Your search * has 191 results

a-z index of titles
  • Stavele

Filters

Hobooksch frontblaadje

...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER Letterkundïg tïjdschrift voor Belgenland. VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijven als het als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitg'ever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. Bijdrag-en te zenden : Villa LEOPOLD, De Panne Abonnement aan 2 ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

J NUMMER 1 FEBRUARI 1917. Sint-Amands Studentenblad Froiilad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands college te Kortif. Verschijnt als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, aalmoezenier, C. 127. Een oproep voor ons blad! Ons biad, geachte en beminde studenten en oud-studenten, wat inoet het zijn ? ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 3 APRIL 1917. Sint-Amands Studentenblad Froiiad vsor stsidenten en oud-stadenten van Sint-Amasds cs!!ege te Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. t>viwr<*'^wvvvw* »» -■>- — - Voor wat uiigave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Muliie, Aalmoezenier, C 127. Hartelijk Dank! Onze twee eerste numrners genoten bij cnze geachte ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER 1 1 Iiettetrkandiçf tijdsehtûît voot* Belçfentand VERSCHIJNENDE ALLE YEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel gr'oot is. Eendracht maakt macht. ' — — — - - ~ — Een land zal groot blijven als het zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitgever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. — Bijdragen te zenden : Villa ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TVVEEDE JAARGANG NUMMER 2 Aanvaard door de Censuur. N° 475 datum 28 Maart 1918 MAART-ÂPRIL 1918. Sint-Amands Studentenblad Froilad voor studenten en oad-studenteii van Sint-Amands eollege te Kortrijk Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, Z 203. Een nieuwe Veelhelovende ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

Sint-Amands Studentenblad Frontblad wr studenten a oud-studenten « Sint-Amands college te Kortrijfe Verschijnt als'tpast. Vôor wat uitgave en opstel bétreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmqezenier, D 268. ZALIG NIEUWJAAR ! En dan ziet ge voor uw oogen een vveme-ling van net aangedane fijn uitgeborstelde heeren, rijk versierde vrouwen, ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TWEEDEJAARGANG NUMMER 4 Aanvaard door de Censuur. N° io48 datum 18-7-18 JUNI-JULI 1918. Sint-Amands Studentenblad FroÉM voor strtnten eu oud-stjdentei «ai Sint-Amands collège te Kortri U J Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, Z 203. STUDIE vervolg Wat nu gestudeerd in ...

Onze gazet

...

De Marckenaar

j N1' 17 DOOR DE CENCUUR TOEGELATEN B 497 — 2-4-18. ( MAART — APRIL 1918. DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland Opsteller: R. De Brabandere, Hulpdokter, Z i33, I Bon — De tekst bestemd voor de maand Maart (nr 17) is bij den druk-ker verloren geraakt en daar ik geen afschrift heb zoo zullen de inzenders mij wel wilien verontschuldigen nopens, ...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 7. — OCTOBER 1918 MET TOELATING DEE KRIJGSOVERHEID N" 1327 — 5-9-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE Zooals het klokje t' huis tikt Tikt het nergens. Gesticht door Maurits Van de Walle (Eine) Z. 94, 5e K1C gecensureerd MIJN MOEDERTAAL Ik heb nog nooit zoo zeer mijn moedertaal be- [mind Dan sinds ik, in den vreemde, ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

Sint-Amands Studentenblad FroÉM voor studenten en oud-studenten van Sint-Aniands college te Kortrijk Verschijnt als 'tpast. Voor wai uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, âalmoezenier, D 288. Letterkundige Bijdragen Een Bi'ier In 't Juli-Augustus nummer, verscheen — onze duurbare lezers zullen het zich aan-stonds ...

Pages