Ons streven: liberaal propagandablad der Brugschepoort

66962 0
20 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 20 February. Ons streven: liberaal propagandablad der Brugschepoort. Seen on 20 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mk6542m30c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

IV 1 ALGEMEENE ftlEZIKG 1914 20 Februari ONS STREVEN LIBERAAL PROPAGANDARLAD DER R1UGSCHEPOORT REDAKTIE : «DE ZWAAN » Noordstraat 1 BiE1-. UNIV. CENT Niet geteekende brieven worden niet opgenomen. ONS STREVEN Wat is ons streven ? Waarom zijn wij liberaal en niet socialist of katholiek ? Vander Velde — van zijn standpunt — antwoordde : « Is socialist, hij die noch liberaal, iroch katholiek is ». Wi; zouden ons anlwoord ook derwijze kunnen samenvatten, maar willen klaarder aantoonen wat WIJ WILLEN, wat ONS STREVEN is. Het Libéralisme heeft steeds een belangrijke roi gespeeld in de algemeene politiek, en heden, nog nieer dan vroeger, is zijn bestaan broodnoodig voor de verzoening der verschillende belangen, d e steeds verder en verder uiteen loopen en meer en meer heftiger elkander bekampen. Het Libéralisme heeft een groote sociale roi te vervullen : het tracht niet door middel van den klassenstrijd, die steeds gepaard gaat met ihaat, maar wel door een verzoenende politiek de ont-voogding der massa te bewerkstelligen. Wij, liberalen, nemen de belangen ter harte, niet van eene klas, van een slag, maar wij trach-ten het politiek evenwicht te bekomen en aarzelen niet de economische voorrechtan van het kapita-ïieme te bevechten wanneer het door de macht van het kapitaal de werkende massa wil baheer-schen. Wij bevechten de kerkpartij, de politieke geestelijkheid, de steeds eeuwige vijand van de vrijheid van geweten en willen de Kerk buiten de Staat. Nooit zulletn wij dulden dat het wereldlijk ge-zag moet buigen voor Rome — wij houden aan het hjoofd — princiep dat de superioriteit van den Staat daarstelt ons steunend op de Grondwet. Wij bekampen dus vooral en in de eerste plaats de kathoîieke regeering die, door haar GEKOCHTE zegepraal van Juni 1912 voor niets meer denkt te moeten terugdeinzen. Die regeering, steunende op hare meerderheid in de wetgeving, maakt mil-lioenen SCHULDEN, voert millioenen NIEUWE LASTEN in, hangt millioenen aan SCHATRIJKE KLOOSTERS, GEESTELIJKE KIESDRAVERS en schandalige NUTTELOOZE WERKEN, en stemt wet op wet, welke regelrecht in strijd zijn met onze constituée, en waarvan de bedoelingen zijn : de overheersching van het klerikalisme te bestendigen, het openbaar onderwijs te vemielen, de kathoîieke godsdienst op te dringen en de vrijheid van geweten aan banden te leggen. Wij vatten samen. Wij willen : a) de algeheele onafhankelijkheid van de burgerlijke wacht; b) Zuiver verplichtend onderwijs tôt 14 jaar e) Verkorting van den dienstplieht en her-ziening der wet op de Burgerwacht ; d) Zuiver algemeen stemrecht met eerlijk toegepaste evenredige vertegenwoordiging e) Gelijkheid der beide talen in ailes. MARNIX. ZONDER GODSDIENST CEENE OPVOEDING Op hoeveel toonen hebben de klerikalen ons dat deuntje niet voorgezongen ! Volgens hen worden de misdadigers het meest gevonden onjderj de lieden die geene godsdienstige opvoeding ont-vangen.Ongelukkig, voor de klerikalen, bewijzen de Ptalistieken juist het tegenovergestelde. De laatst verschenen statistieken leerden ons dat op 31 De-cember 1901, de gevangenissen in België meer dan 2003 Vlamingen, en min da*n 9C0 Walen telden. In de Vlaamsche gewesten, waar de kathoîieke scholen, met godsdienstig onderwijs, het meest bevolkt zijn, telt rnen geni.dckld 12.7 misdadigers op 1000 inwoners, terwijl de Waaische pnovin-ciën, waar de officieele scholen, met onzijdig onderwijs, slechts 10.53 misdadigers leveren op het zelfde getal inwoners. Woeste riep verleden jaar in vode Kamer u\t : « In Frankrijk telt de helft der opedbare scholen hetzij IJ.OOO scholen, geene of bijna geene leer-lingen. » Welnu, volgens de laatste verschenen officieele statistieken, zijn in Frankriîk 69.120 openbare scholen. Ze tellen 4.607.236 leerlingen, terwijl de bijzondere scholen er slechts 1.031.537 hebben. DIenzelfden dag beweerde Woeste dat het peil van het onderwijs in Frankrijk aan het dalen, is. Een onderzoek bij het leger ingesteld, leert ons dat het gelai ongeletterden 46.092 was in 1875, en verleden jaar 7.339. Wanneer men nu eene vergelijking maakjt met het verleden jaar, vindt men dat het getal ongeletterden weerom verminderd is ; het procant is van 2.69 op 2.65 gedaald. Bij ons in België was het gemiddeld 6.34 p.c. terwijl het in ons klerikaal Vlaanderen 10.74 % is. Deze statistieken bewijzen dus op duidelijke, onweerlegbare wijze dat de deugd, de zedelijkheid met gpdsdiemst hoegenaamd niets (e maken heeft. In de klerikale scholen leert men niets anders dan haat tegen andersdenkenden. Men maakt daar van de kinderen schijnheiligen, huichelaars, dwee-pets. Men leert er zelfs de kinderen hunpe ouders verachten wanneer zij niet aan God ge-looven.« Zalig zijn de onnoozelen, want zij zullen God zien ! Zalig zijn zij die arm van geest zijn want het rijk der hemelen h;oort hun toe ! » Zoo leeren de klerikalen en stellen het in praktijk. Het is hun er niet om te doen onze kinderen eene degelijke opvoeding te geven, er verstandige men-schen van te maken, maar onze kinderen dorn te houden, om ze immer gedwee onder den hiel des pastoors te hebben. Onze scholen bevuilen ze ; onze ond-erwij-zeressen en onderwijzers worden belasterd en besmeurd ; onze leerlingen trachten zij door aile middelen, hoe gemeen en la! zij ook zijn, naar hunne scholen te lokken. De klerikalen willen terug naar de middel-eeuwerî ; zij willen terug heer en meestar van het onderwijs worden, en de kinderen tôt klerikale kiezers opkweeken om immer aan het toe-wind te blijven. De schoolwet Poullet is daar een bewijs van. Men wil de klerikale scholen op gelijiketn ivoet voet stellen met de oificieele scholen voor /wat de toelagen betreft, ja, de klerikale eischan zelfs meer toelagen voor de klerikale scholen dan voor de officieele. Maar van toezicht in hunne scholen will,en zij niet. Betalen moet de Staat, maar toezicht uit-I oeîenen niet. Dat nooit ! schreeuweti zij. Vrienden, wanneer wij zien hoe ver deze klerikale regeering ons land reeds gebrachlt heeft, 't zij op gebiecl van cnderwiis. "t zij op gebiecr van finance, moet er bij u, zoowel als bij ons, eene walging opgaan voor deze regeering, en uvve krachten moet gij inspannen om deze regeering weg te krijgen. Met de nieuwe schoolwet willen de klerikalen terùg naar de inkwisitie. Dat mogen wij niet dulden. Al onze krachten moeten wij inspannen om ons tegen die wet te verzetien, en wanneer het moet, zullen wij toonen dat er nog vrije mannen in België zijn die hunne vrijheden weten te ver-dedigen.Ten sti Fjde ! vrienden, ten strijde tegten de schoolwet Poullet, en de klerika'e regeering ! 't Gevaar is groot, en dringend de nood ! G. V. B. Er is geen rust of langdurige voorspoed mogelijk in een land waar de politieke geestelijkheid het burgerlijk gezag wil overheerschen. Eenige oorzaken van lasten verhooging en duur leyen. Aan de Leopoldskazerne te Gent werden drie millioen verbrast. De nieuwe militaire school te Brussel kosîte twee millioen frank meer dan be-laamd werd. Men verbraste zes millioen aan den tunnel te Laeken ten behoeve van Caroline. De nieuwe kerk van St. Pieter en Pauwel te Oostende, heeft reeds meer dan zes milltoen fr. gekost en er zu'.len nog staartjes bijkomen ! Er werden vijf iemt millioen frank verloran door traag-heid en louter fouten aan 't kanaal van 'tCenter. On|ler voorwendsel van landbouw, b'ieën- en vogeltee'ltvoordrachten, matigheidsaanmoediging, enz. worden aile jaren verscheidene millioenen uit de staatskas genomen voor klerikale kiesdravers. De stemmen van duizenden openbare bed,ien-den werden opgekocht om die millioenenyerbras-sers aan 't bewind te houden. En daarom verhpogen de lasten en verergert het duur leven. un i\ n»im Men leest in de ministerieele tolken : « De finantieele toestand is overgunstig. Kath0-« liek bestuur beteekent : overschot in de kas. « Er is geen kwestie van nieuwe belastingen,, wel « integendeel ! (Geteekend) Bien Public « « Genlenaar » « Landwacht « Volk » « De Trommel » ' De kotholieke volksver- tegenwoordigers en sena-tors van het arrondissement Gent-Eecloo. Staatsblad van 9 September 1913 : Het « Staatsblad » bevat : 1° DE WET WAAR-BIJ DE RECHTEN OP DEN ALCOOL WORDEN VERHOOGD (millioenen verhooging van lasten voor herbergiers, verbruikers en eigenaars van herbergen.) 2° DE WET TOT VERHOOGING DER BELASTINGEN OP DE KINEMAVERTOONIN-GEN, ( Deze wet treft talrijke nerfngdoenden en ! de werklieden die een weinig uitspanning zoeken I na zwaren arbeid.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons streven: liberaal propagandablad der Brugschepoort belonging to the category Liberale pers, published in - from 1914 to undefined.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods

Collections

Brugse Poort, Gent