Ons streven: liberaal propagandablad der Brugschepoort

132264 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 09 Mei. Ons streven: liberaal propagandablad der Brugschepoort. Geraadpleegd op 25 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gt5fb4z98q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 4 ALGFJMEFJE RTFZING 1914 9 Mt ONS STREVEN ■ iRVRAii PRnPAciivniDi ah ni iî RKimfiriirpnnRr REDAKTIE : « DE ZWAAN » Noordstraai UNI"1 GENT INiet geteekende brieven wnrrlftn nipt. nnffp.nnmpn IM lîn a* 1 I Mpi. oui H 112 ibiii* 's iiinink CROÛTE VOLESVEEGADEEINC in de zaal « GELUK. Ii\ 'T WERfiL», Rooigeinstraat, 278 Sprekers : DT LA IflISOItELLE, Volksvertegenwoordiger voor JUechelen Dr CAIflIEL DE BRUYJVE, Schepen van onderwijs te Genl Dagorde : De politioke toestand in ons land Komt allen in massa on S S S Houdt gij, Mijnh eer de Baron, dat volk arm, ik zal het dom houden. Dat zijn de woorden welke A. Sevens in den moud legt van zijn dorpspastoor, in zijn meesterwerk « De Schooltaeester ». Hoe kort is dat gezegde, doch hoe beteekenisvol zijn deze weinige woorden, en hoe treffend brengt het de kle-rikale han Jelwijze in beeld ! Hoe huichelachtig slim weten de doinpers het aan boord te leggen om de volksmassa zoo onwetend mogelijk te houden ! ... Gedwongen door de reeds zoo schatrijke kloo-sters, is ons klerïkaal gouvernement genoodzaakt ge-worden eene nieu,we schoolwet voor te stellen, ten einde hun op bedekte wijze toe te laten met gretige handen jaarlijks een 20 à 23 millioen uit de Staatskas te halen. Zulks kon bezwaarlijk gaan zonder de eene of andere zoogezegde demokratische heivorming, die de ware toe-dracht der centenhistorie zou omsluieren, en zod komt het dat de aartsvijanden van een degelijk oinderwijs zoo ineens den schoolplicht huldigen. Doch, verplichtend onderwijs MET GRONDIO TOE-ZICHT VAN DEN STAAT, zou natuurlijk de volksmassa verlicihten, zou het volk helder leeren tlenken j zou het doen redeneeren en... dat mag niet, want de klerikalen weten bij ond'ervinding dat een GOED en DEGELIJK onderwezen mensch iniet zoo gemakkelijk in 't paapsch gareel loopt als den eersten den besten dolmkop. Moeten wij het bewijs geven dat het de klerikalen niet ernstig gemeend is met hun verplichtend onderwijs ? Zieihier : Om zoo maar ineens het lager en 't 4e graadonderwijs flink in de plooien te helpen, zouden nieuwe leerkrach-ten noodig zijn. Waar zal men ze vandaan halen? Sinds de klerikale aan 't bewind zijn, hebben zij 14 van de 27 der degelijkste olficieele normaalscholen afgeschaft, en in de overgeblevene werd het aantal aan-nemingen zooveel mogelijk beperkt ; de studiebeuirzen hebben zij verminderd ; zij hebben het leven onmoge-lijk gemaakt aan tal van treffelijke onderwijzers in hon-derde plattelandsgemeenten. De jaarwedden werden verminderd, bij zooverre dat het openbaar vertrouwen in het ondetrwijzersambt ten zeerste is geschokt. Geesi wonder dus dat het aantal normaliisten met den dag vermindert. 'Nog eens, waar zal men de noodige leerkrachten vinden ? Airt. 10 der nieuwe schoolwet verplicht de OPENBARE ONDERWIJZERS aan den kantonalen opzich-ter de lijst over te maken der leerlingen die de school hebben verzuimd. OPSCHORSING of AFZETTING bedreigt den onderwijzer die hieraan in gebreke blijft. Doch... AANGENOMENE oi A ANNEE MB ARE ONDERWIJZERS blijven van die plichtsvervulling ver-schoond. Wat zal het natuurlijk gevolg zijn dier PAR-TIJDIGE bepalingen ? De klerikale schojlen zullen als zoovele toe-vluchtsoorden zijn van ouders die in gebreke zijn tegenover de openbare school. Zij zullen de plich-tige ouders dekken die verzuimen aan de wet te gehoorzamen. Die ouders zullen in hunne be-krompenheid zeggen : Indien wij onze kinderen naar de katholieke school zenden, loopen wij geen of minder gevaar gestraft te worden voor onge-wettigd schoolverziuimen. Wij kunnen ze dus te-huis houden zooveel het ons belieît. Deze bepalingen dus, zooals velè anderen in die ongelukswet, hebben meer voor doel de klerikale partijscholen den voorrang te doen krijgen bij d;e bekrompene menschen dan wel een goed en degelijk onderwijs te verstrekken. Dat is nu den schoolplicht zooals de dompers d'en verlangen. G. S. Stemt voor de LIBERALEN de ware Werkmansvrienden WAARAAN ZE ONS GELD ZULLEN BESTEDEN De nieuwe schoolwet heeft voor doel, mein weet het, de kloosterscholen door de openbare kas te doen spijzen en haar nog meer voordeelen toe te kennen dan aan de gemeentescholen zelf. Waartoe zullen de twintig millioen 's jaars, die ALLE Belgen voor de KLERIKALE scholen moeten aanzuiveren, dienen ? Vooreserst om andersdenkenden te lasteren, en tweedens, om prijsboeken aan te koopen in den aard van deze die men reeds in devrije scholen uitdeelt en waarin wij, overigens zonder veel ver-bazing, - aanhitsingen lezen in dezen aard : « Kiezer, trek naar de stembus als een held ! Het kiesbureel is een slagveld waar gij moet over-winnen en het goddeloos gebroed verpletterert... De vijand, van uit zijn geuzennest, heeft zijjn kwaad oog op U gevestigd ; hij wil U en de Kerk krommen onder zijn juk. Het kanake der vrijmetselarij wil U voor eeuwig ongelukkig maken. » Prachtig ! is 't niet ? Dat men van kindsbeen af den schrik onder de kiiezers brengt, is niet te verwonderen van wege lieden die in kiezingstijd in het arrondissement Gent-Eekloo duteenden printen hebben uit-gedeeld, waarop de heeren Mechelynck en Buysse voorgésteld werden kerken en kloosters te ver-nielen.Doch de vraag is of 't geld van iedereen moet dienen voor die verderfelijke politieke propaganda? PRIS. OPGEPAST \w m iji /mai De Financiëele toestand van 't land. OPENBARE SCHULD : 1884 I milliard 757 millioen I JANUARI 1914 3 milliard 57 millioen 29 MAART 1914 4 milliard 57 millioen VLOTTENDE SCHULD : 31 December 1912 153 millioen I Januari 1914 534 millioen En ge denkt dat zulks al is. Neen. Na de kiezing : 100 millioen nieuwe belastingen. Kiezers opgepast voor uwe zakken. Weg met de regeering van verkwisters. Weg met al die nieuwe lasten. ALLEN GESTEMD voor de LIBERAL EN! Wilt gij ÉÉN FRANK daags pensioen, stemt voor de LIBERALEN Vaders van familie, men heeft u bedroçen! Ja,, men heeft u bedrogen ; men dri|ft den spot met u en men doet niets anders dan u be-driegen en u uitlachen. De klerikalen hebben u gezegd : GEEN MAN, GEEN CENT, GEEN KANON MEER!

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons streven: liberaal propagandablad der Brugschepoort behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in - van 1914 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes