische strijdkrachten met ver-lies van 5000 gevangenen bij Lipno terug-geworpen. Ze moesten tôt Plock terugwij-ken. Nu volgde slag op slag. Op 15 dezer wierp von Hindenburg verscheidene hem tegemoettrekkende Russische legerkorpsen tôt voorbij Kutno terug. Thans wordt ten Noorden van Lodz de beslissende slag met aile kracht voortgezet. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 19 November. (Wolfî.) — Ofïicieel wordt medegedeeld : De veldslag in Russisch Polen neemt een gunstigen loop vox>r onze wapens. Naar tôt dusver ontvangen berichten hebben onze troepen 7000 gevangenen ge-maakt, 18 machiengeweren en verscheidene kanonnen vermeesterd. (Russische Melding.) ST. PETERSBURG, 19 November. (Pet. Tel.-Ag.) — Mededeeling van den grooten generalen staf : : -• Het krijgsbedrijf op den linkeroever van don Weichsel heeft zich in de laatste dagen in twee streken ontwikkeld : op het front tusschen den Weiehsel en de Warthe, en op de linie Czentochau-Krakau. Deze gevech-sen dragen een uitermate verwoed ka-rakter. Over 't algemeen is het afwisselen aanval en verdediging. In Oost-Pruisen vallen onze troepen de krachtig versterkte stellingen van den vijand aan. Ten oosten van Angerburg zijn de loopgraven der Duitschers voorzien van drievoudige draadversperringen. Wij veroverden een gedeelte van deze stellingen op zeven wersten afstand oostelijlc van Angerburg en den doorgang tusschen de meren Bouvelno en Yrklo. 19 kanonnen zes machiengeweren en een zoeklicht vie-len daarbij in onze handen, benevens verscheidene honderden gevangenen. In West-Galicië zetten wij onze aanvallen voort. lit si© Ci-Bstz@©a (Duitsche Melding.) BERLIJN, 19 November. (Wolfî.) — Ambtelijke mededeeling van den plaats-vervangenden chef van den marinestaf, Belincke : Eergistcren heeft een ged eelte--van onze vloot in de Oostzee de toegangen van de haven van Libau door schepen, die men liet zinken, versperd en de uit milltair oogpunt belangrijke werlcen beschoten. Torpedobooten, die in de binnenhaven drongen, stelden vast, dat zich in de oor-logshaven geen vijandelijke oorlogssche-pen bevonden. Turklje In dsn oorlog. ( Turksche Meldingen.) KONSTANTINOPEL, 19 November. (Wolfî.) — Het Turksche hoofdkwartier deelt ofïicieel mede : Onze vloot, die was uitgeloopen om de Russische vloot, welke Trebizonde heeft beschoten, op te zoeken, heeît ze ter hoogte van Sebastopol aangetroffen. De Russische vloot bestond uit twee slag-schepen en vijf kruisers. In den strijd, die zich tusschen beide vloten ontwikkelde, is een Russisch slag-schip ernstig beschadigd, de overige vijandelijke oorlogsbodems namen, door de Turken vervolgd, de vlucht in de richting van Sewztopol. KONSTANTINOPEL, 19 November. (Wolfî.) — Het Turksche hoofdkwartier meldt : . In de gevechten bij Keuprikeui hebben onze troepen nog vijf machiengeweren buit gemaakt. In tweedaagsche gevechten tegen de Russische stellingen op de linie Azab-Zazik-Khohab, zijn de heuvels in de na-bijheid van Azab, waar sterke verschan-singen waren aangelegd, door een bajo-netaanval genomen. De heftige strijd neemt een voor de Turken zeer gunstig beloop. Ook de tegen Batoem oprukkende troepen hebben den Russen eene zware neder-laag toegebraclit, de stellingen van Za-volter en Koera bezet, een vaandel vermeesterd en zes ofîicieren en meer dan 100 man gevangen genomen. Vier kanonnen, veel paarden en levensmiddelen zijn in onze handen gevallen. De Russische verliezen zijn groot. De Russische troepen zijn in ordelooze vlucht in de richting Batoem ontkomen. De in de Perzische provincie Azer-beidzjan oprukkende Turksche troepen hebben de Russen bij Salmas geslagen. De Russen hebben daar twee ofîicieren en honderd man verloren. De hoofden der Perzische stammen, die tôt dusverre de zijde der Russen hadden gekozen, hebben zich thans met hunne stammen bij de Turksche troepen aangesloten. 's Gravenhage, 19 November. — De Turksche legatie in Den Haag deelt het volgende mede : De vijand, die te Keuprikeui werd ge slagen is 40 kilom. naar de grens terugge-trokken. De opmarsch van ons leger wordt voortgezet. De veldslag in de omstreken van Batoem duurt voort. De Russische vloot heeft gistermorgen een vijftigtal projectielen geworpen op Trebizonde, waardoor vijf huizen werden verwoest en eenige personen licht gewond. Gedurende het bombardement toonde de bevolking van Trebizonde groote koel-bloedigheid.(Russische Melding.) S. PETERSBURG, 19 November. — (Reuter.) — Ofïicieel. — Eene divisie Russische linieschepen, die naar Sebastopol terugkeerde, ontdekte op 25 mijlen afstand van den vuurtoren op kaap Cher-sones (Krim) de Goeben en de Breslau. De Russische schepen gaven vuur en bij het eerste salvo werd do Goeben getroffen en kreeg een gat in de romp. Aan boord ontstond eene ontplofïing en brand. De Breslau heeft geen deel aan liet gevecht genomen en hield zich buiten schot. De Goeben verdween in den mist. Het Russische admiraalschip is licht beschadigd. De verliezen der Russen zijn drie officiers en 29 matrozen gedood, 25 gewond. {Engelsche Melding.) LONDEN, 19 November. (Reuter, officieel.) — De Engelsche troepen die aan den Sjat-el-Arab en de Perzische Golf werken, zijn negen mijlen langs den rechteroever der rivier opgerulct en ont-moetten daar eene vijandelijke strijd-macht van ongeveer 4500 man die sterk verschanst was en over twaalf kanonnen beschikte. De Engelschen vermeesterden de vijandelijke stelingen na den hardnekkigen tegenstand van den vijand te hebben ge-broken.De Turken trokken terug met verlies van twee kanonnen. Onze troepen hebben veel krijgsge-vangenen gemaakt en eene groote hoeveelheid oorlogsmateriaal, munitie en voertuigen vermeesterd. De verliezen aan Engelsche zijde be-dragen 3 ofîicieren en 45 man geûood, 15 ofîicieren en 300 man gewond. (Amerikaansche Melding.) WASHINGTON, 19 November. — (Reuter.) — De regeering der Ver. Staten heeît den gezant te Konstantinopel opge-dragen de Porte opheldering te vragen over eene beschieting van den gepantser-den kruiser Tennessee door de i'orten van Smirna. Volgens een telegram uit Ne w-York aan de Times hebben de Turken te Smirna:, op eene sloep van de Tennessee geschoten, toen deze, den kruiser vooruit varende, probeerde de haven binnen te komen. De Amerikaansche gezant te Konstantinopel zou toen, zonder nader onderzoek, de Tennessee 'gelast hebben de Turksche wateren te verlaten. Het Amerikaansche ministerie van marine heeît het berieht der beschieting bevestigd, maar tevens verklaard dat er vooralsnog geen reden is tôt ongerustheid. — Red. Oostsnrljk tegen Sarclé. (Servische Melding.) LONDEN, 19 November. (Reuter.) — Te Londen is van het Servische hooîd-kwartier het volgende berieht ontvangen, waaruit blijkt dat de Serviërs zich nog volstrekt niet verslagen achten ; Al onze troepenbewegingen zijn op 14 en 15 November volgens vastgesteld plan in vohnaakte orde uitgevoerd. Het moreel van onze troepen is uitstekend en toe-komstige krijgsverrichtingen kunnen met volkomen vertrouwen tegemoet gezien worden.' Op 13 November heeît onze artillerie met succès een van de treinen van den vijand en eene Oostenrijksche troepen-macht beschoten in de buurt van Orchawa en te Orchawa zelf. Ons artillerie-vuur had groote uitwerking, vooral op het Oostenrijksche kamp. De vijand, die een aantal kleine bivaks betrokken had, nam in panielc de vlucht en verloor 600 dooden ; een nog grooter aantal manschappen werd gekwetst. Op 14 November schoot onze aitillerie eenige werven aan de rivier te Orchawa, waar het werk weer hervat ging worden, in brand. Bij de eerste granaat van onze kanonnen stonden de îabrieken in brand. Op denzelfden dag versloeg een van onze detachementen in de richting van Obreno-wats twee vijandelijke kolonnes, die uit sterke brigades bestonden, versterkt door artillerie en cavalerie. De vijand werd in wanorde teruggeslagen. Op denzelfden datum geraakte onze cavalerie slaags met den vijand in de buurt van Stoeblina. De vijand werd teruggeworpen en liet 1000 dooden en gewonden op het slagveld ach-ter. Onze cavalerie zette hem na tôt voorbij de Tamnawa (eene rivier ten N. van Waljewo.) 't Fransch Parlement, De Press Association verneemt dat het Fransche parlement tusschen 15 en 20 December zal bijeenkomen en dat de Regeering enkele dagen tevoren van Bordeaux naar Parijs zal worden over-i gebracht. Vervallen parlementsleden, De leden van het Engelsch Parlement,1 die officier in het leger geworden zijn, hebben daardoor — een bezoldigd staats-î ambt aanvaardend — hun zetel verloren^ Dat heeît men te laat bedacht. Eene spoed-f wet zal het verhelpen. Ook een aandeel in de oorlogsleening te nemen, zou dat zetelverlies meebren* gen, als niet een artilcel van de begrooting het anders zal beschikken. Mwartiermeester-gencraa! ovei'leden, (Duitsche Melding.) BERLIJN, 19 November. (Wolfî.) —i Ambtelijke mededeeling uit het groote hooîdkwartier : De kwartiermeester-generaal, generaal-) majoor von Voigt-Rhetz, is vannacht ten gevolge van eene hartverlamming on-< verwacht overieden. Zijn opvolger is nog niet aangewezen. BERLIJN, 20 November. (Part. E., Het overlijden van den generaal-kwartier-meester von Voigts-Bhetz heeît allerwege pijnlijk verrast. Hij bekleedde zijn post pas sedert 3 October. Weekloon voor ingekwartierde Duitschers LONDEN, 19 November. (Reuter.) —1 De Engelsche regeering heeît besloten een pond sterling per week uit te keeren aan vrouwen en kinderen van in Engelandi ingekwartierde Duitschers, wanneer de vrouwen Engelschen zijn van geboorte.' Voor deze betaling is als maatstaîgeno^ men hetgeen de Amerikaansche consul aan vrouwen en kinderen van ingekwar-^ tierde Duitschers uitkeert indien de vrouwen Amerikaanschen van geboorte zijnj Belgische Yluchtelingen in Nederland. Wij vernemen, dat het regeeringskamp voor vluchtelingen te Nunspeet, dat het kamp te Oldebroek zal vervangen, tegen het einde dezer maand gereed zal zijn en dat het plaats zal bieden voor 10.000 vluchtelingen. Elisabeth. We lezen in de Nienwe Rollerdamscde Courant van \rijdag laatst : Gisteren', op den naamdag van Koningin Elisabeth der Belgen, hebben de vrouwelijke Belgische vluchtelingen in Iïaxirlém door eene komnissie bestaande uit mevi. Van Puyvel en eene doehter van don schrijver Henri Conscience, aan den gezant van België, baron Fallon, in Den Haag, een hukleblijk overliandigd voor Hare Majesteit Elisabeth. Dit huldeblijk bestond uit eene zwarfc lederen verbanddoos, de hoeken met zilver beslag en op den voorkant des doos in dof zilver eene koningskroon, waaronder de letter E. . De doos was gevuld met allerlei verbanq-stoffen, de vakjes waren met satijn van elkander gescheiclen en de senaren, pin-cetten, enz. met juchtleer afgedekt. Bij dit huldeblijk was eene oorkonde ge-voegd, gecalligrapheerd door den heer G. A. en mej. J. H. Luitingh. De opdraeht luidde als volgt : «Aan Elisabeth, de Welbemindel » De Belgische vrouwen, in Haarlem ver-eenigd, bidden hunne aaïujebeden Vorstin Elisabeth, op dezen dag de livide te tvilten ontvangen van hunne diepe en oneindige erkentenis. » Het heilige voorbeeld van moed en toe-wijding, door Hare Majesteit aan aile Belgische vrouwen gegeven, heeft in hunne harien eene onsterfelijke liefde' gewekt. Zij zullen voortaan leven, voor Haar en met Haar, o/ stei~ven, indien het moet, met Haren aangebe- dennaamop delippen. » Gelieve onze Goede Koningin dit kleinood te aanvaarden als eene herinnering aan dt gesneuvelde slrijders, ivier stervensure Zi$ door daar grootmoedig en liefderijk bijzijn verzachtte. » De oorkonde is versierd met een daarvan afhangend lint in de Belgische kleuren, waaraan als zegel het Haarlemsche wapen met eene gekroonde E. De kommissie werd door baron Fallon ont* vangen en na de voorstelling van de dames door den heer II. Stinis, voorzitter van het bureel voor vluchtelingen te Haarlem, heeft mevrouw Conscience het huldeblijk overliandigd en daarbij de gevoelens van aan-hankelijkheid vertolkt van de te Haarlem gevluchte vrouwen. Baron Fallon heeft meegedeeld, dat liet huldeblijk, op den naamdag van den Koning door de mannelijke v'uchtelingen te Haarlem aangeboden, reeds naar zijne best emming was afgezonden en dat hij nog gisteren de Koningin mu in kennis stellen met de aan-bieding van het huldeblijk dei te Haarlem gevluchte vrouwen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection