Het volk: christen werkmansblad

1635 0
22 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 22 November. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 19 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m32n58f02x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

A!lo briefwisseHngen vracht. vrij te sien don aan Aug. Van Iseglieru, uitgevcr voor de naaual, Biaalsch. «Drakkenj Het Volk», ileersteeg, n» le, Cent. Bureel voor West-Vlaandcren» ©aston Bossuyt, Eecollolten-etxaat, 14, Kortijjk. HET VOLK Men scSirljît la s Opalle postkantorenaan 10 "r« per jaar. Zes maan&en îr. 5.00» Drie maandea fr. 2,50. Aaakondigingon : Prijs volgens tarief, Voorop i» betalen. Rechterlijke herstelling, 2 î?« per regel. Ongeteekefide brleven wordeT» geweigerd, TELEJPOOîî N» 137, Genfe. "Verscîiijnt CS maal per week CHR1STEN WERKMAN SBLAD S Cenîiemea laet nummer Eigen Taal. Nog als govolg op ons artikel : Onze Taal onder vreemden Invioed, ontvingen we Van een t-aalgeleerden vriend eenige bçschou-wingen, welke voor eenieder nuttig te over-wegen zijn. - Vooreerst verwljst hij naar een artikel, datonlangs in <\Qj£cclnischc Zeiiung in vorm van letterkundig feuilleton vcrscheen en waarin do schrijver, Otto Briegleb, klaagde dat ook de Duitsche taal, i'.eden vooral, gevaar loopt haar eigen aard onder vreemden invioed te verliezen. Do oorlogsberichten dragen daar veel toe bij, zegt de schrijver, tioordat zij, vlug opgesteld en op beknopten trant aangelegd, niet genoeg de woordvor-îmng \ erzorgen. Hier haalt hij een aantal voorbcelden van aan, dio ons toonen dat alwie zijn eigen taal wil zuiver houden, zich voor vreemden invioed moet hoeden en aan zijn schrijftaal do zorg raôet besteden van een kunstenaar voor zijn gewrocht. Gelijk dat wàar is voor het Duitsch, zoo is t waar voor ieders eigen taal, zoo voor de \laamsche als voor welkdanig andere. Mon dient in 't oog te houden, zegt onze geleei'de vriend, dat de taal zich niet laat dwingen : zij.gaatimmervoorthaar grilligen, >ja volstrekt grilligen gang. Gelijk^het leven der volkeren zieh nu in de eene dan in de andere riehting voortbeweegt, ■» zoo maakt de taal in haren loop grillige fproagen, .waaraan het verloren work zou zijn een i vaste en onveranderliike wet te wjllen voor-fccîirijven. En hierom behooren de zqoge-iiiaamde, ia • t geheel - niet onveranderlijke 'taalwetten, buigzaaixi en toegt-vend te zijn. , Do sohrijîtrant der taal kan niet in alle. opzichten -een en dezeïi'de wezen. Bij''het !schrïjven kan .men zich plaatsen Top Jaet ;standpunt der ' taahyetenscbap, en^dit' zal ,wel het strengsto «wezen; ofwel Jkan ,• men jzich riehten nï>ar de kunstopvatting, die «integendeel breeder vrij Eë kl % erlang t. Nog kan men do dagelijksehe prektijk bectoalen ten vooral een taal gebruiken die voor lelkeen gepast en gemakkélijk verstaanbaar fis; of ook ziet mon jnaar=it^belang dat (r taan vasfc ia, lidverzulkeene' dan een,.'andere fschrijfwijzo aan te nemen.^Die ' vierr ver-jsehillendfe opzichten volstaaà reeds1 om te jmogën wijzen op de grilligheid van den isohrijftrant in een en denzelfden tijd; men kan er naar aime ten wat deze grilligheid ©ver verschillende tijden bjj machte ia uit I te Tfc-rken. Toch zijn er algemeene regels, welke altijd i^gelaig waren en blijven zullen en die men > daarom nooit uit het oog mag verliezen, indien men waarlijk Vlaamsch, zonder stootend kenmerk van vreemden invioed wil sohrijven. Zoo bijv. het plaatsen van jbep'alingen bij zellstandige naamwooriien tus^cnen deze en het lidwoord; de overdrij-.ving hiervan is geen Vlaamsch, maar wel een volslagen uitheemsch gebruik. • liet artikel : Onze Taal onder vreemden Invioed, heaft daar nadrukkelijk en vol-komen terecht o\> gewezen en het met reden verwezen. Zoo stond er zaterdag in de SHiitsche bladen : « De Weslelijh het Qchrida-7tiecr door de Frcrnscheii C;tii'whïiclc linies werden door onze 'troepen bezet. » Al die senuins gedrukte woorden vormen samea een bepaling van het zelfstandig naamwoord ■Unies en staan tiîsschen dit en het lidwoord de geplaatst. Dat is een volkomen goed [DuitscTte, sinds eenige jaren ook een Hol-lancteeke volzin, maar geen Vlaamsehe. Mon had wel gelijk, te vertalen : « Westelijk het Ocnrida-meer werden door onze troepen de linies "àezet, dio door de 3?ranschen ont-ruimd waren. » ïïvc^izoo is het gesteld mot de afgetrt>kken benamingen, welke zooveel in hefNoord-'^Tederlandsch voorkomen. Ook dat is geen V laamsch. Onze taal is daarentegen op het werkwoord verlekkerd. Om wel en echt Vlaamsch te schrijven, behoort men tevens minder ondergeschikte en tusschengevoegde, en in de plaats daarvan meer nevengeschikte zinnen te gebruiken. Het misbruik van ondergeschikte tusschen-^nnen doet de onmatig volgepropte vol-zinnen ontstaan, die als een volslagen vreemd geraas in Vlaamsehe ooren klinken. Men dient insgelijks het overtoliig gebruik van hulpwerkwoorden te vermijden, evenals dat van samQpstellingen, vooral van zelf-standige naamwoorden. De woorden hoeven steeds met hun echten zin gebruikt te worden en men mag niet meenen dat woorden, die in verschillende talen gelijk klinken, ook gelijken zin hebben. Zulke en dergelijke regelen blijven on-veranderlijk gelden, omdat zij tôt het taal-eigen van 't Vlaamsch behooren. Voor 't overige past het niet, den schrijltrant aan onwrikbaar stijve banden te leggen en bijvoorbeeld woorden of uitdrukkingen te weren die men voortdurend uit den volks-mond hoort en welke men uit de taal ver-bant omdat ze niet meer oîficieel erkend worden. — Zoo heeît men bijv. het wooruje verscJiillig, verscMllige : omdat het niet opge-nomen staat in de Woordenlijst der Neder-landscha Taal, van De Vries en Te Winkel, zou men het niet meer mogen schrijven, terwijl aile Vlaamsch-sprokende gewesten het gebruiken en de beste Vlaamsehe s-hrij-vers het gebezigd hebben? Dat ware on-redelijk. En zoo zijn er meer. Om onze eigen taal goed 'en vrij van uit-heemsche wendingen te schrijven, gaan we ■ best^te rade bij de geede schrijvers, die op louter Vlaamsch standpunt stonden en door hurine geleerdheid waarbôrg gaven voor de degelijkheid hunner taalkennis. ^Een toon-beeld in dien aard was wel J.-li. David, wiens Vaderlandscke Historié niet enkel in ; "geschicdknndig, maar ook in letterkundig opzicht een echt Vlaamsch ; stândaardwerk ■ was, is en blijven zal. Als we onze taal zullen, . schrijven gelijk zulke meesters het deden 1 .zàl er niet veel op te vitten zijn. IN DUITSCHLAND. 08 Rijksdagzlttlng; Berlijn, 19 November. — Het vrgeger bijten-roepen van den Rijksdag, gevrâégd door ds sociaal-demokraten, is door de ouderdomskom-missie van den Rijksdag van de liand gewezen. De opaningszitting ^al' dus plaats hebben op [29 Novembcr. om S uur namiddag. Hijkskanselier graal Hertling zal in deze zitting het woord nemen over het Icredietvoor-stel en in de ondervraging van Groeb^f (Cen-trum) over de Middenstandskwestie en over het bei'icht der lioofdkommissie in de voedings-kwestie. De hoofdkommissie zal op 29 November niet zetelen, daar de Rljkskanselier eerst, in de algemeene zitting wil spreken IN FRANKRUK. Het kabïset Cl^msncgaa. ■ BAZEL, 19 Nov. — Men telegraîieert uit Bazel : Het ministerie ClcmAeeau is, door de benoe-ming *-an tien tyderstaatsseeretarissen, nu vol-ledig samengesteld. Het omvat 24 leden. Het kàbiîfet Clemenceau "Ï3 linlffl-republikeir_sch, dus een partijkabinet, gezien Clemenceau do rechterzijde 'en de republikeinscbe partijen der reoljterzijde uiîgcslotcn lieeft. î>3 sceialisten weigerdon de hun aangebeden portefeuillen. Frsîîîcriik en Ruslanfl. Berlijn, 19 November. — De Bcrl. Loli. Anz. verneemt lût Geneve : Da uiterste linkcrzijde zal, in de Kamerzitting van morgen, uitleg vra-geïi of ljeer Roulens, de Fransehe gezant te S. PetersbiU'g, nu dat de Maximalisten onlcô-ehenKaar do bovenhand bekwâmen, met de nieuwe mncht rechtstreelssehe betrekkingen zal onderliouden. Men twijfelt er aan of Clemenceau of Bichon onmiddellijk zuïlen ant^TOorden. Men neemt voor waarschijnlijl- dat dén vorigpn _mix ister van buitenlandscho zaken, Bartlsou, de liouding van den gezant Roulens zal verde-digen. ïn 't Engelsch Lageiîiiiis. ^I.ondeii, 19 November. — Voor een overvol Huis werd de beraadslnging over den nieuv.'en Raad der Verbondenen en over de rede van Lloyd George in P:yijs, geopend met een uit-drukkelijk voorstel fot verdaging. M. Asquith betoonde de noodwendigheid, dat de regeerïng de uiterste verantwoordelijkheid opneme voor wat gedaao of niet gedaan is, en deed de levensbetoekenis uitschijuen van me-nigvnldiger besprekingen tusschen de verbonden Staatsmannen en iegerr.anvoerders alsook de beteekenis van de mogclijk volledigste samen-v/erking. Hij betoonde verder de volledige kon-trool van Duitschland over zijn bondgenooten en y/ees aile organisatie af, die* de verantwoordelijkheid der generaalstafs tegengaan of het aanzien en de_ verantwoordelijlclieid van elke regeenng der Verbondenen voor haar eigen volk verminderen zou. Mat J)3trôkldng op de rede van Lloyd George te Parijs, zegde M. Asquith wel elken onnoodigen strijd te willen vermijden, maar hij zou aan zijn plicht te kort koman, indien hij dio rede onbe-sproken liet. Asquith bstwijfeldo of een Raad te Versailles in Masrt laatstleden invioed zou gehad hebben op den toestand in Rusland. Hij vroeg of het geen feit is, dat Gidorn^, tôt in den vooravond van den Duitsehen aanval tegen Italie, vertrouwd heeft dat liii er de zetçe van b'ehalen zou. Bjtrslck-^lijk andere plaatsen der rede, zcgdo Asquith : Lloj'd George heeft te verstaan ge-geven, dat Britsche dapp:rheid en Britfch bloed verspiM geworden zijn, terwijl zij in stra-tegi;oh opzicht b:ter ergens cldera hadden kunnen aangewend worden. Hij twijfelt of eenigo Rpad der Vcrbûr.donden zieh op een der twea groote offensieven in 't Wcsten zou Ingo-mengd hebben. Tôt slot zqnerrede betoonde liij, te midden van bijval, de notre ko ni.s der Britsche medew rking in den oorlog. In zijn antwoord on de rede van Asquith verklaarde Lloyd Gccaçe, dP-è de zafik der Verbondenen lijdtnan een c;ebrok:aan sam"nwerking eu di^t zijne uitsenzettingen «ver- hetgeen gc-bem'd"is, nic-t gericht warefr tegen bon gene-ralen staf of opperbevelheboer wa de E îg.lsche of van de andere leg rs. Hij heeft alloen ccnc zekere ophad.rirg Kvillen gevéh over.het feit, dat het tekort aan samïnwci'kir n bij de Verbon-de:)£n een ongeluk voor g-vol'î had gohad. Men heeft geti-acht Bulks te verklaren als'eene poging van burg?rszijde, om Kiph'-ia de militaire aangelegenheden te meng"n. Zulks is echter reeds' vôôi-K.itehencr en naTnolijk iji Junt van verieden jaar voorgebi'.;eht, Hét plan be-trekkelijk gemeonzame lci'Uilg, is g.maakt gc-^(^«îen in de zitting der generr.alstaîoversten, waarbij Engelahd, Frankrijk en IbtUië vertegen-woordigd geweest zijn. Het benoemen van een généralissimes is er havig bestreden. Zulks zou geen nut, maar vele mocilijkheden veroorzaken. Op de vraag van Asquith wegens het Ita-liaansch front en hstgeen Cadorna gezegd heeft, is het moeilijk te antwoorden. Men lcan zeer veel vertellen over hetgeen Cadorna gezegd heeft en over hetgeen men in Engelsnd clacu-over denkt. Engèland is niet veranlwoordelijk voor het Italiaansch front. De Engelsche regeering heeft veel geweten, geloofd of vermoed. De - Italia^nsche regeering wist er ie.ts van, maar sir Robertson kon de zrak betrekkelijk een ander front dan het Engelsche, niet doordrijven. Were er echter een gemoenzams raad to Versailles geweest, dan haclde Rob'rtson 'zijne inzichten, met behulg der vcrtegwiwoordigers v^in de regeering, nadrukkelijk kunnen ver-dedigen eut v/aren deze in aanmcrkir.g genomen. Het Iatliaansch front, zegdo Lloyd George, is van belang voor ons front. Aan het Italiaansch front heeft eene samenbreuk plaats geliad. Wij zijn er naar toe gesneld^en eveneesis de'Eransohen om het ongeluk weder goed to maken. Heeft zulks eveneens geen eterken invioed op de verrichtir.gsplannen aan ons front ? Goed dus, wij komen tôt de slotsom dat het stels.'l van verb indin gsof f i ci ert n en gewone sa-menkbmsfcon der ministe-rsen g^neraalstafsover-sten doorgaans onnuttig en onvoldocnde is voor de verzelceri n g van een Wezenlijke sa mer.-.werking.■'Wij moeten een besfcendigllcjhaam hebben, d"t onophoudendwerkt, inliciitingen gceft, aan de regeeringen mededeelingen geeft, om het even of ons front, of het Fransehe, het Ita-lir.ansche of het Russische front in eerste lijn in rekening_komt. De mogelîjku«id tôt moeilijk-' heden moet ter zijde gestciJ worden en wanneer tusschen de raadgevers der Lg rs, onze légers en de andere légers, rneeningsversèhilleii bestaan, dan zâlditlichaam de regeeringhelpen, om de mengj:lvvERk 145 CAPITOLA — Alleenî met u, sclioone mejuffrouw, riep de banâict, terwijl hij zijne armen uitbreidde en opstond, — toen Capitola op den geheim»n knop «aan den sehoorsteen drukte en het valluikonder : Mac Donald's voeten met een luiden kraak open [ epror.g. % Mac Donald, de leunatoel en het tafelf je met i hetgeen er op stond, verdwenen in den afgrond, - die nu gapend voor het jonge meisjo open stond.' Met strakke oogen zag Capitola in den zwar-: ten afgrond en tuimelde toen terug tôt voor haar î bed, waar zij bewusteloos ncerzeeg. t> Capitola's onmacht duurde meerdere uren, ! want toen zij ontwaakte, was het klaar lichté dag. In het eerste oogenblik lierinnerde zij zich niet, wat er met haar gebeurd was, zij streek zieh met de hand langs het voorhoofd en vroeg ïie-h af, waarom ze aangekleed voor haar bed làg^ . Eerst als haar oog op het geopende valluik viol, herinnerde zij zich het gebeurde. Er werd aan hare deur geklopt. Het was Mej. Codiment, dio kwam vragen, waarom zij zoo lang op hare kamer bleef en het ontbijt scheen 'te vergeten. — Uw 00m verwacht u, mejuffrouw, riep da {iiuwhoudster, en go weet, hoe kort hij va,a ge- duld is. Opsu maar, dan zal ik in plaats vaa'Pi-tapat u helpen bij het aankleeden. Capitola stond langzam op en ging naar da deur ; nu eerst viel haar in, dat Mac Donald zo gesloten en den sleutel bij zich gestoken had. — Waarorû doet ge niet open, mejuffrouw î vroeg Mej. Codiment van buiten. — Omïat.... onuîat ik den sleutel verloren heb, hernam Capito^i zachtjes.* — Om 's Hemels wil, wat is u overkomon, mejuffrouw? riep xlo huishouelster verschrikt. Zijt gij ziekî Gij spreekt zoo zaeht, dat men u nauweiijks hooren kan ! — Zegaan mjjn oom, zefede Capitola, dat hij de deur laat openbreken, want ik kan niet openen. Dan zult gij ailes vernemen ! Mej. Codiment' snelde heen. De goede dame wist niet wat over dit zonderling verlies te der-ken.Vijf minuten later verscheen de oude heep voor de deur; na eenige kraehtigs hamcrslagen eprong de deur oi^en. Stom van verbazing bleef de majoor op den drempel staan. In 't midden van 't vertrek het geopende valluik, op een Stoel een rijmantel, een hoeu en een handschoen, zijne nicht zoo bleek ois een marmeren beeld en nog altijd bevend, dit ailes zag hij verwonderdaan. — Ach oom, stemelde Capitola, îde e©n«, waar toe de dood mij dwong! Daar onder in dien zwarten afgrond ligt Mac Donald 1 Mojoor Wfttfieid staarde zijae nicht veischiikt aaa. v. — Capitola! Meisje! riep hij. Hei>t gij het ver-' stand verloren? — Neen, oom, herna'm Capitola, ofschooiî eenjmder,meisje het zeker zou verloren hebben, Zooals ik useg, oom, daar, in dien kuil ligt Mac Donald, die zich giateravond ia mijne kamei verborgen had. Toen ik naar boven kwam, trad hij eensklaps voor mij, nacjpt liij de deur afge- 'sloten en den sleutel bij zich gestoken hàd %Omhulproepen was nutteloos; gij, noch mejuffei Codiment kondet dit hooren. Vluohten was ooli onmogelijlc, want Mac Donald had den sleutel; zoodoende was ik hulpeloos in de macht van dien vreeselijkon bandiet, op wiens hoofd ge zelf een prijs gesteld hebt. — Vreeselijk! riep de majoor. En wat hebt ge toen gedaan 1 — Er was slechts een middel om mij te redden, ging Capitola voort, slechts één middel. Een druk op de geheime veer en Mao Donald verdween. Majoor Warfield geroelde zich verlicht; nu eerst kon hij bedaard het brêedvoerig verhaal van Capitola aanhooren. — O, mijn lief kind! riep hij, toen 't meisje geëindigd had, laat ons God danken voor uwe rodding! Hij nam u in zijne bescherming. — En Mac Donald, oom ? Waarheen is hij ge-vallen ? vroeg Capitola, die beireurde dat zij zich ten koste van eea meusgi»e»levea'lwd moeten reddeu, '.fff Verroljït.Jy puntsnenuiteenloopende geda clitsji dïcnietalleen, onze regeering maar ook aile andere regeeringen ter baoordecling zullen voorgrlegd worden, m';t elkandcr in overeenkomst te brengen. Asquith heeft gezegd dat de eindbesUssing aan de regeering moet blijven. Zulks was tôt hiertoe het geval en zal ook niet veranderd worden, wanneer deze inrichting geschapen word t. Ik moge nic-ts begrijpcn van militaire stratégie, toch iets van politieke stratégie (gelach en bijval) en ook hoe men de openbare meening bij esn zoo boiangrijk ontwerp wint, hoc men Zç overtuigt van zijne besfcaansnoodzakelijkhcid. Ile heb besloten een onaangename rede te houden. (Bijval). Dat moest iedereen dwlngen van dit doen te spreken, en men heeft er van gesproken in t'.vee, drie werelddeelen. De uitslag van mijn optreden is, dat Amerika, Italie, Frankvijk en Engeland ingewijd zijn en dat de openbare meening in-gcwijd is. Dat is uiterst gewichtig. (Bijval.) Al het praten van Oostersch en "Wésterschi 1s louter gesnap. Ons slagveld is in Noord. en Zuid, Oost en West; onze zaak is 't, den vijand van uit aile windstreken onder druk te zetten en hem slagen toe te brengen waar wij kunnen. Dat is onze taak en de reden wnarom wij dezen gemeenzamen raad behoeven. Hij moet gansch het verrichtingsvt ld overwaken en niet enkel cen deel ervan. Wij behoeven aile ervaringen, aile Iralp, die wij kunnen bekoîmen. Onze bor.d-genot?n behoeven ze ook. Hun behoefte claaraan is tjgenwoordig grooter élan de onze. Wij wen-schen <de zegepraal en wij zullen ze bereiken. Miar ik wenseh niet dat gansch de last daarvan op Engeland valie. Derhf^vc Wenseh ik een gemeenzamen Raad ail. r Verbondenen, die geheel het oorlogstoonecl nldus zal indeelen, dat de gezamenlijke hulpmiddelen der Verbondenen ton strijde ingezet worden om den druk op don vijand st.rker te maken. (Bijval.) B.ti'ekkelijk verschillende aan vallen in de drukpers, oordeelt Lloyd George dat nooit, in gansch de ooidcgsgcschiedonis van het land, de militairen een voile,diger werkclijke terug-houding (1er politiekers bereikt hadden dan tijdens dit jaaij zôo bij liet transport van lcanon-nen, bij verschepingen of iets derjf lijks. Ik spreek natuurlijk nitt van boosaardige taal, zegde Lijoyd George. Wij verwachtîn samen-Werking, "niet enkel tusschen burgers eu miîi-tairên, maar tusschen Verbondenen en Verbondenen.Moeten wij in dit land lieden dulden, die om ioute-r «politieks of p-rsr oî Jijke redens, mis-trouwen of ijverziicht op Frankvijk in de harten der Er.gvlsclucî! strooien? Ik zeg dat wij daar een einde moeten aan maken- Sinds ik i;i dezen oorlog werk, heb ik niet slechts gestreefd naar samcnwerking der Verbondenen, maar meer nog, naar vriendschap, naar goeden wil en kameraadschap. Ik heb mijn best gedaan om deze volkeren tôt vrienden te maken. D.it is h,t gehtim van ons welslagen. Het is iets Wezenlijks, dezen volledigen goeden wil te hebben. Hoc staat bet met Frankrijk? Het arme Frankrijk, het zoo vertrapte, met zijne voor altijd verloren zonen, met zijn rijkstr, hem ont-wende provincics? I'raukrijk wenscht niets dan bevrijding van de dagelijksehe bedrcigjug, die 50 jaar lang op hem drukte. Wat er ook eoit ge-sçhiedcn moge, ik hoop dat men zal ophouelen, met handen^ ton g en pen te trachten verder argwaan en ijverzucht tusschen ons en Frankrijk uit te strooien. # Ik heb geen angst vôor hetgeen komen zal, indien wij eendre ohtig liandelep. Aan den ge-ziehteinder zie ik b^kommernïssen, welke ik nooit verzweeg. Het is beter £ian 't volfc te zeggen wat%ebcurt. Maar ik zie geen bekommernissen, die mijn ^ertrouwen kuiuien keeren. Er zijn slechts twee dingen die ons een neder-laag liadden kunnen aanhrengen. Het eene was de .duikbootoorlog', indien hij o;ns de vrijheid der zeeëto ontnj»men tadde; dr.n ware inderdaad onze hoop geschokl geworden; maar thar.s koester ik voor de diùkbooten geen ^ rees meer. En 't andere ding ? Dat ia slechts het gebrek aan eensgezindheid! Ik steun leder plan, dat ons verder helpt op den weg ter zegepi-aal : ter werkelijke zege, tôt een overweldigende zege, tôt een zege, dig aan de bloedende wereld den vrede en de wslvaart zal aanbrengen. (Luid-ruchti'ge bijval. ) IN ^WITSERLAN D S traatîistco a ing&a ts Zitrisu. Zurich, 18 November. — Zaterdagavond hadden ie Zurich botoegingen plaats voor de dis-triktgebouwen. Da 1. iders der vredesgezinde bsweging, (gcricht tegen de mmutiefabrie-keh), zijn ■vrijdag aan, ehouden. Da inrieh-ting ging uit'van jonge lieden. Verschillende duizendo peraonen namen deel aan de betoo-ging. Erge voorvallen hadden plaats. De poliçie trok den sabel en schoot met de revojvers. Bar-rikaden werden oppa'ichfc. Er zijn vier dcoden, Wiïaronder een policieagent; er zijn ook vele gekwetsten. Eene mschiengeweerafdeeling zui-verde de plaats met loos geschut. Eond een uur 's nschts heerschte opnieuwrust. * * Zurich, 18 Nov. — Om twee uur namiddag ' waren er reeeîs zea dcoden, aïs elachtoffers de betooging van zaterdag, gevallen : Twee irmn-nen, wiena eenzelvigheid vastgesteld werd, een de*da onbekende, twee jongelingen waarvsji de namen ook nog niet gekend zijn en een policie-agent. Een kooT>moai en drie policieag^nten hebben eok zwe.ro verwondingen opgeloopen. In 't geheel zijn 30 personen aangehouden. De troepen handhaven do orde, op de Helvetia-plaats en in de Bazelstraat, waar de betoogingen plaats hadden. Zondag kwamen andere sterlre troepengedeelfen. Overste Reiser kreeg het ""bevel over de stad. Aile troepen zijn door de Zuriohsche overheid gevraagd geworden. Om twee uur namiddag werden verdere aanhoudin-gen gedaan, waaronder deze vooral van jongelingen die de officieren gesmaad hadden. Vol-gens een plakbriei aan de gebouwen van het dag-blad VoÛcsreckt zou de op touw gezette protest- ~ vergadering vaa maaudagavoud, op de jfelve-€ ' —— ... | tiaplaats niet gehouden worden, maar wel een» I streng vertrouwelijke bespreking der vereeni-gingen, der vertegenwoordigers en besturen van de sociaal-demokrat-i^che parti} van de omschrij-vmg van Zurich, 's Namiddags om 5 uur waren tachlig aanhoudingen gedaan, maar na vaststel-ling hunner eenzelvigheid werden de meesten terug losgelater . Aile samenschollmgen zijn door verordening verboden. * * * In den nacht van zondag op maar.dag en oolc maandag gedurende den dag hadden geene nieuwe oploopen plaats te Zurich. Drie batal-jons verzekeren den ôrdedienst, in de omgeving der plaats, waar de gevecliten plaats hadden. Tôt nu toc zijn ook geene verdere oîfers gevallen, • dan : een policiebediende, oh zekere Linigcr uit het kanton Berne en een zekere Daegeli,_ uifc Norschaet. De lciders van de betooging blijven aangehouden. De schade aan policiegeboïiwen wordt op verschillende honeîerden frank geschat. IN RUSLAND. Basel, .19 November. — Uit Parijs woreît gemeld : In de beide Russische hoofdsteden hebben de Maximalisten volledig gezegevierd. De ijzerenwegbeambten stemden er in toe do Maximalistische strijdkracjiten tusschen S. Pctersburg en Moskou te vervoeren. Men gelooft dat eene regeering zal tôt stand komen, bijna volledig uit Maximalisten be-staande.Amsterdam, 19 November. — Een groo^ leger nadert S. Petersburg, met Welk inzich" weet men niet; een ander groot leger rukt tegea Moskou op. Stockholm, 19 November. — De bijzonelere sekretaris van ICerenski is te Stockholm aan-gelcomen. Hij deelde mede dat de Bolschewikf S. Petersburg beheerschen. Het is onjuist dat generaal Komilow aan de gevechten deelge-nomen heeft. Waar is het echter dat generaal KalecUn het Dongebied in zijne macht heeft. De strijd tusschen Lenin en Kerenski veran-dert in een strijel tusschen Lenin en Kaledin. Op 18 November meldt i lavas : Na eene werk-staking welke 4 dagen duurdo, heeft het tele-graafpersoneel (ta St-Petersburg zijnen diensfr wederom opgenomen. Te*gevolge der misluk-king der onclernt-mingen van Kerenski werd do positie der Maximalifïên versterkt. Nadat Kerenski zijne. aanvallen tegen St-Petersburg staken moest en zich naar Zarskoje Selo terug-trok, begonnen de troepen der beide partijen met malkaar to onderliandelen. De vertegenwoordigers der Maximalisten konden glsteravond aan den St-Petersburgschen Soivjet mededeelen dat de bevelhebber der troepeji van Herenskiv generaal Ki-asnow, zich meX zijn staf overgaf en dat Kerenski in mstreos gekle.ed, gevluclit is. De troepen der Maximalisten zijn gister naar St-Petersburg teruggekeerd en marcheerden dcor de straten. De*tad heeft haar r.orrnr.al » uitzicht hernomen. Het vormen van een ministerie waarin aile sociale partijen zoùden ver-tegenwoordigd zijn, is mislukt, daar de boeren * en de Maximalisten er niet wilden van weten. De eisch der maximalisten is dat hunne kopstuk-ken Lenin eï* Troski van zulke regeering zouden deelmaken. De twee hoofdmannen zouden als hun programma nemen, de vredeswensehcn door de Bolschewiki geyit en het voorstel tôt verdeelin.g van de landerijen te verdedigen. Berlijn, 20 November. — Daily Telegraph verneemt uit S. Petersburg : Té S. Petersburg heeft de Bolschewiki de overhand. Het kozak-kenleger van Kerenski heaft te Zarskojo Selo • en to Gatschira met h/nn cen we.per,? tilstatid gesloie1 . — Do Ri...jLelie r a.an Berner Bund (Zwitsei'land) v^rsek-i t eîe.t Lenin eano proldania^ie oiidèrtcekcnde, wù^jdocr do wet-' gevende NatiOiie.le K inei-s den 25 November bijeengeroepen wrercft i . 1 Geneve, 20 r. —. Petit Journal (Parijs) mekit : De Paistischo iniliïaira vertegenwoordigers bij het i'ranscb. fe&ïi en :t Ei'.gelseïia front, zijnteruggerocpeng>,woi1. ia> Baael, 20 Novemb r. — De ine heeft do onafhankelijkhrki van hat-r gcbiéd rjtgeïcïpên: Londen, 19 November. — Over de:; ÏQfesUmfl in Rusland heeft minisiex Baifciii' ir 't L: gerhais de volgende inlichtis:gon gegeve-n : De toestand blijft nog immer oJiopgvklaare".; hétschijnt echter dat de extremisten (Maximalisten) te S. Petèra-, burg en, te Moskou het meesterschap ^-oel•e^^. De verhandelingen over het samer^tell^i van een overeenkomst-ministerifi heeft nog geeh uitslag opgelev "d. De t^egrsfiscîie verbiiido.gen met den En- t , gelschen gezant te S. Petersburg, welke verieden week onderbroken waren, zijn thans herstelel geworden. Da Engefeche gezant blijft op zijn post. • ' TER ZEE. Berlijn, 19 November. — Ambteïijk. — Het geveehl bij de Daitsche Bochl. Volgens het-ambteïijk bericht der Engelsche admiraliteit zou, tijdens het zecgevecht, den 17 November, bij de Duitsche Bocht, een Duitsche mijnen-zoeker verzonken zijn. Deze bewering is onjuist: er is geen nlijnen-zoekvaartuig door de Engelschen verzonken geworden. Wel wordt eene vischvangststcom-boot vermist en denkelijk zal de Engelsche Le-kendmaking daar op hedoelen. Berlijn, 19 November. — Ambteïijk. — Door de werkzaamheden van onze onderzeebootea in het afsperringsgebied rond Engeland, v/erden wederom 14000 br. r. ton vernktigd. Bij da verzonken schepen bevonden zioh tweë Engel-scha stoombooten, welke uit een sterk verzpkcr-den geleidtrein weggeschoten werden. Een» dier stoombooten was bewapend. Eene andere bewapende Engelsche stoomboot, welke eveneens uit een geleidtrein weggeschoten werd, was diep geladen met levensmiddelen voor Engeland bestemd. Da Qverate van den Admiroalsial der Marine. ————————————— ___ ' i ' , "—-f i'U II 1 i "îtijf" Zeyeii-eii-Twintigsle Jaar. — N. 2.74 Ooâsfeîîsi — Mulsgezlîi — ËigenSom lîonderdag, 22 Noveiiiber 1911

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods