Het volk: christen werkmansblad

1279 0
01 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 January. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 13 August 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/wd3pv6cp7p/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

r-~~~==: I Yier-en-TwSfîligsie Jaar, » IV. 1 Goflsfesf — Hnlsgezln — Eigsniott HoiMkràtf, J, en Vrijjdag, 2 Jaanari 1914 t A!Ie brlefwîsselln^en vracîilvrîj Je senden aan A. Van Isophem, uU^ever voor de naaml. maaisch. «Drukkerij ilet Volk», Mecrstepg. dG, Cent. fîurceî v n West-Viaandcren: Gaston Bossuyt, Giide (1er Anibach-ten, Koririjk. fîureei van Antwerpen, Rr. ban! en Lfmburg: Vik'or Kuyl, Minderbroe-dei stia; i, 21, Leuven. Uureel voor Fransch-Noor-clen: Cil Vérin, Rue d'Angleterre, 15, Lllls. HET VOLK RFesa so!!î8'i|îS à si s Op a!lc posikaulorên aab 10 fr. pe? jaar! Zesmaanden li'.5,00. brie maaE» denfr. 2.50. ^aùîkoîîîBâgÉngen s P/ijs voigens îarieî. Yoorop te b3« talen. , . ïleckterlijke herstelling, 2 franë pc-r regel, 0:i?eieekende brieren wordea g® , weigérd. I TELEFOON N* 137, Sô3U Verseliijnt G maal pei? week. CHRISTEN WERKM AN SBL AD 2 SEUTIEUE^ MET HUMSHER 3 CEMTiESiSESa B1ET BSJVOEGSEK» Frankrijks Overrompeling. Een land dat iiit eigen natuurlijken aard rijk is, maar in zijn eigen volk de kracht niet vindt oni dien natuurlijken rijkdom te benuttigen en tôt voordeelig verbruik om te werken, is een land dat den weg van het v'èrval bewandelt. Onze Iezers weten hoe jaarlijks de zware oogsten in Frankrijk moeten gedaan* wor-den door tienduizenden vlaamsehe werk-licden, aldaar zeer hoog gewaardeerd om hunne noeste arbeidskracht, omdat het fransche volk zelf dat werkvermogen niet leveren kan. Doch gelijk dat van onzent-wege maar tijdelijke uzïwijkelingen zijn, zoo zijn dat voor Frankrijk ook maar tijdelijke z'myljkelingen. Eene jongste statistiek bewijst dat de toestand voor onze Zuiderburen erger is, dan die tijdelijke ruiiing kan laten ver-moeden. Die statistiek betreft het groot aantal vreemdeiingen — ('t is te zeggen : mènschën welke in Frankrijk niet geboren zijn, ongerekend degenen die in dat land wel geboren werden, maar uit vreemde ouders) — vreemdeiingen, die in Frankrijk Ieven met bestendig verblijf. Te Parijs alleen is er eene wijk, deze van S' Gervais, waar ex-, op .40.000 inwoners, 10.000 israèliten zijn. Dienaan-gaande is op te merken, dat dezelfde regeering, die aan de christenen het gexxot van christexxe seholen ontzegt, in die wijk twee israèiitisclxe seholen lxeeft ingerieht cxx onderhoudt... ! De volksoptelling van 1909 teekexxde te Parijs 170.000 gevestigde vreemdeiingen aan op eene bevolkiixg van 2.760.033 't zij een vreenxdeling op 16 inwoners. Die vreemdeiingen waren 85.3-10 mannen en 8-1.660 vrouwen. Belgen en Luxexxxburgers ■waren er 33.306 ; Duitschers 25.831, Ita^ lianen 20.785, Zwitsers 19.405, Russen 17.923, Engelschen 11.287, Amerikanen S.520 Oo'stenrijkers-Hongaren 7.725 Span-jaards 5.218. Vreemdeiingen van andere Verschillende nationaliteiten samen, 15.802. En dan waren er nog 882 vreemdeiingen die hun eigen oorsproxig xxiet kenden, zooals het betaamt in de stad der echt moderne geestesvei'liehting. Op 17.S02 studenten in de rechten, ge-neeskunde, artsenijkunde, wetenschappen en letteren, zijn er te Pax-ijs 3.326 vreèm-Jelingen, waaronder 1629 Russen, 272 Duitschers, 266 Roemenen, 175 Egyp-tenaars, 151 van Noord- en Midden-Amerika, 144 Turken, 141 Oostenrijkers-Hongaren, 130 Engelschen, 52 Zwitsers, 18 Zuid-Anxerikanen, 47 Bulgaren, 43 Grieken, 39 Luxembiu-gers, 34 Servièrs, 26 Italianen, 16 Scandinaven, 14 Chinezen, 16 Afrikaanders, 12 Spanjaards, 12 Haï-tianen, 11 Perzen, 10 Hollanders, 3 Por-lugezen en 3 Japaners. 1 Ondcr de vrouwelijke studenten zijn er 870 fransche en 1270 vreemde, waarvan 88 de rechten, 258 de geneeskunde, 188 de wetensclxappen, 731 de schoon-Ietteren en 5 de artsenijkmxde studeeren. Voor de letteren zijn er 415 russische en 105 duitsclxe, voor de geneeskuxxde 247 russische op 25S, voor de rechten 85 russische op 88. Op de 1270 vrouwelijke vreemde studenten in 't geheel, zijn er 748 russische. De laatste algemeene volkstelling voor gansch Frankrijk bedroeg 38.450.788 in-woners, waarvan 1.0-33.871 in Frankrijk gevestigde vreemdeiingen, 't zij een vreem-deling op 38 inwoners. Onder die vreemdeiingen telde m en, buiten Parus, 36.948 Engelschen, 89.772 Duitschers, 9790 Oostenrijkex's, 1910 Hon-garen, 323.390 Belgen, 6615 Nederlanders, 21.999 Luxemburgers, 330.465 Italianen, 80.425 Spanjaards, 719 Portugezen, 72.045 Zwitsers, 16.061 Russen, 1221 Zweden, 938 Noren, 850 Den eh, 6155 Yankees, 10.017 andere Amex'ikanen, 2225 Grieken, 5200 Roemenen en andere Balkanezen, 2727 Turken, 1150 Afrikanen, 2021 van vervallen en 11.198 van ongekende na-tionaliteit.Yan 1872 tôt 1909 klom het getal in Frankrijk gevestigde vreemdeiingen vaix 740.668 tôt 1.033.871. In 1866 beliep het 655.036, in 1861 ging het tôt 506.381 en in 1851 was het 379.289 op een totaal van 35.388.814 inwoners. Van 1 op 94 steeg het aantal vreemdeiingen tôt 1 op 38 inwoners. In het huidige vreemdelingental schat nien de nijverheids- en landbouwwerk-lieden op 540.000, de tijdelijke inwijke-lingen niet medegerekend. Die werklieden ontnemen zoowat voor een milliard frank 's jaars loon aan Frankrijks eigen werk-krachten.Voorzeker, zeggen dienaangaande de fransche economisten, nxogexx we fier zijn dat ons land zulks geven kan ; maar van een ander standpunt beschouwd, zien we tienduizenden, misschien wel honderd-duizenden zonen en dochters van het eigexx fransch proletariaat, dexx arbeid en de levensinspanning ontvluchtend voor een hersenschimming gexxotsleven, door de vreemde werkzaamheid verdrongen naar den afgrond van het pauperism. Daarbij komt nog, voegen die zelfde economisten er als met een zucht bij, dat die stijgende overrompeling • vanwege vreemden de nationaliteit zelve in haar eigen wezen bedreigt en het nationali-teitsgevoel ten slotte dooven moet. Welke is de oorzaak van de kwaal? vragen zij. -— Eix allen zijn het eens om te antwaorden : de nxoedwillige, onzede-lijke, tegcn-natuurlijke beperking der ge-boox'ten. Het gebrek aan eigen lcven wordt door vreemd leven ingenomen Waar wij, zeggen dezelfde economisten, den moed missen om de ware, gezonde levens-zending te vervullen, wordt oxxs brood door vreemde werkkraeht genomen. Voorwaar eene trefïende les voor aile natièn. Bmtenlandsçbe Politiek HOOGVERRAAD IN HONGARIE Te Marmaros-Sziget, in Hongarië, be-gint een procès voor hoogverraad, waarin een hoxxderdtal beschuldigden betrokkcn zijn. Sinds een tiental jaren werd onder de Rutherien eene aanhoudende propaganda gévoerd om de bevolking voor te bereideix» op eene afscheuring van het hongaarsch koninkrijk en inlijvihg bij Rusland. Die propaganda werd gesteund op een schijnbaar godsdienStigen aard, wex'kend om de Rutixenen te doen verzaken aan den grieksch-christen en over te halen tôt den russisch-schismatiekeix Godsdienst. Vooral toen, verîeden jaar, de oox-log zeer dreigeiid was, werd nijdig ixx dien zin ge-werkt, onder het bestuur van den schis-matieken monnik. Alexius. Die beweging van afvaliigheid werd zoo erg, dat ten slotte handtastelijke moeilijk-heden te vreezen waren en gewapende Jnacht ter plaats xxioest gezonden worden. Jbloiiderdduizenden druksels werden ver-spreid, die de aanlxechting der ixoord-oostelijke rutheensche çonxitats oî depar-temeitten bij Rusland, hèt verval vaix Ilabsburg (Keizer van Oostenrijk en Ko-ning van Hongarië) en de soevereiniteit van den russischen Tsar aankondigden. Het parket van -Marmaros-Sziget werd met een onderzoek geîast, texx gevolge waarvan 94 persohen Werden aahgehou-•icxi. van dewelke er 24 rechtstreeks onder ♦beschuldiging van hoogvex-raad zijn ge-steld, terwijl de anderen als medeplich-tigen terecht s aan. Het procès zou zeer laxxg kunnen duren. De beschuldigden hebben zestig verdedi-gers en er zijn verscheidene honderden getuig. n gedagvaard. Voeg daarbij dat een vijftigtal dagbladschx'iivers ixit verschillende landen, vooral uit Rusland, toelating exx plaats verworven hebben om de debatten te volgen, en 't zal niet ver-wonderen dat er geen plaats overblijft voor het publiek, de rechtbank ooi'de}-Iende dat de openbaarheid voldoende is met zulk een aantal v'erdedigers en dag-bladsehrijvers.FHANSCH-NEDERLAWDSCH KONFLIKT. Een fransche planter, M. Dillon Cox--necq, is sinds 3 October laatst gevangen gehoudexx door de nedei'landsche overheid op Sumatra, onder beschuldiging dat hij een koelie of lijfeigen arbeidex-, die in weerspannigheid getreden was, gedurende 19 dagen achter slot had gehouden. De fransche planter blijft gevangen zonder vonnis, onder voorwendsel dat de voorloopige vrijstelling tegen borgstor-ting op Sumatra niet bestaat. Sinds twee maanden heeft de fransche konsu] te ver-geefs op zijne vrijstelling aangedrongen, alhoewel de verzekering gevend dat hij niet vluchten zou. De fransche legatie te 's Gra- ge heeft er zich xxxede benxoeid, nxaa «on niets bekomen. In het fransch ministerie van builcnlandsclie zaken wordt nu een vertoog opgemaakt om van de neder-landsche x-egeering de vrijstelling van dexi franschen planter te eischen. HEILLOOZE STÀATSKWESTIE. De duitsche drukpers is vol ontroering geweest ten gevolge van een misdadigen aansiag, gepleegd tegen eexr xnilitairen post te Zabern. Er was xxaar dien post ge-schoten geworden "n daarin zag men eene daad vaix franschdolixeid der Elzassers. Later is echter gebleken dat er slechts een enkel schot geïost was, op 125 xxxeter afstand, van eene plaats waar xxien den militairen post niet zien kon. Nog later is eindelijk uitgekomeix dat het schot gelost werd door een knaap van acht jaar, met een speelpistoolke, dat de jongen thuis van den Kerstboonx had ge-plukt.Ende zoo kwam lxet vadcrland in ge-vaar.VAN Alt.ES WAT. VOOR DE SOLDATEN. — Door een ministerieei rondschrijven werd aan al de korpsovex-sten voorgesteld de karweien in de kazerne voortaan te doexx verrichten door burgerlijke werklieden eix niet meçr door de soldaten. Dit zou voor onze volks-jongens eene verbetering zijn. GEEN KARTEL EN TOCH WEL. — De les van 1912 is zoo doorslaande geweest, dat de hoofdxnannen van het oud-liberalisin van geen Kartel xneer willen weten. De radikale Express heeft hen daarom over den lxekel gehaald, zeggende dat, ten gevolge van die scheiding, de houding der linkerzijde in de Kamer ellendig is geweest. Iix de Chronique xs de verlooclxening van 't Kartel integeîxdeel verdedigd geworden eix zelfs M. Hymans, clic oordeelt de geestelijke klejE2«oxi van Frërc-Orban te wezen, heeft t.- zich mede bexnoeid. Daarop zegt de Express : « M. Paul Hymans geeft zich, in een » lang, ditmaal orHlevteekend artikel, de » nxoeite oxxs op zijne beurt te ant'woordeix » iix de Chronique. » Wel is waar is 't, zooals ge wel denken » kuixt, niet zonder eenige nxinachting. » Men is niet gekomen tôt waar M. Hy-» nxaxxs is, als men zijne gedaclxteix heeft » over de roi der leidende standen » en » zijn overheerschex-sgebaar, zoixder eexx » beetje zijixe jonge jaren exx zijne vroegere » bediexxingen uit lxet oog verloren te lxeb-» ben. » Een schooxx portretje voorwaar ! En wat Wil M. Hymans'? De Express zegt het : « Een mir s cris ! Niets dan een mi-» nisterie ! Maar hoe .^oudt gij kixxxnen een » xxxinisterie s anx en s tell en zonder de so-» cia isten ? Of zij ;onder u ? » Daar is 't, zie : al verloochenen ze 't Kar-tel voor de kiezers ; al konden ze, door zulk bedi-og, ooit de katlxolieke regeering omver werpen ; tcch zouden ze dadelijk Kartel moeten siulien onx een ministerie te kunnen vormeix. Sluitexx ze Kartel vôôr de kiezingen, ze zijn aan xn?lkaar vei'bondexx : de blaixwe geldzakken aan de roode Marjanne, de roode revolutiona ••en aaix de hardxxekkig-ste kapitalisten. Siuiten z vôôr de kiezingexx geexx Kartel en winnen ze le komedie, ze zijix nog aan elkaar geketend, willen ze iets van hunne winst hebben. Gelijk verooi'de. lden zijn ze aan elkaar geketexxd op de ; alei der walgelijke pa-penvreterij : z'hel ben 't ixiet gestolen. NÏEUWE - Z OIDPOOL-EXPEDITÏE VAN SHACKLETON. — Sir Ernest Shack-leton xxxeldt dat hi, dank aan de vrijgevig-lxeid zijner vrienden, in staat is gesteld eexxe nieuwe Zxxidpool-expeditie te ondernemen. Hij zal de voorafgaandelij!■:e werken bc-ginneix in het kcm^nde voorjaar. De expeditie zal het Zuidpool-vastland doortrekken. ZEDELIJKE ilfVIiOED. — Terwijl de socialistexx van den eenen kaixt bewerexx dat godsdienst en zedenleer gansch on-verschillige zaken zijn, schrijveix ze vaix dexx anderen kant aan den godsdieixst eeix zedelijken invloed toe dien wij zelven, katholieken, hem liet zouden «urven toe-kennen. De tegenstrijdigheid ligt reeds ixx het stelsel van viarx, waarvan de geest xxog steeds onde • de socialisten leeft. Marx ontkent in zijne materialistische geschiedopvatting den invloed van den godsdienst op den gang der xxxenschheids-geschiedenis ; en rochtans beweert hij dat de godsdienst, he> opium der arbeiders-klas, uitgevonden werd door de bezitters om de bezitloozen in bedwang te houden. Beide opvattingen, alhoewel tcgenstrijdig, doen nog huxx x-O'ide in de socialistiselie dnxkpers : zelden zult ge een nummer aan-trefïen waarin bei'ie oDvattingen niet op de een of andere manier worden vooruit-gezet.De eexxe exx andere stelling heeft harcn grond in den godsdiexxsthaat : de godsdienst als dïïsdanig is machteloos op het gebied der zedelijkheid, waixxxeer het geldt goede vruchten voort te brengen ; integen-deel wordt hij oppermachtig, wanneer de arbcxdersixiassa moet worden opgezwcept tegexx de zwartgerokte bedriegex-s en de klerikale uitbuiters. Waar blinde haat ge-biedt, bekomxnert men zich bitter weinig onx de logica. (Handelsblad). EENE TENTOONSTELLING van post-zegels, aan welke de ministers Segers, Da-vignoix en Carton de Wiart hunne hooge bescherming verleenen, zal einde Februari plaats hebbexx iix het Huis van het Boek. OOK EENE HERINNERING. —Laalsie Nieuws geeft ook een « overzicht van het jaar 1913. » Dez'e voîzin is genoegzaam om er u ee ; gedacht van te geven : « De klerikalen vonden het gepast de » algemeene werkstaking uit te lokkexx... » 't Zijn alieeix de katholieken, die de algeixxeene werkstaking bestreden hebben, tôt zelfs het gedacht ex-van. De liberaleix integendeel, aasden er op gelijk haaien op een schip waar clreigt gevochten te worden. Eexx flink ovei'zicht. DE OUDSTE VOLKSVERTEGEN-ViTOORDIGER DER WERELD. — De Hongaarsche volksvertegenwoordiger de Mararasz Jozef vierde zijix 100° gebooi-te-verjaring. Hij is het oudste parlexxxentslid der wereld eix werd iix 1834 gekozen. Steeds nxaakte hij deel uit der oppositie eix bestx-eed al de regeeringexx, die elkaar hebben opgevolgd. Sinds vier jaar woont hij de pai-lemen-taire debatten xxiet nxeer bij. WAT HET KERSTFEEST KOST. — De viering vaix het Kerstfeest heeft Vbl-gens de berekening van een Engelsch blad aan het Ycreenigde Britsche rijk niet min-der dan 900- xniîlioen frank gekost, waarvan 600 millioen aan geschenken. De pos-terijen hebben alleen eene ontvangst te boeken van 72 millioen. Men schat de hoeveelheid plum-pud-ding, te Londen alleen," in den Kcrslnach! vex-ox-berd, op 3 millioen kilos, waarvoox zijn benoedigd geweest - 2 miilioen kilos bloenx, 5 millioen eiçren, 200.000 kilos ge-droogde druiven enz. Nog werden er geëten : 150.000 ganzexx en kalkoencn, 300.000 kiekens,. 100.000 hazen, 150.000 konijnen, 2 millioen kilos vleesch, 300.000 hespen en ten slotte 500.000 kilos visch en gi-centen. ■ — gJWHM » m I IN FRANKRIJK. De sxxeeuw, die te Parijs sedert drie dagen onophoudeîiik valt, vex-oorzaakt eene groote stijging der stroomen en rivieren. De waterstijging der Seine is dusdanig dat de dienst der parijsche booten is moeten geschox-st worden. • Op de kusten van Finistèi'e woedt een hevig tempeest. Al xle visschersbootcn hebben in der Jiaast do schuiilraven moeten bmnehvartin. Op de hooge streken rond Béziers val-de sneeuw ook overvloedig. De beweging is op zekere plaatsen zeer moeilijk geworden.Over de streek van Perpignan ook is een geweldige storm losgch-'oken, tei'wij! de warmtemeter in verscîiilîige kan tons daalt tôt 20 greden onder zéro. Men meldi gevailén van bloedopdrang, veroorzaïkt door de koude. IN DUÎTSCHLAND. Telegrammén maken meldhxg van warc sneeuwtempeesten. De vcrcorzaakte sehade is ontzaglijk. Te AVitzTar ligt de sxxeeuw reeds een halven nxeter dik en altijd sneeuwt het maar voort. Duizenck fruitboomen zijn gebrok'en, terwijl de rivieren uit hunne oevers tredin en ailes overstroomden. In de streek van Keulen zijn dé tele-fonische verbindingen onderbroken en konxen aile treins en trams met groote vertragingen toe. Te Stuttgart zijn vér-sclieidene ongelukken aangekondigd. Te Rippelsdan werd een 17-jarig îr.eisje door den sneeuwstorm in eene rivicr geworpen en is verdronken. r IN ZV^ITSERLAND. In de vallei van Diemtigen zijn vier schaatsenrijelers door eene sneeuwiawine medegesleurd. Twee van de vier zijn ver-dwenen. Eene reddingskolom werd ingerieht. Men vreest dat de lichanicii vôôr de lente niet zullcn teriiggcvonden wor-den, door de reden der overgrootc hoeveelheid gcvallen sneeuw. © ici I ngo WERKSTAKING IN DE FABRIEK BAETSOEN EN BUYSSE TE GENT. Dinsdagavond waren de werklieden sa-mengekomen in het lokaal der vakvereeni-ging om de houding der firma Bartsoen en Buysse te bespfeken elie van geene toege-ving wil weten. Na den toestand rijpelijk overwogen te hebben, werd het besluit genomen nog eene uiters te poging aan te wendexx om lot eene oplossing te konxen. Zelfs waren de werklieden gexxeigcl als toegeving aan het beheer voor te stellën om het invoeren van den nieuwen tarief nog drie weken uit ta stellen, en ondeilusschen te trachten, hij mieldel van onelerhaiidelixxg, tôt eene oplossing te konxen. Woenselagmorgen ging eene afvaardi-ging der werkliedexx naar het bureel om de vragen te verdedigen, ook deden zij bovengenoemel voorstei. De heeren van het beheer wildén er niet van Ixooren. Daar de afvaardiging zag dat de heeren van geene verzoening wilclen weten zijn al de werklieden der spinnerij er van door ge-gaan.De wei'kKeden der weverij hebben zich solidair verklaard met de spinnerij en hebben ook het werk verlaten zoodat gansch de fabriek stil ligt. De onverschilligen zullen voor de zoo-veelste maal nogeens kunnen zeggen : had-elen wij het geweten wij hadden ons wel laten vereenigen. Dit is ook eene les voor de onverschilli-gen van andere fabriek en. Nog velen zijn tôt hiertoc onverschillig geblëVen aan de vakvereeniging. Wàcht niet langer, vak-genoten, en sluit u aan in onzen Vrijen Katoenbewerkersbond waar gij verzekerd zijt tegen werkstaking, machienbreuk, brandramp, werkloosheid, werkverlet en op het leven. Vakgenotcn treedt in onze rangen. Ad. V. V. DE VÏSSCHERSSTAKING TE YMUIDEN. Dinsdagmoi'gen vertrokken drij \is-schersloepen met volledige bemanning naar zee, ontler de nog voorlstakende vis-schers waren er ' die met steenen wierpen. Drie aanhoudingen werden bewerkstMligd. Men mag dus zeggen dat de staking gc-Ûeeltelijk geeindigd is, zoodat de versche \ isch dçnkelijk v;eer in prijs zal gaan da-len. Tengevolge dezer staking was inder-daad de px'ijs gestegen, ook in ons land. GEENE STAKING. —■ De te Leipzig vergadercle vertegenwoordigeis van het Duitsche verbond van genee^iieeren hebben het oytwerp van de overeënkomst met de ziekenfondsen, dat bij ele onderhanflc-lingeh aan het rijksdcpartement van bnî-nenlandsche zaken was vastgesteld, met eene kleise méerderheid aangenomen. Die overeenkomst is voor tien jaâr geklig. De eloktersstaking dreigt dus niet meer. Ymvet'eldlijking der Godsliuizca TE ANTWERPEN. Maandag was het hier gemeehteraad. Op de dagorde kwam een wensch voor lot verwerelcllijking van het St. SValburgis-gasthjiis, tegen einde 1915. 't Was de lxeer Te.rwagnQ, die diejx wensch ontwikkelde. Hij verklaarde dat hij niet ïûsten zal, vooraleer hij de -ver-wereldlijking doorgedrêven lxeeft, 't zii in twee, 't zij in drie akten, maar er toe korôen wil hij. De verdraagzaamheitl waarachter sommige leelen van eie linkerzijde zicix versc'huilen, is maar een masker. De Zustefkens en de Broeders zijn in de gasthuizen zoo gcvaarlijk als in de seholen. Heer VAN DEN BERGH ho.opt dat de Raad heer Terwagne in zijn fanâtisîu niet volgen zal. En de liberalen zullen daar he'. voorziehtigst in haixtielen, want zij zouden minstens drie kwaart van de bevolking tegen hen krijgën. ik moet hun ook in herinnerlng brengen dat papenvreten liecl ônverteerbaar is. Heer Terwagne, die doctor is, wect beter clan iemanel welke groote diensten de gasthuiszusters bcwijzen- en zou, nxoest hij ziek worden, ook wel eene gasthuis-ncn aan zijn bed willen. Heer BONGERS. — Heer Terwagne 'die komt te verklaren elat hij de verwéfeid-, lijking wil doordrrjven, zou die verkh'ring eens moeten gaan afleggen in onze volk-rijlce wijkeh', om te zien hoe hij elaar zou onthaald worden. Het volk lxoudt aan de' gasthuisr.oxrnen, zooals overigens zoovele' rijke liberalen en \ rijdeiikers er aan houden door de /osiers opgepast te worden. ' Daar zijn voorbeelden genoeg van. LINKS. —- Namen ! Namcn ! Hrer BONGERS. — Ik kan namen noernen, men dage raij daartoe niet uit. LINKS. — Wël lioem ze. 1 [eer TERWAGNE. — Noem ze î Heer BONGERS. — Dat heer Terwagne

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods