Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1562 0
18 November 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 18 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Seen on 17 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zp3vt1hm9t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VADERLAND Drukk«r-Uit9«ver:A. TÈ*f«KE.-MTLE Duinkerkeiaan, «8, DE PAN ME (Baigia) Voar Frankrijk ■ S7, ru* S» ïiOi C*L*I8 OPSTELi J. BftECKELANDT, rue Mortel, 17, CALAIS. i i ■ 'i " ■ ■ —■—■— i ..r. . ... RECHT DOOR, VRIJ ; EN VRANK ♦ + -*■ VOOR GOD EN VOLK EN LANO ! ABONNEMENTEN Beigis - * Fpankrijk Engelami en Holland 1.50 r.p«ri»asnd 1.80 ff. per maand 2.70 fr, per maand 4*00 fr per trïmester 5.00 fp. per trïmester 8.00 fp> per trim. Men schrljft in: 73, rua Chantilly; 21 bis, rue 3t. Denis, Cal !» en blj al onxa y corrsspondenten. D'haudhare —. ^ j In een oud boekje gered uit 't bombar- | dement van Loo en daarna half opge- j eten door de muizen, heb ik voor ons, s Vlamingen, een zedelesse gevo den, wel- ^ ke me in haar eenvoud diep getronen i heeft. , ,, f 't Is de geschiedenis van de pekke van Kotje Kempe. , Na geheelzijn le«en neerstig gewrocht te hebben, was Kotje Kempe in t oud manhuis gesukkeld, met wat oude versleten kleers in zijna laa, en met zijne versleten pekke.En als denOest aankwam stelde Kotie hem, met zijne oude pekke, ten dienstevan M; oudmanhuis. Eo Kotje hielp den oest afslaan —hij en zijne oude pekke — tôt groote bewondering van al de ouda mannekens, en om de waarheid te zeggen, tôt hunne groote afgufli-tig-heid. Die bewondering en afgunstigheid vielen vele min op Kotje of op zijne pekke. Die pekke had trouwens eene wonde-re gave ; die pekke en moest, om zeg-gens, nooit gewet worden ; en binst dat de andere aan 't wetten en aan t boot-hameren waren, die pekke kapte en keif-de gedurig voort zonder ommeûen ! Ja, dat was in hunne oogen eene wonder-bare kostalijxe pekke, eene soort van tooverpekke! Nu na lange genoeg geleefd te hebben, Kotje gin g dood, en lijk ofhij stierf zonder testament of zonder erlge-namen, was dat een gekijf en eene kwee-stie in 't oudmanhuis wegens Kotje s pekke. Elkendeen beweerde recht te hebben op die pefeke, enbovendien der ging bloedig gevochten worden, hadde moe-der overste niet der tusschen gekomen en beslist dat die pekke ging gelot worden. Zoo gezeid, zoo gedaan : Kotje s pekke wierd verlot, en die ze kreeg onder-vond dat die pekke een oud versleten bucht van een pekske was, waarvan d'handhave - Kotje Kempe — tlleene gedeugd hadd» I Yoor ons Vlamingen staat in 't ver-FChiet der tijden een reuzenwerk van volksverheffing te volbrengen. Rekanen wij niet te veel op ds «pakise» die al aat schoone voor ons volk oagsten moet?Ente weinig op ons eigen taaien wil, op ons eigen opoffering en «;erk-kracht, op onze eigene ontwikkeling en doordrij vingskracht ? Ylaamsche jongens, laat ons studeeren en werken.... werken.... werken.... Arbeid ad.lt. 0RBAD Kijkje rond 'toorlogsveld fSedect het begin der week hebben de "lagelschen op het front Tan de Somme 5.677 getangenen genomen. Dank aan een goed gebruik der artillerie, hebben onze vrienden maar ïser kleine veiliezen ondergaan. Op beide oevers van den Ancre, zeggen de Duitsche dagbladen, hebben hardnekkige gevechten plaats gebad. De Engelschen storm-den, beschermd door obussen Tan groot kaliber op onze stellingen. De vijand gelu'ste er in, or s uit Beaumont Hamel, Saint-P.erre-Divion en Beaucourt te verdrijven, tôt aan de «tellin-gen die wij op voorhand bereid hadden. Onze troepen hebben groote verliezen ondergaan voegt de « Gazet van Keulen » er aan toe. De Duitschers gewoon van liegen moeten wel ernstige redens hebben om eens de waar heid te zeggen. De Franschea van hunnen kaat hebben aan krachtige tegenaanvallen moeten het hoofd bieden. Ten koste *sn schrikkeiijke verliezen heeft de vijand enkel onbedùidenden *ooruitgacg gemaakt. Een nienw bewijs dat zijn aanvalsvermogen meikelijk is gezakt. • • * ./ Op den Gerna' selnt men rieuwe gevechten die in 't voordeel der Serviers sfloopec. Duitschers en Bulgaten worden door onze vrienden vta B*fcij opgev»lg<l, eaar het Noo*d«n gedre- ?en. Cegel. ten N. 0. va? Iven werd door onze ! crienden bezet. i De strljd neemt ir eer en meer uitbreidicg. ( Ailes doet nog merkelijken vooruitgang 1 voorzien. Sedert 10 November namen de verbondenen op dij front 3. aoo gevangecen. In Tran*ylranie heeft de vijand versterkingen ontTangen en vilt met verdubbelde woede op de Roemenen. Hij miek vooiuitgarg in de beboschte Carpathen, in de richting van Sins'ù, Cimpolung en Orsora. In Doubroudja echter, zijn 't onze verbondenen die voordeelen behalen. De hepelooze pogingen op het front van de Somme en in Trarsylvanie doen veronder-stellec, dat de vijaad eene uite.ste poging doet om het eveuwicht te herstellen. Engelsshec, Frauschen, Serri«rs, Roemenen en Iialianen hebben op hunne beurt den vijacd in toom gehouden, ja zelfs groote verliezen toegebracht, Wachten wij de beurt af der Russen. J. B. Aœerîka «ereordeelt de ont-voerieg van de Belgen Washington 16 Nov. — Het staatsdeparte-ment heeft zijn afge*aardigde M. Grew te Berlijn b«volen, van persooGl'jli: met M. de Bethmann Hollyyeg de kwestie te bespreken vgn de ontroering vsn Belgische burge s. M. Grew heeft *oor zending ont^angen den kanselier in te liehten, dat dcxe ontvoeringen een *e«r slcchten indruk uitoefentn op de onzij-digen tn bijztnderlijk ep Amerika, dat altijd het weltijn der Btlgische bcvolking Âer harte genomen hetft. Dit besluit is ht* gevolg ?an een lacg verslag door M. Grêw geaonden, waarin deze verklaart reeds officieel met M. Zimmerman ond«:han-deld te hebben- en dat deze b«vestigde dat sfioende maatregelen genomen werden, om de Belgea t* verplichten. Voor reden'geeft dezê op dat de Belgen voor een groot deelj»eigeren te werken en aldus tôt last slrekken. De ontvoeriûg van Baljische burgers wordl hier ni*t «nkel aacrien als eêne schending van de nationale o«eieen*om»ten maar 00k, in zekeren graad, als eene scher.ding van de beloften door Duitschlaad gedaan aan M. G*rard, in Juni laatat betrekkelijk de ont-voering van burgars uit Rijsel en omst-eken. De Duitschers hadden dan verklaard dat geen andere ontvoeringen zouden plaats hebben. Nog *m den Koning, kt|zi]MB k«erli|k«a naamdig Thyl zat op de vuurllnie. Geheel zijn hart ging naar den Kociog om hem iijn feestwensch, door zijn gelield blad toe te roepen. Het was een loopen door den nacht van den Tzer om de eerste te zijn. In zijn haast getuimeld in een der holen dagelijks door de zwarte ehussen in den grond .gegraven, lag hij daar met zijn brandend verlangen, zijn kop vol van Koning Àlbrecht en zijn gebroken been..,. Zoo kvram hij te laat. Toch biedt hij nog zijn wenschen aan. Ze zullen welkom zijn zooals nog welkom is aan moeder een brief van haar verren jongen die aackomt na het feest. # • • THYL UVLKNSPIEGHEL neemt zijn slakoor-lappen af, zet een oogenblik (slechts een enkele minuute) zijn uyl neer en spreekt eerbiedig tôt zijn Koning : Majesteit, de geest van Moeder Vlaanderen wenscht U in aile oprechtheid en ridderiijkheid een gelukkigen feestdag en een gelukkige toe-komst.Uwe Majesteit verdedigt de rechten der kultuur, der kleine volkeren. De geest van Moeder Vlaanderen ziogt : Geen rijker kroon, dan eigen schoonl Uwe Majesteit en dult geene slavernij. De geest van Moeder Vlaanderen zingt : Het eerste recht is't retht U levtn\ het Iweedt is ten mante knrnm. Uwe Majesteit is ten strij de gPtrokken voor het 'ccht. De geest van Moeder Vlaanderen zlngt : Zij vilden wat was recht tn wonnen wat %ij wil-ien.Uwe Majesteit zal nooit voor den overweldiger auigen. fle geest van Moeder Vlaanderen zingt : Nooit gebsdeid, nooit gebeden / Steeds moedig gestreden I Nooit is de strijd slecht Voor vrijheid en recht. Uwe Majesteit »iep haar volk toe : Oadenkt ftroeninghe. De geest van Moeder Vlaanderen en de jongens van Thyl en de Klau-s-aerts en de Blauwvoeters antwoordden in één kreet : De leeu-wen dansen ! Uwe Majesteit vereert den heldenmoed vaa ons volk. De geest van Moeder Vlaanderen heft zijn treur- en triomflied aan : Geen stad mocht sijri Aan Jt fïere Qerit gelijk, Als loon voor V bloed Van zooveel Artevelden. Uwe Majesteit leve ewieglifc 1 Thyl 00k I RÛsiisCH FRÛMT vase vneftac» maBa» voaruit-g«»gPetrograd 16 Nov. — Wij bombardeer-den doelmatig de vijandige stellingen in de streek van het meer Narotch, op den Stokhod. In de streek van Lipitzadolna sloegen wij twee hevige aanvallen af. Wij sloegen de Turkenafinde streken van Kozos, Djanflank ten Z. van Sultana-bad.Wij veroverden versterkte heuvelen ten N. van Toldiech en namen 189 ge-vangenen.In de streek van Kimpolung sloegen «ij aanvallen af. In Dobroudja naaken wij vooruitgang. M nageas hsbbess dl«ssa f&oatsu overteliredea (en Z. van Ceruavoda Londen 16 Nov. — Yolgens een snel-bericht uit Rome aan de «Daily Express» zoudea da Russen op twee plaatsen den Donaa overschreden hebben, ten Z. van Cernavoda. De vloot heeft te aelfder tijd Gonstantza gebombardeerd. De aorlsg in leumanis j De verboséenen madere» Cersavoda Bukarest 16 Nov. — Wij hebben niea- | we voordeelen| behaald in de Carpathen. | in Moldavie, waar de vijand vervolgd 1 wordt tôt achter de grenzen,®te Slamé en ! te Oltus. Niettegenstaande de herhaalde aanvallen behouden wij onze stellingen van Dragoslow. Er komen nieuwe versterkingen toe.? s In de valleien van de Oit en Jiul werd ; het evenwicht hersteld. Wij mais en nog vooruitgang in Dobroudja en naderen Cernavoda, Palwacz en Constantza. De ijasdi wa!t s an op versoSsei-dene pststea Bukarest, 16 Nov. — In Moldavie sloegen wij aanvallen af. In de streek van Dragoslavle viel de vijand vruchteloos aan en onderging zware verliezen. In de vallei van den Oit trolîken wij ons achteruit in de richting van Arefus-Radacinest.Op den rechter o«ver behielden wij onze stellingen. la de streek van Jiul trokken wij ach- [ teruit in de richting van Copacicasa- I Carbesti. Wiit gif êm Saoogts? feil|w©ss laatste oor(ogs^^icht»n !•«•! « One Vad«ri«Bid « De Bulgaren in aftocht in Macedonie Franschen en Russe» op 1 1 6 km. va» Monasiir ; t Parijsrl6 Nov. 5 u. — Op het front van • den Strouma hebben de Engelsche troe- > pen, na een prachtig gevecht, het dorp | Kakaraska op den oostenlijken oever van het me^r Tahinos veroverd. De Bulgaren ontptooien zich op den linker oever van den Nihor. Op het front van den Cerna wordt ons offensief niettegen taande sneeuw en re-gen voortgezet. In de bocht van de rivier was de strijd bijzonder hevig. Hevige Bulgaarsche tegenaanvallen : zijn mislukt. 400 duitsche gevangenen vielen in onze handen. De Fransch-Servisehe troepen vervol-gen hunnen vooruitgang ten N. van Te-paboi en naderen Jaratok. Ten W. van den Cerna heeft de vijand, tengevolge van onze drukking de bijzon-derste stelling ontruimd, Franschen en Russen, die den vijand vervolgen in de pleinen ten N. van Ke-nali, hebben den rechter oever van den Viro bereikt, op 6 km. ten Z. van Mo-nastir.Wij hebben de dorpen Zalyani, Poro-din en Velusino bezet. De Ifnhsch-Balfaarseiie sseler laafi tes» Z. va s» Tepaval Parijs 16 Nov. 12 u. 30' — Servisch ] legerbericht, Samen met de Fransche troepen hebben wij, na een hardnekkig gevecht, de vijandige stellingen aangevallen ten Z. van Tepaval. De Duitschers die de stelling verdedig-den zijn g« vlucht of werden gevangen genomen. Wij hebben 800 Duitschers gevangen genomen waarorider 7 officieren. Wij hebben Tepaval en Gueles veroverd.Kolonel Voilospolov itch is gevallen aan het hoofdz jner troepen. Il© strijd op het Serviteh fromt Niettegenstaande zijn hardnekkigen tegenstand is de vijand moeten in aftocht gaan in de bocht vanden Cerna. De hoog- : ten ten N. van Velèselo zijn in de macht ! onzer vrienden, met de vijandige stellin- i gen in de streek van Baldeutzi. De Serviers hebben zich feunnen ver- ! schansen nabij Tepavtzi. Dit dorp ligt op 3 km. 1|5J ten 0. van de vlakte van Mona-stir, op een twintigtal km. van deze ptad en 5 km. van den Cerna. / OngetwijMd zal de Servische vooruit- / gang den vijand dwingen te wijken, op 1 zijn center zooniet zal hij met omsinge-ling bedreigd *>orden. De artilleriestnjd i is zeer hevig tusschen het meer van Pres-pa en den Cerna. WESTELIJK FRONT II! 1 i De lîisfçelache verli«;z«n' jgedu- ïpeasde Èîfci offensief De Engelsche verliezen beloopen zoo hoog niet als het aantal Duitsche gevangenen, dus geen 6000. Integendeel worden de Duitsche verliezen geschat op 15.000 mannen indoodën, gekwetsten en gevangenen. De strijd was bijzonder hevig te Beau-mont, waar het terrein den vijand be-voordeeligde. Ten N. O. van dit dorp be-hield hij twee beuvel^n, van waar hij een helsch vuur richtte. Schrikkelijke gevechten lijf of lijf grepen plaats. Het gevecht duurde zeer lang in de puinen. Een oogenblik moesten de Engelschen terugwijken, maar welhaast stormden zij met verdubbelde woede terug en na al de overievenden gevangen genomen te hebben bereikten en overschreden zij Beaumont en vestigden zich eenige hon-derden meters verder. Tusschen Beaumont en*de Ancrelever-den de Engelschen nog een groot gevecht De vijandige lijn moest weldra voor de drukking buigsn en onze vrienden bereikten den weg van Beaucourt naar Beaumont. Daar was de wederstand zoo groot niet De vijand ontruimde spoedig het dorp. Op sommige punten bereiate het veroverd terrein eene diepte van 2 km. Grandcourt en Miraumont zijn thans / onder het geschut der Engelschen. ....... / j Onze joffisens op het front Icuniten week** ; nbonnem«nton bekomen op ■ ONS VADER-LAND » als deze ten mincie met 20 ineena aangevrsaod worden. Wie eene week na de eerste feesfellhta i met betsnld heeft, kan verder geen vreek> . abonnement meer bekomen. | ûffïcieele mededeelingt^ J ! Bslgiseh letseirii^riefat t 4 Le Havre, 16 Nov. - Niet s aan te stippen op het Belgisch front. ! ' | Parijs, ICMftv, 15 u. i Ten N. van de Somme heeft de vijand zijne aanvallen niet vernieuwd. T ! Ten Z. van de Somme hebben wij gedurende den naeht het Oostelijk ge- T '|ii f deelte van Pressoire aangevallen, waar ook nog eenige Franschen wederstand T i l | boden. Dank aan de krachtdadigheid van deze troepen en aan de dapperheid 7 f der nieuwe aanvallers, hebben wij de Duitschers uit het dorp gedreven. 7 f Pressoire is thans volledig in onze macht. ' r ( I Gisteren heeft. de vijand zeer groote verliezen ondergaan. - t Ten W. van Reims werd eene kleine vijandige aanval afgeslagen. * j I 16 mm m. î i ! Op het front van de Somme werden eenige vijandige groepen die er in ge- ] | lukt waren voet te valten in een groep huizen ten N.-O. van Saillisel, door I i een tegenaanval terug gedreven. I \ Dp. artilleriestnjd is zeer hevig in de streek van Ablaincourt. I t IsjeÏRete k | t Londen, i6 Nov. il u. —Niets te melden tenzij een hevig bombardement f t op ons front ten W. en ten Z. van den Ancre. i | Londen, 16 Nov. 21 u. 30— Vijmdig bombardement op ons front ten \ i W. van den Ancre, bijzonderlijk in de streek van Beavcourt. * I l Onze artillerie antwoordde en veroorzaakte aldus talrijke branden. | I In de laatste 24 uren namen wij 203 gevangenen waaronder 6 officieren t f | Ten Z. van den Ancre was de vijandige artillerie zeer bednjvig tusschen i I Le Sars en Gueudecourt. g t Wij bombardeerden de vijandige lijnen van Souchez-Armentiers. * Prijs : g5 C^ntiemen Zaterdag 18 November 1916. Nummer 574

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front belonging to the category Katholieke pers, published in Calais from 1914 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods