Het volk: christen werkmansblad

1440 0
15 January 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 January. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 22 March 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bg2h70985q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ïierfnTflinligs(c Jaar, N. 12 GoMisnsf—Hsisgezli—Egesioa Bonderdag, 15 Jamiari 1911 Aile brlefwIsseUn.sren vrachtvrlj te Eenden aan A. Van Iseghem, ui'jrever voor de naaml. maatsch. «Drukkerij liet Volk », Meersteeg. 16, Cent. Bureel van Wesi-Vlaanderen: Gaston Bossuyt', tilde rler Ambaeh-len, Kortrijk, Bureel van Anlwerpen, Brabanten Llmhurg: Vik'or Iiuyl, Minderiiroe-dersîraa, 24, Leuven. Bureel voor Fransch-Noorden: £à. Vérin, Rue d'Angleterre, 15, Liilo. HET VOLK | ffiesi sehrijfl im Op aile postkaatoren aan 10 fr. psî jaar. Zes maanden tr.5,00. brie maaa* den fr. 2,50. Âagtkenditjtngen s Prijs volgens îarièï. Voorup te bô» talen. Rechterlijke herstelling, 2 franfe per regeî. Oîifieteekende brieven worden ga» weigerd. 1 TELiEFOON Nf 137, Gea!. Terschijnt 0 maal pep week» f^S&^ggP'yUIIUW»-l»M. II. 1I-. L ■■ — — CHRISTEN WERKMAN SBLAD Û CENTIEME» MET NUKSMES? 8 OESSTlE^Eiâ MET BBJVGEGSEL De Parlementaire Misdaad. De schoolwet Poullet zal gestemd worden.'t Is eene schande dat ze nog niet ge-itemd is. Niets ernstigs is er tegen aangevoerd geworden", nocli in de drukpers noch in de Kamcr. De Grondwet zegt dat het onderwijs .vrij is, dat het dus vau 't vrij initiatief moet komen, dat er maar olïicieele scholen tiioeten zijn waar de vrije scholen ont-breken.Voor 't lager onderwijs, geen officieele scholen van den Staat, maar officieele scholen van de gemeenten. De anti-katholiek bestuurde gemeenten 'Jiebben, op iedereens kosten, van die uit-zondering den algemeenen regel willen maken, niet om 't onderwijs te verbrei-den, maar om 't vrij onderwijs te bestrij-den.Dat misbruik van 't geld der katholie-ken tegen de opvoeding van de kinders derzelfde katholieken, heeft heel redema-Lig tôt de slotsom geleid, dat de wctgeving oelioort de scholen der katholieken op gelijken voet te bebandelen als de olïicieele scholen. . 't Is het éénige van ailes wat de schoolwet Poullet betracht, dat door het fana-tism der anti-katholieke partijen bestreden wordt. Maar bestreden met vertelsels en ver-woede uitvallen, met straatjespraat en .razige verwijtsels, niet met eenige ernstige bewijsvoering, welke die betrachting van het besproken ontwerp zou kunnen doen schijnen onbillijk te wezen. Uitvallen en verwijtsels zijn afdoende weerlegd geworden, sedert lang, en deze weerlegging bleeî immer zonder tegen-antwoord.Meer dan twee maanden geleden was het débat volslagen uitgeput. Niets nieuws is sindsdien nog aangebracht geworden. De Buyls en de Demblons in de Kamer, gelijk de Dokskes en de Pierkes in de kroeg, hebben altijd maar denzelfsen riesraas verteld, heel dwaas en gansch onvolkomen afgeluisterd van de meer be-scliaafde Hymansen en Vanderveldes. • Meer dan twee maanden geleden kon de schoolwet geste nd geweest zijn, want ailes was er over gezegd. Doch de linker-zijde heeft het niet gewild en de « onver-draagzaame » rechterzijde hoeft liaar maar altijd voort « haren boer laten spelen ». Dit spel heeft gediend om de platte liuichelarij der linkerzijde te doen blijken, 't is waar. ■— Het ontwerp gaf te veel aan de vrije onderwijzers, kraaiden de link-schen, die verder, om de bespreking der artikels te rekken, voorsteiden aan die zelfde onderwijzers nog meer te geven, zonder inkomsten tôt dekking der meer-dere uitgaven aan te bieden. — Het ontwerp was eene kloosterwet, vertelden zij, en Vooruit van heden schrijft nog, zoo dom aïs zijner waardig, dat de wet « niets minier beoogt en betracht dan de macht der congregaties te versterken » ; en namens die zelfde linksçhen stelde vrijmetselaar Mechelynck voor, aan de kloosterlingen dezelfde jaarwedde toe te kemien aïs aan dé wereldlijke leerkrachten. Waarom die gekke tegenstrijdigheden? — Eenvoudig om de bespreking te rekken en te trekken tôt in 't oneindige. Ze zijn overigens nog verder gegaan dan zoo hunne eigene beweringen necr te slaan. "Wildet g'hen aanhooren, ze zouden u wel diets maken dat zij, en zij alleen, waarlijk de belangen van den Godsdienst ter harte nemen met deszelfs plaats in de opvoeding onzer kinders te looehenen. Ze weten wel dat niemand lien dienaangaande gelooft noch gelooven kan, en ze beginnen zelfs gewoonlijlc met zeer duidelijk te laten uitschijnen dat ze er zelf niets van gelooven, maar niettemin zeggen zij het toch, aldus toonénd hoe trouw zij blijven aan de school van huichelarij, die gansch de liberale politiek der XIXe eeuw heeft gekenmerkt. Om de klein-jongens der linkerzijde van ons parlement te troosten, willen we hun zelfs herinneren dat ze in die huichelarij een grooten voorzaat hebben geliad, name-lijk den vernuftigen franschen dichter Victor Hugo, wiens genie zoo deernis-waardig verminkt werd door zijne grenze-looze lioovaardij, de blinddoek van allen die gaarne geprezen worden. Gelijk socialist Terwagne schuimbekt tegen aile godsdienstige opvoeding, maar toch eene Liefdezuster boven eene wereldlijke verpleegsrer verkiest om zijne eigene zieke vrouw op te passen ; — zoo vermale-dijdde Victor Hugo de godsdienstige opvoeding bij de bespreking der wet Falloux in de fransche Kamer (15 Januari 1850), maar deklameerde tevens zijne groote be-wondering voor de vruchten van die opvoeding, zeggende : « Wcet ge welk het ware godsdienstig «onderwijs is, datgene waarvcor inen » moet buigen en dat m'en niet stooren »inag? 't Is de Liefdezuster bij het bed » van den stervende. 't Is de Genadebroe-» der die den slaaf vrijkoopt. 't Is Vin-» centius à Paulo die het gevonden kind » opneemt. 't Is de bisschop van Marseille » midden de pestlijders. 't Is de aarts-» bisschop van Parijs die glimlachend naar » 't voorgeborchte St-Antoine gaat, het » kruisbeeld boven den burgeroorlog ver-» heft en zich niet bekommert om den dood » als deze maar den vrede kan aanbren-» gen.» Ha ! daarvoor huichelen de vijanden der godsdienstige opvoeding aile bewon-dering, maar tevens werken zij uit aile macht om de bron van die zielsheldhaftig-heid af te snijden : Ge moogt de christene naastenliefde wel loven, maar ge moet beletten dat de komende geslacliten in christene naastenliefde opgevoed worden. Ge moogt den lof zingen van Liefdezusters en Genadebroeders, maar ge moet zorgen dat er niemand meer tôt Liefdezuster of Genadebroeder worde opgevoed. Dat was de huichelachtige strijd van Victor Hugo tegen de christene school. Dat is de even huichelachtige strijd van de zeer kleine Victor-Hugotjes der linkerzijde onzer Kamer tegen de toekenning van gelijk recht aan het christen als aan het fanatiek anti-katholiek onderwijs.Maar die huichelarij had reeds vôôr meer dan twee maanden haar spektakel uitgespeeld. De komedie walgde toen reeds aan gansch het land. Van dan af kon eene beslissende stemming plaats grijpen. Waarom kwam deze er niet? Omdat de linkerzijde wil beletten dat er, in dezen zittijd, eenig maatschappelijk wetgevingswerk afgedaan, dat er sociale of werkerswetten gestemd worden. Dit is zoo waar, dit springt zoo duidelijk een-ieder in 't oog, dat Vooruit en Peuple, de twee bijzonderste bladen der belgische socialistenpartij, noodig geoordeeld hebben de parlementaire vertegenwoordigers hunner partij tegen die gansch gewettigde beschuldiging te verdedigen, nog vôôr deze beschuldiging was uitsebracht geworden.Altijd is er aangenomen dat iemancl die zich verdedigt tegen eene beschuldiging welke hem nog nîet ten laste werd gelegd, hierdoor zelve schuld bekent. De social isten verkeeren in dat geval. Zij hebben uit aile kracht de liberalen geholpen om te maken dat de sociale wetten achterwege blijven, door noode-loos een strijd van walgwekkend fanatiçiu tegen het eerbiedwaardigste oudersrecht te blijven voortzetten. Die parlementaire misdaad zal hun ■zwaar door lie* volk aanserekend worden. Buiterilandsche Politiek EEN KOS.TELIJK AMBTENAAR. De Liberté, van Parijs, doet den franschen minister van geldwezen opinerken dat er eene kleine besparing te doen is. ; Vier jaar geleden werd naar de Veree-nigde-Staten van Noord-Amerika een ambtenaar der openbare werken gestuurd, zekere L. Leclercq, als overste eener in-genieurszending.Sedert vier jaren wacht M. Leclercq naar den ingenieursleerling, die zijne.aan-weziglieid fc» Amerika m«et wettigen'. i^==_==r^_=====T=T--=== Daarvoor wordt hem 40.000 frank 's jaars betaald, maar... hij is ondervoorzitter van den «Bond der Rechten van den Menscli.» LEGERKOSTEN. De fransche minister van oorlog heeft een onderzoek voltrokken betrekkelijk de uitgaven die zullen spruiten uit den driejarigen diensttijd en uit de noodige verbetering der bewapening. De toepassing der driejarenwet zal voor Ieenmaal 650 millioen kosten, te verdeelen over de begrootingen van drie jaren en meest besteed voor 't bouwen van ka-zernen. De verbetering der bewapening zal 1200 millioen bedragen, te verdeelen over zeven jaren. DaarVan zullen 400 millioen in de gewone begrootingen geschreven worden. Voor de andere 800 millioen moeten bui-tengewone inkomsten worden gezocht. DE UITSPRAAK OVER VON REUTTER. De gemeenteraad van Zabern heeft met ecnparigheid hulde gestemd aan den on-derprefekt M. Mal}], die als beschuldiger optrad tegen kolonel von Reutter. Er was ook voorgesteld een telegram van protest aan den Iveizer te sturen, maar men heeft er aan verzaakt. KÏEZÏNGEN IN MONTENEGRO. Er zijn in Monténégro kiezingen geweest voor de Skoupchtina of Kamer. Van de zestig kiesdistrikten zijn vijftig uitslagen gekend, waarvan 46 gunstig' voor de regeering. BESTRAFFENDE VERKÎEZING. De fransche Kamer heeft dinsdag haar bureel verkozen. M. Deschanel is voor-zitter herkozen met 379 op 388 stemmen. MM. Etienne en Dron ondervoorzitter met 231 en 218 stemmen. Bij hersteïiimmg bekomt priester Le-mire, in weerspannigheid tegen zijn Bisschop, 275 stemmen als derde ondervoorzitter. 't Is als eene bestraffing yoor een priester, zoo vereerd te worden door de fanatieke vijanden van Godsdienst en Kerk. M. Augagneur werd vierde ondervoorzitter met 177 stemmen. IN ZUID-AMERIKA. In Ecuador is 't revolutie tegen den président Plaza. Gansch de provincie Esmera'idas is in handen der omwente-laars, onder het bevel van generaal Gon-cha. Duizend man regeeringstroepen wer-den door de revolutionairen teruggeslagen. De regeeringsvloot blokeert de havens ter oproerige provincie, maar hare macht schiet te kort om aanvallend te handclen. Al de troepen der provincie Manabi zijn gemobiliseerd. De handel ligt in de noor-derprovinciën geheel stil. In de hoofdstad Quito en te Guavaquil is tôt hiertoe ailes rustig. Men denkt dat président. Plaza het oproer zal kunnen be-meesteren.MEl]WJAAR>Gîra V0l)R DEN PÂi'S. De 6e lijst heeft fr. 22.550,00 opge-bracht.VAN' ALLES WAT. KARTELBROEDERS. — We lezen in den rooden Peuple : « Een g root brusselsch blad — liberaal, a. u. b. — dat zich den vorigen dag uit Londen een omstandig verslag deed tele-grafieeren over eene voordracht van Anatole France, vergat moedwillig dezes aanwezigheid te Brussel, om de éénige reden dat hij sprak in het lokaal van de socialistische arbeiders der hoofdstad. » Als ge malkaar toch zoo gaarne ziet, hé ! BELANGRIJK RECHTSGEDING. — Toen de uitslag der aanbesteding voor het Graandok van AnLwerpen bekend ge-maakt werd, was eene der inschrijvingen 300.000 fr. lager dan de andere. Die firma heeft nu laten weten dat zij in de berekeningen eene dwaling begaan geeft en dat haar prijs met 150.000 fr. dient verhoogd ; niettemin blijft zij dan nog de laagst biedende. Er bestaat geen twijfel, of de s Lad zal antwoorden dat het haar onmogelijk is toe te stemmen in de verhooging van den prijs der bieding. Waar zou het heen gaan indien men, na afkondiging der soumissiën, de aan-nemers tocliet hunne prijzen te verlioogen dan wanneer zij de inschrijving hunner concurrenten kennen? EEN SALOMONS OORDEEL. — Wijlen Menelik, de negus van Abyssinië, wist op zeer slimme wijze recht te plegen. Twee zijner onderdanen waren pruimen aan 't plukken. De eene was in den boom geklonmien en schudde de takken. De andere raapte de neertuimelende vruchten s amen. Een tak brak af ; die welke boven zat, viel naar beneden op zijn makker en brak dezen den nek ; hij zelf liepnogalkwetsuren op. De familie van den doode eischte 600 frank bloedschuld, maar de gevallene kon die niet betalen ; dan eischte ze zijn dood, volgens de abyssijnsche wet. De zaak kwam voor Menelik, die zegde: « Zeer wel, gij liebt het recht den dood van dien man te eischen. Maar de wet zegt ook dat de moordenaar op dezelfde wijze als zijn slachtofîer moet sterven. Dat een der aanklagers op het hoogste van dien boom klimme — (en hij wees naar een reusachtigen sycomore) —i en zich uit den top op den nek van deri pliclitige late vallon. » Geen enkele der aanklagers dierf het wagen en de onvrijwillige moordenaar bleef vrij en in Ieven. ONZE RAADSELPBIJSKAMP WIS heeft dat gescliraven? la WELK Mad? Te vergeefs hebben wij de vraag ge-steld: DOOR WiE en IN WELK BLAD er geschreven was, dat minister de Bro-queville moest AFGEZET OF WAAN-ZINNIG VERKLAARD worden, Offi-DAT hij, op twee jaren tijd, DE LOO-NEN van BEDIENDEN en WERK-LIEDEN der spoorwegen met 17 millioen frank had VERHOOGD. Niemand heeft ons het juiste ant-woord gegeven. Een honderdtal verwezen naar de Flandre libérale. Anderen noemden zelfs personen die in dat blad zouden geschreven hebben. Verder klonk het : een liberaal blad uit den ouden tijd. Twee veronderstelden dat het van Anseele's meid in Vooruit was. Dezen waren er 't naast, maar toch niet juist. 't Is in een HOOFDARTIKEL van «LE PEUPLE », het VOORNAAM-STE BLAD der belgische SOCIALISTENPARTIJ, dat die AFSCHUWE LIJKHEID TEGEN HÈT LOON DER WERKLIEDEN geschreven werd. Namelijk in « LE PEUPLE » van den maandag 5 JANUARI 1914. En dat hoofdartikel was ONDER-TEEKEND door iemand, die 25 jaar geleden geen nagel had om zich te krab-ben, maar die, met socialistisch leider te spelen, thans tôt een JAARLIJKSCH INKOMEN van zoowat TWINTIG DUIZEND FRANK gestegen is, — namelijk : door M. LOUIS BERTRAND, SOCIALISTISCH volksvertegenwoordi-ger, SOCIALISTISCH schepene en zeer BURGERLIJK ADMINISTRATIELID der KAPITALISTISCHE fabriek van .de « Sunlight » zeep. 't Is die snelle SOCIALIST, die in den ROODEN PEUPLE van 5 Januari 1914 verklaard heeft, dat minister de | Broqueville moest AFGEZET of WAAN-ZINNIG VERKLAARD worden, GM-; DAT hij DE LOONEN DER SPOOR-! WERKERS, op twee jaren tijd, met ! 17 millioen frank VERHOOGD heeft. | Volgens dien HOOFDMAN DER BELGISCHE SOCIALISTENPARTIJ, is het | dus MISDAAD of WAANZIN, de LOO-| NEN der werklieden te VERHOOGEN.' | Onthoudt het, wcrkbroeders : 't zal te pas komen I Arbeidersbeweging DE STAKÎNG DER BRUSSELSCHE AUTOGELEIDERS. is dus geëindigd. Gistermorgen waren ze weer aan 't rolleh gelijk voor en na. De volgende overeenkomst met het be-heer is getrofîen : 1° De prijs der essence blijft 18 centie-men den liter ; 2° De chauffeurs werd en 2 centiemen per kilometer afgehouden als de voor-banden geen 10.000 kilometers en de ach-terbanden geen 5.500 tôt 6000 kilometers konden leveren. Dit wordt gebracht vOor de achterban-den op 4.500 en voor de voorbanden op 8000 kilometers. 3° De maatschappij sebenkt 30 tôt 50 fr. aïs bijdrage voor de kleedcrmassa ; 4° De uren verblijf in de Usine tijdens 't doen van reparalie, zullen worden ver-goed ; 5° Zoo ze kunnen bewijzen dat het niet hunne schuld is, zal voor breuk geen boet meer betaald worden ; 6° Er zijn geen slachtolïers. DE STAKING TE MANAGE.. der schrijnwerkers in de Construcliewerk-huizen van Manage, is, in tegenstrijd met de loopende geruchten, nog niet geëindigd. De houtbewerkers die voor Manage zouden aangesproken worden, dienen te weten dat het eene werkstaking betreft. DE SCHOENMAKERSSTAKING TE DISON, in de fabriek Jemine is voorloopig geëindigd. Door tusschenkomst van het sclie-pencollege werd overeengekomen het werk (verleden) dinsdag te liernemen, mits toekenning van den helftdergevraagdeloons-verhooging. Zoo er binnen de 14 dagen geen bepaalde overeenkomst op bijkomen-de kwesties getrofîen is, zal de werkstaking hernomen worden. DE WERKLQOSHEID te AMSTERDAM wordt elïenop verschrikkelijk. Verleden ' week liepen 5092 cliamantbewerkers zonder een slag bezigheid. De nood wordt zoo groot dat zelfs de liefdadigheid moet tusschenkomen om de kleine neringdoen-den, die eveneens erg getroft'en zijn, van algeheelen ondergang te bevrijden. Ons dunkens kunnen de tegenwoordige nijverheidskrisissen eenigszins aan de egyptische plagen vergelelcen worden. Regehnatig aile 6-7 jaar, en dit na een tijd-stip van overvloed van werk, wordt stil-lekens-aan de voortbrengst beperkt, fa-brieken leggen, één, twee, tôt drij dagen per week stil, terwijl zekere bedrijven gansclie groepen werklieden en bedienden tôt verder orders afdanken. En dan ziet men, terwijl de kolen in bergen tôt aan de wolken reiken, terwijl de stapelhuizen en voorraadzolders opgepropt zitten met le-vensmiddelen en ldeedingstukken, dui-zenden menschen honger lijden en koude. Voedsel en deksel is er in overvloed en toch wordt er in tijden van nijverheids-crisissen ongehoorde, en daarbij onver-diende ellende geleden. In de regeling der goederen is er iets dat happert, niet juist in den haak zit. 't. Is t de liberale leerstelling van ikzucht en winstbejag die moet vervangen wordeB door de zuivere christelijke maatschappe-lijke opvatting, 't is te zeggen door de. rechtvaardigheid en de liefde komen tôt eene veel betere verdeeling der voortge-brachte goederen. Ailes herstellen in Christus, daar ligt de redding ! DE LETTERZETTERSSTAKING IN OOSTENRIJK. Er is nog altijd geen oplossing te voor-zien. Meer dan 12000 zetters en drulckers zijn in de staking betrokken. De vragen zijn, eene loonsvermeerdering van drie kronen per week en den werkdag vermin-deren van 8 % tôt 8 ]A uren. ONDER DE SPAANSCHE MIJNWERKERS. Te Rio-Tinto hebben de koolmijnbe-heeren besloten wederom den lock-out. toe te passen. 12.000 werklieden zullen daar-door getrolïen worden. Later : Eene overeenkomst is gesloten. De mijnwerkers bekomen 25 centiemen per dag loonsverhooging. DE BEWEGING IN ZUID-AFRIKA. 100.000 man staan onder de wapens. In de laatste 24 uren is de toestand erger geworden. Bijna aile treinverkeer is stilge-legd en onder de mijnwerkers komt er meer en meer gisting tôt neerlegging van den arbeid. - < Hier en daar is het tramverkeer onder-broken en lig'gen de meeste werken stil ARBEIDSGESCHILLEN IN NEDERLAND. In de stoomschoenfabriek L. Blanlcers, te Tilburg, zijn ernstige moeilijkheden op-gerezen tengevolge van het afdanken van een zestal arbeiders, vereenigd in den Ned. Roomsch. Kath. Schoen- en Lederbewer-kersbond, onder welke twee bestuurleden. Door het hoofdbestuur van genoemden bond werden half November van het vorige jaar eenige verbeteringen aange-vraagd en loon en arbeidswijze voor een bepaalde groep van arbeiders. De werk-gever beloofde een onderzoek te zullen doen instellen naar dekenbaargemaakte misbruiken, doch ontsloeg middelerwijl drie leden en den voorzitter der vereeni-ging, zonder inachtneming van den op-zeggingstermijn, vervolgens nog een be-s'tuurslid en een lid. Deze feiten hebben eene sterke gisting doen ontstaan onder het personeel, dat voor het grootste deel vereenigd is in den Ned. R. K. Schoen- en Lederbewer-kersbond.Eenige jaren geleden heeft de firma L. Blankers hare schoenfabriek van Rotterdam naar Tilburg overgeplaatst tengevolge van een staking der arbeiders, vereenigd in de Rotterdamsche Schoen-makersvereeniging « Nieuw Leven ». Thans dreigt een konflikt met den Ned. R. K. Schoen- en Lederbewerkersbond, tenzij deze kwestie tôt eene goede oplossing gebracht wordt, waarvoor alsnog stappen zullen gedaan worden door het hoofdbestuur van den Ned. R. K. Schoen- en Lederbewerkersbond.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het volk: christen werkmansblad belonging to the category Katholieke pers, published in - from 1891 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods