Het volk: christen werkmansblad

476946 0
25 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 25 November. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/348gf0p32n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ZeYen en Twinligste Jaar. / H. 277 GoMîensî — Huispzin — Elgeudom Zosdag, 25, en laaadag, 26 November 1917 Aile brieXwissclÎDgcn vracht» *rij te Ben den aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maalech. « Di'ukkerij Het Yolk», Heersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor Wesfc-Vlfui.nde.renJ Gaston Bossuyt, Reeollefcten» •traat, 14, Kortrijk. HET VOLK Men sohrljft la s Op aile post.kantorenaam 10 ?r. per jaar. Zes maanden £r. 6.00. Drie maanden fr. 2,59. Âankondigingen : Prya volgens fcarief. Voorop te betalen. lie'oliterlijko hers&elling, 2 !e. per regei. Ongeteekecde brieven worden geweigerd. ÏEÇBFpON N» 137, Gant, Versetiijsit C roaal per \vceli CHRISTEN WERKMANSBLAD SI Ceniiemen liet nuïntncr DnîîscTieSfciîedeelinsen en Verorueningea. Arfc. 3. — Do studenten en de toehoorders kunnen door hunne professoren, door den bestuurder dcr HoogercSchooI en door den Rector tôt licfc vervulien hunner plichfccn aangemaand Worden. Art. 4. — Tuchtstraffcn kunnen over de studenten uitgcsprolccn worden wegens aanhoudendc nalatigheid, wegens een zwaar vergrijp tegen de tucht der Hoogere School, s wegens erge zedelijke tekortkomingen. Vôôr hefc uitspreken der straf, wordfc den beschuldigde gelegenhcid tôt vernntwoording gegeven. Art 5. — Yolgende straffen staan ter beSchik-king : 1. de eenvoudige vermaning, 2. de vermaning voor de vergadering van, het eollege der professoren dcr Hoogere Sehool 3. de bedreiging met uitsluiting en de gelijk-tijdige onttrekking van eventueele studiebeurzen 4. de tijdelijke uitsluiting, 5. de bestendige uitsluiting. Art. 6. — De eenvoudige vermaning wordt door den bestuurder, de andere straffen doçir den raad der professoren van de Hoogere Seliool uitgesproken. Voor de geldigheid van het besluit tôt tijfelijke of bestendige uitsluiting van de Hoogere Sehool, is eene meerderheid van twee derdcn der stemmen vereiseht. De uitsluiting wordt-, op grond van het genomen besluit, door don Rector der Universiteit, door schrapping van do studentenrol, uitgevoerd. Het verslag der verhandelingen met het gemotjveerd bsslilît moet nan het Ministerio ovcrgemaakt worden. H' t gemotiveerd besluit zal ook aan do ouders van den gestrafte, indien hij minderjarig is, gezoridch worden. De raad der professoren kan beslissen dat de door hem uitgesproken straffen, « ad valvas » bskead gemaakt worden. Art. 7. — De toehoordera zijn niet aan tuchtstraffcn onderworpen. Nochtans kan hun door den Rector- op voorstel van de professoren der Hoogere Sehool, het bijwonen der collèges ont-zegd worden, indien hun gedrag niet overeen-stemt met de bij hunne aanvaarding aangenomen plichten. Brussel, den 18 Oetober 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Frhrr. von Falkenhausen, Generaloberst. Voorstaande verordening wordt met betrek-king tôt de verordening van 19 Juli 1917 (Ver. bl. ï>lz„ 793 n° 380) voor het Etappengebied van het 4° loger in werking gesteld. A. H. Q. den 10 November 1917. Der Oberbejehlshàber, Sixt von Armin, Général der Infanterie. 431. — VERORDENING betreffende de rechten en plichten der studenten aan de Hoogere Land-en Tuinbouwschool toegevoegd aan de Staats-universiteit te Gent. Artikel 1. — De inschrijving der gewone en vrije studenten, alsook der toehoorders aan de Hoogere Lond- en Tuinbouwschool gebeurt jaarlijka door den Rector der Universiteit " overeenkomstig de door de Verordening C. C. III6 2384, van 20 Juni 1917, getroffen bepalingen aangaande de voorwaarden tôt aanvaarding en do toegangsexamen aan de bij de Universiteit te Gent toegevoegde Hoogere Land- en Tuinbouwschool.De studenten worden bij hunne inschrijving door den Rector, door handslag aïs leerlingen der Universiteit verbonden en tôt de Stipte vervulling hunner plichten aangezet. , De toehoorders worden, bij hunne inschrijving door den Rector, gewezen op de plichten die uit de deelneming aan het onderwijs voort-spruiten.Bij hunne inschrijving, wordt aan de studenten on de toehoorders eene kaart overhandigd, die ala bswijs voor de universiteitsoverheden gel-dig is. Afi. 2. — De gewone Studenten moeten zich laten inschrijven voor een bepaald studiejaar der Hoogere School. Zij hebben het reeht zich aan de examen tôt het veroveren der academische graden te on-derwerpen en wel telkenmale, voor die çxamen-gedeelten, waarvoor zij zich hebben inge-Bchreven.De vrije studenten en de toehoorders zijn : gehouden zich te laten inschrijven voor de [ collèges en oefeningen, tôt dewelke zij werden » toegelaten. Art. 3. — De studenten en de toehoorders ' kunnen door hunne professoren, door den be-letuurdor der Hoogere School en door den Rector • tôt het vervulien hunner plichten aangemaand {wordpn. i Arfc. 4. — Tuclitstraffen kunnen over de stu-' denten uitgesproken worden : | wegens aanhoudendc nalatigheid, wegens een zwaar vergrijp tegen de fcucht der ■ Hoogere School, wegens erge zedelijke tekortkomlngen. ( Vôôr het uitspreken der straf wordfc den beschuldigde gelegenhcid tôt "verantwoording gegeven.i Art. 5. — Volgende straffen staan ter bescliik-king : 1. de eenvoudige vermaning, 2. de vermaning voor de vergaderïng van het eollege der professoren der Hoogere School, 3. de bedreiging met uitsluiting en de gclijk-tijdige onfctrekking van eventueele studiebeurzen.4. de tijdelijke uitsluiting, 5. de bestendige uitsluiting. Art. 6. — De eenvoudige vermaning wordt door den bestuurder, de anderc straffen door den raad der professoren van de Hoogere School uitgesproken. Voor de geldigheid van hefc besluit tôt"tijdelijke of bestendige uitsluiting van de Hoogere School is eene meerderheid van twee derdcn der stemmen vereiseht. De uitsluiting wordt, op grond van het genomen besluit, door ,den Rector der Universiteit door schrapping van de studentenrol uitgevoerd. Het verslag dcr verhandelingen met het ge-motiveerde besluit moet aan licfc Ministerle overgemaakt worden. Het gîmotlveerd besluit zal ook aan de ouders van den gestrafte indien hij minderjarig is, gezonden worden. De raad der professoren kan beslilsen, dat de door hem uitgesproken straffen ad valvas be-kend gemdakt worden. Art. 7. — De toehoorders zijn niet aan tuchtr straffen onderworpen. Nochtans kan hun door den Rector op voorstel van de professoren de. Hoogere School, het bijwonen der collèges -ont zegd worden, indien hun gedrag niet overeen-stemb met de bij hunne aanvaarding aangenomen plichten. Brussel, den 18 Oetober 1917. Der Gcnaralgouoerneur in Belgien, FrJirr. von falkenhausen, Generaloberst. Voorstaande verordening wordt met betrek-king tôt d3 verordening van 19 Juli 1917 (Ver. b. blz. 788 n. 379) voor het Efc;vppengcbicd van hefc 4de leger in working gesteld. A. H. Q., den 10 November 1917. Der Oberbefehlshaber, Sixt von Armin, General der Infanterie. 432.—BIJVOEGSEL tôt deVERORDENING van 28 Juni 1917 over de in beslagneming en het gebruilcen des oogst van dit jaar in H Etappengebied van het 4e leger. § 1. In § 7 der verordening van 28 Juni 1917 over de in beslagneming en het gebruiken des oogst van dit jaar in 't Etappengebied van het 4° leger is het toestaande haverrantsoen voor de paarden gehouden door de inwoners der gemeenten, met werking van af 15 September 1917 en berekend voor 365 dagen, bepaald ge-worden op 1,5 kilo per 1 paard en per 1 dag. Omdat de uitgave van haver voor de paarden der inwoners steeds tweemaandelijks moet ge-schieden, zoo moeten de paarden gehouden door do inwoners der gemeenten tôt 15 November 1917 van het na de oogstverordening vân 28 Juni 1917 toestaande haverrantsoen van 1,5 kilo per paard en de g voor den tijd van 15 September tôt 15 November voorzien, zijn. § 2. Van af 15 November 1917 worctt het voor de paarden der inwoners toestaande haverrantsoen op 0,5 kilo per 1 paard en 1 dag bepaald. De termijnen alsook de manier van uitgave (gemeentemagazijnen) bïijven zooals het in § 7 der oogstverordening van 28 Juni 1917 vast-gesteld is. Het boven het'toestaande rantsoen van 0,5 kilo per paard en dag voorhanden over-schot van haver, mùet, na dat er 160 kilos zaai-haver voor 1 ha verbouwvlakte en 3% afval-haver afgetrokken is, geheel en al aan het Duit-sche legerbestuur afgeleverd worden. § 3. De dagen van aflcvering voor iedere ge-meente worden op bevel der Etappen-Inspektion door de bevoegde Etappen-Kommandantur bepaald. Het uitdorschen van de haver moet zoo bespoedigd worden, dat ten minste de eerate helft van de nog aan het legerbestuur te leveren haver tôt 20 November 1917, de tweede helft tôt 10 Deeember 1917 tôt de verzending gereed in de gemeenten voorhanden is. De § § 4, laatste lid, en 7, lid II, der oogstverordening betreffende de dagen van aflevering worden door dezs voor de haver opgeheven. Daarvoor wordfc de prime voor vroegtijdig dor-' schen voor haver, welke tôt 20 November 1917 ter aflevering komt, op 4 fr. voor haver, welke tofc 10 DcCember 1917 ter aflevering komt, op 2 fr. per 100 kilos bepaald. Voor de berekening van de tôt 1 Deeember 1917 aan het legerbestuur af te leveren haver moet een oogst van ten minste 1250 kilos van 1 ha verbouwvlakte tôt grondslag genomen worden in die Komman-danturen wier schatting béneden deze opbrengst gebleven is. In geval er feitelijk gemeenten met eene kleinere haveropbrcngst zouden zijn,fbans moeten de Kommandanturen in haar omtrck de leveringen der verscheidene gemeenten tegen malkander opwegcn. Van de opbrengst des oogst moet het zaaigoed met 160 kilos voor 1 ha verbouwvlakte, de afvalhaver met 3%, de in den tijd van 15 September tôt 15 November aan de paarden der inwoners gegeven hoeveel-heid haver met 1.5 kilo per paard en dag en de vanaf 15 November 1917 toesfcaandehoeveelheid haver (0,5 kilo per paard en dag) voor den rest van 't jaar afgetrokken worden. Het thans nog bestaande overschot moet, voor zoover het nog niet afgeleverd is, tôt 10 Deeember 1917 ter beschikkîng van het legerbestuur staan. Het wordt er nochtans opnieuw op gewezen (zie § 5, laatste lid, der oogstverordening van 28 Juni 1917) dat de na deze berekening af te leveren hoeveelheid haver niet tôt maatstaf voor de hoeveelheid der geheele levering mag dienen, maar dat voor de geheele afl everingalsgrondsla g moet dienen hetgeen feitelijk uitgedorschen is en het in deze verordening toegestaan haverrantsoen waarbij het getal voorhanden paarden gedurig moet gecontroleerd worden. De oogst-schatting van 1250 kilos voor 1 ha mag alleen als kleinste hoeveelheid aanzien worden. Die Kommandanturen welke volgens § 5 der oogstverordening van 28 Juni 1917 aan de Etappen-Inspektion op 25 Juli 1917 eene hoogere oogst-scliatting dan 1250 kilos haver van 1 ha verbouwvlakte opgegeven hebben, moeten deze hoogere oogscschatting als grondslag voor de aflevering gebruiken. De gemeentebestuurder is verantwoordclijk ervoor dat de lijsten der voorhanden paarden nauwkeurig gehouden worden en dat het havermagazijn der gemeente behoorlijk beheerd wordt. § 4. Het na de Etappen-dagorde n* 1139 van 22 September 1917 toegestaan verhoogd haverrantsoen voor dekhengsten wordt met de helft verminderd. § 5. Overtredingen der verordening of der op ' grond ervan door de Etappen-Komman-danturen genomen schikkingon worden met ten hoogste 10.000,—• mark gcldboete of met ge-vangenis tôt 3 jaar gestraft, ook kunnen beide straffen tegelijk toegepast en de in strijd met bovenstaande bestemmingen gebruikte voor-werpen verbeurd verklaard worden. Zijn be-voegd de Duifcsche militaire rechtbanken en militaire besturen. E. H. O., den 10 November 1917. Der Etappeninspclcteur, von SCHICKFUS, General der Infanterie. ÎN FRANKRUK, Gorloîisraad Ocno-Ko, 23 November. — Volgens Hnvas, meldt is onder het voorzitterschap van Poin-sarré een oorlogsraad ingesteld, die samonge-îteld is uit den minister-voorzitter, de ministers ran buitenlandseho zaken, van marine, bewape-tiû>g en blolckc.de. De overste van den generalsn îtaf, het veldleger en den admiraalstaf der marine hebben raadgevende stem. De onder-ïtaatssekretaris van het oorîogsministerie, die den minister-voorzitter ia toegevoegd, verblijft 3T al3 algemeene sekretaris. De raad houdt zich bezig met de politieke leiding van den oorlog. Gnmersperring, Geneve, 23 November. — Volgens de Journal ie Geneve treedt in Frankrijk van af 1 Deeember, 3ene nieuwe grensverspeiTing-verordening in kracht. Volgens deze verordening zou de tegen-vvoordige grensversperring duren tôt het einde van den oorlog, met nu en dan eene tijdelijke jpening van 24 tôt 48 uren. IN ITALIE. Grgiizen yeslot^n- Berne, 22 November. — De Italiaansehe çrenzen worden donderdag, om 5 ure 's avonds, apnieuw gesloten. D? nleuws Pansslijke po^Ing. - Weenen, 23 November. — De Reiehspost versehijnt met het volgend telegram, dat uit Berne komt, aan het hoofd van zijn blad : Uit de middens van het Vatikaansch Staats-sekretariaat wordt met zekerheid gezegd, dat de Paus eene nieuwa poging ondernornen heeît om den vrede te bekomen. De mocilijkheid der diplomatische betrekkingen met do Entonte-machten was oorzaak dat de Paus zich tôt de zegenrijke Middelnpiachten wende, bij wien Zijne stem gehoor vindt. Voorloopig is er alleen een bericht over den diplomatischen stap, maar niets over den inhoud der voorstellen, door c'en Paus gedaan,.over overeenkomst. IN RUSLAND. Samenvatting van het voorstel der Maxi-malisten, een wapenstilstand te sluiten, ten einde de vredesonderhandelingen te beginnen. Basel, 22 November. — Havas meldt dat de Maximalistische regeering van Zarskoje Selo de volgende boodsehap rondgestuurd heeft : De vergadering cler Arbeiders- en Soldatenradcn van gansch Rusland, die do macht in handen hebben voelt zich verplieht, aan aile oorlogs-voerende volkeren en hunne regeeringen, hot voorstel te doen een wapenstilstand. to sluiten, ten einde seffens de onderhandelingon te beginnen met het doel op volksgezinden grondslag den vrede to sluiten. Dat voorstel wordt gedaan aan aile oorlogs-voerende land.cn, zoowel bij de Verbondenen als bij de vijanden. Tôt de gezanten der entente is reeda een gelijkluidende mededeeling overgemaakt. De opperbevelhebber wordt met de uitvoering gclast. Hij zal den Arbeider- en Sol-datenraad nopens de besprekingon met de vijandelijke vertegenwoordigers op d'hoogte houden en zonder toelating geen wapenstilstand onderteekenen. Eonden, 21 November. — Binnen eokele dagen zal de dag der wetgevende verkiezingen bekend gemaakt worden. Keulen, 22 November. — Van versehillende kanten wordt gemeld dat in S. Petersburg nieuwe gevechlen zullen plaats vinden. De troepen van generaal Kaledin worden op 80.000 màn geschat, dooh zijne verzamelplaata is niet gekend. Amsterdam, 22 November. — In het kamp der aanhangers van Lenin heerscht ernstige oneenigheid. In de nabijheid van Wiborg werd tusschen Witte en Roode Garden gevochten. De ijzerenweg is opengebroken. Stockholm, 22 November. — De vertegen-woordiger der Bolschewiki verzekert dat do troepen van Kerenski tôt de Bolschewiki over-gegaan zija. De generaal dezer troepen kreeg van de«nieuwe regeering opdracht met generaal Kaledin in onderhandelingen te treden. Stockholm, 22 November. — De matrozen zijn op 28 November door de Bolschewiki in kongres bijeengeroepen. Kopenhagen, 23 Novcmbe . —- Politiken meldt uit Haparanda : Ivlolja Narodna meldt dat Trosskl, de vroegere minist-er van buitenlandsche zakon aan de ocr-logvoerende machten eene aanvullendc nota heeft gezonden, Waarln hij van de versehillende regeeringen het rccht Vereisciit hunne oorlogs-dôeleindcnte herzien. Hij deeltden Verbondenen mede dat de Russische regeering, -zoo zij tegen 23 November geen anfcwoord verlangfc, zich gerechtigd acht, eencn afzonderlijken vrede te sluiten en dan hare neutralitrit te bewrrcn. Zurich, 23 November. — De Zwitsersche Telegraaf-Information verneemt van _ toonge-vende personen der Entente, dat deri eisch v?n Troski, aan de Verbondenen, eene onmiddellijkg hcvzicning der oorlogsdoeleinden te beginnen, want dat Rusland aan zijne vroegere overee'n-komst n met de Entente, niet meer gebonden gevoc It, gezien de gansche houding der Entente-machten tegenover het nieuw regeeringst' Isel geene verderc opmerkzaamheid zal vcrleenen. Borlijn, 20 November. — Het aîkondigen der Maximalistische machthebbers te S. Petersburg om eenen wapenstilstand te beginnen, is, volgens een telegram, vanwege den opperbevelhebber van de Russische légers van de hand gewezen. OfilcieeleMedeâeeiingen in VJaaflderen. Frankrijk en Eizas. (DUITSCHE MELDING.) BERLION, 23 November. — Uit het grooto hoofdkwartier : — Legergroep van leroonprins Hupprecht van Beieren. — In do namiddagsuren bîreikte de artilleriestrijd groote sterlcte in Vlaanderen. Op het slagveld Zuidwestelijk van Cambrai Waren Moeuvres en Fontainegister brandpunten van den strijd. Tegen Moeuvres en de Westelijk aansluitonde stellingen rende de vijand meer-maals te vergeefs aan. Klsine aanvankelijke successen werden door onze tegenstooten goed-gemaakt. Aan weerskant-en van Fontaine en uit Fontaine zelf voerde de Engelschman sterko krachten tegen onze lînies vooruit. Het kwam tôt verbitterde lijfsgevechten, in wèlko de vijand het onderspit dolf. In aanvalslustig c-r-opgaan wierp onze infanterie lien terug en bestormde 1k-t dorp Fontaine. Het woud van lia Folie werd gezuiverd van vijnnden. En-gelsche aanvallsn, tegen Rumilly, Banteux en Vendhuille gericht, braken met verliezen samen. Neder-Silesische en Posener troejx-n hebl>en bijzoHder aandeel in hot gevolgrijk verloop der gevechten van gister. Binst den nacht bleef de artilleriestrijd elechts in enkele scctors van het slagveld sterk. Sedert den n-oegon morgen zijn nieuwe gevechten in gang aan den Zuider rand van Moeuvres. — Legergroep van den Duitschen kroonprins. — Bij goed zicht leefde het vuur op tusschen Vauxaillon en Craonne, in Champagne en op beide Maasoevers. — 23 November 's avonds. — Uit het greote hoofdkwartier : Aan hctslagfront Zuidwestelijk van Cambrai is eene nieuwe Engelsche doorbraakspoging, onder de zwaarste vijandelijke verliezen mislukt. (FRANSCHE MELDING.) ^ PARUS, woensdag 21 November. — Officieel: In den loop van den nacht gelukten ona verscheidene vooruitstooten in de Duitsche linies, Noordelijk en Zuidelijk van St-Quentin. Wij brachten gevangenen in. Met het einde van den nacht was de artilleriestrijd hevig in de streek van het Chaume-bosch. Op de rest van het front is niets te melden. — Avondbericht. — Westelijk de Miette vielen wij hede.n tegen 3 uur de vooruitspringen-de vijandelijke Unie van Juvincourt aan op een front van ongeveer een kilomet-er en een ge-middelde diepte van 400 meter. Onze troepen bsreikten al hun doeleinden en r.amen aterke verdedigingspunten van den vijand. In den loop dezer ondememing namen wij 175 gevangenen.Tusschen de Miette en de Aisne brachten onze patroeljes ongeveer 40 gevangenen weg. De artilleriestrijd was levendig in gansch deze streek. Op beide Maasoevers werden door ons vuur aanvalspogingen op onze kleine posten verijdeld. In Opper-Elzas mislukte eveneens een vijandelijke aanval Noordelijk van Lsrgissen. — 22 November 's namiddags. —- Officieel : In 't Westen der Miette bleef het artillerle- gevecht gedurende den nacht levendig. De vijand richtte een tcgenaanval op onze nieuwe stellingen in 't Zuidcn van Ju\incourt; deze werd door ons vuur a "gewezen en kostte den vijand ernstige verliezen. Het getal gevangenen, tijdens de verrichtingen van gister genomen, bedraagt ■J.OO, waaronder 9 efiieieren. Verschll-ligc stooten op onze voorposten tegen Betheny, Noordeiijk de hoogto 341 en Eparges Hteven zonder gevolg. Van oazen kant voeràen wij gister en ook 's nachts verschillige stooten uit, in de vijandelijke lijnen, in 't Zukier van Si t-Quenti i,Noordelijk V)ux\illo«, No rdj lijk AiU-s en in 't grbied van Tahure en Maison c\e Champagne. Wij vernielden dekkinjgen en brachten gevangenen en verscheidene machiengeweren mede. 's Nachts overal rusl. •—- 22 November 's avonds : Officieel : Tijdens den dag n^inhet artillfieg-, vecht, in het geb'K-d Noordelijk den Chemin des Dîmes een hevig lcarakter, tusschen Aisne «n de Mi tta en op versehillende punten van 't urtmpag retient. Een stoot op onze post'-n in den sertor van Maison de Champagi" misluicte. Op den recliter Miasoever hevige artilleriiwcrldng ror.d den mi,Mag, in den sector ten Noorden van Chambrcttes. Tijdens den dag ovoral -rust. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, dinsclag 20 November. — Officieel avondbericht : Kort na 't aanbreken van den dsg %-oerden wij heden vroeg een reeks gevechtahandelingcn uit tusschen St-Quentin en de Scorpe. Deze ondernemingen werden met b 5vredi^ende uit-slagen doorgevoerd. Een aanzienlijk" menigto materiafil en een aantal gevangenen werden in-gebracht, maar er kan nog geen Eehr.tting gegeven worden. Het weder, dat atormachtig en fiât geworden is, maakte de bedrijvip;heid onzer vliegertrocpen zeer moeilijk De vijandelijke artillerie was bsdrijvig afui een aantal punten van het Ypersohe -front, bij-zonder in de nabijheid van Zonnebeke en Pas-schendale.— Woeiisdag 21 November. — Gistervoomoen werden aanvallen gedaan tusschen S. Quentin en de Scarpe. De vijand werd in aile gevailen volkomen verrast. Onze troepen drongen op breed front, op een diepte tusschen acht on negen kilometer in de vijandelijke stellingen binnen, namen eenige duizende gevangenen on maakton een aantal kanonnen buit. Bij onze bsstorming op het hoofafront vielen een groot- getal tanks aan, op weliren ii;f*w>terie-regimenten volgden. Doorheen de openingen welke de -*anks gemaak' hadden, bestormdeo zij op gansch het front het eerste verdedigir.ga-stelscl. Naast pantscrauto's drong onze infanterie de Unie st.ls.dmatig terug en nam het tweede Duitsch verdedigingsstalsel, meer dan 1,6 kilometer daarachter. La Vacquerle en de vooruitsprong der hoofdstelling, verder het dorp Ri en court werden genomen. In Flesquières was or hevige strijd. Bereçtet» territoi'iaaltroepen namen Havrineourt en Duitsche gravenst-elsels Noordelijk daarvan, terwijl andere troepen op den Westelijken oever van het Noorder kanaal Noordwaartfl-vooruitgingen, Later in den voormiddag word op aile punten een snelle vordering bereikt. Marcoing en Neuf-wood werden genomryt, verder de dorpen Grpin« court en Anneux. Gansch de Duitsche lini» werd Noordwaarts aan den straatwog Oambrai-Bapaume gedrongen. . Territoriaaltroepen brakeri binnen in do vijandelijke stellingen Oostelijk van Epehy. Iersclie troepen namen gewichtige scctors tusschen Bullecoml; en Fontaine-les-Craisilles. — Avondbericht. — Westelijk en Zuidwestelijk van Cambrai werden ho den gewichtige vorderingen gedaan, alhoewel er Uestendig regen viel. De versterkinfîeSi'• welke de vijand ijlings op het slagveldaanvoerde'om ons vooruit-rukken op te houden, werden uit een verdere reeks dorpen en andere bevestigde stellingen verdreven en er werden veel nieuwe gevangenen genomen. Weder leverden tanks groote diensten aan het vooruifcruklcen. Op onzen rechter vleugel deden wij vorderin-gen in de richting van Crêvecocur en Surlcs-court. Noordoostelijk van Masnières verove-rden wij een dubbcle Unie vijandelijke schutsgraven op den Oostocvcr van het Canal de l'Escaut. Een scherpe strijd greep in dezes nabijheid plaats. Vijandelijke tegenaanvallcn werden gevolgrijk afgeslagen. Met den morgen veroverden vooruitgaand» troepen Noordoostelijk van Flesquiôres do vijandelijke verdedigiugsli. ies Zuidwestelijk van Cantaing en het dorp zelven, waarbij zij 500 gevangenen namen. Later op den dag zetteden zij hun vooruitrukken voort en vestigden zich In de stellingen dcr vroegere vijandelijke frontlinia. Noordelijk van Anneux geraakfcen bataillon* in strijd met don vijand Zuidelijk en Zuidwestelijk het Bourlongebosch. Verder Westelijk overschreden regimenten uit Ulster den straat-weg Bapaume-Cambrai en rukten in Moeuvre» binnen. Binst den dag werden sterke vijandelijke tegenaanvallen tegen onze nieuwe stellingen in de nabijheid van Bullecourt afgeslagen. MENGELWERK 143 CAPITOLA. Na het exerceeren werden de rekruten naar de kazerne gebracht. Herbert volgdo op eenige schreden de afdeellng, waarbij Traverse was. Toen de soldaten vrij waren, riep hij zijn vrlend. Herbert reikte hem de hand en zegde : Traverse hebt gij u ook onder onze banler geschaardî Welk een geluk, dat wij ons hier ontmoeten! — Een geluk, ja... flulsterde de vrijwilHger, Bn nog wel als gewoon soldaat, bij zulk een wanorclelijken troep. — Wat bekommert gij u over anderen t her-nam Herbert^Gij zondt de eerste rekruut niet zijn, die het t<5t generaal bracht. TVaverse glimlachte treurig. Met een weemo» digen blik op zijn grof, op eommlge plaateen gelapt soldatenpak en de plompe schoanen, schudde hij treurig bnt hoofd. — Wat mij betreft, ik rerklaaï u ronduH, >ei hij, dat dit drillen on africhten en 't samen»aap-sel'van volk mijne raderlandeliefde eerder af-koelt dan opwekt. — Traverse, 't spîjt mij u «oo te hooren spre-ken, hernam Herbert. Orerigen» Waaxt gij toeh • nf.'t mismoedied t " — Integendeel, ik had het tegenovergestelde ^ebrek, niet waar î Ge kendet mij ala cen mensch, lie graag zijne krachten overschatte, die hoog ivilde vliegcn en voor wien geen doel te ver waa >m het te bereiken. Zie nu eens hoe ver ik met nijn eerzueht en streven gekomen ben. Ik ircomde van de schoonste verwachtingen, ik itelde mij een paradija op aarde voor en nu st» k hier met een verroeat geweer in de hand bij îon troep landloopers en vagabonden om op ;ommando rechts en links te keeren. — Maer om 's hemels wil, Traverse, riep Herbert, wat bracht U tôt het wanhopig bestaH >m u te laten inlijven, indien ge geen luat h»<tt ;ot soldaat spelen ? — De nood, de ellende, de bittere teleurstel-ling in mijne verwachtingen en voor ailes de sreurige overtuiging, dat Clara mij vergeten en tiaren eed gebroken heeft. / — Clara t Zij, die u nog altijd bemint, die geens minuut van den dag laat voorbijgaan, zonder met liefde aan u te denlœn ! Hoe ia het mogelijk dat gij aan haar kondt twijfelen î — Ik heb 't ook niet eerder geloofd, dan toeo ik een brief van haar ontving, waarin ze mij n». dedeelde, dat zc mij mijn woord teruggaf, wijl rij ook het hare niet kon houden. Hier, lees den brief en overtuig u, hoe nameloos ongelukkig ik ben, dan zult ge ook begrijpen, waarom ik soldant ben geworden. Traverse haalde vit den borsfczak van zijn soldatcnjas een verfrommelden bt;oî te voor. scliijn, dlen hij zijn vriend overreikte. _ Met bevende hand ope.nde Hc-rbert het :,chrij-ven. Hij kende het schrift van Clara niet, Traverse verzekerde hem echter, dat het van har® hand Was. De brief bevatte de volgende weinige regelen : « Arme Vrlend, » Met cen beklemd hart besluit ik u te schrij-ven, want het is eene vreeselijlcc tijding, die Ik « moet berlchten, » Gij weet, welk een dwang mijn voogd op ml| tdtoefende, doordat hij mij met hem deed gaan. Hij wlst, dat dit het zekerste middel was om on» te schelden, en werkclijk, Traverse, er valt aan eene verblndlng tusschen ons niet meer te den- ken. , ... • Toen hij mij tegen mijn wilmeer.am, was dl* om mij In aanraking te brengen met zijnen zoon Craven. Hij rekende er op, dat deze mijne lleM» zou winnen 6n — zou ik het u bekenncn, Tra** ver^fel — ik beschaamde zijne verwachtlnge* niet. De indruk die Craven op mij wlst te maken, was zoo gunstig, dat ik vrijwiUig besloot het* mijne hand te schenken. • Indien het u mogelijk 1s mij te vergeven» vergeef mij dan, ilc zal steeds uwe vriendin bl^ ven — nooit echter uwe vrouw worden. «Clara DAY. » {'( Vesvoî«tvl

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Oorlogspers|Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection