Het volk: christen werkmansblad

401 0
23 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 23 October. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 02 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/z892806h9g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VijfeaT^iîiiigsie Jaar. \ 285 Gôdsdisnst — Hnlsgezln — Elgeiidoia Zaterdag, 23 OiSèiar I91S Allé bricfwisgelîrfTT) vriu-ht* Vîij te zn d« n a an Au g. Van rH i < v< rvoor densaml. n sfiircl . -In lij Eet Yolk», S.*f eiM< i jr, u 0 3G, Gent. Bureel voor West-Ylaanderens Gaiiton Bossuyt , Recollelten-ttraat, 14, Kortrjjk. 1 1!rte! van Antwerpen, Bra-tsr 1 m IjiTnburg : Viktcr K.uyl, V&aiteti&at, 3, Leuve». HET VOLK Men sohrijfi Ir» s Op aile postkai.t oren aan 101 r. per jaar. Zos m.* ai» dm fr. 5.00« Prie maanden fr. 2.50. Aankon<]igin?;en : Prijs volgens taricf. Yoorop U beta'.en. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende biieven wordett t^weigerd. TELEFOON N° 137, Gent. VeriscSîijist 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 2) Centiemeii Si et nummer 1© Centiemen per week ôuitsc'ie^dedeeliagea ca Yerordcniogcii. Wanneer hcrbergiers buitcn Duitsch bicr ook Belgisch hier u tsehenken, is hct h un verboden reklameborden var. Duitsche brouwerijcn of plnkf.ten met hct opschriit Deatsches Bier binnen in de gt-l;i£"kamers of er buitcn op te hangcn. Overtreriingen worden met eene gcld-bo<-te tôt 300 Mark, of dienovereenkom-stig met gevangenis gestrait. Gent, den 13 October 1915. Dp. Etppsn-Kommandanti von WICK Oberstl'iitnant. OP DE BALKANS. Généras! Sarrali. Uit Saloniki wordt aan de Berliner Zeitung am Miltag geseind, dat generaal SarraiJ, de bevelhebber over de troepen dergeallieerden,eeijelangdurige conféré n-tio heeit gehad met den Sérvischen gene-ralcn staf en met den minister van spoor-wegen.Volgens een bericht uit Athene, zou generaal Sarrail eergister naar Servie doorgaan. Hct aangevangen vervoer van de Engel-sche en Fransche troepen ondervindt volgens denzelîden berichtgever, moeilijk-heden wegens gebrek aan spoorwagens. Oriskenlanà liliffï oazijcUg. BOEKAREST, 20 October. (W. B.) — Volgens bctrouwbare berichten aan de blaelen, verklaarde de minister-president gister in den Bulgaarschen ministerraad, dat de Grieksche regeering ofîicieel had medegedeeld, dat zij met be trekking tôt den door Bulgarië's aanval op Servie gescliap-.n toestand, onzijdig blijven zal. ATHENE, 20 October. (Reuter.) — Renier verneemt, dat de gezanten van Engeland en Rusland Zaimis meedeelden, dat hur.ne regeeringen van meening ver-schillen met hct Grieksche gouvernement, aangaande de opvattir.g van dit laotste omtrcr,t het verdrag van Griekcnland met en de verpUclitingen tegenover Servie D? iandlng te Saloaikf. PARUS, 21 October. — Volgens eene melding van de Temps, uit Athene, tan den de Fransche en Engelsche troepen onafgebroken in Saloniki. De Franschen maken bij verre de meerderheid uit. Daar de spoorwegîijn voor het vervoer onvol-doende is, trekken groote troepenmassa's in spoedmarchen naar het Noorden op. TlJRîJN, 21 October. — De bijzondere berichtgever van de Stampa raeldt uit Athene, dat 10.000 man van de Entente-troepen, die te Saloniki zijn geland, uit Salon iki werden weggetrokken. ei«TîllBEî3Sb. De ongeveer 130 Belgische vluchtelin-gen, die nog te Hengeio vertoeven, hebben als bewijs hunner dankbaarheid aan het komiteit tôt steun der vluehtelingen aldaar een bronzen beeld aangeboden. Het is «en jaar geleden, dat ze daar aankwamen. Ëïsgelseh UHvoervephotl. LONDEN, 20 October. (Reuter.) Het Staatsblad maakt bekend dat de uitvoer naar onzijdige landen die aan vijandelijke ianden grenzen, zoomede naar Skandina-Vië, verboden is van aile uit katoen ge-maakte artikelen, met uitzondering vsn katoenen kant en katoenafval. Mede is verboden de uitvoer van bont, -bereid en onbereid, en de fabrikaten daarvan.Van de volgende artikelen is de uivoer buiten het Britsche rijk geheel verboden : cokes, dierlijk haar en daarvan gemaakt garen, geïsoleerd koperdraad, «iraad voor Mectrisch licht en electrische kracht. In het Engeisch Mloisterle. Sir Oarson, de vertegenwoordiger van ISsier In het Sngelsch iaini»t©rie, m afge-tvedsn. , Dit affcreden la volgens Daily Telegraph j onverwacht gekoman. Do lattst« tien heeft hij de kabJîi«tssittmgen nJet-CMMï fcijgewooiid. Hij or yioor t teaiat se 8 Gictober aan doalgscomen. Dat w*g-WHven uifc de kabineteaittlng^n, juSst. t«n 1 Hjda dat het Lagerhula bijaankûiat., a«,tuurlijk al vormoedons gewekt. De Decily TelegraAh laat in 't raiddoa of Garson's af-treden voort vlocit uit versehtl van gevoeJaas ' feaake de expeditie op den Balkan, de dienst-pBchtkwostie of de eone of andere Iersche 1 eoeilijkheid, die misschlea met da Dbtcr- 1 •cha kwestie verband hou^t. Mogelijk, dat ] Oarson eene verklaring %al afleg^en. Vr.)fger < b dat steeds de gewoont« geweest wanneer •en minister heenging, maar sedert bot begin ' Tan den oorlcg heeft John Burns er al raee Îebrjken, en sedertdien is h3t gebruik alLjen 1 oor Pease in acht gérons en. J De Daily Telegraph noemt Careon een ddigclelijk recht-sgeleerde, een schitterend t ?JVEek«tr en een steatstnaa mat een a krachtige i en onaxliankelijke overtuiging. Sir Edward is in het Coalitiekabinet opgenomen als de bijzondere vartegenwoordiger van Ulster, en zijn aftreden mo«t wellicht vooral be-treurd worden om den invloed, dien het op de openbare meening in Ulster krin hebben. Wi nt LTlster is juist die streek van Ieriand, welke vôôr der» ' oriog strijdv/iardife stond tegon de Bngdtache regeermg zelve, om den wille van het, Home-Buîe of sseifbestutir voor Ierland, dat Ulster verarerpt. i MRDINAALS BSNdEfiiNGEN. WEENEN, 20 October. — De Reichs-post verneemt ait Rom«, dat de Paus den i 15 November zijne eerste Kar(Mna3ls-be- 1 noemingen zal deen. Onder de nieuw be- 1 noemde kardinalen z»l zich de Roomsche Nuntius te Weenen graaf Scapinelle be-\nndenOok de aartsbisscbop Berceiii, van Bo-Ic.gna, de aartsbisschop van Genua, en de sekretaris der Propagsnda Laurenti zullen tôt kardinaal benoemd worden. Staatsburgers ven oerlogroerende landen ] zullen ditmaai niet tôt kardfeoaal verkezen worden. OnicieeleMeMeelingen la VlaaadereQ, Fraakryk ea Elzas, ; (Duitsche Melding) BERLIJN, 21 October. (Wolff.) Uit 1 het groote hoofdkw-'>.rtier : 1 Geen bijzondere gtbeurtenlssen. (Fransche Melding.) PARIJS, 21 Octofeer. (Reuter.) Amb-telijk bericht van woensdagavolid : In dt.R verkKîp&n nat:M geen groot gevecM. In dea secter vaa Liban s legde [ onze artiîîerie een vfiTgeldiagsvuur op de Duitsche scfcutsgrav*» «i bracht de machiMigeweren en setaisgrasisstrijdttii- , gen die op onze Mûfe s vuanlea, tôt zwijgen. In GbsmpagBe bij tien beovel van Ta- ' hure en iuaseàea Msax en Sêoesel Noor-delijk Flirsy, isombaniesMs de vijand onze steliisgen. sut woordden îcrachtig. ' — Aiiibtcisik StericM van woensdag-avond:In de» ioop vaa d«a dag bijzonder hevige artîllerfeslrijd î<fo«rtel§k Atrecht ] in den seettwr v*n Laœ», M hzt wood van ; Givenchy en Isngs to» rtrastweg naar ! Rijssei. Hst casccstriscb vsar ©iiser 1 batter^cn Joeg de« grooten Bssmittevess*-raad der v^aBek»Sjkc stelîijifais Noordelijk de Aisne (Neonieiglt d« N*varia-hoeve) in de taefet. De Daitsete» tKsekSftca «ndermaal zeer hevig cas fmgt Reims, i tussehen èe he««te m Vwma®, tort gra- \ naten vea ftSe kaS&er ea met gtikgas- j bomineft. Ofc» satwswmlée krach- tig. Van het wolgl Prsnt la s tes* te jrseiéai. ' MeMteç.) } Van ù<t Nedtftadaehe 21 Octo ber. — YeUbnaarK&alk nssldrde : j De vtjaod màas&œi gMef een aanval op ans fesast t?aa «ïe tet na ] HuDncii. Ka eaîe beseMetiag oeser ■ schut^raws, bepradâs êe vgaadelijke. ' infanterie #eo«B aemral te tet opea vaid. 8 Door Ttrwsksgsi ym art alerte, ge- 1 weren as w&ei&xisfswïWi, wwaà de aan-yaî i zans-h tôt staan gebradfet. < Op fe«t îewM&temh* ; <£*s£faO» McMing.) \ BERLIJN, 21 Oet»ber. ÇWom.) Uit f hiet grewte l&ctà'kwsitiez : , NooftÈ«®ete^M va® Mît ara «n (te leger-|roep va® vsASaEaaracâaàk wn Hiaden-tiurg 4m van Borltowitz :ot Bersernsn^ï. D» &ssît tat hiertoe der 1 levecMea sMâay boârsutgt in 't geheel c 1725 geraai^nta, 8 mt&'Memcweren. < Bïj de kg*7gre®p vaa jmcis Leopold « iran Beitiwa, Q&sbtŒjHk van Barancwitscbi, t werd eeo Ras^iKfea aanval door tegen-ianvsi taf^gewesssffl. Bij de rm generaal von , LinsÉn^n, em 4» I» de streek van r Szartorysk, œ&mst ê» plastselijke ge- ] wcM« tiemm. g?&otems omvang aan. i Voor <a^ermsxM raaesi een t Icel cm&r daar strfyàea&e B&âschz dixize ( n eras« tdsttnmrtel» stefiing temg- jaan, w»srtrij eœlge kauonnai, die het j ;ot des in imm% %t*A- ing oStËtUn, rszteten 0Kgcn. Een ' egcnaasval is M gaag. (OosttKtijksr.he MeMiug.) q WEENBSi, 21 Otîoher. (WoKf.) Arnh- i eiijke medeâee^ng : s Westelijk en ven Czar- s orysk ^erd ook gister geîreel tien dag door levig gevochtep. Zïîkf«K>sî.eîijk van Kuli- E cowice weerdua Oostenrijkrêh-Hongaai-- a che en Dultscî» tm»pen sterke P.ussische t ianvail?-E af. In de gt-rKîcàtsa w gister aan de Styr o verden 13*5© gevangenea un 3 macÎBfc-i- C [ewercji in#e&mfct. I Bij Ns-wa-AtesSnkc weid htxîen vroeg o en vor/Tstoo t des vii«ids ver^deld, Verder I liets wmslW» C (Russische Melding,) S« PETERSBURG 20 October. (W. T. B.) Ambtclijk Rassise h beriebt van 19 October : In de streek van Riga, op gansch het Tont hevig gevecht. Stroomafwaarts van Mitau, aan de Aa, gclukte het den Duit-schers het dorp Kisch te bezetten. Noord-westelijk van Mitau, aan de spoorbaan, îuurt het gevecht voort. Het artilierievuur ^ermeerderde merkeiijk. In de velden Noordelijk de spoorbaan Mitau-Neugut, g#iukte het den Duitschers aaar het Noorden terrein te winnen. Op îenige punten bereikte het artilierievuur le uiterste hevigheid. Aan het front Demmcn-Dryswjaty-rneer en verder Zuidelijk tôt aap de Pripet, geen veranderingen. De gister iekomen uitslagen aan de midden-Styr werden door onze troepen goed benottigd. De stad Gzartorysk werd door eenen plotselingen aanval gen omet) ; wij maakten îegen kanonnen en ook mijnenwerpers suit. De vcrvolgingsstrijd duurt voort. Door eenen nieuwen hevigen aanval iij Nowosiolki aan de Styr, stroomaî-tvaarts Czartorysk, nioesten de Duitschers ;n Oosrenrijkers wijken. Onze troepen ïamen stormenderhand de dorpen Badka ;n Rudka. De bioedige lijfsgevechten bij let dorp Komarow op den linker Styr->ever overheen Nowosiolki en bij het iorpBoguslawka Noordwestelijk Derazno, îipdigden ook in ons yocrdeel. — S4 PETERSBURG, 21 October. (W. F. B.) Ambtclijk bericht van gister: Aan den straatweg Noordelijk van Mitau bij Olai duurt de strijd voort. In Set woud Oostelijk den straatweg, wordt >p verscheidene plaatsen gevochten. Onze rfiegtuigen wierpeR gister bommen bij Priedrichstadt. In de streek van Dunaburg, aan den îtraatweg Dunabnig-Nowo-Alexandrowsk leden de Daitsehars eenen aanval. dien wij tegen het Meddummeer terugwierpen. Noordelijk van het Boginskoje-meer vieien îe Duitschers bij Munnischki aan; wij wierpen ze door ons vunr terug. Wij bezetten na gevecht het voor-werk Noordelijk îtet dorp Muczyce, 18 kilometer Noordelijk van Rafa-owka. Bij het dorp Sobriszczyce aan de 5tyr, 3 kilometer Noordelijk Rafaîowka, içierpen wij eenen aanval des vijand s erug. i De Oos teapîjksefe-Italiaa hscheOeii eg (Ooslcnrijksche Melding.) WEENEN, 21 October. (Wolff.) — Dp gansch het Xcld-wextfront zijn gevech-:en van grooten aard aan gang. In Tyrol îraken gister tak^ke sterke aanvafien der [talianen aan onze stellingen te zamesi. îoo sloegen onze troepen, op de hoogvlak-;e van Vielgereuth, tgdens den verioopen lacht 6 aanvaJien terug en wezen gister len aanstomwaidea vijand drieœaai aî. ciet zelfde ïeit had daar heden nacht jlaats met een vî$aisclelijken aanval, és»or fterke kraehten uttgevoerd. Ook in het 3olomitegehied 'wereen nieuwe Italiaan-œhe aanvaîiec om âen Col di Lan a om Honte Cief en bij de graisbrug ten Zaiden pan Schluderbach î^gewezen. De vijand lie zich in dit g&bied sinds verscheklene lagen vermoeit, kOB. neTgens een geringen sitslag bekomen. Opiîen Karniscfeen kam, «n Westen van het ^olayermeer wsrd een lanval van Italiaîmsche Alpentroepen eraggeslagen. In de kustenstrfek verhoogde het 1 îijandelijke artillfrievuur tôt eene groote levigheid. Gansch den dag hield het aan p het Isonzofront. Pogingen van vijan-ifelijke artillerie ea vas teehuische troepen aa te naderen, raishikten door ons infan- ; erie- en machieageweervuur. {HaUaastscht Melding.) j ROME, 21 Qfcto&er. — Op 19 October ' iuurde ons offensifcfwerk in Tyroi en 1 frentino, met giansîljke uitslagen voort. ' n het Judicarienda! namen wij in storm->op den Paiûnespits, eene sterke be-■eerschende steOing ten Noord-oosten van ionbino, aan den uitgasig van het Daone- ! al en het bovendeei van het Ledrodal, ; ie met twee reiea sshutsgraven voorzien i n gedeeltelijk in de rotsen uitgehou- ' ren waren. Wij maakten gevangenen. \Vij volcindigden cbze v/erking van 18e ' >ctober gezieii wij de boogten, jmmui ten | foorden en ten Noord-oosten van Cro-ano die ook met tairijke goedgebouwde chutsgraven versterkt waren. Uit St-Bemhard en op den Monte < tiaena poogde de vijand door hevig 1 rtillerievuur ons uit de bezel te stellingen s verdrijven, doch te vergeefs. t In Opper Gordevole duurde de aanval 1 ek voort en zette ons in het bezit van ' 1 ieî, op de hellingen van de Lanapassen. ' a u het gebied van Falstarego bereikten use Alpenjagers den kleinen Lagaï^ol. i{ n het Felladal viol de vijand op 1SC c tetobos v«ti6cysi^aeiMaeâea mtso. retoméfr- j 1 geschovene stellingen aan, doch werd telkenmale teruggesiagen. Aan boven- en midden- Isonzoen opden Karst duurden de geschutgevechten met k eine artilleriegevechten voort. Gister voerde eene vloot onzer vliegtuigen eenen nieuwen aanval op Aissoviza De vliegtuigen zijn.niettegenstaande het vuur van tairijke vijandelijke artillerie, onbeschadigd terug-gekeerd. OP DE BALKANS. (jjuiiscne jvieiaing.) BERLIJN, 21 October. (Wolff.) — De verbonden troepen volgen op het gansehe front den langzaam wijkenden vijand. De Serviers zijn uit de st.erk bezete stellmg ten Zuiden en ten Oosten van Ripani, naar de Zuidelijke richting gewor-pen. Onze voerstetroepen bereikten Stepo-jevac-Lestovac-Baba. Westelijk de Mo-rava dringen Duitsche troepeu over Se-bevac en Saraorei, ten Oosten van de ri-vieren Vlaskido, Rafanac en Ranovac. Bulgaarsche troepen vechten bij Rego-tin, vercler Zuidelijk bereikten zij de straat Zajecar-Knjazevac. (Ooslenrijksche Melding.) WEENEN, 21 October. (Wolff.) — Onze troepen ruktea in Cabac. De vallei van Macva is van vijanden gezuiverd. Het leger van den infanteriegeneraal von Kovek en de Duitsche strijd kracht en, van beide zijden der Morava vooruitge-drongen, dringen in enge aansluiting steeds cîiepev in het Servische gebied. Van de Oosteprijksch-Hongaarschetroepen van generaal von Kovek rukte de Westelijke groep op de hoogten van den Kolubara vooruit tôt in de mondingsstreek van de Turija, waarbij de Oosteiijke groep ten Zuiden van Grocka, al vechtemte de Ral-j a vallei overschreed. De Bulgaren wonnen, tussehen Zajecaren Knjazevac het Timok-dal en naderden Oostelijk Pirot de hoofd-werken tôt op een geschutsafstand. Een onzer legers bevccht eergister, met de voorste troepen den uitgang in het bekken van Rumanowo en van het Wardardal. (Bulgaarsche Melding.) PEST, 20 October. (Wolff.) — Gister zetten onze troepen hun vooruitdringen op Servischen bodem, op het gansehe front voort. In het Moravadal veroverden wij Wranja, waardoor de ijzerenweglijn Ues-kub-Nisch afgesneden is. Bij den intocht in Wranja oritving ds bevolking onze troepen op juichkreten en heescli witte vlaggcn. Daania overwicrp zij onze sol-daten met een hagel van kogels. Onze troepen dringen uit Egri-Palanka tegen Stracin vooruit. Zij namen een Servi sch bataillon met drie officieren gevan-gen. In het Bregalnikadal veroverden onze troepen Kotchana en dringen verder naar het Westen vooruit. SOFIA, 21 October. (Wolff.) — Onze troepen die in het Timokdal stap voor stap voeruitdringen staan reeds voor. Regotin, waar zij de Serviers t erug sloegen. Dezen vluchtten door paniek aangegrepen en lieten eenen officier en 50 man als gevangenen en een officier en 150 man aïs doo-iien achter. Onze troepen bereikten de lijn Tscherni-Brh-Wetren-Petruschika-Graschiskatson-ka-Orsovaglava-Tachoinika-Dorp Biberei-(5 of 6 kilometer Oostelijk van Knjazevac) Fassen en Gabar. Bij Pirot namen onze troepen na eenen verbitterden strijd het zeer gewichtig strategisch punt op de Bidlie Planina. Bij Vranja zetten onze troepen zich neder ai zuiverden het dal van het Bulgaarsche Morawa, in eene omheining van 21 kilometer Noord- en Noord-oostwaarts. De suit vaij Vranja is nog niet geteld. Onze troepen die over Egri Palanka rooruitdringen,vieien eene sterke stelling îan en sloegen de Serviers, die naar Ru-nanowa wijken, terug. In het dal van Bre-ïatnika schrijdt ons offensief met zicht-»are snelheid vooruit. Hct gansehe dal 3er vallei van Oosche Polje is in onze han-len, ook reeds de steden Kotschana,Rado-ivischte, Tipkiliffe en Rikratowo. Onze ruiterij, die de terugwijkende Ser-riers vervolgde, bereilete dezen bij Kiffeli ;n wierp hen gansch uiteen. Ongeveer Î000 Serviers werden gevangen gemaakt; uideren konden door de duisternis ont-comen. De bevolking van het gebied dat /an het Servische juk bevrijd is, neemt tnze troepen met onbeschrijflijke geest-Irift op. Overal overlaadt men ons als jevrijdenae soldaten met bloemen (Servische Melding.) LYON, 20 October. (W. T. B.) De bla-len alhier deeien volgend Servi se h oor-ogsbericht mede : NlSCIi, 17 October : Op het Noorder-ront moesten de troepen die zich Zuide-ijk Semendria bevonden, zich terugtrek-;en ingevolge den terugtocht der kraehten velke Beîgrado verdedigden. < Op het Oostfront. in het Timokdal en let Nischawadal, hadden gevechten zon-!er groote beteekenis plaats. In het 1 ftassimadal aan d« Bulgaarsche greus 1 werden verbitterde gevechten voortgezet.' Tussehen Wranja en Ristowatz bezetten de vijandelijke troepen een terre,n dat de spoorlijn beheerscht. Ten gevolge daarvan moest de spoorverbinuing tussehen beide steden verbroken worden. In Wranja duurt de verbitterde strijd voort. De Bulgaren werden in Zibestze teruggeworpen. De stemming der Servische troepen is uitstekend. Zij kregen aanzienlijke versterkingen. Generzijds Wranja zijn de telegraaf-verbindingen onderbroken. Op het Zuiderfront konden onze troepen het gebied bezet houden tussehen den berg Stratzin en den linker oever der Bregalmitza. Aan de Dardanellen. LONDEN, 19 October. (Reuter.) — Het persbureel deelt mede, dat generaal sir Charles Monro tôt bevelhebber van het expeditie-leger in de Middellandsche Ze© benoemd is, ter vervanging van generaal Ian Hamilton, die naar Engeland terug-keert om verslag uit te brengen. Luitenant-generaal Birdwood is met de aanvoering van de troepen belast, totdat generaal Monro zal aangekomcn zijn. LONDEN, 20 October. (Reuter.) —■> Aan de Daily Mail uit Athene : De hooge militaire overheid noemt het bericht van de verzwakking van de strijd-krachten aan de Dardanellen om de Serviers bij te staan zuivere fantasie. Integen-deel, de entente-troepen op Gallipoli worden versterkt. (Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 20 October. — (Wolff.) — Bij Anaforta beschoot onze artillerie vijandelijke troepen, welke ver-schansingenopwierpen eneenetorpedoboct die Kiretscli Tepe beschoot. Bij Ari Bu-run werd in den nacht van 19 October een vijandelijke torpedoboot, welke crnzuv rechter- en linkervleugel, zonder uitslag beschoot, door het vuur der artillerie van den linkervleugel gedwongen, het vuur te staken en zich te verwijderen. Bij Seddil Bahr van tijd tôt tijel artilierievuur en bommenwerpen van beide zijden. Elders niets van beteekenis. IrSslt — laaiiîonw. — Haadel. — Nljverbeli VERSLECHTING. — De groote vlas-fabriek La Gantoise, van Gent, beriebt zijne Werklieden dat voortaan maar 12 uren per week meer zal gewcrkt worden. LANDBOUWBELANGEN. — Zitting van vrijdagmorgen in 't Landbouwershnis te Gent, onder voorzitterscliap van heer volksvertegenwoordiger Maenhaut. — Grais, maïskoeken, idealine zijn weêrorn te verkrijgen in dezelfde voorwaarden, behalve dat het gruis is verminderd van 26 fr. op 25 fr. In Brussel is het maar 22 fr., en wij zullen voorls aan dringen om denzelfden prijs hier ook te bekomen. MAIS. — Gister vernamen wij te Brussel de verdeeling van den maïs : Antwerpen 10%, Brabant 10%, Brussel 6%, Brugge 4%, Kortrijk 6%, Oost-Vlaain^rcn 14%, Henegouw 16%, Lim-burg^«%, Luxemburg 5%, Namen 7% Wanneer hij zal aankomen en lioe hoog de prijzen zullen zijn konden wij nog niet met zekerheid vernemen. AMMONIAKSULFA TEN. — De be-zettende overheid zal er bezorgen, doch de beschikbare hoeveelheden zullen ver-deeld worden, 1/3 voor de herfstvruchten en 2/3 voor de lentevrucliten. Prijzen nog onbekend. MISBR UIKEN. — Een inwoner van Zeveneecken klaagt dat hij 2000 kiio gezonken fosfaten nam en maar 75 kilo lijnkoeken kreeg. De persoon met die zaken gelast geeft uitleggingen. M. DE GALUWE. — MELKKWES-TIE. — De melkboeren klagen meer en meer ondat ze de melkprijzen niet mogen verhoogen. Maar de melkboeren en staan in de stad niet in geur van heiligheid, eenvoudig omdat ze hunne melk te over-dreven veel wateren. Wilden de melkboeren betere waar leveren, er zou misschien wel mieldel zijn iets te bekomen. EEN TOEHOORDER. — Er is te weinig melk oui elkendeen te bediencn Men dienae een nieuw règlement te maken. De boeren zouden zelf moeten aan-iuidcii hoeveel water de melk bevat, en daaniaar den prijs regelen. M. DE GALUWE. — Zoo het binnen kort niet betert met dat overdreven wateren, zullen er strenge, zeer strenge maatregelen genomen worden. En ik zal le eerste zijn om dat te steunen. Zekere ;nelk is te slecht om aan de katten te geven M. MAENHAUT. — Deze week werd ,e Gendbrugge de melk onderzocht : ééo, Mvatte 90 per honderd water 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Oorlogspers|Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods