Hobooksch frontblaadje

625708 1
01 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 December. Hobooksch frontblaadje. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9s1kh0fg5g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Dgor den Censor van 't G. H. K. aanvaard N° i23o, 8/12 Nr 12 DECEMBER 1917 HOBOOKSCH FRONTBLAADJE EN INLIGHTINGSDIENST Aile nieuws uit Hoboken, adressen van Hobokenaren in het léger, nieuws over lien, inlich-tingen nopens gesneuvelde, gewonde 0/ gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtingen en antwoorden zenden naar: Aalmoezenier Pauwels, D 240. 1, Abonnementsprijs voor Vluchtelingen : 1 fr. Gratis voor Soldat en en ~ gereformeerden : Gratis çjèzamenlijk-nummer voor groepen vluchtelingen. Een zalig Kerstfeesî en een voor-spoedig, zalig en vredevol Nieuiujaar aan al onze Hobooksche vrienden ! KERSTMIS VREBEF EESTDAG Toen Jésus geborea werdzongen de engeîen : « Eere aan God en vrede aan de menschen van zijne goedwilligheid!» Met de menschwording van Gods zoon, met de openbaring zïjner leering, het katholiek geloof, moest het aanschijn der aarde veranderen. En 5t is veran-derd. De driften der menschen werden min der losgelaten: de menschen had-den middelen verkregen om ze te be-teugeîen : er kwam meer vrede onder de menschen en in de harten der menschen. Na eeuwen wachtens was de nieuwe tijd aangebroken, de tijd der grootste omwenîeling die ooit op aarde te zien zal zîjn : de oniwentelmg van sociale jtoestanden, van wetgeving, van 't gemoed der nVenschen zelf; Ze was de overgang van duisternis naar licht, de vrijeiaking van al wat klein en verdrukt was, het neerhalenvan den misplaatsten luister der grooteh, het koninkrijk der armen en der bedruk-ten,... de gloriekroon voor 't lijden en de ellende, de minachting van 't ge-weld en het gond, de veredeling van den arbeider, de gelijkstelling der ko-ningen en geldvorsten met den armen dompelaar langs de straat... Dat ailes en nog zooveel meer... bracht ons de geboorte van den Zaligmaker... De we-reld kon wel geen paradijs maar toch een huis des vredes worden voor de menschen van goeden wil. * Eilaas! niet allen hebben het zoo opgevat. « Het licht verscheen op « dien Kerstnacht in de duisternissen, « en de duisternissen hebben het niet « begrepen ». Vele menschen hebben de leering van Christus aangenomen en leefden volgens die leering. Velen deden zoo niet. En nog meer waren er die slechts bij naam kristen waren en met de daad al hun driften meester lieten alsof die groote omwenteling nooit plaats had gegrepen. — Die leering heeft dan heel de aarde omwen-teld ! Aile wetgeving ook die zelf welke het verst van den Godsdienst en Christus schijnt af te staan, werd tôt op heden doordrongen met de kristelijke beginselen van gelijkheid en broeder- lijkheid En toch liet de kwaadwillig- heid der menschen de oude verkeerde beginselen voortwoekeren in de harten der menschen zoowel als in den schoot der naties en twist en oorlog en rassen-haat en openbaaj- onrecht bleven be-staan. E.i zoo komt het dat voor de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Hobooksch frontblaadje belonging to the category Frontbladen, published in Stavele from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection