Het volk: antisocialistisch dagblad

1429 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 28 June. Het volk: antisocialistisch dagblad. Seen on 10 December 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2j6833pj2w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vicr-en-Twicligsle Jaar, • H 149 Coilstlienst — Baispzin — Eïgeudom Zandag, 28, en laanfeg, 20 .Suai I9i5 AÎIo briefwisselingen vrachfc-•TÏj te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgcver voor de naaml. maatscl). o Drukkerij Het Volk », Mecrsteeg, n° 16, Gent. Bureel van Wcst-Vlaandercn : Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant eu Limburg : Viktor ICuyl, Slinderbrocderstraat, 24, Leuven HET VOLK Men sclirijît In ; Op aile postkantoren aan 10 per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop to betalen. Kecbterlijke berstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven wordon geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. "Verseîïîfïït <3 m£4al per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEIi DE CRISIS. Zwaar weegt de crisis op onze nijver-heidsbevolking. Niet op geheel onze nij-verheidsbevolking, maar op het grootste deel er van. De vlasbewerkers der Leie-strcek bij voorbeeld lijdcn er niet door : ze hebben overvlocd van werk en winnen veel gekl. Maar de wevcrs en spinners ; de metaalbewerkers, de bouwwerkers ; de mijndelvers ; dan vele vrouwelijke be-roepen lijden allen bijna even erg ; weinig werk, weinig gewin : misschien geen werk, geen gewin. # * * Is er iets vreeselijker dan dat? Met ecn gezonde inaag, met wilsktracht om te werken, toch moeten schulden maken, krotte lijden, achteruitboeren naar den ondergang, naar den dieperik?.... Dit diende veel meer overwogen te wor-den. En werd het meer overwogen, zôô lichtzinndg zouden menige fabrikanten hun volk niet afdanken ; binst die moei-lijke tijden hun volk niet knevelen; zon-der hoogèn nood het gewin niet ver-minderen :eenpaar frank min in de week, beteekent immers alreeds in menig huis-gezin : armoede lijden. Ook zou er zorgvuldiger getracht wor-den de crisissen te vermijden ; en deramp- zalige gevolgen er van te voorkomen. * * * De crisissen te vermijden. Ze worden nu, op vasten tijd en stond schier, veroorzaakt. Zouden ze ook, met wat oplettendheid, niet kunnen vernieden of toch zeldzamer gemaakt worden ? De fabrieken niet alleen rijzen als padde-stoelen op uit den grond ; maar meer en r.icer snelwcrkende machines worden in-gevoerd. Al geheel wel, als het doel waar-—çcor ze wordeft-fegevee^ niet uit het verloren. Geheel (lie ccononiische werking dient toch maar om het noodige voort te bren-gen, ton einde gevocgelijlc te kunneai leven '? Dat de machines een deel van den arbeidslast op lien nemen, allerbest : zoo verstaan en opgenomen zijn ze een ware zegen. Maar dan zou er moeten voor gezorgd worden, dat de werkduur, naarmatc de TOorthrcngstwijze verhoogt en verdap-pert, ook ing'ekort worde. En dit, helaas, wordt maar weinig gcdaan I Het docl van aile voortbrengst scliijnt dikwijls maar Le zijn : zôôveel, zôô rap, zoo gocdkoop mogelijk voort te brengen. Maar dan hoopen de goederen zich op ; en al die krachtinspanning, in plaats van welstand en zogen, brengt betrekkelijk onheil en ellende tôt stand. Dit is toch het doel der ecouomische werking niet, zouden we denken? Daarom dan moet men sok in liet voorlbrengen het ware doel : genoeg, maar niet le veel voorlbreng'cn om weelde te hebben, gedurig vôôr oogen liouden. Daarom dient de bandeloosheid in het voortbrengen tegengewerkt. Als de fabrikanten door onderlinge verstandhouding [wat hcl best, en het redelijkst is) niet op .îiensehelijke wijze lmnne voortbrengst m voort brengstwijze willen regelen, zal le wet lict moeten doen. De vrijheidisgëen volstrekf goed ; neen, ze is maar een mid- Siiiteiilanische Politiek FRANSCHE POLITIEK. Omdat zij te Rijssel in bezit gevonden werden van kiezerskaarten welke zij niet gebruikt hadden, — zoodat zij geen kies-bedrog hebben kunnen plegen, gelijk de oiidcrzoeksrecliter zelf erkend heeft, •— zijn twee katholieken tôt lichte straffen veroordeeld. Kiezers van Mamers hadden oorlof Lot vervolging aangevraagd tegen den fameu-zen Caiilaux, die opeiilijk erkcnde kies-bmkooperij heeft gepleegd. De oorlof is geweigerd geworden. In Frankrijk hect dat gerechtigheid. EENE GEMEENTERAADSKRISIS. De gemeenteraad van Gratz, eene be-langrijke stad in midden-Oostenrijk, is door de regeering onLbonden en in de plaats is een regeeringskommissaris be-noemd.De oorzaak van deze krisis is dat de 13 vertegenwoordigers van de bëdiendenver-eenigingen, die in den raad zetelden, een verbond hadden aangegaan met de 16 sociaal-demokratische raadsleden, waar-door de 17 overige leden, behoorende lot de burgcrlijkc partijen en inzonderheid tôt de Duitsche vrijzinnige partij, in de minderheid werden gedrongen. Door het ontdekkeu van onrcgelmatigheden in het del tôt het doel. Vrijheid die onheil baart wordt bandeloosheid, wordt een kwaad. Dus, in de patroonswereld dienden eerst en vooral hoogere betrachtingen binnen te dringen. Deallesinde warjagendezelfzucht diende voor wat bekommering met het algemeen welzijn plaats te maken. Wie pakt eens terdege de sociale opleiding aan der patroons, en dan ook de verove-ring der patroonswereld door de christene princiepen? Scholen, collèges, hoo- gescholen, doet uwen plicht 1 Katholieke voormannen, spant u ook eens krachtig in op dat gebied ! * * * De werklieden ook in 't algemeen zijn niet genoeg bekommerd met de regeling van den arbeidsduur. Eene beweging voor wat loonsverhooging heeft gemakkelijk bijval. Integendeel, werking voor verkor-ting van den arbeidsduur stoot dikwijls af op onverschilligheid, ja zelfsop vijande-lijkheden. En nochtans : werking voor ver-korting van arbeidsduur is tevens werking voor verhooging van loon, zoo nietonmid-dellijktastbaar, dan toch op den duur, en alleszins betrekkelijk ; daarbij zij dient tôt afwering van crisissen en zoo tôt onrecht-, streeksche verhooging van loon, door ver-hindering van 't werkgebrek, dat het loon zeker vermindert of op niets brengt. Vôôr kort waren wijopeenevergadering, waar over het invoeren van werktijdver-korting om reden van 't invoeren van 't zesgetouwenstelsel moest beraadslaagd worden ; er was in de nabijheid eene wijk-kermis met koers ; de helft der leden was afwezig. Dom genoeg 1 Maar als er nu in die weverij ook werkgebrek is, zullen die slimmeriks er misschien nog nooit aan denken, dat zij zelf, door overvoort-brengst, mede de schuld der crisis zijn. Ons volk diende fel ontwikkeld te worden,opdat het, onder meer, den gang der nijverheid wat van hooger bezie en volge ; opdat het vooral door regeling der voortbrengst, het ophoopen der goederen door overproduktie zoude kunnen tegen-gaan.* * * Ook dienden onze werkers klaar te zien ten einde zich, op tijd en stond, door ver -zelcering tegen de gevaren van werldoos-heid, meest veroorzaakt door crisissen, te vrijwaren. Helaas ! dikwijls wordt de stal maar ge-sloten, als het paard verdronken is ; als 't slecht gaat klaagt men en boet men uit ; als 't goed gaat, heeft men den tijd niet om op iets te peizen, mist men de kracht om iets te kunnen storten in vooruitzicht van slechtere tijden. Dat nu ten minste, uit de crisis, eene ge-hecle beweging ontsta voor de werken van vooruitzicht : werkloozenkas, zielctever-zekering, werkonbekwaamheid, spaarkas, pensioenkas, cooperatie, vakvereeniging. Christene arbeiders, werkt voor de betere inrichting uwer economische organisatie ; zorgt ook voor uwe werkliedenbonden tôt betere opleiding der massa. En zorgt ook dat de op en tiare besturen hunnen plicht doen î A. VERLEYE. gemeentelijk kantoor van levensmiddelen-voorziening, nam de burgemeester ont-slag en met hem de 17 burgerlijke raadsleden. Daar echter 2/3 der stemmen noo-dig waren om een nieuwen burgemeester te benoemen en de vereenigde socialisten en bedienden-leden dit tal niet bereikten, bleef der regeering niets anders over dan den gemeenteraad te ontbinden. LANGE KAMERZITÏÏNG. De italiaansche Kamer heeft eene zit-ting gehouden van 10 uur 's morgens tôt half elf 's avonds, om de dwarsdrijverij der socialisten tegen de voorgestelde financieele maatregeien te breken. De vergadering werd gekenmerkt door levendige tusschengevallcn. De republi-kein Chiesa wierp de stenïbussén oniver en werd voor drie dagen uitgesloten. EMGELANDS GELDMÎDDELEN. Het Engelsch Lagerhuis heeft met 303 tegen 265 stemmen een amendement ver-worpen, voorgesteld door de opppositie en waarin leedwezen werd uitgësproken over het besluit der regeering, om de op de begrooting uitgetrokken verhooging van subsidies aan plaatselijke besturen tôt een volgcnd jaar te verscliuiveii. Deze stemming is van belang door de geringe meerderheid welke de regeering er bij bekwam. Deze geringe meerderheid is te wijten aan het fcil dat de arbeiScrspariij —t * zich van stemmL?g heeft onthouden, daar zij ontevreden vas over het besluit der regeering en ove; de verlaging van de voorgestelde inkomst jnbelasting met een stui-ver per pond ste iling. Enkele libéral- n hebben zich ook van stemming ontho.idçît' en de Obrienisten (or.afliankelijke I.' ,che partij) hebben met de unionisten ni' 'jestemd. Na de verwerp ig van het amendement is de wet op de n;iddelen in tweede lezing goedgekeurd. DE TOESTAND IN CHINA. Dr. Morrison, de vroegere berichtgever van de Times te Peking en nu politiek raadsman van den chineeschen président Joeansjikai, is thans met verlof te Londen. Hij heeft zich tegenover dagbladschrijvers zeer gunsitg over den toestand in China uitgelaten. Hij verzelcerde namelijk, dat Witte Wolf reeds drie maanden geleden in Honan is terechtgesteld ,en dat van zijne bende slechts een handvol gespuis is overge-bleven. Van politieken aard is de aktie van Witte Wolf nooit geweest, 't was hem alleen om roof en ptundering te doen. De revolutionaire bew<'ging neemt in China allengs in beteekenis af. Morrison ontkende, dat Joeansjikai naar de alleenheerschappij streeft ; de président heeft zich medewerkers uit aile partijen gekozen en de 70 leden van den staatsraad vertegenwoordigen aile scha-keeringen van politiek inzicht. AL MEER GESPANNEN TOESTAND. De Parijzer Temps schetst den toestand in Albanie als voîgt : De toestand lijkt ons allerhachelijkst. Misschien is de dag niet ver meer, waarop aan deze anarchie een einde moet komen en het vraagstuk van het bestuur van Albanie met sclierpte gesteld zal worden. De internationale kommissie van toeî icht zal dan eene ge-wichtiger roi te spe\on krijgen. Over de onderî li; sen die woensdag cioojl îialiôuctiibt^^; un, iiici. opstandelingen zijn beproefd, wordt nog gemeld, dat de opstandelingen geant-Vï*oord hebben niet te willen in overleg treden met menschen die den burgeroor-log hebben veroorzaakt. « Er zal, zegden zij, geen vrede zijn zoolang de vorst Durazzo niet heeft verlaten ». De Frankfurter Zeitung verneemt van een anderen kant dat de wapenstilstand op verzoek der opstandelingen weer met drie dagen is verlengd. Deze beslissing wordt te Durazzo algemeen betreurd, daar men er overtuigd is dat de opstande-Jingexi dezen nieuwen termijn zullen ten nutte maken om versterking te laten aan-rukken eh het veroverde geschut in stel-ling te brengen. ¥ÀN ALLES WHT. GENEZING TE LOURDES" — Uit Turnhout wordt aan den Patriote gesdire-ven : Mej. Leontine Gys, 27 jaar oud, wo-nende Oude-vaartstraat, leed sedert zes jaren aan maagverzweringen. Twee maand geleden onderging zij eene operatie die haar verbetering gaf voor eenige dagen. Kort nadien herbegonnen de pijnen. Men kon haar moeiliik voeden. Sinds eenige weken sliep zij niet meer. Men besloot tôt eene nieuwe operatie. De ongelukkige juffer drong aan om de bedevaart naar Lourdes in Frankrijk te mogen vergezellen. 't Werd haar toege-staan. Op eene berrie naar de statie ge-dragen deed zij de reis i:i een slaapwagen. Woensdagaclvl.ernoeii kwam te Turnhout het gerucht dat Mej. Gys genezen was en met den trein van 5 uur zou aan-komen. Talrijke vrienden en nieuwsgie-rigen waren in de statie om haar te zien. We hebben Mej. Gyst'harent gevonden, welstellend en gciukkig. Zij is nog wat zwak ; dat is begrijpelijk. Aan wie het hooren wil vertelt zij hare reis en de bij-zonderheden van hare genezing. « 't Is vrijdag, den feestdag van 't H. Hart, zegt zij, dat ik genezen ben. Met andere zie-ken wachtte ik vôôr de kerk van den H. Rozenkrans op de zegening met liet Allerh. Sacrament. Na het Tantum Erç/o, tijdens de benedic'tie, voeldc ik in mijn lichaam als een scliok, dasrna eene hevige pijn, eene pijn die jk niet kende en welke dczelfde niet was als deze waaraan ik ge-woonlijk leed". Die ,schok en die pijn her-haalden nog, en varvolgens voelde ik eene onzeglijke verlichting. Ik was genezen. Men bracht mij nàar het hospitaal. Van de berrie springend, vroeg ik te eten ; 'k had in drie weken niets meer genut. » Ik werd onderzocht door de genees-lieeren, die mij geluk wensçhten omdat ik beternis had. Maar ik, ik voelde, ik wist dat ik volkomen gtjnezen was. » OVERVLOED. — Naar schâtting Ioo-pen op het oogenblik in Holland, minstens 1000 onderwijzers en onderwijzeressen rond zonder betrekking, onder elke nog versekeidene van het vorig jaar. PANDBELEENINGEN. — De minister van justicie, zich steunende op de besta-tigingen van de kinderrechters, had de bergen van barmhartigheid verzocht hun règlement te wijzigeii in dien zin, om pandleeningen, gedaan door personen minder dan 21 jaar oud, te Verbieden. Zulks werd in de commissiezitting be-sproken.Het bestuur van den berg van Gent denftt dat er gfeene misbruiken bestaan en vindt dat de voorgestelde maatregel veel moeilijkheden zou opleveren. De commissie van den berg verzet zich tegen de inmenging van de openbare macht ; niettemin zijn er leden die de meening der regeering deelen en anderen die van den beheerraad. VALSCHE GERUCHTEN. — Het ver-spreide gerucht als zou de hertog van Arenberg in onderhandeling zijn, om zijn kasteel en zijne goederen te Heverlee te verkoopen aan de hli. Solvay en Warocqué en het inzicht hebben bepaald België te verlaten, ten einde zich in Duitschland te gaan vestigen, wordt beslist tegenge-sproken.De familie van Arenberg verklaart nooit het inzicht gehad te hebben het historisch slot van Heverlee, waar de meeste hertogen van Arenberg zijn ge-boren, te vervreemden. DE OUDSOLDATEN van 1870. — De koning zal op 19 Juli de gewezen soldat en in oogenschouw nemen welke dienst deden tijdens den Fransch-Duitsclien oorlog van 1870-71. Een stoet en groote feesten zullen ter dier gelegenheid te Brussel worden ing richt, door de Vereeniging der gewez< soldaten. Eene herinnering van dit fee zal den koning worden aangeboden. VIJFDAAGSCHE SPOORWEGABOÎ NEMENT^iN. -— Er is een bepaald oj , gifnstig'advies gegeven in het ontwerp o: de vijfdaagsche abonnementen, aan de: zcîfden prijs, acht dagen geldig te mak( Het spoorwegbestuur heeft juist vi dagen genomen om niet twee zondage in het abonnement te doen vallen, da; dat de dagen van druk verkeer zijn. Van de verhooging van den prijs d algemeene abonnementen, is er ge< sprake geweest. HET DENKMAAL VAN LEOPOLD I — De regeering, zegt men, zou haar i ziclit bekend gemaakt hebben het op richten denkmaal ter nagedachtenis v£ Leopold II, te doen verrijzen in de nab: lieid van het koninklijk paleis, nameli; op de Troonplaats. Eene beslissing zal eerlang génome worden, ten einde de beeldhouwers, d aan den wedstrijd zullen deelnemen, staat te stellen, hunne ontwerpen voor bereiden. SINT-PETRUS-MEDALIE. — Jaarlij] wordt te Rome eene gedenkenismedal voor het feest van den H. Petrus geslage Dit jaar is de medalie gewijd aan h nieuw seminarie van Latranen, waarvî zij op den achterkant het welgelukt a beeldsel draagt. De voorkant biedt het profiel van Z. I Pius X. Arbeidersbeweging. DE STRIJD DER DRAADTREKKERS TE SW'EVEGHE^. Verleden week verscheen in ons blad ecn bericht over een loonsaftrok in de draadtrekkerij te Hemixem. De heer Bekaert, eigenaar der draadtrekkerij van Sweveghem, waar meer dan 200 werklieden sinds twee voile maanden in werk-staking zijn, heeft zich verhaast dat bericht je te doen overdrukken en het aan de bevolking uit te deelen, natuurlijk met de bedoeling zijn volk in het ongelijk te stellen. Dat nieuwje hadden wij ter goeder trouw opgenomen, gelijk overigens aile nieuws dat ons aangaande de Arbeidersbeweging toekomt. Maar nu wij vaststellen dat M. Bekaert er misbruik van maken wil, is het noodig dat nieuws van aile verkeerde uitleggingen te zuiveren. Zieliier : Te Hemixem is er zooveel werkstilstand, alsof er te Sweveghem vôôr de werksta-king was. Daar ook volgden de bestellin-gen geregeld. elkander op, werd geen enkele werkman afgesteld en was er geen zierke werkloosheid. Nochtans werd er met loonaftrok bedreigd : Ie Het personeel van Sambre et Escaut is omtrent ten getalle van 800 man. Van die 800 zijn er 12 werklieden wie men hun loon heeft willen aftrekken ; 2e Die 12 man worden niet afgetrokken op al het werk dat zij verricliten, maar enkel op één soort werk, namelijk op draad N» 11 en 12 ; 3 e Wanneer ze dus dien draad ver-werken, wat niet altijd gebeurt, dan is het een loonverlies van omtrent 40 tôt 60 cen-tiemen per dag ; 4e Wil men nu in aanmerking nemen dat nog geen enkele werkman aan die loons-vermindering heeft gewerkt, want indien men dien aangekondig'den loonaftrok moest toepassen, zou het daar ook tôt werkstaking overslaan. * * * Is M. Bekaert bereid de werkvoorwaar-den van Hemixem aan zijn volk toe te passai? Wij zijn overtuigd dat de staking op staanden voet zou geheven worden, want het verschil is nog altijd 42 per Son-, derd minder te Sweveghem dan te Hemixem.NAAR GENT. Veertien dagen schciden ons nog van den hoogdag van het lcristen Belgisch Syndicalisme. Al den tijd die ons nu nog overblijft moeten wij benuttigen 0111 de twijfelaars en onbeslisten voor dcelneming te winnen. Waar het gaat om aan den E. P. Rutten den dank te brengen, waarop hij duizend en nog duizend malen recht heeft, mag geen enkel oprecht werkman, bewust van zijn waarde, zijn kracht en zijn plicht achterwege blijven. HET TRAMPERSONEEL. Het Verbond der Vakvereenigingen van Antwerpen, schrijft een artikel over de toestanden van het personeel der Noor-derbuurtspoorlijnen van Antwerpen. Dit feit is meldenswaardig. De Hina schappij heeft twee diensten : elekîifffl trams itej» £}.oonikracht uLir r\r. çorn, ' ven. Op de -0 winnen Ae on vangers 30 centiemen ptr uur en op ( elektrieke,40 centiemen per uur. Om zu en andere misbruiken te keer te gaa klaagt het Verbond het aan dat het B heer aile onderhandelingen met de va' vereenigingen van kant zet. En aldus zijn er voortdurende moeilij! heden welke door bespreking en wede zijdschc erkenning zeer gemakkelijk zoi den kunnen vernieden worden. LEUVEN. — AAN DE « VIJS ». Wij zien ze niet gauw, en als we ze dt eens zien dan verschieten W'ons. Eindelijk heeft De Vifs zich eens g waardigd een woordje teschrijven overc xstaatsschrijnwerkers van de afdeelii der wagens hier te Leuven. Ze is er nog rap mee. Het duurt al van als het stelsel Rowe is begonnen dat daar ailerhande misto standen zijn en nu vindt De Vifs dat h tijd wordt daar een woordje over te rej pen, haar ingezonden door eenige( sclirijnwerkers( ?). En zoo lezen we in die briefwisseling let op dat ge u niet verslikt ! « îedereen zal dus niet 011s moeten ii stemmen dat we gegroude redens tôt plt gen hebben en we popen vast dat des toestanden welhaast een einde zullen m men en dat deze owechtvaardigheid z; plaats maken voor de reclitvaardige gi lijkheid die onder ons moet lieerschen. Trekt zoo iets door uw tanden. * * * I11 het zelfde blad vinden we nog iel krasser, handelende over een Vlaggefee; te Mechelen. Op die feestvergadering, bijgewoon door meer dan 2000 kristene werkliedei en waar onze beminde Pater Rutte breedvoerig gesproken heeft over de wereklbrief Rerum Novarum, daar von die slimme schrijver dat dit een meetin was gehouden door katholieke kamerîedei onderpastoors en zelfs bissçhoppen. We weten nu niet hoe men in den oj: stelraad van De Vijs zoo ecn schrijvelaa noenit, maar bij ons zegt men, dat is 11 zeevercer. De lezers van De Vifs krijgen voor hui dikbetaalde bijdragen nog een- half bla< en dan nog gevuld met zulke zeever, hewe ze kunnen het er voor doen. Noevent hé. EENE ARBEIDSWET. De Holïandsche twee do Kamer hcef dinsdag de zoogenaamde stukadoorswe gestemd, die ten doel heeft het werl (1er havenwerklieden te beschermen. In regel mag op de booten en kaaiei niet langer dan 10 uren daags gewerkt wor den en het zondagwerk wordt tôt he uiterste beperkt. Er worden ook be schcrmingsmaatregclen voorgeschreven zoowcl onder opzicht van zedeliikheid al3 gezojidheid en veiligheid.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: antisocialistisch dagblad belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1891 to 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods