Your search * has 191 results

a-z index of titles
  • Stavele

Filters

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

JTAWUARI 1#1S met toelating der krijgsoverhei». »' IG VAUT I>KV 11 JA NU A ICI 101». ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN HET OUDENAARDSCHE Wie de taal van het Volk miskent Miskent het Volk zelf! gesticht door : Maurits Van de Walle (Eine), Z. 67, 5e ploeg, Adhemar De Surgeloose (Gavere), Gent-Oost. Ter bevrijding van het Vaderland. Opgedragen ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 3. Willebroeck aan 't fromt ter aile inliuhflîsgen rassis sot ziefo tôt hst fjeslïiur: Frans âmeSissefe, S. 218, 1sla S'9 AAN ONZE WILLEBROECKSCHEJOKGENS DIE VIELEN VOOR T VADERLAND Nu dat de grondvesting van onzen Wille-broeckschen Soldatenbond stevig is neerge-legd, welt er, in ons aller gemoed, een spotaan gevoelen, een plicht van ...

t Nieuws van St Truiden

...

De Bilsenaar

DE BILSENAAR v^v/iio^ui 11 i r i-- i. Kostelocs Couw- en Frontbïad voor de Soïdaten van 't Kanton Bîlsen ■ MET DE TOELATING 0E.R KRIJGSOVERHEID ===== BESTUURDER : A, Hanssen, Aalm. Z. 290 I. Tof onze Lçzers N° 3 van ons frontblad werd reeds begin september aan de censuur onderworpen. Een maand nadien slechts — in voile offensief dus — ...

Hobooksch frontblaadje

Door den Censor van 't G. H. K. aanyaard N° 424, 18/3/18 Nr 16 APR1L 1918 H0B00KSCH FRONTBLAADJE EN INLICHTINGSDIENST * Aile nieuws uit Hoboken, adressen van Hobokenaren in het leger, nieuws over hen, inlich-tingen îiopens geivonde of gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtin-gen en antwoorden zenden naar: ...

De Marckenaar

DOOR DE CENSUUR TOEGELAÏEN N* l3l6 B — 10-9-18. N''20 SEPTEMBER 1918, DE MARCKENAAR Voor God en Vaderland „ upsieuer: K. de krabandere, Muipaokter, L tôô, 1 t>u" 5-8-i8 Persoonlijknieuwsweetik niet.maar zooalsoveral in't bezette land ging het in de Leiestreek maarredelijk. Ailes werd er doorden vijandaangeslagen:zooals ...

Hobooksch frontblaadje

...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 9 OKTOBER 1917 Aanvaard door de CENSUUR, Nr 1050 - 3-11-17. FroËlad voor studenten en oud-studenten ==^=^= vi Sint-Amands coIIbje te Kortrijk wat wtgave en " OPSTEL BETREFT, ALLES STUREN NAAR. E. H. MULLIE Aalmoezenier, D. 268 Verschijnt al s 't past 1 ïâm Overweging uit de looDoraven Wat mij doet nadenken Hoe geerne toover ik mij ...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 8. OCTOBER 1918 MET TOELÀTING DER KRIJGSOVERHEID N'* 1481 — 30-9-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN >T OUDENAARDSCHE .... Vlaming zijn is adeldom en fier zijn we claarom ! Gesticht door Maurits Van de Waixe (Eine) Z. 94, 5e Kie gccensureerd DE KLUIZENBERG. — Rujen. ONZELEZERS van het Oudenaardsche, verzoeken we vriendelijk bij ...

Loven boven

VERSCHIJNT ALS HET PAST Toegestaan door de Censure, N° 543. — 18 AOUT 1917 LOVEN BOVEN OcrlogsMad uitgegeven door de WapeÉreeders m Leuven en oïliggende aan net Front. Stichter-Opsteller • A FESTRAFTS loven, zal uit de puinen rijzen Secretaris : HENRI DOTHÉE a c de glorierijke stee C 181 C. A. V. 1 S. M. L 6° C'e , . , _ te midden 't ...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 7. — OCTOBER 1918 MET TOELATING DEE KRIJGSOVERHEID N" 1327 — 5-9-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE Zooals het klokje t' huis tikt Tikt het nergens. Gesticht door Maurits Van de Walle (Eine) Z. 94, 5e K1C gecensureerd MIJN MOEDERTAAL Ik heb nog nooit zoo zeer mijn moedertaal be- [mind Dan sinds ik, in den vreemde, ...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 4. met toelating der krijgsoverheid n' 863 — 12-6-l8. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE Diet geen taal heeft is geen naam weerd. Gesticht door: Maurits Van de Walle (Eine) Z 220,9e Kie. Adhémar De Surgeloose (Gavere) Z 17. > » ^ nA r> <->n firt m - - - — — - - - — —— — . . . Met vertrâagd uitkomen ...

Pages