Het volk: christen werkmansblad

506 0
22 December 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 22 December. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 01 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zw18k76f5x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

WjFenTwinligstc Jaai - n. m Eoâsdienst — HulsgezSii — Eigendom ii*Mte±dàLd.' " fàU, «mm'tti t mttimtutm«a—< VVAAasrfflff 99 ÏWATOIwp I9IS Aile hriefwippelirger vrf;' vrjj te zendfen aac Av.". Y ■fseghem, uitgevy voor de ai maatech. «Dçukjterij Uet Vol' Mef^eg", n c 16, Gent. IVttv^I vo&r West.-Vlaaridcrf Gaston Bossuyt, Recollette etraat, 1#, Kortrijk. Bureel van AntwerpenBi bant en Limburg : Viktôï Ku; VftartStraat, 3, Leuven. HET VOLK Men schrljtt ln s Op aile postkantoren aan 10 f r per jaar. Zes maanden fr. 5.00 Drie maanden fr. 2,50. Aankondlglagçn : Prijs volgens tarief. Voorop t< betalen. Reehterlijke herstelling, 2 ti per regel. Ongeteekende brieven woïâei _ geweigerd. Verschijni © maal per wee HRRTSTRN WRRT^MANSRT ATI 3 Gentlemen lset nummer Bskendmafcïng ran het vertegenwoordigend mlnfeterle v onderwijs. DE NEDERLANDSCHE TAAL IN I SGHOhEN. I. De taaltoestandjen op liet gebied van h ÎTiddclbanr ond^nctfs werden voor <le mi flelbître scholen geregeld door de wet v, 15 Juni 1^83 en het ministerieel besli van 0 Mei 1886. Diensvolgens is ook in Vlaamsche g'edeelten van liet land onderwijstaal in beginsel het Frans< Bdoch moeten de Grermaansche talen (>■ ierlandsch, Duitsch en EngelSch) verci Geschiodenis en AardrVikskimde, < en slot de netuurlrjke wetenscliappen in 't Nodi landsch ocder.vezen worden. Vt.t.r dez« takken echtor kvinnen o «Fr.msehe .'«fdeelingen » ingericht wordc d. i. par llelklashen, in welke^ook 't ond< wijs in deze vak'bea door nnddol von li Fransch verstrckl wordt. Tut de Fraiisc afdeelingen mogen alleen y.ulko leerling toeaolafeu ^rclcn, die bel "Ncderlands niet volduenae machtig.Eiân o.m het ondi wijs in c??z£ taal te votgen. Nu hebben Vlamingon zich steeds du a ro ver bcklaac dat voomoemdo begjnselen piet nageleel maar in strjjd daarmede, door de" echoi i>oofden dikwiils zulke l»4'-i'lingen in Fransehe afdeelingen gepl a f st • worden, c Wel het. Nederlandseh machtig waren. Om dit misbrûik te keerte gaan, heeft 1 bel eer va,n onderwijs de besci'iikking vi 22 Septeraber 1915 iiîtgevrardigd vt lge dewrlkebij het indeelon der lterlingen in Fransehe afdeeling de schoolhoofden t minste tweo met het onderwijs in bec î> dorlaiidseh belastc lecraars moet raadplegc Deze bcschiklcing wtrd door hot rrinist-e] van onderwijs aan aile hoofden van staal middelbaro scholen en burgermeesters,' c gemeente-miadelbare scholen onder zi hebben, toegezonden. In de middelbare scholen van Groot-Bn tel zijn de voorschriften dezer wet' v; 15-6-1883 nooit toege)3ast geworden, Voertaal is aldus uitsluitend Fransch (h onderwijs in de Nederlandsche taal uitj eonderd). Aroor de Vlaamsche leerling bosfaan niet cohs Vlaamsche afdeoling voor het onderwijs in de hi ervoren vermel vakken, (Gormaansche talen, Geschieden Aardrijkskunde, Natuurkunde). Den 31 M.art 1914 hee_t de Belgisc minist er vSi onderwijs op eone aanvraag de Kamer van Volksvert egenwoordigi geantwoord, dat het vraagstuk van h inrichten zulker Vlaamsche afdeeling grondig moest onderzocht worden. E dien ton gevolge voor het onderwijsbestu bevolen onderzoek geeft de volgende u konist : 0;n te wet en of op do negen middelba Bcholei\ van G'root-Èrussel voor de zoof zegde Maamsche vakkon leefbare Vlaaj iichc afdeeliîigen kmmen gevormd word hoeft men na te gaan, of er eeri voldoe. aantal ouder<j zouden in toestemmen, hun kinderon er in te laten opnemen. Op middelbaro scholen der voor.;' eden Laken Molenbeek is dit te verwachten. Diensvi gens worden aajivang October Vlaamsc afdeelingen te Laken (jongensschool) en Molenbeek (meisjesschool) ingericht. Vo do middelbaro scholen der overige geme€ ten van Groot-Brussel zal de vraag n nader onderzocht worden. Voor hot hooger middelbaar onderwijs, itaatsatlienea en de gemeentecolleges in 1; Vlaamsche land werden de bepalingen c wet van 15 Juni VSS3 op grond der wet v 12 Mei 1910, door do volgende regeli vervangen : Voor de zoogezegde Vlaamsc vakken worden naar behoefte parellelle gangen met Franscho voertaal • ingericl Tôt deze afdeelingen kunnon verlangen c geiiomen te worden : leerlingen, die zelv bf wier vader of moodor in het Walenland teBr.issçl geboren werden; rerder leerling< die ton minste twee jaar in het Walenla onderwijs onfvangen hebben. In Groot-Brussel legt de vader eene v klaring af omtrent de moédertaal of gebruikelijke taal van den leerling; da; naar volgt de indeeling in de Vlaamsche Fransche afdeeling. Dit maakt, dat voor foeslissmg vTan het schoolhoofd omtrent Indeeling in do afdeelingen niet veel ruin overblijft. Des niet te mm werd, nadat v Vlaamsche zijde over de Athenea en c leges dezelfde klachton aLs over de midd bare scholon werden geuit, op 22 Septeml 1915 voor do eerste dezelfde beschikki «itgevaardigd als voor de andere, ni., dat do beslissihg naast den Prefekt (scho hoofd) nog ten minste tweo met ondern in het Nederlandseh belaste leeraars i Snrichting behnlpzaam moeten zijn_ en ( în geval van oneenigheid, hot ministc moet uitspreken. Oek dit bevel werd a aile prefekten in bel Vlaamsche land (Urt JBrussel inbegrepen) ter stipte naleving i degedeeld en wel zoo tijdig, da.t het nog den aanvang van het nieuwo schooljaar 1 toegepast worden. (Medegedecld. Aan onze geëerdc abonnenten Te rekenen van heden zullen wij i vrij zijn de kwijtschriften voor 't komei Jaar, ten huize te laten aanbieden. Gelijk voorgaandelijk durven v;ij een goed onthaal rekenen. _ _ HET VOLK De oinJeiiiandeîîiigea der Vcrbonden De oorlogsraad der Verbondenen deze week opnieuw vergaderen. Bov dien zullen nog nicuwe ministerie onderhandçliiigcn plaats hebben, om Begraving der siachtoffers van de oDlpIoffing te Graveile, 'E De begraving der siachtoffers van dt Belgische buskruitfabriek heeft met de ^ grootste plechtigheid te Le Havre plaats gehad. Eene rei van honderd en een d" kisten toog naar het kerkliof. In de kerk sprak Mgr Del es! ré eene ,lc zielroerende lijkrede. h. De Twecde Nota aan Ooslenrijk-IIongarie WASHINGTON, 19 December. — De t'o tweede nota aan Oostenrijk-Hongarij« •r- oyer het Anconageval is maanddg waar- schijnlijk al'gezonden geworden. 3lî De nota t'rekt mets in van de vorde-m, ringen in de eerste nota vermi?ld en geeft ^ meer bijzonderheden over het Ancona [I0 geschit. en ivren weet nog niet of Oostenrijk aan ch de eischen der Vereenigde Staten zal >t- tQegeven,, doch te Washington wordt eene do ; afbveuî{ met de Centrale mogêndheden verwâcht. d, 1 — De zaak van de " Telegraaf De zaak der aanhouding van M. Schroe , der, hoofdopstell'er van De Telegraaf is zaterdagavond door den Dagblad-Qg schrijversbond van Rotterdam besproken geworden.. Bn Eene motie dat verzet aanteekent o- tegen de aanhouding van M. Scftroedei n. en dat de houding der Hollandsche justicic 'ie afkeurt is met groote meerderlieid ver-worpen.Ook den Hollandschen Persborid zal zich eerstdaags over het geval De Telegraaj r,3- verklaren. if DE VREDESZENDÎNG. et ;e- De Berlingske Tidende uit Kopenha^er 3n heeft van den Oskar II een radiotelegram an ontvangen, dat meldt dat de vredesexpeditic :1e Ford in Europa is aangekomen. is, « Midden den Atlantischon Oceaan werc1 het vredesvaandel geheschen, dat door de lie stad Philadelphia geschonken word en dat in op wit veld een blauw kruis draagt. De weg- irs wijzer is Christiania, Stockholm, Kopenlia- et gen en Den Haag. In dczelaatste stad zullen en de Amerikaansche en SkandinaviBche aige- an vaardigden zich met de. vertegenwoordiger,- ur van Zwitserland en Spanje ontmoeten. M it- Ford is zinnens te Den Haag eene niet- oflicieele voordracht te houden. re Onder do deelnemers dor Vereenigde Sta- ;e- ten zijn algemeene gouverneurs van ver- n- scheidene staten, schriivers, kapitalisten; en socialisten, afgevaardigden, van de bijzon- îd derste amerikaiinsche universiteiten. M □e Ford heeft ook Ëet inzicht aan al de Eoro- de peesche staatshoofden een ontw^erp aan t< en bieden van algemeene ontwapening en zegt d- dat hii zeer tevreden zo u zijn? ma,ar een be enkeleit dag wapenstilstand te ftuhnen be- te komeh, aangezien hij daardoor 30.000 levenf or zou gere'd hebben. ^ og Uit Christiania * wordt gemeld dat d< steamer Oscar II zaterdag rond 5 unr na- de middag to Christiania is aangekomen. D( et expeditie verbleef zondag te Christiania er ier zal er blijven tôt heden woensdagmorgen xn en zal dan in twee groepen verdeeld naa: ag Stockholm en naar Kopenhagen en verde: he naar uen naag gaan. it- EJ* CHI3VA. en Volgens inl.ichtingen uit Londen zov of de Chineesche strijd ten voordeele vai ■n, het Keïzerrijk Japan doen besluitei ad hebben tôt eene uitgebreider werkfng De Japaansche regeering heeft uitlej ?" gevraagd aan China. ,r Eene afdeeling der Japansche vloo of zou naar de liaven van Pckelier ver de trokken zijn, waar zij het antwoord vai de China zal afwachten. OP DE BALKANS. )eiv ng Rond d6 Grl8ksc&8 grenzen- Uit Saloniki wordt gemeld dat sind tVen 12 December geene gevechten mee 1er geleverd werden. De Fransch-Engelscli lat troepen versterken zich op eene vei rie dedigingslijn die gelijkwijdig met d an grensscheidingslijn loopt, met een stel.se ,ot- van loopgraven en veel artillerie van ail le; kaliber. >n de liaven van Saloniki duren d ^ landingswerken voor troepen en materiat fn voort. De Fransch-Engelsclic strijdkrael: «as ten overtreflen tlians 200.000111011. Ofïicieele meldingen uit Griekenlan . zeggen dat Griekenland en Bulgarije aa !00 de grens een onzjjdig gebied bebben g( >.<p maakt. , , , Fransehe niiterijafdeelingen slcide reexls vast dat de Bulgaarscbe Iroepe geene loopgraven maken en geene vei dedigingswerken opbouwen op de lijn di zij thans bezetten. su. Ret bszet van Saloniki. zal Volgens inliehtingen uit Saloniki \ooi 211- ziet men dat de Engelsclien en l'ransche ele binnen kort zullen verklaren dat z de Saloniki en gansch het Grieksch Mace . VBrtegenwoordigers en de oijderdanej der Centrale Môgendlieden verlaten Salo nlki in aile haaat. Enkel den weg naar Monastir is noj te bereiken, aile andere wegen zijn ge sloten. Zelfs de Serven vlucftten. Salonik is nu omtrent gansch van het buitenlam afgezonderd. Ds klezlngen In Griekenland- Volgens de eerste berichten over d Grieksclie kiezingen schijnt het dat d aanhangers van Gunaris de meerderheii hebben behaald. In Attika wonnen zi 15 van de 22 zetels. Rliallis is ook terug gcwuiucu. OfficieeleMededeelingen In Vlaandefen, Frankrijk eu Elzas (Duilsche Melding.) BERLIJNV 20 December. (Wolft.) -Uit het groote hoofdkwarticr : Het vnur onzer kustbatterijen verdrec vijandelijke monitors, die gistemaniidda: Westende besclioten. Aan het front, benevens levendig artilleriewerking, verscheidene gevolg rijke mijiiontploffingen vanwege onz troepen. Een onzer vliegtuigeskaders viel Po i peringe aan, waar talrijkc verbindingëi , des vijands samenloopen. Een .Engelsch ! tweédekker werd in luchtgeveclit b; Brugge neergeschoten; de inzrftenden ziji dood. L (Engelschc Melding.) VAN DE NEDERLANDSCHE GRENS 20 December. — Een ambtëlljk Engelscl bericlit van 19 dezer iuidt : Heden m or gen wierp de vijand gas bommen op onze linies Noordoosteîij] Yper, dat hij tevens lievig beschoot. Be lialve op enkele plaatsen waar de vijam . teruggeslagen werd, was hij verhinderi zijne graven te verlaten. Onze voorzorgei tegen het gas liadden de gewenschte uit werking. Onze linies blevçn overal onge deerd. De vijandelijke artillerie betoond groote roerigheid Oostelijk Yper en Weste ; lijrfen Zuidelijk van Meesen. (Fransehe Melding.) PARUS, 2<y December. tUeutcr-) -Ambtelijk bericht van zondagachtèriioer In den nacht zwakke werkdadigheii der wederzijdsche ariillerie. I11 de slree van Vauqouis mijneîigevecht. De beschieting van werken en he ! kamp des vijànds in den sector van Apre , mont, Zuidoo'stelijk St-Mihiel, werd me blijkbaren uitslag tôt gfsteravond voori gezet. < In den nacht van 17 tôt 18 Decembe deed een' eskader van vier vliegtuige: eeiien njeuwen aanval op Metz-Sablon e: ' beseboot deze. . — Ambtelijk bericht van zondagavond De dag kenmerkte Zich door sterk , werkdadigheid onzer artillerie op vei - plaatsen van het front. In Bclgiëbeschote • onze batterijen samen met de Engelscb artillerie zeer hevig de Duitsche graver waaruit stikgassen tegen het Engelsc front Oosfelîjk Yper voorl gedreven wei t den. Er volgde geen aanval der infant erii t Vijandelijke vliegers vlogen 's morgen , over de streek van Poperinge en wierpe een tiental boimnen ai'. r In Artois verstrooide onze infanteri ' vijandelijke arbeklers in de sectors va t Thelus en Noordelijk Atreclit. De vijan . slingerde omtrent honderd sclioten o ! Atrecht. Tusschen de Oise en de Somme vei nielden onze schutsgraafstrijdtuigen ee Duitscb schanswerk in de slreek van Dai court. Tusschen S'oissons en Reims uai onze artillerie vijandelijke bommeinve: pers en batterijen voor doelwit, die w Oostelijk Bcrry-au-Bac ontdekt haddei s_ in Champagne bad bel vuur onzi r Zware ariillerie op de voorste linies d( e vijànds Zuidelijk SI® Marie-à-Py gevol; ln de slreek van SL-Miliiel noodzaaklt ® cenigc gevolgrijke sclioten op Chaùvai I court de vijandelijke ariillerie toi an c iWO«rdén. Zij werd eeliler door ons vui ® algauw tôt zwijgen gebracbl. In den nacht van 18 lot 19 Decembi " wierp een onzer lue-litcskaders, besiaanc uit bommenwerpersvliçgtuigen, bonuiu op Metz-Sablon. II Een onzer toestclleri, dat wegei " motorschade niet kon voorlvliegen, kr ongebindenl in onze linit : landen nal 11 Dietilonard ZuidoSijk van l'oiit-à-Mousso! ■- - BELGISCII B'ERICI1T : Na eene e rusligen naclit was de Dui'isclie ariillcri werking in den loop van 19 Decemb zeer levendig, bijzonder voor 't center \£ iict Belgiseli front. Verder Zuidelijk w; •_ er een geveclit met bomraenwerper ii De BeJgisehe batterijen besclioten g ij volgrijk Mossor, Clercken en Luinge e verstoorden bij Theke eenen buurttreij „ Km Kifto wnc vernieaineskolonne. 1 Op liet Oostelijk Gevechtsterim (Duitsche Mdding.) I BERLIJN, 20 December. (Wolfï.) — - Uit het'groote hoofdftwàrtier : i De toestand is onveiranderd. 1 (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 20 December. (WoMT.) — Ambtelijke mededeeliiig : e Geen bijzondere gebeurtenissen. s (Russische Meldthg.) ] ST. PETERSBURG, 20 December. J (W. T. B.) — Àmbtelfjk bericht van " 19 December : In West-Rusland, Noordelijk het Miadziol-meer kwam eene vij'anfk'lijlce kolonne in ons artillerievuur. Zij werd | verstrooid. Den 17 December tegen 10 uur 's ayonds ondeniam de vijand. twee aanvallen tegen , de spoorstatie • Podozerewicze (Zuidelijk RafalowkA), maar Werd ctoor ons vuur afgewezen. DeOostem'ljkscli-It-aîîaaDsckOorlog f (Oostenrijksche Melding.) ' WEENEN, 20 December. (Wolfï.) — Op het gansche front gematigde artillerie-" werking, die enkel in den Chiesesector en a in het gebied van den Col di Lana tôt " groote hevigheid kwam. (Ilaliaansehe Melding.) 1 ROME, 20 December. — Sneeuw en es storm in het gebei'gte en regen en mist in j de vlakten verstoorden de werkingen, 1 zonder echter overal do werkzaamheid onzer troepen te verlammen. OP HE BALKANS. > (Duitsche Melding.) 1 BERLIJN, 20 Dicember. (Wolft.) — Bij de gevechten Noordoostelijk van de I Tara zijn, velgens thans gemeld wordt, v _4sie berg- en twee veldkanonnen buit ge-, maakt. Gister hadden bij Mojkovac . nieuwe gevechten' plaats, die gunstig waren voor de Oostenvijksch-Hongaarsche 1 troepen. Verscheidene» ge van geneu werden " binn*ngebracht. N'an de Daitsche en ^ Bulgaarsche Iegerbresturen nfets nieuWs. I (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 20 December. (Wolff.) — De troepen van generaal von Kovess bestormden de sterk gebouwde vijande-~ lijke steHingen aan de Tara-Knie, Zuid-: fwestelijk van Bjje.lopolje en bij Godusa, I . ' Noordelijk van Bérane. In de gevechten < bij de Tara werden drie berg-, twee veld- kanônnen en 1200 geweren buitgemaakt. ^ (Fransehe Melding..) [ PARUS, 20 December. — Bij het 'vorige bericht is niets te nielden. tetg si© Y j (JTurkschc Melding.) -1 KONSTANT INOPEL, 20 December. (Wolff.) — Sinds gîsler begonnen de Turlc-: sche troepen bij Anaforta en Ari Biarun e met een algemeenen aanval. Ons avtillerie-e vuur braeht den vijand zware verRezen a toe. De soldat en, die sinds maanden op e dit offensief wachtlen sloegen den vijand t volledig op de vlucht en bereikten bij lî Ari Burun de zee. De buit is «nmeetlijk •- groot. Tengevolge van den dichten mist gelulcte .het den vijand te onlkomen, s zonder veel gevangenen achter te laten. II (Fransehe Melding.) PARUS, 20 December. — Betrekkelijk e levendige arlillcriewei-king in den loop 11 van den 19 December. d m'"*"— p Se Icorfsté Oaff- •- De sterrekundige Winter begint bij 11 ons, den 22 December, om 22 ure 17 ni. t- De langste dag is 18 uien 6 111. en rie il kortste 9 ureji 19 111., dat maakt dus een •- verschil van 8 uren 47 minuten. Tusschen ij den morgen en den a von ri, indien wij 011s 1. bepalen bij de uren der zon. zi 11 wij dat •r de duur van den dag den 22 December >s slechts 7 uren 56 111. is. Tusschen dezen dag en het Nieuwjaar lengvis de dagen n slechts vier minuten, maar in Jauuar; c+iîrtl viillrc rur^l ^ tftt r*r>'n îmr INBELGIË. ES ESïîK ESsffiv sas»-; LÏ hi n BEPERKîNG IN DE VERZENDINC VAN DAGBLADEN. TIJDSCHP.ÏFTEN is BOEKEN EN NOTA S MET DE POST. ^ (Slechts gcldigvoor het gebied '.! van 'l .■a*il-tjûuvcnicnvni ln de vcr:-.ei!<tiiig \au dagbladen, tij< -n sehriften, boeken en noia's tiicl de pos . e- treden oji bevel van liet («Miental-Couve. ?r Bernent van thans ai' volgende l-eperki;-11 gen in voc'ge : is De vèrzenriing van dagbladen en tijd-s. scliriften met de post binnen liet gebied e- van liet Generaal-gouve moment 011 in n verkeer met de aangesloten onxijdigc 1, landen Zwcden en Noorwegen, is sleclits (l:tn toe.fîelaten : a) wanneer de verzending geschiedt door de inrichting welke het bfttrofTen dagblad of tijdschrift uitgeefl, als dusthinig verhandelt, of b) wanneer de verzendingen aan Duitsche overheid, Duitscl>e beambten «f aan legerbelioorigen gericlit zijn of van cfe-zulken uitgaan. Elke andere persoonlijke zendhig yan dagbjaden'of tijdschriftén blijft bi*nen de grenzen van hooger aangc'duid verfiecr van de postbedieuîng uitgesloten. In het verkeer lnet Duitscliland en de aangesloten verbonden landen O0sict>rl>k-Hongarije, Bosnia-Herzegowina c;i l'urkije treden geen veranderingen in; er kuimeu bij 't verkeer met deze landen ook dagbladen, tijdschriftén, drukwerken en ho-ta's onbeperkt met de post verzwiden worden. Ook blijven de in loop zijn de postaboiinementen der betrafïeii dagbladen van hoogervermelde lieperkingen onaangeroerd, zoo wel in iet binnen-Belgisch verkeer als in verkeer van Refgië met de oVerjge landen. GELDZAKEN-. De volgende coupons zijn betaalbaar: Al de vervallen coupon» (Ht veïseliiîiige leeningen der gemeente St. Gilles, Sint-Joost-ten-Noode, Eftcne, s'ad Aalst. Voor de stad Mechelcn enkel de coupons van 1 Januari 1915 der leehing van 1885. Men kan de vernieuwing bekonien van het blad coupons der leeningen Mechelen 1885 en Elsene f89-l. mr BRUSSEL. Een Duilsch bericht is hier uitgeîiangen, dat ter kennis brengt daï liet veld^erecht van den Gouverneur der versterktc plaats Antwerpen, den BelgLeon Parant ter dood veroordeeld heeft voor vcrraad. Parant liad onophoudclijk soldaten en vrijwilligers naar den vijand doen over-gaan en bevond zich in gemcenschap met Fransehe spioenen, heeft lien diensten bo-wezên en er zelfs een géherbergd- Het vonnis is den 8 December voltrok-•ken.It * * Het veldgerecbt dat op 9 December te Charleroi zitting bield sprak de volgende vounissen url : De vreçmdeling Alexander Szek, laatst verblijveud te B?ussel, is ter dood veroordeeld voor verraad. Het vonnis werd op 10 December vol-trokken.De gepensioneerde generaal Lueien Buys, van Antwerpen, en de werknjan Alexander De Bok, van Brussel, om Iiulp te hebben verleend aan geplecgd vcrraad zijn veroordeeid, de eerste toi 'i jaar èn de tweed e lot 2 y2 jaar dwangarbeid. Een bshendlg aftroggelaar. — Over eenige dag n liad den heer M. P..., wo-nende Koninklijkestraat, eene portefeuille verloren, inhoudende Belgiscb-Argentijnsche obligation der Tramways van Buenos-Ayres, alsook eenige waarden. Ten cinde er terug in bezit van te komen, plaalsle liij eene. aankondiging, belovcn.de aan den terugbrenger 1000 frank beloo-.ning.Zondag ontving M. P... met den post een ongeteekende brief, hem meldende dat de schrijver zich n"K5t wilde doen ' konnen omdat hij lot een der achtbnarste famjliën der lioofdstad belioorele en , dat hij m bezii der waarden was. s Ander-daags zou liij door een boodschapper een gesloten brief inhoudende ele waarden doen aanbieden en in ruil daarvoor zou M. P... insgelijks in gesloten omslag de duiy.end frank aan den boodschapper overliandig n. 's Anderdaags bood de» boodscliappci zich inderdaad met een gesloten omslag aan. M. P... overhaudigde, zooals gevraagd, de 1000 frank aan den boodschapper die 'zicli terstond verwijderde. Wanneer M. P... den omslag opende, vond hij slechts waardelooze papieren. Bedrieger. — Zekere P.., 30 jaar oiul en woonachtig te Sciiaaxbeck heeft zaterdag-morgen eene soin van 200 ma»k trfgetrog-gcld van M. D.., Ga.rnierstraat. Hij kwam voor zijn patroon, die handcl dreef met M. D., deze soin vragsn. De bedrieger kon nog niet aangehourien worden. —Terwijl Zater,'ag in d" Antoine Dan-saertstraat een wag.n >; >ader bowaking stond, naderde een onhekeiide de v.a.gcn. nam er een g>'00i pak van en lie.p er niede weg. De bijzondere agent D:deyn. zulks benierkende. wilde de k r I aanhonden, doch deze wierp het pak LusScIien el< be»-nen van den ag ait, waaiMoor hij ten de viel. De dief kon de vhiciit nem ■;<. Overstrooming. -- De Zenne is aan 't zakken; echtor lieeV /." récris ont •.agUik veel schade verwekt, bijzonder langs de kanten van Vorst, waar de meeste hoercu hun witloof te bleeken lia^lden gelegd, en waar het water al de ingelegde groenten heeft weggespoeld en de aangclegde di'00g-\ plaatsen vernietigde.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods