Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

1763 0
01 February 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 February. Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland. Seen on 12 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/h41jh3f64b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

t Ie Jaar — N° 2. Het nuramer 15 esntiemen Fetruari (lste Kelft) 1916. ROND DEN YZER Letterkundig tijdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijven als het als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-Uitgever : A. TEMPERE-MUYLE, 17, Rue de Vie, Calais (France). De bijdragen uit Vrankrijk of Engeland te zenden naar den Drukker-Uitgever. Deze van geschiedkundigen aard naar : E. HOSTEN, 60, Rue des Francs Bourgeois, Paris. Deze uit het onbezette land naar : Villa Leopold, De Panne. DE ROODE ROOZEN In Vlaanderen waar er blommen bloeien en geu-ren gelijk iù anderelanden... — zoo zongen de Bo, en Gezelle. — In Vlaanderen waar het gouden koolzaad bloei schooner dan in menig oord... In Vlaanderen waar toch ook witte leliën prijken... In Vlaanderen waar zoo merige stokroozen van aile verf en zweem, langs den witgekalkten gevel van huis en hof, den rijkdom van hert en geest en het dichterlijk wezen verraden van 't volk dat daar wonend is... In Vlaanderen, de lustwarande van het Noorden, staan hier en daar, langs den stillen kant van een oud hof, met hooge boomen omschaduwd, schilder-schoone korven, onder de glimmende euziën van een houten biehuis, met gulden haverstrooi bedekt. Daar wonen en tronen de neerstige bietjes, die niet 'n weten wat tijd verliezen is. Daar, om ende om die lieve doening, ronken en gonzen zij ; maar daar ook vergaren zij, een weinig teenpgader, hunnen schat: het edel was, en... den zoeten honing. Daar... leefden zij lange, in ongestoorde vrede, zonder veel te moeten stralen. Maar, 't is stille, waar 't nooit 'n waait ! Verraaos kwam een stormwind op uit den Oosten, sloeg menig biehuis in duigen, en verdreef er de zwermen uit. Vluchten was vluchten, naar verdere streken, tôt dat de bietjes eindelijk buiten wlnd gerochten, en een weinig adem haalden. Wat ons bekommert, zult ge zeggen, 't is wat de bietjes gedaan hebben met hunnen schat, met hun zeem, met hunne kostbare honinggraten ? Stelt u hert gerust. De bietjes hebben alzoo eens, van verren aan, geloerd ; en, als ze zagen dat er wat schuif in de lucht kwam, zoo zijn ze, waar 't nog doenlijk was, wie hier, wie daar, op hun stappen wedergekeerd, — menschelijk gesproken — hebben 't al mfêgenomen wat ze kosten, en hielden het gesloten, dat hun handen kraakten. Aangekomen in hunne schuilplaats, in hun kleen beluik, daar zoeken en peuteren nu de bietjes en vergaren al wat er te vinden is. Met dit verschil, dat er in hun bloeiende warande veel min keus is dan eertijds in het groot beloop dat zij mochten uitbaten ; zoo dat zij hen schier aan één slag van blommen moeten houden : de roode roozen. Niet dat ze (Se roozen minachten of misprijzen, verre zij van daar. 't Schijnt dat die blommen van hetzelve slag zijn als deze die in Gods hoveken groeiden op den berg van Olijven, en, zoo ik mij niet 'n bedriege,' uit ende uit dezelve die bloeiden en geurden op den berg van Galvarien, den kruis-berg hard van steen — gelijk Vondel zong. Wat zegt ge misprijzen 1 Moest Meester Gezelle nog leven, hij die de blommen zoo geren zag dat hij ons bestreed omdat wij gewone en alledaagsche kelken te keer gingen, er ringsom vlogen, er onze neus in staktn, of erger nog er geheel in kropen — wat doet ge daar? riep hij, — wat zoude hij nu gezeid hebben, moest hij zien of ter wete komen, dat wij nu op God zijn blommenakker zelve onzen oogst op doen ? 0 ! hij zoude ons met nen vriendelijken diep genegen knik, van dezen keer goed gekeurd hebben,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland belonging to the category Culturele bladen, published in Stavele from 1916 to 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods