Het volk: christen werkmansblad

2254 0
23 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 23 November. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 20 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gb1xd0s70j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Aile briefwisselingen rracht» vrij te senden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor denaaml. ïnaatsch. «Drukkery Het Volk», SJeerEteeg, n 6 16, Gent. Bureel voor West- V.Iaandereni Gaston Bossuyt, Recolletten-Korlrijk. HET VOLK Ken sohrljM in : Op aile postkantpsen aan 10 tf< per jaar. Zes maanden £r. 5.00U Drie maanden fr. 2,50. AaaKondîgingen : Prijs voîgens tarîef. Voorop t# betalen, Rechcer!ijÎM herstellîng, 2 fff» per regei. Ongeteekeude farievea worden geweigerd. TELEFQON N« 137, Geafe. Verschijnt <5 aia&al per week CHRISTEN WERKMANSBLAD r S Ceatîemea liet uummer »».?> i .... ..... i ■ ■ . n—,.. \.WTT- Over Koorzang. I Onder de goede, verheffende uitspannin-gen, die in de laatste tijden door den steeds wassenden stroom van stoffelijk verzet deeriijk werden verdrongen, moeten we ook den koorzang noemen. Deze werd nochtans te voren in onze streken lioog in eere gehouden. Meïiig emstig muziekliefhebber herinnert zich nog met , genoegen de genotrijke stonden destijds bij gelegenheid van herhaling of uitvoering in , de een of de ander naderliand gevallen koorzangmaatscbappij beleefd. Dààr- was het immers dat de vorming van den. goeden smaak, voor 't genieten der ( sclioonheden van barmonische samenstel- ] lingen, gepaard ging met de onwaardeerbare , aangenaambeid van den meerstemmigen zang. Heel anders was het gesteld in sommige . zangvereenigingen, die later op reeds te ] veel plaatsen tôt stand kwamen. Deze waren. geschoeid op de leest der ontelbare maatschappij en tôt verlustiging, die mon alsdan over heèl het land als uit den grond zag oprijzen. Het inrichten van zulke maatscbappijen was inderdaad als een aanste-kelijke ziekte geworden. Ilet meerendeel der « zangers » die zich bij deze nieuwsoortige vereenigingen lieten inlijven, hadden het vooral gemunt op de bijkomendo periodiëke feestmalen, dans-partijen of plezierreisjes. Van daar dat men, naast de classieke titels «-eerelid » en « wer-kend lid », meestal ook schertsend hoorde gewag maken van « etende », « dansende » of « reizende » leden. Was 't om een uitstapje naar een festival 1x5 doen, eenige kameraden-turners ver- ] voegden 't gezelschap, en speelden de hoofd- , rollen in de' tooneeltjes van den dag : in . den feeststoet, kluchtige sprongen en ge- , baren bij de vleet, zoodat onder de toege- ( stroomde menigte weldra niemand meer luisterde naar de marschen die door de i voorbijtrekkende mnziekkorpsen werden i uitgevoerd. Op het verhoog, vooraf beraamd ; geharrewar; waarop twee éénstemmige < straatliederen volgden, die opaettelijk zoo ] erg mogelijk tegen maat en toon werden , gezongta... '**"■ " *nf ' ' t Ga nu niet denken, vriend lezer, dat we , dit schryven uit zucbt om de loi in 't alge- , meen te bekiîibbelen : ge zoudt u zeer ver- -j gissen. We zîin integendeel overtuigd dat de goede, deftige klucht, waarbij niemand , in persoon noeb gevoelens wordt gekrenkt, \ een onmisbaar bestanddeel in 's melischen ( leven is. Vrooljjke lieden hebben overigens , een goed hart; en daarom stellen we met j voldoening vast dat het in den aard van ons volk ligt, het' op tijd en stond in gezelschap j van vrienden eens te willen uitschateren f dat het dreunt. Maar de lolle mag de kunst niefc in den weg staan, zooals dit gebeurt wanneer men i een schijn van kunstidtvoering aanwendt ] om den lachlust op te wekken. Ailes hier ] beneden moet tôt zijn ware bestemming . komen; zoo niet brengt het den mensch geen < voordeel aan. ( Welnvi, de zang, muziek der natunr, door i geen speeltuigen tei evenaren — maar gaande ] evenwel, naar gelang van den aard van het ] toondicht, heel gelukkig met begeleiding j van speeltuigen samen —, oefent den heil-zaamsten invloe'd uit op de zedeliike ver-heffing va.n het volk. Men kan het dus enkel beîreuren wanneer •, koorzang als aanleiding tôt kluchtspel wordt t aangewend:r zoo veel te meer, daar dit ook c niet van aard is de nog bestaande ernstige 1 zangafdeelingen aan te moedigen. Niet alleen echter de drang der stoffe'lijke uitspanningen, maar ook de gelijktijdige £ medewerking in allerlei maatschappijen was ( noodlottig voor den vooruitgang, en zelfs, i in eenige plaatsen, voor het bestaan der r Koorzangafdeelingen. Vroeger, inderdaad, was in 't algemeen de kunstliefhebber li^l van édne, der kunst toe-gewijde maatscbaiplj, en trok het er zich voor aan. Maar in een volgend tijdvak — het laatste voor den oorlog — liet menig i goed strever, medegevoerd door de heer-•chende zuclit naar gedurige verandermg, zich zoo wat in een balf dozijn genootschap- , pen met verschillende strekking opnemen. 1 Eik lidmaatschap bracht natuurlijk nieu- i .wc verplichtingen enlast mede. Weldra bleef er geen vrij rustuur meer over. Dan begon < men het een voor het ander beurtelings wat te verwaarloozen, om eindelijk, ailes beu, j overal ontslag te nemen. Wanneer een Koorzangmaatschappij aldus haar ledental aanzienlijk zag verminderen, gaven de overblijvenden ook den moed op : men was niet meer in voldoende gelai voor s uitvoering in open lucht; de bijkomende peroidieke feesten waren ook aan 't slab- 1 bakken, en ten slotte viel de vereeniging, ^ zooals reeds andere in gelijkaardige omstan- j, digheden waren gevallen. • ' z Niemand natuurlijk zai beweren in sta-at e te zijn de aangewezen misbruiken uit te z *oeien. Men moet er noehtans zooveel mo- 1. gelijk tegen opkomen; en het is nu de voor- t deelige tijd om daar eens ernstig aan te denken. De gebeurtenissen hebben immers den jagenden lust naar velerlei uitspannin-gen gebroken, het gemoed integendeel tôt rijper overweging der toestanden stemmend. e We zullen hier aanduiden lioe er, naar § onze meening, zou moeten te werk gegaan d worden, door wie het plan zou opgevat t hebben tegen de in aantocbt zijnde betere n tijden het tôt stand brengen van een koor- r zangmaatschappij te behàriigen • ° Het totaal 'afbreken met don verkeerden l; slenter steeds voor oogen houdend, beginnen (| met een klein, zeer klein getal zorgvuldig g idtgekozen leden. M et vier stemmen : twee n ténors en twee bassen, kunnen de oefeningen e op den samenzang voor mannen onder be- v kwame leiding in uitmuntefl.de voorwaar- v ' den aangevangen worden. Vier stemmen I hooren we uitroepen. v Maar, dan zal het heel wat duren eer do s; niejiwe maatschappij voor het publiek zal h ' kuniien verschijnen ! rj Zooveel te beter, vrienden. Hoe langer v : dat eerste optreden wordt uitgesteld, hoe 8 meer kans dat ge wezenlijk kunst zult uit- " voeren; en dit zij steeds het eenig ideaal. — Bijzaak, al wat verders ook nog met de maatschappij zou kunnen in betrekking o staan. h Die eerste oefeningen doet ge eenvoudig n weg in de buiskamer. 't la zoo gezelJig, zoo verkwikkend en verheffend ! Hebt ge dat nooit beproefd? Na korten tijd geraakt ge wel met een twaalftal uitvoerders; en is ' t dat de stemmen P zich wat gelijkmatig verdeelen, dan kunt ge, z na ieverige berhalingen, aan het eerste kon- ll cert denken. Deze uitvoering zal de aandacht vân kenners gaande maken; en van dan af ^ zullen waardige personen het als eene eer p aanzien als besluur- of beschermlid van e uw naar verheffing strevende onderneming \ op te treden. 'J Wacht u dan wel te onderzoeken hoe en :! waar ge veel nieuwe werkende leden zult % vinden. Uw bekommering weze daaren-tegen gronaig te overwegen wat al bijtredin-gen ge misschien zult moeten veimijden. Niemand mag in uw zanggezelschap aange- nomen worden die niet begrijpt dat, om . een goed lid te kunnen zijn, men minstens wekelijks één algemeene herhalîng en ge- p woonljjk nog een afzonderlijk aahlèerea van k partijen reg&lmatig moet kunnen bijwonen. ^ Onmogelijk dus ook nog in ander kunst- g vereenigingen verplichtingen naar behooren g te volbrengen; des te min daar de politieke " of sociale organisaties, voor deweike men wellicht ook al iets bij te dragen heeît, w insgelijks tijd en toewijding vergen. v Desnoods dan liever een geringer getal, k maar leden die het kunnen volhouden. Zcô b staat uw maatschappij op vaste gronden. p Doch — ' t is stille waer het noyt en waeyt b — er is soms weinig noodig om seheuring te verwekken. In zulke gebeurlijkheid,,geeft v het niet op, zoolang ge eenige leden kunt 2 bijeen houden. Herneemt den eenvoudigen, j gezelligen samenzang van voorheen. Doot c! ge 't goed en kunstig, naar nieuwe bijtre- g dingen zult ge niet lang moeten wachten. V'w zangafdeeling zal aridèinnaal groeien en bloeien, en zô6 geniet ge langen tijd het kostbaarste van wat op to'onkundig gebied te smaken is. J. D. n Ds Joâsn sn do Yerbaufieseri- S LONDBN, 19 Novembsr. — Sinds October E worden tusschen Engeland en de andere en- b tentelanden ondeihandelingen geveerd tôt het li oprichten van een Jodenstaat in Palestine. Op £ het grondgedacht zoucien de gezamenlijke mechten het reeds eens zijn. P Door Amerikanen wordt door het uiivoeren o van dil; plan, geweldige geldmiddelen ter be- b echilddBg gesteld en A-merikaansche argevaar- T oigden zijn met breede macht van handelen ï naar Londcn en naar S. Peterfcburg vertrokken. n ! N FRANKRUK. Verklai'iiiif van het FraiîSG'a Icabinst. Parijs, 21 November. — I11 de ministeriecle verklaring, heden namidetagin de Kamers voor-gelezen, wordt gezegd : Wij hebben er in toege-stemd de regecrlng in handen te nemen, om den oorlog m<t Yerdubbcldc inspanning vooit te zetten, vroarbij aile kraehtcn !>eter zullen ten : mitte gebracht .worden. Vrij stellen ons u voor met hcfc enkel gedaciit am eenen onbeperkten oorlog.. Wij wenschten dat het wrtrouwen dat wij u verzoeker, zeli een nkt vaji vertroxiwen tôt u zelf zij en een oproep aan de gcsehiedkundige deugdzaamhc-id, die van ons Franschen lieeft gemaakt. Nooit' beeft Frankî'ijk zoo dniJelijk noodzak Hjk.heid gevo. l I te leven en te groeien in het ideaal eener kraeht, dat in den dienst van het nunschclijk guWetm gest.lil wordt en waarin de vaste wilskvacht uitgedruktis omim-mer het recht der burgers en der volkeren, die j in staat zijn zich zeli t^ overwinnen oin recht-vaardig te ziju, te bevestjgen. Dat is het oplos- 1 singsvraagstulc van al oi;ze regeeringen, sinds ; het uitbreken van den oorlog. Aan dit.programma zullen wij gehecht blij-ven. "Wij hebben goede soldaten, eene groot-che ] geschiedenis, onder ervaringrijke leiders, die , ; met allen geest van overgeviag bozield den , sçlioonstai vaderroem hebben uitgemaakt. * * » Parus, 21 November. —• Na de ondervraging • over de algemeene politiek heeît de Kamer, j het eersfc; deel der vertrouwenskw ^stie gestemd j met 418 stemmen t" .11 65 en h.t tweede deel en de dagords, met algemeene stemmen en onder ; toejuiehing aangenomen. , 0 îk Jaisan op de Kor.ferantle. Gcneve. 19, November. — Jrpan zal op den Parijzer Entantî-oorlojuraad vert.-genwoordigd ! zijn door ziine geziMifen te Londcn en Parijs en ' hunne mtrine en militaire att chês. Venlzeios naar Londcn, 19 November. — Router verneemt J dat Venizelos. van zijn bezoek' aan, Engelaiid, Frankrijk en Italie naar At'ncne zal tei>igie_eren en in de aanstaande lentanaar Anicrilcn zafgaan. ; Venizelos zcgdc aan een vert ■gen'woordigcr van het Reuterbureel dat liet ùoel zijner bezoeken i^, , aile punten die in verbs>iul zijn mettlcleveringen voor de burger- en milit a ire bevolking met de regeeringen op te los.sir. IN ZWITSERLAND De onlustsn îs Zurich. Zurich, 21 November. Maamdsgnv.ond had 1 in het Volkshuis, de voiks- en afgevaardigder. -vergadering der Arbeidersvereeniging van Zurich plaats, om eene besprelcing to houden over de kwestie der algemeene werkstaking te Zurich. Volgens de Zurioher Post vsrneemt was de ver-gadering zeer b:wogen en zou tôt 1 uur 's naelits geduurcl hebban. Seherpe gszegdens en moei-lijkheden liadden pisats. De oprserïnalîerp ont-vingen van verschillende zi j den versterki^en. Een ontwerp tôt het uitroepen van algemeene werkstaking werd van de hand gewezen,ende vergadering befcloot woensdagnamiddag te wer-ken en aan de begraving à. r slaehtofîers van do bloedigo gevechten deel te nemen. Het tram-personeel zai betrelckelijk deze beslissing eene bijzondere houding nemœ. =î*-* * Dinsdagmorgen stierf in hpt iiospitaal een vierde slaohtoi'fer der straxibetoo'gmgen van Zurich, vrouw Wolf. Zij werd zatcrdagnacht door drie schotten getroffen, wanneer zij haar kindf, dat op den balkon stond, in de kamer wrldë doen gaan. IM RUSLAND. Kopenhagen, 19 November. — Dit ver-schillendp telegrnnmen kan men opMeken dat do raad der Maximpliston aftn de verschillende naties die met Kuslàad vereenigd waren, het recht toegêkend heeft zich \*an Pusla-nd los t© malîenen hunne zelfstar.digheid te vorkondigen. Door Ukranio werd het' r.erds ten uifvoer ge-braclit. Een àantal kopstukken der Maxima- ] listen, die to Stockholm verbleven, zijn: naar -S. Petersburg vertrokicen. v _ ) Geneve, 17 Novembpr. — De Mcttin, van J Parijs-, meldt dat do Eransche banken bevel ] ontvingen do Russisehe wissels on betalings- < bevelen tôt verder order niet meer aan to nemen. ] Te Bordeaux moohten de waren, welko voor ( Russischo rekening tôt uitvoeren gereèd lagen, niet vertîekken. 1 Il ■■■!» ■ 1II «il ' If ■ ll 3Bd«Tft Kopenhagen, 20 Ndvembîr. — De vertegen-woordigi rs der Bolschewiki in het buitenla'ud, geven de vo^ende mededeelingen ovor den toestand in Ruslànd. Te S. Petersburg heerseht orde; aile beriehten over opstand en revolutie zijn leugsnt-aaî. Tnehernow zou lid der werk-i'iedemvgeering geworden zijn. D,1 meerderbeid drr fronttroepen staat aan de zijde der nieuwe regeering. Als tegejdianger wordt daartegeaover gesteld : Generaal Ealedîn wofdt aanzien als de man die welhaa3t zalheerschen. Tusschen degezanten der entente en de nieuwe regeering worden de betrekking immer meer gespannen. Kristiania, 20 November. — De verklaringen van dén bijzonderen sekretaris van Kei-enski worden hjves'tigd. Bij S. Petersburg heeft de Bolschewiki va s ten voet gekregen; sterko troe-pen-afdeelingen worden naar Moskou gestuurd, waar de overeenkomstregeering reeds zou uit-geroepeii, zijn. I'at generaal Kornilow aan de gevechten def lœnomen hseft is or,waar, want der. ganschen tijd Toèft hij in de gevangenis doorgebrachtr. Londen, 21 November^ — Dé Morning Post moldt uit S. Petersburg : Da Makimalistische regeering, die meester is van dén toestand, haeft bij verordening van 15 'Novembsr 9 offi-eicren uit Jmn ambt ontslagen, wijl zij zich bij Kerenski in zijn optoeht naar S. Petersburg aangesloten hadden. De vertegenwoordigera van den S, Petcrsburgschen Aibeidërsraad in het hoofdkwartier verkregen bijzondc-re vol-machtcn.Parijs, 2 Novembsr. — Havas berieht uit S. Petersburg : 30.000 Letten hebbfen zich bij de Maximaliàten aangesloten. Daarmede kan Kerenski als volledig verslagen aaiizien wordei. In moerdere Russisehe. steden zijn opstanden uitgebroken. De gezantan der entente besloten in i>.?spreking te treden met de nieuwe Russisehe owreenkomst regeering, doch zonder verbin-iiffiissen te nemen. Den Haag, 21 Novembsr. — Manchester Gaar-r dian meldt uit Moskoti : De Bolschewiki is vol-leùig nreéster over de sfcr.d. Er iieorscht orde. De Kreml en andere voioïnaiiïe historÎ3che ge-bouwen bleven onbesehadigd. Brusilo.w werd door een grrnaafcscherf aan' het heen yelcwetst. Den 21 NovenlheK —■ In het binnen- lai'il wortife de strijd tegèn Kerenski vcovtgezct. Kasan is in handen der Jfeximaliston. Komman--dant Arkistow werd gevangen genomen. Waar Kerenski verblijf houèfc wceb m en niet. Korni-low zou te Moskou vermoord zijn Stockiioim, 21 November. — In gânsch Rits-land wordt da Bolschewiki meer en maer door de bevolking herkend. Iii a lie volksstanden vinden de vieâes^brâeïin^BBi een Ievendigen bijval. De vreemde gezantin staan onder de bijzondere Iioede van Poolsche soldaten- OfllsIsgtelElsisslsEiia la Vlîiamiercii, Fî^iikîfijk eu Elzas, (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 20 Noveml>er, 's avonda. — Uit liet groote hcoîdkwartier : L-vendige vui:i'hedrijvigheid bij Poelkapelle en Passehendr.lo. In het gebied tusschen de straatwcgen van Bspaumo en van Péronne naar Cambrai heeft de Engelsohman met sterke kraxîhten aa.ngeval-len en terrein g-:wonnen. Onze teguiixuaatregelen zijn in volien gang. —'21 November. '— Legergroep van kroonprins Rirpprechl van Belercn. — lia Vlaandcren'îeefde IV t vuur van af 'S toiddags op bij Dbaauide en van hcfc Houth»lste.•-bosch tofc Becelare. Tusschen Poelkap-.llc" en Passehendale nam het c'olc gister weer groett- hevtgheid aan. Op ge- ■ stegen vuurweviî,ing aan verscheidene plaatsen in Artois volgden vijandelijke verkennings-stooten, die afgowezen werden. Tusschen Atreeht en S. Quentin leiddc sterke artilkriestrijd Eagelsche aanvallen in, wler , hoofdstoot ingezet was tusschen de straatwegen van BapawHc naar Cambrai en van Péronne naar Cambrai. Terwijl deze aanvallen de door-braak onzer sfellingen in de richting van Cambrai beoogden, hadden de nevenaanvillen Noor-defijk en Zuidelijk het yoornr.amste strijdveld, ! bij Riencourten Yendhuille, plaûtselijk beperkte dceleihclen. • Tusschen Fontaines les Cr»isill-S en Reiçcourt kon de vijand overheen onze voorsto linie niet MENGELWERiv 146 CAPITOLA. — In de hel, denk ik! riep de majoor, die nu waer aan den bandiet herinnerd werd en aan zijn toorn begon lucht te geven. Hij ging tôt aan den rand van 't gat en keek in de diepte. — Ôom, begon Cap opnieuw, weet gij, hoe diep de kuil is ? — Diep genoeg, dat de gemeene schurkal zijne knoken moest breken, hernam de majoor, terwijl hij zich boven de opening boog en riep t — Hola, daar onder ? Zijt ge dood T Een zacht gekreun klonk uit den kuil. — God zij danlc, hij Ieeft, fluisterde Capitola. — Ik geloof waaraehtig, dat ge blij daarom zijt! snauwde de majoor zijne nicht toe. — Ja, zeker, hernam Capitola, het was voor mij eene akelige gedaohte een mensohecleven opgeofïerd te hebben, en eene arme ziel zoo on-voorbereid voor haren hoogsten rechter te hebben gezonden. — Nil, ge mocht wel een beetje gelijk hebben, bromde de majoor, misschien is 't beter, dat hij niet geheel en al den nek brak. In elk geval hoop en wensch ik, dat hij geen heelen ktiook meer aan zijn lijf heeft! Mej. Codiment, Wool is niet hier, loop eene naar hem en zeg hem, dat hij dadelijk hier komt. Wij moeten hem naar Tip-Top sturen, om de policie te halen. lu clk gavai moet de kerel er uit gehaald worden, 'dan kunnen we zien, hoe 't met hem is. Wederom boog de majoor boven den afgrond en riep spottend : — Ge zult wel zoo goed zijn, beste heer Gray, zoolang beneden te blijven tôt men u komt halen. Ik wensch u eene spoedige genezing, opdat men u weldra aan de galg kan knoopen. Opnieuw hoorde men een gekerm. — Oom, wat ge nu doet, fs niet edel, zegde Capitola. — En wat doe ik dan, juîvrouw Neuswijs? — Gij bespot een gewondc, een stervende die niet eens in staat is u te antwoorden. Men moet tegen een overwonnen, weerloozen vijand niet zoo wreed zijn. — Hm.... hm.... bromde de majoor.... wanneer ik aan al de streken van den schurk denk, kon ik hem al zijne knoken stuk slaan, wanneer hij ze trouwens niet reeds gebroken had. Gij zulfc v/el bedaard daar beneden blijven, mijnheer Gray, riep de maioor weer In den kuil, terwijl wij ontbijten. Tôt weérzlen» du» I Kom, Cap, we gaan ontbijten, ondertosschen zal Ezy komen en dan kunnen wij on» me* Mac Donald bezlg houden. De majoor bood zijne nlcht den arm aan en leidde haar naar d« cetzaal, waar hij zich nog-maals de bijzonderheden der gewichfcige gebeur-tenis liet vertcllen. — Jainmer I riep de oude, ge verdlent een man. te zijn, ge zoudt de heele wercld veroveren 1 — Bah, gij ovcrdrljft, oom, hernam Capitola Wat heb ik dan voor groots gcdaan? Ik ver-dcdigde mijne eer en wel op eene niet zeer nette manier. — Vcrduiveld, mej»£froiiw, op slot van rekening betreurt ge nog lictlot van dien ejlondeling in pliats van u over de- overwinning te verheu-gen? riep de majoor woedend. Wat aan de heele policie van Virginie niet gelukte, wat geen man kon, dat hebt gij volbracht, Cap ; zoudt ge daar niet trotsch op Wezen? — Neen oom, zei Capitola blozend, want ik geloof, dat Mac Donald nooit zou hebben dur-ven wagon in mijne kamer te dringen, indien ik mijn gedrag anders ir.gerîcht badde. Dat rond-zwerven door de bossclien, mîjn verlangen naar avonturen. Ik begin in te iien, oom, dat het beter geweest ware, wanneer ik naar uwe ver-maningen en waarschuwingen geluisterd had. Dos te beter,. Cap 1 riep majoor Warfield» ten zeerste verheugd. Doch al houdt ge ook van vrijheid, daarom mag zieh niemand verborloo-ven u te beleedigen; zulk cen schoft zou ik den nek breken! Alleen een schurk als een Mac Donald kan op zulk eene gedachte korrien ; trouwens hierbij had hij zeker nog andere plan-nen. Dit geloof ik zeker.... wij zullen hem die wel doen bekennen en ook ailes, wat hij met kolonel Lenolr afgesproken heeft. — Kolonel Lenoir t herhaalde Capitola ver-wonderd. Denkt gij, dat de kolonel eene hand in '4 epel had I ; fTi Vervolgt.) vCoruitdringen. Op het voornaamste strijdveld gelukte- het den vijand terre-in te winnen, onder beschutt-nig van talrijke pantserauto's. Onze reserven vingeïî den stoot in aehterwaartsche steliingen op. De plaatselijkheden in 't strijd-gebied, waèronder Granicourt en Marooing, bleven aan den vijand. Deelen van het materiaal ' dat in do steliingen ingebouwd was, gingôn ver-loren. Zuidelijk van Vendlnliile brak de aanval eener Engelsche brigade met verliezen samen. Bij en Zuidelijk van S. Quentin was de artil- -lerie- en mijnwerpersstrijd tijdelijk gestegen. Een vooruîtstcot der Franschen, die er 's avonds Op volgde ten Nsorden van Allaincourt, werd afgewezen. Het scherp vuur in de strijdsectora hield tôt middernacht aan en nam dan af. Hedeï» vroeg is het opnieuw in groote sterkte begonnen bij Risœcoui't. — Legergroep -van den Dicitschen 7:roonprîrts. — Verhoogde gevechtsbsdrijvigheid Noord-westelijk van Pinon en Oostelijk van Craonne. Nadat in de morgenuren een Fransche voouit-stoot aan het Chaums-bosch afgeweerd was, leefde het vuur op den Oostelijksn Maasoever' overdag niet meer op. (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, maandag 19 November. — Officieel-avondbericlït : In Champagne hebben wij gevangenen ge-nomen tijdcns een vooruitstoot in de ■ vijando-( lijke linies Zuidwestelijk de Butte du Mesnil. Op den rechter Maasoever hebben wij deze"n morgen een gedeeltelijke onderneming uitge-^ voerd in de streek van het Chaume-bosch. Wij hebben merkelijke vorderingen gedaan en den vijand verliezen toegebracht. De ortilleriestrijd bleeflevendig in gansch den sector. Artillerievuur met tussclienpoozen op het overige front. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, zondag 18 November. — Officieel avondbericht : Aan het Yper-front verbeterden wij 's naclits een Veinig onze steliingen Noord'westelijk van Passchendale. De vijandelijke artillerie was binst den da*g bedrijvig Oostelijk en Noordelijk van Armentières. — Maandag 19 November. —■ Hefien nacht bedrijvigîieid der beide artilleries In de slag-strook. Troepen uit Schotland en Warwlck&hire deden denlaatsten uachtmet welslagen een o ver-val in de streek vari Monciiy le Preux en'Green-iand Hill, Noordelijk van Roeux. Aan het slagfront van Yper verbeterden wij dezen nacht lieht onze stelling Noordwestelijk van Passchendale. Een aanval op eenige onzer vooruitgesehoven .werken Noordoostelijk hetr Polygoncboseh werd met goed gevolg afgewe-zen.— Avondhericht. — Dezen morgen werden vijandelijke afdeelingen, die onze linies Zuid-oostelijk van Poelkapellc trachttcn te nadoren, door ons ma chien geweer vuur aangepakt; het-grootste deel werd gedood of gevangen geno-men. .. , .... Binst den dag bedrijvigheid der vijandelijke -artillerie Oostelijk en Noordoostelijk van iper. Ten gevolge van een vijandelijken overval, ver-leden nacht uitgevoerd op onze graven Oostelijk ■ van Bouzeaucourt, is cen onzer manschappen j verdwenen. Patroeljegevecliten Oostelijk van 1 Armentières stelden ons in staat eenige gevangenen te nemen. 0p het Oostelijk GevecMsterpeiîk (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 20 November 's avonds. — Uit het groote hoofdkwartier : Geen groote gevechtsliandelingen. — 31 November. — Geen groots geveehts-handelipgen.(00ST2NRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 20 November. — Ambtelijke i mededeeling '. Niets te melden. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 2» Nov. — Van den ger.ersalstaf : i Zwakke geveohtsbedrijvigheid bij do stadi Tulcea. ©p he miMmm** (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 21 November. — Uit het groote hoofdkwartier : Geen groote geveeMshandelirg^p. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 20 Nov. — Van den generaafetaf s Westelijk van Bitolia en in de Corna-bociifc bijwijlen le^*endig artillerievuur. Een onzer aanvalsafdeelingen drong binnen in Ue \ .jou-delijko steliingen Westelijk het dorp AKsehak Kahle, bracht den vijand verliezen toe en keerae met Fransche gevangenen terug, îJcOostearîjksch'ItaliaanselieSorfeg (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 20 November 's avonds. — Uit het groote hoofdkv.'avticr : Niets nieuws. 21 Nov. — De toestand is onv-.'rar.derdo (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 20 November. — Ambtelijke mededeeling:I11 de bergen, tusschen de Brer.ta en don Piave, wordt verbitterd gevochtcn aan de Noordcr hellingen van den Monts Tomba. Zonder gevolg bleven aile pogingen der Itelianen om de ver-loren gegane steliingen door tegenslo&ten mcb veel of fers terug te winnen. De vijp.nd Iccd zwfize verliezen. Andersis niets te melden- (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, maandag 19 November. — Officieel : In dèn verloopen nacht levendige artillelûe-gevechten tusschen het Garda-meer en do As<( toch- Op de hoogvlakte van Asiago legde de vijand hevig samengevat vuur op onze steliingen aan' den Monte Tondareeat en aan den Monte Bade-nescheti„ zonder intusschen een aanval met infanterie te doen. Onze afdeelingen namen ge-, dceltclijk het offensief, veroverden vooruitge-\ schoven stukken sohutsgraaf terug en namen-8 officlercn en 202 man gevangen i «ttifiimi» iinn:inniNni«iiiriii—'i—i f ■ 11 i^'iiiwwafMiiiiBrtiTiirtJMMMtaiaiiagiaaiiimiiinwntftiilii Zevefl-en-TwiBïIgsle Jaar. — N. 2 7 S Goâsâienst ■— Maisgezia — Eigendom Irijilag, 25 Sovein^er VH1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods