Your search * has 191 results

a-z index of titles
  • Stavele

Filters

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TWEEDEJAARGANG NUMMER 4 Aanvaard door de Censuur. N° io48 datum 18-7-18 JUNI-JULI 1918. Sint-Amands Studentenblad FroÉM voor strtnten eu oud-stjdentei «ai Sint-Amands collège te Kortri U J Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, Z 203. STUDIE vervolg Wat nu gestudeerd in ...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

JTAWUARI 1#1S met toelating der krijgsoverhei». »' IG VAUT I>KV 11 JA NU A ICI 101». ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN HET OUDENAARDSCHE Wie de taal van het Volk miskent Miskent het Volk zelf! gesticht door : Maurits Van de Walle (Eine), Z. 67, 5e ploeg, Adhemar De Surgeloose (Gavere), Gent-Oost. Ter bevrijding van het Vaderland. Opgedragen ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

2'' Jaf p ~ N 7 Ket numme? fOeentiemen Juli ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZEÇ Iiette^kandig tijdsehmît voot* Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE YEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel groot is. Eendracht maakt macht. Een land zal groot blijven als het zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitgever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. — Bijdragen te zenden : Villa LEOPOLD, De Panne. Abonnement aan 2 ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

2e Jaar — N° 3 Het nnmmer 10 centiemen Maart ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER Letterkundïg tïjdschrift voor Belgenland. VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijven als het als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-uitg'ever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. Bijdrag-en te zenden : Villa LEOPOLD, De Panne Abonnement aan 2 ...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 8. OCTOBER 1918 MET TOELÀTING DER KRIJGSOVERHEID N'* 1481 — 30-9-18. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN >T OUDENAARDSCHE .... Vlaming zijn is adeldom en fier zijn we claarom ! Gesticht door Maurits Van de Waixe (Eine) Z. 94, 5e Kie gccensureerd DE KLUIZENBERG. — Rujen. ONZELEZERS van het Oudenaardsche, verzoeken we vriendelijk bij ...

St. Denijs Westrem aan 't front

Verschijnt aïs 't past. 6de en laatste ? nummer. S'MiJS'V-^■WESTREA Opsteller : Coosemans Gaston, Onderwitzer te S1 Denijs-Westrem, Olifantstraat, 2Ç, Gent. Secretaris-Schatbewaarder : Vanrenterghem Raymond, S' Denijs-Westrem. Toegelaten door de Censuur ??? — Die heeft iich doodgewerkt — 't Wierd tijd !!! Aan onze Beminde OUD-STRIJDERS ! ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

fï- TWEEDE JA\RG\N j N" 1 | Toegelaten door Je censuur N 18 — 5 Jan. 1918. NIEUWJAARMAAND 1918 en omstreken, 053 liet vreemde VERSCHIJNENDE ALS 'T PAST. Inschrijvingsprijs per jaar : Vopr België en Frankrijk : 3,00 frs. Buiten deze landen: het port erbij. UW VALLEN DIXMUDE WAS GROOT. KLEINE STAD IN DE WF.IDEN, HEEL HET LAND GpLD UW LIJDEN ...

t Nieuws van St Truiden

Nummer 23 Toegelaten door de Kriiqsoverheid aprïl 1918 't Nieuws Van St Truiden OorlogsWad voor Soldaten van St. Truiden en omstreken Opst bij X. MOLEIAlSrT, aalmoezenier, O.I. A., ETJ (Seine-InférieTare BERICHT : Met dit nummer is het werkje : « Over geslachtziekten » van Dr D. Snoek Henkemans, gevoegd. Het gaat gepaard met het artikel van ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

DIXMUDE en omstreken, op h et vreemde VERSCH1JNENDE ALLE MAANDE uw vallen dixmude was oroot. Ailes wol'de gezonden naar : Inschrijvingsprijs per jaar : kleine stad in de weiden, F.. H. Jjpeph Van Ryckeghem Voor België en Frankrijk : 2,00 frs. heel het land oold uw lijden ; ,-oor Be'aR'. c I eystie Dorp V 2 Buiten België en Frnnkrijk • 2,50 frs ...

t Nieuws van St Truiden

Nummer 13 Januari-Februari 1917. T'NIEUWS van ST TRUIDEN oorlogsblad voor soldaten van S1 Truiden en omstreken. Opstel bij : X. MOLHANT (kapelaan a) S1 Marten S1 Truiden), nu: Aalmoezenier C 230, 3de groep Bcminde Makkers. Bij het aangrijpen van dit nieuwe jaar zeg ik u allen mijne beste wenschen : 't weze voor u een zalig en gelukkig jaar. Zalig ...

Pages