Het volk: christen werkmansblad

468 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 15 May. Het volk: christen werkmansblad. Seen on 04 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/xs5j963v9f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vyf-€» fwtfltlgste Jaar. — N. 133 EoisdiSBSt — iQlsgezhr— Eigeadom Zaterdas, 15 Heil 91S iMi'i' . Alle briefwisselingen vrachtVrij te zenden aan Aug. Va» Iseghein, uitgever voor de naamï. maatsch.'« Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Geni. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Becolietten■fcraat■, 14, Kortrijff Bureel van Antwerpen, Brabant en Liraburg : Viktor Kuyl, Èünderbroederstr., 24, Leuven. Men schrijft in t Op alle postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00» Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen: • Prijs volgens tarief. Voorop fc$ betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr» per regel.- Ongeteekende brieven wordetft geweigerd. TELEFOON N» 137, Gent. Verschijnt G maal per iveetc CHRISTEN WÈRKMANSBLAD S Centiemen liet nummer Burgerwacht van Gent. De coiitrolvergadering van de Burgerwacht der derde wijk zal plaats hebben den 18 dezer, 's morgens om 10 uur (Belfort) in het Chartreuzenklooster. De afwezigen zullen streng gestraft worden. Gent, 13 Mei 1915. DE KOMMANDANT. ONZE MUTUALITEITEN. De Landsbond der christene Vereeni-gingen van Onderlingen Bijstand in België hield, weinigen tijd geleden, eene vergadering zijner afgevaardigden te Brussel. Ingezien de huidige omstandigheden was de opkomst heel bevredigend : het grootste gedeelte der Verbonden, die een afgevaardigde konden zenden, was vertegenwoordigd. Uit de verslagen bleek dat onze vrienden overal hun beste doen om onze zoo bloeiende maatschappijen van Onderlingen Bijstand in werking te houden; hier en daar staakte men de werkingen in het begin der moeilijke toestanden die we beleven; doch dank aan het optreden |der Verbonden, kon men op vele plaatsen [het gevaar dat onze instellingen dreigde, jte keer-gaan en de werkingen doen her-ivatten. Voorzeker zijn hoogst bedroevende ■.omstandigheden ons komen verrassen [en eischt de leiding onzer werken veel jWilskracht, wijsheid en doorzicht: Goddank mogen we met fierheid vaststellen «at onze christene mutualisten hun plicht (begrepen en den moed niet verloren hebben.* :ï'££. De stortingen voor de ziekenkassen worden, buiten eenige uitzonderingen, in mate der mogelijkheid regelmatig gedaan; de verrichtingen der herverzekeringskas-sen zijn hoogst bevredigend; de grootste 'daling voor wat de stortingen betreft is te bespeuren — wat dan ook heel natuurlijk is — in de Pensioenkassen. Hier en daar moest men aan zekere bestuurders onzer maatschappijen de bepalingen der wet op den Onderlingen Bijstand herinneren, en hun doen inzien dat - isfe—geld der leden tot geen ander -jdorfleinde mag gebruikt, worden dan dit door de staridregélen bepaald ; uitdeeling der gelden in vorm van onderstand voor werkeloozen is dus verboden en zou voorzeker groote moeilijkheden kunnen berokkenen aan de verantwoordelijke bestuurders die zulks deden. Onderlinge Bijstand mag geene liefdadigheid worden en hoe hard en pijnlijk de toestanden vallen voor velen, mag men dit niet uit het- oog verliezen. Talrijke wenken van het grootste belang werden aan de afgevaardigden gegeven en, na een grondig bespreken van den toestand werd besloten alle mogelijke pogingen aan te wenden en de noodige voetstappen bij de hoogere besturen te doen, om in mate der mogelijkheid den regelmatigen loop der zaken te kunnen herstellen vooral voor wat aangaat de hulp door den Staat aan ofte instellingen verleend. Sindsdien hebben wij vernomen dat die voetstappen met den besten uitslag bekroond werden, en we zijn gelukkig aan al de leiders onzer maatschappijen de volgende inlichtingen te kunnen verschaffen De Herverzekenngskassen moesten in October 11 hunne toelagen ontvangen voor de werkingen door hunne maatschappijen in 1913 verricht; de toestand maakte dit volkomen onmogelijk. Na grondig onderzoek en ieverige onderhandelingen kwam men tot de volgende for-muul: de provinciën Brabant, Henegouwen, Luik, Limburg, Luxemburg en Namen, zouden vanwege de Staatskas 1/3 van de verschuldigde toelagen bekomen, de drie andere provinciën 1/4; dit deel is in evenredigheid met den duur der bezetting en zal ongeveer 125.000 frank bedragen ; het overige zal door de zorgen van het Nationaal Hulpkomiteit uitgekeerd worden : ongeveer 260.000 frank. Deze gelukkige oplossing zal onze zoo nuttige Herverzeïceringskassen toelaten hunne werkingen voort te zetten en veel kommer en ellende wegnemen. Men is ook niet onwerkzaam gebleven voor de belangrijke kwestie der ouderdomspensioenen. Wij vernemen uit goede bron dat weldra eene oplossing zal klaar •arjn: het achterstallige van 1914 zou weldra uitbetaald worden en voor 1915 zouden doeltreffende maatregelen genomen worden, om de uitkeering der pensioenen van 65 frank te bespoedigen. Ziedaar een nieuws dat in vele huisgezinnen welkom zal zijn. Voor wat de toelagen betreft voor de stortingen in de Lijfrentkas gedaan in 1913, weze men volkomen gerust; zij zijn ingeschreven op de persoonlijke rekeningen deraangeslotenen, die aldus niet 't minste renteverlies zullen ondergaan; de kwestie der toelage van 2 frank voor dezelfde stortingen verleend, z?l in 't kort volledig afgehandeld zijn. De duizend e leden onzer inrichtingenvan vooruitzicht zullen met genoegendeze mededeelingen onthalen. Laat onshopen dat de leiders onzer werken krachtdadig en moedvol op de bres zullen blijvenen uit al hunne krachten zullen ieverenom hunne maatschappijen, trots alle'moeilijkheden en beproevingen, op dehoogte hunner edele zending te houden.A. EEGKHOUT, Algemeene Schrijver van den •Landsbond. BINNENLAND WEST-VLAANDEREN KORTRIJK. — Zondagnacht hebben dieven bij Polydore Ameye, Beverlaai 9, zes konijnen gestolen. Ten nadeele van vrouw GusfcaafSchamp, Slachthuisstraat 54, heeft eendief zich meester gemaakt van een mans-uurwerk en ketting. Bij Henri Dhaese, landbouwer, Ven-nestraat 2, hebben dieven kiekens, wasch-goed en timmergerief gestolen. Maandagnamiddag hebben dieven van Michel Degels, voddenkoopman, Sint-Denijsstraat 93, uit eene voorplaats eenrijwiel gestolen. Maandagmorgen, rond 4 y4ure,werd Florent Blanckaert, handelaar, Parkstraat 13, door voorbijgangers gewekt,die zegden dat de glazen afsluiting zijnerkeldervenster was weggenomen. De handelaar stond op en bestatigge dat dievenin den kelder 50 eieren, 25 tot 30 kilogruyèrekaas en 20 kilo boter gestolenhadden. In den winkel stolen zij 60 stukken zeep, drie toiletspiegels, verscheidenedoozen bougiën, pakken chocolade en sigaretten. Ook poogden zij de toogladeopen te breken, doch deze kon weerstaan.De dieven zijn met hunnen buit langsgezegde vensterluik vertrokken. Onderzoek werd geopend en eene hoeveelheidvan het gestolen goed werd teruggevonden achter een huis van den Zoutboeren-wegel. Twee aanhoudingen werden gedaan. De weduwe Durieux, handelaarster,Wervicqstraat, tevKomen, liet haar gespanonbewaakt staan aan den hoek der Korteen Lange Steenstraat-. Die».-en stolenn Weekisten witte suiker van 25 kilo ieder. ' OOST'VLAANDEREN GEERAARDSBERGEN. — Dinsdag is in de parochiale kerk het huwelijk ingezegend van den heer Jules Vanden-daelen met mejuffer Celina De Clippele, dochter van den heer Prosper De Clippele, provincieraadslid. •'£%&$ Aan de nieuw gehuwden en aan hunne ouders bieden wij onze hertelijke geluk-wenschen. OQST-EECLOO. — Dat Eecloo zijne helden weet te herdenken, heeft het getoond op donderdag 13 Mei 1915, in den dienst gezongen tot lafenis der ziel van den heer Cyriel Van Hoecke, soldaat bij het eerste regiment jagers te voet, welke stierf als held voor zijn vaderland op het veld van eer te Angleur den 7 Oogst 1914. De kerk was veel te klein en van voor den dienst begon verdrong zich eene dicht opeengepakte menigte in de kerk. Tijdens de offerande, welke gedurende 25 minuten aanhield, bemerkten wij de heer'burgemeester met al de gemeenteraadsleden, de onderwijzere met een groot aantal schoolkinderen, benevens verscheidene notabelen der gemeente. 't Was dan. ook dat het orgel in machtige tonen door de gewelven de zoete akkoorden en heldere klanken deed weergalmen van Naar wijd en zijn en Arte-velde'slied, zoete tonen die in menige oogen een traan van aandoening deed glinsteren. Na de mis werd aan de lijkbaar," waarop het vadtrlandsch vaandel rustte, de Libera me Domine gezongen met het smeekend Requiem aeiernam, terwijl bij den uitgang in de kerk de heldere tonen der Brabanconne het gemoed ' der toehoorders deed zwellen en menige traan over de wangen deed rollen. Cyriel, veel te vroeg zijt gij ontrukt aan de liefde van uwe ouders, broeders en zusters. Diep beproefde familie, dat de groote toeloop van volk in dén dienst tot ziele-rust van uwen zoon diene om uwe smert eenigszins te stillen en de grievende wonde in uw hart te heelen. NEVELE. — Hier gelijk elders is er weinig of geen werk. Ik en nog eenigen hebben zich een vischverlof aangeschaft. Maar nog veel meer gaan er visschen zonder verlof; zij loopen de menschen hunne vruchten plat, snijden takken af en doen niets anders dan kwaad. Anderen nog gaan gansene dagen met netten visschen ook zonder betaald te hebben en niemand houdt daar een oog op. Het is te hopen dat de overheid en de policie daar een strenge maatregel zal tegen nemen om de vischdieven dat spelleken af te leeren. S* AMANDSBERG. - Gouden Jubel. --Instflte zal de familie Theofiel Muyshondt-Marchal morgen haar vijftigjarigen echt of gouden jubelfeeel herdenken. Het echtpaar Th. Muyshondt, te Oost-acker gehuwd op 18 Mei 1865 is een toonbeeld van christene liefde en trouwen echt en had voor leus op .hare huwelijksvlag --Trouw in deugd. Be zegen des Hemels is op hen 'gedaald in- voorbeeldige kinderen. Dagelijks in het «aement® van hun Heilig Misoffer gedenken f twee dankbare zonen-priesters, hunne dijiutbare eerbiedwaardige ouders, terwijl eene dochter kloosterzuster en de overige kinderen en kleinkinderen al het mogelijke 40enomdoor gebeden, zorgen en teêdere liefde de dagen der gelukkige cchtelingen tq. veraangenamen. Mfet den dichter mag dan de heer Muyshondt zeggen : Zalig is mij 't; huwelijk : 'k Ben gelukkig'Sdoor mijn gade, Door mijn kinderen ben ik rijk. Zalig, ja is d'echtehand De Almacht heeft-hem zeft gestrengeld — En hun leider svn verengeld Door den zegen yan Zijn hand. Wij bieden de familie Th. Muyshondt-Marchal onze - innigste en vurige geluk-wenschen en drukken de hoop uit hen nog lange jaren aan denjeerbied en genegenheid der inwoners van £>* Amandsberg te zien bewaren. De Heer verleens hen voortdurend zijne mildste zegeningen J en benoude hen eene schitterende kroon m de eeuwigheid. D. • LANDBOUWBMANCEN. - Zitting van vrijdagm.4'Mei, in 't «Lanjmowvershuis», te Gent. Heer volksvertegenwoordiger Maerihaut meldt dat er den wrigen dag geen bijeenkomst te Brussel is geweest en er dus weinig valt meê te;deelen. Superfosfaten 'bjÉvcn ter beschikking, 35 ton aan 7 fr. J&arst is te bekomen, 213.000 kilo of 426| zakken, aan 42 frank de honderd kilo.—JSe verdeeling geschiedt op de ingediende lusten. De achterblijvers mogen nog lrjsteij| inzenden tot heden zaterdagavond, bijJWL De Galuwé. De gemeentebés»ren die den prijs van brood en bloem sfet vaststellen, zullen die waren niet melfor

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods