Het volk: christen werkmansblad

507 0
23 December 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 23 December. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 27 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qb9v11wx3t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

If-enfmatigsîe Jaar. - K 3»7 mCTUT"'"rl"H—n »«.*. «wrUm ffr IV Ssisiienst — Halsgezin — EJgsaéoa Boaderdag, 23 Deccmkr 1915 Aile briefuîsEelingen - vrs cht' Vïij te renden aan Aug. Van fteegfaem, nit gaver voor de b&chS. Bojuitecb., «Drukketij Het Voïfe», Me«,«MUeg, n° 16, Gent. JWtel' voor West-Vlaandcreiu Gaston Bossuyt, Becollettea-Btraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-en LiiaBurg : Viktor Kuyî, .itstraat, 3, ieuvèn. HET VOLK Men schrijft In s Opaile posfckantorenaan lOfrV g>p jaar. Zes maandên fr. 5.00* rie maanden fr. 2,50. . Aankondiglngen : Prijs volgens tarief. Voorop t«' feetalen. .j Bechterlijke herstelling, 2 M per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEEOON N» 137, Gent. "WeE*seliijnt 6 maal per weeS& CHRISTEN WERKMAN SBLAD 3 Centiemea liet uuminer Aan onze geëerde abonneuten. Te rekenen van. heden zullen wi] zoo frl] zljn de kçfjtschriften voor 't komende faar, ten huîze te lafen aanbleden. Gelijk voorgaandelijk durven wlj op •en goed ontliaal rekenen. HET VOLK. BERiCHT. SeàikklDgenyoaFKerstiiagenrJîeiiwjaar De weken van KERSTDAG en NIEUW-JAAR zal ens biad gelijk gewoonte, ZESmaal versehijnen. In overecnkomst met de censuursehik-klngen zullen wij den vrijdagavond en den zondagmiddag verzenden, zoodat de lezers het blad den zaferdag en den maandag zullen ontvangen. " OP DE BALKANS. Es Ori^ksslis klgzlngsn, Do agencie Router melcit uit Athene : De. uitslagen der kiezingen scliijnen tôt ' hiertoe de moerderheid te geven aan de1 Gunaristcn, door het enkele îeit dat deze parti] 15 zetels won op 22 in Attika. De kiezingen liepen af in de grootste kalmte. Voel min kiezers namen aan de kiezingen deel, dan gewoonlijk. De Agencie Havas meldt dat er onder de gekozenen, tôt heden 200 partijgangers van Gunarîs, 35 Theodotisten, 20 partijgangers van Rhallis en 7 partijgangers van Dimitri Populos Zijn. De uits'ag van 60 kiesdistrikten is nog niet gekend. Italiaansche bladen zeggen dat van de S10 afgevaardigden der Grieksche Kamer 250 aanhangers van Gunaris gekozen Zijn. Geene enkele Venizelist liet zich her-kiezen en denkelijb heelt ook geen enkel Venizelistiseh gezinde kiezer aan de kiezing deelgenomen. De Vorbosilenen !n MacsfieniS- De Verbondenen voeren ook hier béton grij le e werben uit, met het oog op de Verdediging van Topsin. De Engelsclicn hebben aan de Grleben gevraagd Ayat-Baldja volledig te ont-tuimen.* * * De Matin verzekert dat eene volledige evereenbomst tusschen de twee générale «taîs te Saloniki îs getroffen betreffende de uitvoering der verzeberingsmaatregelen voor de verbonden troepen en betrekkelijk de waarborg der vrijheid van handelen. * » • Uit Parijs meldt men dat een nieuw geschil zou opgerezen zijn tusschen Grie-kenland en de regeeringen van het Vier-verbond, vooral als gevolg der Weigering van Griekenland, het spoorwegmateriaal ten dienste der Verbondenen te stellen, ender de belooîde voorwaarden. Ih de diplomatisehe kringen zegt men dat het protest, door de Grieksche regeering, tegen de verdedigingswerken van Saloniki, aan de Engelsche en Fransche regeeringen gezonden in zeer krachtdadige bewoordingen is opgesteld. De Grieksche regeering verklaart dat de verdedigings-maatregelen door het Vierverbond, fn 't omiiggcnde van Saloniki en op andere punten van Macedonië, nfet enkel de inachtneminge.li schenden, vraar Griekenland recht op heelt maar Griekenland tevens in de gelegenheid stellen zich in een valsclien toestand te bevinden tegen-over de Gent "aie Machten. De Tribunal ineldt uit Athene dat de Verbondenen met eene bijzondere werk-Zaamheid arbeiden aan het leggen hunner ttieuWe verdedigingslijn op het schicr-eiland Chaleidice, met Kassandra voor basis. Da Grlakscka erfprlns ta Seras. De Grieksche erfprins is te Seres aan-gekomen met het doel het bevel der Grieksche troepen opte nemen, die daar vergaderd zijn. Kamiei Huysinans uasp Holiaud. M. Kamiei Huysmans, vollcsverlegen-woordiger en gemeenteraadslid te Brussel verlaat deze ",tad met zijne îamilie, om zich in Don Haag te gaan vestigen, waar hij het Sekretariaat van het Socialisi isch Internationa»! bureel voort zal biij\en besturai. Men weet dat de zete! van dit bureel van Brussel naar Den Haag is overge-bracl/L.■ ' «l IMÏIUI AU II «Ilinmu" errs55jr^T isELGsira Het. Nederlandsch Komiteit voor hulp aan de Belgen. door den oorlog^getroffen heeît eene gift van 150.000 florijnen (guldens) ontvangen van het plaatselijk Het brediei van ! 0 milliard mark aaagenomen, Het voorstel lot het openen van een nleuw kredlet is dfinsdagnamfddag in den Rijksdag aangenomen met algemeene stemmen. Zieke gevangenen in Zwilserland. ; De Norddsatsche Allgemeine Zeitung deelt mede dat de Zwitsersche regeering voorgesteld lïeeft om 1000 Fransche en 2000 Duttsche krijgsgevangenen, die lij-dende zijn aan eene vastgestelde ziekte, r in Zwitserland onder te brengen. Het transport dezer gevangenen zou op 15e Januari gcschieden. De DuitsShe regeering heeît zonder .aarzelen dit voorstel aanvaard,^ onder voorbehoud dat Frankrijk het* zelfde getàï op den zelfden datum naar Zwitser-îand stirurt. Men» zal eene dubbele publi-catie doen aangaande deze laatste vraag i en ook de gebeurlijke uitvoering dei overeenkomst bekend maken. DE WEDESZENOING. M. Ford, de overste der vredeszending, heeft verklaard dat de in oorlog zijnde Staten, door de zending niet zullen bezocht worden. Men rekent op geen officieelen ( steun der onzijdige Staten, doch men zal trachten In Den Haag eene onzijdige vereeniging te stichten, die de vrede-lievende irizichten der in oorlog zijnde Staten uit a!!e krachten zou steunen. Een dagbladschrijver vroeg aan M. Ford of hij Win ri en s was in Den Haag te blijven tôt bij het sluiten van den vrede. Hij antwoordde al glimlachend van neen. Volgens zijne meening ban de oorlog nog jaren duren. Eindelijk verklaarde ook M. Ford dat een geschil ontstaan was tusschen de dagbladschrijvers van de New Yorl Herald en deze van andere dagbladen en dat deze dagbladschrijvers zich van dt vredeszending hadden gescheiden t< Christiana. Bô engelsche troepen der Dardanelles! Een officieel telegram uit Londei meldt dat de troepen der baai van Suvh en van den sector van Ahzac, evenali de banons en de bevoorradmg naar eer ander oorlogsterrein zijn gebracht. De llaiiaansche geoeraal Berar<Fi gesaenveld De Corrsere délia Sera deelt mede da generaal Bèrardi, die op 15 Decembe door een granaatscheri gewond was ge worden in den loop van een gevecht ii het Karstgebergte, eenige dagen nadiei aan zijne verwondingen overleden is EONINS PETER YÀN mm. Koning Peter is eenigen tijd bij Essa< Pacha in Albanie gebïeven en daarn: naar Italië vertrokken. Eenige leden der Servische regeerini houden den Koning gezelschap. Bel huwelijk van président Wiison, Reuler verneemt uit Washington da het huwelijk van den heer Wilson me Mevrouw Galt in allen eenvoud heef plaats gehad. De joug gehuwden ziji onmiddellijk op reis gegaan, en wordei binnen een vijftiental dagen temg vei ' wacht. Een nagaim over de « Tilasie ». De Whitc Star Line verklaart zich bc reidt 128.000 pond sterling te storten al schadevergoeding aan de familiën de personen die met den Titanic zijn omgc komen. OfficiêeleMededeelwger In V'iaandepca, Frankrijk eu Eizas (Duttsche Melding.) BERLIJN, 21 December. (Wolff.) U; het grooie Itooîdkwarticr : Weslelijk van Huîluch nam eene Dui! sche afdee«ng eene Engelsche sappe e weerde cenen maciitigen tegenaanviil a Op vcle plaatsen van het front levemii arlilleriegevecht. Geen voorvallen va beleekenis. (Engelsche Melding.) Van de Nederlandsc.be Grens, 21 D< cember. — lien ambtelijk Engelsch 'w riclit meldt : Wcùcrzijds hevig arlilierievuur in <1 omgeving van Yper. Heden werd ee aanval met bandbommen in de stree ... T T., IKi <-> T-< Gistcr hadden 44 luchtgevechten plaats. Twee vyandelijke vliegtuigen werden ge-, noodzaakt achter hunne linies te lancfen. Een onzer vliegtuigen wordt vermist. (Fransche Melding.) PARUS, 21 December. (Reuter). Amb-■ telijk bericht van maandagachtemoen : In Artois gevecht met bommen in 't Noorden van 't Bois-en-Hache. Tusschen Somme en Oise artilleriegevecht in de omstreken van Fay. Zuidelijk Moulin-sous-Touvent brachten wij eene vijaji-delijke batterxj tôt zwijgen. Op den rechter oever der Aisne ont-ruimden wij gister in den avond eenen kleinen post, dien wij den 15 December Zuidelijk Vailiy bij verrassing genomeir hadden. Een haif peloton, dat hem bezet hield, keerde in onze linies terug. In Woevre, in het houtgewas van Mortmare en in het Pricsterwoii'1 ' deden onze batterijen wederom eenc .beschieting der vijandelijke verbindiaigs-graven en verkeerswegen. In den sector van Nomeny eh Bioncourt wederzijdsche kanonade. — Ambtelijb berîcht van maandag-avond : In Artois tamelijk hevige artillerie-Werking in de streek van Loos, min der sterk bij Bully en bij het schanswerk van Givenchy aan den straatweg naar Rijssel. Bij Vailly werd het vuur onzer artillerie en van onze scliut sg raaïkan annen tegen de Duitsche vestingen bij Ville-atix-Bois gericht en veroorzaakte drie sterke ontploffingen. In Champagne beschoten en Verstrooi-den wij een vijandelijken troep, die zich ,Noordelijk van Auberive bewoog. Noorde-lijk Graeuil beschaciigde onze zware artillerie de spoorweglijn, waar levendige beweging vastgesteld was, en onderbrak het verkeer. In de Argonnen werkzame beschieting der Duitsche schutsgraven bij La Fille morte. Bij Courtes Chaussées deden wij wij eenen Duitschen munitievoorraad in de iucht vliegen. Zeer werkzaam was ons artillerievunr ! ; gericht tegen de Duitsche vestingen in het houtgewas Lamorville NoordcJijk en Oostelijk St-Mihiel. De schutsgraven Zijn op verscheidcne plaatsen in puin geschotcn, een blokliuis en cen macliien-1 geweer werden veniield. 1 Dezen morgen wierpen onze bescMe- > tingsvlicgtuigen, van vliegtuigen met 1 macliiengeweren begeleid, op Mulliausen " bommen, — BELGISCH BERICHT : De laatste .nacht en de dag vetn heden werden door hèvigen artillcriestrjjd gekenmerkt. Onze ' batterijen beschoten werkzaam den post t van Denteren en het vijandelijk kamp f ' bi^Fcssen. De vijand antwoordde, waarbij - hij op verscheidene troepenverzamelingen > achter onze linies schoot. ! Op het ôosieîijk Gevechisterreio. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 21 December. (Wolff.) Uit f het groote hoofdkwartier : 1 In den nacht van 19 tôt 20 December i had eene vooruitgescïiovene Russische 'afdeeling de nabij voor ons front liggende | hofstede D.ukselii (dicht Zuidoostelijk van Widsy) bezet; zij werd gister weder verdreven. Zuidelijk het Wygoiiowskoje-meer en 'bij Koscïuchnowka, Noordwestelijk van t Czartorysk, werdc-n vijandelijke verken-t nersatdeclingen afgewezen. t ( Oostenrijksche Melding.) 1 WEENEN, 21 December. (Wolff.) — 1 Ambtelijke mededeeling : Tegenover Rafalovvka aan de Styr, werd eene Russische verkennersafdeeling verstrooid. Verders hier en daar geschuts-strijd.(Russische Melding.) S' PETERSBURG, 21 December. (W. s T. B.) Ambteliik bericht van maandag : r Bij de stad Widsy lia.lden gisler ge-vecliten van ondergesciiikt belang met kleine vijandelijke aideelingen plaats. I Bij Dobronowce, 17 k%nu-i er Zuidoostelijk 1 Zaleszcziky, br.icht de vijîunl voor onze graver, twee mijnen tôt enipioffing. Eene poging om den ontpioïfingstreehtèr: te • bezetten, mislukle; de vijand werd in Zijne steiiing^ii teruggeworpen. — )jcn 17 December verzonken wij 1 in de Oostzec den lauiser Brcmcn en een torpedob sot. »' OeOosicnriikseh-llaïissnscIieOoi'Iog (Ov*lcnrijktche Melding.) il WEENEN, 21 D^ccmb.'r. (Wolff.) De artilleriegivechtcn aan lici Tyroleriront duren voorf. Twee Italiaansche kompa-giiies, die 's nacïits vooruitdrongeh tegen den Monte San Michele, werdui uiteen-** getrokken. ( Italiaansche Melding.) u ROME, 21 December. — In het Ledro-jj. dal vieïen de vijandelijke lioofdtroepen, . in den namiddag van 18 December, door •en hevig geschutvuur ondersteund, onze steliingen aan, op den Monte Cocca, Noordelijk het Ledro-meer. Zij werden door het vuur onzer troepen teruggeslagen. Hel zelfde lot viel ten deele aaii eenen overval van vijandelijke afdeelingen op onze lijn, in de omgeving Van Malegrober,. op de hoogvlakten tusschen de dalen van Torra en Astîco. OP DE BALKANS. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 21 December. (Wolff.) De toestand is in 't algemeen onveranderd. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN,. 21 December. (WoI J.) De achtervol-gitigsgevechten tegen de Monténégrin en voerden gister opnieuw tôt de bestorming eener vijandelijke stelling ten Nootden van Berane. Onze troepen hebben in de ktaVste twee dagen omtrent 600 gevàBg^iten binnengebracht. (Fransche Melding.) PARIJS, 21 December. — De troepen der Verbondenen zetten de verdedigingswerken van Saloniki voort. JbMi ûm OapdlandMisn* (Turksclie Melding.) KONSTANTINOPEL, 21 Dec. (Wolff.) Onze troepen begonnen in den. nacht van 18 op 19 en den morgen van 19 December bij Anaforta en Ari Buran, na eene hcvjge artillerievoorberciding de aanvaîsbewegingen tegen de vijandelijke steliingen. Om deze bewegingen tegen te houden, ondernam de vijand bij Seddil Bahr met aile krachten, een aanval die volledig mislukte. De vijand moest voor-zeker inzien dat de vooruitgang onzer vooruitdringende aanvallen tegen het Noorden onvermijdelijk was en deed in den nacht van 19 op 20 December, met aile liaast een deel zijner troepen inschepen. Niettemin kon de vijand, trots den dichten mist de vervolging onzer troepen, tijdens zijne terugtocht-beweging niet hinderen; de laatste berich-ten van hedenzeggen.dat onze troepen bij Anaforta en Ari Ijurun den bodeni van vijanden gezuivei'd hebben en dat daar geen enkel vijandelijke soldaat gebleven is. Onze treepen drongen tôt tegen de kust en maalften een grooten buit aan munit ie en banonnen. Bovendien sciioten wij cen vijandelijk waterviiegtuig neder, dat in het water viel cil maakten den aanvoerderen den waarnemer gevangen. • De vijpn»lelijkc aanval bij Seddil Bahr in den iiamiddag van 19 December had het volgende verloop : De vijand onder-Iiîeld een tijd lang een hevig vuur uit zijne landkmionnenen Van zijne monitoren en kruisers tegen onze steliingen, dan viel hij met al ziine krachten opvolgenlijk onzen reehtcrvleugel, het center en den linkervlengel aan. Onze troepen bracliten ' den aanval echter tôt mislukken en dreven de aanvailers met ongehoorde verliezen in hunne steliingen terug. Op de andere fronten niets nieuws. IN BELGIË Inlerest eu deH^iagder ooriogsbeïasUiigea De gouverneur-generaal in België heefe machtiging gegeven tet het opnemen in de staatsbegrooting voor 1916, van een post van ongeveer 45 % miljocn, moetende dienen tôt het betalen der intresten en tôt het verzekeren van den delgingsdienst der leeningen we.lke door de negen pro-vinciën aangegaan werden tôt dekking der twee oorlogsbelastingen, waarvan de eerste, ten bedrage van 480 miljoen, volledig gestort is, en de tweede, bedra-gende 40 miljoen per maand, onlangs aan de stemming der onderscheidene provinciale raden onderworpen werd. liiT Si?L!5SSEi. Voor de dtrivenmclkers. — Medegedeelcl wordt dal duivenmcikers in het magazijn der stad Brussel, Zes-Penningen-straat 54, tweemaal per week 1 kilo maïs kunnen bekomen per duif, op vertoon hunner lidkaart van eene duivenmaat-schappij; de sla.i heeft inderdaad eene heele parlij maïs ontvangen, en deze WQrdt van heden af te koop geslekl. Gepiunâcrd. - Op den Boulevard Anspacli is zondagnacht de kruideniers-v.inkel van M. Victor D..., gedeeltelijk :;c-plunderd gcworden. Er is voor onge ;-er 800 franlc koopwaren gestolen : kazen, sardines, chocoladc, 10 kilo boter en t ■■n aantal lie .fben wijn. Daarbij was nue flcscii druivennat ter jilaalsc den iiek oingewrongen. Opstand. Maandagmorgen beleedigde een dronken kerel de voorbijgangers der Hoogstraat. Een agent wiidc lieni v.eg-brengen, maar de geweldenaar smcet de policieman zonder veel komplimenîen in de greppe en begon er op te kloppen gelijk op kaf. Dan kwam het publiek tusschen en sleurde de razende zatlap naar den amigOt U3T ETTEÎiBESK, Men bent de bijzonderheden van wat • r in den gemeenteraad te Ettesbeek plaats vond. De afwfcïigheid van een raadslid behoorende tôt de meerderheid heeft de kracht der parti j on verplaatst t-n de voorsteilen van het KoUege werden stelselmalig verworpen. Een groot aantal posteji ran liot ge-meentebudget werden verworpen en fie bredîeten werden niet gestemd. De Be-stendige Deputatie van Brnbant liccff van haren kant, geweigerd om er nota van te nemen, zooals zij volgens de Wet het recht had te doen. De t&estand dreigde-aller ver wardst te worden. De generaal-gouvemeur in België liaeft 1 bans eene verordening uitgegeven, gelasieiide om al de posten, Welke tloor den gemcenteraad verworpen Werden, ambtabehalve op het gemeentebudget in te schrijven. Aldus zijn de geschillen voorloopig gestaakt, welke de gemeente Etterbeek in beroering hadden gebracht, alsoek de daaraan grenzende gemeenten van Groot-Brussel, die eraan doelgencnnen hadden. OIT ELSESiE. De Raad der Hospiciën heeft een bijga-voegd kredieli gestemd van 26,800 frank aan het budget van 1915, «fat overigens sloot met een tekort van dre soin tîoor de duurte der levensmkldelen. Hat Schepeu-kollcgie heeft deze stehiming goedge-keurd en besloten dat d.eze soin zou ver-deekl worden als voigt : 4,500 fr. aan het ouderlingengesticht der Van Aartstraat, 18,500 fr. aan het gasthuis der gemeente; 1.800 fr. aan het jongens- en 1^800 fr. aan het Meisjesweezenhuis. Laat ons hier terloops ook meldcn dat de waterdienst van Elsene voor liet jaar 1916 voorziet : voor buitengewoile in-komstc-n 15.000 frank; gewone inkomsten 480.350,86 fr.; buitengewonc uitgaven 25.000 fr.; gewohe uitgaven 352.139, 50 fr. Eene Muzieksehool te Laeken. Het gemeentebcstuur van Laeken heeft besloten eene muziekscliool op le richten, waarvan het programma nfet alleen de studies van noten- en zangleer zou om-vatten, maar ook het bespelen van allcrlei muziekinstrumenten. Men is bezig de lokalen in orde te maken, die voor de eerste dagen van Januari klaar moeten zijn. M. Florestan Duysburgh, die verscheidene muziekvereenigingen in de provin-cies bestuurt, is tôt bestuurder beuoemd.' OPEN8ARE WERKEN. fn den gemeenteraad van Sint-Agatha-Bercliem werd eene slemming uitgebraelit, op voorstel van M. Van den Broeck, schepen van Openbare Werken, waarbij besloten werd tôt het aangaan eener leening van 200,000 fr. voor het uitvoeren van werken in deze gemeente. Deze werken zijn de volgende : het kassekkn, leggen van straatkanten en rïbolenstelsel tn de Koning Albertlaan, naar Groot By-gaerden, 59,600 fr.; id. Basilieklaan, naar Koekelberg, 75,000 frank; de Selliers de Moranvillelaan 53,668 fr.: Josse Goffln-laan 37,950 fr.; de Gissclcirc-Versélaan, 41,340 frank. ISiT ANTWERPEM, Hàvenbeweging. — Op 18 ,Decembe* liepen in onze liaven 3 stoomschepen, 3 sleepcrs, 1 molorboot en 19 licliters f)in-nen, tcrwijl 6 stoomsehepen, 1 motorboot en 20 lichters onze haven verlieten. Op 19 December : 2 stoomsehepen, één motorboot en 23 lichters die onze haven binnenliepen, en 4 stoomsehepen, zes motorbooten, en 19 lichters die haar verlieten.Aanhouding. — De genaaniden L. V., D. B. en I. G., die verdacht werden van medcplichligheid aan diefstal geplecgd ten nadeele van M. Brandt, Pruynen-straat, werden gisler aangeliouden. De heer pnderzoeksrechter Steyaert had een opleidingsbevel tegen beiden uilgevaar-digd.Twee meisjes verdwenen. — Ilet parket van Antwerpen meldt ('e verdwijning van twee meisjes, sinds den 6 (iczer maand niet meer in de oudcrlijke woning terug gekeerd. Het zijn Ludivfnc-Ursula Br..., geb'oren ie Antwerpen in 1900, en Gabriel-la- Maric-Theresia V.., gebenn le Antwerpen in 1899. Eene Weùiwe venno smî le ^ bij-Ài'i \)% AâBbou^Inssmaaàôît Mrscjii-jf. De Raadskamej-, sninengfi-e.-' u-i -le leden der 21' Kàracr, lïeeft zaten agn? •• !d-dag uilgcsprokcn over liet behouù < ? tla vernietiging van het bcVel lot aanhou-î ding door den onderzoeksrechter Van dè Keider, di« met de zaak gel as t is, uilge-vaardigd.De zitting heeft zeer lang geduurdj meer daa eea vol uur, /

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods