Ik ben Roeland: mijn ziel erkent het oude Gent: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van Gent

294 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1921, 20 May. Ik ben Roeland: mijn ziel erkent het oude Gent: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van Gent. Seen on 10 December 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qb9v11w767/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Derde Jaargarçg IJ° 1 Prijs per r^urQrner 0,20 fr. 20 IDei 1921 ! IK BEN ROELAND ran ,ziEL EBKcrrr ACT OUDE GCHT MAANDBLAD DER V. O. S. - - - TAK : GENT - - - Abonnementsprîjs per jaar 2,00 fr. Opstelraad : Rooigemlaan, 308, Gent pisrea.- Ronçm oe ;acy2r. un VERPLlCHTENDE ALGEMEENE VERGADERING cp Zcndag 22 5W«\ cm 91/2 u.'s mergens, in het Ickaal 9arnassus, *€ude ftcutlei, h2. Zeerbelangriik is de dagcrde. Op pcstl 't Werd gezegd dat flceland dccd was ! Neen ROELAND leeft, krachtiger dan ooit. Dat meest gelezen frontblad aan den IJzer kan niet sterven. Het leeft, omdat de oud strijders liet willen,hoort g'het ?! Ze willen 't ! In zijn verleden heeft Roeland gezocht ons allen op te beuren met te spreken van al wat we lief hadden. Roeland was sterk omdat al onze lezers één waren win gedachte en één van willen.... Gent vrij ! Ons land vrij !! Wat die Belgische vrijheid voor ons is, weten, lielaas ! diegenen het 't beste, welke voor die zoogezegde vrijheid hun bloed veil hadden. De dagelijksche feiten en gansch den inhoud van ons eerste nummer bewijzen ten voile, hoe vrijelijk men nog steeds van hoogerhand die IJ zerhelden behandelt (lees mis-handelt). Met zoo'n vrijheid lijden nog vele oud-strijders gebrek en verkeert hunne familie steeds in ellende. Noch honderden wachten op hunne rechtmatige vergoe-dingen en hebben zelfs nog geen demobilisatiegeld bekomen, terwijl dehoogere militaire kaste met allerhande vragen en nuttelooze antwoorden de toegestane schijnvoordeelen nog weten van de hand te wijzen. « IK BEN ROELAND » wil en zal helpen, om die ter-gende militaire verwaandheid te fnuiken. MEER NOG,'t wil de vernietiging van gansch't mil ita-ristisch kraam, ten einde land en volk van ondergang en uitputting te redden. Ons blad is immers het orgaan van de Ylaamsche Oud-strijdersbond van Gent, die vereeniging van honderden koene, jonge soldaten die weten en aan den lijve hebben ondervonden wat militarisme is. Militarisme of de synonyme van menschenslachterij. Neen! NOOIT ofNOOIT zullen wij toelaten dat ons eigen kinderen ; ons eigen vleesch en bloed, zouden gemarteld worden zooals wij het lichameliik en zedelijk werden. Juist zooals men ons wilde doen gelooven bij de terugneming van ons land, dat het de laatste oorlog was, en we toen schouder aan schouder in het ijzerslijk stonden, met ÉÉN ideaal : ONS RECHT! zoo ook staan nu die ernstige oud-strijders-bonden pal onder het bevel hnnner voormannen met de leus : OORLOG AAN DEN OORLOG! Voor aile oudstrijders is het een heilige plicht in die strijd aan onze zijde te staan, daar zij het allen KUNNEN TOT WELKE OPIN1E OF OVERTUIGING zij ook behooren. In onzen bond of ons blad wordt aan geen partijpolitiek of kleinzielige persoonijespolitiek gedaan. We staan daar verre boven. Enkel de soldatenbelangen en het antimilitarisme komen bij ons op het véôrplan. Dat is het vooral wat ons vereenigd moethouden. Wezen we dus allen eensgezind tôt ons aller welzijn en voor de zekerheid van een bestendige vrede in de toekomst. « IK BEN ROELAND » is en blijft de tolk onzer Gentsche Oud-8trijders, doch niet meer als nieuwsblad zooals het in de bloedgrachten aan den IJzer moest opgevat worden, maar als stnjdblad die weet wat het wil, die wil wat is recht en die wint wat het wil ! Mochten alleV. O. S.senhetdoelvatten van onze ROELAND. Mochten ook aile oud-strijders begrijpen onzen OUDEN Roeland van onder de draak. Wij, wij weten zijn bedied en wij verstaan zijn verwijtend klagen. Doch, zooals er Jan Hyoens en d'Artevelden werden gevonden, omringd van duizenden Gentenaren, daar waar het gold te strijden tegen de verdrukking en voor de vrijmaking van ons land, daar zullen z'ook te vinden zijn om het anti-Vlaamsch en militaristisch geknoei onzer Regeering te bevechten. Weldra zal onze « ROELAND » tweemaal per maand aan onze duizenden Oud-Strijders het noodige voedsel tôt kracht, en bezieling verstrekken om als één man op te ruk-ken tegen al wat valsch en voor ons volk bedrieglijk en gevaarlijk is, « IK BEN ROELAND » 'k kleppe brand î En luide STORM in Vlaandrenland ! G. G. De Geschiedenis der « Zaal » J Velen onder de leden vroegen m'in den laatsten tijd : « De V. O. S. geeft een Hullebroeckavond? » Ik moest natuurlijk antwoorden dat we zinnens waren dat te doen op aanvraag onzer leden die graag eens Hullebroeck zouden willen hooren. Helaas we zouden van die zaak moeten afzien, alhoewel we reeds ailes hadden ingericht en we aan Heer Hullebroeck verbonden waren om op Zaterdag 21e Mei te komen. We lconden echter geene z.ial vinden en ziehier hoe de kwestie van de zaal,of liever : de kwestie op 't laatste oogen-blik geen zaal te vinden zich heeft voôrgedaan. Er werd onderhandeld met verscheidene lokaalhouders, tôt eindelijk'de hoop mocht gekoesterd worden het « Land-bouwershuis » te bekomen. We hadden echter gerekend zonder de hoogedele heeren, welke daar natuurlijk 't meest hebben in den pap te brok-kelen en de zaal niet toestonden, alhoewel ze dien dag vrij I Of zoo'n houding en onwil tegen de oud-strijders is gericht j zullen de heeren uit het « Landbouwershuis » ons nog bij | eene andere en latere gelegenheid kunnen bewijzen. Enkel wat goeden laad aan die nofcele heeren :« Wees vooi-zichtig want dan zouden de oud-strijdei s kunLen aanlanden î waar ze met opene ai men zouden ontvangen worden ; in een lokaal dat bij Um geen geur van heiligheid staat, maar dan kunt g' op Uw borst ldoppen en driemaal mea culpa slaan ». Is het weigeren der zaal misschien eene daad tegenover den Vlaamschen Kunstzanger ? Best mogelijk, maar wij weten het niet. Zijn er misschien tusschenpersonen in 't spel, welke door nalatigheid, de eigenaars onvolledig of verkeerd hebben ingelicht ? In dat geval bieden wij op voomand onze recht-zinnige verontschuldiging voor deze gansche beoordeeling. Wij doen dit welgemeend, daar het « Landbouwershuis » in het verleden immer inschikkelijk en gedienstig geweest is voor de Y. O. S. sen. Wanneer men echter meent onzen Huilebroeck-avond te doen mislukken, dan speelt men waarlijk met verkeerden « effect ». Tijdelijk heeft ons bestuur van den V. O. S. daarmee in 9 moeilijke schoentjes gezeten, gezien de verbintenis die we | hadden tegenover den heer Hullebroeck. Komt nog daarbij, dat aldus velen onzer onzen Vlaamschen Bard niet eens zouden hooren. Hoe dikwijls hebben wij hem immers op 't Front niet verwacht. Zelfs aan den vooravoed van het groot o&ensief kregen wij het officiëel bericht in ons nummer van Oogst 1918, dat onze stadsgenooten meester-zanger naar 't Front zou komen. 't Waren toen immers de tijden dat wc naast den dage-lijkschen moet met eene t ook wat moed met eene d noodig hadden. Nu kan of zal men ons niet beletten Emiel Hullebroeck te hooren, daar demaatschappij « De IJzervrienden » de ver-binteni ssen hebben overgenomen welke wij tegenover Heer Hullebroeck hadden. Om tweeërlei redenen moeten nu ALLE V. O. S.-sen den Hullebroeck-avond prachtig doen slagen. Niet alleen uit dankbaarheid tegenover «De IJzervrienden» welke ons bestuur zoo welwillend uit den slag heeft willentrekken, maar tevens omdat hunne menschlievendheid zoo verre strekt, dat al de winsten, welke de zangavond opbrengt,in onze kas zal wordengestort. Werkenwij dus metliefde en overtuiging naast" De IJzervrienden ,, tôt het wellukken van den Hullebroeckavond! leder van ons weze op post en brenge familieleden, vrien-den en kennissen mede. —Prijzen der plaatsen 1 en 2 fr. Kaarten te bekomen bij het bestuur en in ons lokaal, Oude Houtlei, 42, of in den Boekhandel « Artes », Magelein-straat. Kopeeolke. Bij het ter pers gaan van ons blad komt de vcorzitter van « De Yzervriendtn » ons te berichten dat de Hullebroeckavond van Zaterdag 21 Mei plaats heeft in het lokaal « Uilenspiegel » Korte Kruisstraat, 3, Gent. MITRAILLE HET BARNUM'CIRKUS in de Wetstraat te Brussel. Om aile ongelukken te vermijden heeft men dus eenyzeren hekken geplaatst rond het parlementair Barnum-cirkus, staande op 't grondgebied van Beulemania, waar Agnees-sens gansche dagen met hoofdpijn staat bii 't «anhooren der schrikkelijke broebeltaal zijner nakom Nu, van dat hekken gesproken, ?t kost maar iets meer dan een half miljoentje. Maar, achter die ijzeren staven zitten er ook kostelijke beestjes. Men heeft er beren als Woeste, apen als Debunne (die heeft een bijzonder talent om vreemde talen na te bootsen). Daar zitten ook Ylaamsche leeuwen, die men uit voorzichtig-heidbuntanden ennagelsheeftuitgetrokkenom hunwoonstge-genooten niet te bijten of te klauwen (uitgezonderd eenige jongeren, die nog geen gevaar opleveren). Daar kan men bewonderen, een schoone verzameling van Waalsche vechthanen, met prachtexemplaren als Hubinus, Mathieu, enz... Feitelijk hebben die blauwe pluimen, doch, voor 't welzijn der uitbating, hebben ze er een laagje rood over geverfd. Ongelukkig, bij 't minste relletje met de Ylaamsche leeuwen zonder tanden, komter 't aristooratische blauw geweldig doorheen. Met hun vriend Piérard, nog een geverfde, zijn ze schrikkelijk op de Oud-Strijders gebeten, sedert de V. O. S.sen hun, bij 't bezoekaan 't Parlement, eenige pluimen uit hun staart trokken ; daarorn stemden ze ze tegen amnestie voor Oud-Strijders. Hubinus is een bijzonder kwaad beestje. Voôr een paar weken waren er een half dozijn deurwaar-ders noodig, om te beletten dat hij met gevelde sporen op zijn partijgenoot Kamiel vloog. Mathieu heeft een bijzonder bokserstalent, maar werd, helaas ! op 29 Juli 1920 (zaliger gedachtenis) door nen ouden piot knock-out geslagen. Piérard heeft de specialiteit om met de pen om te gaan. Als socialist en onbekende soldaat schrijfthij militaristisch© artikels in 't reactionnair vroedvrouwenblad « Le Soir ». Is goed te herkennen aan zijn hazenpooten. In die verzameling is ook nog een modediertje, dat Pastur heet, zich katholiek noemt, en gedurende zijn ambt van krijgsauditeur, gedurende den oorlog, uit pure Christen naastenliefde de Vtaamsche piotten naar 'tmoordhol van Fresnes ot de folterkampen van Auvours zond. Nu, 'k schei eruit, om geen concurrentie te doen aan 'tPolitiek Poesjenellenspel d dat men kan bekomen, mits de som van 3 frank te sturen aan 't adres van REYNAERT Emiel Jacqmainlaan, 107, Brussel. A. D. • —-—— Naklank der Kiezing Velen onzer leden ontvingen een Vlaamsch-Fransch kies-brieije, hun aanmanende te stemm en voor de Oud-Strijders (F.N.C. bestuursleden) die prijkten op de lijst der doctri-naire-liberale-franskiljonsche militaristen (n° 3). Onze leden weten, dat de V.O.S. zich buiten den kiesstrijd heeft gehou-den en wij dus niet het minste bij dit manœuver betrokken zijn en indien we ooit zoo iets hadden gedaan, we geheel zeker meer demokratische lijsten zouden aanbevolen hebben, die waj; meer overeenstemmen met ons Vlaamschgezind en antimilitaristisch standpunt, Belançrrijk bericht aan de Leden. In het vervolg zullen vanwege den « Bond » geen uitnoo-digingskaarten voor feesten of vergaderingen meer gezonden worden, Aile kennisgeving zal door middel van het blad gedaan worden. Elkeen lette dus in het vervolg goed op en niemand mag verwaarloozen op de aangekondigde feesten of vergaderingen tegenwoordig te zijn. Geeft het biad voort, na 't gansch te leaEen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ik ben Roeland: mijn ziel erkent het oude Gent: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van Gent belonging to the category Frontbladen, published in Le Havre from 1917 to 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods