Het volk: christen werkmansblad

888 0
03 September 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 03 September. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ht2g738g0x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Aîîe briefwisselingen vracht- ■ r rij te zen den aa.n A «g. Van Xseghem, uit ge ver voor de naaml, toaatfch. « Dmkkerij Het Voit», îlcersteeg, n ° 16, Gent. Bureel voor West-Vlsaiide-ren» Gaston Bossu y t, Reeolletten* îtruat, 14, Kortrijk. HET VOLK Wfsn schrlîft In t Opalle postkantoren aan 10 f P« per jaar- Zès- maanden fr. 5.00. Brie maanden fr. 2,50. Aankonùigir.gsn : Prijs vdlgena barief. Voorop i# bctaîen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden goweigerd. TELÏÏFOQN N» 137, Genfr. Versch^fnt 6 maal per week CHRISTEN. WERKMAN SBLAD § Cèntiemen het QnmtneP Jets errer SprligsMea. verschrikkelijke liedendaagsche oorlog, âie ge&eeï Europa in rep en roer brengt, vsroor-ïaakt eene vérbazendB veubraiking van springstoffen. Wat zijn springstoffen ? Hoejbereidt men springstoffen ? Hoe workon springstoffen ? zullen dus tegenwoordig vragen van 't grootste belang" zijn. Traehten wij beknopt- die verschillende vragen te beantwoorden. * Springstoffen zijn meestal stoffen, die eene nogenblifelieiijke scheikundige- verandering kun-nen ondergaan, waardoor eene groote massa gassen en. eene groote hitte ontetaan. Heeft die verandering plaats in de opene lueht, dan heeft men meest altijd eene geweldige verbrariding (vuurwerk). Heeft die verandering plaats in een geslofcen omhulsel, dan zal dit, door de drukking der gassen, uit elkaar vliegen. Men heeft dan eene echte ontploffing. Eindelijk, heeft die verandering plaats in een vuurwapen, dan wordt door de ontwikkeling der gpssen het projectiel — kogel of granaat met de gro-otste snelheid voartgeschoten. Het is eene gewone ontlading. De scheikundige verandering, de ontploffing Df de ontlading veroorzakende is altijd eene . ^ Verbranding.. Nu, om goed ta bogrijpen wat eene springstof is, dient men te weten wat eena verbranding is. Wat is nu eene verbranding? Mogelijks zal men antwoorden — Eene vkrbrancfing is een ver-schijnsel heel eertvoudig, 't is 't geweldig ver-[1 wi j rien. van kolen, hout of kaars, met ontwikkeling. van warmte en lioht. Wat is er daarover meer te zeggen t — Zeer goed, maar wanneer ik vraag, waar de stof der kool of der kaars toch aigenlijk verzwal£en: is; waarom de schouw goed moet trekken om het vmir te onderhouden; waarom steenen niet brandon, enz., enz., zal men 't antwoord schuldig blijven, en 't is aan-nemelijk. Eeuwen en eeuwen is 't geleden dat de menschen vmir maken en nochtans zijn de gedacftten over dit dagrttj kseh versohijnsel slechts gcdert het begin der verleden eeuw duidelijk en klaar, door de uitvindirrgen van den Fran-sehen scheikundige Lavoisier (1743-1793). Er orrtstaa-t gewounlijk verbranding, wanneer men eene brandbare stof aan eene plaatselijke Verhitting in de lueht blootstelt. Door de verbranding vercEwij.nt de brandbare stof. Wanneer dit versehijnsel naderbij wordt on-derzocht, dan is daarbij 't volgende aan te mer-ken : 1° Zonder lueht. ontstaat er geene verbranding; iedereen weet, dat wanneer door wind oî verstopping, de sehouw geen lueht door het vuur kan trekken, bet vuur ook niet kan voortbran-den; en dat de domper ook de kaars uitdooxt omdat hij, op de kaars neergeschoven, geon nieuwe lueht tôt aan de wiek toelaat. 2° Lueht, die eene brandbare stof heeft doen gloeien, heeft daardoor veranderingen ondergaan, zij bezit dezelfde ergensehappen niet meer van voorheen, ze verloor namelijk 't vermogen vuur of ademhaling. te onderhoudea. Èij is eeli verstikkend gas ^eworden. 3. Lueht is een mengsel van versehillende gassen, voernamelijk van stikstof- en zuurstof-2as. Slechts een der- gassen van de lueht, namelijk de zunrstof, onderhoudt de verbraading. De • andera gassen zijn eerder nadeelig dan nùttig voor 't verbranden. Daarom is 't dat men zuiver zuurstof gebruikt om eene zeer groote bitte te bereiken (snijden van ijzer, samensmelten van rails, enz. ) Zuurstof is daarom eene verbrandende stof genoemd. 4° Zoowel de verbrandende als de brandende stof (kool, solfer, gas, enz.) verdwijnen in de verbranding. Er ontstaan nieuwe stoffen, die verbindingen zijn van de verbrandende en de brandbare stof. Bij voorbeeld, petrool brandt in de lueht, met verdwijning van petrool en zuurstof en met gelijktijdif»e entwikkeKng van waterdamp en koolzunr. Die waterd".mp is het die 's winters op de koude ruiten in wateT véran-dert en ze nat maakt. Koolzuur zou weldra de lueht verstikkend maken, indien de- luchtverver-sching onvoldoen(te ware. Stoffen, die zàch niet geweldig aan zuurstof verbinden, zijn geen brandbare stoffen. Het verbrandingsversehijnwel kan men dus beknopt verklaren : 't is eene ge-weldigo verbin-ding e'ène verbrandende stof (gewoonlijK zuurstof) met eenB bremidbare stof, zooals kool. hout, ao'etyleen, enz. De zuurstof is in de lueh< met de aridere gassen zuiver gemengd e(n niet verbonden; zij is- zoogerfeefnd vrije- zuUrstot Vele scheikundige stoffen bevatten verbondene zuurstof, 't is te zeggen zuurstof, gekleefd aan andero stoffen en met hun eene verbinding' vor-mend. Zoo is het voor water, dat eene verbinding is van waterstof met zuurstof; voor koolzuur, eene verbinding zijnde van kool met zuurstof, voor zand, salpeter, vitriool enz. Sommige dier zuurstofhoudende verbindingen, zooals sal-peterzuur en zijne xouten, veriaten gemakkeRjk hunno zuurstof; zij kunnen dus die zuurstof aan brandbare stoffen overbrengen en, zoodoendo, verbrandingsversohijnselen veroorzaken. Een liter salpeterzuur in de beste voorwaar^ den kan 960 gram zuurstof — dat is 670 liter — leveren; een liter gewone salpeter1 kan 792 gram."— dat is 554 liter — zuurstof leveren, terwijl een liter lueht slechts 0,3 gr. — min dan een dorde van een gram — zuurstof kan leveren. Salpeterzuur Nen zijne zouten, in dezelfde ruimte veel meer zuurstof hebbehde dan de lueht, zijn ook beter gebruikbaar tôt llet bereiden van springstoffen. De verbrandende eigenschappen van salpeterzuur en zouten zijn gemakkelijk te bewljzan; giet men wat sterk salpeterzuur op terpentijn, dan ontstaat er plotseling eene^iievige ontploffing en de terpentijn schiet in brand. (Zeer ge-vaarlijke proefneming !); laat men eenige graan-tjes salpeter op eene gloeiende kool vaîlen, dan brandt de kool zeer geweldig op de door de salpeter aangeraakte plaatsen (zeer gemakkelijk en niet gevaarlijk middel om salpeter van gelijk-aardige zouten te erkennen. Die proefneming zal in vele gevallen voor landbouwers nuttig zijn. ) Meestal de gebruikte springstoffen zijn meng-selen of verbindingen van brandbare stoffen met verbrandbare stoffen. Onder den invloed van zeer zwakke oorzaken, zooals b, v. eene verhitting of eenen sohok kan de verbranding met ge-weld plaats liebbenr Er bestaan gasvormige, vloeibare en vaste springstoffen. Eene gasvormige springstof, door iedereen fekend, is een mengsel van lueht en lichtgaa. edereen weet hoe geweldig de ontploffingen -zijn door zulke mengseïen veroorzaakt, wanneer onvoorzichtige lieden een steksken Iaten brandon in eene ruimte, waar eene gaskraan opon is blijven staan gedurende langen tijd-. Die ortt-ploffin'gen van lueht en lichtgasmengselen zijn de oorzaak van de beweging der gasmotDren. In automobiel- of vliegmaehien-motoren wordt ook gebruik gemaakt van gasvormige springstoffen, namelijk van een mengsel lueht met benziendampen. De verbranding i» teweeg gebracht door eene eleetrieke vonk. De behandeling van vloeibare springstoffen is zeer lastig en gevaarlijk; ook worden zij maar zelden beproefu. Enkelen zooals nitroglycérine dienen tôt het bereiden van vaste springstoffen, b. v. dynamiet. 't Is een mengsel van nitroglycérine, met eene soort aarde, kiezelguhr genoemd.De vaste springstoffen zijn de meest gebruikte; zij zijn zeer talrijk. Wij zullen er natuur-lijk maar de voornaamste, zooals gewone en het rookloos buskruit, dynamiet en eenige andere van beschrijven in een volgend artikel. Dr G. Tslegrammennlt'tBnitenlani Sst Yatikaan Is verrast- BERN, Ë8 Augustus. — De Secolo verneemt uit Rome : De gebeurtenissen van gister kwa-men voor het Vatikaan ga"nsch onvefwacht. De Paus was door het berioht der oorïogsverklaring van Roemenië aan Oostenrijk-Hongarije ganseh geschokt en riep uit : « Wij hoopten dat ons deze nieuwe Smart zou gespaard gebleven zijn. » — Hierup trok de Paus zich in zijne afzondsrlijke appartementen terug. Buîparsch-RoemaensGhe betrekkianen afteSiofesii. BERLIJN, 31 Aug. — Set plaatselijk Btd-gaarsch gezantsçhap heeft uit Sofia het berioht ontvangen dat de Roemeensche gezant te Sofia gisteravond om zijn paspoort heeft verzooht en dat terzelvertijd rond 0% uur 's avonds de diplomatisohe betrekkingen afgebroken ziin. Qorlrtgsyerklarlïiï vas Siiltiar!^ aan Roemenlg. SOFIA, 1 Sept. — Eeden morgen om 10 u«i werd den plaatselijken Roemeenschen gezan! de oorïogsverklaring overhandigd. Vroeg in des morgen werd.in de stratsn het oorlogsmanifest uitgeplakt. DooS vsn den BuIgaarsGhen Ogneraalstafoverst?. SOFIA, 1 Sept. — De chef van den Bul-gaarsohen generaalstaf, generaal Sahostcrw is gister ten gevolge van eene ontsteking van den blinden darm (appendicite) gestorven. In be-voegde kringen was gekend dat hij sinds eenige dagen verslecht was. oorîca tus&cjien Turkljs en HosineRiS KOUSTANTINOPEL, 31 Aug. - De Turk-sche regeering verklaarde gisteravond om 8 uur, door het overliandigen eenor nota aan het plaatselijk Roemsensch gezantsçhap, den oorlog aan , Roemenië. Es CMisescJn Gezant wîjst Ro msulë's, veriefîsnweopôl^îFî sf- BUDAPEST, 30 Augustus. — De Bioeka-rester regeering heeft haren Weensr gezant ge-last de waarneming der Roemeensche belangen in Oostenrijk-Hongarije aan den Chileensohen. gezant over te dragen. Zonder zijne redens te zeggen, wees deze het aannemen vstn zulke op-- draeht af. Naar !set GF-sot-Hooffôwar'îxr. BERLIJN, 31 Aug. — De staatsekretaj'is van het Rijks&robt Dr Helfferich heeft zich naar het groot hoofdkwartier begeven, waar de rijks-kanselier zooals bekend is, sinds eenige dagen bij den Keizer verblijft. TrFiig van ïi t Heofdkwsrîl F- BERLIJN, 1 September. — De rijk^canselier en den staatssecretaris Dr Helfferich zijn lieden vroeg uit-het Groot hoofdkwartier naar Bferiijn teruggekeerd. In Hongariâ. BUDA-PEST, 31 Aug. — Minister-voorzitter graaf Tisza heeft gisternamiddag met de loiders der oppositie, graatf Julius Andrassy, Albert Apponni en Aladar Zichy verscheidene bespre-kingen geliad, diej;ustig verlipen. Mon hanrielde om het zoeken eener veretandhouding betrek-. kelijk de gesohillen tusschen regeering en oppositie.BuUscîii Rijks -an. BERLIJjS", 1 Sept. — De Rijksdag komt op 26 September te zamen. Aanstaande wesek is eene bespreking van den rijkskanselieu.' met de partijleiders in vooruitzicht. Be Gûîîs^atlwe i tsg&si dan 0nrl0ff. BEPvN, 30 Augustus. — Volgens Qiornale d'Itcdi-a uit Boekarest verneemt, hebben Carp-Majoréscu en Maa-ghiloman in den Eroonraad tegen den oorlog gestemd. Hst Oastelljk Front. GENEVEN, 30 Augustus. — Da ooriogscor-respondent der Dwly Mail bij het Russisch léger -meldt, dat de Duitschers en Oostenriikers, on-danks de successen der Russen in Galicië en de Boekowina. heden sterker in aa-ntal zijn dan toen het offensief van generaal Brussilow begon. Van de Oestenrijkers alleen zijn 400:000 mari ver-sterking bijgekomen. OlîicieeïeMedSiïîipn h Ylaandepen, Ppanlcpî]^ ea llzss, (DUITSOHE MELDING.) BERLIJM, 1 September. — Uit het groote hoofdkwartier : De Engelsche bedrijvighoid Noordelijk de Somme bleef op sterke artillerie-ontvouwing be-perkt, ongerekend enkele aanvallen met hand-granaten.Fransche aanvalsinzichten tusschen M&ure-pas en Clery werden door vuur gestuit. Een onzerzijds ondernomen tegenstoot bracht one wedex in 't bezit van vroeger verloren terrein bij Longueval en aan het Delvillebosch. Zuidelijk de Somme begonnen 's avonds de Fransche aanvallen, na de voorbereiding det laatste dagen verwacht. De vijand legde hoofd-zakelijk druk op het front Barleux-Soyécourt. Het kwara tôt verbitterde lijfsgevechten in den sector Estrées-Soyécomt. Vastberadén tegen-aanvallen van Saksische regimenten maakten snel een einde aan de vorderingen van den vijand en wierpen hem in zijne uitgangsstellingen terug. Voor 't overige werden de gereedgestelde vij>aiideiijke stormtroepen in hunne graves neergehouden. Op de aansluitingsfronten ontwikkeldën onze L< vijanden op verscheidene plaatsen levendige o\ vmur- en patroeljebedrijvigheid. 80 ln het Sommegebiçd werden zes, aan de Maas ve een vijandelijk vl'iegtuig in luchtgevecht neer- de geschoten. Een ander stortte in ons afweervuur ne ©oste'Kjk van Yper neet. w: (FRANSCHE MELDING.) ci- PARUS, 31 Augustus. — Kalme nacht op wi het grootste deel van het front. In Lotharingen ve hebben de DuitScKers gister op het einde van dep dag eenen overval beproefd in het boSch van H Parroy en zijn in een deel der Fransche loop- d< graven binnengedrongen, waaruit zij onmiddel- te lijk (fortr een Franschén tegenaanval geworpen werden. — PARIJS, Donderdag 31 Augustus. — Of- O ficreel : Do Fransche artillerie heeft aan het Somme- h, front' de grootete bedtijvigheid aan den dag 0i gelegd. di Een Dùitsche bemaanval op het bosch van al Maurepas is gemakkelijk afgeslagen. _ al Op zichzelf staande ondernemingen ten Zui- den van Estrées en ten Zuidwçsten van het d< bosch van Soyecourt. De Franschen namen ti $aarbij g'evangenen. le (ENGELSCHE MELDING.) _ ei LONDEN, Donderdag 31 Aùgustus. — Offi- o: cieel : . . î Wtj hebben ten Zuiden van Martinpuieh | 2 officieren en 124 Beiersche manschappen ge-vangen genomen, Hunne b^eidheid omzich over . te geven in-plaats van naar hunne linies terug te . keeren,. is opmerkelijk. " Wij hebben bij Atreeht en Armentières met goed gevolg gas ontwikkeld. Sl t?|) fîet Ooslelfjk Ge?eelitsterP£ia< i (DUITSOHE MELDING.) g BERLUN, 1 Sept'ember. — Uit het groote v hoofdkwartier : — Front van generaal-veldmaarschalk prins Leopoid van Beieren. — Van de zee tôt in de streek ' Westelljk van Luzlc is de toest'and- over j, het algemeen onveranderd. Zudwestelijk vaa Luzk golukte het dèn Russen terrein te winnen. g | Voor den tegpnaanval van Duitsclft troepen ^ moesten zij onder zwa-re inboeting"weder wijken; ^ 2 officieren, 407 man blevën gevangen in onze j- handén. Nieuwe aanvallen volgden hed'en vroeg j en werden aîgewezen. c Tusschen de van Brody en Tarnopol aanvoe- ^ rende banen leefde Noordelijk het Russisch ar- tillerîëvuur op. Aan de Zuidelijke baan ging de j-vijand tôt den aanval over, Bij îTborow heeft hij op smal front voordeelen behaald; elders is ^ hij teruggeworpen, ten deele. door tegenstoot g van Dùitsche troepen. — Front van cavaleriegeneraal aartshertog Karel. — Hevige gevechten hebben plaats gehad ; op de 24.kiiometer front tusschen de Zlota-Lipa ( en den Dnjestr. In het Noordelijk deel van den sector braken Russische aanvallen voor ons j front ineen. Verder Zuidelijk moest aan den vij- j andolijken druk wat toegogeven worden. i Zuidelijk den Dnjostr hebben dappere -Hes- • sischo. regimenten in den sector van, Stanislau den Russischen aanstorm gebroken. In de Karpathen bleven deelsaanvallen ver-geefsch tegen den Stepanski en Zuidoostelijk daarvan. Zuidwestelijk van Scliipoth hebben j Oost-Pruisische troepen hunne stellingen tegen-over de inspanningen van overmachtige krach- j ten geheel behouden. (OOSTENRUKSCHE MELDING.) WEENEN, 1 September. — Ambtelijke me-dedeeling : — Front tegen Roemenië. — Bij Orsova en Herkulesbad werd"de vijand ook gister afgewef-zen. Elders is het nergens tôt wezenlijke geveeh- t ten gekomen. Nagyszeben (Hermannstad) en * Sepsi-Szen.t-Gyorgy zijn volgens den algemeenen j toestand rei^s. eergister ontruimd geworden. — Front van cavaleriegeneraal aartshertog > Karel. — In de Boekowina en in Oost-Galicië ' gingen de Russen weder over tôt den aanval. In de Karpathen en bij Stanislau werden zij overal afgeslagen. Noordelijk den Dnjestr, in den mon-dingshoek der Zlota-Lipa viel de vijand op 24 ' kilometer breed front aan.- Noordelijk van Mariampol en bij Zawalow mislukten aile aan-'storrnen. Bij Horozanka werden onze linies, over i de plaats teruggedrukt. Bij Zborow kwam een i sterke Russischq aanval, na eenen beperkten plaatselijken uitslag bereikt te hebben, door tegenaanval tôt staan. — Legerfront van veldmaarsohalk prins MERG'ELVVERK 50 Twee iiel@n dS&i' M. P k LL Y. ;— Slechts eenige woosetaît» vervoigde hij, zoovi-.*! te meer «iaar ge reeçls verhaôedèn kunt elk< rcfkffl rnij naar hier brengt. ■— "Dat weet ik gefen^zifis-, verz^kerde Rota or te. — Verloren moeite, hield Elie vol. Ge kunt toch wel begrijpen dat de pijiylijke uit-irukking op- hot gei&at mijner vrOuw, toen ik m gtetesavoiai vwfc w goz«lscba|» weg.-baalde, mij niet ©ntgaati is, ook niet wat gij en mijne Bioeder cU>or uWe liOud.iii.g te ken-nen gaaft. Daarbij Valelerez heeft raij ailes medegedeeld- Dus mOet het ii niet verwOn-d«rc<», madame, als ikû verzoeken kom u in raije. huis niet nueer te vertoonen. Roberte Icreeg aile- mog'elijk'e klouron. — Gij,... ge sluit mij uwe dear? finokte zij, Èls uit een gebroken hart. — Dat is alleen uwe schuld, sprak Elie gesfcreng. Uwe kwàadaard-ige doenwijKe naoestnoadzakelîjk tôt zulk een einde voeren -Allean uW eigtm moogt ge d»i8 verw^tingen ào>n. M. de Ohttiac deed een sfcap naar de deur, doch. Roberte legdo hem smeekend de hand op (ïen schOudor. — Ik beken hot, poogde zij zich te ver-schoonen, doch ge moet Weten waarom ik het deed. Met een misprijzend gebaar wees Elie haar af. — Dat isonnoodjg, madame, sprak hij be-slist. Mijne vrouw schenkt u vergiffenis, niettegenstaande al uwe leelijke pogingen om haar te pijnigen, doch n,oeh die vergiffe-i.ij, npch uw b,eroep op Onze vroegere vriend-schap zal mij van mijn besluit terugbren-gen. • En met een korten groet verliet Elie het salon-, die vrouw met den haat en de wan-hoop in het hart alleen latende. Met bot gedacht zich naar de serren te begeven , stapte M. de Chiliac langs een lilein poortje door het park van zijn kasteel. D e bestraffii) g, zoo even aan Robeite d eBay-los toegediend, h ad hem redelijk Onvèrschillig gelaten. Bij eau der serren gekomen OntxnOat-te hij zijae moeder die, met eenige rozen in de hand, dezelve pas verliet. De plooi van verbittoring welke het vOOr-hoofd der markiezin doorploegde, vordween toen zot Elie bemerkte. — Gij zijt dezon morgen niet uitgereden, Eli©?vroeg idi»heiahiare iiand te kussea aan-bied«B*S.'J. —■ Neen, antwoordde do zoon, vandaag deed ik mijne wandeling ta voet. Het bosch van Vrin.ières biodt eene verkwikkende frisehheid. Onder de bloemen hebt gij uwe keus gedàan ? — Ja.... maar ik verlangde boven ailes eene irjsroosen er blijftergeen enkole meer over. Germain zegde mij dat Valderez ze aile deed plukken voor de kerk. Zulks heeft mij grootelijks verwonderd, want gij zijt niet gewoon uwe rare bloemen aldus te laten plunderen. Elie voelde zeer goed elka bitterheid in die gezegden lag, doch hij wist zijne gansche kalmto te behouden. — Ja morgen wordt in de kerk een pleeh-tig feest gevierd. Valderez is meester te bân-delen naar l -.aar beat oordeelen, evenals ik in allé andere zaken. Zij weet ook veel beter dan ik de bloemen te gebruiken; zoo gij echter aan de iris houdt, mo-eder, ho fi gij ze enkel aan Valderez te vragen De rozen zijn nOg niet ter pastorij besteld. — Neen, dank u, ik zal er mij van passee-ren, zegde de markiezin op droogen tootv Zij nam de dreef in de riohting van het kasteel, en in plaats van, de serren in te gaan, stapte Elie in dezelfde rrâhting neveu zijne moeder voort. —■ Ik moet u eene kleine mededeeling doen, moeder, begon Elie het Onder-broken gesprek. Gij waa^t er bij toe» miine | vrouw op scliaamtelooze wijze door Roberte de Brayles beleedigd werd. Gij zult u dus niet ver'wonderen dat ik Roberte vorzocht geen voet in mijn huis meer te zetten. IÇet eene lichte beweging gaf moeder de Chiliac hare verbazing te kennen — Gij hebt dat gedaan, Élie!.... En Roberte die u sinds zoo lange jaren kende ? — Met mijne eigen zuster zoù ik hetzelfde gedaan hebben, hadde zij mij in de oogen mijner vrouw trachten te bovuilen, sprak Elie hard Âi krachtig. Daarbij wilik nOg zeggen dat ik vastbesloten aile pogingen zàl weten te verijdelen die moeten dienen om Ons huwelijk Ongelukkig te màken. Het schaamterood kwam zjch op de wan-gen van moeder de Chiliac aiteekenen en hare handen sidderden aïs een blad, onder de drukking van den wind bewogon- — Zoo, meent gij dat het waarlijk om de eendràcht vanuwehuishouding omdoen was ? • verschoori.de zijne moeder, daârbij een eh al f-spôttênde, half-medelijdende uitdrukking aannemende.lnharepassievooru is Roberte wat ver gegaan, dat is waar, maar Valderez is to; h verstandig genoeg om aan zulke ver-telsels geen de minste waarcte te hechten. — Jà, « nu » kent ze mij, doch dat was het gevàl niet den dag van ons nûwelijk. jgStol volai] Leopoid van Beieren. — Het leger van generaal. overste Bohm-Ermolli verijdelde eenen Russischen vooruitstoot bij Beropelniki. Bij het leger van generaal-overste von Tersztyanszky drong de vijand op enkele plaatsen in onze linies bin-non ; een tegenaanval van Dùitsche troepen wferp hem weder terug, waai'bij hij twee officieren 407 man aan gevangenen inboette. Zuidwestelijk Kaszowka mislukte een vooruitstoot van den vijand. N. B. — Nagyszeben in 't Hongaa.rseh is Hermanstadt in 't Duitseh. Deze stad Kgt aan de Zibin in een kruispunt van spoorwegen en telt omtrent 35.000 inwoners. ' (RUSSISCHE MELDING.) ST-PETERSBURG, donderdag 31 Aug. — Qfficieel bericht van vanmiddag : Op den Westelijken oever van de Stochod heeft de vijand na korte vuurvoorbereiding ' onze stellingen in het vak ten Noorden van het dorp Chelenin aangevallen. Wij hebben aile 1 aanvallen met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. In de richting van Kowel hebben twee vijan-t delijke vliegtuigen bij Velitsk een onzer vlieg-1 tuigen geveld. Het is brnnen onze linies gevallen ; de dappere vliegers, luitenant Tikomiloff en zijn waarnemer luitenant Danilewitsj zijn omgekomen. I De Oostenppsch-ItaliaanseheOoi'log r (OOSTENRUKSCHE MELDING.) 3 WEENEN, 1 September. — Ambtelijke mededeeling : t ïn het kustenland werden gister verscheiden» seetors van ons front tusschen den Monte Santo en de zee, nu en dan levendig besehoten door d» Italiaansche artillerie. Zuidelijk van Salcona- en. Westelijk Lakvieza ,.ging vijandelijke infanterie ten aanVal over. On* e vuur dreef den vijand overal spoedig terug. (ITALIAANSCHE MELDING.) 3 ROME, Donderdag-31 Augustus. — Offieieel : 0 Aan de boven-Posina en in het Asticodal heb-'r beit wij kleine vijandelijke aanvallen afgeslagen. II Vijaaidelijk geschut van elk kaliber heeft >• gister een hevig geconcentreerd vuur gerioht n tegen onze nieuwe stellingen op den Cauriol, vaa- waar wij het dal beheerschen en 's vijamds ver-,e bindingslijnen tusschen Cavalese en boven-S Avisio bedreigen. Onze troepen hebben de ver-overde linies stevig in hun bezit gehouden en s" versterken die thans met voortvarendheid. r" In het Drava-da-1 hebben wij de statiën To-■e blach en Sillian opnieuw besehoten en getroffen. In het vak van Gorzen op den Karst is de L:: vijand druk bezig met den aanleg van verdedi-gingswerken, die hij met gesohutvuur en het werpen van bommen beschermt. 'ë Gister hebben wij eenen vijandelijken aanva! ' ^ in de omstreken van Tivoli, ten Oosten der stad ia (Gorz) afgeslagen. n Vijandelijke vliegtuigen hebben tal van bom-l3 men op Laguna Marano geworpen. Eene vrouw J* is gedood en er zijn enkele gewonden onder de bevolking. De schade is gering. OP EE BSLKAHS. r- (DUITSCHE MELDING.) k BERLIJN, 1 September. — Uit het groote n hoofdkwartier : Aan de Ceganska-planina. en aan het Moglena-l' front braken Servische aanvallen ineen. 3- Dai'daûellenKaukasus en Klfiia-Âzil n (TURKSCHE MELDING.) '3_ KONSTANTINOPOL, 31 Augustus. - Vol. 3_ gens het laatste ambtelijlc legerbericht iliebbon ,u de Turken op den linker vleugel aan het Kaftj.' al kasusfront twee en half vijandelijke divisies n volkomen uiteengeslagen en 5000 gevangenen ' genomen. Bovendien werden- verscheidene k%. nonnen, machiengeweren en andere wapeiis n buitgemaakt. É BUITENLAND m NEDERLAND. — Bij gelegenheid van dan â- verjaardag der koningin Wilhelmina, geboren er den 31 Augustus 1881, wordt in de Nedierland-în sche gazetten geschreven : în « Wij allen weten hoe vurig onze koningin or Wilhelmina verlangt, dat wij in den verschrife-kelijken oorlog die Europa tegenwoordig over-s hoop werpt, niet meêgerukt worden. Het eenig verlangen onzer koningin is — en wij zullen et ^ haar nooit genoegzaam kunnen om danken — | , den huidigen toestand te behouden. Wenschen wij uitganscher harte dat geen enkele omstandig-^ heid dien koninklijken wil in den weg trede. - '6 Mogon aan Nederland de verschrikkingen van den oorlog gespaard blijven. » le FRANKRIJK. — De heer Paul Bourget, me-delid der Fransche Aeademie, is bij Liernas het 3- slachtoffer van een automobielongeval geworden., ITALIE. — Rome. — L'Osservatore Romano _6 meldt dat de Paus genoegzaam hersteld is en ® morgen (maandag) zijn ontvangsten zal herne* ^ men. g- AMERIKA. — De dreigende ijzerenweçjwerli âl staking. — Washington, 1 Sept. — Uit Minnea-tn polis wordt gemeld dat een half uur na het uit-breken van de staking, aile molens zullen stÙ-vallen. v Parijs, 31 Aug. — Uit Washington wordt aan m de Parijzer gazetten geseind: Verleden dinsdag 0r beriep Président Wilson eene algemeene bijeen-komst van Kamer en Senaat. Het inzicht was lo een wetsvoorstel te bespreken hem volmacht ;? verleenende aile ijzerenwegwerkers te militari-f- seeren. g Washington, 1 Sept. — De heer Président Wili, ^ son heeft zich t'akkoord gesteld met de partij-leiders van het -Parlement om het uitbrekeû 32 der werkstaking te beletten, door de infr r- voering van den 8-uren arbeidsdag. De hoofd-mannen der wêrkliedenvereenigingen vcrklaar-et den dat zij de werkstaking zullen tegenbeveleâï' van zoohaast het 8-urenstelsel aangenomen is. \ Een later telegram verzekert dat hot voorstel — invoering van den 8-urendag — reeds in d® Kamer neergelegd is. fa«-?wffil!gsle Jnar, — N. 207 GodsSlenst — Hnlsgezin — Eigendom Zondag, 3, en Maaadag, -i Scptfmber 191 fi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods