Het volk: christen werkmansblad

1330 0
09 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 09 January. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 16 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3x83j3b806/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vkr ejn T^ipligsle Jaar, - B. 7 Goâsdicast — MsïazJa—Eigeato '■■ *•*. Yrijdag, 0 Januari 19 M Aile brSarwîsSsUngen vraçhtvrîj îe fcenden aan A. Van fsëghem, ui'gever voor de nasml. maalsch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, 16, Gent. Iïureel vsn West-viaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Ambaeh* ten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Brabant en Limburg: Viklor Kuvl, Minderbroe-«Se? straôt, 24, Leuveri. Cureel voor Frausch-Noorden: Çà Vçyiû, iiued'4ii£leierfe, le, Liifê. HET VOLK ^ ESees scfcrijîS ttti Op aile postkantoren aan 10 fr. pe? jaar. Zesmaanden fr. 5,00. Brie maan» den fr. 2,50. Aankeneiî . ;.ss Prijs volgoiis tarie:. > uorop te bS» taîen. IVechterlijke her&telling, 2 frani: per regel. ' i On,.eieckende brieven worden g®» n, weigerd. £3 ÏELEFOON N* 137, GssU Verscïiijat 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD g SE^TSEiiEfl HET NUMMER 3 GESTUEL 03 ET BIJVOESSEL K0NG0'8 1 -R' Aile jaren legt de Minister van Kolo- ' niën op het bureel der Kamers een verslag z neer, dat den toestand der kolonie doet t kennen. c Yele gegevens van dit artikel zijn uit \ dit werlc getrokken (30 Oetober 1913). 1 2480 fonctionnarissen waren op 1 Oc- z tober 1913 in dienst van de kolonie. Het getal is groot en zal zeker niet vermin-deren, want er is nog altijd gebrek aan beambten, inzonderheid voor den dienst r van de belastingen. j, > De groote kwestie is, dat de keus en c de vorming der fonctionnarissen goed | gescliiede. Wij moeten het bekennen : c niet altijd zijn voldoende voorzorgen ge- r( nomen geworden in dat opziclit. Men , moet er bijvoegen dat de minister niet ^ altijd te kiezen had, vermits er mangel ^ ,\vas aan kandidaten. Dit is toe te sclirijven r aan eene leemte in de opvoeding van het £ Belgisch volk. Van Kongo wordt er bijna J nooit gesproken, in de scholen wordt de ; j jeugd niet onderhouden over de moge- ( lijkheid van eene koloniale loopbaan, en | cle pers spreekt gewoonlijk maar van 1 onze kolonie om overlijdens te melden j of om er op uit Le vallen. Daarbij dient t gcvoegd dat de middelklas van de fonc- ( tionarissen te weinig betaald wordt. , Hoogere beambten voeren het breed, wij ' hebben er niets tegen, maar zeker is het ; dat de gediplomeerden onzer lioogescholen J die reeds een zeker bestaan in België hebben, naar Kongo niet zullen trekken. ( Een paar voorbeelden : wie als magistraat vertrekt, ontvangt het eerste jaar 11000 j frank; voor hier is het veel, voor dààr is j het te weinig, het leven is er doorgaans , veel kostelijker en het gevaar dat men j loopt is èvenredig niet genoeg vergoed. Een advokaat die hier wel lukt zal in , 't algemeen dus naar dààr niet gaan. ( Metzelfde geldt de doctors, die beginnen , met 12000 fr. ; men is er nog niet in gelukt , het kader der geneesheeren voltallig te j krijgen. Vergelijk daarbij de handclwijze der andere landen, b. v. Engeland, dat veel beter zijne koloniale beambten betaalt. Zie naar Perzië dat om goede belgische beambten te hebben, veel grootere jaarwedden geeft, alhoewel het verblijf in ■ Perzië aangenamer en gezonder is dan in de meéste plaalscn van Kongo. tf % H* $2 magistraten zijn gelast met de toe-passing der wetten te verzckeren ;dit getal zou natuurlijk te klein zijn, waren zij niet bijgestaan door de talrijke territoriale administrateurs, overal verspreid en die nevens hunne bestuurlijke verrichtingen, al de feiten oordeelen door negers gepleegd niet gestraft met meer dan 7 dagen gevang en 200 fr. boet ; (tegenover de blanke mag de territoriale administrateur enkel von-nissen, indien de straf de 50 fr. boet niet overtreft.) De 82 magistraten zijn verspreid in de gerechtshoven van beroep (Borna en Elisabethville) en deze van eersten aanleg, ook in de gerechtshoven Van het parket. Het gerecht heeft gedurende het jaar 1913, 3.678 vonnissen gevekl over straf-waardige feiten in eersten aanleg, en 509 in beroep. In eersten aanleg werden 619 veroordeelingen tegen blanken uitge-sproken, en 96 in beroep. Intéressant is het te zien voor welke feiten de blanken ïfet meest werden veroor-deeld. In eersten aanlag werden er 149 veroordeeld voor vrijwillige slagen en kwetsuren, 33 voor overtreding van de /wetgeving op de vuurwapens, 46 voor overtreding van de wetgeving op het slui-ten der drankhuizen, 82 voor openbare dronkenschap, 13 voor nachtrumoer. 1 In beroep is het voor deze feiten dat de blanken ook het meest te verantwoor-den hadden. 425 processen van burgerlijken com- ' mercieelen aard werden door de recht-banken geslecht. * * * ,< Welke is de bevolking van Kongo? De zwarte bevolking is tôt heden toe nog niet juist gekend : de bureelen van den burgerlijken stand beginnen nog maar in wezenlijke werking te treden. Wat ons bijzonder aanbelangt, is het getal te kennen der blanken die zich in de kolonie bevinden ; dit is 5.465 groot, waarvan omtrent 600 vrouwen. TOESTAND.1 Belangwekkend ware het te onder- zoeken hoe het overige van den politieken 8 toestand zich voordoet, maar de plaats ontbreekt er ons toe. Dat het genoeg 11 weze te zeggei dat de vrede heerscht S binnen de kolonie, daartoe draagt het S; zwart leger—17.833 man sterk —vcelbij. ^ ❖ * * V Op economisch gebied heeft de regee- j< ring groote pogingen aangewend om de v kolonie vooruit te helpen. Nochtans is g gedurende het verloopen jaar eene tame- | lijk zorgweklcende krisis op Kongo neêr- 0 gevallen, veroorzaakt door het dalen van 0 den prijs der caoutchouc, het bijzonderste s, artikel van den uitvoer der kolonie. 't Is z wat uitlegt dat sommige bladen zoo lievig j, tegen Kongo hebben uitgevallen. De regeering heeft onmiddellijk maatregels s genomen en bijna volkomen de uitvoer- (] rechten op dit produkt afgeschaft, ook g heeft zij de tarieven van zijn vervoer op j: den Kongostroom veel verminderd. Die (j krisis is te wijten aan de overvoortbrengst v van caoutchouc in Zuid-Amerika en j; Malezië, en ook aan den tegenwoordigen nogal ingewikkelden algemeenen poli- 0 tieken toestand. Daarnevens zijn de groote ^ produkten van uitvoer : het ivoor, kopal- z gummi, cacao, rijst, palmolie, koper en t goud. In Katanga (Zuid-Oostelijk deel s der kolonie) is de nijverheid de bijzon- ] derste tak der bedrijvigheid, in de andere i deelen is het de landbouw. r Eenige cijfers, want niets is welspre- kender dan deze, zullen ons toonen of s Kongo eene kolonie is die België beter r zou verkoopen, zooals het sommige bladen beweren. z De bijzondere handel — (commerce c spécial) — van invoer bedroeg in 1912 ^ de som van 54.232.878 fr. 28, meer dan ( vijf millioen vooruit op dezen van 1911 ; j deze van uitvoer gedurende het jaar 1912 j bedroeg 59.926.399 fr. 32, bijna 6 miljoen } vooruit op dezen van het vorige jaar. ^ Het deel van België in dezen uitvocr-handel was gelijk aan 90.4 % of iets meer ( dan 54 miljoen ; in den uitvoerhandel < ' was het gelijk aan 66.1 % of bijna 36 miljoen. Dit maakt dus dat de bijzondere ( handel gedurende het jaar 1912 de som i bereikt heeft van meer dan 114 miljoen. ( In 1908 bedroeg hij juist 69.958 fr. 76. < Is het dus niet met reden dat wij uit- j roepen dat zij de waarheid niet zeggen, < : dezen die béweren dat Kongo voor België eene slechte zaak is? A ; Zeker is het dat de lasten tegenwoordig j groot zijn, vermits de begroo'ting moest : sluiten met een nogal groot tekort voor 3 onze kolonie ; maar de uitgaven die gedaan s ; worden, zullen hannen intrest opbrengen, ' die, wij mogen het verhopen, de tegen- ] ' woordige uitgaven ver zal overtrelïen. i ' Daarnevens moet men zeggen dat onze kolonie nog tal van rijkdommen verschaft, < ' die niet geboekt staan en met dewelke ] | soms niet genoegrekeningwordt gehouden. i Kongo verzekert de toekomst van vele ( jongelingen, die hier andérs misschien niet hadden gelukt of ten minste in den weg ( " van anderen hadden geloopen. Kongo > vermeerdert en ontwikkelt den oiider- nemingsgeest van onze medeburgers, het < verstout en breidt onzen handel uit. î Kongo geeft aan ons land eene grootere ! nationale beteekenis. Kongo, en dit is " niet het minste, geeft aan het katholieke ; België gelegenheid, zijn apostelsgeest < ^ vrijen teugel te vieren, met zijne zonen ; ^ en dochters, die als missionarissen naar < Afrika trekken, gelegenheid te geven, de ( [ heidensche volkeren tôt het licht der be- < ' schaving en der waarheid te leiden. , Edm. RONSE, advokaat. Nota. — In het voorgaande artikel, ' over Kongo's toestand, verschenen in ' - Het Volk van dinsdag laatst, is eene dfuk- ! - fout geslopen : in plaats van al de wetten voor Kongo komen dus voor den Raad van J Brussel, leze men : al de wetten voor î Kongo komen dus, door den band van l Brussel. (2e kolom.) l ! 1 * * * 1 1 Aile ontwikkelde Vlainingen die op de : hoogte der koloniale toestanden v»illen | zijn, kunnen die vinden in het tijdschrift : i « Onze Kongo », 6 fr. per jaar. Brugge, Noordzandstraat, 45. i f* SCHOONE GIFT. — Door Mev. de douairière de Grez, woonachtig te Brussel, werd de Belgische regeering onlangs bc-giftigd met eene kostbare verzameling van ruim 5000 kunstprenten, welke geplaatst ;werden in het prentenkabinet der Ko-Iiinklijke Bibliotheek van België. ! Zij bevat een groot getal etsen van Rembrandt, waaronder menig prachtig exem-plaar, schoone en belangrijlce etsen van Bcrchcm en Collot, prenten der voor-nsamste Duitsche meesters der 16e eeuw, !S3g5saïggiaa3aj^aBaBESKi»iiaa«ua6iM»i*a33aMBîEa8smgpi werken van Italiaansche meesters uit hetzelfde tijdvak, een zeker getal zeld-zame en zeer schoone afdrukken van Engelsche en Iiollandsche prenten, ver-scheidene honderden gegraveerde prenten uit aile tijden, welke merlcwaardig zijn niet alleen om hunne kunstwaarde, maar tevens om hunne belangrijkheid op het gebied der documentatie. De heer minister van wetenschappen en kunsten heeft, van wege de regeering, de mijdc schenkslcr dank gezegd. Buiteaianische PoIItiek | * DE ONGEVALLEN VAN ZABERK. Er wordt in de duitsclie drukpers veel n gepraat van twee telegrams, welke de s Kroonprins den 28 en den 29 November „ naar Zabern zou gestuurd hebben, ter ^ goedkeuring der gevaarlijke pruisische 1 sabelgekken aldaar. Van den anderen kant ; wordt de echtheid dier telegrams evenwel betwist, zoodat men eigenlijk niet weet waaraan zich dienaangaancîe te houden. Voor het krijgsgerecht te Straatsburg is tegen kolonel von Reutter een getuige e verschenen, die eene oogziekte heeft op-s gedaan door zijn verblijf in den Pandoren-kelder der kazerne, waar de kolonel de onwettig aangehouden personen deed 11 opsluiten. Hij wil echter geen procès tôt ;e schadevergoeding inspannen, omdat hij s zelf soldaat is geweest. Woensdag is dan 8 het getuigenverhoor voortgezet. 'e De getuigenis van Muller is zeer ongun-'s stig voor kolonel von Reutter en toont aan dat door den kolonel genomen maatre-k gelen ongerechtigd waren. Op 28 Novem-* P ber van de reis weerkeerend, vroeg hij met !e den heer Grossmann dat er niet meer zou »t worden gepatroeljeerd en- de gevangenen 11 in vrijheid gesteld. P — Als ge voor dat gekomen zijt, is het 1_ onnoodig verder aan te dringen, antwoord--e de de kolonel. Ik beveel hier en voor mij zou 't vreugd zijn, zoo er bloed in de stra- II ten vlocide. Ik zal niet dulden dat per-el sonen op 't kasteelplein samenscholen en lachen bij den doortocht der oiïicieren. "e Dezen worden aanhoudend beleedigd en niemand beschermt hen. Getuige bleef na dit onderhoud op straat. Hij zag een jnan aanhouden, die îr niets had gedaan. n Herhaalde malen hoorde de heer Muller zeggen dat de gebeurtenissen van 28 Nov. :e door de militairen waren voorbereid ge- 2 worden. De kelder der Pandoren werd in III den loop van den dag reeds gereed ge-; maakt ; de koleii werden er uit wegge-2 nomen. Luitenant von Forstner •— hoorde -n hij zeggen ■— had de bevolking met ge-r- weerschoten voor 's avonds bedreigd. r_ De verdediging verzet er zich tegen dat er de jongeling die 't verklaarde, worde el onderhoord. il- Kolonel von Reutter spreekt tegen dat re dergelijke geruchten in de stad werden m verspreid. Hij nam maatregelen, bereidde n- de mitrailjeuzen, en zijne oiïicieren wisten 6- dat hij zoo noodig krachtdadig zou op-t- treden. Het is mogeliik dat jonge oiïicieren h, daarvan spraken. ië Het is onwaar, zegt hij, dat de kelder werd geledigd met het oog op aanhoudin-'g gen. st Luitenant von Forstner aanvaardt de sr mogelijkheid de woorden te hebben ge-iii sproken, die men hem aanwrijft. ", Middelerwijl roept en lnort men onder !i- het publiek. Kolonel von Reutter kijkt er n- woedend lieen. Je Getuige bewijst den slechten wil van ■t, den kolonel jegens het arrondissements-?e bestuur. De kolonel zou den bestuurder n. van lafheid en zwakheid hebben beschul-le digd en met gevangenis hebben bedreigd. et De policiebrigadier Mutschler spi'cekt ïg over de bekende feiten, en zegt dat de be-{,0 volking van Zabern heel vreedzaam is. i'- In aile straten kwamen samenscholin-et gen voor, maar zij die deze hadden ver-t- wekt, waren geen betoogers, maar nieuws-re gierigen. is Op 10 November was het volk tôt des <c avonds toe kalm. Tijdens de onlusten deed st de policie haar pliclit. Het publiek was îii groulendeels uit vrouv/en en kinderen ar saamgesteld. Hij vernam nooit dat offî-ie cieren werden beleedigd, hoewel hij de aan-e- gehouden personen ondervroeg. TURKSCHE DRIESTHEID. tt. Met den oostenrijkschen stoonier Mera , zijn dinsdagavond 200 turksche soldaten . ' en 6 officieren te Valona aangekomen, P om te trachten de Albanezen in woeling te brengen en Izzet-pasjatotsoeverein van '' Albanië uit te roepen. m De voorloopige albaneesche regeering, or t'akkoord met de internationale kontrool-111 kommissie, heeft er echter kort spel mede gemaakt en al de- aangekomen Turken doen aanhouden. Woensdagmorgen heeft I zij daarenboven- den staat van beleg uit-,u geroepen. Het korps albaneesche vrijwil-1. ligers vermeerdert dag aan dag. EEN KRIJGSVERDRAG. Een oppositieblad brengt aan 't licht, dat den 10 Juni 1913 een krijgsverdrag BP gesloten werd tusschen Roemenië en Servie Zij verbinden zich elkander met de ■t wapens te steunen, zoo een hunner door lj een sterker vijand aangevallen wordt, c " en onzijdig te blijven zoo de aanvaller niet ,n sterker is. Servië zal desgcvallig 200.000 man :n troepen levercn, en Roemanië zooveel als noodig blijkt. Geen vau beiden mag een vredesverdrag e_ sluiten zonder des anders instemming. Bij onderling geschil, of zoo een van în beiden ergens steun verleent, zal men het ë> geval aan den Tsar van Rusland onder-.. werDcn, t J Groote UsaiSselprilskamp, g Wie heeft dat geschreven? En in welk blafl? îT Vooral gij, spoorwegfcedienden en staatswerklieden, leest on- ^ derslaande, dat wij overnemen uit een blad van maandag laatst : it « De regie der spoorwegen heeft tekort in 1908, in 1909, in e' » 1910 en in 1911. f » Ondanks dien ongunstigen toestand, die de ernstige aan- •g » dacht moest opwekh^îî van den verantwoordelijken overste » van het département der spoorwegen, deelt deze, M. de Bro-^ » queville, geslagen door de vrees het bewind te verliezen, talrijke le » millioenen uit onder vorm van verhoogingen van jaarwedden en der d » ioonen, met het oog op de kiezingen van 1912. En in plaats » van de tariefs te verlioogen, verleent hij aan oud-fonctionarissen [n » en bedienden, aan officieren der burgerwacht, aan gepensioe-» neerden uit het leger en zelfs aan dagbladschrijvers tariefsver-^ » minderingen van 50 % ! e- » Eenige dagen vôôr de kiezingen van 2 Juni 1912, ontvingen ti-" » al de dienstbaren der spoorwegen drie nummers van een kiesblad et » getiteld « Het bilan van minister de Broqueville ». Aan 't hoofd »n » van 't eerste nummer van dat blad kon men lezen : et «Nooit sedert het land bestaat, heeft een minister zooveel voor Lj_ » het personeel van zijn département gedaan als M. de Broqueville. ixj » In minder dan twee jaren heeft hij de jaarwedden en Ioonen met a- » 17 millioen verhoogd. r- » in het jaar 1911 alleen, heeft hij met dat doel 14.500.000 frank ïn ,, besteed, waarvan ongeveer 5 millioen voor de ambtenaars en bedi®aden n- » en 9 millioen 500.000 fr. voor de werklieden. » 311 « Zoodus, terwijl de uitbating der spoorwegen sinds ver-Z » scheidene jaren met verlies geschiedt, terwijl het gekend en bekend » tekort een achtenswaardig getal millioenen bedraagt, verhoogt er » de minister in twee jaren de uitgaven, voor Ioonen, jaarwedden ^ » en pensioenen alleen, met meer dan 17 millioen ! in » Moest een nijveraar of een ondernemingsbestuurder aldus !e~ » handelen, hij zou aanstonds afgezet of onder reehterîijke voogdij ^ » gesteld worden. re- » De klerikalen in België meester zijnde, blijft degene, die ;d. » gehandeld heeft gelijk wij daar aantoonden, aan het be-wind ^ » en wordt een Groot Minister genoemd ! » ❖ * * en Ziedaar het vonnis ! Minister de Broqueville moet afgezet de of waanzinnig verklaard worden, OMDAT hij de Ioonen der spoor-en dienaars met 17 millioen verhoogd hêeft. ^ Dat staat zwart op wit in 't hoofdartikel van een belgisch dagblad van maandag laatst. ler Lezers en lezeressen, vooral gij spoorwegbedienden en staats- In" werklieden, we geven u tôt maandag tijd om te raden door wie de en in welk blad die afschuwelijkheicl geschreven is. ?e- Aile ingezonden -oplbssingen — ze mogen van heden af inge- [er zonden worden — zullen ofwel samengevat ofwel afzonderiijk er vermeld worden. Welaan, den geest gescherpt : de raadselpriiskamp is open! VV V^ldCIli5 VA^IJL gV/WL . NSEL'WjMRÎGIFTM VOOR IM PAIS. De 3e lijst heeft fr. 12.191,50 opge-bracht.VAN ALLES WAT. WIE BEZORGT ons het nummer van De Gids op Sociaal Gebied van 31 Augusti 1913, n. 591. Op voorhand dank. Te zenden aan : « Het Volk », Meer-steeg, 16, Gent. DE ZICHTKAARTEN. — Het Post-bureel van Brussel heeft van 30 Decem-ber tôt 5 Januari 330.000 zichtkaarten bestekl. De visietkaarten blijven nog altijd toevloeien. De vereenigde post-bureelen verzonden er in de laatste dagen reeds 1.500.000. DE HANDEL IN VIJFFRANKSTUK-KEN. — De invoer van geld (terugbren-gen van de vijffrankstukken naar Frank-rijk gezonden), bedroeg in 1913 342 millioen 870.000 duizend frank, tegen 218 millioen 674.000 frank tijdens de elf eerste maanden van 1912, zij eene vermeerde-riug van 94.796.000 frank. Men ziet dat ailes wat tôt hiertoe be-proefd werd zonder gevolg bleef. De Belgische handelaars komen zilvergeld te kort en de Nationale Bank moet het duur terugkoopen. EEN MODERNE"VISSCHERSVAAR-TUIG. — Het grootste Engelsche vaartuig is ongetwijfeld het te Grimsby ingeschre-ven stoomschip Passing. Het is 48.8 m. lang, kan 320 ton steenkolen bergen en heeft eene snelheid van 11 zeemijlen. Daarbij is het ingericht voor de uit-oefening der visscherij als grootbedrijf met een traankokerij, om de vischlevers aan boord te verwerken, en, ten einde ook den afval productief te kunnen maken, is het voorzien van eene inrichting tôt het be-reiden van vischmeel. Het stoomschip wordt gedreven door een machien van 600 p. k. en telt eene bemanning van 11 koppen. a^mngs^aiBBWie5S«Ks»B5aaEBgii5BigE8s«waga3!ai;asaMssg!8aa ApbeBdepsbewegÏRBQv IN DE GENTSCHE TEXTIELNIJVER-HEID.De werkstaking in de Grasfabriek is gistermorgen geëindigd. De werklieden vroegen om het verlet wat te vergoeden 10,;% Iponsverhooging. De socialisten heb-' ben de werklieden den arbeid doen her-nemen, zooals zij het verlaten hadden. In de fabriek Baertsoen en Buysse blijft de toestand onveranderd voorldu-ren.STAKING IN DE DIAMANTSLIJPERÏJ LORSON, te ANTWERPEN. Maandag hebben de diamantslijpers van dit huis den arbeid gestaaTct. Oorzaak: Men wilde hen 6 in plaats van 5 dagen per week doen werken, zonder de minste loonsverliooging. MÏJNWERKERSCONGRES TE LENS (Fr ansch-Noorden). Te Lens zal op 25 Januari een buiten-gewoon mijnwerkerscongres worden gehouden. De bedoeling is te beraadslagen over de wenschelijkhcid van eene alge-fneene staking op 1 I\Iaart, indien op dat tijdstip de Senaat nog niet de wenschen der mijnwerkers in zake van de pensioen-regeling en de gelijkstelling van arbeiders in leigroeven met mijnwerkers lieeft in-gewilligd.IN ZUID-AFRIKA. Uit al de tegenstrijdige berichten is er niet meer wijs te worden. Het laatste van al zegt nu dat mijneigenaars en werklieden het cens zijn op den wcrktijd van 57 uren per week, 25 % meer voor overwerk en terugaanvaarding der ontslagen vereeni-gingsmannen. Op het loon is er nog geen akkoord. N Laesî QH varspràidt MET VOLE.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods